Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖE1 CUMHDBtYET 16 Kasun 1964 nönü, Genel Kurmay Başkan1W1/ * p * a* lığında Gl. Tulga ile birlikte *V™ kumandanlarm resimlerinin bu A M M A . . . lunduğu odayı geziyordu. Büyük resımlerden birinin önünde durHıfzı Oğuz Bekata'dan su mekdu ve sordu: tubu aldık. Aynen yayınlıyoruz: « Birkaç gün önceki Cumhn• Kimin resmi bu?» riyetin 7. sayfası, 8. sütununda Tulga tebessüm etti ve: « Aman paşam» dedi. «Türk beni de Meclise gitmeyerek maç Ordusunun ilk Erkânı Harbiyei seyredenler arasına koymuşssuizahat bunun Umumiye Reisi olarak sizin res nuz. Asağıdaki doğru olmadığmı ispat eder. miniz.» Inönü resme bir daha baktı Gözlerinden öperim. İmza •onra itiraz etti: « Olamaz. Benim resmhn deGün ve saat: 15.00 C. Senatosu toplantısında Tulga da saşırmıştı. Nihayet 1hazırdım. cünü bir formül buldu : 15.15 C. Senatosu 1605 • kadar Bir de Mevhibe banıma tatil edildi. gösterelün...» 15.30 Maça gittim. O günün akşamı tablo tnönü16.00 Maç bitti, yanm saat bunün evine götürüldü v« Inönil lundum. eşine sordu: 16.15 C. Senatosu toplantısıaa « Bu kimin resml?» tekrar katıldım. Mevhibe hanım tabloya söyle GörüIüyoT ki, maçın basmda bir baktı ve: yoktum. Ve Senatonun 1. ve 2. «Aman paşa..» dedi. «Alay mı toplantılanna başuıdan sonuaa ediyorsun, tabiî senin resmin.» kadar katıldım. Aman Paşa.. Alay mı ediyorsun... I Yüksek öğrenimini tamamlayıp bir iş sahibi olunca çekilen bfitfin ıstıraplar unutulurdu amma... üniversite Çayevinin dışarı1an görünüşü. Sahil yolu üzerindeki bu çayevi, yfiksek tah sil gençliğinin uğrak yeridir MÜCAHİT BEŞER'in Üniversite Gençleri Arasında Yaptığı Büyük Röportaj n yüke, ancalt bir yıl dayanabildi! « Bak!> dediler, «biıim küçük dünyada sanırsımz. Burası «Kemal da biliyorlardı. sair, işte bu kıı ufrun» kendini Ağabeyin Üniversite Çay Evi» Olayın »edenlerinl soracaktım. yaktı. Evet, evet. Basbayagı yak dir. Kemal Ağabey, lahibi bulun Gereği kalmadı. Arkadaşları, hatı: Üzerlne Isplrto döküp, bir kib duğu bu yerin adını, bazı zorun len hastahanede yanyanya kav» ritle kendini atese verdl. Bndist luklar yüzünden • rKanarya Çay rulmuş bir halde yatan küçük çat rahipleri Srne|i, alev alev yanar evi» seklinde değiştirmek duru rin son mısraLannı, gözlerinden *• ken kahkahalarla fülüyordu. munda kalmıstır ama. herkes ge kan damlalara karıştırarak okuduBu hafta yapılan parti kongrelerinde iki delege şöyle konuştu. «Küçük şair» ln öyküsünde A n« eski bildiğini okur. Istanbulda lar: Aynen naklediyoruz. Birincisi: nadoluda yakılan hüzünlü agıtla ki yüksek öğrenim gençliğinin or«Yıllarca bu partiye hizmet etmls, güçluklere gögüs germiı, Böyle eli boş mn gelecektin ylrml rın ortak konusu vardı: Kara »ev tak nabzı iste burada atar. hapishanelerde yatmıs blr arkadasınız olarak, hepiniıl hflrmet, yaşım? da... On be» gün önce küçük »airin •aygı, kalbden gelen muhabbetle selâmlar ve kongremizin Allahın uğrunda kendini ateşe verdiği Nerde vaadettiğin siirî Liseyl iki yıl Snc* bitirmisti. inayetiyle muvaffakıyetli olmasını Cenabı Haktan niyaı ederek Nerde hayat arkadasımT Bu kadar öğrenimi yeter görüp genç kızı, Yenikapıda tanıdık. Kıkonuşmama başlamanın rica ederimj» bir ise yerlesmesini tağlık veren zıl saçlan, çenesine kadar çektiği Söyle ylrml yaşım, bana ne verBu da ikincisi: babasına karşı direnip, Istanbu liyah balıkçı kazağının üzerine «Muhterem arkadaşlar, senelerce omuz omuza çalıştığımız bir din? lun yolunu tutmustu. Okuyacak dümdüı iniyordu. Kalkık burnun Senden önce de avnı sllri oknr, arkadaşınız olarak, bu muhteşem manzara karşısında gözlerimden da belirli bir umursamazlığın çiztı. Topluma kendini kabul ettireyas gelerek karsınıza çıkmış bulunuyorum. Heyecanımı mazur göAynı şarkıyı söylerdim. cek. önemli bir kisi olacaktı. A* gileri vardı. Edebiyat Fakültesinrünüz arkadaşlar. llçesi Başkanı olarak bütün partili arkadaşlarıde okuyordu. Zengin bir ailenin kılh, zeki ve duyguluydu. Başan mın hürmet, sevgi ve muvaffakıyet temennilerin size arzederken, Hayat gene bir hiç İçinde, kazanmaması lçin, görünüşte hiç kızı olmahydı. Zengin ve şımartıl aynca kıymetli mücadele arkadaşlarımı muhabbetle selâmlarım.» bir tebep yoktu. Babası para gön mıs... Anadolunun en uzak köşe tnsanlar gene düşmanım. deremezse çalıçır, kazanırdı. îstan sinden gelmiş, kavruk, yamalı, e Senl böyle sabırsızlıkla beklediğime bul, büyük sehirdi. Elbette o da zik delikanlıya yüz mü verirdi? Arkadaşlan, çok sevdikleri ve Btlsen ne kadar pismanım. bu koc» belded* kendi nasibini bulurdu. Aç mezan yoktu ya, isailesinin duyup üzülmemesi için, ERKEK KÜLOTUNA İHTİYACINIZ VAR MI? te buna güveniyordu. Hem, yük ismini vermekten kaçındıkları kü Dön gerl yirmi yaşım, BUNU SİZE ANCAK DÜNYACA TANINM1Ş sek öğrenimini tamamlayıp, güzel çük saire ilgi göstermiyen bu kı Alma elimden çocukluğumn, bir i; lahibi olunca, çekilen bü za içten içe bir hınç duyuyorlar Daha simdiden bana duyurma tün bu ııkıntılar unutulurdu. Şu dı. Oysa, var oluşun bu en katı Şiirimin yokluğunu. *** nun surasında topu topu dört yıl. kaidesini değiştirmeğe kimsenin Erkek külotları temin edebilir. Muhtelif cins kudretinin yetmiyeceğini pekâlâ TARIN: I U R T L A R Geçen yıl, bu zamanlar, işte ve desenli poplinden imal edilen bu külotları böyle çelik gibi bir azimle Palantanınmış tuhafiyecilerde bulabilirsiniz. Taklitdöken dağını ardında bırakıp, bin lerinden sakınınız. İzahat Tel: 36 93 30 beş yüz kilometreyi aşarak Hu i k »»Ufc ~, kuk Fakültesine kaydolan, 19 yaÜâncıhk: 3467/14020 Kemal Ağabevin Yenikapıdaki Çayevinde kız ve erkek ögrenciler karşıhklı iskambil oynar ve şındaki incecik delikanlıyı yepyeder» çahşırlar. Burası genç kızların rahatça hareket edebildikleri hemen hemen tek "verdir ni bir dünya bekliyordu. İlk isi, Beyazıttaki sefil otellerden birinde geceliği 2,5 liraya bir yatak kiDr. KEMAL ÇAĞLAR ralamak olmuştu. Küçük sair, cıtdrar Vollan ve Tenasül lız omuzlarında taşıyabileceğini Hastalıkları Miitehassısı sandığı bu ağır yüke, ancak bir 20.000 adet plâzma şişesi satm alınacaktır. Galatasaray, Turnacıbaşı So yıl dayanabilmis, tonra altında eNo 12 Uğur Apt Saat 1012 Şartnameler Ankarada Kızılay Genel Müdürlüğünden, zilmişti. • ve 1318. Tel: 44 14 36 Fakültemlz Meslekî Kanunlar ila Eczacılık Tarihl ve İstanbulda Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temin edileBir «y güre ile, Istanbuldaki Deontoloji derslerini vermek üzere bir adet öğretim görevbilir. Amerikalı mizah yazan zemiyorsunuz. Üâncılık: a636/14021 yüksek öğrenim topluluğunun ya Ford: «Benzerlerim, hayatımı zelisi alınacaktır. Bu iş, yavaş yavaş bir nevi kaTeklifler en geç 24/12/1964 günü saat 16.00 ya kadar Geşadığı resmi, yanresmi ve özel hirliyor» başlığı altında yazdığı bir bus hali almaya başhyor. Her gece İmtihan 4 aralık 1964 tarihinde yapüacaktır. nel Müdürlüğümüze gönderilmis, veya tevdi edilmiş olacakOahlltvr yurtları, evleri, kantinleri, kahve yazıya «Niçin bilmem, ama beni rüyada, kendimi, dört tarafı aynaİsteklilerin hâl tercümeleri ve eserleriyle birlikte en tır. leri, meyhaneleri ve lokalleri do mütemadiyen başkası zannediyor larla kaplı bir galeride görüyorum. Dr. Kâmran Şenel geç 2 aralık 1964 eünü saat 17.00 ye kadar Fakülta DeCumhurivet 14051 laçarak hazırladığımız bu röpor lar» diye başladıktan sonra, hep Aynalarda yüzlerce surat var. Bana kanlığına müracaatlan rica olunur. 111/5 (Alman Hastanesl ?anı) yüzünden öyle benziyorlar v i kendim bunlartaj serisinde, öze'.likle Anadolu başkalarına benzetilme Her gün li |N «ratı İ nun çeşitli köşelerinden okumak Tel: 44 M 14 için gelen binlerce unutulmuş gen (Basın 21438 A. 13077/14044) cin problemlerini ve ıstıraplarını dile getirmeğe çalışacağız. 20/11/1964 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan • Bankanuz Kıyı Emniyeti İşletmesi FENERLER ve TAHLİSIYE ücretleri tarife ve umumi hükümleri, Resmî GazeteYenikapıda, sahil yolunda bir nin 11 kasım 1964 tarih ve 11853 sayılı nüshasında yayınçayevi var. Bu kendine özgü özellanmış olduğu duyurulur. likleri olan lokalin bir benzerini, sanırız, Türkiyenin hiç bir yerinde göremezsiniz. Burası, Üniversite öğrencileri için hem bir dinlenme yeridir, hem okuma odasıdır. Hem bilârdo salonudur; hem uğradığı çeşitli sıkıcı halleri anla dan hangisiyim, anlıyamıyorum. GO/VALESİN Yolda bana rastgelip beni bana çeşitli talih oyunlarının oynandı byor. Meselft, diyor, senelerdenberi sıksık indiğim bir otelin kâtibi beni benzeten, sonra yanıldığuu anlayan ğı bir kahvedir. Hem piyasa ve hep Mösyö Fourbi diye çağınr. De adam galiba haklı. Son verdiği hüFlorenca Nlghtlngale Hetnşlre T* Hut<Lban«lerl teslslnden kurubuluşma yeridir, hem de türlü vam ettiğim kulübün kapıcısı, kaç küm belkl doğnı. Belki de ben. cu üyelertmlzden AP»AA ATAdüşünce tartışmalannın yapıldığı deia beni bakkalın çırağı zannedip ben degil, başka birisiyim! Bayan bir «forum» dur. Burası, memle servis kapısından girmeml söyledi. CAK HÂÜ K A U • ketimizde genç kızların hiçbir şe Hayvanlara vanncaya kadar her Coreg Ford'un bu fantezl yazısı W. G. MIDDLETON y Tefat etmlştlr. Cenaze meraslml kilde rahatsız edilmeden, gerçek kes beni başkalarına benzetiyor. bana, bizim Doğan Nadi'den vak16 Kasım 1964 pazartesl fünü anlamı ile serbestçe hareket ede Geçenlerde bir dostumun köpeği az tlyle dinlediğim bir fıkrayı hatıra&at 14.00 de Beyoğlu Postscılar bildikleri tek yerdir. Burada her kaldı, bacağımı kapıyordu. Sahibi lattı: sokağındakl (Deutch Chapel) Ankara • Haydarpaşa yataklı trekes birbirini tanır ve sebebini bil nin gülerek dedigine göre beni poslslmll ktlisede yapılacaktır. ta dağıücısına benzetmiş. Doğrusumediği gizli bir dayanışma duygu nu söylemek lâzımsa galiba başka ninin lokantasında, aynı masaya düTeslslmlzln üye ve dostlannın IZIMIZI teşrlflerl rlc« olunur. su içinde sever. Buraya devam e lan bana benden faıla benziyorlar. şen iki kişi arasında şöyle bir muBİR havere geçer. İDARE REYETt denler, kendilerini «bir aileden» Şu da var ki pek âhım şahım kimKOMAfÇ Sizinle daha önce bir yerde sayarlar. Bir yanda, kızlar ve er selere benzemesem gerek. TCiTninin taniştTik mıydı? Sizi gözüm ısınyor. LAY1P VARAMİ Cumhurlyet 1«S4 kekler biribirleriyle tilt, bilârdo, hüı demiş bumundan düşmüş ha Zannetmem. Ben sizi tanıyaT>MAR. tavla, satranç, iskambil oynarlar yırsız bir uzak akrabası oluyorum. madım. ken, diğer yanda sınavlara hazır Kimi de beni, hırsızlıktan hüküm Acaba Ankarada mı tanışmışSOLDAN SAGA: Karışık usulleri tatbikle lanırlar. Şiirler okur, sanat tar giymiş, hapse girip çıkmış birine bk? 1 Dışişleri Bakammız Erkinin vakit kaybedip yorulmayınız. tışmaları yaparlar. Politik ve sosbenzetiyor. Çoğu zaman: «Ulan her Ankaraya ilk defa gidiyorum. Rusyaya yaptığı seyahat sırasında gele, ne zamandanberi nerelerde Peki Amerikada filân? GÜNDE BİR DEFA yal meseleler hakkında konuşur sin?» gibi ilttfatlarla karşılaşıyorum. ziyaret ettiği şehirlerden biri. 2 Amerikaya hiç gitmedim. Sanat eseri sayılan yazı çeşidine lar. Zaman zaman bir tiyatro e Geçenlerde sokakta rastladığım Öyleyse Parista tanıştık. mensup, beklenilmedik bir zamanserini aralarında hazırlayıp oynar biri beni ismimle çağırdı. Sonra OK,U NASIU Parise de hiç gitmiş değüim. da. 3 Herhangi eskimif bir şelar. Açık oturumlar düzenleyip yanıma kadar geldl. Yüzüme baktı, Gözü ısıran zat, o zaman şu hükÇ\KA(ZACAK. yin delik yerlerine parça koyan ile yapılacak ufak bir mataj memleket sorunlan hakkındaki dü baktı, nihayet: mü verir: (iki «öz). 4 Bir edatın kısaltılsizi tatmin edecektir. şüncelerini hiç bir ortamda rast Hayır, dedi. özür dilerim. Sizi Ha! Anladım, anladım. Demek mış şekli, tiyatro sahn«lerini süslilanamıyacak bir cesaretle • savu bir an Coreg Ford'a benzetmiştim. Id başka birisi, başka birisini, başyenlerden. S «Yenilecek hayvanurlar. Kendinizi bambaşka bir Ama şimdi bakıyorum, ona hiç ben '••& bir yerde görmüş! (llâncıhk: 3408/14017) ni besi maddesi ilet!» anlamına karma bir emir. 6 Bir hayvan, bir hayvan yeminin yansı. 7 Romanya parası, «işi, gel gite bindirip vakit geçirmeğe çalış!» karşılığı bir emir. 8 «Benzerine güç rastlanır kişi» anlamına iki söz. 9 Gök gürültüsü («skl terim), bir adı «Menikelli» olan eski bir 16 Kasun 1925 tarihli Cumhuriyet'ten kadın sinema yıldızımn öteki is mi. HJKARIDAN AŞAGlYA: 1 Yazın bizim memlekete gelip kışın sıcak memleketlere göç eden kuşlardan (çoğul). 2 «Maddi veya manevi borcun varsa onu yerine getir.» mânasına karma bir Maarif Vekâleti tarafından bir sanayii neüse encümeninin teşOKUTUT;BİK HAMLEemir, rumca «bir» sayısı. 3 Kuskil olunduğunu yazmıştık. Onbeş sanatkârdan mürekkep bu komiskulu olanlann rütubetten kaptıkBÛTÛN SÜCÜNyonun faaliyeti hakkında Akademi Müdürü Ressam Nazmi Ziy: ları, Bulgarlann tulumlu zurnası. \LE ASIU. HAVPİ/... Bey bir muhabirimize şunlan söylemiştir: 4 Tanrıya « Bueün herkes takdir eder ki, medeniyet demek sanat dekulluk etm» imektir. Avrupanın bize nazaran daha medenî oltışu, onnn saşi, bir edatın tersi. 5 Hernata malik oluşundan ileri gelir. Bizde doktor, avukat her sey var hangi bir işi fakat sanat yoktn. İşte bn etıcümen bu ihtiyacı tatmin edecektir. yapmaya kasBundan sonra yol mu yapılacak, evvelâ sanatkârların viicuda geTutamkamun'un lâhdi Nazmi Ziya Bey detme hareketi, tirdikleri modeUer bn encümen tarafmdan tetkik edilecek ve ta ve ciğerlerin de altın yaldızlarla tezyin edildiği görülmüştür. en yüksek rütrafsız hükümler verilı\ ektir. Hükümet bina mı in;a ettirecek? beli gen«ralin Hahamhanede yapılan toplantı Evvelâ bu mütehassıs heyetin reyi, fikri alınacaktır. Cumhuriyet iki başı. 6 Museviler dün Hahamhanede önemli bir toplantı yaparak din arması, basılacak paralar velhasıl her meselede bu encümenin reyi I>QnkQ bııım*r*ni" «Yankı vücuile dünya iflerinin aynlmasına karar vermişlerdir. Karar, ruhani balledllmi* «»lıH de getir!» karbulunacaktır.» reis olan Hahambaşı Becerano Efendiye resmen bildirilecektir. şıhğı karma bir emir. 7 InceleTutamkamun 15 yaşında ölmüş me sonucu düzenlenenlerden, kaliTürk Sovyet hududu tesi düsük. 8 Hatırlayıp adını Berlinden bildirildiğine göre, saklı bulunduğu lâhitten çıkaTürk Sovyet muhtelit hudut komisyonu Tiflisteki çalışmasöyle» mânasına bir çekim, genis rılan Firavun Tutamkamun'un mumyası üzerinde yapılan incelarını bitirmiştir. Bu babta tanzim olunacak raporda tesbit edilsahalardan. 9 tnsanlarda ruhi lemeler neticesinde firavunun onbeş yaşındayken öldüğü anlaşılmiştir. Azerbaycanda icra olunacak topografya ameliyatının bitibir teselli olan inanç, esas. bir şemıjtır. Mumya altın işlemeli bir örıünün içinden çıkmıstır. Kalb çinden sonra heyetler hütün vesaiki imza edeceklerdir. yi kaybedeniprin yapmak zorunda BURASl TÜRKtYE I ŞIK ARJANTİN CEL1SI GUZEU Yazan: Hamdi Varoğlu Ankara Eczacılık Fakiiltesi Dekanlığından: Türkiye Kızılay Dernağinden: BENZETME Denizcilik Bankası T.A.O. dan: konu veresim: Ayhan Başoglu 123456789 VEFÂT 4O Sanayii Nefise Encümeni ne işler görecekr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog