Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

14 Kasnn 1964 CUMHTJRİTET BİR DAKİKA: Serbest Ticarct yıkıhyor mu? Parıs 13 Ingilteredeki Isçı Hukumetin, gumrukleri '• 15 nısbetınde arttırması Serbest Mubadele Bolgesı Bırliğıne (EFTA) dahıl olan ulke Tokyoda oturarak protestoda bulunan Japon oğrenciieriyle polis leri veni tedbirler »lmaya arasındaki kavgadan bir sahne •evketmistir. Danimarka, tsveç ve Fin • Isndiva Maliye Bakanları «karsı tedbır» düsunmek ü zere 30 Kasımda Kopenhagda toplanmayı kararlaştırmıı lardır. Bu ulkeler, Cenevredekı on goruşmelerde, Ingılız Hskumetının aldığı karan tenkıd etmışler, Ingıltereyı EFTA'jı jıkmakla suçlaNümayişlerin gitgide genişliyeceği ilân edildi mışlardır Bu arada Stockholm da Sasebo 13, (a.a. AP Radyolar) Amerikan nukleer denizaltısı bır konusma yapan îsveç Tıcaret Bruksel 13, | a j . Radvolar) Bakanı, îngılterenın aldığı kararın «Sea Dragon>un Japonya>a gelışi munasebetiyl* yapılan numayişlere Ortak Pazar Bakanlar Konsevı, »n çok îsveçe dokunduğunu, ıkı ul devam edılmektediı. Bugun yuzlerce numayisçl «Sea Dragon>un demfr dun geee jarısına kadar çalışma kenın arasındakı tıcaretın azalacağım belırttnıstır. Danimarka Tıca attığı limana doğru ilerlerken, başlarında bulunan sosjalist muhalefet sına rağmen, Cenevrede, pazartesı ret Bakanı ıse kendı ulkesmln de millerveldll Yanoske Naraski tevkif edıhniştir. Sos>alist Parti bu tev gunu başlıyacak olan cKennedy k'sa zamanda gumruklerı arttır klö siddetle protesto etmış ve Emni>et Mudurluğune, mılletvekilinin goruşmelerı» (tarıfe muzakerelerı) mak zorunda kalacağını soylemış serbest bırakılması içın, bır hevet gondermiştir. Sosyalist Partl ve sen ıçın hazırlanması gereken mustetır. dikalar, Amerikan denızaltısı Saseboda kaldığı muddetçe protesto ha rek lısteyı hazırlamaya mu\affak öte yandan Isveçın «Volvo» oto reketınin gitgide genışlejeceğıni ilân etmışlerdır. Muhalefet i e akthist olamamıştır mobıl ve kamyon şırketı Ingıl oğrenciler, bır hafta sonra Yokoska'ya gelecek ikınci bir Amerikan Bakanlar, cumartesı sabahı \ e tereden satın aldığı bazı aksamın denızaltısı için de numayışler japmaya hazırlanmaktadırlar. nıden toplanacak ve bu arada uzfıatını °o 2 dusur»ceğını açıklamış manların yapmı? olacağı çalısmaOte yandan aynı konuyla ılgılı otır. «Volvo>, Ingılız ıhracatçılarıDun aksau'kı kasımda Parlâmentoda yaptığı ko ları ıncelıyecektır na îngılız Hukumetının satış fıa larak numayış yapan oğrenciler Tokduruma gore, anlaşmaya \arma tına gore, 'a 2 yardımda bulundu yoda da hâdıselere sebep olmuşlar nusmada, hukumetının nukleer sı v»>>a varmama imkanları denk goğunu, bundan oturu «VoHo» nun dır. Tokyoda ılk once Imparatorluk vasetını şoyle açıklamıştı rulmektedır Toplantıja katılan » Japonya her çeşıt nukleer Îngılız ıhracatçılarına odedığı para Sarayı yakınındakı parkta toplanan oğrenciler, daha sonra Parlâmento ınfılake muhalıftır Hukumet Ja bır uje, Batı hukumetının bugun yı °» 2 azalttığını bıldırmıstır durumu yenıden tetkık edeceğını blnasına yürumek ıstemışler, fakat îktısadî çevreler tngıhz Hukume yolların kapatılmıs olduğunu gorun ponvava nukleer sılâhlar sokulma soylemıştır. tının ve EFTA'nın uyelerınm son c« istasyona gıtnıışler ve dağılraış •;ına karşı kovmaya devam edecek Bazı Bakanlar, muzakerelerı entutumuna ışaret ederek bu anlaş lardır. Polıslere devamlı olarak taş tır Atom enerjısı ıle çalısan Ame gellıyecek bır lıste sunmaktansa manın sonunun yaklaştığını belırt ftrlatan ve tahtalarla hucum eden rikan denızaltıları ıse Amerıka 16 kasımda C»nevrede bulunmamektedır öğrencılerden ıkısı tevkıf edılmıstır. Japonva Guvenhk Anlaşması ge mayı tercıh etmektedırler. regınce Japonjaja gırebılmekteîngıltere, EFTA'yı Ortak ParaHukümet politıkası «Kennedy goru«.melen» GATT ra karsı kurmuştur Yeni Japon Basbakanı Sato. 10 dır Bu konuda gereklı butun ted (Gumruk ve Tıcaret Genel Andbirler ahnmıştır ve hukumet bu sıjasetıne devamdan vazgeçmıye lasması) çerçevesınde, gumruk tarıfelerının °o 50 oranında ındırılcektır. mesı amacı ıle duzenlenmıst r OrSato, Lıberal Demokrat Partıje tak Pazar uvelerının, gumruk ınmensuptur Muhalefettekı Sosya dırımınden jararlanacak mdlları lıstler ıse Amerıka Japonva Gu ıhtıva edecek musterek bır lıste venhk Antla«îmasına muhalıftır. hazırlamaları gerekmektedır Hasret kavuşturan Kimsecıkler duvmadan, Cluslararası Şehircılık Teşkilâtının, her sene toplanan kongresinin, bu sene tstanbulda yapümasını teklıf etmışız. Teklıfinm de kabul olunmuş. Şimdi, dunya sehircilik mute hassısları, senelik «Şehırcılik Gunu» nu kutlamak İçin buray» geleceklermis. Aman, ne iyi. Hemen buyursunlar. Başlarımızın üstunde yerleri hazır. Hele bir gelsinler de onlar şehir görurler, biz de mütehassıslannı! D. N. Çok toraflı NATO nukleer gücünün teşkili için ingiliz teklifi bekleniyor LİPPNANN Moskova Pekin münasebetleri ve Amerika Mtnh Japon Sosyalislleri Amerikan nOkleer denizaltılarının ziyaretini prolesto ediyorlar Ortak Pazar Yugoslaviorın Batılı miişferek gömrük ülkelere yerleşmelerine müsaade ediliyor farifelerinde aıılapııyor Johnson 550 milyon dolarlık bir vergi indiritni tasarlıyor Bakanlardan, görevlerine devamlan istendi Washinçton, 13 (a.a. Radvo) Bır suredenberı Washıngton'da NATO meselelerı hakkında goruşmelerde bulunan Federal Almanja Savunma Bakanı Von Hassel, bugun Dısıslerı Bakanı Dean Rusk ıle yaptığr goruşmeden sonra gazetecılere, çok taraflı nukleer kuv\et projesı ıle ılgılı yenı tesebbuslerde bulunmadan once îngılız Hukumetının teklıflerının bellı olmasının ve bu teklıfın ıtına ıle ıncelenmesının kabul edıldıgını soylemıştır Öte yandan Amerikan Savunma Bakanı Robert McNamara ve Batı Almanva Savunma Bakanı Kaı Uv\e Von Hassel, ortakla'a yavınladıkları bır demeçte, çok taraflı kuvvetın nukleer sorumluluğun gerçek anlamda paylaşılması ımCenevre, 13 (\.P.) Ilk defa o kânmı en ı>ı şekılde sağladığını ve larak bır komunıst ulke, Batıva avnı zamanda nukleer sılahların gıtmek ıstıyen vatandaşlarına yar çoğalması tehlıkesını de onledığını dım ıçın Batı dunyası teskılâtlan belırtmıslerdır. nın memleket dahılınde faalıyet gos Ikı Savunma Bakanı, çok taraflı termesıne ızm vermıştır Bu mem kuvvetın bugunku durumunu gozleket Yugoslavyadır den geçırmıs ve bu kuvvete butun Yugoslav hukumetının, Avrupa NATO ulkelerının katılabıleceğını Muhaceret Hukumetlerarası Komı ve uve memleketlerının bu yoldatesıne (ICEM), memleketı terket kı muracaatlarımn ıvi karşılanacamek ıstıyen vatandaşlara Batıh teş ğını ısaret etmışlerdır Dıplomatık kılâtların yardımda bulunmalarına gozlemcıler bu ıfadenın, kuvvetın ızuı verdığı bıldırılmıştır kurulmasına karsı olan Fransayı Hıcret etmek ıstıyenleruı ekserısı hedef tuttuğunu sovlemektedırler Avustralyaya gıdecek ve orada, bun Öte yandan Batı Almanva Dısısdan bır kaç sene evvel memleketten kUçan yakınlarınuı yarıına yer lerı Bakanı Schroeder bugun leşecektır Bazı Yugoslavlar Italya Bonn'da Fransanın kendı vurucu ya gıdecektır Yugoslav hukumetı kuvvetını gelıstırmek amacıjle Alnın şımdı muhaceretle ılgılı tahdı manyadan vardım ıstedığı yolundatı hayli azalttığı anlaşılmaktadır. dakı sovlentılere cevap vermiş, Doğu Avrupadan Batıya senede «Bızım destekledığımız atom tasaortalama 10 000 kışmın kaçtığı bıl rısı. çok taraflı nukleer kuvvet dırılmektedır. Mültecıler daha zıya projesıdır» demıştır de Polonya, Çekoslovakya, Macarıstan ve Yugoslavyadan kaçmaktadır. Bayramoğlu ve İstinyeli Bu sayıya, Doğu Almanyadan kaitimatnamelerini sundular çan mültecıler dahıl değıldır Brfiksel, 13 ( u . • AP) Kıral Baudouın, ıtımatnamesını takdıme gelen Turkıve Bujukelçisı Fuat Moskova 13, (a.a) Afgan Kıra Bayramoğlunu bu sabah Bruksel lı Mohammed Zahır Şah, maıyetıyle bırlıkte, ozel bır uçakla Pekin Sarayında kabul etmıştır. öte yandan Turkıyenın ılk Maden Moskovaya gelmışür. Hukumdar, hava alanında başta Devlet lajsıa Buvukelçısı Hasan İstinyeli Başkanı Mıkoyan olduğu halde Sov bugun Kuala Lumpur'da Kıral yet devlet adamları tarafından kar Yang DıPertuan Agong'a itımatnamesıni takdım etmıştır şılanmıştır. K omünist Dünyada kaçınılmazlığı uzun zamandanberi bilinen iki olay, aynı anda vukua gelmiştir. Bu durum, siyaset ayarlaması işini güçleştir miştir. Eğer Kruçef Kızıl Çinin Nukleer Kulübe girnıesinden çok once çekilmiş olsaydı, mesele basitleşecek, Sovyet politikasının aynı yolda yuruyup yürümiyeceğine veya Kruçef sonrası rejimin ne kadar zamanda istikrara kavuşacağma bakılacaktı. Eğer Kızıl Cin atom bombasını Kruçef sağlam vaziyetteyken patlatsaydı, Pekini dizgine vurmak üzere ortak, fakat zımnî bir anlaşma yapılması akıllıca bir hareket olacaktı. Fakat simdi iki tahmın yapmak mecbnnyetindeyiz t Birıncisi, Kruçef sonrası rejimin aylarca, belki de seneler» ce sevval ve kararsızlık içinde olacağıdır. Ikinci tahmin de, Pekinin atom bombasının Amerikan ve Sovyet standardlanna gore ilkel oldufu suptaesiz bnlnnmasına rağmen, Kızıl Çinin yakında, hiç değilse Doğn Asva iılkelerı tarafından gerçek bir nukleer kuvvet olarak telâkkl edıleceğıdir. HAYATÎ MENFAAT Rusva ve Kızıl Çıne karsı ana hedefimız, Komünist Dunjanın tek bır dusman nukleer kuvvet halınde bırleşmelerını onlemek olmalıdır. Fakat bu, Sovyet • Kızıl Çln ihtılâfınm devamı ve sıddetlenmesınde hayatl çıkarımız bulunduğu anlamına alınmamalıdır. Demek istedığim, ikisi arasında vanlacak herhangî bır anlaşmamn sekli uzerınde hayatî çıkanmızın bulunduğudur. Krıtık sual, Rusya ile Kızıl Çinin Batı ile barış ıçınde beraber yaşama mı, yoksa Batıya karşı ihtılâlcı duşmanhk esası uzerınden mı bır anlaşmaya varacaklarıdır. Amenkanm Rusya ve Kızıl Çıne karsı ızlıyeceğı polıtıka, bovle bır uzlaşmanm âkıbetını tâyınde fevkalâde muessır ve belkı de kesın sonuca goturucu olabılır. Kruçef idaresindeki Rusyayı nukleer harbi bir tarafa iterek banş içmde beraber yaşamaya suruklemede baslıca rolu oynıyan askerî taktık, Kızıl Çıne de teşmıl edılmelıdır. Bu, kuvvetlı taklidinin yapılmadığı askeri ustunluk pohtıkasıdır. Hukmetmek değıl, fakat vazgeçırmek için kullanılan bır üstunluk. Afgan kıralı Moskovada Johnson City (Texas) 13, (a a.) Başkan Johnson, her ıkı Meclısten de Amerikan hazinesine jılda 550 milyon dolâr kazandıran perakende satışlardan alınan vergilergelecek j ı l indırim yapılmasını \e diğer vasıtalı vergile rın indırilmesi konusunun gozden gecirilmesini Isteme>e karar vermiştir. Başkan, bu kararı Johnson Cıty'de Hazıne Bakanı Douglas Dıllon ıle yap tıgı bır konuşmadan sonra vermıs.tır Dıllon, bugun Austınde yaptığı bır basın konferansında Başkanın guzellık mustahzarı boyalar, zıynet eşyası, kurk, bavul ve el çantası gı bı malzemeden Kore Savaşından be rı satış fıyatının ool0 u oranında alı nan luks vergısınde ındırım yapılma sını ısteyeceğını açıklamıştır. Dıllon, Hukumetın ayrıca, fabrikasyon mallardan alınan vergılerın de cem'an 550 milyon dolârrn üs tunde ındırım yapılmasını teklıf edeceğını, Baskanm 1 temmuz 1965 de yururluğe gırmek uzere vergı ındırımı hakkında kesın karar almadan once bu yıl ıçınde ıktısadi durumun tekrar ıncelenmesını tavsıye edece ğını de ayrıca behrtmıştır. Dığer taraftan Beyaz Saray Basın Sekreteri Vekılı, Malcolm Kıldurf, Başkan Johnson'un kabıne uyelerın den gorevlerıne devam etmelerını ıstedıgını ve dolayısıyle kabınede her hangı bır değışıklık yapılmıyacağı sonucuna varılabıleceğını soyle mıştır. Pakisfan, fiusya ile daha iyi münasebeller kurmayı umuyor Rawalpındı 13, (A.P.) Peşaverde bır konusma vapan Dışıslerı Bakanı Zulfı kar Alı Butto, Kremlınde j e r alan ıktıdar d»ğışıklığınden sonra Pakıstanın, Sovjet Rusja ıle daha ıjı munasebetler kurmajı umdugunu soylemıstır Dısıslerı Bakanı, ıktıdardan uzaklastırılan Kruçefe \oneltılen ıthamlardan bırının asırı derecede atılgan'tğı v» kararlarındakı acelecılıgı oldugunu sovlemıs, «A^socıated Press of Pdkıstan. ajansma gore, sunları eklemıştır « Hındıstanı Kesmır halkına ve bu toplumun k»ndı kaderını tâvın »tme hakkına karşı desteklemek kararı derın dusunce ve tetkıklere dav, anmaktadır » Kesmır me«°lesı\le ılgılı Bırlesmıs Mılletler muzakerelerınde Rusva bılındığı gıbı, Hındıstanı desteklemış 4 tır Butto, Pakıstanın Komu nıst Çınle kurdugu dostluk ıçın «Pakıstanın butun kom•iuları ıle dostane munaseb°tler kurmak ısteğının terem bır mısalı» demıstır SAFİYANE ÖN YARGI Bovlece Kızıl Çın, bır nukleer kuvvet olarak Sovyet lerın 1950 lerın ortasından ıtıbaren oynamakta olduklan role aynı şartlar »ltında sahip olmaktadır Bu, Pekını barıs içinde beraber yasama politıkası ız!eme\e ıtmekte kullanılacak bır vasıta olmahdır. Nukleer gucü politikasının ayrılmaz bır parçası olan Amerıka, komünist ulkelerle, bırbirlerının benzerı olmadıklan ve değısik mıllî menfaatleri bulunduğu prensıpi uzennden muzakerelere gırismenin çarelerinı araştırmalıdır. Goldvvater'culuğun dunyadaki Amerikan diplomasitını felce uğratacak sakatlıklarından onde geleni, komunıst ulkeler arasında hıçbır fark olmadığı ve hepsıne aynı derece duşmanlıkla muamele edılmesi yolundakı sâfıvane onyargıdır. Keza hem Rusya, hem de Kızıl Çın Marksizm ve Lenınızmın şampıyonluğunu yapmaktadır; fakat gelişmemn değısık safhalarındda bulunmaktadırlar ve mıllî çıkarları değısıktır BAĞIMSIZL1K iSTEGİ Ayrıca, Doğu Avrupamn komunıst ulkelerı, Mosjcov a karşısında gıttıkçe artan istiyakla mıllî bağımsızlık ıstemektedırler. Guneydoğu Asya'da, Kuzey Vıetnam ve Laos gıbı ülkelerin, Kızıl Çın hegemonyasından sıyrılmayı tercjh edeceklennı duşünmek içın de her sebep mevcuttur. Mâkul ve başarılı bır Amerikan polıtıkası, bari'îin korunması uğruna, karsıhklı menfaatler esası uzerınden anlasmalara varmak uzere sıireklı gayretlerde bulunulmasını gerektınr. Kızıl Çinin mılitan ıhtılâlcılığınden sıyrılarak dıkkatını ıç gelısmelere teksıf etmesinde Rusyanm hayatî menfaatı bulunduğu yeten kadar aşıkârdır. Bu bızım de menfaatimızedır ve Amerikan diplomasısı hıçbır zaman, Kızıl Çmin bir kuşak sonra butun komsuları ile denizde ve karada barışacağı ıhtimalıni gozden uzak tutmamalıdır. [Bu yazımn Turkıve'de neşır hakkı yalnız «CUMHURİYET» gazetesıne aıttır ] TEŞEKKÜR î Kasım 1964 Pazartesı gunu ebedıyven kaybettıgunız sevgıll eşım, Babamız Radyolog Dr Talât Cıvelekoğlu'nun hastahğı sırasında tedavısi ıle meşgul olan ve en samımı arkadaşhk duyguları üe daıma alâkalarını esırgemıven Istanbul Unıversıtesi Tedavi Klınığı ve Haydarpaşa Numune Hastanesı kıymetlı Hoca ve meslekdaşlarına, Savırı Dr Rasım Hatıboğlu, Dr Kemal Saracoglu, Dr Bulent Berkarda, Dr Cavıt Çakırgoze, son anına kadar janmdan ayrılmıjan, Tıp feragat ve fazılet numunesı veren Iskenderundakı hekım arkadaşlarına ve bılhassa Dr Sabahattm Urunay, Dr Hasan Ze>nel Aksov. Dr Ilhamı Aydın ve Iskenderun Işçı Sıgortaları Hastanesıne, hızmetıne candan koşan butun akraba, doşt ve hemşehrılerımıze, bızzat e\e gelerek, çelenk gondererek, mektup, telgraf ve telefonla acılarımızı pay laşan bılumum zevata Iskenderun ve Antakya Beledaye ve Sağ hk teşkılâtına, süah arkadaşlarına teker, teker mukabeleye buyuk anmız manı olduğundan mınnet hıslenmızın muhterem gazetenız vasıtası ıle blâğını rıca edeıız Eşı, çocukları Cıvelek Ogulları (Cumhurıyet J3920) Kuşimoto 13, (AP a a) Bundan 74 sene ev\el Japonyanm batı sahıllerı açıklarında, çok şıddetlı bır yağmur fırtınası sırasmda batan Turk fırkateynı «ErtuğruUun şehıt olan 540 murettebatı ıçın bugun burada bır anma merasımı yapılmıştır Torenden sonra Sehıtlığe bakan Japonjanın Kasıno koyu, Samsunun Yakakovu ıle kardeş koy olarak ı lân edılmıstır "Ertuğru!,, şehitleri Japonyada anıldı P\TRICI* Te GUNAT ERK\N AYLIN ın dogumunu akraba ve dostların» mujdeler Madison, Wls 12 Kasım 1964 Cumhurıjet 13948 FELEK seyahale çıktı Arkadaşımız Burhan Felek VATO'nun dâvetlisi olarak Fransaya gitmiştir. Fransadan Is\içreje geçecek olan Felek, fıkralarına 15 gun sonra yeniden başlayacaktır. MEVLİT Ebedıyete ıntakahnın 40 ıncı gunu olan 14 Kasım 1964 cumartesı gunu ıkındı namazından sonra Kavakhdfere Yeşılvuıt Sokak Çanka\a Camnnde okunacak Mevlıdı Şerıfe teşrıf buvurmaları akraba, dost ve merhumu sevenlerden rıca olunur VEDAI GARAH'IN GARAN AILESI Cumhurıyet 13952 Orgeneral apartman İstanbulda... Feneryolunda... İŞ Bankası İkramiye Sitesinde 6 0 Apartman Dairesi: Bugüne kadar yapılan ikramiye çekilişlerinin en büyüğü olan Dev Çekiliş'te I§ Bankasının dağıttığı Apartman Daireleri yaz ve kış zevkle oturacağınız ha^aliııizdeki aile yuvasıdır. Bu çekili«te 60 Apartman Daire:?inden ba^ka, 5 talilıli yüzer bin lira, 5 talihli ellişer bin lira, 10 talihli yirmibeser bin lira, 50 talihli beşer bin lira, 1000 talihli biner lira kazanacaklardır.»Ayrıca 35 000 talihliye de para ikramiyeleri dağıtılacaktır. Dev ÇekilİŞteki Ikramiyelerin tutarı tam 7 MÎLYON liradır. ıresı TÜRKİYE ÇOK DAYANIR ASTRA BANKASI PARANIZIN... İSTİKBALİNİZİN EMNİYETİOİR Faai 10310/12938 AMPULLERİ ' • »> • »• •• • • • •* • •*• • •*• • •»»• »• • • •• » * » » » » •»» * • •« • •» • » • • • • *• • ** • • ** • • *»* •» • • • » ••#•••• *»• Yazıhane Nakli \vukat | İ A TIF Yenı adres YO N SE L î } î | H«++«mj»»»>tt» »HttH#ttt»ttMtt*tltftttttttttttMMttittttttttTttn • • • • • » « 4 * T «• « Yazıhanesını nakletmıştır Tophane, Salıpazarı Han Kat 7 No 545556 Tel: 44 73 38 Ilâncılık 3475/13t>25 Cumhurıyet 13854 KAYIP Istanbul Fmnlyetlnden KAYIP Istanbul Trafık Mudurlüaldıgım pasaportumu kavbettlm Hü ğunden aldığım 77003 numaralı ehliyekümsuzdur. tuni kaybettım. Hukumsuzdur Rasım Uçar Irfan Sonnın Cumüurl;et 13991 (Cumnurıyet 13918»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog