Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

GENÇ KIZLAR Çağdaş Fransız romancılarmın en büyuklerınden bırı sayılan Montherlant'm çok ilgı gormuş olan romanlannın başında Genç Kızlar gelir. Tahsın Yucel'ın. dılırruze kazandırdığı bu guzel romanın çoktandır tukenmış olması bır eksıklıktı Varlık Yayınları şımdı bu çevnrının duteltılmış yenı bır baskısını 4 lıra fıyatla çıkarmıştır. İlâncılık: 3260; 13971 41. yıl sayı 14473 umhuriyef * Prof Dr 2EVV.VT HATIBOĞLU 1 PAZABLAiîâ : 10 TL. 2 ISLETMELEfeDE ORGANIZASYON : 15 TL. 3 MALIYET ve XIAT 1 10 TL. 4 IŞLETME PINANSMAHI 1 15TL. 5 MALIYET MüHASEBESt : 20.TL. IŞLETMELERDE YATIRIM6 LARIN PLÂNLANMASI : 5.TL. 7 TURKİYEDE BANKAdLIK : 20.TL. IKTISAT İLMINİN 8 ESASLARI 20 TL. ODE.MELI GONDERİLIR Katalog isteyıniz KURUCUSU: VUNUS NADÎ ANIL Telgraf v e m e k t u p a d r e s ı : C t f n h u r i y e t I s t a n b u l P o s t a K u t u s u : İ s t a n b u l N o . 246 T e l e f o n l a r : 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pozar 15 Kasım 1964 Vüâyet Karşısı No. I î Istanbul Tel: 22 23 68 YAYIN EVI Kültür anlaşmasmdan sonra ticarî anlaşma SATIR, DÜN SOVYET BÜYÜK ELÇİSİ RİJOVLA ÜYÜ 90 DAKİKA KONUŞTU VE ŞU KARARIAÇIKLADI İçişleri Bakanı yeni Kaymakamlarla konuştu Rusyaya 20 milyon dolarlık mal ihraç edeceğiz Inonu: "Ciddi iş adamları istiyoruz» Başbakan, özel sektöre her zaman yardıma hazırız, dedi.. aşbakan Ismet İnöniı dün özel sektöre ait iki fabrikayı gezmiş, kalifiye işçilerin Almanyaya gitmelerinden şikâyet eden işverenlere; «iki taralı halli güç mesele. İsveren olarak, işçilerin niçin yurt dışına çıktıklanru araştırır ve ona go Bir re kat'î ve ahenkli çalışma düzeni kurarsanız bu bir hadde durur» demiştir. "Dayaıjııt köküııü kıırııtıııı!••ff • RİJOV 7 KASEUDA İNONUYLE i Bakan, suiistimal yapıldığma karine dahi olsa, derhal tahklkata girişilmesini istedi. A K R 14, Cumhuriyet N A A Burosu m çişleri Bakanı Orhan Öz* trak, Bakanhkta, kurslarım tamamlıyan 46 Kaymakama yeni görevlerine gidiş* leri sebebiyle verdiği öğütto ' «Halka iyi muamele ediniz. I Dayağm kökünü kurutunuz ve suiistimallerle mücadele ediniz» demiştir. BKLCtKA KIRALI VE FABİOLA OEI.tYOR İ w • • • • Üziim, fındık ve tiitiin karşılığında makina ve yol malzemesi alacağız ANKARA 14, Cumhuriyet Burosu S ovyet Rusyaya 20 milyon ı dolarlık üziim, incir, fın, dık ve tütün satılması konusunda anlaşmaya varılmış1 tır. Bu husus Başbakan Yar' dımcısı Dr. Kemal Satır ile Sovyet Büyükelçisi Nikita Riİov arasında göruşme konusu olmustur. Oztrak ayrıca, idarecılenn idarl yetkılerıni kesınlıkle tayın edecek bır kanun tasarısınuı hazırlandığını bıldırmış ve şoyle demiştir: « Idarecî olarak gorevınizde cok dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınız halkın istekleri istikametinde, onla, rı inandıncı nitelikte olmalıdır. Bu« gun artık yiızu asık, kabnğuna çekilmiş ıdarecilerin devri geçmiştic ' Bugunku ıdarecinin, halkın içinde 1 ve hizmetkârı, o'nun derdine hemdert olan insanlar olması icabetmektedir. Sizlerden ojle olmanızı istiyorum.» Memleketın cıddı meselelerı olduğunu, nufusun her yıl yuzde 3 nıspetınde arttığını soylıyen Oztrak (Ark»« SJ» 7 vi, i de) B tııunu, Araerikalı senatorler ve Kırk Douglas'la berabcr benzin tankı infilâk etti Mensucat Santral ve Sungurlar Kazan ve Isıtma Cıhazları Fabrıkasını gezen ve ısverenlerden, ıhraç ımkânlarmın araştırılmasını ıstıven Inonu, hukumetın ozel sektore yardımcı olduğunu açıklamış ve şunları sojlemıstır : « Tardıma hazırız. Teter ki, karsımızda cıddî is sahipleri bulunsun.» înonu. ısverenlerden sonra ısçılerle gorusmus, «tsverenlerle sosyal munasebetiniz nasıl?» sorusunu sorarak «îyidır» cevabını almıştır Başbakan Ismet Inonü dun saat 16 45 de Amenkah senatorlerden ha(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) B1B OLU, M Sov>et Rusyanın talebı uzerlne ' mal mubadelesıne dayanan Tıcaret • Anlaşmalarınm tıkanıklık gosteren. maddelennın ışletılmesi ıçin Bakan | hklararası Iktısadi Kurulun yaptı ' ğı daha onceki incelemeler ve müzakereler sonucunda Rusya'ya uzum, ıncır, fındık ve tutun gıbi onemlı dort mahmızın satılabıleceğı anlaşılmış ve Kusya ıle Turkiye arasında da bu jolda temaslar yapılmıstır Bugun de Sovyet Rusyanın Ankara Buyukelçısı Nıkıta Rrjov, saat 11 de Başbakanhğa gelerek Başba(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Brlçıka Kıralı Bandoın ıle eşi Kıraliçe FabıoU 27 Kasıra tarıhındc ozel bir zıvarttte bulunmak uzere Istlnbnla geleceklerdir. Tahran a yapacaklan Tesmı zijaretin donuşünde Istanbulda bir kaç ozel gun geçiTecek olan Belçıka Kıral ve Kıraliçesi hükumetimız larafından a^ırlaiıafaklardır lstanbulda Dışışlerı Bakanı Feridun Cemal Erkın tarafından karşılanacak olan mısa fırlere Kıralijct aılesıne mensup 11 kışı refakat etmektedir. 29 Kasunda ozel uçakları ile Belcikaya, donecek olâJi miufirler Istanbulu gezeceklerdır. BAYAR HASTAHANEYE KALDIRILDI Bır hafta once Kayserı Cezaevınden tahlıve edıldıkten sonra Istanbula gelmış bulunan Celal Bavar, dun saat 16 30 da Nışantasındaki Amerıkan Hastanesıne yatmıstır. Hastane ılgılılerı, Bayarın kendi ısteğı ıle hastaneje yattığını, anI gor ağrılarının goğsunde yenidea I basladığı için muşahede altına » lındığını bıldırmışlerdır. Bayarın yanında kızı ve doktoru da bulunmaktadır. Konut kredıleri ile ilgili kararname yayınlandı Çıkan yangın, diğer benzin tanklarına atlamadan söndürüldü Bursa 14 Gemliğe 3 Klm. mesafedeki Gemsaz'da kurulu bulunan BP Şirketine ait 15 bin tonluk akaryakıt deposunda âni bir infilâk olmuş ve bir kişi olmuş, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralanmıştır. \f.ııt ı ıım.ı Neclisteki Tartışmalar Giirsel, hanımların lüzumsuz masraf yapmasından şikâyelçi tzmir, 14 Cumhurbaskam Cemal Gursel, bu sabah Hava Harb Okuluna yaptığı zıjarette, ordunun butun sınıfları arasında bır anlayıs ve gorus bırhğı olması gerektığıne ısaret etmıstır. Sabah saat 8 50 de okula gehsınde Hava Eğitim \e Ha\ a Harb Okjulu Komutanları ıle suba\lar tarafından karsılanan Gursel, seref kıtasmı teftısten sonra •\apilan g°1 çıt refmını a\akta takıp etmıstır. 100 metrekareden büyük konut inşa edilemiyecek Emlâk Kredı Bankasının bugüne kadar başlamış veya bitmiş oian inşaatları kararname dışında bırakıldı ANKARA 14, Cumhuriyet Burosu onut kredileri ile kamu sektörünce yapılacak ko * £ Î nut standartlan hakkuıdaki kararın Resmî Gazetede yayuılanmasından sonra Emİâk Kredi Bankası Genel Müdürü Hayri Seckin «kararın işlemesi» hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Mılli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknık Oğretım Okullarının oğretım suresının iki yıldan uç yıla çıkarılmasına karar vermıstır. Alınaa bu karar, 1964 1965 yılından ıtıbaren uygulanmaya başlanacaktır. siiresi uzalıldı unun S»adece son gensoru tartışmaları Turkiyemizin içinde bulunduğu tehlikeli çalkantıları ve çıkmazı gostermesi bakımından ilgi çekicidir. MUlet Meclisi iki oturumdanberi güya sol ve sağın kavgası içinde. Millî Eğitim Bakanhğının iç bunyesi bir çamaşır sandığı gibi kursüden kanştırılıp geri hesapların mucadelesinde kuUamhvor \e arkasından sanki mesele yalnız Eğitim Bakanı meselesıymiş gıbi, bahtı kara teşkilâtı kurtaracak bir efsane kahramanı aranıyor. \slinda Millî Eğilim Bakanlığı uzerinde yapılan gürültuler Türkivenın içinde bulunduğu sisli puslu, ve sisler arkasında hesaplal d H l t bi rın çarpıştığı bir ortamın gurültulendır. Halen tam bir kaos = manzarası gosteren bu Bakanlığın geçirdiği devTeleri incelersek, = merkezî otoritenin tutumuna ve davranışına gore, bazan açığa = çıkan, bazan baskıyla kiıllenmiş gıbi gorunen «uç» lar mücade = lesinin gıttikçe artarak devam ettiğini ve kliklerin duşman kar : deşler misali kendi mdcadeleleri uğruna idarevi kemirdiğini go ruruz. Isin hazin trafı bu gnıplar daima MUlet Meclisindeki koruyucu gruplar tarafından desteklenmisler ve her desteklenışte Eğitim Bakanlığı biraz daha vara almıştır. Fakat asıl yara alan ve asıl darbelenen suphesiz Turk millî eğitimidir, yetişmekte olan çocuklarımızdır, Turk millî eğitimine hizmet için çırpınan koskoca bir oğretmen toplulnğudur. Idaresizlik, programsızlık vuzunden çeşitU, hattâ bir ifadeye gore 70 menşeden gelmiş öğretmenlerden kurulu Millî Eğitim ordusu içinde, hesabı miışkul kadro muvazenesizlikleri başlıbasına bir huzursuzluk kaynağı teskü eder. Bu çeşitlilik öğretmenler arasında adaletsizliği yıllar geçtıkçe arttırmıs, ve ehliyet ikinci plâna itilerek, siyasî hesaplar ve baskılarla, âdeta kapanın elinde kalan intibak kanunları birbırini kovalamıştır. Maddi meseleler aslında uçlarm mücadelesinde buyuk rol oynamıs ve çıkarların istisman, gruplaşmalarda en kolay ve en etkili yol olarak kullanümıstır. Ancak hemen söylemek gerekir ki gruplaşmalar 120 bin öğretmenin hepsini birden kapsamamakta, daha çok Bakanlık merkez teşkilâtı icindeki başlarla, onların destekçileri tarafından yurütıilmektedır. Bu kaos'tan kurtulmak, kısacası önce farklıhkları getiren sistemi, daha doğrusu sistemsizliği ortadan kaldırmak îçin meselenin esasına giren bir çaba gosterilmis değildir ve yıllardanberi her sıkışan Bakan sadece idealizmden, Turk öğretmeninin fedakârlık ve vefakârhğmdan soz etmekle, hem idarenin ayıbını örtmeve, hem de afjon yutturup, huzursuzluklan önlemeje çalısmaktadır. Ojsa Turkiyenin aydın ordusunun bir kolu olan ögretmenler bu afyon tedavisinin ardında ne oyunların oynandığını, kliklerin kendi adamlannı nasıl kayırdıklannı ve Hasanın böreğinin nasıl yağma edildiğini pek ıyi bilmekte ve siyasî partilerin baskısiyle, hattâ Millî Birlik Hukümeti devrinde dahi, mutlu azınlık olmaya çalışan iki ucun mücadelesini çaresizliğin verdiği huzursuzlukla seyretmektedirler. Millet Meclisinde devam eden tartışmaları dikkatle izliyenler gensorunun verilişindeki asıl maksadın bir yandan komünizm ticaretinden daha fazla pay alabilmek gayesini güttüğünü, öte yan. dan çile çeken öğretmenin, öğretmensiz öğrencinin sırtında tepine tepine oy elde etmek çabasının nerelere kadar goturuldüğünu farkedebilirler. Ama bu farkediş neye jarar? Hiç. Turkiyenin diğer çozum yolu bekliyen dertleri gibi bu mesele de gelıyor, bir takım kişilere çıkar sağladıktan sonra, «hiç» e dayanıyor. Uçer bin tonluk 5 akarvakıt tankerınden bırı temızlenmek uzere ıçındekı benzin yedek depolara hortumlar \asıtası\le nakledılme\e baslamıs, ancak bu arada bosaltma ısını >apan motordakı bır serrare ıle ınfılak vuku bulmus \e tanker parçalanmıstır Bu arada tutusan benzınler et rafa vajılmıs \angının dığer tankerleıe sıravetı ıtfane tarafından onlenmıstır Tankerden kopan parçalardan bınnın altında kalan Itfaıje erı Osman Kocabıvık be\m parçalanarak \e \anarak sehıt olmustur Nızamettın Tercan Kadır Vurvucutlarının g u nv e Z l v a M e j d a n jerlerınden ağır surette % a n m l s l a r \ e I s ç ı S l g o r t a ı a n kaldlnlml Rahmi Dıımaıı bir davada beraet etti Dr Rahmi Duman, bestekâr Ismaıl Hakkı Nebıoğlu tarafından hur rıyeünm tahdıt edıldığı iddıası ıle hakkında açılan dâvadan dun berset etmıstır. Ismaıl Hakkı Nebıoğlu, kızı Nevare Okse ıle Dr. Rahmi Duman'ın. kendısını hasta gıbı gostererek hacu altuıa aldırdıklarını iddia etmış v e dâva açmıştı. Bır yüdanberı Üçuncü Ağır Ceza Mahkemesınde gbrulen dâva dun netıcelenmış \e Nebioğlu'nun hasta olarak klırukte tedavi altında bulundurulduğu, hurrıyetuıın tahdıt edılmedığı anlaşılmıştır. Jandarma ve Polis birleşiyor K E ,ıardlr KIRK DOUGLAS İNÖNÜYE HAYRAN KALDI Amerıkanın m nnet elçısı olarak memleketımızı zıyaret etmekte o lan sınema \ıldızı Kırk Douglas se refıne dun aksam «aat 19 da TurkAmerıkan Unıversıtehler Derneğınde bır kokte\l \erılmıstır Toplantıja bıraz geç gelen mısa fır evvelâ ozur dıleyen kısa bır konusma japtıktan sonra davetlı lerle teker teker tanısımıs ve on larla bırlıkte bol bol resım çektır mıstır Kendisi ıle koktej lde gorustuğu muz Kırk Douglas dun Ba'ba(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) İ HALÛK BESEN ANKARA, 14 (Cumhuriyet Burosu) mniyet Genel Müdürlüğünce «Polis Kuruluş ve Gorev Kanunu Tasarısı» hazırlanmış ve tasarıda «Tevhıdi Zabıta» fikrine de yer verilerek jandarmanın polis gdrevinde nasıl kullanılacağı hususu yer almıştır. Pazartesi gunü Ankarada açılacak olan ikinci idareciler kon(Arkası Sa. 7, Su. i de) Genel Mudurun ızahatına gore, halk konutları standartları 24 3 1964 tarıhlı Resmî Gazetede yaymlanmıs bulunan asgarî nıtehğı muhafaza etmektedır. Bu karara gore de halk tıpı evlerın buyuklukleri sovledır" Evlı çocuksuz 30,5 metrekaıe Evlı 1 çocuklu 39 metrekare Evli 2 çocuklu 53,5 metrekare Evh 3 çocuklu 58,5 metrekare Evli 4 çocuklu 62,5 metrekare Evli 5 çocuklu ve daha fazla 63 metrekare. Bu konutlar ıçın yuzde 10 marj tanınmıstır. Böylece halk tıpı evlerın azamisi 69 metrekare olacak=f (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) 1 OĞRENCISINI IĞFAL ETTIĞI 1 IDDIA EDILEN PROFESORLE M ILGILI Dolu yüzünden 3 kişi öldü A>dın 14, (aa) Dun Karaeasu ilçesınde sağnak halındeokı yagısta, cevız buyukluğunde dolu da jağmış, bu arada duşen yıldırunlar uç kışırun olumune sebebıyet \ermıştır. Karaeasu ilçesınınm Cuma mahallesuıden 57 yaşlarında Mehmet Çetın ıle toıunu 7 jaşlarmda Zehra, jemek yerleıken yıldırım isabetıle olmuşlerdır Ayrıca Palamutçuk koyunden de 17 yaşlarında bır genEcvet GÜREStN E cın yıne jıldırım ısabetınden olduııııuııııııııııııııiı ıı ıiiiııııııı ııııııııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı n ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı n ı ı ı ı ı ı n n ı » » * gu ogremlnu§tır. 2 fİ g ^ W Ü ş § ş W ş = m g 1 1 I Soruşturma ı genişliyor | Çermik sanıklarından | 9'u tevkif edildi § ş ü ş p Tıp Fakultesi oğrencilerinden f bız kızm iğfal edildiği iddiası ile ifade veren Gençlik Teşekkulleri Başkanı ve uyeleri, dun bahis mevzuu profesorun adını soruşturma kuruluna vermişlerdir. Bır sureden beri Unıversıte oğretım uyeleri hakkmda bazı ıthamlarda bulundukları ıçın I.U.TB. Başkanı Osman Zekı Telcı, T.MT.F. Başkanı Ahmet Guryuz Ketenci, T.TTB. Başkanı Yuksel Çengel ve (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Olaya adı karışan profesör; «Bu, alçakça bir iftiradır» dedi. > 2,5 Liragra Bir Yatak!.. Arkadaşımız MUCAHIT BEŞER'in otellerde, öğreııci yurtlarında ve yüksek öğrenim yapan gençlerin devam ettikleri çayevi, kantin, Iokal ve meyhanelerde hazırladığı, ilgi çekici röportaj. Bu yazı dizisinde, Anadolunun çeşitli köşelerinden, yüksek öğrenim yapmak amacı ile İstanbula koşan binlerce gencin hikâyesi. Y A Z ISI Z Diyarbakur 14, (a.a.) Çermıkte bır jandarma onbaşısımn şehıt olmasına bır erın de yaralanmasına sebep oldukları ıddıa edılen Musıkan koyunden Kılıç aılesıne mensup 11 kışıden 9 u te\ kıf olunmuş, dığer ıkısı serbest bırakılmıstu'. YARIIV CÜMHURtYET'TE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog