Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE UOKİ CUMHURİYE1 14 Kasım 1964 AtatütKün dış politiUası | Prof. Dr. Fahir H. ARMAOĞLU j MERHABA TOVARİS RUSYADA ÖNEMLt DEĞÎŞtKLİK OLUYOR: TENKÜ) HÜRRİYETİ DOĞUYOR. KULAKTAN KULAĞA FISILTI HALİNDE BAŞLIYAN BU TENKİD SALGINI ŞİMDİ BİRAZ DAHA YAYGINLAŞMIŞTIR. SOVYET YETKİLÎLERİ DE İKTİSAT, EĞİTİM KALKINMASINA PARALEL OLARAK DOĞAN TENKİD GELtŞMEStNt DE DİKKATLE İZLEMEKTEDİRLER. BU YÜZDEN 11 KİŞİLİK PREZİDYUM TARAFINDAN YÖNETİLEN RUSYANIN BİR MECLİSCE. AÇIKÇASI KOMÜNİST PARTİSİ MERKEZ KOMİTESİNCE İDARE EDİLECEĞİ DÜŞÜNCESİ YAYGINDIR. TURHAN AYTUL çıkarılacağını, Alman askeri gücünün, Ingütere ve Rusya hariç, bütün Avrupayı işgal altına alabile. ceğini, Ingilterenin kendisini sausyada sokaktaki resimlere Balkan Paktmm daha sonraki ge cinde, savaşın yaklaştığını ve ba vunmak için Fransaya güvenemibakınız, kimin iktidarda oldulişmelerinın, Atatürkün düşünce rışın korunması gerektiğini belir yeceğini ve savaşın 1940 . 1946 yılğunu görürsünüz. Hem de sistemine uygun bir nıtelik göster terek, «Maamafih, halihazırda en larında çıkabileceğini söylemiştir. bunlar subay apoletleri gibi sırayâiği söylenemez. 1936 dan sonra müstacel ihtiyaç, komşu memleket Nitekim savaş, bir yıllık bir önceAvrupada buhranlar şiddetlendiği lerin; birbirlerinin hususî ihtiyaç likle 1939 da patlamıştır. Yine A la asılıdır. Brejnev, Kosigin, Mikoyan, Suszaman, Balkan devletleri, Atatür larını ve meselelerini görüşmeleri tatürk'e göre, savaşın gerçek ga. kün öngorduğü sıkı bir işbirliği dir. Bnndan başka mıntakavî mi libi ne tngiltere veya Fransa, ne lov.. VJ, Böylece durumunuzu aVe barış zihniyetiyle hareket etmiş saklar, sulhün muhafazası için kıy Almanya değil, fakat Sovyet Rus yarlarsınız. Amma Kruçef ve Kruelsalardı, öyle sanırız ki, II. Dün metlerini şimdiden ispat etmi.şler ya olacaktır. Yine bu konuşmala çef'ten sonra Rusyada birtakım ya Savaşına giden olaylar ve bun dir» demiştir. öte yandan, Bal rında, Birleşik Amerikanın Avru. kıpırdanmalar var. Bunları size nirli sinirli : dan sonraki gelışmeler, bambaşka kan ve Saadabad Paktları ile Ata panın kaderine karşıdan bakamı vaka vaka anlatacağım. Hüküm » Çabuk» dedi. «Bana bir kibbir yön alabilirdi ve dalıa da ö türk, Türkiyenin etrafında bir ba yacağını, savaşa katılacağım ve sizin olsun : rit veriniz.» nemlisi, Balkan memleketleri, bir rış ve güvenlik çemberi meydana ancak Amerikanın katılmasiyle tki Türk gazetecisi, olanlara hayçok felâketlerden kendilerini kur getirdiği ve getirmek istediği ka Almanyanm yenilebileceğini de be Doktor llonka ses makinasınm retle bakıyorduk. Biraz önce Doktarabilirlerdi. Fakat Balkanlüa dar, Türkiyeye doğusunda ve balirtmiştir. Atatürk'ün, bu arada, bandlarına saldırarak : tor tlonka'nın kocası ses makinemirın klâsik toprak ihtirasları ve tısında bir üstünlük ve prestij de îtalya ve Mussolini hakkında söy« Siliniz onlan!..» dedi. se bugünkü Rusya hakkında kısa kısa görüşlülükleri, Atatürkün du sağlamıştır. Bu, Atatürk dış poli ledikleri çok ilgi çekicidir : «Eğer tstediğini yerine getiriyorduk. bir konnsma yapmış ve : şündüğünün aksine, Balkanlara ye tikasının kısa bir zamanda almış Mnssolini mfistakbel bir harbde, « Eğer,» demişti, cKruçef atılni bir biçim vermeyi kösteklemiş olduğu büyük mesafeyi de ifade Italyanın zabirî heybet ve azame. Fakat birdenbire ses makinasına tir. tini, harb haricinde kalmak sure saldırdı ve bandlan kopardı. Si mamış olsaydı banş içinde bir etmektedir. tiyle lâyıkı veçhile istismar edebiAtatürkün kollektif barış ve gü Savaşa Doğrn venlik politikasının ikinci bir ese Daha yukarda da belirttiğimiz Iirse, sulh masasında başlıca rolri de, Türkiye, Irak, Iran ve Afga gibi, Türkiyenin Lozan'dan arta lerden birini oynıyabilir. Fakat nıstan arasında 1937 de yapılan kalan meselelerden kendisini kur korkanm ki, ttalyamn bugünkü şe. Saadabad Paktı olmuştur. Ata tarıp normal barış düzenine gir fi, Sezar rolünü oynamak hevesin ; türk'un «kayda değer snlh eserle mek istemesiyle, Avrupada buh den kendisini kurtaramıyacak ve rinden biri» diye nitelendirdiği bu ranların başlaması, birbirine pa ttalyamn askerî bir knvvet yarat. pakt, O'nun başlangıçtanberi Do ralel olmuştur. Bu gelişme, Ata maktan henüz çok uzak olduğunu guda izlemiş olduğu dostluk, iyi türk'ün gözünden uzak kalmamış derhal gösterecektir.» • komşuluk ve yakınlık politikası tır. Atatürk'ün dünya barışı bakının bir sonucudur. Sââdâbâd Pak mından endişelerinin 1933 den iti Şüphesiz Türk Sovyet müna. tı ile bu unsurlar, kâğıt üzerine de baren başladığı anlaşümaktadır. 1 sebetleri, Atatürk'ün dış politikageçirilmek suretiyle daha güçlü Kasım 1933 söylevinde, «Beynel sının en ilgi çeken yanını teşkil bir duruma getirılmiştir. Bunun milel münasebetlerin geçen sene etmektedir. Atatürk'ün dış politi. da sebebi; 1936 da Uabeşistanı ele zarfında snlh ve hnzor noktai na kasını ele alınca, bu meseleyi de, geçiren Faşist Italyanın, buradan zarından inkişafı, cihanın bir çok hiç değilse ana çizgileriyle, besonra gözlerini Asyaya çevirmesi kısımlannda inşirah verici» olma lirtmeden geçmek büyük bir ek. ve bu memleketleri tehdit etmesiy mıştır derken, 1 Kasım 1934 söy siklik olacağından bu konuya da di. İtalyanm bu hareketi; bu dört levinde, dünyadaki silâhlanma ya özet olarak değinmeyi zorunlu gödevleti, kendi bölgelerindeki ba rışına dikkati çekmiş ve 9 Mart rüyoruz. rış düzenini daha somut tedbirler 1935 de C. H. P. Kurultayında ver 23 Nisan 1920 de Büyük Millet le güçlendirmeye sevketmiştir. diği söylevde de, «Arsıulusal dn. Meclisi Ankara'da açılıp, onun hü. Saadabad Paktı dolayısiyle Ata rura nazik bir bnhran geçirmek kümeti kurulunca, Atatürk'ün ilk türk'ün ilgi çekici bir davranışına tedir... bütün dünvanın gidişini işi, Sovyet Rusyaya başvuıup Andeğinmek isteriz. Atatürk bir Mi gözönünde tntarak dikkatli, hazır. kara hükümetinin tanınmasını ve sakı Milli toprağı olan Musulün ü lıklı, ayanık bnlunmak Iüzumuna ayrıca bir «askerî ve siyasî» ittifak zerinde o derece ısrar ettiği hal kaniiz» demiştir. Milletlerarası ha yapılmasım istemek olmuştur. İtİşte liderler sırası: Brejnev, Kosigin, Mikoyan ve Suslov. Bu askerî de, «güvenlik ve iyi komşuluk» a vanın gittikçe kararması karşısın tifak meselesi önemliydi, çünkü apoletler gibi her yerde kimin iktidarda olduğunu gösterir da Atatürk, büyük bir ilerı görüş Batı Anadolu Yunan işgali altınmacı ile Musulün Irak sınırları içinde kalmasını kabul etmiş ve le, gelecek savaşın havalarda ce. da bulunduğu gibi, Ankara hükübundan dolayı da Irak ile müna reyan edeceğini anlamış ve bunun meti de, Istanbul'da Meclisi Mebusebetlerde Musulü bir mihenk ta için de Büyük Millet Meclisinin san'ın istilâcı kuvvet tarafından şı yapmaktan kaçınmıştır. Irak ile dikkatini hava kuvvetlerimizin güç dağıtılması ve Türk Milletinin münasebetlere tam bir banş açısm lendirilmesi zorunluğu üzerine çek temsilcisiz kalması üzerine kurul. dan bakan Atatürk, Irak Kıralı miştir. Cumhuriyetin ilk yılların muştu. Kurtuluş Savaşının Ankara Faysalın 1931 de Ankarayı ziyareti dan itibaren, bir yandan barış po hükümetiyle teşkilâtlanma yoluna sırasında verdiği bir söylevde, litikasını yoğunlaştırırken, bir yan gitmesi ve kendi milH hükümetine Türk Irak münasebetlerinin un dan da milli savunma gücümüze kavuşması karşısında, istilâcıların Derneğimizin Vatan caddesi yurt inşaat sahasmda busurlannı şu şekilde açıklamıştır: önem vermiş ve 1935 ten itibaren bu hükümeti de ortadan kaldırlunan 180 ton beton demiri. 82 M3 kereste ile biriket, nu savunma tedbirleri üzerine d'aha mak için sert harekete başvura. «Bugünkü karşılıkh menfaatleri ve cır ve taş şartnamesine göre kapah zaffla teklif alma sucakları ?üphesizdi. Şu halde, aynı dahilî, harieî sulh ve sükun siya fazla eğilmeye başlamıstır. retiyle satılacaktrr. istiîâcı kuvvetlere karşı savaşan setleri ve münasebetleri, Irak ile Atatürk, II. Dünya Savaşının seDemegimiz Artırma ve EksUtme Kanununa tâbi deTiirkiyeyi birbirine yaklastırmak bep ve sonuçlarını daha 1932 yılın. Sovyet Rusyamn ittifak ve yardıta ve daha çok dost yapmaktadır». da tam bir berraklıkla görmek su mı önem kazanmaktaydı. Fakat ğildir. Balkanlılar da, gerçekçi olmıyan retiyle, milletlerarası münasebet Sovyetler Atatürk'ün ittifak sisŞartnamesi Müdürlüğümuzden alınabilir. davranışlar yerime, Atatürk'ün bu ve olaylara olan nüfuz ve bunları temini kabul etmemişlerdir. BuTelefon: 27 25 M «1 nun birinci sebebi, Sovyetlerin, görüşleri ile hareket etmiş olsa tahlil gücünü ortaya koymuştur. lardı, herhalde Balkan Paktı da 27 29 Eylül 1932 de General Mac her şeye rağmen Ingiltere ile sert Cumhuriyet 13921 çok daha olumlu gelişmeler göste Arthur'la yapıp 1951 de açıklanan bir duruma girmek ve Ingiltereyi kızdırmak istememeleri; ikincisi rebilirdi. konuşmaları, bugün herkesi hay. de, Atatürk'e güvenmemeleri idi. Atatürk bölge paktlarına özellik retten donduracak bir şekilde, O'le önem vermiş ve bunları genel nun geleceğe nüfuz kudretini göYARIN Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii barışm korunmasında etkili vasıta zümüzün önüne sermektedır. Bu TÜRK SOVTET lar olarak görmüştür. 1935 te bir konuşmalarında Atatürk, II. Dün. Müessesesi Müdürlüğünden: MÜNASEBETLERt yabancı gazeteciye verdiği deme ya Savaşının Almanya tarafından HARBE DOĞRU R K1P1RDÜNM/1 VARS.. Doktor llonka «kibrit verin» dedi. Sonra kocasının feype alman siyasî konuşmasını yakarak beni anlayınız» dedî PRAVDA BAŞYAZAR1: Komünist Partisinin organı olan Pravda gazetesi Lenin tarafından kurulmuştur. Gerçek mânasına gelen Pravdayı bugün PAVEL SATYUKOV yönetmektedir. SATYUKOV Komünist Partisi merkez komitesi ve dışisleri komisyonu üyesidir. dünya daha çabuk gerçekleşebilir Kruçefin azliyle birlikte Pravda'dan uzaklaştırılmış 3 gün sonra tekdi. Ancak Brejnev'in de aynı yol rar eski görevine dönmüştür. da yürüyeceğini zannederim. Üstelik başka yol yok ki...» tlonka, masa üstünde dnran kibriti kaptı, kopardığı bandı bir tabla içinde yaktıktan sonra, yaptıklanndan Oztir dileyen bir yfizle : « Beni anlayınız» dedi. Pavlov, teknik oknl ögrencisiydi. « Stalin,» diyordu, »bizi bu kud retli halimize getiren lider odur.» ttiraz ettik : € Bak Pavlov,» dedik, cçoğunluk Stalinden nefret ediyor. Üstelik mezannı Kremlinde bir köşeye atmışlar. Küçücük bir taş etiketten başka hiçbir şeyi yok...» Konnşmamızı hemen kestl : « Evet, bir nesli tüketti» dedi. «Amma bugünkü Rusyamn temellerini o attı.» Gfilerek sordok : € Bunlan yazabillr mtyizT» Blze inanan Bir ifadeyle eevap verdi : » Amma hüviyetimi açıklamadan..» Bir Rns Bamimt, esns yakın, dfilündüğünfl söyliyen insandı. Amma iki Rus birbirinden korkuyordu. Üç Rus bir araya geldiği zaman : c Yaşasın Brejnev, kahrolsun Kruçef!..» diye bağınyordn. Zamkiyeviç, Rus Basın Yayın Bakanhgının beyniydl. Her şey onda başlıyor ve onda bltiyordu. Sorduk : € Brejnevle konusmak istiyoruz.» Cevap verdl t « Arzunuzu iletecegim, fakat sanmam.» Arzumuzu defiftlrerek ıtr»r ettik : « O halde bize isimsiı fakat onun yerine konuşabilecek yetkili bir teknik adam gösterin.» Zamkiyeviç güldfl : « Siz yine eski arzunuıt döndünüz, yine Brejnevle konusmak istiyorsunuz..» Moskova'da bir yabaneı elçilikteydik. Sordum : € Tek tek Ruslarla yaptığımız konuşmalarda düzen ve diktatorya tenkid ediliyor. Bu eskiden de böyle miydi, yoksa Kruçef'ten sonra mı oldu?» Diplomst blraı daha bana yaklastı : r Evet» dedi. «Görgüleriniz çok doğru. Yavaş yavaş Rusyada idarecileri tenkid başladı..» Hemen sözunfi kestik : € Pekiyy.. Bunun sonu ne olacak?» Heyecanlı fakat fısıldar glbl konuşmaga devam etti. Çünkü Rusyada siyasl meseleleri konuşmanın tonu sadece fısıldamaktır : « Prezidyum üyelerinin de aynı kanaatte olduğu söyleniyor. Hattâ Kruçefin atılışındaki önem | li unsur şahsî diktatoryası. Şimdi I genel kanaat şu: Rusyamn idaresini daha geniş kadrolu bir Mecli* se bırakmak. Bunun için ilk akla gelen Komünist Partisi Merkez Komitesi. Burası 300 kişilik bir Meclis. Komisyonlan var, idare barajlan var, fakat memleketi çekip çevirmek sadece Prezidyumun kararlarına bağlı. Duyduklanmıza göre Brejnev ve Kosigin, Komünist Partisi Merkez Komitesine memleketin idaresini bırakmak karanndaymış..» Bu bir diplomatın iddiasıydı amma Rus yetkilileriyle yaptığımız konuşma tek partili rejimin bir komite tarafından degil, bir büyük meclis tarafından yönetilmek isten digini gösteriyordu. Amma bugünün gerçefi yine her şeyin tek adam tarafından götürüldüğüydü. Kızılay İstanbol Müdürlüğünden: İnşaat Malzemeleri Satılaeaktır Türk gaveıecileri Tass'a yardımcı olarak kurulan Dünya Haberler Ajansının Genel Müdiir Yardımcısını sıkıştınyorlar SUALLER VE CEVAPLAR konu veresim: Ayhan Başoglu M\ÇİM BİLMİYORUM, FAKAT AMAN AUUAHIM ' OK.ĞAPUı.VA Müessesemizde mevcut hurda kanaviçe, telef, üstüpü ve parça bezler 30J.1J.964 pazartesi günü saat 14 de pazarlık suretiyle satısa çıkanlacaktır. Mallan ve şartnameyi görmek ve teminat yatırmak üzere en geç pazarhk günü saat 12 ye kadar Müessesernize müracaat edilmesi rica olunur. (Basın 21245/13936) 1 123456789 İstonbul 5. İcra Memurluğundan Dosya No: 1964/636 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 8.000 lira kıymetinde motorla mücehhez Hofman tipi Ütü Presi ile 15.000 lira kıymetinde üç adet motor la mücehhez mavi boyalı markasız komple faal kuru temizleme makinesi Beyoğlu Balıkpazarı Mahkeme Sokağında kain 17/1 Noda 19/11/1964 perşembe günü saat 12,3013 arası açık artırma suretiyle satılaeaktır. O günkü teklif muhammen bedelin %75 ini bulmaz veya alıcı çıkmazsa 21/11/1964 cumartesi günü aynı yer ve saatler arasında ya pılacak ikinci açık artırmada en çok artırana ihale edilecektir. Tellâliye rüsumu ile ihale karar pullan alıcıya aittir. Tâliplerin satış yerinde hazır bulunacak memura müracaatlan ilân olunur. (Basm: 21372) 13933 Moskova'da «SOKAKTAKİ ADAM» ve resmi yetkililerle yapılmıj bir sual cevap dizisi: SUAL Türkiyeyi nasıl tanıyorsunuz? SOKAKTAKİ ADAM Türldye bir Amerlkan sömürgesidir. SUAL Nereden biüyorsunuz? SOKAKTAKİ ADAM Radyolarda öyle söylüyorlar, gazetelerde öyle yazıyorlar. SUAL Yabancı radyolan dinliyor musunuz? SOKAKTAKİ ADAM Hayıı yabancı dil bilmiyorum. BİR DİPLOMAT Ruslaı yabancı tadyo dinliyemezler. Çünkü Moskova Radyosunun yüksek frekanslı oluşu dlğer istasyonların dinlenmesini teknik baknndan imkftnsızlastiTir. SUAL Hangi yabancı gazeteleri okuyorsunuz? SOKAKTAKİ ADAM Franmea Hnmantte, tngilizce Dally Worker. (1). SAL Komünist Partisine girebilir misiniz? SOKAKTAKİ ADAM BelU amma zor. YETKtLl Evet. Komünist Partisinin 10 milyon aslî ve namzet üyesi vardır. Her Rus vatandaşı ftrebllir. SUAL Neden girmek zor? SOKAKTAKİ ADAM Girilmez, almır. SUAL Yurt Hışipa çıkabilir misiniz? SOKAKTAKİ ADAM Hiç düsünmedhn, amma çok gfiç zannederim. YETKtLl Her Rus vatandaşı istediği zaman dısan çıkabiliı. SUAL Otomobil sahibi olmak ister misiniz? SOKAKTAKİ ADAM Evet piyango çıkarsa. (1) mgiliz ve Fransn Komünist Partisi organlandır. I M.S.B. Ankara 3 No. la Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: Muhammen bedeli beher kilosu 8.25 lira ve geçici teminatı (6.250.) lira olan (100.000.) liralık Sülyen) işinin kapalı zarfla eksiltmesi 21/11/1964 cumartesi günü saat 11.00 de Komisyonda yapüacaktır. Şartname!#r mesaî saatlerinde Komisyonda ve îstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Tâliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazrrbyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanhğma vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. (1975 Basın 20816/13922) İ SAĞ UAR. VAVCİT AÇ, TAR. BENİ t?Ü SOLDAN SAGA: 1 cAydın kişi» lere böyle denilir. 2 Birini taklide kalkışarak züppelik yapma hareketi, bir eda. tm kısaltılmış ve kalınlaştınlmış hali. 3 Günde birkaç defa sofra başında yaptığımız iş, leb demeden leblebi lâfı olduğunu anlıyan. 4 Komşu bir memleket, derin. den inceleme işi. 5 Çevrilince ve arkasına «köy» kelimesi getirilince tstanbulda Kurtuluş çevresin de bir semt belirir, isim. 6 Bir şeyi başka bir şeye lâve edip karıştırmak. 7 cÇok usta zıplayıcı küçük hayvan» karşıhğı iki söz. 8 Güneşten bize gelen kuvvetlerden, bir zaman parçası. 9 Bir kadın için bu kadarı iyidir, fazlası âşık usandınr (iki söz) bir emir. TUKARIDAN AŞAGrSA: 1 En küçük toplu yaşama yer lerimizdeki başı sarıklı din adamı (karma söz). 2 Bir edat, eski der vişler aba giyip bunu da ellerine alırlar ve diyar diyar dolaşırlardı. 3 Isviçrede bir göl, motörlü vasıtalar ve yayalar içm en büyük tehlikelerden biri. 4 T;rsi «çift sayıda şehir» demekir. 5 «Kumarda yu!.» mânasına bir emir, Fransa ile Almanya arasın da iken tarafsız :< ıi v ıı ve bağımsız hale geirilmiş bölge.. 6 Vilâyet IıOnna hııtnutai" lerimizden biri, halledtlmU «*k» çevrilince «bir yeri istilâ veya bir şeyi alıp vermeme» mânasına gelir. 7 Bir cins pamuklu bez. 8 Pek tanınmış bir îstanbul şarkısının konu. su. 9 Mensuplugu var, âdi halı cinsi. 4O Moskova Akademisinin 200 üncü yıldönümü şenliklerine Darülfünunumuz adına iştirak eden müderris Köprülüzade Fuat Bey dün Rusyadan şehrimize dönmüştür. Fuat Bey kendisiyle görüşen bir muharririmize şunları söylemiştir: c Orada karşılaştığım istek Üzerine Moskova, Leningrad ve Baku'da konferanslar verdim. İzvesti^a gazetesine de istedikleri için bir makale yazdım. Kânunusâni (ocak) ayında Baku'da bir Türkiyat kongresi toplanacak. Bu kongreye bizden Necip Asun ve Hamdullah Suphi Beyler dâvet edilmişlerdir.» Köprülü zade Fuat bey Moskova'dan avdet etti 14 Kasım 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Ankaranın Başkent oluşunun yıldönümü dün parlak bir merasimle kutlanmıştır. Bu münasebetle şehir baştan başa donatılmış ve Belediye binası önünde bandolar çalmıştır. Bu arada 300 kişilik bir de büfe hazırlanmış ve dâvetliler burada ağırlanmışlardır. Halk Ankara Şehremini Haydar Beyi tebrik etmiş, Haydar Bey de tebriklere mukabelede bulunmuştur. Ankara'nin başkent oluşunun yıldönümü Faik Sabri Bey Paristen döndü Pariste açılan Beynelmilel Tezyini Sanatlar Sergisi Genel Ko Köprülüzade Fuat Bey Faik Sabri Bey miseri Fransa senatörlerinden M. Ferdinat David ile Sergi Komiserimiz Faik Sabri Bey dün şehrimize gelmişlerdir. Pera Palas oteline misafir inen Fransız senatörü kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şuntarı söylemiştir: « Sergideki pavyonunuz pek cazipti. Hele Hali; lokanta ve gazinosu çok parlak bir intiba uyandırdı. Hükümetlerimiz arasındaki ticarî ve iktisadi her türlü bağlann kuvvetlenmesine çalışmak üzere buraya gebniş bulunuyorum.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog