Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

BAHtFE ALT1 SSiii!Hiiııtn:!iıı!nfliıınnıiîini!nnnnınifiııııınnıınıı CUMHURÎYET 14 Kasrm 1964 AL.TihJPAHt4AK.LA IVI 1MEI L1 1ILD1Z l k l \ l Sinema dunjasının kalburustu sinıaları ve >ıldızlaıı. son bir iki jıldaııberi İstanbula da gelmeğe başladılar. Pek tabiî bu ziyaretler uzun >ıllar diğer memleketlerde gelenek halıııe geldığı kadar bir sevıyede \e sık olmu>or. Amma. bıze gore gıtgide artma\a haşlıjan bu alış \erış. «Istaııbula artık star'ların akını başladı» dedırtıjor. Bu gelip gitmelerin bazısı, sadcce bir geziden ibaret kalıvor, bazısi ise gerek «sinenıa sanatı, gerekse turızm bakunmdan Turkije^e birşoler kaz andırıj or. Geçeıı >ıllar memleketımıze gelen Marına Clad}, Jean Pıcrre Cassel, Francoise Brion. Scan Connery, Peter Dstinov, Maximilian Schell, Akım Tamiroff, Pedro Arnıandarız, Yul Brynner, ^Vlelina Mercouri gıbi jıldızlar, Robert Aldrıch, Alain KobbeGrıllet, Samy Halfon, Dino de Laurentis gibi yapuncıyoneticiler \e daha başkalarınuı Turki\e>e gelışleri, değişik >onlerde jankı u\andırdılar. Kimi konuşması; kimi de çevirdiği film ile: Olumsuz Kadın», «Rus>adan Sevgilerle> ve Avrupada oiunılu karşılanan Topkapı» gibi... OtSİVUE TAMIST1M BIRMÜOOSTT İYİ NİYET ELÇISJ KİRK DOUGLAS Sıneraa âlemınde adını duyma\an kalmanıış olan unlu Amerıkan aktoru Kırk Douglas'ın yurdumuzu zıyaretının sebebı ıse: «iyi Nı\et Elçısı» ozelhğıni taşıyor. Bu gezı daha onceden, muteveffa Başkan John Kennedy'nın zamanında hazırlanmış . Şu halde artıstık yonunden zıyade polıtıki bir anlamı var. Nıtekıra Kırk Douglas Yeşılkojden uçaktan 190 boyu ve «Spartakus. heybetıjle indığı ândan ıtıbaren, gerek hareketlerı, ge rekse bugune kadar çeşıtlı yerlerde konuşmalanyla bir «ıyı nı>et elçısı» o'arak Turk Amerıkan dostluğuna bır ha\lı hızmet ettı Başta Amerıkan Kız Kolejınde olmak uzere ozellıkle genç hayranları onu çılgınca alkışladılar, ha\a\a kaldırdılar' Selmi ANDAK mesı için Unnersal Cıty'de bır okul kurulmuş. Burada en ıstıdatlı oğrencıler arasında, sırf gorunuşleri ıçın bu fılm çalışmalarına çağrılmış olan bır Amerıkan Rugbı ekıbı bılhassa göze çarpmış' Fakat baş makıyajcı Bud Wıstmore'un en çok guçluk çektığı mesele bu fılmde rol alan dığer unlu aktorlerden Laurence Olıvıer'e bır «takma burun» bulmak olmuş' Kırk Douglas'ın başına ise hem uzucu hem de hoş bırşey gelmış. Fılmın ka\ga sahnelerı provalarının bırınde Kırk Douglas karşısındakı hasmın zırh gıjınmış olduğunu unutarak, butun cakasıyla \e şıddetıyle doğuşe gırışmış Ve pek tabıî dızınden yaralanmıs' Karşısındakı aktor ıse Charles Mac Graw'den başkası degılmış Kirk Douglas \e eşı Unlu aktor ıle konuşmamızda ıIste gorusmemizde Kırk Dougse bız onun «sanat çehresı» uzelas, sahne hayatmda, Howard rınde durduk Şımdıye kadar beFast'ın bır eserı uzerıne çevrilen vaz perdede ısım yapmış birçok \e 1960 yılının en muhteşem, pafılmlerınden once, başta 12 mıljon halı ve seyırcısı fazla fılmlerındolar sarfıyla çevrılmış superproduksıyon «Spartakus> den soz aç den savılan €Spartakus>e ozel bır ılgı gosterdi. Avnı zamanda, Ametık Guçlu rejısor Stanley Kubrıkan smemasında yenı ekolun rıck'm çevırdığı bu fılmde Kırk Douglas €isyan eden esırlerın şe temsılcılermden rejısor * Robert Aldrıch'ın çevirdiği «El Perdido» fı» rolunde. Işte bu rolde Kırk fılmını de çok sevmiş Bu filmde Douglasın ve fılmdekı duzinelerKırk Douglas ile Rock Hudson le gladyatorun ıyıce talım edebıl«ıkı arkadaş olarak bır kadının gonlunu fethetme» seruvenıne dalarlar Sevgılı rolunu Dorothy Malone oynamıştı. Ancak Kırk Robert College bahçesi perşem rafımız olmasaydı durmadan her Douglas «Sampı>on> fılmuım adıbe gunu oğleden sonra birden bı kesı yenen Spartacus'u, ya da ço nı duyunca bıle, tath bir urperti re dolu vermişti. Taksiler hususi cuklar gıbi ellennde tufek oradan geçırdığmı saklıyamadı ler hiç durmadan ınsan taşıyor oraja koşan kovboy fılimlenni Kırk Douglas, Amerıkaya goçetdu Herkes bır heyecanlı, bır me nasıl çevırırdık» dıyor. mış bir beyaz Rus ailesmın yedı rakh bbeklıyordu. Nıhayet 17 de Istanbulu gezerken Yeni Camıçocuğundan bırı Asıl adı Issu Dabeklenen mısafır, sevımlı aktor >e de gıtmısler «Yeni Camı kaç se nıelovıç, 1918 de Amsterdamda Kırk Douglas sıyah Chevrolet bır nelıktır» dedım. «En az 200 senedoğmuş amma, bu Amsterdam Av* arabayla geldi. hk» dedıler. «Sizin yeniniz AmeTurkıjede ve Alman\ada buyuk rupadaki değıl, New York'un Gençler çevıriverdıler etrafım rıkanın doğuşu kadar eski dıyor bır ılgı toplavan Haldun Taner'ın eskı adı sayılan «New Amsterbır anda, her bıriyle ayrı ayrı şa ve devam edıyor. «Dolaştığım «Keşanlı Alı Destanı» ısımh eserı, dam » Boylece bu kanşılıktan sağ kalaştı, sohbet etti. Daha sonra memleketlerde gençlerı çok meRejisor Atıf Yılmaz jonetımınde 1 lam bır aktor çıkmış Kırk DougKollejın salonuna gıdıldı. Genç rakh, heyecanlı ve çahşkan bulfılme ahnmağa başlanmıştır las' ler orada da çığlıklarla, alkışlar dum sızlerle sohbete bayıhyonım And Fılm Stud\osunda Kesanh Bevaz perdenin bu yeşıl gözlü, la karşıladılar, sahneye çıktı. Ne Herkes geçmişmden gurur duyar Alı nm kanvehane<:ı dekoru ıçınde kıra kaçan sarı saçlı, boksor tıpler soylemıyordu kı. Bır gunde ama asıl mesele gelecekte de gu bır basın toplantısı japılarak bılgı lı, sert fakat sempatık çehreh akoğrendığı Turkçe kelımelerı yan rur duyacak ışler başarmaktadır verılmı^tır toru, 1949 da ılk eşı Dıana Dıll'den yana getırerek «Merhaba, nasılsıKahramanlık rollerı oynamakFatma Gırık \e Fıkret Hakan, ayrılmış; Mıchael ve Andrew adnız, çok guzelsınız, senı sevıyo tan hoşlanıyor musunuz' Evet, Azız Basmacı \e dığer tanınmış lıh ıkı oğlu var 1954 te Anne Buyrum» dıyordu. çunku hâlâ çocukluktan kurtuladens ıle evlenmış ve tekrar Pelım sanatkarlarının rol alacağı korKenned>'nın bâşlattığı halktan madun. ter \e Anthonv adlı ıkı erkek çodelâ, Haldun Taner'ın verdığı bılhalka programı ıle seyahatlerıne Ataturk rolunü kabul ettmiz cuğu olmuş . Once tıvatro akadegıje gore, bır tıjatro eserı şeklınbaşlamıştı. Bunun gayelerını ve tnı' «Ataturk benı buyulüyor, fa mısı tahsıh japmış olan aktorun den çıkarak bır fılım senaryosuAmerıkan fılımcıliğuıı anlattı kat o kadar yakın bır geçmışte kı nun gerektırdığı değısıklıklere uğ hayatta merak sardığı şeylerın ba• Bız kendımızı krıtık eden fılım onu yaşatamam dıye korkuyorum» şında spor gelıvor Boks, tenıs, ler japabıliyoruz, demokrat yaşa ramıS, bazı roller kalkmış, bazı uGençlerden bırısi yakışıklı akjuzme Ozellıkle unıv ersıtenın \ış tarzı da işte budur» dıyor. toru kahkahalara boğan suali sor fak roller ıse bujumuştur «boks şampıyonu» oluşu, onun Fılımlerın sadece insanları eğ du Çene çukurunuzu nasıl traş Haldun Taner, eserının adına «Sampıyon» fılmındekı başarısını .lendumek ve dınlendirmçk, gun edersinız? «Bıçakla > benzetılerek çe\ rılen bır fılım ıçın ızah eder' Giınumuzde Kırk Dougluk problemlerinden birkaç saat Kole]h gençlerle Kırk Douglas gereklı kanuni yollara başvurduklas keriaını birçok <!t4rneğın hız" ayrı tutabilmek ıçın yapıldığını aıasındaki sohbet akşam geç salarını, Turkuede mahkemeler olmetıne de \ermış. Amerıkayı dıbehrten Kırk Douglas: cAktorler atlere kadar bu hava ıçınde deduğuna ınandıklarını sozlerıne ek şarda yakınlaştırma rolunde de bırer çocuktur. Eğer çocuk bir ta vam ettı lemıstır epev gayret sarfettıği bellı . L * APPUL,S lCOPEĞİNi İRİSİN BlK PAMA BANA Ö PEME SENIN PCENS SULOU ÖUNJU DUVDUK y 6E6EN \NIMAOIM O OAİMA J& Keşanlı Ali Destanı filme alınıyor "Atatürk beni biiyülüyor, fakat, o kadar yakın bir tarih ki, onu canlandıramamakfan korkuyorum „ KIRK DOUGLAS K01EJI KENDlSİNE HAYRAN RIRAKTI Gene aynı kaatil mi? 20 Bush ıçeri\e trirdı^ı zaman 87 nci bolgenın detektıflere mahsus salonunun bır spor kulubunun lokaline ddnmus oldu|unu çordu. îçerıde en az ıkı duzine dehkanlı toplanmıstı. Karsılarındaki detektıflerın sual vağmuru altında ezılmis, sasalamıs gıbi bir halleri vardı. Detektiflerin sorduklarına gençler iki lisanda kaçamak ce\aplar \ ermektevdıler. Tani salon bir Ingıhzce Ispanyolca karısımının uğultusu içındevdı. Sorgvva çekilmekte olan butun gençler pembe \e sarı renklerde parlak ceketler gnmislerdi. Ceketlerin sırtını iri harflerle \azılmıs «GROVERS» kelımesı suslemekte\dı. Bush kalabahğın arasında gbzleri ıle Carella'vı aradı, \e nerede olduğunu gorur gormez janına doğru ilerlemeje basladı. Bu sırada sertlıgi>le tanınan polıslerden Havılland karsısındaki gençlerden bırının kolunu yakalayıp arkasına bukmus «Bu lâflarla beni uvutamazsın, kuçuk budala, doğru>u söyle yoksa simdi kolonu kırarım» dıye bağırıyordn. Çocuk acıdan gerilmis dudaklarının aracından ıslık gibi bir sesle «Hele bir » dedı, fakat sozünü tamamlayamadan Havilland'ın tokadı soratında patladı. Bush ısı, sılle, tokada dokmus bır kaç arkadasının arasından geçerek Carella'nın \anına vardığı sırada o karsısındaki gence «\tts eden hanginizdi?» diye sordu. Çocuk Carella'nın sualini sadece omuzlarını sılkerek cevaplandırdı. Carella «hepinız bapse atılacaksınız» dı>e bağırdı. Bu sırada Bush Carella'ya «Ne olu\or Allahaskına?» dıve sordu. Carella Bush'a donerek anlatmaja basladı. «Klıng'le beraber bir mevhaneve gırıp bırer kadeh bira içelim dedik, Sâkin \e serın bır yerdi. On dakika kaldıktan sonra ben a\rıldım. O bir bira daha içecektı. Çocuk birasını içıp me\haneden çıktıktan sonra az ilerıde bu serserilere rastlamıs \e ıçlerınden birisi tarafından vurulmus.» «Klinç nasıl simdi?» «Hastanede. Yarası da oldukça ağır galıba.» «Bunun da diğer cinavetlerle ilgili oldutunn zannedıvor mnsunuz?» «Pek zannetmiyorum.* «Veden?.» «Bılmem ki Yoksa sen de sehirde polı« avı me\simi gibi bır şey açıldıjı fıkrınde misin?» diven Carella hemen karsısındaki çence donerek yakasına yapıştı ve «Polıs vurnldnğu zaman sen de orada mndın?» dive sordu. Çocuk yine gadeee omnzlarını silkerek cevap verdı. Carella'nın göstermemeje çalısmasına rafmen çok sinirlenmıs olduğu sesinin to nundan açıkça belli oluvordu. «Sız bilirsı niz. Bir polisi hastanelık etmenin ne de mek olduğunn görürsünüz» diye bağirdı. Çocuklardan birisi «Biz polıs falan vur madık» diye mırıldandı. «Yok canım, yoksa Klink kendi kendını mi \nrdu?» Dıger bır çocuk «Biz vuracak kadar ap tal degiliz» dedi. Carella «Ama bn detektif de|ıldi. Resmî polisti» dive cevap verdi. Avnı çocnk «Evet ama sivıl gıyinmıstı» dedi. Bush lâfa karısarak, «Polısler ızınlı za manlarında sıvıl givinemezler mı% dıve bağırdı. «Anlatın bakalım sımdı kım vur du Kling'i.» (Arkası var) Saat on buçuktu. Masalar dolmağa ba.şDevienne devam etti: • Azizim Fregose, size buradan gidin <lemiyorum. Ama Jean'la lıyordu. Bakara masasında kimseler yoktu. ben kulube gidiyoruz. Siz üye olmadığmız Koca »alonda dağınık dağınık otuz kişi aniçin . » « Evet üye olmadığım için savuşup cak vardı. Predalgonde, SaintVincent'a vergitmem lâzım. Fakat Jean, bn akşam eve diği söze nymuş, kolüpten aynlmıyor, dostgeç vakit mi döneceksin?» « Vallahi hiç lariyle bir poker partisi çevirmeye hazırlanıbilmiyorum.» < Sana gelsem acaba rahatsu yordu. Bir aralık omuzuna hafif bir elin doetmiş olur muyum?» « Elbette, hayır». Fre kunduğunu hissetti. Döndü. Karşısında Hiegose bir büyiık yükten kurtulur gibi oldu. nart'la Devienne vardı. Ikisini de gayet sâNeşeli neşeli çıkıp gitti. Hienart'la Devienne kin ve rahat selâmladı, onlar bu selâma mukulube girdiler. Methalden, oyun salonuna kabele ettiler. Devienne: « Marki cenapları, dedi. agirdiler. caba sizinle bir küçuk hasbıhalde bulunmak istesek lutfunuzu suiistimal etmiş olmaz mıyız?» Roger son derece kıbarca cevap verdı: « Ne munascbet efendim. Emrinize âmadeyim. Bilâkis, pek memnun olurum!» « Çok lutufkârsınız. O halde şu tarafa teşrif buyurur musunuz?» Devienne, boyle diyerek onu dostlannm yanından ayırdı, bir koşeve çektı. Bu köşe, kuçük sütunlann bulunduğu aynaü tosımdı. Yer iyi seçilmişti, kendüerıne hiç dikkat eden yoktu. (Arkası var) r Ji Nerede • Ne zaman YENİ IAKSIM: (44 3191) Doner Ayna (H. Koçyığlt). YTLDIZ: (Beşlitaş) (47 63 42) 1 Peyton Aşklan (Lane Turner) R. T , 2 . Gece Gangsterlerl (T ) RENK (Fatln) (21 15 25) Lüks Kadınlar (D. Day) JUNCA: (Gazlosmanpasa) 1 Ayşeclk Ateş Parçası (Z Değlrmencloğlu). 2 . Fıstık Gibl Maşallah. 1 S I A N B 0 L MELEK (Eyüp): 1 . BltlrtmEln Hanım Abla (E. Bora), 2 Bahçıvan (Z Müren). ALEMDAR (22 36 83) Aceml ŞIK: (22 34 42) Döner Ayna (H. Koçylğit) Çapkın (I Guney). AiSU (Karagumruk) Pıstli SELIMBEY Satılık Kızlar Gibl Maşallah (T. Şoray). (T Ylglt) BULVAR (21 35 78) Aceml YENÎ: (B Koy) (7168 26) Çapkın (I Gunay) 1 Bitlrlmsln Hanım Abla KtTLÜP (Ş Başı) (22 7183) (B Doruk), 2 Aceml ÇapGecelerln Kadını (N Kok kın (I Gunay) sal) (Ş Başı) (22 58 92) MARMARA • (22 38 60) C8SUS ?ENtlar Savaşı A^k Huz nlerı ıS Mon*ı»l) sfl Y Sinemalar: BEYOĞLU E ADIRÖ ATLAS: (44 08 35) Casuslar Savaşı (Fr ) EMEK: (44 84 39) Cenup Tolu (E. Roblnson). GDBEL: (47 03 94) 1 Aceml Çapkın (I Gunay), 2 Kahpe (B. Doruk) İNCI: (48 45 95) Aceml Çapkın (I. Gunay). KEH.VAN: (48 04 23) Döner Ayna (H Koçylğıt). KONAK: (48 26 06) Lüks Kadınlar (D. Day). 2 hafta EUTA: (44 84 39) Gunahtan Sonra ( R ) LUKS: (44 03 80) Bitlrimsln Hanım Abla (B Doruk) LEVENT. (63 55 39) Yaz Tatlll (C Richard) LÂLE(443595) Gecelerın Kadını. (N Koksal). SARAY (44 16 56) Aceml Çapkın (I Gunav) SITE • (47 77 62) Cenup Tolu (E. Roblnson) ŞAN : (48 67 92) Bitlrlmsln Hanım Abla. ÜNAL: (44 93 06) 1 Hz I b rahlmln Gazabı (J. Colllns) 2 . t ö Numaralı ştfre. ZAFER: (44 93 06) 1 ŞoförIer Kıralı (A. Işıfe). 2 . Aşka Karşı Gellnmez (G. Arsoy). YENİ AR: (44 28 51) Döner Ayna. TENİ ATLAS. (48 65 02) Gecelerln Kadını (N. Kolcsal). YKNİ nnrr.mr (44 42 89) Asfc Hüzünlert (S. Montlel). IŞIK (Usküdar) (36 24 93) Kargalar 40 Kuçük Anne (G Arsov) ABENA: (44 64 18) Okulu Salı hanç Mıster IHYA (55 10 72) Koye Glden Nato (Kotnedi) Gelın (P. Guik) (22 62 46) Kocamın OPERA (36 08 21) Döner Ay AZAK: Nışanlısı na (H. Koçyıgıt) BULVAR: (2148 92) K.art HoÖZEN: (Kadıköy) (36 99 94) roz Pazartesl ha rıç Kıral Arkadaşım (A. Işık). DORMEN (44 97 36) AlamanÇELIKTAŞ (53 43 70) Bıtır yadan Bir Yar Gelir Bizlere mısln Hanım Abla (B DoGENAR: Ask Zincirl: ruk) I S T A N B U L . (44 22 36) UZUNKAYA (53 41 43) Aceml hat Askıda Çapkın (I Gunav) GULRIZ SURtJRt ENGIN SINEMA 63 Şahane Dul (Je 2EZZAB(Istanbul fiyatrosıka). sunda) Keşanlı Ali Destanı SUNAR (36 03 69) Casuslar KARACA '44 66 66 ı Prenses Savaşı Hazretlerl Komedı REKS. (36 01 12) Vatan Uğ ORALOĞLU (49 49 35) P\grıma (G Ford). malıon (komedı) pazartesı harıç her gun 2130 da. KEN1 OYUTJCULAR] ,4497 36) cÜc Kunısluk Ooera» • LÜZUMLUl TELEFON v ADRESLER KUÇÜK SAHNE: (ülvl üraz (49 56 52) Gozleriml Kapan m Vazifeml Vaparım 22 99 39, Halıcıoğlu 44 29 48, Hejbe MTJNIR ÖZKÜL (Karaca TlHastaneler yatrosunda) (44 66 66) Her Uada 51 84 02, Istanbul 21 42 28 Akşam 18 de Pjzartesl Istinye Denlz . 63 60 20, Kadıkoy • tıx YarOım 4» 30 30 üan B&nE&sı 21 30 da «Aşk AŞR Aîk» 36 08 72, Kartal 53 42 05. Kınalıa21 58 94 BrfjOarpaçs Numune HastaORU.OĞLÜ (49 49 35) Altınesl • 36 n 00 Zeynep ÜSmlJ 36 30 50 da 55 39 29, Raml 21 27 11, Usku (komedı) pazartesı harıç U?1 81gt>rtalan . (Samacya) • 21 03 50 her gun 21 30 da dar 36 09 45. Yeşllkoy 73 84 30 ŞEHIR riYATBOLAKIPATIH (22 0171) Ispmozlar Polis imdat Pazartesl bariç her gun 21 Tren • Vapur • Uçak ÜSKUDAR: Sultan Gelln ve Bmnlyet Santraü 23 «3 82 • »1, BeleOrmanda. dlye Zabıtam: 23 43 7». D Demlryolları . Haydarpaşa 36 04 75 KADIKOY: (36 06 82) Dolap Slrkecl 22 30 79, Denlzyolları Beygiri İtfaiye TEPEBAŞI: (44 21 57) Topuz49 18 9« . (Tatll günlert 44 02 07) ttfalye MOdürlügü (Fatlh) . 21 42 25 lu (her gün 21 de). Macbeth Şehlr Hatları 44 42 33, T Hava YolBafcırköy 71 64 68, Beyoğlu • 44 48 44, (Opera) Salı Perşemdbe ları Bllet Satışı . 44 47 90, Danışma Burgazada 51 82 03. BUyükada Cumartesl 21 de 44 02 96, Hava Alanl 73 82 40 YENİ K.OMEDİ (44 04 09) 51 60 81, Çubuklu 68 00 01 60, Buzlar Çörtllmeden 2] de 73 84 40 Eenkoy 55 20 45 Hallç Denl7 Tartuffe Salı Carşamba hariç her gun 16 30 Tiyatrolar: AYŞE İLE ALİ ISTANBUL RADVO A NKAR A 6 27 Açılış 6 30 KISA haberler 6 32 Gunaydın sayın dinleylcller 7 30 Sabah müzlğl 7 45 Şarkı ve saz 8 00 Haberler 8 10 Hava durumu 8 15 Slzln İçin çalıyoruz 8 30 Solıstlerden blrer şarkı 9 00 Kapanış 11 57 Açılış 12 00 Kısa haberler 12 02 Andre Kostalanetz orkestrası 12 35 Kuçuk llanlar 12 40 Sarkılar 13 00 Haberler 13 10 Hava durumu 13 15 Tony Bennet'ln Latiu Gazlnosu konserl 13 30 Kadınlar toplulugu 13 55 Kaup aranıyor 14 00 Rcklam. programlan 14 45 Turkuler 1D 00 Muzik dergısı 16 00 Şarkılar 16 20 Radyo kltaplıgı 16 35 Hepsi Almanca soyluyor 17 00 Kısa haberler 17 02 Çocuk saatı 18 00 Spor sayfası 1815 Reklam programlan 19 00 Haberler 19 25 Hava durumu 19 30 Şarkılar 19 50 üskudan once 19 55 Kuçuk ılânlar 20 00 Kıbrıs için 20 10 Çeşitli Turk muzıgl 20 40 Cemil Başargan orkestrası 20 55 Küçuk ilânlar 21 00 Kısa haberler 21 02 Hayata bakış 21 30 Haflf melodller 21 55 Şarkılar 22 15 Dinlemekten bıkmadığınız eser ler 22 45 Haberler 22 55 Hava durumu 23 00 Dans' Dans« Dans' 23 53 Gunun önemll haberlerl 24 00 Kapanış. ANKAR* İL R4DYOSU 16 57 Açılış 17 00 Sandy Nelson çalıjor 17 15 Dans muzlgl 17 45 Almanjadan hafif melodller 18 15 Bir senfoni 19 00 Hafta nın toplulugu Los Machucambos 20 30 Muzlkseverlerle başbaşa 21 30 Haftanın plaklan 22 30 Tatll gecesınin dans mıızi^ı 2100 Kapanış İS SAATLERİ 7 30 Açılış . Kısa haberler Oyun havaları 7 45 Hafıf muzık 8 00 Haberler 8 15 Salon orkestralan 8 45 Çeşltll muzlk 9 00 Turküler ve şarkılar 9 20 Kuçuk konser 10 00 Kısa haberler Kapanış 12 00 Açılış Kısa haberler Salon orkestralaıından 12 30 Sarkılar 12 50 Hafl muzlfe 13 00 Haberler 13 10 Şarkılar 13 30 Ku çuk orkestra 13 45 Saz eserlerl 14 00 Dans müzlğl 14 15 Haftanın programlan 14 30 Gokçen Kaynatan ve gıtarları 14 45 Turküler 15 00 Kayıp mektupları 15 0o Şarkılar 15 30 Çocukların saatl 16 30 Diskutekten seçmeler 17 00 Yurdun sesı korosu 17 30 Şarkılar 17 57 Kısa llanlar 18 00 Beklâmlar geçldl 19 00 Haberler Gunluk olaylar, 19 30 Kısa tlanlar Haflf muzık 19 35 Karma faslı 20 00 Gençlık saatl 20 15 Şevket Uğurluel orkestrası 20 30 Kitap saatl 20 40 Sarkılar 2100 Beyaz perdeden mikrofona 21 40 Sarkılar 22 00 Reklamlar geçıdt 22 30 Dans muzlği 22 45 Haberler 22 55 Ara melodllerl 23 00 Gece konserl 23 30 Çeşltll muzık 24 00 Kısa haberler Kapanış ISTANBUL IL RADYOSU 17 58 Açılış 18 00 Dansa davet 18 30 Cazseverln saatl 19 00 Melodller ülkesinde gezl 19 30 Akşam müzlğl 20 00 Hafll müzik 20 15 Radyo İle Fransızca 20 30 Plaklar arasında 2100 Cumartesl konserl 22 00 Operet melodllerl 22 30 ÇeeltU müzik 24 00 Kapanış \ Patronun tam kollarımızı sırayıp kemcrlcrimizi sıkmamıza dair konuştuğu sırada esnemen hakik&teu çok
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog