Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE ALTI CUMHURİYET 13 Kasım 1964 ALTIN PARMAK EKl MIMM.BENCE EULEOMAN EM ONEMUSlNI ONIU ruVORSUN OO7, S AL.TIM MÜDÜOÜ İLt • RAĞ1P ÎLE UİYE N E BEN DE SUUUYE GİBİ OLuBİLSEM. Ş A U E S E R KRO Geçen seneye kadar Avrupa bızde ışe yarayan butun topluluklan almıştı; fakat, uç dort senedır belh başh Avrupa şehirlerınde çalısan bazı şohreth topluluklarımız artık vatan ha^retlerıne dayanamıyarak yurda donduler. tste bunların başmda geçen sene gelen Ibrahım Solmaz vardı. Fakat Avrupa Ibra hıme ancak bir sene musaarie ettı ve Almanya onu tekrar davet etti. îsmet Sıral da geçenlerde yurda dondu ve Hılton'da kurduğu toplulukla çalısma\ a başladı. Topluluğuna, gıtarıst şantor özdernir Erdoğan'ı da alan tsmet Sıral bır sene içınde yurd dısına çıkmamaya kararlı Tiirk orkestralarının Avrupadaki durumu i Londra Senfoni İ Orkestrası geliyor E E E = E E E ş = E E = E E = E E JE Koilıng Stone's sahnede Beatles'ların korkulu rakipleri Avrupadaki İstanbul Orkestrası Zekâı Apaydın'ın şıradılık jnjrda doneceğı zannedılmıyor, ayrıca bugunlerde çok ıvı bır form arzeden Orkestra Altı'dan aldığımız haberler bir haylı umıt vencı İLIJ\Iİ STIIIS Tas ortalamaUrı İ9 olan kaba görünüslü, salkım saçak sac,lı 5 tanc geııci çozunuzun onune getirin. Iste Beatles'ların tahtına oturmava hazırlanan veni «teen age» kıralları: Rollınç Stone'Iar. Dave Clark beslisi için tehlikeli topluluk divenler simdi de avnı se\i Rolling Stone'lar hakkında söjlüvorlar. Amerıkan sarkı listelerinde 1 numaraya kadar yükselmediler ama 2 ve 3 No. da nzun süre kalmavı basardılar. Yenilikleri bilhassa plâklarında çok belirli olarak gözükü.vor. Simdiye kadar sarkıcı veva topluluğun yapmadıgı yoln denemis ve basarmıs Rolling Stone'lar. Plâk alımı sırasında enstrümanlarının frekanslarını bozmuslar. Dinlerken vanlıs turda \e>a ağır devirde çalmıyor sanıyorsunuz önceleri. Bir süre ionra alısıyor ve bn yeni volu sevmeye baslıyorsnnnz. N> var ki bir plâk tekniği olan bu usul sahnede pek kullanılamıvor. Her seye ragmen Fransada Amerikada sevilen topluluk olmak kolav olmasa gerck. Çalıslarındaki kaba st i 1 grupun özelligi. Rolling Stoneiann klsileri şunlar: MİCK JAGGER: 19 vasında Harmonica çalar sarkıcı. BRtAN JONES: 19 vasında Gitar sarkıcı. BİLL «TMAN: 21 yasında Bas gitar • sarkıcı. KEİTH RİCH\RD: 19 yaşında Gitarist. CHARLİE WATTS îl yasında davulcu. SON OUJİ2 LJCOE E z: E E E E E E E E E E E E E ~ E E 60. yıldonümünü kutlamış o'an dunyaca tanmmış Londra Senfo ni Orkestrası, 2 aralıkta bir kotv ser vermek uzere îstanbula gelacektir. Orkestrayı sayılı Unlü şeflerden bıri olan Sır Malcolm Sargent yonetmektedır. Memleketimızde ıkı gun kalacak olan bu önemli orkestranın konserinde tanınmış virtuoz pıyanıstimiz İdıl Bıret solıst olarak katılacaktır. Idıl Bıret halen Rusyada konserler vermektedır. Londra Senfoni Orkestrasının yurdumuza gelışl olağanustu bir sanat olayı sayılacaktır. + Alpay efsane'i nihavet ?o» na erdı ve 8 kasın gunu Ankarada Buyuk Sınemada ılk korserını verdı. Daha çok muzıkal bır shovv olarak duzenlenen konser çok başanh oldu. ir Erol Buyukburç 8 ka«ımda Robert College'de ılk konsenni verdı. Kendı besteleri, folklor duzenlemeleri ve populer me'odılerın de repertuarında yer al» ması Buvukburç'un çok tutunmasına sebep oldu. ir îsveç'ten dondükten sonra Kulup Çayhanede show'lara çıkan Metın Ersoy bu kere değışıklik olarak blues soyluyor. * Tulay German 10 gıinlük kontrat yaparak Ankaraya întıra lokal'e gıtti. 14 kasımda Ankarada Buyuk Sınemada Tanju Okan'la beraber konsere çıkacalc olan unlu şantozumuz dcnuşte 2 yeni plâk dolduracaktır. ir Genç neslın sevilen tooluluklarından Gokçen Kaynatan \« arkadaşlarının 13 kasımda Robert College'de konserleri var. Gokçen Kaynatan aynı zamanda Ö7el Kadıkoy Tıyatrosunda oynamakta olan «Konserve Asker» ın lon muzığını yapıyor. İ Sinema Kulüpleri = = ~ E E = E = ^ = E E E ir tstanbulda GÜ7el Sanatlar \kademısınde «Kulup Sınema >t» nın ozel fılim gosterılerl ve acılc tartışmalar çok ılgi uyandırmakta dır. Kasım ayı programında: «L"Eclipse (Batan Guneş)», «La Notte (Gece) fıhmlerınden sonra ayın 12 sinde «Le Amiche (Kadmlar arasında), 19 unda «Shadows (Gölgeler)» ve 26 smda «Yılanlann Ocu» gösterılecektir. •: Pransız Kultur Merkezının A Ankara Sınema Kulübü 8 Kasımda «Şerburg Şemsıyelerl (1964 Cannes festıvali bınncısı)» filmıyle gostenlerıne başlamıştır. îstanbuldaki kulüp gösterıleri 17 Kasım da başlıvacaktır İşte bugunlerde Avrupanın buvuk şehırlennde japtıklatı ı..ı muzıkle bujuk sukse toplajan «Orkestra İstanbul» eskı adı ıle ~ «Orkestra 6» nın gazetemız ıçın çektırıp gonderdıklerı re=:ım ^ ^ Hiııııııımıııımıııııııııııııımıııııııııirc KLING'I TANIRDIN DEĞİL Mİ? 19 «Hiç . Merak ettim. Geçenlerde polıs sizinkilerden birisini içeri atmış da.» «Has . O mu? O biıimkinin kabahatı. Anlaşmayı bozmas. Zaten kafasızın biridir.» «Peki arkadasınmn hapse atılmasına kıztnadınız mı?» «Bana bak Sıkıldım bu sorularından. Ben gidiyorum» diyerek yerinden kalkıp kapıva doğrn yürüdu. Savage pesinden fırlavıp yetisti ve «Biraz daha konusalım. Ne olur» dedi. «Ne güzel konnsuvorduk.» Parlak ceketli basını bile çevirmedeıı omuzlarını silkerek kapıdan dısarıya cıktı. Savage masanın basına dönerek dusunmeve basladı. «Demek bu çocuk çetesi ile polis arasında bir mesele vardı» dive dıısunuyordu. Acaba Reardon ile Foster'ı bunlar bldürmus olamazlar mıvdı? On dakika sonra mevhaneden çıkan Savage kapıda iki polise rasladı. Bunlar, detektif Carella ile sivil givinmis olan devrive polislerinden Bert Kling'di. *** Bush evinin önüne vardığı zaman yorgunluktan bitkin bir haldeydi. Zor vak'alardan daima nefret ederdi. Carella'ya bir kaç gun evvel polislerin hiç de zeki insanlar olmadıklarını sövlediği zaman şaka etmemişti. Buna bütün samimiyeti ile inanıyordu. Ve Zor bir vak'a ile karsılasınca bu inancı bir kat daha kuvvetleniyordu. Bütün bel bağladıklarl bacakları ve inatçılıklanndan ibaretti. Simdiye kadar ayakları ile yapmış oldukları iş onlan kaatile bir adım dahi yaklaştıramamıştı. Hâlâ oldukları yerde sa>ıyorlardı. Halbuki bütün gün neredeyse adım adım dolaşmışlardı. Iş inatlarına kalıyordu. Güvendikleri bir meziyetleri de buydu. Tabiî aramaya inatla devam edeceklerdi. Taa ki bir ipucu bulana kadar. POLIS DUSMANI Fokat, bu ipucunu ne zaman ele geçireceklerdi. Bugun mu..? Yarın mı..? Belki de hiç bir zaman şans onlar» gülmiyecekti. içinden bütün kaatillere lânet okndu. Nihavet evine gelmi^ti. Insanlara işlerindeki dertlerini orada bırakmak gibi bir luks tanınmıstı hiç olmazsa. Ona da şukretti. Karısı ile birlikte sâkin bir kaç saat çeçirecekti. Anahtan ile kapıyı açtı. Içeriden Alice'in sesi duyuldu. «Sen misin Hank?» Alıce'in sesi her zamanki gibi soğuktu. «Bır şey icer misin?» «Kvet içerim ama, sen neredesin?» «\atak odasındayım. Buraya gel, serin burası.» «Serin mi? Alay mı ediyorsun?» Bush ceketini bir sandalyenin uzerine fırlattı ve \atak odasına doğru jürurken Komleğini çıkarmava basladı. Içine hiç bir zaman fanilâ givmezdi. Fanilânm teri alacağına inanmazdı. Yazın mümkün olduğıı kadar az şev giymenin en doğru hareket olduğunu iddia ederdi. Gömleçi buruştıırup bir kenara fırlattı. Biçimli bir vücudu \ardı. Bir kaç yıl evvel nlr mevhane kaveasını ayırırken aldığı bıçak yarasının kolundaki izi hâli rahatça gorülüyordu. \lice açık pencerenin önünde bir koltuğa oturmus çıplak ayaklarını da pencerenin içine dayamıstı. Lzerinde sivab bir eteklik ve bevaz bir bluz vardı. Pencereden gelen hafif ruzgâr eteklerini sallıyordu. Izun sarı saçlannı atkuyruğu biçiminde başının arkasına toplamıstı. Bush karısına vaklastı ve janağından öperek «Şu demiıı sovlediçin icki nerede?» dedi \lice, «Şimdi hazırlanm» diyerek bacak larına havada bir yarım daire çizdirerek verinden fırladı. Bir ara kalçalarına kadar açılan eteklerinin mcjdana çıkardıği uzun ve biçimli bacaklanna bakarak Bush «Evleneli on yıl olduğu halde beni bu kadına bövle delicesine bağlıvan şev ne°» dıve du ED MCBAIN I Jean Hienart: « Pekâlâ, dedi, mademki Pr.edalgonde burada, onu tarafsız bir sahaya tam zamanında, tesadüf getirdi demektir. Annem yüzunden, her tttrlü taşkınlık harefcetinden sakınmam icabediyordu. Bugün variyet değişmiştir. Durum aynı değüdir». Deviene soğukkanlılıkla onun sözünü kesti: « Dofrudur, aynı değil, daha berbat». « Nasıl daha berbat?». « Eskiden Mösyö de Predalgonde'a hücum etseydin, anneni müdafaa etmiş dunımuna girerdin. Bugün onun öcünfl almış gibi olursun.» Fregose homur dandı: • Allah kahretsin! Şu mendeburn zaman » bekliyeceğim, belini kıracağım.» Fregose: « Bravo! diye haykırdı. Ben bu Acıdan ve utançtan, Hienart'ın gözlerl işte varım.» Devienne: « Biraz sâkin olayaşardı. Devienne: « Düşöncelerimi sana a lım, dedi. Netice itibariyle bana, Predalgonçıkça söylemedim, diye ilâve etti. Yoksa için de'un çıkıp gitmesi şart gibi geliyor. O seden çıkılamıyacak kadar güç bir mesele kar nin peşinde dolaştığı müddetçe hiç bir şeyşısmda kalacaktın. Teşebbüsünün bütün zo den emin olamazsın. Tutulacak bir tek vol runluğunu sana anlatmak istedim. Ama sa var gibi geliyor bana. Ikimiz birlikte gidıp nınm, ikimiz bir olursak butun zorluklan onu bulmahyız, bir kenara çekmeliyiz, burayeneriz. Tapılacak işi sana izab edeyim. Vic dan uzaklaşmasını sağlamalıyız. Belki mudaoımızın emrettiği gibi davramnz, baktık ki kavemet edecek, fakat fikrünizde ısrar eder, işin içinden kırasıya yürümeden çıkılnuyor, o (Arkası var) $ündd, ve gözlerinde bir parıltı belirdi. Alice, Bush'un bakışlarını vucudunde hUsetmiş gibi birden arkasın» dönerek «Düşündüğun seyi aklından çıkar» dedi. «Neden?» «Hava çok sıcak da ondan. Hem çok yorgunsun. Bir an evvel içkini iç ve yat. Zaten bir kaç saatlik vaktin var. Ben dc bu arada bir soğuk dus yapıp soğuk hava tertibatı olan bir «inemaya giderim. Olur mu?» Bush karısının sözlerine homurtu halinde itiraz etti, fakat, Alice onu kolaylıkla vatağa yatırdı, üzerine ince blr çarşaf örttü. Sonra bluzunu bir iskemlcye, etekliğinı de başka bir iskemleye fırlatarak banvoya girdi. Bush banyodan bir makineli tüfek «esini andıran su sesini dinlerken karısını duşünüyordu. Bu kadını hâlâ bir türlü anlıyamamışh. Voksa şu anda bir dolap mı çeviriyordu. Birisiyle mi buluşacaktı. Yok canım, Alice öjle kadın değildı. Sadece o nun istirahat etmesini istiyordu. O kadar Goz kapakları ağırlaşmaya basladı Gozleri vavaş yavaş kapanıyordu. içinden butun kaatillere bir defa daha lânet etti. Sokak sokak dolaşmaktan her tarafı sızlıyordu. Tatağın içinde döndü. Yorgun vüeudıinu dinlendirmek için en rahat vaziyeti alnıaya cahşırken telefonun sesi odanın içinde çınladı. Yerinden fırlıyarak âhizeyi elıne aldı. Merkezden anyorlardı. Karşısmdaki ses <>lerhaba Bush» dedi. «Ben Havilland. HPmcn buraya gelmen lâzım.» Bush, «Ne oldu?» dedi. «Atühim bir şey mi var?» «Şu bizim genç Kling'i tanırdın drğil mi?» «Evet. ne olmuş?» «Bir mevhanede vurmuslar. Çocuk ağır yaralı.» (Arkası var) Jı Nerede • Ne zaman Sinemalar: BEYOĞLÜ ATLAS: (44 08 35) Casuslar Savaşıyor (Fr ) EMEK: (44 84 39) Cenup Tolu (E. Roblnson). GÜEEL: (47 03 94) 1 Aceml Çapkın (I Gunay), 2 . Kahpe (B Doruk) ÎNCI: (48 45 95) Acemi Çapkın (I. Gunay) KERVAN: (48 04 23) Döner Ayna (H. Koçytğıt). KONAK: (48 26 06) Lüks Kadınlar (D. Day). 2. hafta RÜYA: (44 84 39) Gunahtan Sonra (R ) LÜKS: (44 03 80) Bitlnmsln Hanım Abla (B Doruk) LEVENT: (63 55 39) Yaz Ta«11 (C. Rlchard). LÂLE: (44 35 95) Bitirimsin Hanım Abla SARAY: (44 16 56) Aceml Çapkın (I. Gunay). SİTE • (47 77 62) Cenup Yolu (E Roblnson) ŞAN : (48 67 92) Bttlrımsln Hanım Abla. ÜNAL: (44 93 06) 1 Hz İbrahlmln Gazabı (J. Colllns) 2 . İkl Numaralı Şlfre. ZAFEB: (44 93 06) 1 Şoförler Kıralı (A. Işık), 2 . Aşka Karşı Gellnmez (G. Arsoy). YKNİ AR: (44 28 51) Doner Ayna. TENİ ATLAS: (48 65 02) Gecelerln Kadını (N. Koksal) YENİ MELEK: (44 42 89) Aşk H ü z ü s l e n (S. Montlel). YENİ TA&SIM: (44 3191) Doner Ayna (H. Koçylğlt). TILDIZ: (Beşlktaş) (47 63 42) 1 Peyton Aşklan (Lane Tumer) R. T., 2 . Gece Gangsterlerl (T.) RENK (Fatlh) (21 15 25) LUks Kadmlar (D. Day) TUNCA: (Gazlosmanpaşa) 1 Ayşecli Ateş Parçası (Z Değirmencloğlu), 2 Fıstık Glbl Maşallah. MKLEK (Eyüp): 1 . Bıtlrlm8in Hanım Abla (E. Bora), 2 Bahçıvan (Z. Müren). ŞIK: (22 34 42) Döner Ayna (H. Koçylğlt) SELIMBEY Satılık Kızlar (T Yiğit) =îl K A U I K Ö V İSTANBDL ALEMDAR: (22 36 83) Aceml Âşık (L Gunay). AYSU (Karagumrük) Fıstık Glbl Maşallah (T. Şoray). BÎILVAR: (21 35 78) Aceml Çapkın (I. Gunay) KULÜP: (S Başı) (22 7183) Gecelerln Kadını (N Köksal) MARMARA • (22 38 60) CasUSlar Savaşı. Luks Kadınlar (D Day). 2 hafta. IŞIK: (Usküdar) (36 24 93) 40 Kuçük Anne (G Arsoy) İHYA: (55 10 72) Koye Glden Gelln (F. Glrık) OPERA (36 08 21) Döner Ayna (H. Kocylğit). ÖZEN: (Kadıköy) (36 99 94) Kıral Arkadaşım (A. Işık). ÇELIKTAŞ (53 43 70) Casuslara Olum ÜZUNKAYA (53 4143) Aceml ç a p k m (I. Gunay; YES1: (B. Köy) (7168 26) SINEMA 63 Şahane Dul Ce1 Bitirimsin Hanım Abla zıta (B. Doruk), 2 Aceml Çap SUN\R (36 03 69) Casuslar km (L Gunay). Savaşı 7ENİ: (Ş. Ba^ı) (22 58 92) REKS: (36 01 12) Vatan Uğruna (G Ford). Aşk Huzunlerı (S Montlel) Tiyatrolar: AHENA: (44 64 18) Rargalar Okulu: Salı hariç Mıster Nato (Komedi) Pazaı 15 30 ve 21,15. Pazartesl, Salı 18 ve 21.15 AZAK122 62 46) Kocamın Nışanlısı BULVAB (2148 92) flart Horoz Pazartesl ba rıç. DOEMEN ı44 97 36) Alaman>adan Btr Yar Gellr Bızlere (Komedi) GENAK: Aşk Zlndrl: ISTANBUL. (44 22 36) Kabahat Askıda GULRIZ SURURİ . ENGIN ;EZ2AR(IstanbuJ riyatrosunda) Keşanlı All Destanı KAR<\CA (44 66 66) Prenses Hazretlert Komedi KENT OYUNCULAR] («97 36; tOc Kurusluk Ooera» KÜÇÛK SAHNE (Ulvl 0ra2) (49 56 52) Gozlerlm] Kaparım Vazıîeml Yaparım MTJNIR ÖZKUL (Karaca n yatrosunda) (44 66 66) Her Akşam 18 de. Pazartesl 21.30 da «Aşk. Aşk, Aşk> ORALOGLO: (49 49 35) Altooa Mahpusları. Pazartesl ba ric ber guo 21.15 ŞEHIK STSATROLAKJ: FATIH: (22 0171) Isplnozlar Pazartesl harlç her gün 21 ÜSKTJDAR: Sultan Gelin ve Ormanda. KADIKOY: (36 06 82) Dolap Beyglrl TEPEBAŞI: (44 21 57) Topuzlu (her gün 21 de) Macbeth (Opera) Salı, Perşemdbe Cumartesl 21 de 7EN) KOMEDİ(44 04 09) Buzlaı Çözülmeden 2ı de Tartuffe Salı Çarşamba hariç her gün 16 30 AYSE İLE ALİ ISTANBUI. RADYO ANKARA !S SAATLERS LÜZUfALU TELEFON ve ADRESLER 22 99 39. Halıciuglu 44 29 48, Hejbe llada 51 84 02, tstanbul . 21 42 2c tstlnye Denla . «3 60 20, Kadıkoy 36 08 72, Kartal 53 42 05, Kınaha da 55 39 29. Raml 21 27 11, üskı dar 36 09 45, Yeşllköy 73 84 30 Hastaneler tlK YaraıiE Vt 30 30, K u BanKa» 21 58 64 BdjOarpajB NUmıme Bastaoes) 3e tf 00 Zeynep üatau • 36 30 50 tsçı 81g<>rtalan • (SsmBtya) 21 «2 S0 7 30 Açılış Kısa haberler 7 35 Kur'anı Kerım Saz eserlerl 8 00 Haberler S 15 Toprak ve urun 8 35 Salon orkestralan 9 00 Istanbulun sesi 9 20 Kuçuk konser 10 00 Kısa haberler . Kapanış 12 00 Acılış Kısa haberler Turkuıer 12 20 Salon orkestarlarmdnn 12 35 K sa ilânlar 12 40 Sarkılar 13 00 Haberler 13 15 Plak dolabmdan 13 30 Sarkılar 13 50 Çeşitli müzık 14 15 T\Kkuler 14 30 Konser saatl 15 00 Kısa haberler . Kapanış 17 00 Açılış Kısa haberler 17 05 Edith Lâleşenden pıvano İle haflf melodller 1715 Ovun havaları 17 30 istanbul Beledlvesi Halk Musiklsl topluluğu 17 57 Kısa İlânlar 18 00 Reklamlar gpç'dl 19 00 Haberler Gunlufc olsvlar 19 30 Kısa İlânlar Haftf muzık 19 35 Kadmlar faslı 20 00 Evvel zaman lçlnde 2015 Pegy Lee Charles Aznavour ve Mlna soylüyor 20 30 Meteorolojı sohbetl 20 40 Sarkılar 21 00 Edeblyatımızdan yankılar 2115 Hafıf müzlk 21 25 Spor roportajı 21 40 Şarkılar 22 00 Reklamlar geçidl 22 30 Küçuk müsllc albümu 22 45 Haberler 22 55 Ara melodllerl 23 00 Gece fconserl 23 30 Çeşitll müzlk 24 00 Kısa haberler Kapanış. İSTANBUL IL RADYOSU 17 58 Açılış 18 00 Dans plâkları 18 30 Cazseverln Baatl 19 00 Rltm ve melodl 19 30 Aişam muzlğl 20 00 Karıslk sololar 2015 Radyo İle Inglllzce 20 30 Plâklar arasında 21 00 Gece konseri 22 30 Çeşitll müzlk 24 00 K ipanış Polfs imdat Emnlyeı SantraU 23 43 82 Sl, Beleııye Zabıtaa: 33 «3 7S. Tren Vapur Uçak D. DemlryoUarı Haydarpaşa 36 04 1^ Sirkecl 22 30 79, Denlzyollan • 49 18 96 . (TatU gunlerl 44 02 0") Şehlr Hatlan 44 42 33, T. Hava Yol ları Bllet Satışı . 44 47 90, Danışma . 44 02 96, Hava Alanı 73 82 40 73 84 40 6 27 Açılış 6 30 Kısa haberlcr 6 32 Gunajdın saym d.:ıl»\ıcılfr 7 02 Kur'anı Kenm ve Turkce açıklaması 7 15 Sa? eserlen 7 30 Sabah muzlgı 7 45 Bu sabahm solistl 8 00 Haberler 8 10 Hava aurumu 8 15 Sizm İçin çalıvoruz 8 30 Oyun havaları ve çarkıiar 9 00 Kapanış 11 57 Açılış 12 00 Kısa haberler 12 02 Oğle tatıli İçin 12 25 Kuçuk İlânlar 12 30 Beraber ve SOIL. ••arkılar 13 00 Haberler 13 10 Hava duıumu 13 15 Ogle koiTsen 13 40 Sarkılar 14 00 Ogleden sonra dans 14 30 Turkuler 14 A~> Sarkı'ar 15 00 Kapanış 16 57 Açılış 17 00 Kısa habcrkr 17 02 Sarkılar 17 15 Koraa, kuarteti 17 30 İncesazdan Suzınak faslı 18 00 Reklam programlan 18 35 Yurttan sesler 19 00 Haberler 19 25 Hava durumu 19 30 Şarkılar 19 50 [Jjkudan uace 19 55 Kuçuk ilânlar 20 00 Kıbrıs için 20 10 Yeni besteler 20 40 Silahlı Kuvvetler saati 20 51) Kuçuk İlânlar 21 00 Kısa haberler 21 02 Gec konseri 22 00 T B M. M saatl 22 20 Seıılen melodller arasmdan seçtlkleriraz 22 45 Haberler 22 55 Hava durumu 23 00 Haftanın bestccısı 23 45 Geoe yansma doğru 23 5S Gunun önemll haberleri 24 00 Kapanı«. ANKARA IL RADYOSU 16 57 Açılış 17 00 Lcs Guaıamt sojluyor 17 15 Dans müzıgi 13 00 Senfonik konser 18 45 Çe"ıt!ı melodiler 19 00 Hafıf caz şarküarı 19 30 Sollstler ve ortestralar 20 00 Oda müzjği 20 30 Dllek pınarı 21 30 Gece kons»rl 22 20 Dans mvıztğı 23 00 K ıpanı^ İtfaiye ttfalye Müdürlügü (Fatlh) . 21 42 25 Bakırkoy 71 64 68, Beyoglu 44 48 44, Burgazada 51 82 03, Büyukada 51 60 81, Çubuklu 68 00 01 «0, Brenkov 55 20 45 Hallç Denlz At yanşlanna dadanahberi oğ!r > cnu'klerinde bagkalannı se>rederek karııuu doyuıujor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog