Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Sarı kırmızılılar bugün Legia maçının son provasını yapıyorlar GALATASARAY: Deneme maçı bugua.. LtSTON BANfi DEDİ Kİ " CLAY'E SOYLE, BIR TELEFON KULÜBESİNE GİRECEKVEO KULÜBEDE BİR AYI İLE BİR JETONDAN BAŞKA BİR ŞEY OLMIYACAK „ Yazan: I Joe LOUIS G. SARAYBEYKOZ Bıı maçta Ankaıada; Hacettepe • Altay, Şekerspor • Göztepe İznirde; A. Ordıı 6. Birliği, İz. Spor PTT oynuyor Turkiye ligine bugun 3 şehirde oynanacak maçlarla devam edilecektir. Tarafların son form durıımlarının yüksek olması maçlarm kalitesini vükseltebilecektir. Bütiın takımlara basarılar. ISTANBULDA Şehrımızdekı gunun tek maı,ın da Galatasarav, son haftaların mu vaffak takımı Be\koz onunde Legıa maçının son pro\asını vapacak tır Legıa tertıbı \e taktıgım Bıvkoz karşısında dene\ecek olan Galatasarav, eksıklerıne ragmen SanSı>ahlı takım kaışısında mutlak favorıaır Bu maç, saat 14 }0 da D Bahçe stadında ba^hv atakt>r. sıkı dövüşecek! I • •• LtSTON I I MUA\ENE OLU\OR Clay, doktorlar tarafından son bir muayeneden geçırıldı ve tam sıhhatte olduğuna daır rapor aldı. Eğer Liston plânını jyi yürütürse işler bu defa değişik olacak Ne diyorlar ? ANKARADA Baskenttekı ılk maç, mudafdavı seven ıkı takımın mucadel^sı halınde geçecektır Ancak ev sahıbı Hacettepe, Altaja nazaran daha sanshdır Ikıncı maçta Besıktaş galıbı Goztepe, Şekerspor karşısında da 2 pu\an ıçın o\nı\acaktır. I I I İZMİRDE Bugun Izmırlı sporsevrler Galatasaray galıplerı, ıkı Ankaralı takım Gençlerbulığı ıle, PTT \ı Altınordu \ e Izmır^por kaışısında seyredeceklerdır Buvuk mucadele vaadeden kaısılasmalarda Ankara takımlarının (puvan mezarhgı) Al sancaktan en a? bır=r pu\atı alarak ayrılma«ı beklenmektedır METIN Bugunku ızlıjecek maçı, sakatlıgı geçmedıgı ıçın sahanın 1IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII " Bugün için kasamızda Talât'a verilecek 12 bin liramız yok!,, Basın toplantısında böyle konuşan Yenal masrafların çokluğundan | ve maç hasılatlarının °/o 42 sinin kesıniiye uğradığindan derf yaridi I Galatasarav Kulubu Baskanı l l v ı Tenal dun bır basın toplantısı vaparak, basının kulup hakkında vazmıs olduju alevhte >azılara değınerek kulubu zarara soktuklarını sovlemıs \e daha (,ok vaptığı ıslerı anlatmıstır... «l zuıı vâdelı bır geleceğı hazır kuluplerın futbolddkı vetı^tıııcı Kılıç a vermek ıstedıkleıını, fakat lı\aıı meseleler uzerınde hassası fünksı\onlarırı kavbettıklerını ta Kılıç ın, «Boyle bır okulu tetkık \etle durduk. Bu ba\rağı bızden laftarların teürlerı altında ga>ele etmedım» «ozu uzerıne bu \ azıfe\ı de\ rettıklerını sonrakılere daha musaıt sartlar al ıınden uzaklastıklarını Dehrtmıs, Çoskun Ozan'ja tında teslım edeceğız. lutbolda A Samı Yen ın 1922 senesınde 10 Coskunun 28 ka^ımda Itaha'ja gıgerıleMsımızın sebebı doğru durust tutool takımı kurduşunu misal deceğını, onunla a\rı bır mukaıele japılacağını ıfade eden Baskan, sahamızın ölma\ısı.. Alı Mmı Yen olarak gostermı^tır Profejonel subesını ıdare edecek stadı ıle bır sahava \e pıste ka\uOkul saca^ız» dı>e suze bashjan Yenal, Futbol Okulunu once Gunduz anonım sırketın bu ay ıçınde kurulması ıçın gavret sarfettıklerını sozlenne ekledıkten sonra, kulubun mali duıumuna temas etmıs, amator branslara 350 bın lıra hartadıklarını hasılatlardan \uzde 42 kesıntı japıldığını, bılet ucretlerının fazla olduğunu, Istanbul Bolge smın spora hızmet etmedığını çok < z %ardım gorduklerını so\lemıs, > «Butun gavretimize rağmen yurümeve \ e köpruvü geçme>e çalısıjoruz» demı^tır ve Ikıncı Başkan dunku basın toplantısında Eskrimseverler Ankara ve • Istanbulda I I BOSTOV 11 I?te bır kaç gün kaldı.. Bu maçta Liston sıkı dovuşecek. Fakat ben Liston'un sıkı dovul şeceğini sovlerken aramızdaki arkadaşlığın beni bovlel konusturduğunu sanmayın. Sonnv de buna dayanmaf dan benımle konustu \e bu defa Clay'e meydan bırak | mıvacağını sovledı. Benden şu cumlevi de Clay'e nal» | letmemi istedi Liston Bır de sozlerıra >anlış anla• \rkadaş. bir tclefon kulube>ılmamalı. Ko\alanıa dedınıse sıne gıreceksın. Yalnız bu kulıı dur da demedim. Liston da sobede bir «avıdan» \e bir de joluııu kullanacak Clav'in karşıtundan başka kımse olmavacak sında. Clay'in koiları kadar u>anında » zun değilse bıle Liston'un bir Bu sozler durumu cok ıv i besolu Cla>°ın on tanesıni cepten lırtıvoı bence Liston'a beııım cıkartır. Yanı Liston \ucudunu de rovanş hakkında sovlevecek sol kolunun arkasında bekletme lerim bu mahıvettedir. Yunıruli. ğuvla do\uşcn bır kirasenin, Fakat Cla> için en buyuk teho>untu. hareketli bir rakibe karlıke şu «Telefon kulubesıne şı taktık hazırlaması gerekmez. a\ı>la girmek» olacak. Liston'un Vumrukları işi bitirir. Klojd Patterson'u Sikago'da kol Jersey Joe VValcott da bovle larının arasuıa alarak veya kuovuncu bir boksordu. Ilk karşı lııbe>e sokarak mah\ ettiğini her laşmamızda dovuşmeje çalıstım kes unutu>or. A>nı şey Cla>'ın o etrafınıda donerken. Fakat de başına gelebilır. Eğer Liston°u dığer seferlerde kendi kendimc takip edetnezse. o koca kolların riuşundum \e «Bırak koşsun dearasuıa dıışecek Cla^'i bobreğe. dını. «EI sıkacak kadar >akına karaciğere \e kalbe ınecek >um eelmedıkce bir tek vumruk biruklar mah\edecek. le atmıv acağım > laııkee Stadıııdaki ikıııci maBen bır zamanlar Jack Black çı hatırlar mısınız bilnıem" . burn'den dovuşme^i oğrenirken, Wakott şimdı Twist, frug dije Jack, bana Sam Langfort'un do isımlendirilen butun dansa beııMişlerini anlatır \e şojle derdı. zer hareketleri vapmıştı. Fakat «Koca Sam başa inen \umruk 11 inci raundda koşnıayı bıraklara hiç aldırnıazdı. Ona gore tı Beııim sıram gelmişti o anda. başa inen bir \umruk bır «ah» Iplere da\adım onu. Sıkı bır sesinden başka hiç bır şey yapsolla hoplattım Hepsi o kadar. mazdı. Asıl mesele \ucudun Bu bır boksorun vapacağı işkoruıınıasndı Sam'a gore > tır \e Liston da boyle >apmalıEğer Liston planını iyi jurudır buııu Birinci maçını beğenturse işler değişik olacak bu mediğiml sovlemeli>im. Omusefer. Kollannın arasına alacak zu ne kadar incinmiş olursa olClay'i. Yumrukları inip kalkasun 7 raundda da koşesinden kalkıp dovuşmelıvdi. M a ı Sch cak.. Ve ortada neşeli uçan bir kuş gibi hareketli Clay kalmamellıng'e karşı dovuşurken bu> acak. tun kırıklığıma rağmen koşemde Bu suretle bır onceki gibi. her oturup kalmadım. Liston da >ap şeyin çocuğa \aradığı bır doMiş nıamalı\dı atna Clav'le nasıl dovıışuleceğıni bilıvor sevretmiveceğiz. serretmi>eceğiz. Mİ doMişuleceğıni biliNor artık CIAY: " Listonu 9 uncu raundda yeneceğım,, LİSTON: ''Unvanımı gerl alacağıma ınanıyorum,, Bostoıı. Massachusetts, 13, (AP) Sonny Liston un pazartesı gecesı v a pılacak maçta ağır sıklet boks şampıvonu unvanını Cassıus Clay'dan gerı alacağı ve 2 >e 1 şansa mâlık olduğu sovlenmektedır Mıamı'de 25 subatta japılan karşılaşmayı Dunva Boks Derneğı tanı mamaktadır Dernek, Clavı da tanımanıaktadır Bu ıkı durum, dernek vetkılılerının haı ıçınde kımsevı ra hatsız etmemektedır Lıston şımdı >Ilk maçımda rıngı terkettığımı soylıyenlerın yanıldıklarını ıspat etmelıyırm demekte ve Massachusetts'tekı eğıtım merkezınde vucudunu çelık gıbı bır forma sokmaja çalışmakta fakat bu arada çok konuşmamaktadır Pazartesı gecesı >apılacak karşılasmadan cem an beş mıljon dolârlık (50 mılvon lıralık) bır gelır sağ lanacağı tahmın edılmektedtr Net olaıak elde edılecek para, tahmınen 2 3 mılvon dolâr (23 mılvon lıra) cı \arındadır kı bunun vuzde 60 ını Clay ıle Liston (yuzde 30 ardan), vuzde 40 ını da maçı hazırhyanlar alacaktır Clav'ın iddiaları Clay, 6 hafta ıçınde 108 kılodan 95 e ınmış ve çevıkhğı ıle dıkkatı çek mıstır Şampıvon, «Onu dokuz raundda jeneceğım» demekte, maçı belkı de daha evvel bıtıreceğmı ve Listonu, gerıje doğru çekılırken naka\ t edecegını soylemektedır. Clav her halde vurkaç seklındekı stıatejısını kullanaıak dovuşecek \e Liston'un ağır jumruklarmı j e memeve çahsacaktır Clav'ın antrenoru ne dijor? Cassıus Clav ın antrenoru Angelo Dundee «Clay, Sonnv "vı deli etmek için her şevı vapacaktır Sonny'nın çok çabuk kızıp sınırlendığını, âsabı bo zulunca da boks kaıdelerının hepsı nı unuttugunu gavet ıvı bılır • Liston'un durumu Sonnv Liston un omuz sakatlanma «ı geçmış durumdadır \e tekıar dovusebılme ızmı almıştır Sonny, bu sefer «daha fazla stıatejı» kullanaca ğını, smırlenmıvecegını ve gozunun kaıaımıyacağını soylemektedır. Liston bâtıl ıtıkatlarına mandığm dan. Denver'den kendı rıng'ını bıle getutmıstır Pesınen tahmın lerde bulunmak ıstememesıne rağmen sâ bık şampıvon bu sefer Clavı maglup edecegını sovlemekte ve Sampıvonluk unvanını paradan daha faz la ıstıvorum Unvanımı ka>betmek, tarıf edemıvecegım kadar ağır geldı bana demektedır Italyanın Tok\o Olımpivat ekıpinden \ngelo Maestrı Tanınmış eskrimcileri seyretme imkânı bulacaklar A\usturya Sampivoııu Roland Fılz Akel: D. Bahçede sağlık merkezini açtık ama sıhhî lesis koyamadık 2022 kasım tarıhlerı arasında Ankarada yapılacak olan Uluslararası Eskrım Turnuvasına tanınmış bırçok yabancı eskrımcı katılacak LMIIIIIIIIIIIII tır. Bu esknmcılenn bıyografılerı şoyledır : Bence başarmın ilk şartı, PAL NAGY (Macar) : Buenos hedefı i> i seçebilmek *e ona Aires Dünya Sampiyonası >an fierışmek için gerekli adımları nalisti olnp, turnu\ad» epe ve floonceden hesaplamaktır. reve katılacaktır. Bugun. raillî takım antreREMHOLD WEİLCHEN (B Alnoru olarak, yuklendiğinı sojnanya): 1960 Amsterdara Kupası rumluluk beni en fazla bu Şampıyonu, 1961 Almanya Jun\or Yazan: Samim GOREÇ ıkı nokta uzerinde duşunme>e sampıyonu olup 2 sılahtakı musa\e çahşmaja se\k etmektedır. bakalara katılacaktır. Basketbol mıllı takım antrenoru Çunku, muvaffak olmaktan ROLAND FİLZ (Avnsturva) : başka çaremiz joktur. Basket kah\ecilikle beraber >urutule dıktan sonra da elimizde kabolumuz jeni bir başarısız mıjeceğim belırterek bu da\a 1964 A\ustur>a flöre sampivonulacağından emin olama.Mz . deneme) e dajanamaz \e ismi M en vecîz şekilde ıfade etHakikL mânâda antrenorluk dur. Flöre ve kılıç müsabakalarıanılma>an sporlar arasına >umiştır. >apacak teknık adamlarımi7 na istirak edecektir. \arlanır. tijtc, başarmın şartı olan bu >oktur.. Memurijeti, işi \e ANGELO MEASTRt <Italya) : tun bu faktorler noksandır E\et, elimızde daimi olarak gucunden sonra boş kalan \ak I t a h a mılli olımpıyat ekıpıne men Fakat. gene muvaffak olnıalıistifade edebileceğimiz bır tek tıni antrenorluğe a\ırabilen suptur tız. Beni bu gorevimde teşvik. salonumuz \oktur. Ilaftada ikı teknık adamlarla dun\anııı NtKOLA W!EDRAG (Tngosia\): teş>i ve tebrik eden savısız saatlik hir çalışma >eri temin dev ılerlejişine a>ak ujduruBu turnuv a 50 nci uluslararası turdostlarıma teşekkurler Muetmek icin bile bırçok fornıalamaz Niha.vet; sa\ın Yolaç, n u t a u istiraki olacaktır. Yn?osvaffak olacağız. liteje tâbiyız, \e buııu sağlaantrenorluğun kasaplık \e lavyanın 1 nnraaralı eskrimcileri 'lllllllllllllllllllllltllllllllllllltltlllllllllll.nilllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIMIIIIIIIIIIllllIIMIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIllllir arasındadır. FPORIIM 2 eksiğimiz.. Kasım sonunda Türkiyeye gelecek Titlis Dinamosu şampiyonluk için Torpedo ile karşılaşacak Garbis Ortaşark Şampıyonasında Türkiyeyı temsıi edecek Zaharjan 26 kasımda Tunus şampiyonu ile 10 ravuntluk bir maç vapacak ^^"^"^1^^^™ Futbol Federasionu Asbaşkanı Selahattın Akel dun bır basın toplantısı yaparak spor hekımhğı konusunda ızahat vermıstır. Akel, Ankarada butun ılgılılerle bu konuda bır toplantı vapıldığını \ e su kararların ahndığını sojlemıstır . 1 Ga\e ve favdası hakkında tam anlasmava varılan spor hekımı vetıstırılmesı 2 Masor vetıstnmek ıslah ve dısıplıne etmek Spor hekımftğınm kurulmasının Saglık Bakanlığmca karar altına ahndığını ıfade eden Akel, doktorları vetıstırmek ıçın ımtıhanlann açılacağını, vabancı memleketlerden «spor hekımlerının vetıstırılme» sartlarırın sorulacağını, spor TALÂT OZKARSLI hekımlerınm Avrupava gonderıleceğını Genel Mudurluğun kadroBuçkan Yenal, Talât hâdısesıne «unda 3000 • 5000 lıralık kadrolarm degıneıek «Futbolcular ııedense hep muhım maclar arifesinde mesele çı kurulacağını ıfade etmıstır «Bızde okullu masor voktur» dıkartıvorlar» demış \e Talât a \erılecek 12 bın lna tıansfer paıasmın j e konuşan Selahattın Akeî. butun henuz kasada olmadığını Legıa ıs goren masorlerın kıfav etsız olmaçından sonıa veıebıleceklerını duğunu Sağlık Bakanhğınca sağsovlemıstır Basın mensupları bu lık koleılennde erkek hemsıre osoz uzerıne Futbolcular bo>le mu kullarında da kadın masor vetıshım maclarda bu durumları vara tırıleceğım, kurs açılacağını,' ehlı tıvorlar ceza verin!» seklınde bır \etlı olanlaım kuluplerde vazıfe konuşma japmışlarsa da, G Başgoıeceklennı behrtmıstır kanı ceza sermeyı doğıu bulmadığıAkel son «oz olarak Dolmabah nı behrtmıs Asbaşkan Ruçhan Ad ce Stadında sağhk rreıkezının açıl ii da «Talat takımın vuzde altnu dışını fakat mali sebeple sıhhi teşıdır dı\e konuşmuştm sıslerm konamadığmı sovlemıstır Naci Özkaya Sakaryaspora antrenör oldu Manisa 13, (Erdeııer \en bil dırıvor) Antrenör Refık Vardaroğlu ıle mukavelebiru fesheden Sakaryaspor kulubu, bugun Galatasaray!! Nacı Ozka\a ıle anlaşmıştır Kasımpaşalı Raşıt, Galatasaraylı Mazhar, Beykozlu EroJ \e îstanbulsporlu Huse>ının Sakaıvaspora transferlerı j o lunda çahşmalar vapmak uze ıe Istanbula gıden Nacı Ozkava, salı gunu ıse baslavacak Bu gece yapılacak basketbol maçları Basketbol maçlarına bu zeıe Spor v» ''ersı Saravında devam edıleeektır Karsılasmalaıın pıoçıamı sudur' Saat 17 15 te Fenerbahı,e Be\koz 18 30 da GaUta'arav Moda, 20 00 de PTT I T U Llr: ! MOSKOVA Turkıjede turnej e çıkacak olan Tıflıs Dınamo'su Voleybol liginde nun Antrenoru Kachahn, 18 KaTek profesyonel boksorumuz bugün tek maç var sımda Taskent'te Torpedo ıle jaGarbis Zaharjan 28 kasım perpacakları sampıjonluk raaçı ıçın Volejbol lıg maçlarına bugun ve sembe şunu Spor ve Sergi Saumıtlı olduğunu soylemıstır. Rus jarın İ T U ve Spor Sarayında varavında, Tunus orta siklet boks j a hglerını Torpedo %e Dınamo pılacak olan musabakalarla devam sampıv onu Muhammed Djcn46 puanla bıtırrnıslerdır edilecektir Bugunkn tek maç 1 T doubi ile 10 saund'luk bir maç U. salonunda saat 18 00 de, Bakırv apacaktır. koy ıle Şıslı arasında japılacaktır. Yarınki program 4 Orta Şark devletı arasında vaSatrançta Hindistanı pılacak olan 73 kılo Orta Şark 15 00 te Bevoğluspor Besıktaş 2.5 1.5 mağlup ettik Boks Şampıyonluğuna fınalıst ola16 00 da î T U • Dz H.Okulu ıak katılacak olan Garbis, 6 bokTclAvnv, 13 (a.a) Satranç O 17 00 de Galatasaray • Beykoz TUNUS ŞAMPlYONC Garbıs c or arasında deplâsmanh olarak lımpıyadının uçuncu turunda, u 18 00 de F Bahçe Rasımpasa yuncu grupta bulunan Turkıyt Hın I 19 00 da Galatasaray • Rasımpaşa Zaharyan'ın Tunus şampiyonu olan vapılmakta olan bu maçların garakıbi Djendoubı Muhammed. Up boltsoru ıle kargılagacaktır. (Kiz teşvık fınalı). dıstanı 2.5 1 5 yennujür.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog