Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

SABAH ŞARKISI Kadın nıhunu en lyi tahlil eden kadın yazar olarak tanınmij TAYLOR CALDWEL11» bu romanı binde bir raslanaeak bir faheserdirf ŞAHESER | ROMANLAR !>•• • m ı ı m m ı , VAHDET GULTEKIN umhuriye KIJRÜCUSU: YUNUS NADl Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU ANKARA Bu romanda ünlü romancı, kurtuluş savaşınm ilk günlerinin Ankarasını anlstıyor. Yalnız bu anlatış başkentin o zamanki havasmı duyurmakla kalmıyor bize, «ANKARA» yeni Tıirkiyenin kuluşu ve yükseliş umutlannm bir sembolü oluyor bu kitapta. Fiyatı: 500 Kuruş REMZİ KİTABEVİ tâncılık: 3300/14011 M T I N I V İ 41. yıl sayı 14474 Telgraf r e m e k t u p sdresi: Cvrnhnriyet İstanbul Posta Kubtaa: İstanbul N o . 246 Teleftmlar: 22 42 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 S 2 2 4 2 9 9 Pozortesi 16 Kosım 1964 Zamanında kalorifer yakmıyanlardan 1000 liraya kadar ceza alınacak ONİKİ VALİ YER DEĞİŞTİRİYOR BELEDİYE CEZALARI artıyor YENİ TASARIDA AYRICA HAPİS CEZASI DA VAR Arabulucu bugün Yunan idarecileri ile görüşecek Plaza, çarşamba günü de Ankaraya gelerek İnönü ile temas edecek rabulucu Plaza bugün Atinaya gelecek ve Yunan hükümet adamlanyla görüştükten sonra Ankaraya geçecektir. Plaza, Atinada üç gün sürecek temaslarında Dışişleri Bakanı ve Başbakanla gi>« rüşmeler yaparak Birleşmiş Milletlere sunacağı raporunda Atina hükümetinin nihaî görüşünü aksettirecektir. Plaza, Atinadan sonra Ankarada İnönü ile de görüşecektir. Atina'ya göre, Birleşmiş Milletler AnaPLEBİSIT YAPILDI Okmeydanı halkı dün. Kâğıthane mı, yasasına uygun bir çözüm yolu üzerinde yoksa istanbul Belediyesine mi girecekleri konusunda oy verdiler. Tasnif geç vakte kadar devam etmistir. Resimde, Okmeydanlılar çalışmakta olan arabulucunun Enosis, taksim veya federasyon gibi bir şekil teklif etplebisit için oy verirken Rörülmektedir. mesı mumkun değildir. Plaza, Bır Ceza alanlann miktarı leşmiş Milletler Genel Sekreterina Içişleri Bakanlığınca hazırlanan sunacağı raporda, Kıbnsta bulutasarının gerekçesinde, nufusu 100 nan ve kaçak olarak Adaya gıden I binden fazla olan belediyelerden butun askerlerın, en kısa zamanda I 9 tanesinde cezalandmlanların duayrılmasını istiyecektır. I rumuna yer verilmiştir. Buna göre, Bu yorumların, Plaza'nın, self1963 yılında Ankarada 14,990, İstandetermınasyon için 1 0 yıllık j bulda 45.027, Izmirde 18.202, Adana bır muhlet istıyeceğı söylen Ankara 15, (Cumhuriyet Bürosu) tileri uzerıne yapıldığı anlaşılda 3.235, Bursa'da 14.549, Eskisehir Sanayi Bakanı Muammer Erten, maktadır. Diplomatık gözlemciler de 2 141, Gaziantepte 1.431, Konyapancar fıatlarına zam yapılması ko j ise, Genel Kurul toplantısından da 5 988, Kayseride 616 vatandaş nusunda dokuz ay önce, Bakanlar j önce, Kıbrıs meselesi için ilgili ta, cezalandırılmıştır. Kuruluna götürülen teklilın önü | raflar arasında anlaşmalı bir çomuzdeki hafta içinde sonuçlanaca < Tasarının ana hatları zum yolu bulunması ihtimallerinia ğını gazetemize açıklamıştır. , Içişleri Bakanlığı, ceza tanziminhenuz kaybolmadığını belirtmekDiyarbakır, Van, Hakkâri, Urfa, Siirt, Bitlis ve f Sanayi Bakanı Erten; «Şeker pan de karşılaşılan aksaklıkları bertatedırler. carı fiatlan ve yapdacak zam» ko, raf edebilmek gayesiyle hazırladı Mardin illerindeki yasak bölgelerin kaldırılmasiyle j Yunan elçisi değişiyor nusunda şu bilgıyi vermiştır: ğı «Belediye Ceza Kannnn TasanAtina, özel muhabirimizden Mart ayında Bakanlar Kuruluna ilgili karann tatbikine yakmda geçilecek | sı» ile yeni hükümler ortaya koyAtina hukümeti, Ankaradaki Bii bir teklif götürerek şeker pancarıyükelçisı Pumburası değiştırmeyi İNÖNÜ SELİMİYEDEN ÇIKIYOR Başbakan Inonu araba va maktadır. nın tonunun primli olarak 150 liraAnkara 15, (Cumhuriyet Bürosu) | kararlaştırmıştır. Pumburasın yeYayımı tarihinden 6 ay sonra ya çıkanlmasım istemiştik. Bu ispuru ile Üsküdardan Kabataşa geçerken bir Amerıkalı genç kız ile üneydoğu bölgesindeki yasak bölgelerin kaldınlmaaına karar verilrıne merkezden Tetenes veya Vartcjimize şu unsurlar etkill olmuş tanışmış ye kendisine bir dolma kalem hedıye etmiştir. Başbakan İno yürurluğe girecek olan tasannın miştir. • samis'in tayin edilmesi beklenmek nii, dün Üsküdarda Selimiye kışlasını gezmıs ve eskiye ait hâtırala ana hatları şunlardır : t"r; Bilindiği gibi, bundan bir sure önce yurdumuzdaki yasak bölgelertedır. O R' s pancar fiatlarının tonunun rını yaşamıştır. Inonü, kışlayı gezerken kalorıferlerin yanmayışının se1 Belediye par» cezaları, para d e n b ü v u k b i r tasna kaldırılmış, ancak Gilneydoğu illerımizden yedisinYunan Dışişleri Bakanlığmda 90 Sterlin oluşu ve bizim 59 sterli bebıni sormuş, ilgıhlerin «yeterli para olmadığını» belırtraeleri üzerine tahsiline yetkili görevliler ile be d e b u y^^^ ^^ d e v a m etmıştır. Kulturel Munasebetler Dairesının g u defa, CENTO memleketleri arasmdaki ticart münasebetlerin gene mal ederek, dış piyasa ile ra konu ile ılgıleneceğıni söylemiştir. Resim Inonuyü Selimiye kışlasından lediye zabıta memnrları tarafından başında bulunan Tetenes, evvelc* çıktıktan sonra gostermektedir. Başbakan, dün gece Ankaraya donmuştur. tahsil olunacaktır. Para cezasını Hştirılmesı ve turizmdeki gelişmelerin bir sonucu olarak Diyarbakır, Van, b'hkla rekabet edebilmemiz. ikı memleket arasındaki kulturel ödemiyenlerin malları haczedile ; Hakkâri, Urfa, Siirt, Bitlis, Mardin illerindeki yasak bölgelerin de önü© Pancar ekim alanının genişlemünasebetlerin gelişmesinde faal (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ' muzdeki günlerde kaldınlması kararlaştınlmıştır. bir rol oynamıştır. tilerek, üretimin arUırılmasını teşöztrak'ın demeci lik. Yasak bölgelerin kaldınlmasının 0 l'reticinin malını değerlendirkararlaştırılnıası münasebetiyle lçmek. işleri Bakanı Orhan Oztrak bugün g (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) bize şunları söylemiştir: ğ « Memleketimizdeki yasak böl ş gelerin mevcudu fazla idi. Bunlan | j 10 ay önce çok dar bir bülge ola M rak tahdit ettik. Bugünkü yasak 1 bölgelerimiz ancak 7 ile inhisar = etmektedir. Bu illerimiz şunlardır: M Adapazan, 15 Başlık parasının Van, Hakkâri, Urfa, Siirt, Bitlis ve j§ çokluğu yüzünden evlenemiyen Lefkoşe, 15 (AP) Kıbns ReisiMardin. ş genç kızlar, sevgılUerine kaçmayı cumhuru Başpıskopos Makarios Bugünkü mahalli emniyet reji % teıcıh etmektedirler. Son 15 gün ibugun, 10 aylık Kıbrıs meselesi minde buralardaki yasak bölgelere | j çınde ihmizde kız kaçırma olaylan hakkında herhangi bır tavız vermigirecek yabancılar ancak İçişleri |§ 100 li geçmiştir. yeceğı gibi, herhangi bır uzlaştınBakanlığının musaadesi ile seyahat % cı hal çaresını de kabul etmiyeceBelirtıldiğıne göre. bazı koyleredebileceklerdir. Bu bölgelerdeki = ğıni söylemiştir. Kara sakallı Başde başlık parası 10 bin liraya kadar fasak hükümlerinin de önümüzde p pıskopos konuşmasını, eski bir çıkmıştır. ki günlerde kaldınlması için gerek % EOKA tedhişçisının hatırasına diSelâhattin GÜLER 11 kararı almış bulunmaktayız ve | j kilen heykeli açarken yapmıştır. hazırlıklarını yapmaktayız. = Makanos: «Hürriyetimiz ve kendi stanbul Üniversitesi TaleDaha önce kaldınlan yasak p mukadderatımızı tâym ve milll isbölgeler 1 tikbalimizi tespit için mücadele ebe Birliği Başkanı ve üyeDaha önce yasak durumu kaldıdeceğız» demistir. Tuıkiye İsçi Partisi kongıesinde parti için para toplanıyor leri hakkında, orduyu ayaknlan bölgeler, Erzurum, Kars, Ağ | Mücahit BEŞER'in Konuşmasına devamla Makarîos. rı, Artvin, Elâzığ, Bingöl, Tunceli lanmaya teşvik mahiyetinde «Rum şerefi ve ülküleri bize Yuve Muş'tur. Şimdi buralara gide | Üniversite gençleri olan beyannameleri basmak nanistana giden yolda rehberlik yatnnersıte ile ılgıli so\lentıler. haberler, iddialar gün gectikçe cek turistler hiç bir kayda tâbi olve dağıtmak suçundan savcıpacaktır. Yunanistan bizim ebedl 1 arasında hazırladığı çırkinleshor. Özellikle Soruşturma Kuruluna verilen ifadelemaksızın seyahat etmektedirler. anavatammız ve millî ülkümüzdür» lık tarafından kovuşturma rın açıklanmıs olması, bu ifadelerde bazı öğretim üyeleri hakTrakyadaki yasak bölgeler | demiş ve Kıbrıslı Rumlann EnoGüneydoğu illerimizden başka büyük röportaj kında yüz kızartıcı ithamlarda bulunulması, ayrıca iddialardan açıbnıştır. sis'e (Yunanistanla birleşmeye) nihâlen Trakya bolgesmde de bır kı ş b u g ü n 4 . bir kısmının dedıkodu olçüsünü asmaması çirkinliği artıran 6 eylul 1964 gunu, Ünıv»rsıte dıhai hal çaresi nazariyle baktıklarını sım yerlerde «Yasak Bölgelerr şında tertıplenen ızınsız bır mıtmg sebeplerdendir. Açık söylemek gerekirse. gençlik tesekkülleri, söylemiştir. mevcuttur. sırasında dağıtılan ve «Büyük Üniversitede reform dâ\asını dejenere edecek, ettirecek hareTürk Ordusu» başlığmı taşıyan be, , . , , ketlere belki de farkıııda olmadan kendilerini kaptırmıs gibi yannamelerdekı yazıların suç teş AyDai", 1UTK KUS ClOStçorünmektedirler. kıl ettiğini tesbit eden savcılık bu | l 1 1 x , l r . . , n fc'ıı.tıılııe Çavı ttmersite meselesiııde once bir noktada aıılasmak gerektir. Mekonudaki tahkikatın siyasî polıs lUgimun, KurtUİUŞ ba\ aKasketini yana yatırmıştı... İlk bakışsele sansas\on \aratmak için alelacele derlenmis, ispatı güç, tarafından yapılmasını ıstemıstır. , s m d a k İ niteliğini kazanfakat aksinin savunulması kolay olan iddialar listesi üzerinde ta dikkati çeken siyah burma bıyıkları gür Dosyanın savcılık tarafından sıja ' • ° durmak nııdır? Yoksa, bir üımersiteyi bütünüjle ele alarak, si polıse ıntıkal ettırılmesi uzeri m a s i n i İ S t e d İ . kaşlanna uymuştu... Tipik bir taşralıyı anme\cut statukonun hozuklueundaki nedenleri orta>a dökmek Eminönü Oğrenci Lokalınde Turmidir? Soruşturma ilerledikee görülmektedir ki, nedenler bir ne, polıs, İstanbul Üniversitesi Talebe Birlığı Başkanı Osmar. Zekı kıye İşçi Partisi İstanbul İl Kongdırıyordu... Kendisine kapıcılık arayan \ana itilerek, doğruluğu ispat edildiği takdirde sadece sonuç Telcı, 12 kısılik yonetim kurulu u resınde konuşan partı Genel Sekniteliğini tası\acak birtakım iddialar ileri sürülmüştür. Bunhemşehrisi bakkal Yusuf Efendi ile dün yeleri ile, Bırliğın Beyazıt, Soğan reterı Rıza Kuas «Işçinin işverenların bir kısnıı. hattâ hepsi doğru olabilir. Nihayet Üni^ersite ağadakı merkezınde gorevlı bulu den alacağı ile ilgili 130 bin dâvâ Idaresi eliııdeki \etkiye da\aııarak ilgili öğretim üyelerini cegece Osmanbeyden aşağıya yürüyorlardı... nan üç mustahdemm ıfadelerını al dosyası bulunmaktadır» demıştır. zalandırabilir. hattâ suç Ceza Kanunn kapsamına giriyorsa mıstır. Bmden fazla delege ve uyenin M,ık>ajlar \e kıjafetler tamam... Ekip son tâlünatı alıyor Adalet de harekete çecehilir. Ancak bu münferit olayların teİDDtA katıldığı kongrede Kuas, Toplu İş ker teker ele alınıp iııcelenmıs olmasının olumlu bir sonuç Tahkıkat konusu olan bevannamleıın Birlik Merkezınde basü nSözleşmesı, Grev ve Lokavt Kanuseklinde kabulüne imkân yoktur. tniversite belki yara alacak, u n u n d.ğı ıdd.a olunmustur. ışverenlerm çikarlarına uymüessese biraz daha sarsılacak, şenellikle karsılıklı çıkarların ., , . .,.. . . , gun olarak yürutulduğunu Maliye çarpıstığı dğretını kadrosunda birbirlerinin gözünü o>mak is(Arkası Sa. 7. Su. 5 te) ,v e I ş ç ı S l g o r t a l a n K urumuna 900 tivenler zeikleneeekler aına çark yine de eski minval üzre bin lıra borcu olduğunu iddıa etEli tesbihb, başı lâcivert bereli kırçıl pos bıyıkb Yusuf Efendi, dönmekte de\am edecektir, hepsi o kadar.. tığı bir mılletvekılının İstanbuldaki önü a n kovanından farksız bir sinemanın önüne geldiklerinde, etTürkive'de meselelere daınıa \üzevinden bakıldığı, derinine inlâstik fabrikasmda 80 kaçak işçi çalıştırdığını ıleri surmustur. mek \e illetin nedeninı ortadan kaldırmak çabası gösterilmerafına şaşkm şaşkın bakmakta olan Şaban'm kolundan çekti: İşçi Partisi Genel Başkanı Mehdiği, >ahut gösterilemediği icin ihtilâl bile hedefine varamamıs « Bak şura!.. Girah mı sinemet Alı Aybar ise AP ile CHP nin \t hugünkü çalkantıların icine çirmi^izdir. maya?.> dedı. büyük toprak ağaları ve ozel teMıllî Birlik Komitesinin çıkardıçı sadece 114 ve 115 sayılı kanunSaban, etrafına şöyle şüpheyle şebbusün çıkarlarmı savunduğunu ların ujgulanmasını, sonucunu. ll"'ler meselesini ve bu kabır baktıktan sonra: belirtmiş ve Turk Sovyet ilişki« Valla ben bılmem. Madem nun hazırhkları sırasında Komitenin etrafına çöreklenenlerin lerinm tarıhsel gelişimini özetleıstersin girah'..» diye cevap veınasıl etkiledigiııi hatırladı?ımız zaman, bugünkü gidisi samimî dıkten sonra şöyle demistir: dı. Fakat sinemaya nasıl girecek bir reform isteçivle bağda«tırabilme;e imkân yoktur. ÜniverFikret OTYAM Turkije dış politikasında balerdı?'.. Bılet yoktu kı'.. sitenin hikâyesi, belki bir statükoculuğun, belki idarî muhtağımsız olma niteliğini kaybetmişÇERMİK 15. Çermik riyetin avantajlarından fa\dalanan bir çıkarcılığın, bazı öğretir K l b r l s BALlK OLTAYA İlCeSÜie b a ğ Ü IMuSİkan k ö konusunda da daima detim üyelerinin kürsüleri istismarının, bir kısım taocaların, genç( A r k a s ı Sa Su> d e ) yündeki toprak olayı ile il '• * likle birlikte eğitim yerine, kardinal sistemini uygulamak iste3ELİYOR! melerinin, ^e^imsizliğin, kronik öçrenciliğin, kitap suiistimaligili olarak tevkif edilen ağa Ç^rltn» Ama, harbli, kavgalı, heyecanlı 11 niıı, >urtsuzluğun. kadrosuzluğun, ilmî yetersizliğin ve nihayet )ir fılim oynuyordu. Ve Yusuf Hacı Kıbç ve vardımcüan w* "'»* idaresizlikler. kararsızlıklar \üzünden başgösteren bir anarsiEfendi, hemşerisme bu fılmı gos Bekir Kılıç. İsa Kılıç, Mehnin hikâyesidir. Ama her halde Cniversite meselesi filân hocaermeden içi rahat edemiyecektı. Bu sırada, iki hemşerinin gışemet Kılıç, Cuma Kılıç, Cenın kazancının hesaplanması, falanın, eğer gerçekse, Adaletin Adapazan, 15 Yağcılar Mahalden eli boş donduğünü goren, el koyması tereken bir marifetinin ortaya çıkmamıs olması mal Kıbç, Mustafa Arslan l e s i n d e o n c eki gece Yıldırım ve açık renk elbiseli bir şahıs yanla değildir. ve Şehmuz Yiğit yakmda M ü r s g l a d h v a z ı f e h 2 g e c e b e k ç i s i una sokularak, «Koltuk var, bal öğrenci tesekküllerinin mücadelesi, yüksek tahsil gençliğinin oliÇtikten sonra sağa soia ateş idam talebi ile mahkemeye i ç k i kon var!... diyerek kendilerıne gunlufu, ağırlığı ile paralel oldufu oranda başarıya ulaşabîlir. euneğe başlamışlar bu arada bıı bılet satmaya kalkışmamış olsa>sevkedileceklerdir. \ksi da\ranıslarla elde edilecek netice ise başarıdan ve asıl isH dı, bütun arzulan sonecek, geceBilindiği gibi, bundan bir süre , evin baHtonunda oturmakta olan tenilenin elde edilmesinden pek uzak kalacaktır. nın neşesi tam anlamıyla kaçacak önce Musikan Köyünden Muhtar j Ali İlden ad'ı bir gencin yaralanHacı Kılıç tarafuıdan evlerinden a | masına sebeb olmuşlardır. I Gazanfcı Oz«.ın lı,ıkkal Yusuf efcndi>i yaratıyor (Arkası Sa. 7, Sü. 5 tel Karabor,,ıcı kapıtı Saban'ın oltasında I Ecvet GÜREStN tılan köylüler, Haraba mezraında ' Alı İlden, Devlet aHstanesine kal ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ B ^ ^ ^^B^B^^ a^B^B^B^ ^ ^ ^ ^ ^ ^B^B^^B ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ B ^^^^m ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^B^B^B^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .1 ^ııııııııııııııniMiıiııııııMiıııımi"»"""""»'111"" ııııııııııııııııııS ^"^^^™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r^^^^^ ^ ^ ^ ^ M ^^^^n ^ ^ ^ ^ ^ > ^ ^ ^ > v ^ ^ ^ ^^^^^ m^^^ ^^B^B^B* B^B^B^ ^B^B^B^BV ^ ^ ^ ^ ^ ^a^a^^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^m ^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ m^^^m ^MHv (Arkaıı Sa. 7, Sü. 4 de) 1 dmlımg, bekcıler yakalannu«Ur. Ankara, 15 (Cumhuriyet Bürosu) îçısleri Bakanlığı, valiler arasında yeniden bazı tâyin ve nakıller yapmağa hazırlanmaktadır. Önumuzdeki günlerde Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına gonderılecek olan kararnameye gore, Dıvarbakır Valisi Namık Kemal Sentürk bir suredir vekâleten idare ettıği Izmir Valiliğine asaleten tayın edilmekte, Izmir Valisi Niyazi Dalokay ve Erzurum Valisi Enver Saatçigil emekliye aynlmak tadırlar. (Arkası Sa. T, Sü. 2 de) A ATİNA, Özel Muhabirimizden B ANKARA 15, (Cumhuriyet Bürosu) elediye yasaklarına uymıyanlann hangi şartlarla ve ne suretle cezalandınlacaklannı düzenlemek gayesiyle hazırlanan <tBelediye Ceza Kanunu» tasarısı görüşleri ahnmak üzere Bakanlıklara sevkedilmiştir. Pancarın tonunun 150 liraya çıkarılması istendi Güneydoğu bölgesinde yasak yerler kalkacak Orduyu ayaklanmaya teşvik ettikleri iddiası ile 15 günde 100 kız kaçırıldı IUTB yöneticileri hakkında savcılık takibata geçti üniversitedeki soruşturma MAKARİOS UZLAŞTIRICI CARELERİ REDDEDEOEK i T (P kongresinde işçi dfivoları görüşüldü Karaborsocılor ollaya diişto CERMİKLİ AĞA İDAM TALEBİ İLE YARGILANACAK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog