Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

16 Kasım 1964 CUMHURÎYET İSRAEL SURİYE SİNIRINDA HAVA SAVAŞI budiin başlıyor Altüar ortak listelerini nihayet dün tesbijt edebildiler Brnksel 13, (AP • ı . ı . Radyo) Ortak Fazar Bakanlar Konseyi, nihayet dün gece Kennedy müzakerelerine sunulacak listenin muhtevası üzerinde anlaşmaya varmıştır. Bilindiğl gibi bu yıl başında, Gümrük tarıfelerinde yüzde elli lndirlml sağlıyacak Kennedy müzakerelerine verilecek listelerin en son tevdi tarihl olarak 16 kasım tesbit edilmişti. Fakat bir haftadan beri Brüksel'de toplanmakta olan Ortak Pazar Bakanlar Konseyi, üyeler arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden yüzde elli indirimin dışında kalacağı rnaddeleri tesbit edememişti. Bu suretle dün akşam varılan karar, yann Cenevre'de başlıyacak olan Kennedy müzakerelerinin akaınete uğraması tehlikesini bertaraf etmiştir. Şam askeri sdzcüsü bir İsrael u derdiği mektupta, Suriye askerleçağının düşürüldüğünü soylemişse rinin, Israel topraklarına gırdiklede, İsrael uçaklarının üslerine ek rini ve devriye gezen İsrael polissiksiz olarak döndukleri açıklan leri üzerine ateş açtıklarını iddia mıştır. etmektedir. Hava çarpışmaları, cuma günkü çarpışmalardan dolayı Suriye'nin, B. Milletler Güvenlik Konseyine başvurduğu anda başlamıştır. Güvenlik Konseyi toplanıyor Bırleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yarın toplanarak îsra Bonn 15, (».a.) Batı Almanya el Suriye hududu üzerinde cuma gunu vukua gelen çarpışma hak Adalet Bakanı Dr. Ewald Bucher, kındaki Suriyenin şikâyetıni ince Dışişleri Bakanlığına gonderdiği bir mektupta, herhangi bir kımse, liyecektir. Hıtler'in yaşadığı inancmı kuvvet Suriye, cuma günkü olayda Isra tendırecek makul bir delıl gosterel'in Suriyeye tecavüz ettiğini ile diği takdirde, derhal Hıtler aleyhiri sürerek Güvenlik Konseyine ne bir soruşturma açılmasını emdün başvurmuştur. İsrael de dun redeceğini bıldirmiştir. geç vakit, Konseyin bu ayki BaşBoylece, Nazi savaş »uçluları a. kanı Amerikan deîegesi Stevenleyhinde kovuşturma suresi sona son'a bir mektup gondermiş ve erse bile, Hitler'in ele geçtıği takSuriye'nin devamh bir şekilde IsAtina 15, (AP) Yunan Parla rael'e tecavuzlerde bulunduğunu dirde mahkum edilmesı mumkün olacaktır. mentosu uzun bir yaz tatilinden sonra bugün yeniden toplanmış ve başkanlığa tekrar Yorgo Atanasiya • N Ü F U S PLÂNLAMASI K O N F E R A S I „,••.„..„. des Novas'ı seçmiştir. TÜRK STANDARTLAR ENSTtTÜSÜ İktidardaki Merkez Birlik Parti(Ankara, Necati Bey Caddesi) si mensuplarından olan Novas 120 2638 Kasım 1964 ıaat «9.30 16.00 muhalife karşı 120 oyla seçilmiştir. 26 Kasım Perşembe : Nüfns Plânlamasının Ekonomik ve Sosyal 12 milletvekili oylamaya katılmaTönü mıştır. 27 Kasım Cuma : Aile Plânlamasının Sağlık Tönü Parlâmento; partilerin şu sayıda28 Kasım Cumartesi : Açık Otnrnm (Aile Plânlamasının Fayda kı üyeleri ile çalışmağa başlamışve Mahzurları) tır: Davetiye ve fazla bilgi için: Tel.: 123209 125116 TÜRKİTE AİLE PLÂJVLAMASI D E RN EG1 Atatürk Bnlvarı 187/8 A n k a r » MEMNUNE ARSLAN (KOCAKUŞAK) (Cumhuriyet 14050) İle AHMET KOCAKUŞAK Evlendller Ankar» 13.11 1964 İki memleket arasındaki olaylan incelemek üzere, Güvenlik Konseyi bugün toplanıyor Tel Aviv Şam 15, ileri sürmüştür. Suriye'nin Birleşmiş Milletler(A.P. a.a. Radyolar) Suriye İsrael hudu deki delegesi Hazik Aşa, Guven toplanarak dunda dün de şiddetli lik Konseyinin aceleincelemesini Suriye'nin şikâyetini çarpışmalar obnuş ve istemiştir. Hazik Aşa, Israel'in, Birİsrael'in Fransız yapısı leşmiş Milletlerdeki havayı zehir«Mirage» tipi uçaklan lemek amaciyle Genel Kurulun ile Suriye'nin Rus ya toplanmasına birkaç gün kala Supısı «Mig» uçaklan kar riyeye hücum ettiğini ileri surznek tedir. şılıklı hücumlarda buİsrael delegesi Mişel Komay ise, lunmuşlardır. Güvenlik Konseyi Başkanına gön Moskova 15 (a.a.) Komünist Çin Başbakanı Şu An Lai'nin Moskova'daki temasları sırasmda ortalarda gorünmeyen ve dolayısiyle rürlü soylentilere yol açan Mihail Suslof bir batı Berlin Komünist partisi heyetini kabul etmiştir. Batı Berlin Komünist partisi blrinci sekreterl Danelius'un başkan Uğındaki bu heyetin kabulü sırasında iktidarda olrmyan Komünist partileriyle münasebetleri yürütmekle görevll parti sekreterlerinden Boris Ponomaref de hazır bulunmuştur. Suslov Komünist Parti liderleri ile temasta Amerikalı nöbetçi bir Sovyet askerî otomobiline ateş açtı Hitlerin yaşadığına dair delil aranıyor Yunan Meclis Başkanlığına gene Novas seçildi Heidelberg 15, (a.a.) Avrupadaki Amerikan Sılâhlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Genel karargâhından yayınlanan bir bildiride Nurenberg yakmlarında bir Amerikan nöbetçisinin Sovyet askerî misyonu arabasına ateş açmış olduğu bıldirilmektedır. Olay Sovyet misyonu arabasının, Ingilizce, Almanca ve Rusça ihtar levhaları bulunmasına rağmen, yai sak bolgeye girmesinden meydana j gelmiştir. ' Avrupa'daki Amerikan Silâhlı ] Kuvvetleri Genel karargâhı olayı < Sovyet askeri misyonu nezdınde i protesto etmiş ve bu arada Ameriı kalı erin görevini yerine getirmiş olduğunu belirtmiştir. Güney Afrika Başbakanı İngiltereyi tehdit etti Pietersburç (Güney Afrika), 15 (a.a.) Guney Afrika Birliği Başbakanı Dr. Verwoerd, «Mılliyetçi Par ti» nin kuruluşunun 50 nci yıldönümü dolayısiyle bugün yaptığı bir konuşmada, muhafazakâr hukümet zamanında imzalanan «Buccaneer» bombardıman uçaklarının satışiyle ilgıli sbzleşmeyi tsçi Hükümetin tanımaması halinde, Güney Afrika Birliğı'nin «Kap» yakınındaki «Sımonstown» lngılız deniz üssüyle ilgıli anlaşmavı feshedeceğini söylemistır. Cumhurlyet 14057 FERHUNDE ve TATYAR YALÇIN Kızlan NAIiAN'ın doğumunu akraba ve dostlanna sevlnçle büdlrlrler. 14 Kasım 1M4 Resimli Bilgi 47 incî Sayısı Çıklı. Türkiyenin En Güzel ve Eşsiz Ansiklopedik Dergisi \ Bateş Reklâm No: 94/14052 Kahire 13. la.a.) Bırleşık Arap Cumhuriyetının San'adakı Sılâhlı Kuvvetleri Kumandanı Albay Mem duh, dun San'ada yaptığı bir konuşmada cMısır Birliklerinin, durum memnunıyet verıci bir hale gelinceye ve âsi kabilelerm tehdıtleri sona erınceye kadar Yemen'de kalacaklarını» açıklamıştır. Mısır Birlikleri Yemende kalacak Konseyi toplantısına hazırlık olmak üzere 1620 Kasım Moskova 15, (a.a.) Tass Ajarv Roma, 15 (a.a.) 22 Kasımda ya tarihleri arasında Porto Dauphine Sarayında bir araya sı, NATO çok taraflı nükleer kuvpılacak olan Belediye Seçünleri veti tasansiyle ilgili olarak bu akarefesinde îtalya'da gergin bir ha gelecek olan NATO Parlâmento üyelerinin görüşecekleri şam bir bildiri yayımlamıştır. va hüküm sürmektedir. Seçimlere en karışık konunun çok tarafh NATO nükleer gücü ola«Bir NATO çok taraflı kuvvetl23 milyon kişi katılacaktır. Bu se cağı muhakkak gibidir. nin, şekli ne olursa olsun, yalnıj ferki belediye seçimleri komünistBilindlğl gibi, Al ile ibi Almanya il Amelerin hükümete karşı devamlı ve rikanın göruşüne karşı olan Fran«NATO'da Fransa'ya daima yer NATO üyelerüıi ilgilendirmiyeceğişiddetli hücumları yüzünden her sanın tutumu, Meselenin hallini vardır» dıyen Gordon Walker, At ni, bütün Avrupa'nın güvenliğinl zamankinden daha fazla önem ta güçleştirmektedir. «Bekleme» siye lantik ittifakmm yeniden teşkilâtşımaktadır. setine taraftar olan Ingiltere'nin landırılması gerektiğini ifade etmiş sarstıktan başka bunun, Avrupa uöteki ulusların Gerginlik, resmî ve özel alanlara, tutumu ise herkese uygun gelecek ve çok taraflı kuvvet konusunda luslariyle birlikte tarım sektörüne ve özellıkle de gibi görünmektedır. İngiltere'nin bir anlaşmaya varılacağı kanaatin da zararına olacağını ve Sovyetler miryolları ve gümrük teşkilâtına meselenin şimdi bir karara bağde olduğunu belirterek şunlan söy Birliği Hükümetinin çok taraflı sirayet etmiş durumdadır. lanmasının tehlikeli sonuçlar yaranükleer kuvvet tasarısına kesin şeSosyalist ve komünistlerin ço tacağını nazan dikkate alarak, ka lemiştir: «Amerika Birleşik Devletleri ile kilde karşı olduğunu İleri süren ğunluğu 815 Kasım tarihleri ara rann sonraya bırakılmasını teklif smda çeşitli grevler yapmışlar, de etmesi beklenmektedir. Federal Almanyanın bu konuda bildiri, bu muhalefetin sebeplerinl miryolları grevi yüzünden yolcuların bazı fikirleri var. Bununla btrlikte, şöyle göstermektedir: O 'o76 sı yollarda kalmış veya ge Çok taraflı NATO Nükleer gücü plânlarımızı gerçekleştirmemiz için «Böyle bir kuvvetin kurulması cikmiştır. Hristiyan demokrat Ital konusunda temaslarda bulunmak zamana ihtiyacımız olduğunu kanükleer silâhlanma yarışına hız veyan Işçi Sendikaları Konfederasyo 'uzere bugün Bonn'da B. Alman yet bul ediyorlar.» recek ve bu silâhların yaygınlaşmanu ve sosyal demokrat eğilimli 1 [ kilileriyle temaslara başlıyan İngisına sebep olacaktır. Çok taraflı talyan İşçileri Birliği de hükümet liz Dışişleri Bakanı Walker, dün «Atom silâhının Bir Amerikan bilginlen kuvvet, uluslararası Rerginliğin artten herşeyden evvel îtalyan de verdiği demeçte masında menfaat gözetenlerin nükmiryollannın yeniden teşkilâtlan tetiğinde bir tek devietin pannağı heyeti Moskovada leer lilâh edinmelerini sağbyacakdınlmasını istemektedirler. Demir bulunmasına karşıyız. Hepimiı batı tır.» yolları grevinin her gününün mem ittifakına dahil olduğumnza göre, Moskova 15, (a.a.) Tass AjanBildiri şöyle devam etmektedin leket ekonomisine 4 mılyar liret içimizden hiç birimiz tek basına olmamalıdır.» sının bildirdiğine göre, nükleer ezarar verdiği tahmin edilmektedir. bu imkâna sahip «Çok taraflı kuvvet, silâhsızlandemiştir. nerjiden faydalanılması konusun a n yolundaki teşebbüsler için enda uzman olan bir Amerikalı b i l . gel teşkil edecektir.» Bakan, ayrıca, Almanya'nm çok | taraflı nükleer kuvvete katılmasına ginl»r heyeti, başlarında Dr. J o «Sovyetler Birliği kendisinin ve ingiltere'nin muhalif olmadığmı seph Liberman bulunduğu halde müttefiklerinin güvenliğini teminat altına almak için, mukabil tedbirsöylemiş «Biz yalnız, kuvvetin dun Moskovaya gelmiştir. bugünkü tasarlanmıs şekline karBu ziyaret, 15 gun kadar süre. leri, ihtiyaç gördüfü takdirde alacaktır.» şıyız» demiştir. cektır. Moskova, 15 (A.P.) Bir ay cnce, Sibiryada yaptıkları bir tren yolculuğu esnasında casusluk faalıyetlerind» bulunmuş olmakla suç landırılan üç Amerikan askeri a taşesinin, Moskova dışında seyahat etmelerine izin verilmediği bugun öğrenilmiştir. Amerikalılarla bera ber seyahat etmiş olan bir Ingiliz atasesine de aynı muamele yapılmaktadır. Diğer taraftan Washingtonda Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Moskovadaki 3 Amerikan askeri atasesine yapılan muameleye karşılık olmak üzere, Amerikan hü. kümetinin Washington'daki 3 Sovyet askerî ataşesinin hareket serbestliğini kısıtlamağa karar vermiş olduğunu dün aksam açıklamıştır. BELEDİYE SEÇİMLERİ YAKLAŞTIKÇA İTALYADA GERGİNLİJC ARTIYOR Çok tarafh NATO giicii konusunda Sovyetler çok tarafh AMERIKA ÎLE B. ALMANYA GÖRÜ5 BîRÜĞİNE VAROI gücün gerginliği arttıracağını İngiltere gücün teşkilinde acele edilmemesine çalışıyor ileri sürüyor Paris 15, (A.P. a.a. Radyolar) NATO Bakanlar Moskova VVashington üçer ataşenin hareket serbestisini kısıtlıyor Gösterilen teveccühe karşılık Nairobi, Kenya 15, (AP) Kanada Parlâmentosunun bir üyesi, Sosyal Kredi Partisi lıderi Robert Thompson burada basına verdiği bir demeçte Kongo'lu âsilerin Stanley^Tİle'de rehine olarak alıkoydukları Belçikalılardan 3 ünün idam edildiklerini, 3 Belçikalı hakkında da idam kararı verildığini söylemiştir. Kongo'da durum *«"""'" defa Cumhuriyet 140S3 İstifa eden Irak Başbakanı yeniden kabine kuruyor Kahire 15, (a.a.) Kahire Radyosunun, Irak Radyosuna atfen bıl dirdığine gore, Irak Başbakanı Ta hir Yahya. Devlet Başkanı Mareşal Arife, bugun ı<;tıfasını sunmustur. Bağdat Radyo^u. Mareşal Arifın General Tahır Yahyamn istıfasını kabul ettiğini ve k^ndisıni yeniden kabıneyı kurmakia gorevlendırdı ğıni bildirmistır TEŞEKKUR Acı« yureklerimlzde dalma kanayacak olan Ankars Numune Hastanesl Dış Doktoru. CAVİT Kurdoğlu'nıuı TASARRUFLARINIZ İÇİN ÖNCE EMNİYET AMERİKAN BANKASI DIŞ TİCARET Kurucuları: BANK OF AMERICA ve TÜRKİYE İŞ BANKASI * Cumhuriyet Caddesi 207, Harbiye Telefon: 47 01 30 Dr. Von Brentano öldü Darmstadt (Batı Almaına) 15, (a.a.) Fedeidl Almanya es kı Dışişleri Bakanı (1955 1961) ve Hırıstıyan Demokıat Partısının Parlâmento Başkanı Dr. Hemdrıch von Brentano, bu gece, Darmstadt hastanesınde olrrustur. Brentano 60 yasında ıdı geçirdiğl ameliyat ve takıp eden olumü dolayısiyle lstıraplarımızı candan paylaşan hastane artadaşlarma ve personellne, Hacıbavram ve Şışll Camllerlne, mezarı basına. evlerimlze kadar zahmet lhtlyar. telgraf. telefon, mektupla llgı izhar buylıkluğünde bulunan dostlarımıza ve kuçuk bir çıicın içinde tabutuna serpılmek uzere Hacıbayram toprağı getiren h:slı koylu kardeşlerımize borçlu olduğumuz mlnnet ve şukranı arza bugünku te essurumuz mânl olduğundan, bu hususta Sayın gazetenlzîn tavassutunu dileriz. Eşi Oğlu Kardeşi Cumhuriyet 14055 i AKBANK Reklâmcüık 4293/14024 bankamız Yeşilyurtta beheri 1 100.000 er liralık 5 adet lüks apartman dairesinî, bir kişiye 100.000 lira olmak üzere yarım milyon liralık para ikramiyelerini, ceman BİR MİLYON LİRAyı bir çekilişte dağıtıyor. VEFAT Melek öget ın pşı, Jullde Saygun ve Emel Gazımlhal'ın babaları. Fatoş ve Mıne Johnson'un dedelerl. Kemal Sayjuıı ve Tahsin Gazımlhal'ın k yınpederlerı. Şadiye Erlcr ve Ra«ıme Tur İle. merhum Naıl Oçet Dr Zatı Oget. Radl Öget'm kardcşlen Emekli Doktor Blnbası M?Hıl Gazi Hakkm rahmetme kavuşmuştur. Cenazesl 16 11 1964 pazartesi gunu lklndi namannı mataakıp Şışll Camilnden kaldırılarak Ferıkoy mezarlığına deînolunacakur Allah rahmet e>:iye Cumhurıjet 14059 wm Dr. FEVZİ ÖGET TESEKKÜR Dort aya yakın bir zamandanberl çekmekte olduğum agır hastalığımm teşhls, tedavl ve bakımmda gösterilen lhtımam. şefkat ve alâkayla tekrar benl hayata kavuşturan Haydarpaşa Asker Hastanesı kıymetu tabıplerlne, blllıassa Baştabıp GENERAL Dr. Paruk Balaban, Dr Metm Arat, Dr. Renan Cora. Dr. Halil Tener'e ve başhemşire Lutfıye Dllvın hemşıre Özhan Dalgun, Ş*zıje Sebll, Pakize Baybag, Sıdıka Meriç. Rukiye Erturk. Nihal Öngoren ve hastabakıcı Mehmet Guneş. Huseyın Akçe ve dlğer hastahane personellne sonsuz mlnnet ve teşekkurleriml blldlrmeyl borç bilırım. EmekU Hava Alb. REŞİT AKTOLGA Faal 10320/14009 I Cumhuriyet 14048 İ MtOI t*a Dr. MUSTAFA ENGİ\ TECHNOEXPORT Entreprise Commerciale d'Etat Sofia, 16, Place Lenine Telephone : 73415 Adresse telegraphique: TECHNOEXPORT SOFİA Telex: 539 : Maden, kimya, gıda, enerji sana/ilerine, hafif sanayie, sebze, meyva ve et fabrikalarına v.s. mahsus komple tesisler ihraç etmektedir. Y A R D I M : Sanayi tesislerinin inceleme, inşa ve montaj i}lerinde; jehircilik, sanayileşme ve inşaat, tarım, bilim ve eğitim alanlarında yetifkin uzmanlar •ek teknik yardım sağlamaktadır. : Her tipte gemi ithalâtı yapmakta; 32.000 tonilâtoya kadar deniz ve nehir teknelerinin havuzlama işlerini, adi ve bakım tamiratını ifa etmektedir. : İhraç edilmek üzere motorlu tekneler 5000, 3200 ve 1500 tdw'lik filepler, 100 koltuklu yolcu vapurları, kıyı gezilerine mahsus 150 koltuklu hidrobüsler, her cins betonarme tekneler, nehir gemileri ve römorkörleri insa etmektedir. (Basıa 20920/14038) YOksek Ikîisal ye licarel Okulu MÜDÜRLÜGÜNDEN TEDRİSATA BAŞLANMlŞ BULUNAN OKULUMUZDA GALATASARAY ÖZEL TESEKKÜR îstıztıplı günlerimde benl arıyan ve sağlık durumumla llgllenen Türk Hava Kurumu Başkanı Sayın ve Teftlş Kurumu Başkanı Haznedaroglu ve müfettlş arkadaşlara, İstanbul ve taşra ldare heyeti rel» ve üyelerine, sayman arkadaşlarıma ve Oıdunun vefakâr Kara, Hava, Deniz General ve subay arkadaşlarıma, dostlanma minnet ve teşekkurleriml arzederim. Emekli Hava Alb. REŞİT AKTOLGA Cumhun\et 14049 İHRACAT TEKNİK General ASLANTAŞ İTH ALÂT İNŞAAT KAYITLARA DEVAM EDİLMEKTEDİR | Adres: Istiklâl Cad. No. 311 Galatasaray İstanbul Tel: 49 52 95 İlâacıiık: 3486/14018
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog