Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

14 Kasım KAHIKK PÜRL AKAfl REFORM NASIL ÇIKACAK? Meclisin tutumu, Toprak Reformunım gerçekleşmesinin güçlüğünü gösteriyor dan endige ediyordu, açıklık lstiyordu. Programına aldığı Toprak Diyarbakır milletvekili Recai î s Reformu konusunda Hükumet ne kenderoğlunun Toprak Reformu konusunda Mecliste genel görüşme düşünüyordu? Bir genel görüşmeaçılması için verdiği önerge, pazar de bu konular açıkça e l t «lınmalı tesi günü AP ve CHFli millletve idL killerinin oy duvanna çarpU ve gündemden düşürüdü. Çekinilen konu Ama tskenderoğlunun önergesi, Evren T « Inalın Milll Eğitim Bakanı için verdiklerl onergeler kadar hos karsılanmadı. Meelista toprak reformu genel görüsmelerinin A. N. ERDEM T. ŞAHİN gündema almıp «lınmaması konusu görüsülurken, CHP Grupu gSrmez'JIIMIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUniUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH!: likten geliyormuş gibl bir »özcüsüHükumet aFikret OTYAM = nü bile konuşturmadı. Turan Şahin dına Tanm Bakanı KoDuşmacılar, Meelist* yavas ses E CHP Gnıpunun da kabullendlği Ş Yeniler... le dertlerini anlatsalar oyuyanlara ^ «Toprak Reformu tasansınm yakın Tenl yazmanlarm (kâtiplerm) seszarar vermemis olacaklar. Arkadae ^ da Meclise geleceği» gerekçesisi i= leri, slvelerl hattâ hattâ ellerindeIık da bunn gerektirir nten E ki merinlerl «krraat. etmelerl bir Koca grupta... = leıi sürerek aleyht» 07 kullanılma•[• hos.. Kırk yıllık «komisyo» a «goıını istedi. CHP son kurultaymda delegeler E = musiyon» diyenler mi, «önerge» yekartlannı gösterip salona girerler = Reformist parti E rine kullandığı •takrir»e «tahrir» di ken sıra Aslan'a gelir; «karU der = S yenler ml ararsinız? AP adına Grup Başkam Ali Naill ler. Şehmuı Aslan kızar: S Erdemin konuşması ise, bu konuya = Haydl bunlar neyse. Geçenlerde «Hele lov Ne kartı? Koca CHP = CHP Grupunda tark yıllık Zekl Ze grupunda benden baska Şehmus dokunmamak için bulunabilecek kaŞ ren hocanın adı da föyle okunmu»: çamak yolların en güzel ömeğiyvar mı bir, benden baska Topal = = «Zeki Müren..» var mı lki?» S di. Erdem'e göre AP aslında «reforE Necip Mirkelamoğlunun buna daİkisi de olmadığından, Aslan kart Z mist» bir parüydi. Ama genel gö= Ir yazdığı şiiri merak edenler İzsız girer. z rüşm» müessesesi diye birsey var~ mlr milletvekiline basvursunlar^ ir Saadet Evren'in önergesi sagcı = du Bu müessese bu konuda isleti| Şişttt... larla solculan barekete geçlrdi. AP E yapılmn li senatör Cahit Okurer, Meclis o E lemezdi. Genel görüşme, = Millî Eğitim Bakanı Dr. tbrahhn tunımunu en ön sıralarda izledi, sa ££ birtakım işler için açılabllirdi an= ökteme darıldık. Hakkımda açılmacak. Bu bakundan AP aleyht» oy ğa sola durmadan talimat verdi. = S 81 istenen gensoru dolayısiyle uzun kullanacaktı. ~ uzun konuştu. Yalnız zaman zaman ir AP kulisl bugünlerde fiskos = = sesinl yükseltiyordu ki, senatörlere kulisi» oldu. AP Genel Başkanlık = Böylece, lâfı bile ağır gelen Top= ait locada adamakıllı uyuyan Koçekişmesi kulisl «mantar tarlasına» E rak Reformu için genel görüşme a^ caeli AP scnatörii Rifat Özdeşi ne çevirdi. Öbek öbek toplananlar dur 3 cılması, elbirliği ile önlenmiş oldu. redeyse uyandıracaktı. madan fiskos» ediyorlar. Insan, Toprak Reformu tasarısı Mec lise geldiği FrıiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııT. zın bu tabu zaman politikacılanrmdeyimi nasıl ağızlanna alacaklarını merak ediyor. îskenderoğlu, Devrimden bu yana söz konusu edilen Hükumet programlanna geçirilen Toprak Reformu konusunun maksatlı olarak gölgede ve bulanıklüc içinde bırakıldığın HAFTANIN OLAYI dasmda senatSr ve milletvekili üyeler toplandılar. Bu arada meraklı milletvekilleri, geçen dönem komisyon üyeleri, bu arada Kasun Gülek, merakla toplantırun açılman m bekliyorlardı. Ancak Erkin, toplanünın gizli yapılmasmı istedi Sorulara verilecek cevapların dısarı sızması istenmiyordu. Bunun üzerine, Komisyon üyeleri hariç, diğerleri dışan çıkanldılar. Millet Meclisi ve Senato Dısişleri KoKomisyonun AP'li üyelerinin sorulan misyonlarl gizli bir toplantıda Dışişleri Ba hazırdı. Liderlerinin daha önce kongrelerkanı Feridun Cemal Erkinin Rusya gezi de isaret ettiği üzere, Türk Sovyet Külsiyle ilgili açıklamalannı dinlediler. So tür Anlaşması konusunda Bakanı sıkıştırrular sordular, cevaplar aldılar. mak istiyorlardı. Komünizm propagandaSpor konularından, diplomasi alanına sından korkuyorlardı. Bakan, hem anlaşsıçramış olan AP'li Şinasi Osma, bu top mada bunu önleyen maddeyi göstererek lantının kendi soru önergesi üzerine yapıl hem de alışverişin daha çok bilim alanındığını söylüyordu. Oysa önergesi Meclis da olacağını bildirerek, AP'lilerin büyültBaşkanlığına verilmişti. mek istediği bir konuyu daha ortadan Meclisin ikinci katuıdaki komisyon o kaldırnuş oldu. Orhan DURU lıİ/l j OTIIRUM Çalışmada dinamizm, devamlılık ve aksiyon 8n vasıflar olmalı Parlâmentoda.. Bu nitelikte bir tempoyu hiçbir zaman bu meclislerin çalışmalan arasmda görmek ve bissetmek mümkün olmadı. Dedikodulu celseler hariç heyecan unsuru da görülmedi bu arada» Hükumetin güven oyu istemi ya da güvensizlik oyu bahis konusu olan celseler hariç Meclis bu heyecanı bugüne kadaı yajamadı. 450 mevcutlu MUlet Meclisinde 400 üyenin, 185 mevcutlu Cumhuriyet Seaatosunda 150 üyenin bir araya geldiğl oturum adedi hiç yok gibidir. Genellikle grup toplantılan, komlsyon çalıjmalan ve önemli olarak de genel kunıl müzakerelerinin bütününü kapsayan parlâmento çalıjmalannda görülen durgunluğun, birçok meselenin sonucunun alınmasını güçlegtirdiği israrla beUrtilmektedlr. Bir denetlm müessesesi olan gensoruya, bunu isteyenin taraftaılaın dahl Ugfl göstermezken, hiçbir ige yaramayan soru müessesesi, soruyu soranın ya da cevap verecek olanm Mecliste çoğn zaman bulunmayısı bir yana, boş yere işletilirken öte yandan önemli konuiara el atmak kabil olmamaktadır. Toprak Reformu nerede? Partiler Kanunu nerede? İcra ve İflâs Kanununn piyasa ve iyl niyetli insanlar büyük bir sabır içinde beklerken komisyonlarda bir kaplumbağa süratine mahkum edilmesi neden? Bu sorulann cevabı' yok. Bu durumun izahı yok. Aslında var. En iyimser bir izahla sebep, ağnr aksak gidiş alışkanlığı, umursamazlık ve zamanın değerinl anlayamamaktır. Meclis üyelerine, gruplara, partilere meclis içi dinamizmini bugün ya da yarın vermek lmkânı bulunamadığı takdirde çalışma gibi görünen faaliyet, aslmda boşuna akıp giden zaman olmaktan kurtulamayacaktır. Açıklığa kavuşmak için F. C. EBKİN Sözlük Bir bakan yada Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerinden doğan tasarruflann yasama organı tarafından denetilmesl amacı ile yapılan müzakereIerdir. Sadece Millet Meclisinln yetklsinde olan gensorn istemi mllletvekillerinc» ya da bir siyast parti gropunca verilen önergenin gündeme alınıp alınmıyacağı önce tartışılır, kabulü hallnde gensoru görüşmeleri için başka bir gün tespit edilir. Gensoru görüşmeleri sırasında tiyelerin verecekleri gerekçell güvensizlik önergeleri ya da Bakanlar Kurulunun güven isteği bir tam gün geçtikten sonra oylanır. Bakanın ya da Bakanlar Kurulunun düsürülebilmesi, üye tamsayısının salt çoğunluguyla olur. İKORİDOR Gensoru SAADET EVREN Millt Eğitim politikasıyla ilgili gensoru görüşmeleri sırasında Milli Eğitim Bakanı tbrahim Öktem, derli toplu, iyi hazırlanmıs bir konuşma yaparak inandığı eğitim politikasuu açıkça ortaya koyarken, gensoru önerge ler inden birinin sahibi olan Saadet Evren, zaman zaman AP'lilerin alkışlanna, zaman zaman da bütün milletvekillerinin gülüşmelerine sebep olan bir konusma yaptı. Bayan Evren, Türkçe konuşmağa çalışanları «uygurca ya da uydurmaca» konuşuyorlar diye suçlar ve bol arapçalı diliyle konuşurken, durmadan «diyaneU e «dinayet» diyordu. Bayan Evren'in konusmasından anlaşıldı ki, baş derdi öktem değil, Şükrii Koç'un başkanhğmı ettiği Öğretmenler Federasyonudur. Bu arada AP li Şadi Pehlivanoğlunun da «fi sebilülillah antikomünist» olduğunu bir vesile ile Bayan Evren açıklamıs oldu. Komisyon\ Bazı komisyonlann •eçimi yıpıldı. Meclis Adalet Komisyonu Başkanlığına AP'U tsmail Hakkı Tekinel seçildi. Dısişleri Komisyonu Başkam ylne Nihat Erim oldn. Anayasa Komisyonu Başkanlığına Abdfilhak Kemal Yörük getirildi. Bütçe Komisyonu Başkam İse AH Şaklr Ağanoğlu oldu. lllllllllllIlllllllllItlHllMim""" 1 " 1 ' 1II1IIIIII1IHIM1 IMIIIIIIIIIIIIIII 1MIIIII llllllllll »I1III llllllllllllllllllll «llfllll ••••••••••••••••••••••••••••••llllll •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııııııııııııııııııııt Meelb Senato Toplam • IIIIIIIIMI 168 77 245 m £|M Bfl ^ 9 Meclis Senato Toplam 191 45 . 236 Meclis ! 29 Senato : 9 Toplam : 38 Meclis : 20 Senato : 3 Toplam : 23 Meclis 1 13 Senato : 3 Toplam : 16 Meelis t Senato : 1 Toplam : 1 Meclis, Senato Toplam Bağımsu 17 56 73 Bos 12 1 13 TOPLAM s = Senato Meclis : 185 45» E l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l • IIMIIMIIIIIIIIIMM l l l l l l lllfllllllllllllllllllllllllllllMIIIMMMIMIIMIIIIIIIIIIIt KASIM TARİHİNOEN İTİBAREN 'Ifib EREGLI OEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T. A. Ş. TENEKE M A M Ü L L E R İ N İ N Sipariş ile ilgili hususlarda veya tamamlayıcı bilgi almak üzere yandaki adresterle temas etmeleri Sayın Müşterilerimizden rica olunur: DEKAPE SAC S A T I Ş I S E R B E S T Ç E Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Satış îşleri Kısmı Iznıir Caddesi No. 34, Kat 5 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T.A. Ş. fstanbul Bölge Satış Müdurlüğu Tersane Cad. 38, Kut Han Kat 6, Karakoy LEVHA Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalan T.A.Ş. Iznıir Bölge Satış Müdürlüğü Fevzipaşa Bulvarı 134/3 PİK Mühim ı riususi surette bastırılan teferruath mamul ve fiat kataloglarımız hazır olup müşterilerimize gönderileceği gibi yandaki adreslerin herhangi birinden yazılı müracaat üzerine de temin edilebilir. Y A P I L A C A K T I R ANKARA Telefon: 17 90 6369/62 ISTANBUL Telefon: 441896 İZMİR Telefon: 25377 SAİNT JOSEPH LİSESI n suç (Basın 20767/13940) Gaibe İhtar Kararı FİRAR : AHMBT GÜNAY Mehmet oğlu 1936 D. lu Kayseri Bünyan ilçesi Akkışla nahiyesi Girinci köyünde nüfusa kayıtlı ve oturur. Sivas 5 Er Eğt. TuğP. İht. Tb. 3. Grup eri. 1958/3 Ağustos 1964. MAZNUN Müdürü ve öğretmenleri, 22/XI/1964 pazar günü, saat 15 te, İstanbulda oturan, ya da konuk olarak bulunan eski öğrencilerini kabul etmekle rautlu olacaklardır. Bu toplantı, birkaç yıldır ara verilmiş geleneksel cpetit pains günunü yeniden canlandırmak için yapılmaktadır. TELEFUNKEN RADYOLARININ Gaibe İhtar Kararı SUÇ SA^NIK : FİRAR : SALİH GÖÇMEZ Veysel oğlu 1936 D. lu Izmir Basmane Tepecik 1241/6 sokak No: 41 de kayıtlı Sivas 5 Er Eğt. Tuğ. 2. Tml. Tb 4. GR. Eri SUÇ TARİHİ : 19 Aralık 1963 den 4 Haziran 1964 e kadar. K A Ç . . . K A Ç . . BE E TCK İ İKRAMİYELİ radyo programım Yann 13,50 14 arasmda İstanbul radyosunda dinleyiniz. : 3404/13927 * Cumhuriyet 13940 •••••••••••••< ••• ••••••••••••••^ Jecrübelı Muhasebecı Aranıyor X SUÇ TARİHİ Yukarıda suçu ve açık kimliği yazılı sanığa 15 aralık 1964 gününe kadar Sivas 59 uncu Tümen Askerî Savcılığmda hazır bulunmadığı veya bu süre içinde konutunu bildirmediği takdirde As. Mah. Kur. ve Yrg. Usulü Kanununun 192/2 maddesi uyarmca Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki bütün mallannın haczedileceği ihtar olunur. ADNAN ÜZE ASKERÎ SAVCI (2017 Yukarıda suçu ve açık kimliği yazılı sanığın 15 aralık 1964 gününe kadar Sivas 59 uncu Tümen Askerî Savcihğmda hazır bulunmadığı veya bu süre içinde konutunu bildirmediği takdirde As. Mah. Kur. ve Yrg. Usulü Kanununun 192/2 maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki bütün mallarınm haczedileceği ihtar olunur. YAVUZ MALATÎALI ASKERÎ SAVCI (Basm 2017 24364/13931) 1 Büyük bir sınaî müessesenin muhasebeciliğini yapmak ^ • üzere tecrübeü eleman aranıyor. J 2 Müracaat: 44 08 12 F.K. 593 Karaköy • »••••••••»»»»»••••»••••••••••»•»•••••<••••••• Reklâmcılık 4269/13930 Basm 24364/13932)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog