Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

(JtıYİİİLlttlKUJ. Kasım İ9b4 Peygamberler şehri SAN FRANCISCO MEKTUPLARI : 4 SaH Lake City'ye geldiğimiz gün bizi istasyonda Mormon KıHsesi Haberleşme Servisi temsilcisi Bay Kenneth S. Bennion karşılamıştı. Bay Bennian jaşlıca ve sevimli bir kişi. Sehre vardığımızın uçüncu guniı vanımıza gene Halepten \menkaya göçmuş Bay Joseph Jacobs'u katarak Mormon kilisesinin en onemli kısılerinden biriyle goruşmeye yolladı. Gorüşeceğimiz zat Mormon peygamberinin iki muavininden biriydi. Konuşmayı ben istemiştim. Modern bir «buildıng» m ust katlanna otomatik asansorle çıktık. Bu bina Mormon kilisesinin yönetim merkezi idi. Guzel kızlann çalıştığı; daktiloların, besap makınelerinin tıkır tıkır işlediği odaların önünden gecip Bishop'un Monnonlar bu mertebede kilise adamına bishop diyorlar odasına vardık. Bizi genç gönınüşlü ve orta vaşlı bır zat karşıladı. Uzun boyu, ince endamı, sık kıvafeti ıle bir Ingiliz asüzadesine benzijordu. Koltuklara buyur edildık. Pencereden yüksek binalar gorunmekte. Geniş bır masa. Telefon ve diğer eş>ası ile çalışma odası bir din adamına değil, bir iş adamına yakısır cinstendi. Zaten insanın ellerine tutuşturdukları renkli broşürlerle Mormonlann din propagandası mı, yoksa turizm reklâmı mı yaptıklan pek belli ohnuyor. Her yıl dışan on, on ıki bin misyoner yollıvan bu teşkilât, nasü çalışıyor? Tanıstığımız Mormoniar için misyonerlik âdeta bır askeri odev. Nitekim karşımızda oturan bishop da Yeni Zelanda'da misyonerlik yapmış. Ikinci Dünya Savasında subay olarak bir süre Türkiyede bulunmuş. Yeryüzünde 2 milyon Mormon varmış ve bu yeni dine katılanlar gittikçe çoğahyormuş. Brezilyadan Tahiti'ye, Japonvadan Norveçe, Fransadan Ingiltereye kadar Mormon kıliseleri kurulmuş. Bunları anlattıktan sonra bizi pencere önüne çeken bishop, karşıdaki geniş arsada \apacaklan bilmem kaç katlı garaj hakkında izahat vermeye başladı. tam bir iş adamı gibi.. Benim soracaklaron ise başkaydı. O sozunu bitirince başladım: Günün Konuları Sovyet Türk münosebetSeri ilpyılam cadılesi ve Rusyanın umumi gidişatı ii\!ilil lililliliı Eeton asfalt olaıak jenıden ınşaatı eıe alınan Çaışıkapı Hur rıyet Meydam yolu, en geç ay sonuna kadar tamamlanmış olacaktır Ikı gıdıs ıkı gelış olmak uzere dort ızlı ınsa olunan bu yolun ıkı şerıdının betonu tamam lanmış ve Beledıje ekıplen tarafından dunden ıtıbaren asfalt lanmaya başlanmıştır Ote yandan Beledıyece Karbıye meydanmm duzenlenmesıne devam edılmektedır Bu arada Çarşıkapı Dnanyolu arasındakı yolun genışletılmesı ıçın gırışılen faalıyetler de tamamlanmak uzeredır. Bu guzergâhtaki trotuarlar da duzenlenmekte ve yenıden asfalt dokulmektedır. TÜRK PİRELLİ FABRİKASI İSCİLERİNİN BİLDİRİSİ İzmit, 12 Kasım 964 Zenciler karşısındaki tutumunuz nedir? Zenciler Mormon olabilirler, ama kilise ödevlerinde yükselemezler. Çocuk temsillerine yakında Anlaşılan siyahlara Mormonlukta da iş yok. Tekrar sordum: Iyi ama, bu durum insanlann eşitliğini istiyen Tanrı önünde başlanıyor bir haksızlık değil mı? Istanbul Beledıyesı Sehir TıyatroBishop açıkladı: Iarı yakında çocuk temsillerine bas Bu tutum bizim dışımızda tesbit edilmiştir. Kutsal kitapta layacaktır. Çocuk temsıllerı geçen Kabil'in, kardeşi Hâbil'i öldurdüğü zaman Tannnın lânetine uğrayıllarda olduğu gıbı Beyoğlu Yeni. dığı yazılıdır. Bu lâneti Tanrı Kabil'in rengini siyaha çevirerek Üskudar ve Fatıh Tıyatrolarında pa belirtiyor. Ama gene de bizim siyahlara karşı bir husumetimiz yokzar gunlen saat 11 de, çarşamba tur. Onlar Mormon olabilirler ve boylece mutluluğa kavuşabilirler, gunlerı de saat 14 30 da verilecekCennetin kapüarı açüır kendilerine Bu büyük bir imtiyazdır. tır. Mormon rahibine baktım. O süzübnüş medenî hali ve soylu Hazırlanan çocuk temsillerinden görüşüyle kibarca: Frederıch Forster'm yazdığı, Türkü Daha ne yapalım yani! Bu kadan yetmez ml onlara!.. der Noyan'ın dılımize çevırdığı, Hamit gtbiydi. Siyahlara Mormon kilisesinde imkân verilmediğine göre, Akınlımn sahneye koyduğu «Roben bir gun peygamberliğe yukselmeleri ihtimali de kalmıyordu. Bir son olmemeli» pıyesı Fatıh Tiyatro Güney Amerika şarkısını hatırlar gibi oldum o an: sunda, Ferıh Egemenın sahneye koy «Beyaz ressam, melekleri hep beyaz çizdyorsun .. Tannnın duğu, Sabıh Gozen'ın cÇızmeli kedi» hiç siyah meleği yok mudur?» piyesi Usküdar tiyatrosunda, Can Ama sanırım bu konuda suç Mormonlarda değildi. MormonGürzap'ın dılimize çevırdıği Beklar, zencilerin «peygamberliğe» yükselmesine bir imkân verseler, lan Algan'ın sahneye koyduğu Erik Amerikada kıyarnetin kopacağını ve Mormonluğun büyük şeyler Vos'un «Danseden Esek» adh çocuk kaybedeceğini hesaplıvamıyacak kadar akılsız değillerdi. Ben ina piyesi de Yeni Tiyatroda temsil «di nıyorum ki Amerikada ırk ayınmı kalmadığı gün Mormonlann peylecektir. gamberi derhal Tanrıyla ilişkisini kurup zencilerin peygamber olabilmelerini sağlıyacak karan çıkartacaktır. «Marmara» gemisinde kaçak Başka bir soruva geçtim: eşya ele geçti Mormonlann Hıristiyan olduğuna söylediler. Pekl HıristiAdriyaük seferinden dönen «Maryanlığın oteki dallariyle Mormonluğu birbirinden ayıran en önemli mara» yolcu gemisinde gümrük mufark nedir? hafaza memurlan tarafından yapılan Bishop: aramada 70 kombmezon, 260 adet Mormonlar Hıristiyandırlar, diye cevap verdi. tncil, Mormon knstal parçası, 320 adet taş pudra, dininin temel kitabıdır. Ve «üçleme» ye biz de bir farkla inanınz. 48 şemsıye ıle kulliyetli mıktarda Aynldığımız en önemli nokta peygamberlik konusundadır. Biz ina traş bıçağı ve takma kadın goğusle nıyoruz ki pevgamberlik kurumu yeryüzünde devam etmekte ve n bulunmuştur. Sahıpsız mallar mü Mormon kilisesinin başma geçenler Tannsal ilişkiler kurmaya desadere edılmıstır. vam etmektedirler. Çocuk yayınları haftasn Salt Lake City'de başımdan çok geçtiği gibi bir an duraladım. Ve bu sozleri tercume eden mihmandanm Ayhan Kaybaşlıyor mak'la göz göze geldik. Tekrar üsteledim. Bishop ciddiyetle: Dunya Çocuk Kitaplan haftan 16 Evet, dedi, pevgamberimiz zaman zaman Tanrı ile temam kasım tarıhinde baslayarak 22 kasım geçmektedir. gunüne kadar devam edecektir. Karşıda kat kat binalar, masanın üstünde telefon, karşımda Bu hafta munasebetiyle bütun dünoturan kravatlı zat. Bu zat peygamberin iki muavininden biri olyada olduğu gıbı yurdumuzda da duğuna çore kimbilir, beiki bir gun «peygamber» de olacaktı. Şimdi kıtabın onemi ve değerı, okuma zevbenle konusan bu adanıın yarın lannyla konuşacağına inanan bu ki ve kıtap sevgısı konularında bir şehir; bu Sall Lake City çok hoşuma gitti benim . Peygamberler i M M jgocukları, dığer yandan jimı yM J i devrini atom çağında yaşıyan sanayi kenti! Sen insanlann gariplikann 5Y.* babalan teşvık edıci "fffej lerine tanık olasın diye dikilmiş bir anıtsuı! y konusmalan pıIS^P tır. öte yandan okullarda çeşıtli konferanslar verilecek v» temsıller yapılacakür. Aynca okullarda v« çe »itli kütuphanelerda de kitap sergi leri ve kitap köşeleri düzenlenecektır. KASIM 14 RECEP 9 I istanbul Vilâyeti Daimî Encümeninden Fatıhte Atıkali İlkokulu istınat ve ihata duvan inşaatının muteahhıt namı ve hesabına 44684 bra keşfi daıresinde Ikmalî 1 Aralık 1964 salı günü saat 15 de İstanbulda Ankara caddesuıdeki Vdâyet bınasında toplanan Daımî Encumende açık eksiltme suretıyle talıbıne ıhale edılecektır. İlk teminatı 3351 30 lıradır. Şartnamesi Bayındırlık Müdurlüğunden alınacaktır. İsteklılerin ılk temmat makbuz veya mektubu 1964 yılı Tıcaret Odası vesıkası ve şartnamesınde yazılı kayıtlara gore almmış yeterlık belgelerı ıle bırlıkte eksiltme gunu saat 15 de Daımî Encumende bulunmaları lâzımdır. (Basın 21222/13937) V. 1 6 45,11 58 14 35 16 51 18 26 152 4 59 07 7 06! 6 43112 001 1 3 4 1 2 Tekırdağ esrafından Ibrahlm Ethem ve Lutfıye Sander'in oğlu, Rana Sander'in eşı, Oral ve Aydan Sander'ın Sevgül babaları, Nezıhe Çetız, Muhadder Ors ve Dr. Sureyya Sander"ın kıymetlı ağa beyleri Ankara Numune Hastanesı Goz Klıniğl Şefı, mustafı Albay Çok acı kaybımız Dr. Muzaffer SANDER 11 11 1964 gunü vefat etmlîtlr. Sonsuz acımızı duyururuz Eşl, kardeşleri ve çocnkları (Cumhuriyet 13942) Buyuk Ataturk'ün 26. ölum yıldonümü günü olan 1011.1964 gunu Fabrikamızda gerektıği şekilde * ^ * ^ * ^ * ^ " * * * Yazan: *^»^*^a^»^»»**^j Turk Rus mu !arı da katarak u9 05 de siren çalarak mensuplarımızm saygı durunasebetlerının \e çe ayırmak ânı ıstıkametı Sovdet olmuştu. Faşuna dâvet yapıldığı halde ve her Türk gıbı biz işrVT.™: CDCTVI I jetlerdekı \enı kat Kruçef olaçıleri gereken saygı duruşunu yapmaja dâvet edılıktıaar durumuyının da ispat etmış ve hisseten herkes bunu serbestçe yapmış ıken ra kar=ı ılgımızı mış olduğu uzematbuata intıkal ettirilmek istenen hepımızj rencıde arttırmıştır Bunun ıçın Mo»k> makta, agır sanayıı ıkınfi plana re hakıkatte dun\a tamamıyle eden hâdiseden büyuk uzüntü duymaktayız. vadakı değısıklığın mânasını aıtmeye gayret etmektedır. Bu başka yonden ıkıje ayrılmakta Behren gunde kimsenin kimseye saygı duruşuna \olda bır gelısme agır sanayıe raştırmak yerınde olacaktır. dır ve Ataturk'e karşı olan duygulanmıza ve hareketdayanan askerî kudretı de zaafa Kruçef'ın dususu hıç de bekBir grup dunyayı bir kül badusurur Kruçef'ın mandığının lerımıze ne İtalyan idarecilerinden ne de başkası lenmıyordu. Dıs âlemden, Rus linde gormektedır. Mılletlerın saaksıne, kapıtahzmle beraber \ alıderı Stalın kadar kudreth gotarafından manı olma hareketi yok iken, bu asılsız dece sıyasi ve askeri ıttıfaklarla şama mumkun olmadığma gore runuyor, hattâ Stalıne nazaran haberı veren kunsenın duygulannda da şüphe ededeğil, bunların ustunde ekonoaskeri kudretın zaafa uğraması Rusyanın dunyadakı ağırlığını rız mık ve sıyasi zaruret ve hattâ Komunizmin bekasını tehlıkese çok arttırmış sayılıyorda Sovhedeflerı dola>ısı\le bırıbırlerıyŞerefle ve bugune kadar her mıllî günde bekdusurur j°tler son on sene ıçınde A\ rule kenetlendıklerını anUmakta ledığımız anlayısın ustunde muamele gorduğumuz padakı kazançlarını koıumak duKruçef'ın bundan onbeş gun evçağdas dunyada, kuçuk busuk muessese temsılcılerını hedef tutan bu garezkârane ıhtıyaçlarına cevap rumundan kurtulmu^lar, As} a \e \el halkın her mılletın ancak global bırleş tutumu butun ışçüer adına protesto ederız verecek tuketıcı ımalatın hızlanAfrıadakı aktıf sıj asetlerınden nı» hareketıne katılmak suretn dırılması konusunda muhım bır baska Amerıkanın eşığı olan CuAtaturk'e daıma bağlı ışçıler olarak tahrıkçile mıllı prestıjını sağhvacağını konusma >aptığını fakat bu koba"da uslenmıslerdı. Dıplomatık lere de asla meydan vermeyecek kımseler olarak ıhbar etmektedır nusmavı Rus Komunıst basınıbakımdan en buvuk kazançlarıhılâfı hakıkat olayı bır daha protesto ederken hanın ancak bır ıkı satırla geçıstırnı elde etmışler, Avrupadakı ken Diğer bir grnp ıse millî hudutberı teksip eder, kim olursa olsun kışkırtıcı zıhnidığını hatırlayanlar Rus lideridı nufus bolgelen uzerındekı tazlar dısında çağdaş medeniyet âyeti telin ederiz nin ağır sanayi, askerî kndret, yıkı kaldırmışlar, Amerıka dahıl lemi ile kaynasma zaruretini redve ortodoks komünist idareciolmak uzere Atlantık câmıasma detmektedir. Bunlar dunyayı bır lerden müteşekkil bir grup tarastatukoyu kabul ettırmışlerdı. O Türk Pirelli Lâstik İs Sendikası Temsilcileri: veçhesınden kâh kendı sosyoekofından dusürulduğune inanmakkadar kı Garbî Alman Hukumeromık akıdelerı, kâh kendı dınî tadırlar. tı bıle, Almanjanın ıkıjp tak^ıTemsilci Temsilci Baş Temsilci \e\a kulturel ufukları ıçınde mını, Kruçef'ı Bonn'a dâvet etIster bu ıkı grupu ıçme a'.an Yılmaz ÖZYURT Gülten GÜVEN GUVEN | gormekte ve Ondokuzuncu asrın I Bahattin BALADA\ mek suretıyle bugun ıçın »essızsanayıcılerle askerlerden mutemılli egemenlık mefhumlanna ce tes\ık eder gıbı olmuştu. Mılşekkıl bır koalisyon olsun, ıster dayanarak mılletlerıni dıstan ıçe letlerarası teşekkullerde de ço Çın'le olan ıhtılâfın vahım netıdoğru kapamak ıstemektedırler. ğunlukları peşınden suruklem"k celermden korkan partı grupu Cumhuriyet 13943 suretıyle Rusya tanhının hıç bır olsun, ıster şahsî ıktıdar ihtırası Gittikçe azınhkta kalan bu olsun Kruçef rejımmin sona erdevrınde emsali gorulmemıs cıgruplar umumıyetle iktıdar dımesı Moskovada ayrı bır dunva hanşumul bır nüıus sağlamıştı. şında olup çağdaş dünyanm hagoruşunun uste kalması demektır. Hakıkaten Stalın devrmın savukıkatlerı ıle karşı karşıya gelmeKruçef memleketin, halkın günnucu durumunun tam aksıne p> mış kımselerdır. Nıtekım Krudelik ibtiyaçlannı karsılayacak litık sahada saldırıcı bır duruma çef de ıktıdara gelınceye kadar tüketim sanayiine öncelik vergeçmıştı. bunlardan bırıydı. Rusyadakı demek ve Rus bazu kudretinin esaKrnçef'in iktidardan iniden u ğışıklık gittikçe geniş olçude yası olan ağır sanayii ihmal ile suç Merhum Enderunlu Hafız Ömer ve merhume Emine Seniferefsiz bir şekilde ozaklastırılyılmakta olan hurrıyet havasını landırarak iktidardan atmıstı. ha Başboluk'ün oğlu, Cevat Akman ile Mevhıbe Akman'ın daması Kremlindeki oliçarsinin. tahdıt edecek, Komunıst ve kapıRusyanın garb tarafından bu %'o Polonyamn, Romanyamn, Macaris matları, Suheylâ Başboluk'ün çok sevgılı eşi, Ülya ve Ömer talıst devletler arasında sulh ve tanın dizginlerini gevşetiyor dirünüşüne hiç de iştirak etmediğiBaşbölük'ün sevgıli babalan, Devlet Su İsleri Bırinci Bolge ekonomık kalkınma konularında ye Malenkov'n hain ilân etmisni ispat etmektedir. Hakikaten gelışmekte olan işbirlığını hu14. Şube Makına İkmal Şefi Mühendis ti. Fakat iktidan ele alıp ta iç Komünist perspektivinden bakıldutlıyacak istıkamette gorunmekve dış meselelerle karşı karşıdığında Kruçef Rusyayı büyük teydı. Türkiye ile yapılan temasya kalınca belki de istemiyerek teblikelerle karşı karsıya getirlar yeni Sovyet iktidannın Krukendi de aynı istikamete sürükmiş görünmektedir. lendi. Çok gezmesı, her turlu çef'in tnnnmi gidisatından henüz tutulduğu amansız hastalıktan kurtularnıyarak genç yaşta veBir kere, Komunizmin Avrupamılletlerarası teması araştırması aynlmadığını gösterecek nitelikdaki peyk ımparatorluğu ıçınfat etmistir. Cenazesi 14 kasım 1964 cumartesi günü Şişli Caşuphe yok ki, ona Yırmıncı atedir. Fakat aynı zamanda, bu den tehlikeye gırmıştır. Moskosır dunyasına nufuz ıçın y n l miinden ikindi namazını mütaakıp kaldınlarak Rumelıhısanntemaslar yeni ıktıdarın son devanm dırektıfl'îrı ve hattâ men pencereler açmıstı. Mılletlerararece tedbırli olduğunu da ortaya dakı Aıle KabrJstanına defnedılecektır. faatlen dışında, her memleketın sı munasebetlerde harbın eskıkoymuştur. Bu ıtıbarla, MoskoMevlâ rahmeti ilâhıyesıne mazhar eylesın. AELESI mıllî gorusune gore hareketı mu sı gıbı kolay bır vasıta olmadıva ıle sıVasetımizde duzenlemeyı ti Romanyaya kadar yayılmış, ğını anlatmıstı. Klâsık dunyada yaparken Kremlının kat'î veçhe•e Romenler kendılerim Rusyamılletlerı bınbinn« karşı getısının henuz belirmemış olduğunu İlâncüık: 3543/13947 dan mustakil mılletlerarası bır ren mılli menfaatlerın artık mıl hesaplamak gerekmektedır. istıkamet takip edecek kudrette letleri bırıbınn e bağlamak surebulmaya baslamışlardır. tıyle tatmın olunabıleceğini ıdrak etmıştı. Garpta balk kütleleÜstelık dunya nufusunun dortrinin refahını görmüs, Komunizte biri ıle iki dev devtet arasında uçünculuğe namzet Çin Rus min boğucu merkezivetçiliğinin Ankara Türk Amerikan^ Derneği Salonlarında çıkar yol olmadığını oğrenir giyanın lıderlığınden kaymakla bi olmuştu. Yırmıncı asırda devkalmamış, Moskovaya karşı duşlet ıdaresının ancak halkın ısman bır cephe teşkılıne başlamışteklerıne hızmetle mumkun olatı. Bunun netıcesınde Tiusyanın bıleceğını kavram«>gj<re^Jtusyadunja dengesınde kuvvetının bunın ıç ve dış munasebeuerırDS o kısmını teşkıl eden Mık î*^tMllîf"' Komunızm uzeiindekı nuiuzu "kı nlmı? Asya, Afrika ve lışmıştı. Mılletlerın yeni dunya hattâ Avrupadakı Komumst parduzenınde ıçlerıne kapanarak detılerden bır çoklan Çinın lıderhğil ıçbs ve dışta fıkren ve madğıne temayul gostermişlerdi. Bu deten açılarak kazanabıleceklerı goruse gore, Çm'ın mutt«fık hatkonusuna suruklenmıştı. tâ peyk durumundan dusmana Gerçi bugune kadar demeçleinkılâp etmesı, Rusyanın garb rınde yeni lıderler yeni bır ıstıdevletlenne karşı dutumunun kamet veya tutum gostermemıszayıflatmıs, Moskovayı Washınglerdır. Fakat bunun Kruçef goton'a karşı tavızlerde bulunmaya ruşunun devam edeceğı mânasınsevketmıştır. Kruçef'ın Garbî Alda yorumlayamayız. Yeni ıktıman hderlennın ayaklanna gıtdar henuz oturmamıştır. Bır mud mesı bu zaafm netıcesıdır. det perde arkasında gergınlık ve Butun bunlann ustunde kuvveemnıyetsızlık devam edecektir. tinı merkezî otjriteden alan KoKruçefi deviren grnp veya şamunızm, doktrın bakımından ıhıslar tam hâkimiyetlerini tesis kıye aynlma tehlıkesıne uğraedinceye kadar Rusyadan yeni mıştır. Komunizmin tekcıl ınanbir hareket beklememek lâzımcında yetışmış olanlar ıçın bu Derleyen ve Tertipleyen dır. Nıtekım yeni lıderler cberadurum Komunıst âlemıni yalnız ber yaşama» konusunda bıle tefızıkl bakımdan bolerek zayıf TÜRKİYE S . BANKASI mınat vermışlerdır. Esasen Kruduşurmeklfl kalmaz Komunıst 1çef ıstıkametını tayın edmoeye nancı kokunden yıkar. Bilhassa kadar beş sene geçmısti. Kruçef'in israrla üzerinde durduFaal 10313/13937 Kruçef'ı deviren fenomen Rusğu «Coeıistance» beraber \asayaya mahsus değıldır. Zaman zama prensibi öz komünist gayeleman bır çok memleketlerde de rıne muhaliftir. Bu tutum bugun kendını gostermektedır. Ameributun dunyayı sarmağa başlıyan kada Goldwater'ın tutumu bır Komunizmin aktıvıst, dınamık mılletın kendı içıne çekılmesı, hamlesını torpuler, kapıtalızme zıhhiyetınm bır ıfadesidır. Aynı yeni imkân vermeye muncer oş^kılde Turkıyeyı ıçınde bulunlabıhr. Aynı perspektiften bakılduğu mılletlerarası manzumeden dığında Kruçef Rusyayı sınai ve avırmak duşuncesi de a\ nı goaskeri bakımdan da zaafa surukrusten doğmaktadır lemek yolundadır. 1960 danberi halkın artan ıhtiyaçlarını karşıBugun e kadar dunyayı, Şark lamak içın tuketım mallarının Garp Hur ve Komunıst cephe uretımine önem vermeje çahsnamı altında ıkıye veya bıtaraf Nuri EREN I 1CI BIR OLUM Mahmut Başbölük arstoinden Sepne Totoğraflkr Scrgısi Cumhuriyet'e melctııpla.r CUMHUBtYFrto Tefrikasu 93 I yılda 6 fen isleri Maliye miidürü değiştiren Bakanına bir Belediye açık mektup Eskişehirden ismi mabfuı bir okuyncumuz yazıyor : Son belediye seçimlerinden beri Eskisehir Beledive Baskanı Sabahattin Gunday tam (6) tane Fen Isleri Müdürü değistırmistir. Henüz göreve baslıyalı bır Mİ bile olmadığı halde (6) Fen İsleri Müddru değistirmesinın kolay kolav izahını yapmak mumkun olmasa gerek. Bn müdurlerin hepsi de yüksek mübendislık diplomasına sahip kim selerdir. Hadi diyelim ki, bir tanesi ile uyusaraadı; iki tanesi ıle anlasamadı, uçuncüsünun ne kabahati olabılırdi? Ya 4, 5 ve 6 ncı müdürlerin? Anlatmağa çalıstığım bu durum Eskisehir gibi (200) bin nüfuslu bir sehırde gunlük gazetelerın bolluğuna ve 25 A.P. li, 10 CHP li, 2 CKMP li ve bir MP'li belediye tneclis uyesinin eozetimıne ve denetimine rağmen nasıl mumkun oluyor? Sas mamak kabil değil.. Bekletilen sigortalı hasta Bir acı şarkı Yapn: A. J. Croniit 324 BtR ACI ŞARKI 323 BtR ACI ŞARKJ BtR ACI SARKI «E, bu kadar olur!» diye haykırdı «Ne mükellef bir sofra bu! Criterion halt etmiş! Sen de yiyeceksin.» «Kahvaltı ettim ben, Nora.» «Ne yedin?» «Şey, her gun olduğu gibi gene bulamaç. Sütlâç gibi bir şey yani, Nora.» «Oyleyse, gene yiyebilirsin. Şu Leo Amcayı kurşuna dizmeli. Gebertmeli.» Bir fincan daha getirdi, çay koydu. Kızarmış ekmekle çalkanmış yumurtadan yemeye başladık. Birisiyle kahvaltı etmenin bn kadar zevkli bir şey olabileceğini hiç düşunmemiştim. Amcamm kızı, papatya gibi terütaze olmuş, eskisinden de güzeUeşmişti. Gene çorapsızdı, ayağmda şıpıdık terUkleri vardı ama, arkasma sansı çok şatrançlı kısa bir eteklikle üzerine yumuşacık beyaz bir bluz gıvmişti. Etekliğini dızlerinden aşağı sıvazlıyarak: «Kerry ilinin renkleridir bunlar» diye anlattı. «Irlandalıysan bununla koltuklann kabannah. Şimdi bana açıkça soyle, Laurence: Ne yapahm bugün?» Demindenberi yüzüne bakıyordum, en sonunda bubnuştum: Yüzünün renkleriydi benim aklunı başundan alan: Donuk beyaz bir ten üzerine kara kara gozler, kapkara bir saç. Çayını içerken o geniş, yumuşacık ağzını seyretmeye bayıhyordum. Kızarmış ekmeği ısınrken de o ufacık, düzgün dişlerini görüyordum: Babamm dişleri gibi bembeyazdı, Carollların sağlam dışleri. Derin derin bir soluk aldım: «Ben diyorum ki .. Yani sen de istersen . Kıra gidelim.» «A, öyle ya, şehir nşağı değflsindir sen.» Pencereden dışan bir göz attı. Avlunun o bembeyaz duvarına güneş vurmuştu. «Gene de, iyi bir düşünce. Winton pek korkunçtur pazar günleri. Yüzeneve kadar ineriz.» «Yüzenev mı?» Şaşırmam hoşuna gitmişti. tçimden: «Işte Nora'nın güzelliği burada» dedim. «Her şeyden bır eğlence çıkanyor.» «Lomond Gölünde çok kişinin yüzenevleri vardır. «Martinin Miss Donohue'nin de bir yüzenevi var Luss yakınlarında... Tatillerde falan kalmak için. Öyle güzel ki! Atlanz bisfldetlere . Sen Miss Donohue'nin bisikletine binersin . Saat bire kadar gideriz oraya.» Aylarca Argyle sokağımn oralarda kapalı kaldıktan sonra, böyle bir gezinti benim için de sevinç olacaktı! Içim içime sığmıyordu. Ayağa fırladım. «Hadi, çabuk gidelim, Nora. Ben tabaklan. fincanlan çabucacık yıkayıveririm, bir kaç sandviç de yapanm, istersen.» «Sandviç istemez, canım. Hiç sevmem. Tabaklan falan da bırak. Gitmek istiyorsan, gideriz. Ama, dur önce çorap giyeyim. Versene çoraplarımı bana. Şurada.» Tabakçanak rafının önündeld bir çubukta bir çift çorap asılıydı: Yıkanmış, kurumuş, birer incecik kordelâ gibi sarkıyordu. Aldım, getirdim; tuy gibivdi. Nora, orada, oturduğu yerde, çoraplarmı ayağına geçirmeye başladı; gdzünün ucuyla da bana bakıyordu. Gür kirpiklerinin altına gizli bir bakışta açıkça benden kuşkulanır gibi bir hal vardı ama, bir şey daha vardı: Bana merak vermek de ister gibiydi. Bir yandan da, ben, büyüye Çeviraı: Vahiet Cültekin 325 tutulmuş gibi, öyle, bakarken, etekliğinin altından teninin beyaz ışütüannı, sözde örter gibi yapıyordu ama, biraz comertçe gösteriyordu. Sonra, hiç oralı değümiş gibi «Tamam!» dedi, kalkıp üstünü silkeledi, «Ayakkaplanmı da giyeyim, çıkanz.» «Eksik olma, Nora» diye kekeledım. Bu saçma sözler gozlerime çektiği ziyafetten dolayı bilinç altımdan gelmiş olsa gerekti; soyledikten sonra bana öyle yersiz göründü Id kıpkırmızı kesüdim. Neyse ki Nora fark etmemiş gibiydi, sevindim. Bursa'dan Kııa Alp yazıyor1 1964 yılına ait vergiyi mart •yında tamamen vcrdim. 2 483 sayılı kannn gereğince arsa ver?ısini eyiül ortasmd» cetall ödedim. 3 Tahakkuk Sefl cezasıı, Tah »ü Şefi ceza taraftan olduğuna gore, aynı dairedeld memurların kanan anlayifi vatandaşı ne detece muskül duruma sokacağının takdirlennl zâtıâlinize bırakıyonım. 4 yeni vergi olduguna eöre; yıl sonuna kadar cezasız ödeme imkânı bulunamaz mı? 5 Üc parseldir Ber parsel 300 metreden (azladıt Satılamıyor Harine veya Beledlye alırsa spekulâsvon derdınden kurtnlmuş olacağımızdan jımdiden teşekkur eder, cevap beklediğiml hurmetlenmle arzederim tstanbuldan Necati Mordeniz yazıyor : Sigortalı işçiyim. Bir müddet önee hastalanarak Izmirden Samatya tsçi Sigortaları Hastanesıne nakledildim. Ve orada ameliyat oldum. Halen de tedavi altında bulunuyorum. Çene cerrahisinde son olarak filmim çekildi. Anrak 25 şun sonra amelivat yapılabileceği söylendi. Halbnki 17 aydır tedavi altında bulunan benim o kadar zaman beklemeye maddi ve mânevi imkânım yok. tsin garip tarafı, doktorlar da bana, sayet bekliyemezsen paralı doktora gidersin, divorlar. Bn dnrumn biitiin sigortalılara ibret olsun diye duyurmak istivorum. • %^ İki bisiklet de bodrumdaki ambardaymış. Avluya çıkardık, orada binip yola koyulduk. Miss Donohue'nin bisikleti, eski bir modeldi: Gidonlan yüksekti, serbest dönen tekerleği de yoktu, beni pek yoruyordu. Nora'ya yetisebilmek için, o pedalı bir kere çevirivorsa ben iki kere çevirmek zorunda kalıyordum. Yokuş aşağı inerken, Nora ok gibi fırlıyor, sonra başmı çevirip benimle alay ediyordu; bense, o yüksek* seleye tüner gibi oturmuş, ayaklanm ileride, pedallan delicesine çeviriyor, çeviriyor, ona yetisebilmek için çrrpınıp duruyordum. Bence Miss Donohue bu bisikleti yülardanberi kullanmamıştı. Ama, idman benim istediğim şeydi. Pazar olduğu için yollarda da çok araba yoktu. Hele kırlar, çoktan baharın yeşilüklerine bürünmüş, adamın başını döndürmeye birebirdi. Fuller çiçek açmış, geçerken o tatlı kokuyu bol bol içime çekiyordum. Çayırlada kuzular analarının ardı sıra otluyorlardı. Çitlerin dibinde çuhaçiçekleri, koyungozleri çoktan gdrünmeye başlamıştı. (Artası var) kindir» sozü her insanın kendi anlayısına göre, izab edilir. Eğer is imlâ kaidelerine kalırsa, Türkiye'de hiçbır lise son sınıf talebesi noktanın, virgülün nereje konulacağını bılmemezlık etmez. Bu durum karsısında ımtıhan kâğıdınm yeniden tetkikı için yaptığımız müracaat, aslında lise edebiyat öğretmeni deOğlum Iısenın son sınıfında ğil, ortaoknl öğretmeni olan olup haziran a\ı imtihanlarının bir kısmını vermıs, fizik, cebir, Tetkik Kurulu Baskanı bn tsi felsefe, coğrafya, kompozisyon bir prestij meselesi yaparak imdan ikmale kalmıstı. Bütfln bir tihan kâğıdını esaslı bir tetkike yaz çalısarak bn derslerin dör tâbi tutmadan reddetmistir. Aydünü vermıs. Kompozisyondan nı Kırklareli Lisesı cebır der3 verilerek unıversiteye girme sinden Z alan bır talebenm itısıne kitabı olma}an ve müzik, razını kabul ile 5 numara verresım'den daha çok sahsî kabiliBunun nasıl olduğunu yete kalmış bir dersten mâni o mistir. lunmastur. tmtihan konnsu ola anlamak güç oldnğn gibi, memrak verilen «kalem kılınçtan kes leket namına üzücüdür. Etilere 2 otobüs kâfi gelmiyor Etılerden Sezai Efelik vazıyor : Etiler Karakoy arabası o civarın ibtiyacını karsılamıyor. Bu hatta işleyen ıki otobüs var. Bunlardan, Levende, Petrol Ofise ve diğer sitelere gidenler istifade ediyorlar. Aksaraydan gelen otobüsler ise lebalep doln. Hele arabalardan birinin ârıza vaptığı zaman halimizi bir düsünün.. Kadıköy iskelesi önnndeki bekleme yerimiz ise çok acıklık. Çolnk cocuk sımdıden hasta olmaya basladik. Burava kapalı bir bekleme mahalli yapılsa olmaz mı? Belediyemizden bn dertlere dev a bulmasını rica ediyornz. Bir velinin isteği
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog