Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

0AHİFE ALTI CU1HHUMTET 15 Kasım 1964 Pek yakmda ALTIN PAflMAK OTU&UNUZ HO. BONt>. SİZİN HAKOEN BİR V O M SVUT SCW«A M4 GOOD^NEAR Yalnız EMEK Sınemasında Ozel makınalarla OMMEDEBS&M CAKClUGi MAKKlMMk IZAHA.T VEÛEC6KSİMİZ. B»ü HAVU U TIBlVOtt AUTINI CO1TEAEK VA KAÇJRDtClMI tMI HİN EDIVORUZ NIN U AOuMJN PQNV«.DÖOT VON INGIÜZ. üa&st KIVETİNDE. AlTIN» V«4JQ. JJ4LABIN GEBİVE OONHC Nl SAÖLAMAK kJkZIM . . .* ta SAMKAUACDA 20 IIATI HİKÂYESİ^ & OSKAR MUKAFAT1ALAN 10 ÖU KEPI G E L E L I BE R.I B E N E V D E A R T I K \FAZLAYIM GAÜBA O PA NE PEMEK> SEN EVDE QOK ÖNEMLİ BlR. INSAN5U TABH, B E N EVCE yOK^tcEM tce: MEĞİNI SEN V. SÜPER TEKNIRAMA «t 1\ u w E f / Umuı^ F/LM VFuAfVF ^ JH (Basın 21468) 13991 kat kalöriferi Reklâmcılık 4079/13984 ULMA PROGRSSS KAMYON LASTİKLERİNE SEN BENİM 8UVÛK BA 8AMA NAftlL. UERKE U KALPAZAN OEOSİN? Herış 6764/13970 ağır yiikler hafif gelir Goodyear 3T Naylon kamyon'tastiklerî Ağır yük altında yay gibi esneme Sert yol darbelerine karşı kamyon ve yükünüzü koruma Arızasız uzun ömür ve f fazla kilometre \ gibi üstün vasıfları ıle en ağır yükleri rahat taşır sıze güvenle hizmet sağlar. Bir çok Imalatçı Naylon lastık yapar, lakaf çetıkien sağlam 3T Naylon ıplıklı laslıklerl ralnız Goodyear ımal eder Bu fotoğra? dentm» anında alınmıjtif kat kalöriferi PROGRESS 80 250 m 1 daira«» *• »lltâlara 800 8500 TU yrllık sarfıyat 8000 17000 TL kompl» tesıs »*l129871 ANKARA VIESUT EREN, tel 493949 İSTANBUL EKREM BU1GUN M 23 094 İZMİR DOĞAN ONAl, «el • 34 23 ADANA TANKA T£SİSAT. tel 2703 BURSA LÜKS KOLt, ŞTt. tel 17 07 SAMSUN GOOD/YEAR İlâncılık: 3451/13981 MIIIIIL: Reklâmcılık 4079/13985 YANL1ŞLIK 21 87 inci bolge merkezinin detektiflere mahsus salonunda sorgu butun hararetiyle de\am ettiğı sırada Sef» in kapısı açılarak B\Tnes dışarıja çıktı >e «Susun bakalım.. Kesın gurultuju» dıje bağırdı. Salon bır anda derin bir sessizliğe buruııdu. Bvrnes karşısında sırtı «Gro\ers» jazılı parlak cekctlı topluluğu bir muddet suzdukten sonra kelımelerin uzeıine basarak •Sozcunuz kimse çıksın orta>a dedi. Kalabalığın arasuıdan uzun bojlu, za>ıf bır çocuk ortaja cıktı. •Benim > «Adın ne senin?» •Do Do» «\sıl adın ne'» «Salvador Jesus Santez.» «Pekalâ Salvador, gel bakalun buraja» Santez ağır temkinli adunlarla B>rnes'in olduğu tarafa doğru \urudu. Gençlerin rahat bir nefes aldıkları hallerinden belli olu\ordu. DoDo hepsının çok itimat ettikleri •Sozculeriydi». Istcmediği bir şeyi ona kimse soj letemezdi. Bu işın icinden çıkmanın da bir >oluııu bulacaktı muhakkak Bvrnes Anlat bakalun?» dive sordu. «Ufak bir janlışlık Hepsi bundan ibaret.» •Bana bak Polıse neden hucum ettiniz Lâfı uzatmadan anlat.» «Bizim onun polis olduğundan haberimız bıle >oktu. «Bana bak delıkanlı Kendıni fazla kurnaz zannedijorsun sen «Bır yanlışlık oldu dcdim >a.. •Orası doğru Hem bu yanlışlık size çok pahalıja mal olacak.» «Yani demek istiyorum ki, biz onun polis olduğunu bilmiyorduk. Başkası zannettik.» «Baştan anlat bakalun şu masalı.» «Peki Bu sabah bizim tarafta bir adam dolaşıyordu. Meyhanelerden birinde bizim çocuklardan birisini sıkıştırmış \e onu sorgu>a çekmiş . Gazeteciymiş.» «Nee ?» «Evet, adı da Sa\age miymiş neymi} . tanıvorsunuz her halde.» •Evet tanırım Sen devam et.» •Pekâlâ Herif durmadan sonnus Bizim kaç çeşit sılâhımız varmış ? Tabancamız \ar mıvmış ? Tabancalar 45 lik miymiş ? Bız polislerden intikam almak istermişmişız " Bır yığın sual. Sefle de goruşup kendısıyle roportaj yapacakmış. Basuıla iyi gecınsek, gazeteci dostlarunız olsa ileride işımıze yara>abilirmış Bir yığm sual.» Bvrnes içinden «Su Sa\age»in kafasını kırmalı» di\c duşunuıken «Anlat bakalım, sonra ne oldu» dıje sordu. • \rkadaş hemen bize haber >olladı. Biz de herif gazetesıne gidip saçnıa sapan şevler yazmasm divc tedbır aldık. Adam tabanca cekmemiş olsa sadece iyi bir dayak >ı\ip birkaç gun hastanede yatacak ve çıktıgı zaman da uzerıne \azife olmıyan işlere burnunu sokmamaya yemin etmiş olacakta.» Byrnes «Savage'in konuştuğu çocuk kimdi Simdi burada mı?» diye sordu. Bu sual karsısında Santez âniden sankl bir mermer sutun gibi oluvermişti. Talnız susmakla kalmamış, tamamen hareketsiı ve ıfadesfct bir heykel gibi olmujtu. Bym«s karşısuıdaki gencin konnşmayacağuıı biliyordu. Hele arkadaşlarının onünde konuşturmaya imkân yoktu. Boçuna uğrasmaktan vazgeçerek «Sen bilirsin» dedi \e Ha\illand'a seslendi. «Grovers adı altında kayıtlı ne kadar çocuk varsa hepsini birkaç saatte toplayın. Bunları da aşağıya kapatuı. Mumkun olduğu kadar birbirlerinden ayn olsunlar. Sokakta dolaşan bir tane Grovers istemiyorum. Hepsi en kısa zamanda bodrumda olacaklar. Anlaşıldı mı?» Havilland, «Peki» dijerck hemen çocukları salondan dışanya itmeye başladı. Birkaç detektif de kapıda durmuş çıkanlan uniformalı bir polis grupuna sayarak teslim cdijordu. iBu sırada yan kapılardan birinden içerije bir polis girerek Byrnes'in yanına yaklaştı ve «Dısarıda Savage adında birisi sizinle gorüşmek istiyor?» dedi. •Gazeteciymiş » Byrnes «Savage» adını duyar duymaz irkildi ve «O herifi kolundan tut dışarı at. Bir de tektne vur» diye bağırdı. (Arkası var) Devienne söze şoyle başladı: « Burada paklarmdaki hafif titreme belli edıyordu. rahat rataat konuşabiliriz.» Predalgonde ouun Hienart soze başladı: « Bayım, aramızda sozunü keserek sordu: « Goruşmemizde konuşulacak şeyler, şimdiye kadar çoktan koMosyö de hazır bulunacak mı?». Bu sozle nuşulmalıvdı. Belki de bunları daha evvel Hienart'ı kastediyordu. De\ienne cevap \er sovlemedığım için hayret edeceksiniz. Inanın di: « Asü sizinle gorüşmek istiyen mösyo ki başka turlü hareket etmek benim elimde dur. «Ya!» Roger, bir oyun masasımn etra değildi.» Predalgonde cur'etli \e gururlu bir fma dizilmiş sandalyelerden birine futursuzca eda ile cevap verdi: « Bavım, övle istemis, oturdu. De\ienne'la Hienart da oturdular. oyle yapmışsınız. Benim âdetim de boyledir. Her uçfi de masaya dayannuşlar, birbirini Sızi ayıplamıyorum.» Hienart acı acı guldu: seyredıyorlardı. Predalgonde'un sâkin hali « Sizin ayıplamanız yahut ayıplamamanıhayret verici idi. Hevecanım yalnız goz ka zın benee bir değeri vok » Jean devam etti: «Darranışlar ve duygu lar uzerinde şımdıye kadar aramızda bir anlaşma mumkun olmadı. Mânen ve maddeten, mumkun olabildiği kadar birbirimizden uzağız. Bununla beraber bizi birbirimize bağlı>an muthiş bir rabıta var. Ben işte bu bağı bir daha bağlanamıyacak şekilde koparmak istivorum. Son zamanlarda yatuuzla bir seyahate çıkacağınızdan bahsediliyordu. Hareketıniz yakın mı?» Roger başını salladı \e ccvap verdi: « Bilmiyorum. Işlere bağlı.» (Arkası var) Nerede • Ne zaman • Ne var RENK (Fatlh) (21 15 2o) K AD İ RöY Luks Kadıalar (D Day) TTINCA. (Gazıosmanpaşa) 1 IŞIK: (Usküdar) (36 24 93) Kargalar 40 Kuçuk Anne (G. Arsoy) ARENA: (44 64 18) Ayşeclk At»ş Parçası (Z Okulu SaJı hane Mıster BEYOĞLU IHY^ (55 10 72) Köye Gıden Değirmencıoglu), 2 Fıstık Nato (Komedi) Gelra (P. Gink) Gibi Maşallah AZAK(22 62 46) Kocamın OPERA (36 08 21) Doner AyATLAS: (44 08 35) Casuslar Nışanlısı MELEK (Eyup): 1 . Bıtirimna (H. Koçylğit). İ S I A N B Ü L Savaşı (Fr ) BÜLVAİÎ (2148 92) Kart a o sın Hanım Abla (E Bora), OZEN: (Kadlfcoy) (36 99 94) EMEK (44 84 39) Cenup Yolu ro2 Pazartes) harıç. 2 Bahçıvan (Z Müren). Kıra] Arkadasım (A. Işık) (E. RobmEon). DORMEN (44 97 36) Alaman(22 34 42) Doner Ayna ÇELIKTAS (53 43 70) ALEMDAR {22 36 83) Acemi ŞIK: Bıtır vadan Bir Yar Gelır Blzlere 3ÜREL: (47 03 9^) 1 Aceml (H Koçyıgıt) ÇaDkın (I Guney). mısın Hanım Abla (B DoGENAR Aşk Zinciri: Çapkın (I Gunay), 2 AYSU (Karagumruk) Fıstık SELIMBEY ruk) İSTANBUL.. (44 22 36) KabaSatılık Kızlar Kahpe (B Doruk) Gıbl Maşallah (T. Şorav). UZUNKAYA (53 4143) Aceml hat Askıda (T Yiğıt) tNCI: (48 45 95) Acemi Çap BÜLVAR (21 35 78) Aceml Çapkın (I. Gunaj) GULRIZ SURORİ . ENGIN YENI (B &oy) (7168 26) SINEMA 63 Şahane Dul (Je2EZZAR (istanbul Tlyatrokm (L Gunay) Çapkın (I Gunav) 1 Bıtırımsın Hanım Abla sıka) sundaı Keşanlı Al) Destanı. KERVAN: (48 04 23) Doner (B Dorulc). 2 Acemi Çap SUNAR (36 03 69) Casuslar KULÖP (Ş Başı) (22 7183) KARACA (44 66 66) Prenses Ayna (H Koçyiğit) Gecelerın Kadını (N Kok kın (L Gunay) Savaşı Hazretlert Komed) KONAK (48 26 06) Luks MİRMAEt (Ş Bası) (22 58 92) REKS (36 01 12) Vatan Oğ ORALOĞLU (49 49 35) Pyg(22 38 60) CasusKadmlar (D Day). 2 taafta n n a (G Ford mahon (komedi) pazartesı ;k Huzunleı S Montiel ı lar Savaşı RÜTA: (44 84 39) Gunahtan harıç her gun 2130 da Sonra ( R ) REN1 OYUNCULARJ (44 97 36) IOC Kuruşluk Ooeraı LÜZUMLU\ TELEFON v ADRESLER LTJKS: (44 03 80) Bitınmstn KUÇÜK SAHNE: ( ü l v ) üraz) Hanmı Abla (B Doruk) (49 56 52) Gozlerlml KapaLEVENT. (63 55 39) Yaz Tarım vazıfem) Yapanm tlli (C. Rıchard) 11 99 39, Halıoıoglu 44 29 48, Heybe MUNIR ÖZKÜL (Karaca n LÂLE (443595) Geceleruı llada 51 84 02, İstanbul 21 42 28 yatrosunda) (44 66 66) Her Kadını. (N Koksal). Akşam 18 de. Pazartesı Istlnye Denlz . 63 60 20, Kadıkoy tlK Yaraını 4U 3U 30 &Jm Bancam SARAY(44 16 56) Acemi 2130 da <Aşk AşK Aşk> 36 08 72, Kartal 53 42 05, Kmalıa ii b8 94 adjOarpas» Nümooe aastaÇapkın ( I Gunay) ORALOĞLU (49 49 35) Altloea 3e zi oo aeynep ü a m u • 36 J0 D0 da 55 39 29, Raml 21 27 11. Dsku SITE : (47 77 62) Cenup Yo(komedi) pazartesı harıç f^Ci SlgKrtalaf (Samatya» 2] 62 50 lu (E Roblnson) dar 36 09 45. Yeşllköy 73 84 30 her gun 2130 da ŞEHIK ÎIYATKULAKl: ŞAN • (48 67 92) Bitirimsin FATIH (22 0171) Ispinozaar Hanım Abla Pazartesı hariç her g ü n 21 •ÜN\L (44 93 06) 1 Hz IbÜSKUDAR: Sultan Gelln ve enınlye» Ssotralı 23 43 83 81. Belerahlmln Gazabı (J Collins) Ormanda tve Zabıtaai' 23 ««a 792 Iki Numaraü Şıfre D Demlrjollan Haydarpaşa 36 04 u KADIKOT: (36 06 82) Dolap ZAFER: (44 93 06) 1 ŞoforSırked 22 30 79, Denlzyolları • Beyglrl ler Kıralı (A. I5it). 2 . Aş49 18 96 . (TatU gunlerl 44 02 07) TEPEBAŞ1: (44 21 57) Topuzka Karşı Gelinmez (G ArMalye Müdürtüğü (Fatin) . 21 42 25 lu (her gün 21 de). Macbeth Şehlr Hatlan 44 42 33. T. Hava Yo>soy). 3atırkoy 71 64 68, BeyoğlU 44 48 44, (Opera) Salı. Perşemdbe, lan Bilet Satışı . 44 47 90. Danışma YENI AR: (44 28 51) Doner lurgazada 51 82 03. Büyükada Cumartesl 21 de Ayna 44 02 96, Hava Alam 73 82 40 YEN1 KOMEDİ: (44 04 09) >1 60 81, Çubuklu 68 00 01 60 YENİ ATLAS: (48 65 02) GeBuzlaı ÇöTUlmedeD a de 73 84 40 fenkoy 55 20 4a Haltç Denlz celerln Kadını (N. Koksal) Tartutıe Salı. Çarşamba YENI MELEK (44 42 89) Aşk hariç her gun 16 30 Hüzünleri (S. Montiel). Sinemalar : Doner Ayna (H Koçylğit) TILDIZ: (Beşlttaş) (47 63 42) 1 Peyton Aşkları (Lane Turner) R. T . 2 . Gece Gangsterleri (T ) Tiyatrolar: AYSE ILE ALI İSTANBUL RADYO ANKARA İS SAATLERS Hastaneler Polis imdat İtfaiye Tren • Vapur Uçak Bana biitün do«>"'^rı boş yere yenidcn tanzim ettiren randıınan uzmanı sizsiniz galiba. 6 27 Açılış 6 30 Kısa haberler 6 32 Gunaydın sayın dlnlejiciler 7 30 Tatil sabahınm şarkıları 8 00 Haberler 8 10 Hava durumu 815 Pazar sabahı için müzik 8 45 Şarkılardan bir demet 9 1 5 Kadın ve tatll 9 30 Isteklerinız mıkrofonda 10 00 Atlı karmca 9 45 Şanü sayfalar 10 00 Hafil 10 15 Isteğinize gore 10 45 Blzl Batı mıiziği dlnleyici isteklerl dmler mısınız Q 10 55 Haftanın 10 30 Btzl dinler m i s i n l z ' 10 40 skeçl 11 25 Pazar konseri 12 00 Pazar skeçl 11 00 istanbul Bele Kısa haberler 12 02 Diskoteğımızdiyesi Konservattıarı konserinln nak den seçmeler 12 25 Kuçuk ilânlar len yaymı 13 00 Haberler 13 10 12 30 Yurttan sesler 13 00 HaSarkılar 13 30 Reklâmlar geçidi berler 1310 Hava durumu 14 30 Orhan Avşar orkestrası 13 15 Evfelden muzik 13 40 Şarkı15 00 Sarkılar 15 30 Dans muziği lar 14 00 Erol Pekcan caz toplu 15 45 Galatasaray Be^koz mıllı luğu 1415 P^eklâm programları lig m a ç m m 2 devresmin naklen 15 00 Cumhurbaşkanlığı armoni m u yavmı 16 45 Dlskotekten seçmeler zıkası 15 25 Sarkılar 15 45 Dılek 17 15 Amatorler saatl 17 30 Çay kutusu 16 45 Spor ve muzık saatl 17 57 Kısa ilânlar ve hafif 17 30 Kısa haberler 17 15 Şarkılar muzik 18 00 Eeklâmlar geçidi 17 30 Ocak başı 18 00 Spor say19 00 Haberler Gunlük olaylar fası 18 15 Reklâm programları 19 30 Kısa İlânlar Hafif muzık 19 00 Haberler 19 25 Hava duru 19 35 Yurdun sesi 20 00 Eadyo mu 19 30 Şaıkılar 19 50 üvkuyavlı sazlar grupu 20 30 Beraber dan önce 19 55 Kücuk ilânlar sarkılar 21 00 Eşref Şefığın soh 20 00 Kıbns için 20 10 Şarkılar beti 21 15 Serif Tuzbaşıoğlu or 20 30 Kuçuk konser 20 55 Kükestrası 21 40 Şarkılar 22 00 cuk ilânlar 21 00 Kısa haberler Reklâmlar geçidi 22 30 Radvo 21 02 Çeşltli muzik 21 30 Şarkıpromenad orkestrası 22 45 Haber lar Türkuler 22 15 Müzik dunler 22 55 Ara melodlleri 23 00 yası 22 45 paberler 22 55 Hava Slzin İçin 23 30 Çeşltll müzik durumu 23 00 Solistler, orkestra24 00 Kısa haberler Kapanış lar ve melodller 23 58 Günun onemll haberlert 24 00 Kapanış İSTANBTJ1, İL RADTOSU İL RADYOSU 17 58 Açılıs 18 00 Dansa davet 18 30 Cazseverin saatl 19 00 Melo16 57 Açılış 17 00 Bobby Vınton diler ulkesinde gezi 19 30 Akşam soyluvor 18 00 Pazar konseri muzigl 20 00 Hafif muzlk 19 00 Haftanın solısti 19 30 Son 20 30 Plââklar aıasmda 21 00 Gece haftaların getirdlgi 20 00 Oda konseri 22 00 Odft müzigl 22 30 müziŞi 21 00 Mozjylk 23 00 KaÇeşitU müzik 24 00 Kapanış panıs 7 30 Açılış Kısa haberler Oyun haraları 7 45 H&ıif muzik 8 00 Haberler 8 15 Tattl sabahı melodlleri 8 40 Türküler Te şarkllar 9 00 SeTllen şarkıcüar 9 15 Turk muziğl dlnleyld lstekleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog