Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

15 Kasım 1964 CUMHUKTYET ÜÇ DI Atlantik itlifakındaki görüş ayrılıkları ele alınıyor Londra 14, (A.P. a.a.) Atina 14, (Özcl muhabirimizden) Üç buçuk aylık bir yaz tatilinBazan ev ilâcı diye daha efendi Stratejik Etüdler Enstitü den sonra Yunan Parlâmentosu bugün açılmıştır. 300 sandalyelik Mec ce bir tâbirle tarif ettiğımiz, bazan. Moskova 14, (A.P. a.a. Radyo sü (ISS) bugün yayınladığı liste. Millî Radikalist (99), Aşırı Sol EDA (22) ve Markezinis'in İlerici da kocakarı ilâcı diye küçümsediIar) Komünist ihtilâhnin yıldöbir tetkik raporunda, Ameri ler (8) partisinden sonra 17) milletvekiline sahip olan Merkez Birliğini, numünü kutlamak ve yeni Sovyet ğımiz ilâçların yapılmasında kulkanın Rusyaya karsı elde tut yeni de\rede neler beklemektedir? liderleriyle görüşmelerde bulunlanılan bıtkiler uzerinde incelemetuşu askerî stratejik üstün Parlâmento binası, grev yapmakmak üzere 6 kasımdanberi Moskolüğün son yıllar içinde muaz ta olan 2.000 lıman işçisinin kapı larında da Başbakanın oğlu aleyhi lere girişmeyi tasarlayan yabancı vada olan Kızıl Çin Başbakanı Çu zam ölçüde arttıfını, fakat lara hucum etmemesi için polis ta ne bir hava esmektedir. Baba o bir bilginin yakında bu işi ele alaEn Lay, dün akşam uçakla Moskoönümüzdeki yıllar zarfında rafından kordon altına alınmıştır. ğul Papandreu'lara muhalefet eden cağı haberi, inanın ki yüreğime sa vadan Pekine hareket etmıştir. farkın daralmasının mümkün Pıre limanında çalışan işçiler ça ler. Başbakanın, oğlunu kendisine serpti. Sovyet kaynaklarının belirttığiolduğunu kaydetmistir. En hafif baş ağrısından tutun da lışma şartlarının duzenlenmesıni halef olarak hazırlamak gayesini ne göre, görüşmeler sonunda Kru Raporda «iki devın stratejik guç ve ücretlere zam talep etmektedir güttüğünü ve bu yüzden bir bakan bu asrın hastalığı haline gelen ençefin tasarladığı Kızü Partıler Zir lıktan bir bakanhğa naklederek ve Toplantısı yerıne, 1965 başında lerı» hakkında verılen rakamlara ler. Bugün diğer Yunan limanla hükümet işlerinde «staj yaptırdığı» farktüse varıncaya kadar, insanla» Pekinde ikıli temaslar yapılması gore, Sovyetler Birliği, 1963 yılı rındaki işçiler de 48 saatlık bir iddıasındadır. Papandreu'nun oğlu ra musallat çeşitli dertlerin hemen nın ilk ayları içinde geçen yılki «dayanışma» grevıne baslamışlarkararlaştırılmıştır. bir kaç defa dış meselelere karıştığı hepsine, yama yapar gibi iğne tej Sovyet resmî ajansı Tass tarafın rakamdan bir misli fazla olarak dır." Bonn 14, (A.P. a.a. Kadyolar) Amerika Dışişleri için Dışişleri Bakanı Kostopulos'la I davisi tatbik edildiği bu zamanda, 200 kadar kıtalararası balistık f üdan yayınlanan kısa bir bildiri, 8 bir parça tabiata donüş A dan Z Bakanlığı Müsteşarı George Ball, Amerika Batı Avrupa !j gundenberi burada yapılan goruş zeye sahip olacaktır. Buna karsı Papandreu Hükümeti Meclisin da çatışmıştt. Bunun dışında çeşitli Bakanlıklar | ye kadar vıtamınler elinde esır on günlerde adı yeniden münasebetleri ve Atlantik İttifakmda zuhur eden görüş • meler için «açık sözlu ve yoldaşca> lık Amerikanın elinde bulunan bu tatilde olduğu yaz aylarında faasık nk geçmeğe başhyan aynlıklan hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Fe ı denilmiş, fakat müzakereleıın esa tip fuzelerin sayısı aynı tarıhte, liyette bulunan Küçük Meclisten da Bakan ile Siyasi Daimî Müste j organizmamızı belki de düzeltecek, 12 ay içmde bir misli artarak, 475 (Recess Committee) mümkün ol şarlar arasındaki devamlı çatışma | fılân ot, falan çiçek, feşmekân toçok taraflı NATO nükleer j sı hakkında herhangi bir bilgi ve ten 925 e yükselecektir. duğu kadar fazla sayıda kanun ge Iar ayrı bir önem taşımaktadır. Bu t hum belki de safra kesemizi bozderal Almanyaya gelmiştir. ı rilmemiştir. «Yeni Çin Ajansı» da, Yuruco kavvetf projesi neâdeta bir rekor kırmış, çatışma ve çekememezlikler o de madan, böbreklerimize dokunmaAtlantik Ittifakının, iktisadi meselelerden, çok taraflı bir bugun ilk defa, Moskova ve Pekin Donanmanın elinde bulunan b a ' çirerek dir? nükleer vuruş gücünün kurulraasına varıncaya kadar, birçok I yoneticileri arasında Moskovada listik füzeiere gelince, Amerika, böylelikle yeni Parlâmento devre receye varmıştır ki Papandreu, bir ( dan, karaciğerımızi sarsmadan, Fikir, Amerika Dışişleri Bakançok Bakanlıkları ikiye ayırmak ve * problemi vardır. Dışişleri Bakanı Dean Rusk geçen hafta so goruşmeler cereyan ettiğını bildı elınde bulunan modern Polaris fu sine takviyeli bir şekilde girmeğe Bakanlık sayısını arttırmak zorun kalbimizin dengesini allak bullak lığı danışmanlarından Robert B. zelerıyle Sovyetler Birliğine karşı hazırlanmıştır. Parlâmentonun öetmeden tedavıye doğru yeni bir nunda VVashington'da Holândalı ve Belçikalı liderlerle görüş ren bir haber yayınlamıştır. Bowis'in kafasınm mahsulüdür ve ' nümüzdeki devresinde Kıbrıs me da kalmıştır. Nitekim Papandreu ik ıadım olacaktır. Gözlemcilerin dıkkatini çeken bir 1 e 4 bir üstunlüğe sahiptir. müştür. Rusk aralık ayında Paris'te yapılacak NATO Bakantıdarı zamanında Bakanla Müsteşar j ortaya ilk defa resmen müteveffa Raporda daha sonra, batı Avru ' selesi hakkında da müzakereler a Iar geçinemedikleri için Sağhk ve, Tıbbın bugün vardığı merhaleye ' husus da, gerek Tass'ın, gerekse lar Konseyi toplantısına katılacaktır. Başkan Kennedy tarafından 1962 çılması beklenmektedir. Maamafih , yeni Çin ajansının bildirilerinde pa ve Japonyadaki hedeflerç karşı Sosyal Yardım Bakanlığı iki ayrı I gelinceye kadar attığı adımlan, hıç Bu arada Batı Almanya Savunaralıgında atılmıştır. Avrupa sa| müzakerelere katılanlar arasında ateşlemeye hazır 750 kadar orta ana muhalefet partisinin (ERE) buBakanlık haline getirilmiştir. İçiş j şüphesiz ve ancak dev adımlan vunmasım takviye amacını güden ma Bakanı KaiUwe von Hassel de Açıklandığına göre, Ingiltere ba j Mişel Suslof'un adının geçmesidir. menzilli Sovyet füzesinin sayısınPapandreu'nun oğlu dış meseleler leri Bakanlığı da ikiye ayrılmıştır. tâbiriyle anlatabiliriz. Ancak yine proje, başlarında Federal Alman halen Washington'u ziyaret etmek ğımsız bir nükleer kuvvet kurmakda hiçbir azalma gorülmediğı, ayhakkında deraeçler veriyor Cîazeteler Koordinasyon Bakanlığı ise Başba tıb ilmi ile uğraşanların da inkâr yanın bulunduğn bazı Avrnpalı e ve çok taraflı NATO nükleer tan vazgeçip NATO ittifakında da j nı şekilde 1,400 orta menzilli uçakkanuı oğluna tam yetki verilmesi etmedikleri bir gerçek var. KocaNATO üyelerinin nükleer silâhlar vurucu kuvveti ve diğer savunma ha büyük bir yer almak istemek ! tan meydana gelen Sovyet bomiçin yeniden teşkilâtlandırılmıştır. I uzerinde söz hakkı konnsundaki meseleleri hakkmda Dean Rusk, tedir . bardıman fılosunun da, aynı gucü ', Papandreu'nun başını ağrıtmağa • karı ilâçları yabana atılmamalı. muhafaza ettiği belirtilmektedir. ısrarh tazyiklerine bir cevap ola Savunma Bakanı Robert S. McNaModern tıbbın en yeni buluşlariy başhyan yeni bir mesele de, büyük Bu arada Ingiltere Dışişleri BaDenizaltı sayısında Amerikaya rak hazırlanmıştır. Bonn ve diğer mara ve diğer yetkililerle görüşDevlet adamı Elefterios Venizelos' i le tedavisine uğraşıldığı halde bir Şam, 14 (AP) Bir ordu sozcü karşı üstunlüğü kabul edilen Sovkanı Patrik Gordon Walker'in yaleri, iktisadi durumlarını, kendi mektedir. un torunu ve geçen şubatta ölen | netice ahnamıyan nice hastalar birın Bonn yöneticileriyle yapacağı sü, cuma günü Surıye Israel hu yetler Birliği, her yıl nükleer ener ölüm kalım kararlarını AmerikaDönüm noktası Sofokles Venizelos'un yeğeni olan | le kocakarı ilâçları sayesinde pirü görüşmelerde, Federal Almanya ile dudunda vukua gelen şiddetli çar ji ile çalışan on denizaltı inşa etnın nükleer tekelinin keyfine dagenç Nıkita Venizelos'un politikaya j pâk olmuşlardır. öte yandan Batılı siyasi çevrele îngiliz İşçi Hükümeti arasında da pışmada 7 Suriyelinin öldüğünü ve mektedir. ha fazla terkedemiyecek ölçüde re göre, Başkan Johnson ile îngilatılması olmuştur. Bilindiği gibi, | ha güvenli münasebetler kurulma 26 Suriyelinin yaralandığım söylemükemmel leşt irmişlerdi r. Yunanistanda büyük bir nüfuza sa j Bu kocakarı ilâçlarının da, zaere Başbakanı Harold Wilson'un sı meselesi ve NATO'nun nükleer miştir. îki saat kadar suren çarpış ^ıııııııımifmııımııııııııııııımııç hip Liberal Parti, Baba oğul Ve manla suiistimal edilmiş olduklaProje, Knzey Denizinden Doğu yakında yapacakları görüşmeler savunma sisteminde değişiklikler mada taraflar uçak ve ağır silâhnizelos tarafından kurulmuş ve ya nna şüphe yoktur. Kam durdurAkdenize kadar uzanan saha için NATO nükleer stratejisinds bir yapılması yolundaki Îngiliz tasa lar kullanmışlardır. mak için kesiğe örümcek ağı basşatılmıştır. Liberal parti, 1960 t a n ' de sürekli olarak devriye gezecek dönüm noktası olacaktır. Sözcü, Suriyenin hâdiseyi B.M. rısı ele alınacaktır. sonra Papandreu'nun liderliğindeki ı tırmak, boğaz olanın gırtlağına takriben atom başlıklı 200 AmeriAynt çevreler, îngilterenin NAGüvenlik Konseyi ile Dünya TeşMerkez Birliğine katılmakla bera kamış kalemle köpek tersi tozu kan «Polaris» füzesiyle donatılmış TO içindo daha faal bir rol oynakilâtının Kudüsteki mütareke gözber, çoğunluğunu Giritlilerin teşkil üflemek gibi iptidaî tedavi utulBulgaristanın nüfusu 25 gatıh gemisinden bir filo kurul mağa ve «prestij silâhlarında» bir ettiği milletvekilleri ve taraftarları leri bunlardandır. lemcilerine sikâyet ettiğini söylemannı öngörmektedir. 10 yılda ger kısıntı yapmaya karar verdiğini ile ayrı bir kuvvet halini muhafai miştir. 8 milyonu aştı çekleştirilecek böylesine heybetli bildirmektedirler. îngilterenin sazaya devam etmektedir. Papandreu, j Ama bu aşırı cehalet örnekleriSuriyeliler, çarpışmada IsraelliSofy» 14, (a.a.) Bulgaristan İçiş lerin ağır kayıplara uğradıklarını Venizelistlere ve dolayısiyle Giritli nin dışında, klâsik ev ilâçları, bir filonun katılacaklar arasında bölü vunması ile ilgili kararların 2022 lere hoş görünmek için eski Libe zamanlar büyük küçük herkesin, şülecek masrafı 5,000,000,000 dolârı kasım tarihlerinde Wilson'un yük leri Bakanlığı 1 Ekim 1964 tarihin ileri sürmüşlerdir. Israel OrdusuHashington 14, (a.a.) A ZZ ral lere kabinede yer vermiştir. Bu hele ufak tefek rahatsızlıklarda bulacaktır. Savaş gemilerinin mü sek rütbeli siyasi ve savunma da de yapılan nufus sayımının sonuçla nun bir sözcüsü ise, îsrael kayıp rını yayımlamıştır. Bundan öğrenilrettebatı karma olacak, yani en nışmanları ile yapacağı görüşme diğine göre, Bulgaristanın nüfusu larınm 3 ölü ve 9 yarah olduğunu ~ merıka iş adamlarmuı ekseri ~ Dışişleri Bakanı Kostopulos ma ! n u n l a beraber aylardanberi söylen derhal başvurduğu rilk yardım» 3 yeti komünist ülkelerle Av jŞ nevinden tedbirlerdi. Bu bakımdan tisi aşagı üç milletin denizeilerinden erde ele alınması beklenmektedir. 8.163.554 ü bulmuştur. açıklamıştır. dolajtıktan sonra, çok genç Ni her ev bir eczane idi. Her ev kadıZZ rupalı meslekdaşları kadar ~ rangoza: Şu sandalyeye bir göz teşkil edilecektir. Bir devletin herkitanın, birdenbire poliükaya atıl nmm kileri bir nevi ilk yardım ~ serbestçe ticaret yapamamak ~ atner. Galiba gıcırdıyor...» taangi bir savaş gemisini millî gaması siyasî çevrelerin dikkatini çekŞ tan şikâyet etmektedirler. Ban Ş eczanesi idi. yeleri için knllanması imkânının ZZ kerlerin bir çoğu da Amerika konudaki teşebbüsü llericilerin Li | miştir. Bu çevrelere göre Nikita bu i deri Spiros Markezinis'e bırakmayı | i ş e eski Venizelistler tarafından ı Meselâ kırmız denilen koyu bir böylece bertaraf edileceği düşünül ~ hükümeti sonuçlarını garanti ~ ; zorlanmıştır. Nikita ilk kampanya şurup vardı ki, soğuk algınlığına müştür. Kozmopolit mürettebatın ^ ettiği takdirde, Demirperde ge Ş tercih edeceği anlaşılmaktadır. homojen bir grup haline gelmesi = rısi ülkelere yapılacak ihracat = Hükümeti çok yakından meşgul sına büyükbabası ile amcasının mem birebir gelirdi. Bu şuruptan bir ~ için kredi açmağa hazırdır 5 edecek bir mesele de, aylardanbe leketi olan Girit Adasmdan başla kaşık içilir, arkasından da vücude için de tedbirler alınacaktır: Deçalkalanan kabine mış ve gayet itidalü beyanlarla tuzlu limon suyu sürülür, yirmi = Iar. = ri söylentileri nizciler, meselâ tngiliz, Türk veya değişikliği ihtimalleridir. Eski Mec Merkez Birliğine karşı değil, fakat dört saat sonra hasta gözünü , = Geçen ilkbaharda doğu = Amerikalılık hüviyetlerini kaybesaflarında siyaset açardı. f I Ş batı arasmdaki ticaret konu s lis Başkanı «Yaylacı. Cirimokos'un j Merkez Birliği decekler, Szel üniforma içinde ve sunda açılan bir anket sonu Ş|j bertaraf edilmesi için hükümette a j yapacağuıı açıklamıştır. İktidar saf | Kırmız nasıl yapıhrdı, bilmiyobayrak altında NATO Lejyonunon cunda Senatodaki Dışişleri Ko lınacağına muhakkak nazarı ile ba j larında 17 Giritli milletvekili bu rum. Galiba bilen de kalmadı. Aemrine gireceklerdir. Millî Silâhlı misyonu tarafuıdan bugün ya E kıhnaktadır. Papandreu ile Cirimo lunduğundan Papandreu küçük Ni ma bugün formülünü bir bulan Knvvetlerden istifade edecek göyınlanan bir raporda bütün Ş kos arasında bu konuda gizli gö kitanın varlığını görmezlikten gele olsa da bu er ilâcı ihya edilse, nüllüler arasından seçileceklerdlr. sanayi dallarını temsil eden = rüşmeler yapıldığı da bildirilmek miyecektir. Bazı yorumculara göre j Hepsi maaşlarını tek bir barem ü125 şirket müdürü, 20 banka S tedir. Cirimokos Merkez Birliğinin de, Venizelistler Nikitayı, Papan belki eczacıların kârına kesat gelir zerinden, NATO'dan alacaklardır. cı ve 23 «klâsik» maliyecinin Ş sol kanadında bulunmaktadır. Ken dreu'nun oğluna karşı ortaya çıkar ama, hastalar kârlı çıkar. disine çok yakın olan eski Bakan mışlardır. Dolayısiyle NATO Lejyonu, tarihMüshil olarak kullanılan menekf bu konudaki fikirleri aksetti Ş lardan Papapolitis ile kendilerini Papandreu'nun gerek parti içinde şe şurubu, peklik için içilen kızılte ilk defa olarak gerçek anlamda rilmektedir. destekliyen fakat isimlerini gizli tubir Beynelmilel Ordu karakterinl Sanayiciler, batı Avrupa ül ~ tan bir grup iktidar milletvekilleri ki mutedil Solcular gerekse de a cık şurubu vardı. Cevizden çıkarıTedrisata başlannıış bulunan okulumuzda esas ve üçte bir burslu kazanacaktır. kelerinin kendilerini kesin o 3 nin de baştaki bu iki «Yaylacının» şırı Sol EDA'cılarla da arası iyi de lan bir yağ vardı, boğaz ağrısı için ğildir. Merkez Birliği liderinin he kullanüırdu Şeftali çekirdeği, zerlarak doğu Avrupa pazarla = kabineye alınıp Türkler dahil, yedi miUiyetten alınmamasından nndan uzaklajfirmasındalı en S sonra izliyecekleri tutumu kararlaş le şimdi iktidarda iken Merkezin da dali çekirdeği, hâlâ ara sıra kulladenizciler, halen, gectiğimiz haziha fazla sağında olduğu bir vakıadişe etmekte,sfadamlarının tıracaklan sanılmaktadır. randanberi Amerlkan destroyeri dır. Nitekim Solcular ve özellikle ' nılan ıhlamurdan ayn olarak kayçoğunluğu, doğuda Sovyetler natılıp içilen hatmi çiçeği, hep ev | Siyasî çe\Teler Cirimokos'un ve Komünistler de kendisini, seçimler • «Claude V. Ricketts» te karma müve peykleri ile ticaret yapmak ~ hattâ Papapolitis'in kabineye alınAdres: İstiklâl Cad. No. 311 Galatasaray İstanbul Tel: 49 52 95 de kendilerinden istifade ettikten kadınlannm her fırsatta kullandıkrettebatın yaratabileceği problem J isteğini belirtmekte, bunlarm ~ ması olayının kabinede daha fazla ları ev ilâçlarıydı. ler konusnnda denemeler yapmakiçinden yalnız dört tanesi Ko = değişiklikleri zaruri kılacağını ve sonra şimdi sırt çevirmekle, hattâ baskıya başvurmakla suçlamaktaBu arada, kaşıntılı deri hastahktadırlar. münist Çin, iki tanesi de Kü S bakanîarın uzaklaştırılacakları dırlar. Papandreu hükümeti son o larında kullanılan kilermeni ile bayla ticaret yapmak istemek s bazı sürülmektedır. Bir tanesinin dahi yanlışlıkla velarak bazı Solcu dernek ve siyasî : dam koruğunu da yabana atmaİlâncılık: 3485/13980 \ = tedir. 1= = ileri ya fevren ateşlenmesi halinde ÜBilindiği gibi muhalefet safların ! teşekkülleri de kapatmak kararuu malı. Daha ziyade küçük çocuklaçiincü Dünya Harbinin patlamasıiüllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr. da olduğu kadar iktidar partisi saf , almıştır. rın yakalandığı barsak solucanını na yol açacak «Polaris» füzelerinin düşürmek için, kimyevi ilâç yerine tetiginde kimin parmafı bulunakabak çekirdeği tavsiye eden bir cak? doktor bilirim ki kazandığı para VVashington, kararların filoya belkt öbür meslektaşlarmdan daha katılacak NATO üyeleri arasında az, fakat ana babalardan aldığı ittifakla ahnmast tezini savunmak:ua .taşıyamıyacağı kadar fazlatadır. Avrupalılar ise, ekseriyetle lır. alınması gerektiği kamsındadırlar Nebatî ilâçlar uzerinde yapılve Amerikanın veto sistemini redması düşünülen inceleme müspet detmektedirler. Avrupalılara banetice verir de, eczane raflannda kılırsa, veto sistemi, NATO üyeleev ilâçlarının modern şekilleri ds rini nükleer silâhlar konusunda yer alırsa bir büyük derdden daha VVashington'a muhtaç vaziyette bıturtuluruz. rakmakta devam edecektir. İstediğiıiz oda bararetioi devamlı ve otoeatik olarafc sağlayaa, Pek hayatî ehemmiyetleri oldutşin siyasi yönü de var : Projeğu halde hangi sebeple memlekete nin Atlantik'in iki tarafındaki NAgaz sarfiyatıaı yarı yarıya iaiireB okulmadıkları bilinmiyen, eczaTO üyeleri arasında sarsılan tesaneler kazan biz kepçe, araya araya nüdü güclendireceği ve nükleer bulamadığımız bazı ilâçlann da silâhların daha fazla yayılmasını erlerini onlar doldurur, bizi belönliyeceği Moskova aksi kanaatteki de yarü ağyare muhtaç olmakdir • hesaplanmaktadır. ;an kurtarırlar. Amerikanın iktisadi, askeri ve Hamdi VAROGLU siyasi hegemonyasından sıynlmış bağlantısız bir Batı Avrupa hayaliyle yaşayan De Gaulle, tasanya siddetle muhaliftir. Hattâ Fransız Dışişleri Bakanı Murville, tasarının NATO içinde bölünmelere yol açabileceği tehdidini savurmuştur. Yerinde teşhis ve isabetli De Gaulle, Batı Avrupa savunmamüdahalesi ile beni hayata sının Fransanın henüz cenin halinkavuşturan ve kıymetli annedeki Fransız nükleer gücü uzerinmin hayatını yeniden kazande yeniden ve bağımsız olarak indıran şa edilmesini tasarlamaktadır. Jinekolog Sayın Projenin gerçekleşmesi halinde Dr. İHSAN FAHRİ Fransanın NATO'dan aynlması düDr. Aykut Kazancıgil, Dr. sünülemez. Fakat NATO ile bağNecdet Terün, Dr. Macit Arlarını gösterişli bir şekilde biraz dağ ile Güzelbahçe Hastanedaha gevşetmesi mümkündür. sinin bütün personeline, bilhassa çok yakın alâkalarını Kayhan SAĞLAMF.R esirgemiyen Birsel Oevizli. En iyi hovagaz karışımını kendi kendine Tansel Okan, Aysel Utaş, Ismet Bayer, Gülşen Küpe yapar, daima mavi alevle yanarak en vehemşireler ile anneme kaldırimli ısıyı sağlar ğı müddet zarfında çok iyi Hartum iSudan) 14, (AP Radyo) bir ihtimamla bakan Zehra Güvenilir bir kaynaktan açıklan Sırdaş, Madam Dosi ve Sadığına göre, 1958 yılındanberi SudaÖTOMATİK TERMOSTAT dıka Hanımlara sonsuz jüknın. tek hâkimi olarak bilinen İbraranlarımı sunmayı bir borç him Abud Ordu Kumandanlığı ve Oda içinde istenilen ısı derecesine göre, bilirim. Devlet Baskanlığı görevinden istiBora Ebussuudoğla fa etmeye karar vermiştir. sobanın yanışını kendi kendine ayarlar ve Geçen ay kurulan sivil kabinenin (Basm 2144T) 13989 gaz sarfiyatını da yarı yarıya azaitır baskısı altında bu kararı almak zorunda kaldığı bildirilen Abud"un istifasından, sonra üç kişilik sivil bir konsey seçünlere kadar Sudanı yönetecektir. George Ball Bonn'da Wilson'un tekliflerinin NATO nükleer stratejisinde bir dönüm noktası teşkil etmesi bekleniyor Rus lıııerilıiiıı Çu En Lay sfrafejik yiirli'riııiıı Pekine döndü lıiir\ılii\ıırılııiii\ı Atinada siyasi durum Yunan Parlamenlosu 3.5 aylık îafilden sonra açıldı Ev ilâçları Çok taraflı NATO nükleer vurucu knvveli nedir? Suriye İsraeli B.M. e şikâyet etti İ Amerikan iş | İadamları komünist | İ ülkelerle serbestçe| İ ticarele faraftar | GALATASARAY Ö ZE L KİMYA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ KAYDINA DEVAM EDİLMEKTEDİR J Çivi kırılmaz EASTUDOR # bırakmaz TÜRKİYEDE İLK DEFA TEŞEKKÜR SINCER OTOMATİK HAVA KONTROL AYARI gaı sobaıı Abud istifa ediyor KARBÜRATÖR Hakiki DryCharge yalnız fabrikamızda imal edilmektedir. Düzenli yakıt akımı sağlar TEŞEKKÜR Yapmış olduğu çok başarılı ameliyat sonunda oğlumu tekrar sıhhatine kavuşturan İşçi Sigortaları Hastanesi Doktorlarından çok kıymetli K. B. B. Mutehassısı Dr. ALTAN OZANSOY'a en derin minnet, şükran ve teşekkürlerimi arz ederim. Babası: Sefa TURAN (Cumhuriyet 14003) kat kalöriferi ÜLMA PROGRESS Kalitemizin, Garantimizin ve Tekniğimizin'taklitlerinden kaçınmanız^ve yalnız EASTUDOR Akülerini kullanmanız I I menfaatiniz'icabıdır. Üstün kalite, bol ışık, ucuz fiat, kolaylık şaşmaz şiar ve sembolümüzdür. TESCİL EDİLMİŞ MARKADIR. £45 KÜÇÜK BOY Az yer tutar, çok ısı verir Bütün SINGER mağaza Ve yetkili satıcılarında ŞflHlRN EKMEK KIZARTHA Piyasaya arzedilmlştlr. Himahkt cihazları EAS EBONIT VE AKÜMÜLÂTOR SANAYİI A.S. KARTAL TEL 53 43 2O 53 43 46 Keklâmcılık 4292/14ÛÛ2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog