Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet î B A S I N A H L A K T A S A S 1 N A U Y MAT 1 T A A H B O T EDER •* Sahlbl: NAZİMB NADİ * Genel Tayın Uudflru: ECVET GÜRESİJH * Surumlu Mfidur EROL DAI Ll •• * Basan ve yayan: CUMHTTRÎYET MarbaacılıK n GazeteclliK T.A.3 Cagaloflu Halkerl sofc^t No. 3941 GÜNET tLLERt: KOçütsaat Meydanı, Bdlrne Hanı BUROLAR Adana • reıeton: 4550 * ANKARA: Atatürt Bulvan Teneı Ap • Yemşetıu reıelun 12 09 20 . 12 09 86 12 95 44 17 57 35 • İZMİR: Oazl Bulvan No 18 Tel: 31230 A BON E SeneUk 6 aylık 3 aylık ve Türklye 75 00 40 00 22 00 İLÂN Bartd 150.00 80 00 44 00 ftaylı r (UaJCtti) 23 4 9 tnd sanitelar («anttml) 6 7 ocı tBMfeler • Nl«an. Nltftn, Brıenme, DogniB (lUKtn) ÖlUm. Mevllt. Tesekkür ve Kayıp arama Kayıp (Kellmesi) 150 Urm 40 33 75 90 1 > > » » » SAY1S1 25 KURUS (Başlarah i ınci sahifede) (Baş tarafı 1 inci sahifede) aeleieiını on jrmeıttedır. Bızim böyle bir kuvvetin finansraanına de Sovyetler Birliğinin Türkiyeye aktettiğimiz anlaşmada bu çeşit katılması zor olacaktır. Bize dü(Bastarafı 1 inci sahifede) sınaî krediler açtığını bildirmiş ve mübadeleye yer verilmemiştir. şen payın sembolik olacağını tah 0 Sıkıyönetim sona erse bile Sışunları söylemişitr: Kıbrıs konusu min ediyoruz. Nitekinı, bu konuda « Bu siyaset Atatürk'ün bütün Erkin Moskova seyahatından ön yapılacak müzakerelerde görüşü kıyönetim Mahkemelerinde bulukomşu devletlerle ivt geçinmek um ce Sovyetler Birliğinin Kıbrıs ko müzü bu noktadan saklı tuttuğu nan işlerin tamamlanması için asdesine uygun olarak yürütülmüş ve nusundaki tutumunu izah etmiş, muzu ilgili devletlere bildirdik.» kerî yargı yetkisi devam edecekTürkiye bu umdeye sadık kalarak sonra yayınlanan ortak bildiriye dö ; Öte yandan, bu kuvvete katıl tir. Sovyetler Birliğiyle daima karşılık nerek bu bildiriyle snlaşmalara sayO Genel güvenlik ve kamu düzelı itimada müstenit dostane müna gı gösterilmesi ve insan haklarma maya taraftar olan ülkelere Sovyet nine ilişkin zabıta görev ve yetkısebetler idamesine gayret sarfetmiş riayet edilmesi prensiplerinin teyit Rusya'nın gönderdiği protesto no| tasının bugün için bir değerinin leri Sıkıyönetim Kumandanlığına tir. Maalesef 1939 da Sovyetler Bir edildiğini ve Sovyetler Birliğinin liği Almanyayla imzaladığı ademi Enosisi tasvip etmediğini söylemiş kalmadığı da Dışişleri Bakanlıgına intikal edecektir. Yürürlük madtecavüs paktmdan sonra Türkiyeye ve Kıbrıs politikamız bakımından yakın çevrelerce belirtilmektedir. desi dahil. 23 maddesi olan Sıkıkarşı tutumunu değiştirmiş, Tür Moskovada alınan neticelerin tat Söz konusu çevreler, meselenin yönetim Kanunu Tasarısının bir kiyeyle işbirliğini reddetmiş ve minkâr olduğuna inanıyorum> de Moskova görüşmelerinde ele alın de geçici maddesi bulunmaktadır. dığını ve Türkiye'nin «NATO içinmemleketimize karşı gayri dostane miştir. Tasarının 1 inci maddesine görfc de savunma gücünü arttırdığı» sıkıyönetimin ilânı Anayasanın 124 bir tutum takınmıştır. 1941 de AlTürkiyenin politikası man Sovyet harbinin başlamasiyBakan konuşmasını şöyle bitirmiş şeklinde bir kanıya ulaşıldığını da üncü maddesi gereğince kararlaşbelirtmektedirler. le bu tutumda kısmen değişiklik tir: tmlacak ve Içişleri Bakanlığının olmuşsa da Stalingrad muharebesin uygun göreceği araçlarla ilân olu•Bu seyahatimin umumi dış poliden sonra harb talihinin değişmesi tikamızın prensiplerine nacaktır. Sıkıyönetimin bölge ve tamamiyle Kolej üzerlne Sovyetler Birliği yeniden uygun olduğuna kaniyim. Gayemiz süresi üzerinde yapılacak değişikTürkiyeye karşı menfi siyasetine her zamanki gibi Türkiyenin güven (Baş tarafı 1 inci sabifede) likler de aynı şekilde ilân olunaavdet etmiştir.» liğini ve âli millî prensiplerimizi okul müdiresi imdadma yetişerek caktır. korurken dünya sulhuna kendi im öğrencileri dağıtmış ve Kirk DougJüpiter füzeleri Sıkıyönetimin yUrütülmesi «Biz, hattâ haksızhğa uğradığımız kânlarımız nispetinde yardımcı ol las'ı ezilmekten kurtarmıştır. Sıkıyönetim altına alınan yerleıçok gergin zamanlarda bile, Sov mak ve komşularımızla gergin haBundan sonra konferans salonuna yetler Birliği milletiyle Türk mille vayı bertaraf edip iyi münasebetler geçilmiş ve aktör, öğrencilere kısa de genel güvenlik ve kamu düzenine ilişkin zabıta görev ve yetkiti arasmda, düşmanhk duyguları tesis ve idame etmektir. Bugünkü bir hitabede bulunmuştur. leri askerî makamlara geçecektir. ile garaz yaratacak hareket ve söz dünya şartları altında ve nükleer Aktör, konuşmasmda sanatkârla Ancak askeri makamlara geçen bu lerden daima kaçmmışızdır. Siyasi bir harbin tehdidi karşısında bütün buhranlar bu müddet esnasında da sulhsever dünya milletlerinin ideolo rın özelliklerinden bahsetmiş ve görev ve yetkiler üzerinde Bakaneksik olmadı. Küba krizi esnasında jileri ne olursa olsun bir çatışmayı artistlerin zihnen gelişmemiş çocuk lar Kurulunun sınırlandırma hakSovyet hükümeti, bir ara Kübada önlemek maksadiyle anlaşma hnkân ! lara benzediğini ve çocuklar gibi kı saklı tutulmuştur. ki Sovyet füzelerinin çekilmesiyle larını azami derecede araştırdıkları hep hayaller kurduklarını, kendisiKomutanın görev ve yetkileri Türkiyedeki orta menzilli füzelerin nı müşahede etmekteyiz. Türkiye nin de Atatürk rolünü hayal ettiği A) Sıkıyönetim Komutanlığı : ni söylemiştir. Konuşması sırasmda kaldırılması arasında bir muvazilik nin bu cereyana karşı bigâne kalkonutları ve her türlü dernek, sitesis etmek istemiş, fakat böyle ması ve büyük komşusunun karşı sık sık espriler yapan aktör, genç yasi parti, sendika, kuliip gibi kukızların büyük tezahüratına ve sebir takasa bizim ve Amerikanm ra lıklı münasebetlerimizi izah husuolmuş rumlara ait binaları, isyerleri ile zı olmamamız üzerine bu teşebbüs sundaki çağrılarını mukabelesiz bı vinç çığlıklarına mazhar tur. Kirk Douglas, sözlerini, kızlara diğer kapalı yerleri ve bunların olmadığı lerinden sarfınazar eylemiştir. Bu rakması kabili tasavvur müştemilâtını ve mektup, telgraf nunla beraber, Küba krizi, Türkiye gibi menfaatlerimize de uygun düş iltifatta bulunarak bitirmiş ve hep vesair mersuleleri ve kişilerin ünin ne kadar hassas bir bölgede mezdi. Hükümetimiz, bu düşünce sinin güzel ve sevimli olduklarmı zerlerini gece ve gündüz arıyabibulunduğunu hatırlatmak suretiyle lerden hareketle Türkiyenin etrafın söylemiştir. lecek, bnnlarda bulunan delilleri memleketimizin güvenlik problemi da bir barış çemberi yaratmak, bü Sabahleyin Kız Kollejine gitme zorahma tâbi tutarak zaptedebiletün komşularıyla dostane münase den önce saat 9.45 de Vali Niyazi cektir. nin hayatl önemini bir kere daha tebarüz ettirmiştir. Bununla bera betler kurmak, Asya Afrika mem Akı'yı ziyaret eden aktör, burada sevgiden B) Radyo, telefon, telsiz, teleber Jüpiter füzelerinin kaldırılma leketleriyle daha kesif ve canh mü Türklere karşı duyduğu sı bahis konusu olduğu vakit biz nasebetler tesis etmek, Türkiyenin ve Atatürk hayranhğından bahset vizyon gibi araçlarla yapılacak haÖğleden sonra da Robert berleşmeleri kayıtlayabilecek vebu kararı kolaylaştırdık ve Sovyet dünya politikasmda önemli bir rol miştir. ler Birliğiyle aramızdaki bir çekiş deruhte etmesini sağlıyacak şartlan Kollejde bir konferans vermiş ve ya durdurabilecektir. me konusunun bertaraf olmasından yaratmak ve milli dâvalarımıza ka geç vakte kadar Kollejde kalmıştır. C) Söz, yazı, resim, filim ve bil olduğu kadar geniş destek tememnunluk duyduk.» Saat 17.00 de Robert College"e ge sesle yapılan her türlü yayına, hamin etmek azim ve kararındadır.» ! len aktör burada da gençlerin teza berleşmeye, mektup, telgraf vesaMoskova ziyareti | hüratıyla karşılanmıştır. Halktan ir mersulelere sansür koyabilecek Bakan, bundan sonra Moskova ^ halka programlannm gayesini an veya gazete, dergi, kitap ve diğer görüşmelerinin son derece dostane Genel Kurmay latmış. Amerika ile ve özel hayatıy yayımların basım ve yayınını vebir hava içinde geçtiğini, Sovyetle(Baş tarafı 1 inci sahifede) rin NATO ittifakım tasvip etmedik fik Tulga ve Türk Siyasi Polisi Şe la ilgili soruları ilgiyle cevaplandır ya sıkıyönetim bölgesine sokulmamıştır. Sabahki gibi yine bol bol sını yasaklıyabilecek veya toplatalerini bununla beraber bu pakta fi katılmışlardır. sakalar yapıp gençlerle kaynaşmış bilecektir. dahil oluşumuzun Türk Sovyet iToplantıda Kıbrıstaki son durum tır. lişkilerinin gelişmesine engel teş ve Türk alayınra vaziyeü D) Kamu düzeni için sakıncalı gözden kil etmeyeceğini belirtmiştir. gördüğü kişileri o bölgenin dışına geçirilmiş, müteakıben salı günü Kültür Anlaşması çıkarabilecektir. Başbakan İsmet İnönünün evinde Bakan, «Kültür Anlaşması> nın, yapılan toplantıya devam olunmuşE) Ateşli silâhlarla. cephaneler, Sovyetlerle esasen yapılmakta o tur. Böylece Erkinin Moskova gezibombalar, tahrip maddeleri, radyolan Küîtür Anlaşmalarını bir prog sinden edindiği intibalar ve yaptıaktif maddeler ve her türlü gazlarama bağlamak için hazırlandığı ğı temaslar bir daha gözden geçiNazmiye Arın hazırlanmasını ve yapılmasını nı bildirmiş, temasların başlıca rilmiş, ayrıca Sancar, Almanya gecarın biricllc yasaklıyabileceği gibi bunların ha«Kültürel ve Bilimsel» alanda ola zisi hakkında izahat vermiştir. torunu; Niyazi,, zırlanmasında kullanılan malzeme Fatma Hasane cağını açıklamıştır. Erkin ayrıca Önümüzdeki günlerde Birleşmiş yi toplıyabilecektir. Acar'ın pek sev şunları söylemiştir: Milletler Genel Kurul toplanüsına F) Grev, lokavt yetkilerinin kulglll oğuları; Abaskeri «Şunu da arzedeyira ki Sovyet gidecek Erkine Kıbrıstaki dullah ve Nact lanılmasını süreli veya süresiz olarak askıda bırakacak veya izne bağ Rusyanın diğer müttefiklerimizle durum da izah edilmiştir. ye'nln değerll Başbakan Ismet Inönü bu toplanlıyabilecektir. meselâ Birleşik Amerikayla aktetkardeşleri: Cemil,, Müvesser, G) Her türlü toplantüarı, gösteri mis olduğu kültür anlaşmaları tıdan çıkarak evine gitmiş ve eşini tsmall ve Fat yürüyüşlerini yasaklıyacak dernek çok daha geniş hükümler ihtiva yanına aldıktan sonra doğruea hava meydanına gelerek saat 19.00 da manın saygıll aveya kurumların çalışmalannı duretmekte ve talebe burslarını, rad THY uçağı ile Istanbula hareket etğabeyleri; Sabdurabilecektir. yo ve televizyon neşriyatı müba miştir. riye., Miiııever,, Mıız^ffer,, CemaH) Hava, kara ve deniz trafiğinl letin, Saml,, Rasim, Ayşe ve Endüzenleyici tedbirler alacaktır. ver'in sevglli yeğenlerl; Ömriye. İ) Soka»a çıkma yasağı koyacak Nevâl,, Zafer ve Yiıcel Aksoy'ıın veya kıaıtlıyabilecektir. çok k'.ymetli dayıları, ailemlzln Saiılık Daireler K) Bakanlar Kurulunun sıkı yöeşsiz askeri: J ilgili Usküdar iskelesine çok yakın mesafede denize nazır ve f Lv. Tğm. NEPHAN ACARj netimleihtiyaç kararlarını yürütecek, zarurî maddelerini yapanlaYapı Tasarrufu Kredisine uyeun daireler satılıktır. } 5 Eylül 1964 cumartesi günü Horı kontrol edecek, gazino ve benİstanbul İmar Limited Şiıketi ' rasan Oltu sonbahar tatblkazeri yerleri denetliyecek sçılma ve tında vaztfe başındayken trafik Adres: İstiklâl Caddesi 1. Baro Han kat: 7 Beyoğlu. t kapanma zamanlannı tesbit edebile kazasmda şehit olmuşuır. KahraTel: 44 56 31 cektir. ^^^ t man oğlumuzun cenaze törenine Sıkı yönetimin organlan katılan, bizi teselll eden, acımızı Basm 21394/13914) Sıkı yönetim altına alınan yerpaylaşan, Levazım Alb. Şükrü lerde bu kanun hükümlerini uyguErok,, Yrb. Muzafer Tekin,, Bnb. lamak üzere en az kolordu veya eSaml Ölçen, Yzb. Tılmaz Artuç ve onların şahsında dlğer subay, şidi kıta komutanlığı yapmış bir assubay ve silâh arkadaşlarma, komutan, Genelkurmay Başkanmm kahraman Mehmetçiklere,. Erzııteklifi ile Bakanlar Kurulunca atarum halkına, vefakar dostlarımınacaktır. İSTANBUL EMNÎYET SANDIGINDAN za teşekürümuzün duyurulmaSıkı yönetim kumandanlığımn bir sını gazetenlzden rica ederiz. karargâhı, kadrosu, birlikleri ve ye r Vatan ve Milet sağolsun. Dosya No: 1964 504 teri kadar askerî mahkemeleri buMehmet İhsan Geygel İPA. 704 hesap numaralı boıç Babasl: Niyazi Acar lunacaktır. Acar allesl senediyle Sandığımız Aksaray Şubesinden istikraz ettiği Zorunlu hallerde sıkı yönetim ko paraya mukabil; Fatih, Keçeci Karabaş mahallesi, eski: ı nulan mahallerdeki devlet ve bele Cumhuriyet 13879 j diyeye ait bina araç ve memurların Arabacılar, İşkembeci Malik, yeni: Tahtacılar sokağında I dan istifade edilecektir. eski: 20, 22 yeni: 10/1 taj: 6 üzerinde: 6 kapı numaralı | Mahkemelerin gorev ve yetkileri seneden kârgir ev mahallen yarım kârgir e%'in 1'2 hisseSıkı yönetim mahkemeleri devlesini Sandığımıza birinci derecede ipotek etmişti. Tapu tin kişiliğine karşı işlenen suçlan, kayıt suretinde işbu gayrimenku]; Fatih, Keçeci Karabaş çürüm ikaı için demekler kuranlamahallesi, eski: Arabacılar, İşkembeci Malik, yeni: Tahrı, devlete ait mühür, damga vesair Rona, Şanda ve Sezer ailetacılar sokağında eski: 20, 22, yeni: 10/1 taj: 6 kapı, 1582 alâmetleri taklit edenler, kanunun sinin en kıymetli varlığı olan selâmeti aleyhine suç işliyenler, yağ ada, 7 parsel sayılı 56.00 M2. miktarındaki kârgir ev olup, ma, yol kesme ve adam kandırma REMZİYE RONA 1/2 hissesi Mehmet İhsan Geygel adına kayıtlı olduğu ve nın cenaze töreninde bulunSandığımıza birinci derecede ipotekli bulunduğu beyan mak, çelenk göndermek, bizedilmiştir. Muhammin raporuna göre işbu gayrimenkulün Kurutluoğlu zat evlerimize kadar gelmek, umum mesahası 56.00 M2. olup bunun 42.00 M2 miktarı (Baş tarafı 1 inci sahifede) mektup, telgraf ve telefonla üzerinde çatı örtüsü ahşap iki kath yarı kârgir bir ev diye bağıran kimse kontenjandan tazıyette bulunmak suretiyle vardır. Birinci katında iki oda, bir koridor, bir mutfak, istifade edip Senatoya girdi» demişbüyük acımızı paylaşmak lutbir WC, ikinci katında iki oda, bir sandık odası, bir koriür. funda bulunan akraba, dost • dor, bir mutfak, bir WC vardır. Binada elektrik tesisatı da Bunun üzerine kürsüye gelen Kuve kardeşlerimize şükranlarımevcuttur. rutluoğlu sözlerini tavzih ettikten mızı arzederiz. sonra Mehmet Özgüneşe hitaben Aile adına eşi Borçlu hakkında yapılan kanunî takip üzerine 32Û2 şunları söylemiştir: «Millî Birlik Saffet Rona numaralı kanunun 40. maddesine göre yukarıda evsafı yaKomitesindeki arkadaşlarımı tenzılı gayrımenkulün 1/2 hissesi birbuçuk ay müddetle zih ederim. Seçime girip kaybettiaçık artırmaya konmuştur Satış tapu sıcıl Kaydına göre (Cumhuriyet 13913) ğim doğrudur ve bu demokratik yapılmaktadır. Artırmaya gırmek ıstıyenler bunlan ve bir usuldür. Ama sayın Özgüne} herkese açık bulunan tapu sicıl kayıtlannı tetkik ederek siz buna cesaret edemezsiniz.» satılığa çıkarılan işbu gayrimenkul hakkında her şeyi Özgüneş tekrar söz istemiş fakat B ü Y VK öğrenmış ad ve telâkkı olunur Arîırmuva eırmek ıstıyenBaşkan kendisini konuşturmamıştır. ler (2500. ) Iira pey akçesi veya Sandıkça kabul edilecek Beher cildı 4 ) l.L. 1 Banka teminat mektubu vermesi icap eder. Birikmiş büFELSEFE LUGATİ tün vergilerle Belediye ve telâliye rüsumu ile varsa vaALTIN FIYATLARI kıf içaresi ve taviz bedeli ile ipoteklerin terkin harcı Tamamlandı 12.11.1964 borçluya; ihâle pulu ve tapu tescil harcı ile varsa şereHer üç cıldının başlıca i fiye borcu alıcıya aittir. Satış şartnamesi 21.11.1964 tari98009850 Cumhuriyet satı? yerleri:  1515015250 Reşat hinden itibaren açık bulundurulacaktır Birinci açık 1130011400 Kanaat ve İnkılâp \ Hamit arttırma 30/12/1964 Çarşamba günü Cağaloğlunda . kâ97509800 Aziz in îstanbul Emniyet Sandığmda saat 15 den 16'ya Kitabevleri { 96009700 Napolyon kadar yapılacaktır. Muvakkat ıhâle yapılması için 14751480 24 Ayar külçe teklif edilecek bedelın tercıhen ödenmesı ıcap eden gayCumhuriyet 13830 rimenkul mükellefiyetiyle Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksı takriırde son artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 14.1.1965 perşembe günü aynı }er ve aynı saatte son artırması yapılaraktıı Bıı artırmada gayDOKTOR rimenkul en çok artıranın üstün e bırakılacaktir. HakTrabzon eşralan tapu sicillerıyle sabıt olmıyan alâkadarlar ve ırtıfak fından merhum hakkı sahiplerinin bu haklarmı hususiyle fai? ve masarıfe Hacı Sanl Beyln Op. üroloğ dair iddialarını ilân tarihinden itibaren yirmı gün içinde oğlu Emekll evrakı müspitelerıyle bırlikte Sandığımıza bildırmedıkleTaksim, Sıraselviler 105/1 Kurmay Albay ri takdirde satıs beriehnın Davlaşmasından hanç kalırlar Tel: 41 57 44 Suph! Altan, Daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin 1964'504 dosya nu!§••••••••••••••••••«•«•»••«••••••••••••••*' Hayrünnlsa Olcay, Şükran Gümarasıyla Sandığımız Hukuk İleri servisine müracaat ley, Sırrl Kalcıetmeleri lüzumu ilân olunur. KAYIP Eyüp Nüfus Memurlunın babaları, ğundan almış olduğum nüfus cüzEmekll Albay danımı kaybettim hükümsüzdür. Vefa Olcay, Avu (Basın 21231/13874) Niyazi Kırguş kat Şeyda Gttleyin kayınpederCumhuriyet 13911 lerl Feridun Cemal Erkiıı NATO S1KI Özel sektör Orduya Saygı **! ** (Baş tarafı 1 inci sahifede) mıslardır.» (Baş taralı ı ır.cı sahıtede) satışları rekor seviyeye ulaşmış, ey Ticaret Bakanhğı Dış Ticaret Da Odalar Başkanı kalkınmayı istemi lül ihracatı 35 milyon dolan bulsuçlularını, ateşli silâhlarla ilgili ka iresinden bir yetküi ise söyle ko yor ve dış ticaret açığı vermiyelim muştur. nuna muhalefet edenleri, haberleş nusmuştur : mi diyor? Bunu açıklasın.» ©Geri kalmış, bölgeleri kalkmdırmeye mâni olucu suç işliyenleri, Odalar Birliği Başkanı ise bu ce mak için hazırlanmış olaı geniş ra•Bugün iki taraflı anlaşmalara bağ Türk silâhlı kuvTetlerine ait her Iı ithalât ve ihracatııı büyük bir vaplara şöyle karşılık vermiştir: türlü araç ve greçleri çalanları, kısmı kamu sektörü tarafından ya «Ben dış açığın yeni bir şey oldu por yakında plânlamada müzakere «•ilecektir. >argılıyabilecektir. pılmaktadır. Bu işlerin kamu kuru ğunu soylemed'm. bunun nıüzmin En önemli madde luşlarından alınarak özel sektöıe nlduğu herkesin malumudur. Biz O Sanayi kanun tasarısı hazırlıkSıkı yönetim komutam, yukarıda devredilmesi. araya yeni paravana bu açığın netlenleri üzerinde dur ları bitmek üzere olup ön projesi ki suçlardan sanık olarak ele geçi şirketlerin sokulmasına yol aeacak duk ve artnıaması için gerekli ted oelecek ay tamamlanacak ve ağır rilen kimseleri sıkı yönetim mah 'tır. Oysa. Odalar Birliğinee kuru birleri saydık. Kalkınmamız için faizden zarar »ören sanayi dalları kemesine sevkedecek ve tutuklıya lan bu ait komiteve ithalât ve ihra gereken şey. üretimin artması ve bu yükten kurtarılacaktır. 50 milbilece.'itir. Ancak bu tutuklama ha cat ruhsatnameleri hazırlama gorevi ihracatın yükselmesidir. üretim de vonlıık sanayici kredisinin 300 milçıkarılması ile ilgili tasan li ancak 7 çiinden fazla olmıyacak veıilirkeıı bu paravana şirketleriıı yatırımla artacağına göre, yatırım vona tir. ortadan kaldırılmasım saçlıyacak yol ların teşviki konusıında hükümetin *»"rüse ?e!mek üzeredir. 3832 sayılı sıkı yönetim kanunun larııı buluııması amacı güdülmüştür. neler yapabileceğine işaret ettik. ©Özel sektör yatırım bankası kuda bu müddet sımrlandırılmamıştır Bu dıırıımda, mevcutlann kaldırıl Sözlerimin vaıılış anla.şıltlığını gü rıılması çalışmaları bu yıl içinde ta Yeni tasarının ilk hazırlandığı gün ması değil. yeııilerin eklennıesi gibi rüyorum. Aslında iki taraf da aynı mamlanacaktır. lerde bu müddet bir ay olarak ter bir sonuç ile ikili anlaşmalara bağ şeyi söylemektedir.» Sanayi Bakanı: «Karamsarhk hem tiplenmiş fakat sonra yapılan itiraz lı olan dış ticaretiıı azalması gibi Tartışmanın sert bir yönde geliş özel sektörün. hem de memleketin lar üzerine bu müddet 7 güne ın bir gerileme kaydedilmiş olacaktır.. tığini gören Başbakan Yardımcısı zararına olmaktadır. tşbirliğimiz sa dirilmiştir. Deviet Malzeme Ofisi Genel Mü Kemal Satır: «Türkiyenin iktisaıli yesiııde memleket için en faydalı Suçlar vt cezalar i dürlüğü yetkililerinden biri ise ken kalkınmasıııda ve ilerlemesinde » volu bulacağız. veter ki iyimser o• Sıkı yönetim komutanlığınca alı di kurumları yönünden düşüncele zel sektör vazgeçilmez bir parçadır. lalım» demiştir. nan kararlara muhalefet edenler rini §u şekilde açıklamıştır: Hükümet. özel sektör ihtiyaçlarını Odalar Birliği Başkanı Nuri Ce3 aya kadar. kimlikleruK dair kas•Kurumunrazuıı kurulmasına inı karşılamali için elinden gelen çaba ritoğlu açış konuşmasmda dış ticaten gerçeğe uygun bilgi vermiyen kâıı veren kanun gerejince biz alım yı göstermektedir» diyerek havayı ret açıgına değindikten sonra üretiler veya çekinenler bir ay kadar. larımızı ilk kaynaklan ve en ucuz yatıştırmıştır. mi ve ihracatı arttırmak için şu issıkı yönetim bölgesinde telâ.ş ve şekilde yapnıak zorundayız. Buııu Satır, konuşmasımn sonunda teklerde bulunmuştur: heyecan yarahcı şekilde asıl.sız ve da en ucuz şekilde kamu ihtiyaçln «Hükümet, özel sektörden gelen mübalâğalı havadis ve haber yayan rı için gerekli kurumlara devretmc «Vergi kanunlarında devamlı delar veya nakledenler 6 aydan iki nıiz gerekir. Bugün için dış fiyatlar samimi ve bilgili her türlü ikazı i ğişiklik vapılmaması. yeni vergi geyıla kadar hapis ve beş yüz liradan Türkiye fiyatlaıına nazaran çok da yi niyetle karşılıyacak ve hataları lirmekten kaçımlması. sermaye pibeş bin liraya kadar para cezasına ha ucuz olduğundan. bizim ithalât varsa derhal düzeltmek için çaba vasası kıırulması için esham ve tah çarptırılacaklardır. Eğer, fiil suçlu yapmamız zoruııludur. Aksi halde. gösterecektir» demiştir. Daha son villerden vergi alınmaması, faiz ra konuşan Sanayi Bakanı Muamtarafından bir yabancı ile anlaşma kurııluş amaeımızııı dışına cıkmış mer Erten ise şu hususlar üzerinde hadlerinin malivete olumsuz etki sonucu işlenmiş ise hapis cezası ve devlete zarar vermiş oluruz.. vapacak seviverien makul seviyeye r'nrmuştur: bir yıldan ağır. para cezası da bin indirilnıesi. ücretlerde devamlı arO B U yıl yeni vergi veya vergi tısı önliyecek gerçek bir politika liradan aşağı olamıyacaktır. zammı yapılmıyacak. istikraz politi güdülmesi. sanayi teşvik kanununun Sıkı yönetim bölgesinden çıkarılan kasına devam edilecektir. yeniden ihdası, tanm kredilerinin lar izinsiz geri dönerlerse 3 aya ka0 Alınan tedbirlerle piyasadakı şahıslara verilmemesiyle ilgili kadar, tekerrürü halinde iki aydan 6 durgunluk giderilmiş, resml sektör rarın değiştirilmesi.» aya kadar hapsedileceklerdir. Kadriye Erksan'ın eşi, Nesrin Tasarıda ayrıca, sıkı yönetimin Hasal'm babası, Burhanettln Hailânını gerektiren hallerle, uygulaşal'ın kaympederl, Şaka Matba»xı sahlbl nacak hükümler, sıkı yönetim komutanımn verdiği kararlara itiraz CEMAL ERKSAN ve tetkik mercii, Askerî Yargıtaykısa bir htstalığı mütaakıp reda inceleme süresi kovuşturmaya fat etmlştlr. Cenazesl 13 E u ı m 14200 Kg. Zeytinyağı Satın Alınacaktır başlamak için alınacak savaş hacuma günü (Bugün) öğle namalinde sıkı yönetimin uygulanması, j zından sonra 51şli Camllnden savaş halinde askeri mahkemelerde Muhtelif müessese ve fabrikalarımız için şartnamesi alınarafc Zlınclrllkuyu me»rlığıyargılama hakkında hükümler bu i na defnedileeektlr. esasları dahilinde 14200 Kg. zeytinyağı alınacaktır. lunmaktadır. NOT: Çelenk gönderllmemesl Bu işe ait şartname AL/VI Grupta görülebilir. Kapalı Mahkemelerin devamı rlca olunur. tekliflerin; üzerine 65001 yazılarak en geç 24.1U964 günü Sıkı yönetimin kaldırılmasından Ailesl saat 17 ye kadar Müessesemiz veya İstanbul Şubemizdeki sonra sıkı yönetim komutanlığında kurulan askeri mahkemeler ve bu Alım Teklif Kutusuna atılmalan veya bu tarihte müesse(Reklamcılık: 4262) 13907 mahkemelerin nezdindeki askeri ! semizde bulundurulmak üzere postalanmalan lâzımdır. savcılarm yetkileri, elde kalan işle ! KAYIP Is. Dos. 58830 numaralı Teklifler arasından ihtiyacunızla şartlanmıza en uygun rin tamamlanabilmesi için sona er | pasaportumu kaybettim. Hükümsüzolanlar tercih edilir. miyecektir. Bunlar, o bolgedeki bir dür. kıta komutanırun nezdinde faaliyet Ahmet Benli SÜMERBANK lerine devam edeceklerdir. Cumhuriyet 13899 Yürürlükten kaldınlan hükümler ALIM VE SATIM MÜESSESESİ KAYIP Yayını tarihinden itibaren yürür besinden tş Banfcası Yenicaml Şu(Basın 21332/13909) aldığımız 27121 numaralı lüğe girecek olan bu kanun 3832 Teminat Mektubu kaybolmuştur. HU. sayılı örfi idare kanunu ile bu ka kümsüzdür. nunla değiştirilen 4106 ve 4219 saZ J T İ P yılı kanunları yürürlükten kaldıraZeytlnbumu İpllk Fabrlkuı A Ş. caktır. Cumhuriyet 13910 Odalar Birliği OLÜM Teklif Isteme llânı Bayan Sekreter Alınacaktır İngilizceyi bihakkın bilen Teklif Isteme llânı ( Yök Asansörü Yaptırılacaktır) 1 Beşiktaştaki depo binamız için şartnamesi gereğin' yük nakline mahsus bir tonluk asansör tesis edilecekEllerinde iş yerimize uygun evsafta yabancı menşeli veyerli mamulâtı asansörü bulunanlar hazır mallarını tekedebilirler. 2 2.30X1.70 metre eb'admdaki boşluğa monte edilecek olan yük asansörü zemin ile üçüncü kat arasında ve 10.85 metre irtifada seyredecektir. Bu işe ait proje ve şartnameyi muhtevi dosya Müessesemiz Alım 1 inci jîrup şefliğinde görülüp, tetkik edilecektir. 3 Kapalı zarf usulü ve teklif almak suretiyle yaptırılacak olan yük asansörü için teklif verecek alâkalı firmalarm binayı gördükten sonra hazırhyacakları teklife tesisatla ilgili şema ve lüzumlu teknik mamulâtı ihtiva eden donelerin de eklenmesi şarttır. Yük asansörü tesisatı Bayındırlık Bakanhğı ve Belediye şartname ve talimatnamelerine uygun olarak yapılacaktır. 4 Kısa vadeli olan teklifler dikkate alınacaktır. 5 Teklif mektuplarının en geç (16.11.1964 pazartesi günü) saat 15. e kadar Müessesemiz Alım 1. inci Grup Şefliğine verilmesi veya binamız giriş holündeki kutuya atılması lâzımdn. 6 Postada vâki olacak gecikmeler dikkate alınmıyacaktır. 7 Müessesemiz ihaleyi icrada veya siparişi dilediği fir»*ıaya vermekte tamamen serbesttir. ce tir. ya lif Sekreter Daktilo Ba/an alınacaktır. Ayrıca Pransızca ve Türkçeyi bilenler tercih edilecektir. Müracaat: Şahsen OERLİKON A.Ş. Bankalar Cad. 124 ^^ Bjkrakay İstanbul. Başak Sigorta Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: Şirketimizin halen meşgul olduğu ve ileride iştigal edeceği sigorta muamelelerinin tedvirinde Beyoğlu Yedinci Noterliğince tasdikli 11 Kasım 1964 tarih ve 16068 sayılı umumi vekâletnamedeki yetkileri haiz olmak üzere YANGIN, NAKLİYAT, KAZA Sigortalannda alacağı teklifleri HAYAT Sigortalannda bu tekliflerle birlikte sağlık muayene raporlarını Şirkete göndermek, sigorta ücretlerini sigortalılardan tahsil etmek azamî 2.000. (İKİBİN) liradan fazla değerde olan hasarları derhal Şirkete bildirmek suretiyle İBRAHİM YOLAL'ın İstanbul Şehri ve Vilâyet) Acenteliğine tâyin olunduğu 7397 sayılı Sigorta Şirketleri Murakabe Kanunu hükümleri gereğince ilân olunur. (Basm 21343/13908) Gayrhnenku] Satıt llânı Gayrimenkul Sattş llânı 1 TEŞEKKÜR Üskiidar imı MenıurluSundan 962/830 T. tpotekli olup 2004 sayılı lcra Iflâs kanunu hükümlerine göre Üsküdar lcra Memurluğu odasında açık arttırma suretiyle paraya çevrilmesine karar verilen Üsküdar Ahmet Çelebi mahallesinin Hafız Alipaşa sokağında kâin es 18 ye. 25 taj 25 kapı, 24 pafta. 400 ada 67 parsel sayılı 85.90 M2 avlulu ahşap evin tamamı satışa arzedilmiştir. tlân tarihinden itibaren şartnamesi açık olup tıerkes tarafından görülebilecek olan gayrimenkulün 1 inci açık arttırması lt/12/964 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 15 de yapılac«ık arttırmada muhammen kıymetinin »' 75 ini ve rüçhanlı ala , » cakhlarla satış ve paranın paylaştınlması masraflarını geçen bir bedel teklif edildiği takdirde münadi üç defa bağırtılmak suretiyle talibine ihale yapılacaktır. Böyle bir bedel tekiil edilmezse en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle satış ikinci arttırma yapılmak üzere on gün müddetle uzatılarak onuncu gün olan 24/12/964 tarihine rastlıyan perşembe şünü aynı saat ve yerde en çok arttı rana ihalesi yapılacaktır Teklit edilen bedel rüçhanlı alacakların alacakları yekunu ile satış ve paranın paylaştınlması masraflarını geçmiş olması lâzımdır Satışa iştirak için gayrimenkulün muham men kıymeti olan (12000) on iki oin liranın "/• 7,5 ğu olan 900 Iira pey akçesi bu miktar meblâğ için millî bir bankanm teminat mektubu verilmesi lâzımdır Aksi halde sürülen pey kabul edilmez İhaleyi müteakıp istiyen müşteriye ihale bedelini ödemesi için 20 günü geçmemek üzere bir mehil verilebilir Bu mehlin verilmesi zarurî değildir. Üzerine ihaie yapılan kimse derhal veya verilen mehil zarfında ihale bedelini ödemediği takdirde tcra İflâs Kanununun 133 üncü maddesi hükümleri tatbik olunur. Arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş, lüzumlu malumatı almış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar Dellâliye resmı. ihale pulları bedeli tapulama harç ve masrafları ve 20 senelik vakıJ tâviz bedeli müşteriye ait olacak vergi borçlan satış bpdelmden ödenecektir Tapu kaydı: Üsküdar Tapu Sıcil Muhafızhğmdan alınan 31/10/ 962 T 4769 No. lı cevabî yazıda: Üsküdar Ahmet Çelebi mahallesi nin Hafız Alipişa sokağında kâin eski 18 veni 25 ta.1 21 kapı. 24 pafta 400 ada 62 parsel sayılı 8590 metrekare miktanndakl avlulu ahşap evin tamamı Mehmet Ali Şengül uhdesinde kayıtlı olduğu bildirilmiştir. İmar durunıu: Imar IVli'dUrlügünün 30/1/963 tarih ve 220 No lı jazıda 1/2000 mikyaslı Üsküdar imar plânında tamamen yol ve yeşil sahada kaldığı taltp edildiği tabdırde Belediye Encümeninden karar alınarak muvakkat tnşaat müsaadesi verileceği yazılı olduğu görülmüştür. Gayrimenkulün evsafı: Mezkur gayrimenkul Üsküdarda Doğancı lar caddesinden tmrahora inilen vol üzerindeki Hafız Alipaşa sokağında 25 taj kapı No lı yan tarafı bahçeli ahşap evdir Zemin katında: Sokaktan tek kanatlı ahşap sapıdan girilir zemini çimentolu ve kısmen harap ahşap döşemeli taşlıkta bir kuyu ve bir helâ ve kömürlük ve arkada kırık .nermer döşell âdl ocaklı mutfak mahall) bulunduğu 1 inci katta: Zemin kattaki taşlıktan ahşap basamakh merdlvenle çıkılır. Bir sofada 2 oda oulunduğu. bina ahşap eski olduğu çatı üzeri alaturka kiremitle örtülii olduğu, elektrik, tesisatı tnevcut olduğu anlaşılmıştır Gayrimenkulün hududu ve sahası: Tapu kaydı ve kadastro çarn gibidir. İlânda yazılı olandan daha ziyade malumat almak istiyenlerin 962/830 T. su ile müracaatlan ilân olunur. (Basm 21232/13873) SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ (Basm ••*••«•• «v• s *•< 21106/13895) »•••• •••• ll Gayrimenkul Satış llânı Silivri lcra Meınurluğundan: Dosya No: VM'S 104 Bir borcun temini istifası için satılmasına karar verilen Silivri Bosna Çiftliği. çiftlik civarı mevkiinde kâin olup tapunun 21.5.1953 tarih cilt S9, sahife 30 ve sıra 64 numarasında kayıtlı ve hudutları şarkan Saman Yolu ve İsmail Efendi tarlası, garben Beylik tarlası, şimalen Poyraz Tepe yolundan alçağa inen yol, cenuben Çorlu yolu ile çevrili 717234 metrekare miktarmda ve Silivride oldukça yakın mesafede bulunan, bilirkişi beyanma göre 210000.00 Iira (yalnız ikiyüzonbin liradu) muhammen bedelli tarla. SATIŞ ŞARTLARI: Satış 8 '12 1964 salı sünü saat 11 den 12 ye kadar Silivri İcra Memurluğu odasında açık artırma suretiyle .yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin rt 75 şini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu geçmek şartiyle ençok artırana ihale olunur. Bu bedelle alıcı çıkmazsa ençok artıranın taahhüdü bâki kalmak şartiyle 18/12/1964 cuma günü ayni yerde ve saat 11 den 12 ye kadar icra edilmek üzere ikinci artırmaya bırakılır. Bu artırmada rüçhanlı alacaklılar alacağını ve satış masraflarını geçmek şartile en çok artırana ihale olunur. Artırmaya iştirak edecekler tahmin olunan kıymetin % 7,5 nispetinde pey akçesi vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir. İsteyene 20 güne kadar mehil verilebilir. Tellâliye ttlıcıya ait olup birikmiş vergiler satış bedelintjen ödenir. Tapu harç ve masrafile ihale pulu müşteriye aittir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenku! üzerindeki haklarmı hususile faiz ve masrafa dair ileri sürecekleri iddialarmı 15 gün içinde dairemize bildirmeleri aksi takdirde paylaşmadan hariç kalacakları. Satış bedeli hemen veya verilen mehil içinde ödenmezse İ. İf. Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilerek alıcı iki ihale arasındaki farktan % 5 faizile birlikte mesul olacaktır. Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin görmesi için açık olup artırmaya iştirak edeceklerin satış ilân ve şartnamesini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ve satış yerini terkedenler ihaleden vazgeçmiş sayılacakları ve başkaca lüzumlu malumat almak isteyenlerin dairemizin 1963/ 104 sayılı dosyasına müracaatları ilân olunur. İcra Memuru Şaban Oğul • • • • • • SÜREYYA ATAMALİ MEVLIT Plastel p Plastel. Bavulluk Sun'i derileri îiâucılık: 3Z • İ • î azlz ruhuna lthaf edilmek üzere ölümünün kırkmcı gününe tesadür eden 14.11.964 cumartesl î günü lkindi namazını mütaakıp | Aksaray Vallde Camli Şerifinde İ Hafızı Kur'an Zekl Altm ve arka | daşları tarafmdan Mevllt okuna . caktır. Akraba ve dostlan İle | bütün Müslümanlar dave.Hldlr. î CumiiUJii'et 131(05 ÖMER KALCI'nın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog