Bugünden 1930'a 5,427,899 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet BASİN A H L A & TASA81NA Ü T M A T I T A A H B Ü T EDBR Sahlbl: NAZİMK NADİ * Offlti Tayın llüdurO: ECVET GÜRE8İN * SoTOmUJ MÜdOj BSOt DAJAJ • Buan re yayan: CUMHDBtTKT Uatbaıcılıl ra GazetectUk Ti.Ş. . CagaloCra HıUcert aokufc No. 3941 GUNEY ILLERI: KüCÜSsaat Meydam, Edirne Hanı BUROLAR Adana • Telefun: 4550 * A.VKARA: Atatürfc Bulren Tenet Ap. YenlşelıLr Telefon: 12 09 20 . 12 09 06 • 12 95 44 17 57 35 * İZMİR: GazJ Bulvarı No. 18. Tel: S1230 ABONE Senellk S aylılt 3 aylık ve Türklye 7500 40 00 22 00 İLÂN Harlcl 150.00 80 00 44 00 Başlli (Mafctu) 2 3 4 5 Lnc) «anlleieı (santlml) 6 7 ncl sanıiele? • Nlşan. Nucân, Evlenme, Oojum (Mastu) ÖlUm, Mevılt. Teşetiür ve Kayıp arama Kayıp (Keltmesl) 150 U T S 40 > 35 » 75 • 90 > 1 > SAYIS1 25 KURÜS (Baş tarafı 1 inci sahifede) (Baş tarafı 1 inci sahifede) lerine sivil Kaymakamların tayin e j tır. Ayrıca, kredi talebinde bulu(Baş taıafı 1 inci sahifede) cuğunun Kimya Mühendisliği bödileceğini bildirmiştir. ACAR FİLM senelerin bir eşini daha kolaylıkla yaratmıyacağı • nan şahıslar aile, nüfus sajıîarı ve şunları ilâve etmiştir: Bakan, Kaymakam ihtiyacmın taI.T.Ü.B. Başkanı Hiiseyin Avni Sa lümüne imtihansız girdiği açıklan şahane bir film takdim ediyor. İftiharla, gururla. sevinçle seymedeni durumları gözetilmeksizın . Türkiye'nin varlığını arttır mamen karşılandığını söylemiştir. gesan hakkuıda Üniversite Soruş maktadır. Bildirinin diğer madde mak, doğanlan müreffeb redeceğiniz ve içten gelen heyecanla alkışlıyacağınız bu film azami kredi ve standartlardan yakılmak turma Kurulu tarafından yapılan lerinde yılda 1650 saat görev yap baş hedefimizdir. Bu hizmet KayTürk filimciliğinin bir zaferi olacaktır. ] rarlanabileceklerdir. tahkikat, diin teşkilât başlarının ye maları gereken öğretim üyelerinin makaralarla Valilerimize düşmekteJandarma BÜ\XK REKOR 24 SİNEMADA BİRDEN Orta nitelikteki konutların inşa ni bir bildiri yayınlamalan ile ye85 500 saat çalıştıkları, kazançlar dir. Sizden ricam, halkın haklı ıs(Baş tarafı 1 inci sahifede) sahaları da aynen bırakıimıştır. | ni bir safhaya girmiştir. Bu bildi la orantılı vergi verilmediği, Üni tıraplarını dalma takdir ediniz. Yay gTesinin ilgili komisyonunda ele Bu konutlar da 6 kategoriye ayrılride bir profesörün, kız öğrencisini versite dışında işi olan üyelerin gın suiistimal şüpheleri karşısında alınacak olan tasarının birinci mıştır. Sahaları sırasiyle 45558, iğfal ettiği ve intihanna sebep ol yüzde 75 e yükseldiği açıklanmak derhal meseleye el koyunuz. Kuru maddesinde «Polis Genel Müdür Yaratıcıları: Türkân ŞORAY Ediz HUN Neriman KOKSAL Süleyman TURAN Nuri 573,93,5 ve 100 metrekaredir. Orta ' duğu iddia olunmaktadır. Yine bu ta, bu arada özel yüksek okullar hukuk nizamlan içinde kalmayınız. lüğü» nün görevleri anlatılnıaksınıf konutlar için marj tanınma ' bildiride iddia edildiğine göre 1960 daki yüzde 90 lık randımana kar Suiistimal yapıldığına karine dahi ALTINOK Bedia MUVAHİT Reha YTJRDAKVL Ertuğrul BİLDA. ta ve müteakıp maddelerde de raıştır. 100 metrekareden fazla ko , yılı haziran ayında Üniversite bah şıhk Üniversitedeki randımanın olsa derhal gereken tedbiri alıp tah E S E R : [MUAZZEZ TAHSİN BERKAND kuruluşun personel, adalet, günut yapılmasma imkân verilmiyeçesi önündeki büyük kapıda ismi düşüklüğü üzerinde durulmakta kikata girişiniz. venlik. düzenlik, eğitim, teknik Reji ve Senaıyo: Nejat SAYDAM Kanıera: Melih SERTESEN. cektir. geçen profesörün bir adam tarafın dır. Dayak meselesi üzerinde ciddî şeişleri anlatılmaktadır. dan döğüldüğü ve kendisine «kızıYARINDAN İTİBAREN 1.1.1964 tarihinden bugüne kadar, Tasarıda ayrıca, Jandarma GeIddialardan diğerleri ise profe kilde durarak suiistimal edilmememı iğfal ettin smıfta bıraktm, alçak, sini sağlayınız ve kökünün kurutulbanka ile konut kredisi almak ünel Komutanlığı Teşkilâtının poÜsküdar Kurtuluş : Besiktas : Kadıköy Beyoğlu : namussuz kızımın hayatına sebep sörlerin ilmî çalışmaları ve doçentzere mukavele yapmış olanlar aza ı lis emrine gireceği de yer almak lerle pazarlık ettiklerine dair söy masına çahşınız. Bunu sizden istioldun» dediği duyulmuştur. IŞIK LÂLE YEN'İ ATLAS GÜREL ÖZEN yorum.» mî 100 metrekare faydalı inşaat ta, polis tugay komutanlığı, poBu olaya, görgü şahitleri olarak lentilerdir. Bütün Kaymakamlar sivil oluyor sahası olan inşaat yaptırabileceklis albaylığı. yarbayları. binbaÇARSAMBADAN İTİBAREN Dr. Memduh Eren meselesi bazı tabiplerle öğretim üyeleri ve Ankara 14, (Cumhuriyet Bürosu) lerdir. 13.11.1964 tarihinden. yani şıları ve yüzbaşılannın kadrolaÖte yandan Ruh Hastalıkları Kli j !• îçişleri Bakanı Orhan Öztrak baKüçükyalı : S. Ahmet : Bakırköv bir öğrenci gösterilmektedir. Aksaray : Şehzadebaşı konut standartları hakkındaki ka ra tâyin esasları ve polis erleriniği Başasistanlanndan Dr. Mem |zı ilçelerde ihtiyaç sebebiyle bulunrarnamenin yayını tarihinden sonnin mükellefler arasından seçim ALEMDAR İHYA KULÜP BULVAR Bildiride ayrıca gençlerin daha duh Eren'in doçentlik smavını kara, banka ile anlaşma yapanlar an usulleri belirtilmektedir. önce ileri sürdükleri diğer itham zandığı halde Üniversiteden çıka durulan asker Kaymakamlaıın yerKartal : cak, yüzde 10 marjh olarak 69 met Bu arada «Güvenlik Akademilar madde madde sıralanmaktadır. rılması meselesi gençler arasında rekarelik bir inşaat yaptırabilecek | ;; l'ZUNKAYA si» nin kuruluşu da tasanda yer Kültür anlaşmast Bu arada Üniversite öğretim üye huzursuzluk yaratmıştır. lerdir. almaktadır. ÇOK YAKINDA lerinin çocuklarının fakülteye sı(Baş tarafı 1 inci sahifede) Bir iddiaya göre Dr. Eren'in bu navsız alınması hakkındaki kara profesörün ismini açıklamak husu kan Yardımcısı Dr. Kemal Satır'ı Bankanın bugüne kadar bajlanEdirne : Biga : Izmit : Çanakkale : Adapazarı mış veya bitmiş olan inşaatları bu ra dayanılarak bir profesörün ço sunda öğrenci teşekküllerini tahrik ziyaret etmiş ve kendisiyle bir buKARAÇETİN MAARİF MAKMARA kararnamçnin dışında bırakılmakEMEK ATLAS çuk saat süren bir görüşme yapmışettiği gerekçesi, üniversiteden çıkatadır. Standartlar dışında gen'.ş bir Pendik Eskişehir : nlmasında âmil olmuş, fakat bu ilmi tır. Zonguldak : Merhum Mehmet Hidayet ve Kirk Douglas konuta sahip olmak istiyenler, Bu görüşmede Türkiye ile Rusya kifayetsizlik şeklinde gösterilmişFatma oğlu Servet İsfendiyar, MEHTAP BÜYÜK ve MARMARA ZEVK Emlâk Kredi Bankasının yaptırmış (Boştaratı 1 ıncı sahifeoe) tir. Dr. Memduh Eren hakkındaki arasındaki Klering esasma dayanan Saime Barın kardeşleri, Nemika olduğu binaları alabileceklerdir. ve ACAR FİLİMLE çalışan diğer sinemalarda. Ticaret Anlaşmasmın bir an önce İsfendiyar'ın sevgili eşi, merhum kan Inönü ile tanıştığını söyleye karar, Kürsü Kurulundan Tıp Fa tatbik sahasına konulması için fiŞahabettin Kıral'm bacanağı, YEBLERİNİZİ ÖNCEDEN ALDIRMANIZI TAVSİYE EDERİZ. NOT kültesi Yönetim Kuruluna gönderek «Son derece sempatik bir adam, Memduha, Remzi, ve Bilgin Kıkir teatisinde bulunulmuş ve bu kohakiki bir centilmen, tam bir porilmiş ve Yönetim Kurulu kararı j nuda istekler belirtilmiştir. ral'ın enişteleri, Saffet Özler, İlâncılık: 3532/13977 tasdik ederek Rektörlüğe bildir j Ayla İsfendiyarın kayınpederi, litikacı» diyerek kendisini çok sev20 milyon dolarlık malî yönü buEsin Özler ve Çetin İsfendiyarın diğini, zaten bütün Türkleri sevdi miştir. Rektörlüğün yazısı henüz | lunan ve önümüzdeki hafta Bakansevgili babaları. Alev, Ahmet 1 ğini ve Türkiyeyi muhakkak tek Dr. Erene tebliğ edilmemiştir. Özler ve Safir İsfendiyarın deBayaıı Dün kendisiyle görüştüğümüz ! lıklar arası İktisadi Kurulda tekrar rar ziyaret edeceğini belirtmiştir. son görüşmesi yapılacak olan Andeleri, eski Muharipler Birliği Dr. Eren, tebligatı aldıktan sonra \ W. G. MİDDLETON üyesi. îstanbulun yarım asırlık Siyasal Bilgiler FakülKokteyl süresince kendisine so laşmaya göre Rusya ile geniş bir tiyetkili mercilere itirazda buluna carî mübadeleye de girişilmiş olamümtaz tüccarlarından EDWARDS'm rulan bütün sualleri sabırla ce cağını ve bir basın toplantısında caktır. tesi Dakanhğından: Tefatı esefle bildlrllir. Bu hususvaplandırmaya çalışan aktör, bu REFİK İSFENDİYAR bütün olayların açıklanacağını söy ta Beyoğlunda Postacılar sokaBaşbakan Yardımcısı Dr. Kemal arada durmadan şakalar yapmış Fakültemizde münhal bulu (' lemistir. ğındaki «Dutch Chapel» adlı kltutulduğu amansız hastalıktan Satır bu konuda şunları söylemişve etrafını kahkahalara boğmuştur lisede 16 Kasım 1964 pazartesl nan Medenî Hukuk Kürsüsü I kurtulamıyarak 14.11.1964 cutir: Olaya ismi karışan profesör Konuşma sırasında dün Belediye günü saat 14.00 te bir âyln yapımartesi günü akşamı vefat etne asistan alınacaktır. Istekli l PTT Genel Müdürlüğü Posta Daıresı Başkanlığında «Bu alçakça bir iftiradır» diyor < • Büyükelçi ile Anlaşmanın bir Sarayında kendisine karşı yapılan laraktır. Ve bu âylni mütaakıp miştir. Cenazesi 15.11.1964 pazar lerin 16.X1.1964 tarihine kadaı l tahştırılmak ve ehliyetine göre ücret verilmek üzere FranÖte yandan kendisi ile görüştü an önce tatbik safhası ve şekli üzemüteveffa Haydarpaşadakl Kırım günü ikindi namazını müteakip harekete temas edilmesi üzerine müracaat ederek 18 JCI.1964 Çar I 'i sızca bilen (ayrıca Ingilizce bilenler tercih edilir) iki ğümüz Prof. «Bu alçakça bir ifti i rinde fikir teatisinde bulunduk. AnKadıköy, Kızıltoprak. Zühtüpaşa mezarh'iında saat 15.45 te defneKirk Douglas şunları söylemiştir: çarba günü saat 11.00 de yapı I mütercim alınacaktır. radır, benim mazbut ve dürüst olan i lasmaya göre Rusya'ya üzüm, fınCamiinden kaldırılarak Karaca dilecektir. lacak Yabancı Dil imtihanın ı «Ben dünkü olayları şahsen üze aile hayatımı herkes bilir. Ben ken dık, incir ve tütün satacağız.» Ahmetteki aile kabristanına defIsteklüerin şartları öğrenmek üzere 30 Kasım 1964 Cenaze Levazımatı ve Servisl da hazır bulunmalan. tt rime almadım. Beni Türkiye bir a^ dimi sadece ilim ve sanata vakfetnedilecektir. Mevlâna rahmet eyRusya'dan alacağımız maddelerin aksamına kadar Posta Dairesi Başkanlığına müracaatları ZAFİRİ SEMBLİS tör ve bir arkadaş olarak çok iyi mişimdir. Talebelerimle olan müna ,başında ise ağır makineler, yol maliye. AİLESİ Tel. 49 56 34 (Basın: 21433 A • 13099/13990) karşıladı ve misafirperverlik gös sebetlerim ise büyük bir ciddiyet i ikineleri ve sanayie ait maddeler gel ı B a s ı n 20572 A. 12553) 13993 terdi. Sonra kalabahğın arasında çinde geçmiştir» demiştir. : mektedir. 14004 Cumhuriyet Cumhuriyet 14006 bir kaç kişinin hırçınlaşması nor mal şeylerdendir. Böylelerine her İnönü memlekette rastlanır. Bu olay kar şısında katiyen üzülmedim. Sizlere (Baş tarafı 1 inci sahifede) Jacob karşı sevgi hislerimde de bir delen yurdumuzda bulunan ğişme olmadı. En iyi dostlarımla Javitt ile önceki akşam yurdumuza bile arasıra münakaşalarımız olur gelen Hecken Looper'i, saat 17.40 da Bu bizim birbirimizi sevmememiz da Amerikanın iyi niyet elçisi Kirk Douglas'ı Taşhktaki evinde kabul demek değildır.» ederek kendileriyle saat 18.20 ye Geç vakitlere kadar Amerikan j kadar görüşmüştür. Derneğinde kalan Kırk Douglas Amerikalı senatör J. Javitt göoradan Türk Sinemacılar Derne rüşmeden sonra gazetecilere; «Kenğinde şerefine verilen ziyafete disi ile siyasi münasebetler yoluna konulduktan sonra, Türkiye ile Yu gitmiştir. nanistan arasında iktisadi münaseAmerikanın iyi niyet elçisi yarın betlerin geliştirilmesi konusunu gömemleketimizden ayrılacaktır. rüştük. Bu NATO Parlâmentolar Grupunun bir kararıdır. Bu kararın tatbiki için siyaset dışı şahıslardan bir komite kurulacak ve iki ta; raf arasındaki gerginliğin yumuşa'tılması çareleri aranacaktır. Türkiyenin Kıbrıs politilrasını ve Yunanistan ile olan durumunu Başkan Johnson'a nakledeceğiz» demiştir. İnönü briçte kazandı Başbakan. akşam Istanbuspor Kulübü lokaline gitmiş ve burada Ankara 14, (Cumhuriyet Bürosu) briç oynamıştır. Abdullah Uğur, Kıbrıs problemine bir çözüm yo Mahmut Erdem ve Dr. Ahmet Kep lu bulmakla görevlendirilen Arabu oğlu ile 45 dakika briç oynayan lucu Galo Plaza salı günü îstanbu înönü 7 puvanla rakiplerini yenla gelecektir. miş ve briç partisinde yenilmezliÇarşamba günü îstanbul'dan An ğini muhafaza etmiştir. Başbakan. kara'ya geçecek olan Plaza, muhte akşam yemeğini de aynı kulüpte melen bulduğu çözüm yolunun ana yemiş ve çevresi ile şakalaşmıştır. hatları hakkında Türk hükümetine bilgi verecektir. Plaza konu ile ilgili ülkelerin başkentlerinde yaptığı Izmirspor PTT ilk geziyi tamamlamış ve Londra'da ! (Baş tarafı spor sayfasında) yaptığı ikinci temaslardan sonra A i bitti. Uzlaştırma Kurulu Başkanı Ba j Stad: Alsancak. ymdırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'ı Hakemler: Sedat Özselçuk (3), taraf tutmak ile itham eden Işçi Başkanı, D. D. Y. işçilerinin hayat l î. Fırla (4), S. Ekin (4). Izmirspor: Faruk (5) Seren seviyesinin çok düşük olduğunuda (4), Bülent (5) Doğan (4), Seileri sürmüştür. mih (5), Irfan (4) Cenap (7), Başkan, 3084 işçinin 8 0 kuruş, Tuncay (4), Ergün (4), Erkan (4), 8 Chrysler mamullerini seneler boyunca tecrübe ettiniz. En 8100 işçinin 960 kuruş gündelik aldı Remzi (4). aranan vasıta olmamız bu tecrübelerin değerlendirdiği birl ğını ve en yüksek gündeliğin de 24 P.T.T.: Cavit (5) Yetık (6), lira olduğumı, bu ücreti alanlaruı Mustafa (5) Yusuf (5), Tamer hakikaüir. sayısının ancak 50 ye yaklaştığını (5), Ömer (5) Yaşar (6), Zekâi belirtmiştir. (5), Yücel (4), Feridun (4), Altina'ya geçmiştir. Arabulucu, Anka tan (4). Ağır işletme şartları altında en iyi randımanı verebilmek gayesi ra'ya bu ikinci gelişinde edineceği ile uzun ve sürekli çalışmaların sonunda imaline başlanan Türk yeni bilgilerden sonra Kıbrıs'a dö1 2 3 4 5 6 7 89İO necek ve oradaki karargâhında niTipi Chrysler mamullerinin şoför mahalli ile çelik saç aksamıhaî görüşünü hazulıyacaktır. Arabulucu, pazar günü Kıbrıs'a nin tamamı Türk Malı ve Türk İşçisinin eseridir. gidecektir. Soruşturtna genişliyor tçişleri Bakanı 100 metrekareden YARINDAN İTIBAREN GENÇLİK RÜZGÂRI Çok acı bir kayıp VEFAT Fransfzca Biien Mütercim Alınacahttr Şoför mahalli ile çelik saç aksamımn tamamı Türk yapısı... İLK TÜRK KAMYONU Arabulucu salı günü geliyor XLVD100 XLVD300 Dolayısı ile CHRYSLER SANAYİ A. Ş. otomotiv sanayiimizde en ileri yeri işgal etmekte ve Türkiye ekonomisine yararlı olmaktadır, MİHRİBAN GÜRTAN İle Av. ESAT ÇAĞA Evlendiler Ankara 12.11.1964 Cumhuriyet 14005 Spor Sayfasındaki Bilmecenin halledilmiş şekli XLVD 100 Hususî araba rahatlığı içinde kullanacağınız XLVD100 tipi pikapların tamamen çelik saçtan mamul ve emsalinden geniş kasası en müsait taşıma şartlarını temin etmektedir. XLVD 3 0 0 Küçük tonajdaki nakliye işlerinizde size en büyük yardımcı XLVD 300 kamyonetleridir. ŞEHİR ORERASI MACBETH (Opera 4 Perde) 1 24, 26, 28 Kasım temsillerine ait biletler 16.11.1964 pazartesi günü saat 12 de Tepebaşı Opera gişesinde satışa çıkarılmıştır. Bütün temsillerde öğrenciye % 50 tenzilât vardn. Kadıköylülere: Temsil 23.55 te biter. G. Verdi XLVD407 İl XLVD 407 Orta tonajda kamyon ihtiyacınızı yepyeni bir düşünce ve teknikle görecek olan XLVD407 tipi kamyonlar nakliye işinizin er» güvenilir emniyet unsuru olacaktır. Her üç modelin şoför mahaltinde sağlanan kullanma rahaflığı ve konforu yanmda XLVD1OO ve XLVD300 deki 140 HP Chrysler moforu ile XLVD407 modellerinmodelindeki (Basın 21472/13987) 130 HP (SAE) Perkins Diesel moforu sağlamlık, randıman ve güç garantisidir. KAPILARI • Düz satıhlı • Sağlam • Zarif • Ucuz Kısmet 9013960 FABRİKASYON CHRYSLER SANAYi A.S. ÇİFTÇİLER TİCARET VE SANAYİ T. A. Ş. Halâskârgazi Cad. No. 342, Şişlilst. Tel. . 47 045051 TATKO OTOMOBİL LASTİK VE MAKİNÂ TİCARETİ T.A.Ş. Cumhuriyet Cad. No. 35 Taksimlıt. Tel.: 4787 0001 RUŞENSAD RIZA SAOIKOĞLU ve KARDEŞİ KOl. ŞTİ. Büyükdere Cad. No. 18, Şişlilst Tel. : 48 57 64 Nof • ölçüye göre imalâi yapıhr. ' Tel 22 37 08
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog