Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

MAKINA SİGORTASI ŞEKER SİGORTA Aıırtfcndi Crt. Sektr HMI TiL.S 22(367' 22*369 HİMHHHL MAKİNALARINJZIN TEMİNATIDIR umhuriyeC KTJRUCTJSU: YUNTJS NADÎ Edebiyat^mza Bir Gecenin Beyliği adı altında çok'dlgi çekici bir roman ve Insansızlar adi ile bir oyun vermiş olan Yıldıran Kesjpin'in şimdi Ankara Devlet Tiyatrosunda oynanmakta olan Soruşturma adlı oyunu da Varlık Yayınevince tiyatro serisinde 2 Krafiyatlayaymlanmıştır. İlâncılık: 3260/13867 41. yıl soyı 14472 Telgraf ve mektup adresi: CuTihuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumartesi 14 Kasım 1964 W •• Mediste şimşekleri üstiine çekti KOÇ DEDİ Kİ : EVREN DEDI KI : ERKIN RİJOV 'Lfl • •• • GORUŞTÜ Rus elçisi Moskovada alınan iktisadî kararların bir an önce uygulanmasını istiyor ANKARA 13, Cumhuriyet Bürosu Mecliste dün sağ vesolculuk konusu tarîışıldı Evren ve Koç birbirlerini itham ettiler Ankara 13 (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinin bugünkü toplantısında İbrahim Öktem için verilen gensoru önergesi sol ve sağ cereyanlarm tartışılmasını devam et tirmiş, ve milletvekilleri birbirlerini ağır şekilde suçlandırmışlardır. Bu arada bir milletvekili de gazetemize sataşmıştır. «Afatürke karşı gelemiyenler Atatürkçülere karşı» Bunlar, komünisf manifestosundaki hitabelerdir» Inonu seçim arifesine girdik, dedi •• Başbakan «kendimizi beğendirecek bir tılsım biliyor musunuz?» diye sordu Î ehrimizde bulunan Başbakan İsmet İnönü, «Seçim arifesine girdik. Ümit ederim ki, vatandaşlara kendimizi beğendireceğiz» demiştir. Inönü, dün Vali Akı, Belediye Başkanı İşcan, Birinci Ordu Kuman danı Refik Yılmaz ile CHP İl Merkezini ziyaret etmiştir. Belediye Sarayında, yeraltı geçit leri hakkında İşcan'dan bilgi alan Başbakan; «Geçen gelişimde bunlar yokfu. Demek, çalışıyorsunuz.» demiştir. Başbakan İnönü, CHP İl merkezine giderken mâkam arabasını bırakmış, İl Başkanı Ali Sohtorik'in (Arkası Sa. 7, Sii. 6 da) Deyim arıyorum İsrael ucakları Suriye mevzilerini bombaladı D ışişleri Bakam Feridun Cemal Erkin Sovyet Rusya Büyükelçisi Nikita Rijov ile Moskova gezisinden sonra ilk resmî görüşmesini yapmıştır. Bir saat on beş dakika devam eden bu görüşmede «Moskova'da kararlaştırı Dün öğieden sonıa Belediye salonunda düzenlenen açık oturuma katılan Kirk Douglas bir kısım dinleyicilerin alkışları, ufak bir kısmmın da «Yuh» ve «Go Home» <Evine dön) sesleri arasmda uğurlanmıştır. TMTF tarafından düzenlenen sanatın kaynakları konulu oturuma katılan iyi niyet elçisi, diğer konuşucuların Türkiye hakkında «Az gelişmiş memleket» tabirini kullanmasını sevmediğini ifade iie >Bunu söylemekle kendinize hakaret ediyorsunuz» demiştir. Aktörün bu sözleri söylerken ayağını masanın üzerine koymaşı ve Hollywood hakkında soruian bir suale kızarak cerap vermesi salonda bulunanlan bir anda sinirlendirmiş eti'aftan •Yuh» ve Go Horne» (evine dön) bağrışmaları duyulmağa başlanmıştır. Douglas. Başkanın dinleyicileri susturmasından sonra konuşmasına tekrar baş'.amıştır. Bundan önee TMTF adına konuşan 6 konuşmacı, Kirk Douglasuı Istanbulda ilk oiarak Amerikan Kız Kolejini ziyaretini tenkit etmiş, geri kalmış Türkiyenin iyi film yapması için Amerikan sinemalarının ııeden yardımda bulunmadığuıı sor muşlardır. Kirk Douglns'n "Evine dön,, dye bağırıldı (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ÇÖKECEK Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan bırçok eski eser, bakımsızlık ve ilgisizlikten çökme tehlikesiyle karşı karşıj'a bulunmakta, vatandaş hayatını da tehdit etmektedir. Yukarıdaki resimde bunlardan biri, Şehzadebaşında, eski eser olduğu için muhafazasına karar verilen fakat tamir ettirilmediği için yoldan gelip geçenlerin üzerine yıkılacakmış gibi duran duvar görülmektedir. TelAviv 13 (A.P. a.a. Radvo lar) Suriye birliklerinin, Dan Kibbitzu yakınında devriye gezen bir grup İsrael askerine ateş açÖğretmenler Federasyonu Başmaları üzerine şiddetlenen Suriyekanı ve C.H.P. Aydın milletveIsrael sınır çarpışması, îsrael uçak kili Şükrü Koç'un yaptığı konuş larının Suriye mevzilerini bombamı, AP lilerin protestoları ve ÖPt'LEREK KARŞELANDI «Yoksullara Yardım» Derneğinin Başkanı olan Prenses Margaret, lamasiyle ciddi bir safhaya girmiş sıra kapaklarına vurmaları ile karşılanmıştır. AP liler, Koç'un derneğin Surruy'deki bir bakım evini ziyarete gelmiş ve Kent Prensesinin kocası Angus Ogilvy tarafm bulunmaktadır. İsrael Silâhh Kuvvetleri sözcükonuşmasına sık sık mudahale et dan karşılanmıştır. Resimde, Prensesin dernek genel sekreteri Ogilvy tarafından öpülereic karşdanışı gö. . sünün idtliasına göre. Gmt. saat mişlerıiır.ijükrü Koç, geçen otu rülüyor. ayariyle 14.39 da Birleşmiş Milletrumda Saadet Evren'in kendisine ler müşahitleri olaya mudahale ve sataştığını ileri sürerek söz almış,, iki tarafa ateşin kesilmesini ihtar «Evrenin kendisine ve federasyoetmişlerse de Suriyeliler tank ve ns mesnetsiz iddialarla saldırdığıhavan toplariyle ateşe devam etnı» belirttikten sonra «yalan ve if | mişlerdir. tira kendisinin, mensup olduğu fiİsrael uçaklarının ateşi sonunda kir ve politika kanıpının alışılmış Suriyeli askerlerden 7 sinin öldüğü, üslubn ile orlaya atılmıstır» de 26 sının ise yaralandığı öğrenilmişmiştir. tir. Koç. «Mustafa Kemalden hıncını alamıyanlar, bu defa, Mustafa Kemalcilerin karşısına çıkmıştır» deyince, AP sıralarından gürültüler ve protestolar yükselmiş, Başkan, mudahale etmek zorunda kal mıştır. Şükrü Koç. «Atatürkçü tesekkül ler, meydanı iftiracılara bırakmı • yacaktır, yağma yoktur. Bn tabrik ANKARA 13, a.a. lerden yılarak, Atatiirkiin savaş I stanbul yolu 42 nci kilocephesinden dönmiyeceğiz» demiş ve esefle şunları söylemiştir: • metrede vuku bulan oto(Arkası Sa. 7, Sii. 1 de) büs kamyon çarpışmasın Ankara yolunda bir otobüs kamyonla çarpıştı S kîşi öldü Dokuzu ağır olmak iizere 13 kişinin yaralandığı kazada, öKi sayısının artmasından korkuluyor da ölü ve yarah sayısı yükselmektedir. Pazartesi günü Ankarada IDARECİLER TOPUNIYOR Ölçü Millî Eğitim Bakam Ibrahim Öktem için açılması istenen gensoru önergesinin tartışmaları sırasında, bir milletvekili geçen yıl yayınlanan Aylaklar romanından bir küçük pasaj okuyarak gazetemize ve romanın yazarına hücum etmiş. Psikopat tipleri keskin hatlariyle belirten romandan alınan ve A.P. milletvekillerinin bazılarını coşturan bu pasajın komünizmle, sosyalizmle ilgisini doğrusunu söyliyelim ki anlıyamadık. Dejenere tipler dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiyede de vardır ve ruh hastalıkları klinikleri de bunları tedavi ile meşguldür. Anlaşılıyor ki etrafa çamur atmaya çalışanlar meydanı boş buldukça, bırakınız romanları tıp kitaplarına bile saldırmaya başlıyacaklar. Sadece dünkü tartışmalar bile Atatürk Türkiyesinde bir zihniyetin hangi noktaya doğnı gittiğini göstermesi bakımından dikkate değer. Yazık. çok yazık... GERİ KALMIŞ ÜLKELER İCİN İlgililerden alınan bilgiye göre, Ankaradan İstanbul istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü ile aksi istikametten gelen bir yük kamyonu Halkavun bucağı civarında çarpışmışlardır. Çarpışma sonunda sekiz kişi ölmüş, ve dokuzu ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştır. Olaya Yenimahalle Savcı Yardımcısı Emin Kilislioğlu tarafından el konulmuştur. NJITO r O N Ü Si»asî ve basın Kongrede idarecileri, özel idarecileri ve belediyeleri iigîlendiren her çeşit konular ele alınacak KüRÜLMflSI i s"çlu!a,rın'1: KflRilRLflŞTI f f l$t9lll ANKARA, 13 (Cumhuriyet Bürosu) merikan senatörlerinden Cumburiyetçi Jacop K. Javitts, NATO üyesi, iktisaden geri kalmış ülkelerin kalkınmaları için NATO anlaşmasının 2 nci maddesi uyarmca bir fon kurulması konusunda bir teklif hazırlandığını Dısisleri Bakam Feridun Cemal Erkin'e bildirmiştir. (Arkası Sa. 7, Sii. 4 de) ANKARA 13, a.a. İdareciler kongresi. 16 Kasım pazartesi günü, saat 10 da Polis Enstitüsü konferans salonunda İçişleri Bakam Orhan Öztrak'ın bir konuşması ile açılacaktır. Kongrede koordinatör valilikler kurulması, vali muavirüerinin görev ve yetkilerinin tesbiti, bugünkü teşkilâtta yer almış bulunan hukuk işleri müdürlüğü müessesesine lüzum olup olmadığı, bucak müdürlüğü teşkilâtının kaldırılması ile günün şartlarına uygun yeni tedbirler ahnması ve alt derece idare mahkemeleri kurulması gibi konuların yanında özel idarelerî ve belediyeleri ilgilendiren çeşitli bir çok mesele ler ele alınacaktır. Gündemde, bunlardan başka, zabıtanın birleştirilmesi ile ilgili Jandarma î Genel Komutanlığuıca ha• zırlanan bir rapor da bulunmaktadır. : Kongreye, Bakanlar, ba zı senatör ve milletvekil| leri, İstanbul Üniversitesi ; Rektörii Prof. Celâl Sarç | ile üniversiteler öğretim j üyelerinden Prof. Sıddık Sami Onar, Tahsin Bekir Balta, Mukbil Özyörük, ATATÜRKÜıN RESMİYLE Kirk Douglasa , Beşat İzbırak, Fehmi YaMillî Türk Talebe Federasyonunda Atatürk'ün ipek ' \nız, Bedri Gürsoy, Suat Bilge, Fikret Arık ve bazı kumaş üzerine yapılmış bir tablosu, ile eski Türk valiler, belediye başkanla1965 de Türklyede televlzsyon yaymı yapılacak Gazeteler motifleri ile işli bir plâka hediye edilmiştir. Kirk n, kaymakamlar, İçişleri TAZ1SIZ Douglas daha sonra Belediye Sarayındaki «Sanatın Bakanhpı ilgilüeri katüaÛllUUMIIIIIIIIIIllllIllllllllllllllllllllillllllllilllllilllllllllll'iillltlilllUllllllllUlllllllllllllllllllllltllllİ' Kajnakları» üzerindeki a$ık oturuma gitmisür. cakiardır. A Ankara 13, (a^.) Tabii senatörler tarafından Cumhuriyet Senatosu Başkanlığma bugün verilen bir kanun teklifi, siyasî ve basın suçlularının affını talebetmektedir. Kanun teklifinin gerekçesinde csiyasî huzurun şartlarından birisinin de, siyasi suçluların yeni fikir ve düzenin müsamaha ve imkânlarından faydalandırılması olduğu» üzerinde durularak, özetle Yüksek Adalet Divanında mahkum edilip muhtelif şekülerde af edilenlerin dışında kalan birkaç kişi ile, 2021 mayıs olayları dolayısiyle Türk Ce(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) İstanbul Radyosu dün gece 2 defa 37 dakika süren bir arıza yapmıştır. Ümraniyedeki verici istasyonunda zuhur eden arıza saat 17.00 17.05 ve 18.16 18.48 arasmda meydana gelmiştir. Radyo daha sonra programma devam etmiştir. İstanbul Radyosu dün gece iki defa ârıza yaplı 2,5 Liraya Bir Yatak!.. Arkadaşımız MÜCAHİT BEŞER'in öğrenci yurtlarında, otellerde, çay evlerinde, meyhanelerdn, kantinlerde hazırladığı büyük röportaj. Bu yazı dizisinde şu konuları bulacaksınız: •^ Ânadolunun çeşitli köşelerinden yüksek öğrenim yapmak için İstanbul'a koşanlann hikâyesi, itr Çocukluklarını yanda bırakanlar, k Öğrenci yurtlannda hayat, •* Gençliğin meseleleri, ir Bir diplomanın peşinde harcanan ısturaplı yülar, •r Kantin ağalan, ^ ir Yeni kuşakta düşnnce akunlan... AP İl Idare Kurulu dünkü toplantısında görev taksimi yapmıştır. Buna göre Ahmet Dallı (Başkan>, Mustafa Gürpuıar (İkinci Baskan). Fürüzan Tekil (Teşkilâtçı Başkan>. Mehmet Ali Yalçm (Sözcü). Faruk Ilgaz (Yazman\ Berç Turan (Muluıip) teciinüfltrdiı. Ahmet Dallı A.P. İl Başkanı oldu PAZARTESİ GÜNU CUMHURİYET t e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog