Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyetr BASlN A B L  K 7ASAS1NA ÜYMAV1 T A A H B Ü T BOBR * Sahibl: NAZİMB NADt * Genel Tayın i n M r ECVET GÜRESDİ * 8ornmnj MüdOj ESOt DAIJJ *• Basan »e yayan: CUMHDRtTKT Matbueüık »• GazeteclllJt T.A.8. • Cagaloftnı Hklke* aokufc Ho. 3»41 GfiNR tLLBtt: KilOfiksut Ueydam. Bdlms Hanı Adaoa Telefon: «5J0 * AJTKAJLâ: AtatOrt BuJT»n TtO«r Ap. Tenlfehk «Uefan: I 3 0 9 2 0 . 1 3 0 B M U 9 5 4 4 17 57 JS • tZMİB: Gftsl BuJTtn WO. 18. Tel: 31390 BUROLAR ABON E Senellk « aylık 3 aylık ve TOrklye 75 00 40 00 22 no İ LAN Harlcl 150.00 80 00 44 00 2 3 • BasiıB (MaKiu) 4 5 LDCI «muieHe (nmlml> 6 7 DCI aanlfeleı • Nişen, Nlkan Bvıenme, Oogtım (ti&fctn) Ölüm. Mevıit. TetelckuT »e Kanp v*m« Kayıp (Keitmesl) ss 75 M 1 ıso ur» 40 SAY1SI 25 KURÜŞ (Baş tarafı 1 inci sahifede) cektir. Cezayı ödeyemiyecek durumda olanlar her fiç lira ve kiisuru için bir gun hapsedileceklerdir. BD sırada borcunn ödemek istiyenierin hapis yattıklan raüddet cezalarından düşülerek geri kalan mik tar tahsil olunacaktır. 2 Beledıyeler ticaret, sanat veya meslekten men cezası verebileceklerdir. 3 Taşıt araçları da çahşmaktan menedilecektir. 4 Beledıyeden ruhsat almadan her türlü tıcarethane işletenler belediye meclislermce duzenlenmiş bulunan ruhsat tarıfelerınin üç ilâ beş katına kadar para cezasına çarptınlacaklardır. 5 l'mııma açık yerlerde sağlık bakımından konulmnş kaidelere riayet elmiyen veya buraları kirletip temiz tutmıyanlar 10 liradan 25 liraya kadar, 6 Umuma açık yerlerin veya umumun bineceği veya çahsacağı taşıt araçlarının veya Iş Kanununun kapsamı dışında kalan işyerlerinin sağlığı ve temizliği konusunda konulan esas'ara uymıyanlar 50 liradan 1000 liraya kadar, 7 Sağlık belşesi almıvanlar 10 liradan 100 liraya kadar, 8 Yenilecek, içilecek ve kullanılacak şeyleri sağlık şartlarına uydurmıyanlar 10 liradan 500 lira BELEOİYE CEZALARI ARTIYOR 9 Izinsiz süt ticareti yapanlar 15 kasım 1964 çekilişi d ü n A n 50 liradan 1000 liraya kadar para ve 20 gün de tıcaretten men ceza karada saat 13,30 da yapılmıştır. İkramiye kazanan n u m a r a l a r ı aşa siyle, ğıda bildiriyoruz: 10 Içme ve kullanma suyunu 163784 n u m a r a 1.000.000 lira sağlık şartlanna uydurmıyanlar 292030 n u m a r a 500.000 lira 50 liradan 500 liraya, memba sula112358 n u m a r a 100.000 lira rını sağlık şartlarına uydurmıyan127673 n u m a r a 100.000 lira lar 50 liradan 500 liraya kadar pa10.000 lira ikramiye kazanan ra, 15 gün tıcaretten men cezasiyle, numaralar 11 Küçfik çocukların sinema Te tiyatroya sokulmaması yolun 019958 050703 051163 067893 072168 daki karara uymıyanlar 10 liradan 098710 113059 120057 126796 129489 50 liraya kadar, 140489 151064 190400 191634 219012 12 Öğle Dinlenmesi Kanunu 250391 251677 270755 274040 287570 na aykırı hareket edenler 25 lira5.000 lira ikramiye kazanan dan 500 liraya kadar, numaralar 13 Asausör ve kaloriferler hak 002909 005569 007388 021672 024537 kındaki esaslara uymıyanlar 100 liradan 1000 liraya kadar cezalan 030774 033346 045476 050810 054446 065155 070441 077808 095588 108669 dırılacaklardır. 108676 110265 113235 118931 125186 128878 131710 138518 141557 146552 Pancar 146570 148011 149894 187666 180687 (Bas tarafı 1 inci sahifede) 195559 202326 203921 212722 237316 Bu durumda, kârlı satış imkân238040 281113 284220 286736 290156 ları vardı. Ancak, son zamanlarda 2.000 lira ikramiye kazanan dış piyasa fiatları 90 Sterlinden 29 Sterline düşmüş ve aleyhimize bir numaralar gelişme olmuştur. Şeker pancanna 003020 005443 008698 009631 011679 yapmak istediğimiz zam kilo 011878 019505 020111 021998 024042 başına bir liralık bir devlet yardı025738 025876 025881 025930 032958 mı sonucunu doğurmakta ve top033554 033640 035458 035685 043085 lam olarak bu yardım 200 milyon 044087 044750 045954 045964 047337 lirayı bulmaktadır. 047502 050313 050804 050957 051330 051481 052055 053076 053796 054529 12 Vali 054715 056680 056831 056936 057419 (Baş tarafı 1 İnci sahifede) 058416 058655 058844 059590 060569 Sıvas Vali Vekıli Mehmet Belek 062379 063236 063400 064681 064815 Dıyarbakır Valiliğine, Erzurum Sevglll eş baba ve kardeşlmız 065266 068109 070203 072955 073049 olau Vali Vekili Ali Akars Erzurum 073486 075131 075697 077902 078327 NİKOLAOS Tomaidis'in Valiliğine, Ankara Vali Muavini 082530 084431 086210 086509 086850 Celâlettin Kayacan Bilecik ValiliTefatmı akraba ve dostlarımıza 087501 087907 090097 091614 094192 ğine getirileceklerdir. teessürle blldlrlrlz. Cenaze me099364 101476 101591 102092 102919 rasimi 16 Kasım 1964 pazartesi Öte yandan Bilecik Valisi Şerif 103751 105268 105405 106367 107660 (Bugun) saat 14 de Takslm Aya Ergin, Hakkâri Valisi Ra*ıp Uğu108104 111558 113321 116845 117515 Triada Rum Ortodoks kilisesinde ral, Mardin Valisi Ali UIvi Suluki119506 119801 125943 127345 129010 lcra olunacaktır. oğlu Bakanlıkta başka görevlere 129837 132100 132281 132477 133300 İsbu ilân hususî davetiye atanacaklar, Kars Valisi Ziya Kasyerlne kalmdlr. 133565 134892 137021 138410 138432 nakoflu, Ağrı Valisi Tnrgut Kılıç 139114 139172 140000 142420 142910 Merhumun ailesi Cenaze Levazımatı ANGELİDÎS er, Van Valisi Nazım Üner, Bitlis 144876 148360 149176 149543 149769 Valisi Abdnllab tğneciler, Mus Va149871 150439 153021 153254 153997 Cumhuriyet 14058 lisi Recep Baysan, Uşak Valisi Mn156465 157852 157912 163959 164650 sa Eren başka illere nakledılecek165072 165933 169834 171047 171505 lerdir. 172313 172555 173404 173771 174562 175416 176029 176845 177441 178764 180031 180445 180525 181765 182343 Senıha İnanç ve Mediha Ak184670 185276 185778 186004 187063 korun sevgili kardeşleri, mer187859 189137 191358 192026 196503 hum Celâl Sunol refikası NiTekel İdaresl Yaprak Tütün 199800 201352 201555 205300 205368 hal İnanç, Fuat ve Refik SunSeflerinden müteveffa Necmettin 205691 205930 207307 208337 210418 olun çok sevgili anneleri, TuBirim ile Saadet Birim'in oğullaran, Nuran ve Halukun bü210621 213779 218565 221532 221605 rı. Erenköy Lisesi öğretmenlerinyükanneleri, Necmi İnanç, den Sadiye Birim'in eşi, Füsun 224165 226873 228139 229756 230095 Perihan ve İlhan Sunolun kaBirim'in babası, İ E.T.T. Müfet230182 240010 242127 243978 246991 tislerinden Resa Ülkü ile İş Banyınvalideleri, Şemsi, Hüsamet247971 251427 251659 254621 255299 kası Ikınci Müdürlerinden Vefa tin, Aziz Sunolun yengeleri 259267 261630 261751 262350 266832 Ülkü'nün enisteleri, Norm Sirketi Melek hasletli 267388 267458 267529 271061 274890 mensuplarından Hatice Revan SUNOL 276561 276888 278376 281201 282912 TEVFİK BİRİM 288280 292387 295084 296967 297558 15.11.1964 Pazar günii Hakkın Ankarada anî olarak rahmeti rahrahmetine kavuşmuştur. Cena1.000 Lira İkramiye Kazanan Numana kavuşmuştur. İstanbula nak zesi bugiin ögle namazını mümaralar: ledilen naaşı 16 11.1964 pazartesi teakip Şişli camiinden kaldıSon üç rakamı (019) ile nihayet gunü ikindi namazını mütaakıp rılarak Zıncirlikuyudaki aile Goztepe Camiinden kaldmlarak bulan 300 numara blner lira. kabristanına defnedilecektir. ebedî istirahatgâhına tevdi edile500 Lira İkramiye Kazanun NuMevlâ rahmet eyliye. cektir. maralar : nimına eşi AİLESİ 1 Son ü ç rakamı (089, 106) ile ni {hayet bulan 600 numara beşeryüz Cumhuriyet 14060 Cumhuriyet 14061 lira. 200 Lira İkramiye Kazanan Numaralar : Son üç rakamı (154, 445, 959, 963) ile nihayet bulan 1200 numara ikişeryüz lira. 100 Lira İkramiye Kazanan Numaralar : Son iki rakamı (18, 28, 54, 71) ile nihayet bulan 12000 numara yiizer lira. 50 l i r a İkramiye Kazanan Numaralar : Son rakamı (1, 9) ile nihayet bulan 60.000 numara ellişer lira ikGayet itinalı olarak senet vadelerini gösterir şekilde ramiye alırlar. I. Ûamur Kâğıda basılmış ve bütün kırtasiyecilere 2.000 Lira Teselli Mükâfatı Kazadağıtılmıştır. nan N u m a r a l a r : 063784 103784 113784 123784 133784 TOPTAN TEVZİ YERİ 143784 153784 160784 161784 162784 H Ü N E R K I R T A S İ Y E 163084 163184 163284 163384 163484 163584 163684 163704 163714 163724 Tahtakale 39 Telefon: 22 68 75 163734 163744 163754 163764 163774 İlâncılık: 3562/14013 163780 163781 163782 163783 163785 163786 163787 163788 163789 163794 163884 163984 164784 165784 166784 167784 168784 169784 173784 183784 193784 263784 j Millî Piyango dtin ya kadar para ve 15 gün tıcaretten çekildi men cezası ile, Çermikli ağa Hacı Kılıç (Baş tarafı 1 İnci sahifede) [ Olayı gazetede yazdığı şekilde ev yapmak isteyince kendilerine , bir kere daha tekrarlıyan Otyam, i engel olunmuş, bu arada meydana Savcılığa henüz yayımlanmamış baş | gelen silâhh çatışma sırasında bir ka fotoğraflardan da vermiş ve bir jandarma eri şebit edilmiş, bir ta soru üzerine «Bütün olan bitenleri b i r , nesi de ağır yaralanmı$tı. yazıya sığdırmaya imkân yokÖnceleri jandarma onbaşısının tur. Bunları geniş olarak yazacak i Haraba köylüleri tarafından öldü , ve bu fotoğraıları da yayınlıyacarüldüğü iddia edilmiş, ancak şe j ğım. demiştir. jandarma ı hit onbaşmın yanındaki erlerinin ifadeleri olay yerinde Orduyu ayaklanmaya l yapılan inceleme ve olayın canlandırılması sonucunda Musikan köyü teşvik ; Ağası Hacı Kılıç ve 7 arkadaşı o(Baştarafı 1 inci sahifede) layı tertiplemek teammüden adam ifadeleri ahnanlar . öldürmek suçu ile tevkif olunmuşbir kısmının 1 lardır. Haber aldığıma göre, sanıkyolundaki lar bu iddialarla yakmda idam iskabarmasına teği ile mahkemeye sevkedilecektur. Pohs, elde ettığı bazı delillelerdir. ri değerlendırmek için uzun bir sü Fikret Otyam'ın ifadesi r e Dıvarbakır 15, (Mehmet Mercan Çalısmak zorunda kalmıstır.Bebildhiyor) Musikan olayına ait ynnamelenn B.rlık merkezınde yaptığı röportaj ve çektiği fotoğ baş.ldıgına daır bazı delıllerin raflar üzerine Çermik Cumhuriyet bulundugu ılerı suralmektedır. Savcıhğı dün Fikret Otyam'ın ifadesine müracaat etmişür. Karaborsacılar Bu roportajla ilgiîi olarak dün (Bas tarafı 1 inci sahifede) buraya gelen arkadaşımız Fikret tı tabii. Nitekim, Yusuf efendi, Otyam Çermik'e de uğramış bu aelini cebine sokarak para cüzdarada îlçe Cumhuriyet Savcısı Donını çıkarmaya çalışırken, açık ğan Öz, görgü tanığı olarak Otrenk elbiseli şahıs da. Şabana iki yam'ın ifadesini almıştır. bilet uzattı. Ancak Şaban, biletı alacağı yerde iyiliksever (!) şah İşçi Partisi sın bileklerine yapıştı, .Sakın ka1 (Baş tarafı 1 inci sahifede) çayım deme. Oltaya düştün » değişken bir tutum izlemiştir. Bu adi. Ve bu anda, nerden çıktıklarada Kıbrıs buhranı Türkiyenin rı anlaşılmayan bir sürü foto mu bağımsız bir devlet olma niteliğini habirinin flâşları üstüste yanıp kaybetmiş bulunduğunu açık bir sonmeye başlamıştı. şekilde ortaya koymuştur. SovyetGAZANFER ÖZCAN'ın ler Birliği ile yeniden dostluk bağlarının kurulraasını olumlu karşıMAKYAJLARI.. lamaktayız. Bu dostluk bağlarının Kurtuluş Savaşındaki niteliğini kaSaat 20.30 da, Pangaltı .Tan. zanması, Türkiyenin bağımsızlığa Sinemasının önünde cereyan ekavuşmasına ve so«yal kalkınmasıden bu olay, gerçekte bir •komenı gerçekleştirmesine büyük ölçüdiden> farksızdı.. Ne Şaban, ne de yardım edebilir. Ancak bu yade Yusuf Efendi dün gece sinekınlaşma teşebbüsünün 17 yıldır izmaya gidecek iki hemşehri değillenen politika ile tam bir celişme di.. Dediğim gibi, bütün yönleriy içjnde olduğunu belirtmek de yele bir «komediydi» ve oyunu Şişrinde olur. li Emniyet Âmiri Muvaffak ÇeKongrenin devamı sırasında ütiner sahneye koymuştu. Şaban. yelerden biri kürsüye gelerek parYusuf, Boyacı Ali, Öğrenci Gütinin yeterli parası bulunmadığını ner ve bunun gibi uydurma birileri sürmüş ve partililerin bağışta j iki sahte hüviyetli şahıs, gerçekbulunmalarını istemiştir. Bunun üte birer polisti. Bilet karaborsazerine parti yöneticilerinden biri cıları ile savaş ilân eden polis elinde bir çanta olduğu halde sıra(! •, rollerini tam bir aktör usta ların arasında dolaşarak üyelerin , lığında oynamıştı.. Bu arada, kayaptıkları bağışı toplamıştır. Topraborsacılan hayrete düşüren ve lanan bağış miktanmn bin liraya komedinin büyük başarıya ulaşyakın olduğu ilgililer tarafından imasmı sağhyan Azak Tiyatrosufade edilmiştir. | nun baş oyuncusu Gazanfer Öz" " ^ ^ ^ ^ ^ can olmuştu. Nitekim, polis MeKAYIP T. İş Bankası tavassutu tin Yılmaz'ı «kapıcıya», Sadık Coş ile T. C. Merkez Bankası Merkez Mükunu da «bakkal Yusuf Efendi[ durlüğü Ankara'dan 30 1 1964 tarıhlnye. her haliyle benzeten, Gazande alraış olduğıımuz 2514 sayılı ve fer'in makyajlarıydı.. C İ Dolar. 585.843 mal mukablll Dün gece içinde, Şişli Emniyet ıthal müsaadeslnin «T> nushasını zayl Âmirliği, bu orijinal buluşla, 4 etmiş bulunuyoruz. Yenlslnl çucartaca. karaborsacıyı 100 e yakın biletle ğımızdaa eskislnin hiç bir hukmü yakalamayı başarmanm sevinci yoktur. içindeydi. OTOSAN OTOMOBİL. SANAYİ A. Ş. Alâeddin BİLGİ Cumhuriyet 14056 C T E V D SABİTDİZEL) MOTORLARI ( Tip: WD 213 S ) AZ SARFİYATLA ÇOK İŞ GÖREN HER YERDE HER ŞARTALTINDA ÇALIŞABİLEN YEGÂNE MOTORLARDIR VASIFLARI: • • 1500 Devirde 31 HP 1800 Devirde 36 HP • MARŞ OTOMATİK • KASNAKLI • DEBRİYAJLI KULLANMA YERLERİ VEFAT UN DEGİRMENLERİ HİZAR TEZGÂHLARI TUĞLA HARMANLARI SU TULUMBALARI • • • • BENZİN İSTASYONLARI SİNEMALAR ÇIRÇIR FABRİKALARIA YAĞ PRESLERİ SONDAÎ MAKİNELERLv.s: YAKUP SOYUGENÇ MÜESSESESİ Dolapdere Kurtuluşderesl Cad. No. 61 Istanbul Tcı: 44 49 24 4914 86 ): VEFÂT VEFAT İş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünden Kurumumuz eğitim hizmetlerinde kullanılmak maksadiyle 52 kalemden ibaret muhammen bedeli 1.150.000, lira olan, torna, freze, kaynak makineleri ve bunlarla ilgili malzeme ve teçhizat; 27/11/1964 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Genel Müdürlüğürnüzde ihale edilecektir. Muvakkat teminatı 48.250, liradır. Teklif mektuplarının en geç 27/11/1964 cuma günü saat 14.00 e kadar Genel Müdürlüğümüz S a t ı n a ] m a Komisyonuna verilmi} olması şarttır. Postada vâki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. Bu iş için tanzim olunan şartnameler; Ankarada Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğünden, İstanbul, Izmir, Adana ve Eskişehir illerinde de İş ve İşçi Bulma Kurumu Şube Müdürlüklerinden bedelsiz olarak temin edilir. (Basm 20770 A. 12697/14032) * + • » • • • • • • • • • • • • • » • • ••• • • •• • • • • • • • • • • • • •• • • » » PERSONEl ARANIYOR G O O D Y E A R • J • Lâstikleri TJL.Ş. tzmit Lâstik Fabrikasında çalışmak üzere A. İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye seri tercüme yapabilecek ve daktilo edebilecek bay ve bayan Sömerbank Yıldız Porselen Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: Porselen mamüllerimizin senet mukabilinde 91 gün vade ile satışına başlanmıştır. Bu hususta daha fazla malumat istiyenlerin Müessesemiz Ticaret Şefliğine müracaat etmeleri rica olunur. Telefon: 47 84 00 47 84 01 1 965 MÜTERCİM DAKTİLO, B. Makine ve İnşaat resimlerinde tecrübeli İngilizce bilen NASA TAKVİMİ | ^ • • • TEKNİK RESSAM, X Serî daktilo yazabilen İngilizce bilir bayan SEKRETERLER. aranmaktadır. Erkek müracaatçıların askerlik görevlerini ifa etmiş olmaları lâzımdır. Taüplerin hâl tercümeleri ve yeni çekilmiş fotoğrallariyle Fabrika Personel dairesine şahsen veya mektupla müracaatlan rica olunur. • P.K. 128 Konya Cumhuriyet 14047 £••••••••••••••••••••• (Basın 21524/14034) • + • GOODYEAR LÂSTİKLERİ T. A. Ş. İzmit Lâstik Fabrikası Köseköy İZMİT B. A. Devletinin 1965 Amerikan milli paviyonunu resmen ne dereceye kadar destekhyeceğı henüz tesbit edilmemiş olmakla beraber, on dördüncü ithalât kotasının ilânını mütaakıp bu kota esasları dahilınde 1965 İzmir Fuarındaki Amerikan Paviyonuna iştirak etmek istıyen Türk ış adamlarının müracaatlan İstanbul Amerikan Başkonsolosluğunda Bay Necati Erkmen tarafından kabul edilecektir. 19 Şubat tarihinden sonra vaki olacak müracaatlar muteber olmıyacağı gibi, her müracaatın da U.Ş.A. firmasının bir taahhüt yazısiyle desteklenmesi icabetmektedir. (Basın: 21402/14040) 1965 İzmir Fuarı • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « ••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Reklâmcılık 4282,14023 İlâncılık: 3559/14019 Çok iyi İngilizce ve Türkçe okuyup yazmak, tercume yapmak ye iyi daktilo yazmak şarttır. Ücret dolgundur. İşyeri Anadolu yakasıdır. Müracaat: EAS Ebonit ve Akümülâtör Sanayii A.Ş. Yakacık Kartal Sekreter Aranıyor ^ • J ^ • t + • • Mühendis AUnacaktır Merkez teşkilâtımızda çalıştınlmak üzere inşaat yüksek mühendisi veya mühendisleri alınacaktır. İsteklilerin Genel Müdürlüğümüze müracaatlan bildirilir. ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜBLÜĞÜ (Basın 20771 A. 12689/14030) Madem ki alacaksınız... EN İYİSİNİ alınız!... pikaplarından üstün pikap MEVCUT DEGİLDİR Otomatİk OTOSLİM modeliı Münhasıran pikap imal eden ve üstün • 16,33,45 ve 78 devirli 8 plâk çalar • Son plâk bıtince o t o m a t i k olarak durur • • 110 ve 220 volta kabili ayardır Lıiks sehpa, cereyan ve radyo bağlantı kabloları ve fişleriyle mücehhezdir GENERAL ELEKTRIK T.A.O. ; PERSONEL ARANIYOR 1) ümumı Işletme Muhasebesi bilgisi ve Gelir Gider Vergılerı mevzuatı ile pratik tecrübesı olan ele4 t man aranıyor İngilizce bilgisi tercih sebebidir. 2) İngilizce daktilo yazan sekreter aranmaktadır. Alâkadarların sahsen Personel ve Temsil Dairesine müracaatlan rica olunur. 4 GENERAL ELEKTRİK T.A.O 4 (Topkapı) Faal 10352 '14010 J patentlere sahip bulunan GARRARD Fabrikası, pikap imali hususunda dünya çapında şöhret kazanmıştır. GARRARD, pikap mevzuunda son sözdür... Tekli 4 SPA modeli: 16, 33, 45 ve 78 devirlı plak çalar Pikap başı sökülür cinstendır Pikap koı'u alumınjumüan olup sesi aksettırmez 110 ve 2?0 volta kabili ayardır Plâk bltiace otonutik olarak durur • Sehpa, cereyan ve radyo bağlantı kabloları vefişleriyle mücehhezdir k İstanbul Üniversifesi Rektörluğünden 1 Keşıf bedeh 431.453,61 lira olan öğrenci lokantası binası 5 ıncı kısım ınsaatının eksıltmesi 25 Kasım 1964 günu, saat 15 te Rektorluk Alım ve Satım Komısyonunda yapılacaktır. 2 Geçıcı temınatı 21.010, liradır. 3 Sozleşme ve şartname Rektorlukte görülebilir. 4 Talıp olanların 1964 yılında Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna, temmat akçasını Ü. Saymanlık Müdürlüğüne yatırdığına daır belgelerı, Yapı tşleri Başkanlığımızdan yeteılık belgesı alabılmeleri için 800.000, liralık inşaat ve 400.000. liralık tesisat işini bilfiil Mütaahhit olarak yapıp kati kabulunü yaptırmış olduğunu gösterir evrakı muspıteyı 24 Kasım 1964 günü saat 16'ya kadar ibraz etmelen gerektır. 5 2490 sayılı Kanuna göre hazırlanacak teklif mektuplarını eksıltme saatinden 1 saat evvel Rektörlüğe vereceklerdir. 6 Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz. (Basın: 20704/14041) Genel Satıcıları f, T GRÜNBERG TİCARET A. Ş. Rızapaşa Yokuşu, Milâs Han, Tel.: 22 48 27 BURLA BİRADERLER ve Şsı. Galata, Bankalar Cad., Tel.: 44 47 20
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog