Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Pazar gönö oynanacak moça 2 takım da değişik tertiple çıkıyor Başkan Gürsel dedi k i : Fenerbahçe kadar Ist. Spor da iddialı Ogün, Birol ve Şenolsuz SarıLâcivertli forvet: Şükrü, Ergun, Ziya, A. Ihsan, Aydın şeklinde olacak. Sarı Siyahlılarda da 5 sakat var "Benim favopim Clay,, İzmir, 12 Cumhurbaşkam Cemal Gürsel, pazartesi günü Amerikanm Boston şehrinde yapılacak dünya ağır siklet boks karşılaşmasında Muhammed Aliye «Cassius Clay» şans tanıdığmı söylemiştir. «Clay'in başarıya ulaşmasını canı gönülden istemekteyim» diyön Gürsel, sözlerine şöyle son vermiştir: «Clay, kısa zamanda büyük bir şöhret yaptı. 16 Kasım pazartesi günü yapılacak karşılaşmada rakibi Liston'u yeneceğine eminim. Ancak, biraz az kotıuşsun. Gevezelik insanın kuvvetini azaltır .» COL KRALI GÜVEN Futbol Federasyonunun kararı ile Fenerbahçe İstanbulspor maçı pazar gününe alınmıştır. Her iki takım da çesitli eksik lerine rağmen bu karşılaşmaya iyi hazırlanmaya calışmaktadırlar. Dün her iki ekip de antrcn man yapmıştır. F. BAHÇEDE YENİ BİR KADRO Dün sabah Fenerbahçe Stadınd;. antrenör Oscar Hold'un idaresinde bir çalışma yapan Feneıbahçenin antrenmanına Şenol, Birol ve ayağında Meniskus zorlaması olan Ogün katılmamıştır. Normal bir çalışmaya tâbi tutulan Sarılâcivertli nâmağlup ekip, pazar günü sahaya değişik bir forvetle çıkacaktır. Şenol, Birol ve Ogiin'ün yer almadığı takım. muhtemelen: A!i Özcan, B. İsmail Şeref, Osman. Yıldırım Şükrü, Ergun, Ziya. A. îhsan, Aydın tertibine yakın bir Foto*rnna Şen kadro ile maça çıkacaktır. 5 EKSİKLİ FAKAT İDDİALI İstanbulsporlular dün Vefa staol ÇEIIN I/mirı İstanbulspor dında sıkı bir antrenman yaptılar. 5 as oyuncudan mahmm Sarı SiGOI. KIRALI ASKER OLÜU İstanbulspor dün Vefa stadmda yahlıiar cyine de yenilmiyeceğiz» dediler. Gol Kıralı Güven Fenerbahçe maçı için sıkı bir çaÖnüt asker ol iışma yapmıştır. 18 topla antrendu. Düşündüler man yapan 17 futbolcu, Fenerbahçe taşındılar. Topçu maçına azimle çıkacaklarını söylesınıfma ayırdı mişlerdir. Güven, ateşe benzer iyi lar. Resimlerde Çah.şmalara, sakat olan Güngör, yanda Güven Borbir uşak olduğu gibi aynı novadaki eğtıim Bilge, Kasaboğlu katılmamışlardır. merkezinde istira Güngör ile Bilge Bursaya gönderizamanda kötü bir hat anında. altta lecektir. Fenerbahçe maçında (GünBilge, Kasaboğlu, Türker ve silâh arkadasları gör, efendidir de... ile birlikte gorü İhsanın» yer alamıyacakları söylen mektedir... Antrenmanı izliyen İstanbulspor teknik yöneticisi Adnan Akın «Beş Cassius Clay kadar keııdiııe bizzat görınüştür. sakat futbolcumuz var. Bunların ye itimadı olan bir boksörü şimdiClay'in el lerini düsürmesini rine 5 genci oynatacağız. Buna rağ ye kadar görmediğimi rahatça hiç beğenmiyorum. Boks lıocamen Fenerbahçeye yenilmiyeceğiz» söyleyebilirim. Fakat bu çok alığı yapan herkes ellerin yaııdemiştir. şırı güvenin bu sıralarda Clay'i larda durmasının doğru olınatehlikeye sokacağını tahmin de dığını söyler. Merkez ceza hiı; zor değildir. Sonra Clay'in sağ yunıruğu Birookları beııden Clay'i esilk işe buşlaınası hiç doğru deheyeti dün ki rakiplerimden Billv ile muğil. Şayet senelerin adamı eski kayese etmemi istediler. Clay, Jack Blackburn onu bu halde ceza yağdırdı çerek kilo, gerekse gösteris bagörseydi dayaııanıazdı. Zira Lis Ankara 12, Meıkez Ceza Heyekımından her ne kadar Billv ile ton'un göreceği ilk açıkta en son toplantısmda çeşitli kulupkıyaslanmazsa da boks teknikuvvetli yunıruğunu yapıştıralere mensup 18 sporcuya toplam oğinde her zanıan Billy'i tercilı (ağı nıuhakkaktır. larak 3 yıl, 2 ay, 17 sün ce/a verederim. Kiııg içiııde kaçabilirsiniz, fa miştir. kat saklananıazsıııız. Cünkü sak Billv çok zor şartlar altıııda Beykoz kulübü kaptanı .Şıızat lanacak bir yer yoktur. iltıledi. Çünkii Pittsburgh'uu Dağlı 22 gün, Ankara GençlerbiıliBeııi yanlış aıılanıayın, ben ufak kulüplerinde lok az painden Selâhattin Yançatural 4 ay Clay Liston döğüşürken hare rayla döğüştü. Buna rağmen 15 gün ve Abdullah Devrinı 15 ket taraftarıyım. Clay kilo babeııimle karşılaştığı zanıan mev gün, Kasımpaşa kulübünden Çetin kımından daha şanslı. Sağ ve cutlarııı en iyisiydi. Kendini her Xoyan hakkında alınan idarî tedsoluııu aynı nıükemnıelliyette ııoktada iyi kullaııır ve en ubir kararı kaldırılmıştır. Karagümkullanınası Iâzım. Tabii göstefak adımını dahi hesaplardı. Bir rük kulübünden Faruk Ö'gidiş 45 riş için değil. santîmle rakibinin pozisyonunu ün. Beyoğluspor kulübünden Mibozar. yuınruğunu rakar ve en Savet Clay, bana: • Bu nıaç kael Temizel 15 gün ve Ibrahim ufak hata yapnıazdı. taki durunıum ııedir?» diye soüney 45 gün, Galata kulübünden İnanın bana. ilk maçımızın 13. racak olsa ona şu cevabı veAleko Tekforyan 22 gün ve Ferirauııdunda oııu bir kösede sırirdinı. toy kulübünden Mustafa Yucel 30 ki)lnnıi)tını o kadar sıkıştırmış • Miamide teknik Knockün müsabakadan nıen cezası altım ki sardı da düşmüştü. Abon Out ile kazandığın maçı unut nıışlardır. done etti ama bu benim öniime ve Listoıı'u ilk defa görüyoröyle hazır lop cinsindcn günıüş nuışsun gibi işe başla. Rakibitabakla sürülııuış değildi. nin yunııuğuna hürnıet et ve oıııııı şöhretini ııııutma. Boks konusuuda Clay'in Billv den daha geri olduğuııu düşüıı İlk rauntlarda eliııdeıı geldidiikçe iizülüyorunı. Çünkii boks ği kadar sola kaçumak yap. Çiiıı bir ayak yarışı değildir. Şayet kii karşı tarafın zamaııı ve nıeyuınıuk mesafesiııde bir yaıılış safeyi ayarlıyacağı aıılar bu dakikalardır.» lık yapacak olursanız eninde so ı>«ında bir koııtraya gelerek ce Listonuıı Floyd Pattersonu zasını rekersiniz. Bu hususu dailk rauııtda iki defa devirınesi ima hatırda tutnıak icap eder. bir kaza değildir. Floyd kendi Nitekinı Miami'deki ilk nıaçta şahsiyeti için çok fazla cesur PAZAR K.IN SON ÇAUîjMA M^Uıı pazaı günür.e alınan Fenerbahçeliler dün Oscar Hold'un aezaretinde çalıştılar. Takım pazar günü sahaya değişik bir tertiple çıkacak. Clay konuşmaya başladı!.. Liston'un işi4üncü rauntta tamam... „ Boston, 12 (Ajanslar) Dünya ağır siklet boks şampiyonluğu için pazartesi günü burada karşılaşacak olan Cassius Clay ile Sonny Liston hazırhklarını tarnamlamışlardır. Vody Jones ile dört raundluk bir antrenman maçından sonra gazetecilerle konuşan «geveze şampiyon», kendisini çok iyi hissettiğini belirterek «Liston'u dördüncü raundda yere indireceğimi samyorum» de• miştir. Liston, antrenmanlannda 3 boksörü nakavt etti Dünya ağır siklet boks şampiyonluğu ünvanı için pazartesi günü Boston'da şampiyon Cassius Clay iie karşılaşacak olan Sonny Liston, antrenmanlarını adam akıllı ağıflaş tırmıştır. Dün üç boksörle dövüşen ve üçünü de nakavt eden Liston, bu maç için şimdiye kadar 148 raund dövüşmüştür. I I I I I I I I I I HNGK M C U U YER YHIUR Dew maça 4 gün kaldı! I Yazan: joe LOÜIS (Nâmağlup Dünya ağır siklet boks şampiyonu) I I ı • I I I I I I \iiri ve \lriiiMii \iil\iiilil\liin ItilrflclMII clV lltl lıdlii neçıııeıli I I I **""A\İYI*İİAĞLIVACAĞİ»1 Dev maça 4 gün kala Clay M. Ali yine kendine has konuşmalara başlamıştır. Eline bir ayı yuları alan M. Ali «Ayıyı pazartesiye bağlıyacağım» demiştir. ııa Listondau korkmadığını ıspat etmeye çalışıyordu. Sinıdi bana bütün bunları Clay'in de bildiğini söyliyecek siııiz. Bunu ben de biliyorum. Fakat beni korkutan kendine çnk aşırı güvenmesidir ki asıl tehlike buradadır. Clay'i çalışırken de gördüm. Orada hatalarını düzelttirmek için değil, sadece kendisinin iyi sandığı idmanını seyretmek için bulunuyordum. Bir boksör ola rak antrcnmanını beğenmedim. Güven ateşe benzer. İyi bir uşak olduğu gibi aynı zamanda kötü bir efendidir de. Parma ğı yanaıı bir kimse bunu bizzat denemiştir, Ve bu, dünyanın hiç bir devrinde değişmemiştir. , B u yazının neşir hakkı Türkiyede Cumhuriyete aittir.) I i I I I i I I F. Bahçe Yazan: Sadri USUGLU Her takımın liglere girerken bir ideali vardır. Şampiyonluk dâvası güdenler olduğu gibi kümede kalma, yâni ölüm dirim mücadelesinde muvaffak ol mayı hedef tutanların sayısı da az değildir. Bir üçüncii grup ise ne şampiyonluk hülyasında ne de kiime düşme korkusundadır. İyi ovun, iyi bir derece, kısaeası prestij çabasında dır. Milyonların sevgilisi, ıniiyonerlerin kulübü ve nihayet mil yonluk transfer takımı Fenerbahçenin de geçen seneden daha ileriye giderek hem lig ve hem de kupayı kazanmak azminde olduğu muhakkak. Herkes çok şeyler umar ama unıduğunu bulan azdır. Kanaatimce Fenerbahçe bu sene ligde en az ezeli rakipleri Galatasaray ve Boşiktaş kadar iddia sahibi olmakta haklı dır. Kuvvetli ve bol yedekli bir kadro en büyük varlıklarıdır. Klâs olmamakla beraber zaman zanıan iyi maçlar çıkaran iki kalecinin önünde Şükrü ve İsmail güvenilir iki bektir. Şük rünün açıkta yerleştirileceğiııi duyuyoruz, kimsenin işine karışmak niyetinde değiliz. Lâkin müdafaaya nazaran daha üstün bulunan forveti bir müdafaa elemanı ile takviye etraek pek uygun olmasa gerek. Belki Şük rü iyi bir açık olabilir, fakat esas yeri bekte devaınlı olarak oynatılırsa daha faydalı olur ka naatindeyim. Son senelerde büyük meblâğ lar ödeyerek transfer üstünlük lerini (para bakunından) ispat eden idarecilerin nasıl olur da esaslı bir orta haf tenıin edemcdiklerine hayret ediyorunı. Takımın iki dinamosu Şeref ile Ali İhsanm arasında gerek Özer ve gerekse Osman ara sıra basarılı olmalarma rağmen bu yeri istenilen şekilde dolduramı yorlar. Kalifivc elemanlardan kurulu forvet hattı Fenerbahçeye çok şey ler kazandıracak kuvvette. Form bakımındau henüz arzu edilen kı vamda görülmeyen Şenol, Birol, N'ediın gibi üç büyük kabiliyet keııdileıinde olanları sahada ver dikleri gün işler çok kolaylaşır. Yeni antrenör M. Hold hakkında fazla bilgim yok ise de daha kendi oyuncularıııı iyice tanıma daıı ve rakip ekipler hakkında ye terli bilgiye sahip olmadan Fenerbahçe gibi başa güreşen bir takımın bütün sorumluluğunu kabullenmesinin ve bir hafta soıı ra takınıa koyduğu Şenol'u Amsterdam'a yedek olarak dahi götürmemesini aleyhte not olarak kaydediyonım. Şampiyon onbiriuıizin Avrupa Şampiyon Kuliipler turnuvasından elenmesi Fenerbahçeliler için olduğu kadar bütün menıleket sporu için de üzücü olınakla beraber Fenerin bu eleîiişi dolayısiyle buııdan böyle bütün güç ve kudretini lig birinciliğiııe hasretmesi gerektiğiıı den daha verimli neticeler elde edebileceğini de hesaba katnıak Iâzım. Bütün bu anlatmaya çalıştıklarımdan sonra Fenerli onbirin göğüslerindeki ayyıldızı gelecek sene de muhafaza edebilecek ler mi sorusurnı şöyle cevaplıya bilirim. İdarî ve teknik işler iyice koordiııe edilirse Sarılâcivertlilerin lig maratonunu önde bi tirmesi eı> kuvvetli ihtimaldir. Futboi Federasyonu pazartesi günü Legia maçı için Varşovaya hare ket edecek olan Galatasaray futbol takımının dileği üzerine pazar gunkü maçını cunıartesiye almıştır. ŞarıkıiTnızıhlar kampta bulunmaktadırlar. Hâlen asker olan Talât, teknik yö netici Gündüz Kıhçtan izin istemiş ve «idarecilerle görülecek bir işim var» diyerek kamptan ayrılmıştır. Talât henüz kampa gelmemiştir... Naci, Metin sakat Naci ile Metinin sakatlıkiarı devam etmektedir. Gündüz Kılıç: .Bu haftaki Beykoz maçında oynayacak larını zannetmiyorum» demiştir... Basın toplaııtısı Galatasaray Kulübü Başkanı Ulvi Yenal, bugün saat 11 de Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı ya parak son olaylar hakkında izahat verecektir... L I I Memleketin bütün spor dâvalarına bakarak nihaî kararı verecek olan konsey 21 üyeden müteşekkil olacaktır. Kanun teklifi Meclise verildi ANKARA, 12 Iznıir Milletvekili Şinasi Osma (AP). bir «Yüksek Spor Konsevi» kurulmasını öngören bir kanun teklifi hazitrhyarak bugün Millet Meclisi Baskanhğına sunmuştur. Yöksek spor konseyinin kurulması teklif edildi Clay galip geldiği halde bunu du. O. yeneceğini ispatlayacağı Kanun teklifine göre, «Yüksek Spor Konseyi» bir Devlet Bakanının başkanhğında 21 üyeden kurulacâk ve şu gorevleri ifa edecek tir : Memleketin spor dâvalarını ele alarak kararlar verecek ve ana direktifleri tesbit edecektir. Beden Terbiyesi Teşküâtına ait teknik ve idarî plânları tetkik ile gerekirse tadil ve tasdik edecektir. Federasyonları kuracak, birleştirecek veya gerekirse kaldıracaktır. Beden Terbiyesi ile federasyonlara ait talimatları ve yıllık çalışma plân ve programlarını tetkik veya tasdik edecektir. Spor bölgelerini tesbit edecek, kuracak, birleştirecek veGALATASAKAY KAMPTA Yarm Dolmabahçe stadmda Beykoz ile karşılaşacak olan Sankırmızılılar kampta yemek yerlerken görülüyorlar ya kaldıracaktır. Her coğrafi bölgeden birer temsilci, üniversitelerden iki üye, basın mensuplarından iki mümessil, îstanbul. İzmir ve Ankara kulüplerinin seçeceği birer temsilci, Milli Savunma. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklanndan birer mümessil Başbakanlıkça seçilecek iki üye. Gazi Terbiye Enstitüsünden bir temsilci ile Beden Terbiyesi Genel Müdürü ve konu ile ilgili Federasyon Başkanı. Enternasyoncı! Eskrim turnuvası 2022 kasımda Miîsabakaîara 8 memleketin tanınmış Flöre ve kılıçcıları iştirak edeceklerdir RIZA ARSEVEN Dünkü toplantıda bilgi veriyor. Bu BETMEMİZE SE BEB 6İCÎŞİMİKJ i GAYV2ET SİLÂHLI KUVVETLEK ŞAMPİYONU Eskişehirde yapılan Silâhlı Kuvvetler Şampiyonasını amatörlerden kurulu Jandarma Güeü kazanmıgtır. Resimde «Ahmet CelâL Oral Aydın, Uğur, ErolMetin Halil, Kema!, Babur, Yüksel» tertibindeki şampiyon ekipi idaröcileriyle görüiüyor. Fotoğraf: İsmail SADIK (Eskisehir) Türkiye Eskrim Federasyochen, Avnasturyah Viyana turnununun tertiplediği Uluslararavası şampiyonu Günter Ulrich, sı Eskrim Turnuvası 20 • 22 ikincisi Roland Filz, ttalya Kasım tarilüerinde Ankarada olimpiyat ekipinden Angelo yapılacaktır. 8 ulusun bulunaMaestri, Yugoslavya şampiyonu Nikoliç Miodrag bulunmakcağı turnuvaya tanmmış bir tadır. çok eskrimci katılacaktır. Ankaradaki turnuvadan sonra Flöre ve kılıç dalında şöh Güreş Federasyonu retli eskrimcileri îstanbul sporseverlerine de tanıtmak belli oldu amacı ile Îstanbul Bölgesi de Ankara 12 (Cumhuriyet Bürosn) 2425 kasım tarihlerinde 2 ncı Yeni Güreş Federasyonu Başbir turnuva yapmağo karar kanı Cihat Uskan Federasyona 4 vermi?tir. kişi seçmiştir. Bunlar Reşat Coşkunsu. İsmail Turnuvaya (Macaristan, ttalya, Ataıanya, Avusturya, Yu Hakkı Bayındır, Ertuğrul Malkoff goslavya, İran, Tunus ve Lüb ve Yavuz Bayraktardır. Öte yandan Güreş Yüksek Danan) katılacaklardır. Gelen şöhreüer arasında Macaristan nışma Kurulu Yolaç'ın Özel Kalem iklncisi Paul Nagy, B. Alman Müdürü Ekrem Günay'ın da İ14ve ya şampiyonu Remhold Meıl edilmesiyle 11 e cıkarılmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog