Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

16 ItMntı 1964 CUMETURÎFET SAHİFE BEŞ Çetin A. ÖZKIRIM ıraımınımnmıraf ^ıııııııııııııımııııımınııııııııııııııiHiııınuııııııııııııııııııııııııııııııııııııuiHiıııııııııııııııııııtuııııiiiııııııııâ SÎNEMA HAFTANIN FİLİMLERI CENUP YOLU (Sammy Going South) Rejisör: Aleıandre MacCendrick. Edward Ingilizce. Oynıyanlar: Fergus G. Robinson, Biraz sabırlı olalım! Böyledir bu iş Denemesi Imkânsız Kayıp başkan bulundu Prensin korkusu E Biraz sabırlı olalım! E = E E E E E = = E E E E E E •; Şj = E E 3 ~ = =j = E r E = n n senenin ilk dokuz ayında, îstanbul BeleD diye hudutları içinde, onbir ton sağlığa zararlı gıda maddesi yakalanmış ve imha edilmiş. Ayrıca, şehirde yediklerinden zehirlenen vatandasların sayısından ne haber? Allah bilir. O maddeler kontroldan kurtnlmuş olanlar. Üstelik bn, yalnız belediye hndudn içi. Ya • ni bir ucu Pendik ve ötesi, öbür ncn Çekmece ve ötesi, bn hesaba dahil değil. Oraları vilâyete bağh. İşte, iş asıl burada çatallasıyor. Şebir hndutları dısında kalan 14 belediyede «yetkili elemanlar bulunmadığından, satılan gıda maddelerinin sağlığa zararlı olnp olmadığı tesbit edilememekte» imis. ö p babanın elini. Ben pek çok aile tanırım ki, fırsat buldnkça, özellikle hafta sonlannda, hem hava almak, hem de ucuz tarafından alıs veris yapmak (knmas, veya, ayakkabı değil tabiî) Belediye hudutlan dısına çıkarlar. Demek onların, ve oralarda temelli otnran \atandasların sağlığı (hele bugünkü esnafın elinde!) Allaha emanet. Ne bakan var, ne gören. Verilen habere göre, bn isi tek elden idare etmek için, Sağlık Bakanlığı tarafından bir teskilât kurulacakmış ama, daba henüz hazırIığına bile baslanmamıs. Hele bekliyelim. İnşallah Bakanlık hazırlığa başlar, inşallah bitirir, inşallah (hangl meclislerden geçirecekse oralardan) geçirir, insallah teskilât ise girisir, inşallah mnvaffak olnr da, biz de kurtuluruz. Bütün mesele, o zamana kadar zehirlenmeden yaşamayı becermekte. Aceleniz ne? Bekleyin. lına, elde olmıyarak, bazı şeyler geliyor. Tabiî burada tekrarlıyacak değiliz. Şu süt, acaba kime faydalı olmuştur, onn bir öğrenebilsek, rahatlıyacağız. Gerçi bazı belirtiler, çocnkken içilen sütno cinsini biraz anlatıyor ama, bn kâfi değil.» *** Mc dell and, Costance Cum mings, Paul Stassino. Gösterildiği sinema: Emek. 1956 yılında Süveyş olayları pat Haftanın iddialı filimlerinden sayılan «Günahtan Sonra» (Pyro The Thing Ytithout a tace) trajik sahne lak verdiğl sırada Kanal yakınlalerle doln bir serüven. Resimde basrollerde oynıyan Barry Sullivan ve Martha Hyer görülüyor rında görevleri icabı bulunan bir tngiliz ailesinin Sammy isimli kuçuk ogullannın hikâyesi filme ana konu olrouş. Baba ile anne Süveyş bombardımam sırasında ölünce küçük Sammy yalnız kahyor ve güneyde bir Afrika şehrinde .eriman Köksal, «Gecelerin Ka bulunduğunu duymuş olduğu teyzesinin ysnına gıtmek üzere yola dını» filminde koyuluyor. Ama önünde binlerce GECELERİN KADlNl kilometrelik bir yol vardır ve küçük Sammy'in parası da yoktur. Rejisör: Ülkü Erakalm. Bir Ama o yümıyacak, yolundan donmıyecektir. Bu arada Suriyeli bir Türk filml. Siyah • beyaz. Oynı kaçakçı, bir Müslüman zenci din yanlar: Neriman Köksal, Ediz adamı ve asıl önemlisi bir elmas arayıcısı ile karşılaşacak, kimisinHün, Semra Sar, Avni Düligil, den korkacak, kimistnden hoslanacaktır. Kenan Pars. Gösterüdifi sinema Eğer filmin, İngüizlerin hemen hemen bir çok filimlerinde tekrar lar: Lâle, Inci. ladıklan şu «tngiliz azmi ve iraArtık duymıyan, bılmiyen kal desi bütün uluslardan daha bir madı Türk slnemasında bır hafta üstündur» duyurusu olmasa çok on günde fılim çevrildlğinl. En daha iddiasız, oyalayıcı, sevımlı ağdalı melodramlara el atıp, en bir fılim olabilirdi. Lean'm (Kwai ıç burkucu, goz yaşartıcı konuş Köprüsü) nü ve (Arabistanlı Lawmalan kaleme alanlann en aranı rence) i hatırlatan bu aşın kenlır senaryocu olduğunu da duymı dlne güven ve bir çeşit kendini yan, bilmiyen kalmadı. En basma beğenmişlik fılim boyunca insaru kalıp mizansen, en başta savma tedirgin ediyor. Üstelik bu kordeanlatım, en elitez yonetlm sahibi, lâda bu, düzenli çalışma, bılgi, en sorumsuz kişilerin en çok fılim uygarlık gibi olanaklarla da desçeviren rejisör olduğunu da bil teklenmeden küçük bir İngiliz çomiyen, duymıyan yok. Türk sine cuğunun kişiliğinde doğal bır güç masının çağdaş ortamının çok çok lülük olarak karşımıza çıkıyor. altında bir sanat çizgisine bile 1964 yılında da işin bu kadarını ulaşamadığını, dünyanın parasıru yutabilmek biraz güçleşiyor elbetkazanan yapımcılann gelgeççi bir te. tutumla bu konuda hiç bir yatı. ARÇELİK Çamaşır rım yapmadıklan için Türk sinemasının doğru dürüst bir endüsMakinalarında bulunan tri bile olmadığını herkes biliyor. Bu yabancı filimlere ayn, yerli ü4 kanatlı karıştırıcı, limlere ayn rüsum uygulaması demotorşanzıman vam ettikçe bu olumsuz gidişin, bu furyanın önünün alınamıyacağı gurubu ile birbirlerini nı da yine artık her aklı başmda aydın düşünebiliyor. tamamlıyan iki Çamaşırı yıpratmıyan îşte bu karışfırıcıdır Kayıp başkan bulundu snçln kaçar, kaybolnr. Bir Herhangi birvurur, dağa çıkar, kaybolnr. şâkî adam Klmisi zimmetine para geçirir, kaybolnr. Velhâsıl, hepsi olnr ama, koskoca bir şehrin koskoca Belediye Reisi ortadan kaybolnr mu? Nihayet o da oldu. Adanadan bahsettiğimi anlamışsınızdır. Oradaki Mihmandar fabrikası müdürü, sayın belediye baskanmın bekâr evinde (garsoniyerinde) bir kızla, rezalet halinde yakalanmış. Adam evli. Reis de öyle. Snç zinâ. Müdürü derhal tevkif etmişler. Reisi de yakalamak lâzım. Kanun da böyle. Fakat ara da bnl. Belediye reisi kaybolmnş. Herkes seferber. Ama koca reis yok meydanlarda. Kimse bulamıyor. Aradan on gün mü ne geçer. Karısı, fabrika müdürünü boşar, müdür hapisanede kızla evlenir, ve tahliye edilir. Bütün bn moamelelerden sonra da kayıp belediye reisi çıkagelir, makamma otnrnr. Dünyada biçbir komedi, veya, operet yazarının aklına, zannederim, böylesine tnbaf bir mevzu gelmemiştir. Dnynp da yazmazlarsa akılsızlık etmiş olurlar. tsi, bir parçacık ciddiye almak kabil olsa, belediye reisini şimdi yine yakalamak lâzım. Bu sefer, adliye ile, savcılıkla ve polisle alay : ettiginden dolayı. : Zinâya yataklık etmek bir şey mi? : Asıl snç, bn olmak lâzım. ; Ama, normal memlpketlerde... ' ; = Böyledir bu iş E ^ •£ = E E E O i z d e tuhaftır. Sporun, hangi sahasında olnrD s a olsun, bir galibiyet kazandık mı, mesele yok. Yasasın kahramanlar! Mağlup oldnk mu (maalesef çokcana oluyoruz) âdeta bir millî felâket. Kuliip idarecilerinden, antrenörlerinden fılân baslayıp, federasyonlara, umum müdür • lüklere, hattâ alâkalı Bakana kadar hücum üstüne hücum. Olağanüstü toplantılar, istifalar, aziller, velhâsıl bir kıyamet. Halbuki isin başına dikkat edılse, ciddî davranılsa, bütün bunlara lüzum kalmaz. Mağlubiyetler de, galibiyetler de normal sayılır. Şimdi bakın: Izmirin pek şöhretli bir futbolcusunu, ahlâk zabıtası, bir bar kızı ile (üstelik Atatürk matemi günü) filem yaparken yakalamış. Bn genç, belki de ertesi gün, maça, veya, antrenmana çıkacaktı. Bn, gazetelere akseden binbir hâdiseden biri. Suçüstü yakalananlar, polislik, karakolluk olanlar, hâUim huzuruna çıkanlanlar, hiç süphesiz, birden çok fazla. Avnca, knlağımızs gelenler de caba. Batka yerlerde, böyle bir sporcn, hele profesyonel olursa, maazallah. Ortadan silinir gider. Bizimkiler tersine. Basta kulüpleri, herkesten müsamaha görüyorlar. Dcmek istediğim, hâlâ bir spor otoritesl, spor ahiâkı, spor disiplini kuramamışız, ondan sonra, otnrnyor, dövünüp duruyoruz. Daha çooooooook dövünürüz. *** Prensin korkusu i ! Başkanı, K amboçya DevletkonusmasındaFrens Norodam = Şiranuk, bir «Sınırlanmızı = İşte 1964 Türk sineması ortamının yarattığı kötünün kötüsü bir (Kamelyalı kadın) bozması, vıcık vıcık melodram içinde yüzen (Gecelerin kadını) bunun en güzel or neği. Evet bu filim yazımızın başında saydığımız gibi en kısa süre içinde çevrilmiş. Ağdalı bir me lodram olan konu en iç burkucu, en göz yaşartıcı konuşmalarla sıislü. En basma kalıp mizansen, en baştan savma anlatım, en sorumsuz, teknık ve estetikten yoksun reji bunda... Bu bayağüık içinde ne yapacağını şaşırmış oyuncular . Postane kapılarinda satılan ucuz kartpostallar anlayışı içinde fotoğraf çaüşmalan. Alabildiğine bir taklitçilik ve bu taklitçiliğin getirdiği çekilmez bir lgretiUk... Yok! Yok! Şu sinema kanununun filimcilere rağmen bir an önce çıkması gerek! unsur olarak hazırlandığından çamaşırı yıpratmadan tertemiz yıkar. ARÇELİK, kalitesine güvenebileceğiniz, gözünüz kapalı alabileceğiniz yegâne çamaşır makinasıdır. Hülya Koçyiğit GÜNAHTAN SONRA (Pyro) Rejisör: Julio Coll. Bir Ame» Ü = = rikan İspanyol birlesik yapımı. Renkli. Barry Ingilizce. Oynıyanlar: Sullivan, Martha Hyer, Sherry Moreland, Luis Prendes. Gösterildiği sinema: Rüya. Karısı ve kızı metresi tarafından öldürülen bir adamın hikâyesidir bu. Sevdiği adama sahip olabilmek için erkeğin ailesinin evini yakan kadın, sevgilisinin de feci bir şekilde sakatlanmasına sebep olmuştur. Genç adam güç halle kurtarılmıştır ama akll dengesi de bozulmuştur. Şimdi bu adam için biricik araaç: tntikamdır. İşte fılmin kısaca konusu bu. Sudan, iğreti, gerçek, dışı yavan bir hıkâye. Bu senaryoya uygun kotü bir reji. Yaşlanıp unutulmaya başlıyan iki Amerikalı oyuncunun İspanyada çevirdikleri sıra ı şi bir filim. Eser: Halide Edip Adıvar; Şakir Sırmalı. Reji: Süreyya Dnru. Baarollerde: Hülya Kocyigit, Bnrçin Oraloğlu, U. Uraı, Muazzez Knrdoğlu. Türk edebiyatımn olumsuz yazarlanndan Halide Edıp Adıvar'ın ünlu romanlarını fılme çevirmek modası alıp yüruyor. Muhakkak kı, iyı bır eser uzerine oturtulmuş kordelâlar çevirmek niyet ve amaç bakımından sinemaya yararlı olabılir. Ancak, özellikle doğum sancıları geçiren, hele bugünlerde kalite bakımından perişanlık içinde bulunan yerli fılim endüstrisinde böyle teşebbüslerde başarılı olabılmek, ele alınan eserı değerlendirebilecek bır senaryocu ve usta kameraman sayesinde gerçekleşebilir. Ne yazık ki, Şakır Sırmalı gibi değerli ve bu işi bilen bir sanatçının elinden çıkmış olan senaryonun uygunluğuna rağmen, filmın yönetimi, çevrılişi ve anlatımı bu esere yakışmamış! Gene kalite seviyesine çıkamamış bir yerli filim karsısındayız ve gene de Halide Edip'in başma kopmuş! Selml ANDAK ii!ffi;;ni!h:!i:i!i::innH! iii!i!ı!i!ini!mi!iıııi!i!iııınıın!inı "DÖNER AYNA,, korumak için, gerekirse, komünist olacağız» Ş demis. Ş Hoppalaaaaaaaa .. Al bundan da beş para ^ lık. Prens Şiranuk, prensleri asıp keserek iş S başına çelen bir rejimin, demck. ilk prensi ol = mayı göze almıs. Hayırlısı olsun! = Yalnız, sınırlan korumak bir şey, komü nist olmak bir baska sev. Birinciyi başarmak E için, ikincinin sart olduğunu hiç dnymadıktı. ^ Tersine, herkes sınırını korumak için ko ^ münist olmamanın yollannı arıyor. Çünkfl her Ş kes, «sının derken basit ve muhayyel bir top S rak çizgisi değil, onnn ötesinde hürriyet ve is S tiklâl anlamını kasdediyor. = Bnnu da simdiye kadar basaran olmadı. = Anlasılıyor ki, Prens Siranuk da. bizim papaz E; gibi «komünist oluruz. Komünist olunca Rus ^ lar, bıze top • tüfek verır. Toptüfeği alınca sı = nırlarımızı koruruz» fikrinde. S Prens böylece sınırını belki koruyabilir Ş ama, simdiden söyliyelim, kendisi dışında ka 3 lır. Ç7 Tipi: Peşin 2.015 lira TakMtle 2500 lira (205 lirası peşin, bakiyesi 135 liradan 11 taksitte) N O T : AmbalâJ, naklıye ve sıgorta , masrafları alıcıya aittır. Haftanın (yabancı) karikatürü *** = S Ş = = E E ^ 5; = = = ~ E E E ^ Z ZZ Denemesi imkânsız O i z i r a tstanbulda, ikidebir, gizliden gizliye at D kesip etini satanlar yakalanır ya, hafta içinde, Konyadan bnnların müdafaası geldi. Ora Vcteriner Müdürü, bir toplantıda, resmen at etinin ve merkep sütünün çok faydalı oldnğunu söylemiş, halka bunlann yenmesini ve içilraesini tavsiye etmiş. Filhakika, başta Fransa olmak üzere, birçok yerlerde at eti yerler. Bizde yenmemesinin sebebinin, asırlardan kalma bir an'ane icabı oldnğu söylenir. Orası öyle ama, eşek sütünün içildiğini hiç dnymadım. Hattâ, sayın veterinerin ileri sürdüğüne göre, esek sütü, protein bakımından çok zengin olduğundan, çocuklara daha faydalı olurmus, ve inek sütüne tercih edilmeliymis. tlim isidir. Karısmam. Yalnız, insanın ak ARÇELİK BEKO TİCARET A. Ş. Istiklâl Caddesi 349, Beyoğlu, Tel.: 49 35 00 Affedersiniz, idi de... evvelce nçaklarda hostes (Punch) Genel Satıcılan: BURLA BİRADERLER ve Şsı. Hezaren Cad. 6163. Karakoy, Tel.: 44 47 20 nınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınnııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııikl Memleketimisde ilk defa TARAFINDAN HAZIRLANAN Şoförlerin nazarı dikkatine... " REVİZYON " ZAMANI GELDİ Bundan sonra daha fazla kullanacağınız otomobilinizin revizyonu için itiraat ettiğiniz servis istasyonuna müracaat zamanı geldi. Şayet bujilerinizi değiştirraek icap ediyorsa Champion'dan başka buji takmatnalarını tenbih ediniz. Çilnkü Champion'un ateşleme elektrotları azami randıman ve azami yakıt tasarrufu sağlar. Yeni gfitnüş feaplamah Charapion Bujileri iie arabanız saat gibi çalışır. Karada, havada, denizde dünyanın tercih ettiği buji SANAYİCİLERİMİZİN EMİRLERİNE ÂMADEDİR Boya sanayii, kauçuk ve plâstik sanayii, zirai ve tıbbi ilâçlar sanayii, emaye ve diğer sanayi kolları için talk, barit, kaolin,. kalsit (kristalize ve amorf kalsiyum karbonat) dolomit.feldspat, kiselgur, magnezit ve sair beyaz madenler, DYO'nun yeni ve modern tesislerinde 52040 mikron (2500625325 mesh) inceliğe kadar en mütekâmil ve saf şekilde öğütülerek ihtiyaç sahiplerinin istifadelerine arzedilmiştir. Tabiî dolgu madenleri için ayrıca sipariş kabul edilir ve talep üzerine ilgilenenlere nümune gönderilir. DYOTALK DYOKAL DYOKALSİT DYOKAOLİN DYOBARİT DYODOL DYOMAGNEZIT Müracaat: dı/o BOYA, VERNİK VE RECİNE FABRİKALARI. İZMİR Faai ^ 10319/13998
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog