Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet BAS1N D Y M A V I A H LA K ?A S A S 1 N A T A A H B 0 T B D E H 8ahlbt: NAZİMB NAOt * Genel Yayın MudHru: ECVPT GfRRSİN * Sorumlu MUdüı EROL DM.L1 * Basan ve yayan: CÜMHURİTET MatbHBCüıK ve GazeteclltK T.<5 . Cağaluglu Halketf sokofc No 3941 GÜNET tLLERt: KüçOİsaat Meyuanı, Edlrne Hanı Ad&na • TeleıuD: 4550 • AMKAEA: AtatOrk Buivsrı Tener Ap. Zenışehlt Teleîon 12 09 20 . 12 09 68 • 12 95 44 17 57 35 * KMIH: Gaz) Bulvan No 18 Tel: 31230 BUROLAR ABONE Senellk S aylık 3 ayllk ve Türklye 75.00 40 00 22 00 İLÂN Harlcl 150.00 80.00 44 00 Başuk (Ua&ttı) 2 3 4 9 tnel mhlieler (aaotlıal) 6 7 ncl g&nlfeler • Ntşan. NUcân, Bvlenme. Dogum (Usetu) Öiüm, Mevlıv Teçettür »• Kayıp trama Kayıp (Kellmesl) 150 lilra 40 > 35 » 75 » 90 > I • SAFIS1 25 KURCŞ (Baş tarafı 1 inci sahifede) tuvaletlerin erkek ve kızlar için «Türkiyeyi fikir hapisanesi ha î ayn olmadığını söylemiş ve şunlaline sokmak istiyenler vardır. Bun rı eklemiştir: ıBir sol gayret, bir düşman istilar, işine gelmiyenlere, komünist ve aşırı solcu derler. Bn zihniyet, lası gibi mekteplerimizin içine girbilerek veya bilmiyerek komüniz miştir. Komünizm demokrasiden yüz defa daha sahtekârdır.» me hizmet etmektedir. Kulaklar Evren, bundan sonra iddialarına da komünist sözünü bırakarak en bir örnek vermek için gazetemizde iyi propagandayı yapmaktadırlar.» yayınlanan Melih Cevdet Anday'ın Koç, «Bu fikir zaptiyelerinin» her Aylaklar» adlı romanından kütarafa bu şekilde iftiralar savura ç ü k b i r p a r ç a y ı okumuştur. Evren rak işledikleri naksızhkları örtbas .gerici olduğum için bu romanı tetedeceklerini, öğretmenlere saldıra kik ettim» demiştir. rak halkı ümmî bırakabileceklerini Evren'in konuşması AP sıralarınumduklarını söylemiştir. dan yükselen koro halindeki «braMilletvekili aynca Öğretmenler VO" sesleriyle son bulmuştur. Pederasyonu hakkında bilgi vermiş Millî Eğitim Bakanının konuşması bu Federasyonun daha çok yardımCKMP Grupu adma Mehmet Allaşma için kurulduğunu ve bu yol tınsoyun konuşmasından sonra kürda çalıştıklarını söyledikten sonra süye gelen Millî Eğitim Bakanı İb«Federasyona ve Bakanlığa ideolo rahim Öktera, geçen oturumda kenjik bir veçhe vermek iddiası sadece disini itham edenlere cevap veriftiradır» demiştir. miş, nurculuk ve komüm'zme temasKoç konuşurken en çok A.P. li la «millî giivenliğimizi korumakla milletvekili Şadi Pehlivanoğlu söz görevli resmî organların tespit cttile müdahaleler yapmıştır. ğine göre, bu iki aşırı kutup birbiŞükrii Koç konuşmasmın sonun rinden haberli ya da habersiz gizli da, bir Meclis Araştırma Komisyo yollardan sızmalarla bir çalışma nu kurulması ve Federasyon işleri birliği içinde bulunmaktadırlar» deni gözden geçirmesini teklif etmiş miştir. tir. Bakan her iki uçla mücadele ettiği için uçlardan herbirinin kenSaadet Evren: Saat Evren kendisine sataşıldığı disini diğerinin adamı olmakla suçlddiasıyla söz almış Şükrü Koç'un ladığını söylemiş «Türk toplumunu konuşmasından bazı kısımlara te ne aşırı sola ne de aşırı sağa kaymasla •bunlar baştan aşağı komü dırtmıyacağız» demiştir. nist manifestosundaki hitabeler» deÖktem, Bakanlığını solcularla dolmiştir. Evren'in sözleri AP liler ta durduğu iddiasını yalanlamış, Evrafından alkışlanmıştır. renin delil zikreünesini istemiştir. Konuşmasına devam eden Evren, Evrenin kütüphanelerden Hazreti pek çok solcunun Millî Eğitim Ba Muhammedin hayatına ait bir kitakanlığı yüksek kadrolarında yaka bın kaldırılmış olması iddiası karlandığını iddia etmiş. bunlardan bi şısında ise Bakan •Ticanilikten mab risinin Kız Teknik Öğretmen Oku kum Kemal Pilâvoğlunun dağıttıluna erkek öğrenci aldırdığını, oysa ğı Muhammed Aleyhisselâmın ha Meclis müzakereleri NATO (Baş tarafı 1 inci sahifede) Senatör, bugün kendisiyle konuşan bir muhabirimize, bu konuda hazırhyacağı bir raporu NATO Parlâmenterleri Birliğine sunacağını da açıklamıştır. YENİ BİR FON NATO anlaşmasının 2 nci maddesinde yeralan «Üyelerın iktisadi ve askeri güclerinin artırılması» konusunda, özelükle iktisadi alanda çaba gösterecek bir foının kurulması düşüncesinde olan ve bu amaela Portekiz, Yunanistan ve Türkiye gibi iktisaden geri kalmış ülkeleri gezen Jacop K. Javitts. bu ülkelerin bu konudaki düşüncelerini öçrenmektedir. Dı.şisleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Araerikan Senatöriinün bu teklifinin prensip olarak Türkiye tarafından benimseneceğini açıklamıştır. Erkin. aynı hususu Senatöre de bildirmiştir. GEZİNİN AMACI Erkin'den önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Kemal Kurdaş ile konuşan Amerikalı Senatör, basın mensup larına, çalışmalarını Amerikan Hükümetinin bir temsilcisi olarak yapmadıgını belirttikten sonra şunları söylemiştir : «Cvesi bulunduğum NATO Parlâmenterleri Birligi içinde bilgi toplama amaciyle bn geziye çıkmıs bulunuvorum. NATO'nun iktisadi alanda ne gibi yardımlarda bulunabiieceğini inceliyorum. Çalısmalarımın sonucunu teklif ve tavsiye olarak NATO Parlâmenterler Birligine götüreceğim. Bn arada, Türkiye ve Yunanistan'ın turizm alanında gelistirilmesi ve bu ülkelerin tarım ürünlerine yeni pazarlar bulunması, meselemin başında gelmektedir.» «ANCAK AMEKİKA SIMRLARI IÇtNDE...» Bu bilgiden sonra Senatör, yatına ait hatıralar ve Resulillâhın 40 yaşına kadar hayatı adlı eserler bilinen sebeplerle toplattmlmışlardır. Acaba sayın Evren bu eserleri kastediyor?» diye sormuştur. Bakan diğer tenkitleri de cevaplandırarak mahrumiyet bölgelerinde öğretmen sayısının geçen yıllara nazaran yüzde 25 oranında arttığını, ortaokulların birinci sınıfına ahnan öğrencilerinin yüzde 50 sinin köy çocuğunu olduğunu açıklamış, ilk öğretim alanındaki gelişmeleri şöyle sıralamıştır: O Okul sayısındaki artış oranı geçen yıla nazaran yüzde 11, ^ J Öğretmen artışmdaki artış oranı 11 dir. > . .. ©Öğrenci sayısındaki artış yüzde 12 dir. O o k u l dışında kalan çocuklardaki azalma oranı yüzde 20 dir. Öktem, uzun süren konuşması nın sonunda, CKMP grupu adma konuşan Mehmet Altınsoyun tek nik bazı sorularını cevaplandırmış, bu arada Köy Enstitüleri konusuna değinerek şunları söylemiş tir: « Köy Enstitüleri, kuruldukları zaman, eğitimin demokratikleşmesine, yani fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanmasına ilk örneği ver miştir. Bu mekteplerde yetişip ömürlerini köye vermiş, Atatürkçü insanlar çıkmıştır. Ancak, bunların arasında çok az sayıda aşırı ce reyanlara kapılanlar, hattâ nurcu olanlar da görülmüştür. Ancak, ben, hiç bir zaman, Köy Enstitü lerini yeniden kurmayı düşünmedim. Bugün memleketimizin şartları başkadır.» Başkan, vaktin geç olması dolayısiyle Bakanın konuşmasını kesmiş ve oturum pazartesi gününe bırakmıştır. öktem, cevaplarına pazartesi günü devam edecektir. OUnyaca tanınmış HOLLANDA v JAPON malı e KAMYONveOTOLAŞTİKLERİMİZ GELMİŞTİR BUFFALOfl ATLAS LASTİKLERI Tip LASTİKLERİ Tip Eb'ad HOLLANDA MALI HOLLANDA MALI PAZARLIK SURETİLE SATIS 14 kasım 1964 cumartesi saat 1418 ve 15 kasım pazar saat 1018 arası. AYAZPAŞA Hariciye Konak Sokak No: 6 4 (Park Otel yanmdaki sokaktan gidilir) Rustik meşe masif komple yeni yemek odası takımı, salon takımı, komple yatak odası takımı, Hot Point 8 ayak harika buz dolabı, Upo çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, seccadeler, kristallar, porselen takımlar, avizeler, kütüphaneler, biblolar, sobalar v.s. v.s. İlâncıhk: 3545/139441 Kat 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 12 14 14 16 14 Eb'ad 750 X 20 750 X 20 825 X 20 825 X 20 900 X 20 Kat 10 12 12 14 12 670 590 640 670 710 710 760 600 600 650 750 825 900 1100 1100 X X X X X X X X X X X X X X X 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 20 20 20 20 20 wsw wsw wsw wsw G6 MK MK MK MK G6 Izmir 13 (Izmir Bürosu) Cumbasın mensuplarının ydnelttik(Bas tarafı 1 inci sahitede) Cumhuı baskanı ve Başbakanımıza leri soruları kaçamaklı olarak hurbaşkanı Cenıal Gürsel, bugün, üç ay önce kendisine bir mektup lan ilkelerin uygulama ala Ruslar tarafından olan dâvetin bu şöyle cevaplamıştır : kere Mikoyan ve Kosigin tafafınyazarak hastalığından bahseden Soru: Atina ve Ankara temas Rifat Tütüncü adında, hiç tanıma nına en kısa zaraanda geçi dan da teyid edildiğini kendilerilarımzdan sonra Kıbrıs konu dığı bir hastayı ansızm ziyaret et rilmesinde izlenecek yolların ne arzettim. Soru: Rus Dışişleri Bakanı Gro sunda Amerika'da verdiğiniz miftir. ele alındığı» anlaşıbnıştır. miko ne zaman geüyor? demece ek olarak düşünceleriBu görüşmeden sonra Erkin ile Gürsel aynca Yamanlar Şenviilâ Cevap: Henüz kesin bir tarih nizi açıklıyabilir misiniz? Yapı Kooperatifi üyeleri ile görüş basın mensupları arasında su ko şimdiden beliremez. Dâvetimizi hii nuşma geçmiştir: Cevap: Sadece, hükümetlerin müş. kooperaüfin bir an önce faa% kümetine bildirecek. Ondan sonra Soru: Rus Parlâmento heyetinin bir tarih ortaya çıkacaktır. görüşlerini bilgi olarak aldım. liyete geçmesi için kendilerine Kendi nihai görüşümü. ancak yardım edeceğini söylemiş ve «Be ıadei ziyaretı hakkında bir tarih Y'unan cephesinde yeni bir şey yok Amerika sınırları içinde açıklı nim burada bulunan arsamı koo belirdi mi? Soru: Moskova temaslarınızdan yabilirim. peratife bağışladım. Ancak bu şe Cevap: Sovyet Parlâmento he sonra Türkiye ile Yunanistan araSoru: Erkin'in Moskova te küde Fİze ve üyelerinize yardım yetinin Türkiyeye gelişi konusun sında ikili görüşmelere gidilmesi da Meclisimiziıı 16 aralıktan sonra konusunda Atinada bir eSilimin masları hakkında düşünceniz edebilirim' demiştir. bir tarihi teklif ettiğini, busıin Bü olduğu belirtiliyor. Bu konuda ne nedir? vükelçiye bildirdim. Kendisi, bu dersiniz? Cevap: Buna da Amerika sıkntıu ile ilgili olarak derhal l l ü İnönü Cevap: Katiyen, yeni bir şey künıeti ile temas edecek. nırları içinde cevap verebilirim. vok. (Bas tarafı 1 inci sahifede) Soru: Bugünkü görüşmede başAmerikalı Senatör öğleâen Erkin, bilgi verecek sonra A.P. Genel Başkan Vekili otomobilini kullanmıştır. İl Merke kaca neler gnrüşülmüştür? Ankara. 13 (Cumhuriyet Bürosu) zinde partililer tarafından karşılaSadettin Bilgiç, Millet Merlisi nan İnönü, kısa bir konuşma yapCevap: Görüşmede, iktisadi alan Dışişleri Bakanı Feridun Cemal da Moskovada aldığımız prensip Erkin, pazartesi günü Parise gideDış tliskiler Komisvonu Başka mış ve demiştir ki: kararlarının bir an önce tatbika rek NATO Daimi Konseyine Moskonı Prof. Nihat Erim ve NATO « Biliyorsunuz. scçinı arifesine Parlâmenterler Türk Grupu girdik. İşlerin büvıiiü ve ehemmi ta konulmasını arzu ettiklerini Bü va görüşmeleri hakkında bilgi ve Baskanı Kasım Gülek ile görüş yetlisi gene İstanbuldadır. Ünıit e yükelçi, bize izhar etti. Biz de ay recektir. nı fikirde olduğumuzu söyledik. müstür. Pariste üç gün kalacak olan Erderim ki, vatandaşlara kendimizi Soru: Gürsel ve înönünün, Mos kin, bu arada NATO Genel Sekrebeğendireceğiz. Hatırınıza gelen bir Senatörün bu görüşmelerinkovaya dâvetleri konusunda yeni teri Manlio Brosio ve ayrıca Frande Amerikan Büyükelçisi Ray tavsiye var mı? Böyle zamaıılarda bir gelişme var m:? sa Dışişleri Bakanı De Mourville ile mond Hare de kendisine refa bana yoğun olarak bir fikir söyler Cevap: Suat Hayrl üryüplünün birer görüşme yapacaktır. seniz aklımda kalır. Böyle bir tılkat etmiştir. sını hiliyor musunuz? Evet bana bir deyim söylemiyecek misiniz?» İnönü, bu sorudan sonra biraz duraklamış ve bir partilinin: «Siziıı çalışmanız ve enerjiniz bize kuvvet Bakırköy İcra Memurluğundan: veriyor» sözünü takiben tekrar koYapmış bulunduğu böbrek 964/184 nuşarak şunları söylemiştir: ameliyatı sonunda ve hâzakati sayesinde beni tekrar sıhhate kaBir borcun temini istifası zımmında, Bakırköy Ükraniye « Yabancı heyetler gelirler, mevuşturan değerli Profesör mahallesinin E.S. Zeytin tarla Ye: Çekmece caddesinde kâin 27 seleleri tetkik ederler. Akıl ve rapafta, 836 ada 9 parsel sayılı 876.50 M2. miktarındaki tapu küporlar verirler. tşleri biter, gidecek GIYAS KORKUT lerinde bana vedaya gelirler. O ratüğünün 612 sahifesinde kayıtlı arsanın tamamı daironizde açık ile ameliyatımda bulunan değerman sorarım: Hazırladığınız raporartırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. li Doçent Dr. Muzaffer Akkılıç, ları teferruatı ile okurtım, gider Baş Asistan Rüştü Karabaş, Baş GAYRİMENKULÜN EVSAFI : ayak bir tedbir söyüyebilir misiniz Asistan Kenan Karabey, narkozitör Vahlde Erdoğan, Asistan Muderim. Söyleyen ve söylemiyen oTESBİT ANINDA GAYRİMENKULÜN DURUMU: Bakırkadder Dağağa ile Cerrahpaşa lur. Söylenenler, inanılmayacak kaköy kazasmın Yeşilköy Ümraniye mahallesinin Çekmece cadHastanesi Ürolojl Kliniği Asisdar basit ve bildiğiniz şeylerdir. Bir tan Dr. ve personeline, desi mevkiinde bulunana arsa, Londra asfaltı yolundan günedefasında enternasyonal yardım iHastanede kaldığım müddetçe ye ayrılan, Yeşilköy, asfaltı yolu üzerinde bulunan tren köprüçin bir yabancı heyet, etüd yapıyortelefon, telgrafla ve bizzat lütfesünün altmdan geçtikten sonra 250 metre ileride asfalt ydlun du. Ayrılırken aynı soruyu sordum. dip hastaneye kadar gelmek suVerdikleri cevabı söylersem gülerdeniz tarafı kenarındadır. Halen boş vaziyette olan arsanın etretiyle sıhhatimle ilgilenen dostsiniz. Turist işini düzeltin dediler.» rafı çevrili olmayıp ekili dikili bir şey yoktur. Yeşilköyun çok larımıza muhterem gazetenizle teşekkür ve minnetlerimi arz eBaşbakan, daha sonra çalışmakla mütena bir mevkiinde bulunan arsa civarı meskundur. Kuzeyi derim. cemiyet meselelerinin halledilebile asfalt yola cepheli olup güney cephesi kadastro yoluna bakAvnkat ceğini belirtmiş ve sözlerini §u şemaktadır. Bulunduğu mevkiin önemi günün emlâk satım raBetul Tuıga.T kilde tamamlamıştır: yici esası civarı emsali ile bütün hususiyetleri göz önüne alı• Alınteri ile yüzlerce küçük narak 876.50 M2. den ibaret bulunan arsanın M2. fiaü 110.00 (Cumhuriyet 13941) emekleri bir araya getirip muvafT.L. dan tamamınm 96.415.00 T.L. (Doksanaltıbin dörtyüzonbeş) fak olacağız kanaatindeyseniz, daha Türk lirası kıymetinde olabileceği 30.5.1964 tarihli bilirkişi ra$••••••••••••••••••••• bin kere bir araya gelmemiz lâzım.» porunda dermeyan olunmuştur. İnönü, ziyaretlerden sonra Taşlık • Sekreter Aramyor • taki evinde dinlenmeye çekilmişİMAR DURUMU: İstanbul Belediyesi İmar MüdürliiğüÇok iyi İngilizce ve Türk * tir. çe okuyup yazmak, tercüme • nün 28.5.1964 tarihli 1663 sayılı yazılarına göre ruhsat için yapmak ye iyi daktilo yazmak J proje ile müracaat edildiği zaman tapudan alınacak röperli şarttır. Ücret dolgundur. İş + Siyasî ve basın suçluları kroki ibraz edilecektir. İmar yolu imar kanununun 35. 36. yeri Anadolu yakasıdır. • (Baş tarafı 1 inci sahifede) maddelerine göre mal sahibi tarafından yapılacaktır. Bina yükMüracaat: EAS Ebonit ve t za Kanunu ve Askerî Ceza Kanusekliği 9.50 metre, bina derinliği 15.00 metre, ön bahçe tnesaAkümülâtör Sanayii A.Ş. + nunun, çeşitli maddeleriyle mah j fesi kroki, komşu mesafesi kroki, arka bahçe mesafesi, kroki Yakacık Kartal • kum edilenler ve basın yoluyla iş ' inşaat nizamı D blok nispeti yok. Saçak parapet civan gibi . •••••••••••••••••••••• lenmiş suçlardan dolayı mahkum Reklâmcıhk (4282) 13949 olanların affı talep edilmektedir. çatı meyli % 33 mer'i imar plânı mevzii plânı tasdik, tasdîk tarihi 1963 dur. FONU S r en b gş üs i a ı ı Erkiü Rijov'la görüstü ÜR G&yrimenkul Satıs Ilânı •••••»••••••••••« TOYO LASTİKLERİ X X X X X 15 16 16 20 20 WSW L4 L4 B4 B9 560 600 650 750 750 6 6 12 12 JAPON MALI TOrkiye Kızılay Derneğinden 25.000 Adet Berat Bashrılacaktır Şartnameler Ankarada Kızılay Genel Müdürlüğünden, İstanbulda Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temin edilebilir. Teklifler cn geç 20.11.1964 günü saat 16.00 ya kadar Genel Müdürlüğe gönderilmiş veya tevdi edilmiş olacaktır. • • Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğünden Okulumuzda münhal bulunan T O lira kadro ücretli gece ve 0 gündüzcü olmak, yiyecek ve yatacağı okulumuzca temin edilmek üzere, yüksek tahsilini ikmal etmiş ve askerliğini yapmış sınıf âmiri ve asistan alınacaktır. Yüksek Denizcilik Okulu mezunları tercih edilecektir. îsteklilerin 25/11/1964 gününe kadar müracaatları. (Basın: 21416/13955) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cumhuriyet 13916 WSW = Beyaz kenar GG = Kar Tipi LSKCDAH m\ \iHiiniHii\iiu \ Aynca iç lâstilc olarak teslimi mümkün eb'atlar : Harika Yemek ve Yatak Odaları Takımları, Emsalsiz Salon Takımı, Orijinal Morge markalı buzdolabı, Bakara, kristal su ve şekerlikler, Gümüş eşya, Kırman, Kum, Keşan hajıları, Biblo koleksiyonlarının BUFFALO 670 X 13 600 X 16 750 X 14 650 X 20 900 X 20 1200 X 20 ATLAS 825 X 20 TRAKTÖR X 24 X 28 G&yrimenkul Satış İlânı 964/384 Ipotekli olup 2004 sayılı İcra ve İflâs kanunu hükümlerine tevfikan satılarak paraya çevrilmesine karar verilen Üsküdar Selimiye mahallesinin Harem iskelesi sokağında 17 kapı 287 ada 27 parsel sayılı 281.70 metrekareden ibaret kârgir apartımanın 2/20 hissesine tekabül eden 6 No. lı apartımanda 7. No. lı dairesi açık arttırma suretiyle satışa arzedilmiştir. îlân tarihinden itibaren şartnamesi açık olup herkes tarafından görülebilecek olan gayrimenkulün birinci açık arttırması 15/12/1964 tarihine rasthyan salı günü saat 14 15 de Üsküdar İcra $ Dairesinde yapılacaktır. J Muhammen bedelin fi 75 ve rüçhanlı alacaklıların alacakları f yekunu ile satış ve paranm paylaştırılması masraflarını geçen bir ^ bedel teklif edildiği takdirde münadi üç defa bağırtılmak suretiyle i talibine ihale edilecektir. Böyle bir bedel teklif edilmezse en çok ^ arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle satış ikinci, arttırma ya f pılmak üzere on gün müddetle uzatılarak onuncu günü olan 25/12/ i 1964 tarihine rasthyan cuma günü aynı yer ve saatte yapılacak art 4 tırmada en çok arttırana ihale edilecektir. Arttırmaya iştirak için f gayrimenkuldeki satışı yapılacak olan 2/20 hissenin muhammen <f bedeli olan 50.000. liranın °o 7.5 u olan 3750. lira nakit veya bu t / miktar meblâğa tekabül edecek milli bir bankamn teminat mek j > tubu verilmesi lâzımdır. Aksi halde sürülen pey kabul edilmez. $ İhaleyi müteakıp istiyen müşteriye ihale bedelini ödemesi için 20 f günü geçmemek üzere bir mehil verilebilir. Bu mehlin verilmesi if zarurî değildir. Üzerine ihale yapılan kimse derhal veya verilen t mehil zarfmda ihale bedelini ödemediği takdirde İcra ve İflâs ka t nununun 133 üncü maddesi hükümleri tatbik olunur. Arttırmaya f iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş, lüzumlu malumatı ' almış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Del j lâliye resmi, ihale pulları bedeli tapulama harç ve masrafları ve 20 f senelik vakıf tâviz bedeli müşteriye ait olacak, vergi borçları satış f bedelinden ödenecektir. f Tapu kaydı: Üsküdar Selimiye mahallesinde Harem iskelesi ' sokağında 17 kapı 287 ada 27 parsel sayılı 281.70 M2 miktarındaki kârgir apartımamn 20 hisse itibariyle birerden iki hissesi Hüsnü oğlu Salih Cemalettin Coral ve Salih oğlu Hüseyin Hüsnü Coral adlarına kayıtlı olup bu hisselerine mukabil M. K. 753 üncü maddesi mucibince 6 No. lı daire için şahsî irtifak hakkı tesis edildiği ve bu gayrimenkul üzerinde şufadan feragat ve şüyuun idamesi mükellefiyeti mevcut bulunduğu Tapu Sicil Muhafızhğından alman cevabi yazıdan anlaşılmıştır. Imar durumu: İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünden alman 16/7/964 tarih ve 2865 sayılı imar çapında gayrimenkulün bulunduğu mahal 1/2000 mikyaslı Üsküdar imar plânında bitişik nizam 9.50 metre bina yüksekliğinde ve en çok 20 metre bina derinliğinde inşaat yapılacaği bildirilmiştir. Gayrimenkulün evsafı: Satışı yapılacak olan daire Üsküdar Selimiye civarmda Çiçekcide Harem İskelesi sokağında 17 kapı J No. lı Bahar apartımamndadır. Apartımanda önlü arkalı ikişer daire bulunmaktadır. Apartımanın bahçesinde (arkasındaki) kömürlükleri mevcuttur. Satışı yapılacak daire zemini çini döşeli aralıkta zemini çini döşeli fayans sabit tezgâhh duvarlı eviyeli beton davlumbazlı ait dolap ve raflı mutfak ve aralıktan eamekânlı kapı ile girilen zemini çini döşeli holde önde önü balkonlu bir oda . ve holden eamekânlı kapı ile geçilen zemini çini döşeli ufak kori \ dorda yanyana üç oda ve zemini çini döşelî B.T.B. mozaik duvar \ kaplamalı lavabolu, mermer kurnalı, termesifonlu alafranga küvetli \ hamam bulunduğu tesbit edilmiştir. Gayrimenkul kârgir ve yeni sokak cephesi birinci kattan itibaren gömme balkonlu arka dairelerin önleri geniş balkonlu olduğu gibi doğrama kısımlan demir aksamı yağlı boyalı, kapıları buzlu camlı, çatı beton, üzeri alafranga kiremitle örtülü olup elektrik, terkos ve havagazı tesisatı mev ^ cut olduğu tesbit edilmiştir. Hududu ve sahası: Tapu kaydı ve kadastro çapı gibidir. İlânda yazüı olandan daha ziyade malumat almak istiyenlerin 964/384 No. ile Memuriyetimize müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (Basın: 21327 13935) i DEV MÜZAYEDESİ PORTAKAL 44 54 59 (İlâncılık: ......./13956) Tarih: 15/11/1964 Pazar günü saat 10.15 te. Adres : Tünel, Istiklâl Cad. 310 numaralı Apt. D. No. 7 Şark Pazarının üstü. Holânda Sefaretinin karşısında * * SATIŞ ŞARTLARI: 1 Satış 11/12/1964 cuma günü saat 15.00 den 15.30 a kadar dairemizde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin olunan kıymetin % 75 şini ve riiçhanh alacakhlar varsa alacakları mecmuunu geçn>ek şartiSle en çok artuana ihale olunur. Bu bedelle ahcı çıkmâzsa en çok artrrarhn taahhüdü bâki kalmak şartiyle 21/12/1964 pazartesi günü saat 15.00 15.30 da icra edilmek üzere ikinci artırmaya bırakılrr. Bu artırmada rüçhanlı alacaklılar alacağını ve satış masraflarını geçmek şartile en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya iştirak edecekler tahmin olunan kıymetin % 7,5 nispetinde pey akçesi vermelerl lâzımdır. Saöş peşio para iledir. İsteyene 20 gün kadar mehil verilebilir. Tellâliye alıcıya ait olup birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Tapu harç ve masrafı ile ihale pulu bedeli müşteriye aittir. 3 Ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarmj husus ile faiz ve masrafa dair ileri sürecekleri iddialarmı 15 gün içinde dairemize bildirmeleri aksi takdirde paylaşmadan hariç kalacaklan. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mehil içinde ödenm«zse icra. İflâs Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilerek alıcı iki ihale arasındaki farktan % 5 faizi ile birlikte mesul olacaktır. 5 Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin görmesi için açık olup artımaya iştirak edeceklerin satış ilân ve şartnamesini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ve satış yerini terkedenler ihaleden vazgeçmiş sayılacakları ve başkaca lüzumlu malîimat almak istiyenlerin dairemizin 964/184 dosyasına müracaatları ilân olunur. (Basın 21451/13953) LÂSTİK ALMAĞA KARAR VERMEDEN ÖNCE RAKİPLERİNOEN ÇOK UCUZ OLAN FİATLARIMIZI BİR DEFA TETKİK ETMENİZ MENFAATİNİZ İCABIOIR YAKUP SOYUGENÇ MÜESSESESİ Dolapdere Kıırtuluş Deresi Cad. 61 İstanbul Tel: 491486 444924 Ilâncılık: 3510/13928 Gayet güzel mobilya, kıymetli Keşan hahları, kesme kristallar tablo, biblo ve avizelerle fevkalâdt eşya Merhum Ferik Süleyman Şevket Paşa torunu, merhum General Mustafa İzzet Yavuzer ve mer hume Hatice yaruzerin oğulları, Uğur ve İzzet Yavuzerin babaları. Nahide Yavuzerin eşl, Dr. Afife Yavuzerin kardeşl, Sabrlye Afcsanm ağabeyl. Ispartalı Mevlevl şeyhl merhum All dede damadı Emekli Veteriner Albay 13 Kasım gecesl vefat etmUîirCenazesi 14 Kasım cumartesi günü öğle namazmdan sonra Teşvikiye Camilnden kaldınlacaktır. İlâncılık: 3536 13946 VEFAT BOB AZZAM ve 7 kişilik özel orkestrası muvaffakiyetle proerarnlarma dpvam »Hivor! Pazar eünii. saat 16 19 arası Matine Rezervasyon için Tel: 47 16 30 47 16 31 Reklâmcıhk 4289'139.Y7 K E R V A I\ S A R A Y ' da MEHMET NURİ YAVUZER MUZAYEDESI 15 kasım 1964 pazar günü saat 10 da Cumhuriyet caddesi No: 103 Pangaltı Palas Daire 2 (Elmadağ otobüs durağı yanında) MOBİLl'ALAR: Büfe, masa, vitrin ve 6 sandalyeden mürekkep gayet temiz ve güzel yemek odası takmu, Avrupa kumaş kaplı 1 kanape 2 koltuk ve 2 berjerli Korbey salon takımı; yine Avrupa kumaş kaplı rahat koltuklar, bar, kütüphane, işçilik ve sanat bakımuıdan bir harika teşkil eden gayet güzel komple yatak odası takımı, orta ve sigara masaları, çay masası v.s. v.s. KBİSTAL VE PORSELEN: Kesme kristal komple ve kusursuz bardak takımı, yine kesme kristal ve gayet bol miktarda vazo, meyvalık, pay tabakları, şekerlik ve küllükler, 12 kişilik kristal pasta takımı, 18 kişilik komple Alman malı fevkalâde tabak takımı, porselen vazo, duvar tabakları ve biblolar. HALILAR: Eşine ender rastlanu güzellikte Keşan taban hahları Anadolu halı ve seccadeleri. MÜHİM SAİR EŞYA: Bendix yepyeni otomatik çaraaşır makinesi, Hoover son model pırıl pırü elöktrik süpürgesi 24 kollu emsalsiz bronz avize, aynca avizeler; kıynıetli manzara ve Natür tablolar; fildişi minyatürler; ayaklı lâmplar ve abajurlar; Yunkers havagazı fırm ocak v.s. v.s. BEHAR Tarlabaşı Cad. No: 46 Tel: 49 44 38 ELMADAĞ Teneke alınacaktır Ordu Soya fabrikamız ihtiyacı için 55 ton kalaylı teneke (Kokl satın alınacaktır. 1 Yemeklik rafine soya yağının ambalajında kullanılacak olan kalaylı tenekenin gıda maddeleri tüzüğüne uygun şekilde kalaylanmış olması şarttır. 1 980X710 mm. eb'adında ve 0,320.38 mm. kalmlıklarda olanlar tercih edilir. 3 Buna ait dosya müessesemiz alım V. inci grupta görülebilir. 4 Kapalı tekliflerin üzerine Or/564% yazılarak en geç 25.11.1964 tarihi akşamına kadar Müessesemiz veya Galata Bankalar cad. tstanbul şubemiz holündeki alım teklif kutusuna atılması veya bu tarihte Müessesemiede bulundurulacak şekilde gönderilmesi lâzımdır. 5 Teklifler arasından şart larımıza ve ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir. SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ smOuink PARKER Her nevi kalem için en iyi murekkep. Yazarken. dolma kaleminizi femizler. İlâncılık: 3270/13y25 M.S.B. Ankara (2) No. lu Sah AL Kom. Bşk. lığından: Aşağıda cinsi, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (üç) kalem (Madenî Malzeme) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ki gün ve saatlerde yapılacaktu Kvsat ve şartnamesi mesaî saatlerinde Komisyonda ve Istan bul Levazım Âmirliğinde çörülebilır Isteklilerın kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarinı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığuıa vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kale mi ayrı ayrı istekülere de ihale edilebilir. Teklif mektuplarında her kalemin fiyatı belirtilecektir. Tahmini fiat Lira Krş. 315 00 330 00 56 Kaç liralık alınacağı Lira Krş. 48.000 00 24.000 00 47.040 00 119.040 00 İlâncılık: 3544/13945 Türkiye Kızılay Derneğinden: Şartnameler Ankarada Kızılay Genel Müdürlüğünden, İstanbulda Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temin edilebilir. • Teklifler en geç 24/12/1964 günü saat 16.00 ya kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmiş veya tevdi edilmiş olacak ; i f 1 f f 20.000 adet plâzma şişesi satın alınacaktır. i CİNSİ Geçiei teminatı Lira E r ş . 3600 00 ) 1800 00 ) 3528 00 ) 7202 00 1 ba1 e Günü Saati 24 Kasım 1964 Salı saat 11.00 Kapaksız raflı saç dolap Maden! masa Madeni sandalye A r Tamamınm !^^U~~~~~~^^ Cumhuriyet 13950 ZZZZİ (1962 Basın 20733/139231
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog