Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

13 Kasım 1964 CUMHURIYET SAHİFE BEŞ Bağımsıziıgına kavuşması münasebetiyle lürk ve İslâm eserleri Yazan: Elif NACİ mübalağa ettiğim «anılabillr. Ha tılan tekke v« türbelerden gelmis yır! Israrla bu müzenin hattâ tir. Camilerde ayak altında ezilen dünya müzeleri içinde mühim bir eski halılarla şamdan, buhurdan, mevkil olduğunu söyleyeceğim. rahle gibi tarih ve sanat eserleri Genis salonlarına yerleşen eşya i d» yıpranmaktan kurtanlarak buçinde kitap, yazı, tezhip, çini, tah raya getirilmiştir. (Türk ve İsta oymacılığı gibi eserlerden baş lam Eserleri Müzesi) adiyle 1927 ka biihassa halılar iddiamızı per de Maarif Vekâletine bağlandıktan çinliyecek durumdadır. Burada sonra gelen ve hele tasfiye editeşhir edilen halılar, dünya muze len Çinili köşk eserleri arasında lerinin hiç birinde bulunmayan Rakka, Samara, Balebek kanların XIII üncü yüzyıldan, Selçuk halı dan çıkarılan seramik eşya ile zen larından başlayan nadide bir Türk ginliği bir kat daha artmıştır. Bu halısı kolleksiyonudur ki bunla değerleri burada sayıp dökmeşe rın eşlerini değil, benzerlerini bi bu sütunlar kâfi gelmez. le bir bagka yerde görmeye imkân Kendi halinde Suleymaniye kül împaratorun yerden göğe kadar yoktur. Anadoluda istilâ orduları liyesinin bir köşeciğinde takdirkâr hakkı var. Çünkü, bu kırkbeş kub nin çizmeleri altında ezilen bir larını bekleyen bu mütevazi mübeli v« etrafı menner revaklarla medeniyetten, Selçuklulardan ka ze, nedense merkeziyetçi bir idare çevrili bahçenin için« girildi la kala elimizde işte bunlar kal ve otorite kurmak zavallılığıyla senelerce terter tepinen bir Osği vakit nedense insana huzur ve mıştır. Onbir tanedir ve bir başka yerde Selçuk halısı manlı hacivatmın inatçıhğı yüzün ren bir hali vardır. na rastlanmaz. Hepsi işte bu den şimdiye kadar Topkapı SaraKanuni Sultan Süleymanın tm rada gözlerimizin onünde se yı Müzesine bağlı olarak kalmıştı. riyle yapılan caml ve çevresinde rılidir. İçinde altışar yedişer Şimdi haber aldık ki Müzeler Uki imaretleri, Sinan on tane yap metre uzunluğunda olanları da munı Mudürlüğü başlı başına mış, zaten minara jerefelerini sa vardır, avuç içi kadarları da. Yir bir âlem, bir varlık, bir değer oyarsak onların da on tane olduk mi leneden fazla idaresi başuıda lan bu müzeyi saraydan ayırarak larını görürüz. Çünkü Kanuni o bulunduğumuz bu müzenin halıla bağımsızlığına kavuşturmuş. nuncu padişahtır. rını öven çok yazjlar yazmışızdır. Birinci Cihan Harbl senelerinde Burada yalnız bu halılardan defMüzenin bundan sonraki gelişVakıflar îdaresi, ötede beride, bil ter yaprağı kadar küçük ve yırtık mesinde elbette mühim bir rol oy hassa dinl müesseselerde bulunan bir parçayı New York sergisine nayacağı umulan bu istiklâli seve kadir bilmez ellerde peri?an yollarken beşyüzbin liraya sigor nelerce emek verdığim bu müesbir halde kalmı? ganat eserlerini ta ettirdiğimizi öğrendikleri zaman sesenın selâmetini idrak etmiş ol bir araya toplamak istenüj ve bir Vekâlettekilerin bize ne kadar kız manın sevinci ile alkışlarlar, Sa«müze> kurmuştur. yın Önder'i önderliğinden ötürü dıklarını açıklayabiliriz. Türkiyedeki müzelerin en önemve bugun başında bulunan Can'ı lisi burasıdır diyecek olsam belki Buradaki eşyalar, ilk önce kapa candan tebrik ederim. Eski adı «Evkafı İslâmiye Müzesi.dir. Halk dilinde hâlâ da öy le anılır. Suleymaniye minareleri nin golgesi düşen, çiçekli, havur lu bir bahçesi vardır. Abdülhamid II nin misafiri olarak îstanbula gelcn Alman împaratoru Wilhelm II, birkaç basamaklı mer mer merdiveninden indiği zaman durup bu bahçeye bakarak «Cennetin bahçesi diye isittiğim yer her halde burası olacak» demiş. Hakh. Ne de olsa Mimar Sinan ya pısı. Onun Suleymaniye Camiinin etrafma yaptığı on şirin binadan biri de budur. 3İR İLAÇ HER DERDE DEVA OLMAZ! BİR ELEKTROD HER KAYNAK PROBLEMİNİ HALLETMEZ Bir doktorun tedavi ettiği hastalığa en münasip llâcr seçebilmesi şart o(duğu gibi, bir kaynakçının da yapmak istediği kaynağa en münasip elekt. rodu seçebilmesi şarttır. f] TÜRK yalni2 teknik yayın ve kataloglarını değil bedava kaynak kurslarinı da kaynakçıların emrine amade tutmaktadır. OERLIKON TEŞKİLÂTI Bağımsızhjjma kavusan Tüık ve İslâm Müzesi KAYNAKÇILAR: Bilginizi arttırıp tekâmül ettirmek îçin verilen fırsattan istifade ediniz KALİFİYE KAYNAKÇI OLUNUZ! TUrkiye'de kaliteleri Isviçre'de kain dünyaca ta. nınmış "Fabrique d'Electrodes OERLIKON Buehrle SA" firması mamullerinin tamamen aynı olan 50 cins kaynak elektrodu ile 52 çeşit. OERLIKON namulâtı FONTARGEN elektrodu, alçak hararet kaynak ve sert.lehimleme malzemesi imâl et. mektedir. MENSUCAT FABRİKASI A. Ş. Memleket içinde ve dışında biiuük şöhret yapmış çeşitlerini iftiharla takdim eder: KAYNAK ELEKTRODLARI^ve SANAYİ A.Ş. ERLIKON Ilânclık: 3444/13885 pıııiııınıiiiıır< s "»"iHitıiHii'fl'in'iımiîtıttımııtııımınnnınııımmınnıınnıifiıııınıınııiHiınıııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııs ALTINYILDIZSCOTCH FAMASY ALTIINYILDIZ TRIUMPH ALTINYILDIZ TRITEX ALTINYILDIZ MULINE V ALTINYILDIZ DOUBLEDRAPV' ALTINYILDIZ SUPER. ALTINYILDIZ MARMARA ALTINYILDIZ SUPER KID MOHAIR ALTINYILDIZ SILK and KID MOHAIR ALTINYILDIZ TERYLENE .ALTINYILDIZ FANTEZİ DOUBLEDRAP/ ALTINYILDIZ CEKETLİK/ ALTINYILDIZ PARDESÜLÜK ALTINYILDIZ LÂSTİKOTİN / ALTINYILDIZ VİGURÖ LÂSTİKOTİN/ ALTINYILDIZ VİGURÖ SER.T»/ ve ALTINYILDIZ BATTANİYELERİ v ' Işaretli çeşitler Fabrikamizın devamlı imalât programına dahil olanlardır. Fabrika . Topkapı Yenl Londra asfaltı Çırpıcı sokak No. 25 Tel;, 2124 43, 2155 67 Yazıhane : Galata Bankalar Cad. 124 Tel: 44 6462 Posta Adresi : P.K. Galata 1050 Telg. Oerllkon . İstanbul TEKEL GENEL Müdürlüğünden Gayrimenkul Satış llânı Bakırköy İcra Memurluğundan Makine Mühendısi Alınacak U Merkez ve taşra teşkilâtımızda çalıştırılmak üzere askerliğini yapmıs Makine Mühendisleri alınacaktır. Bu elemanlara yevmiyeli personel yönetmeliğine gore yevmiye f verilecektir. I Tâliplerin lüzumlu belgele ' ri ile istanbul Tophanedeki ı Zatişleri Şubemize müracaat ( etmeleri ilân olunur. ı (Basm: 21286) 13892 ' KAYIP Gümüşhane Traflk Şubeslnden aldığım 621 slcll rmmaralı şoforluk ehliyetlmi kaybettlm. Cevdet UZAB Cumhurlyet 13896 A.Ş. AURIIPA AV&RINnâ VFOI I KUMAS >••••••••••••••••< ••••••• T. C. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: Yeraltı Kablosu Satın Alınacaktır ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZI ve OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİNDEN 1 Müessesemiz ihtiyacı için, aşağıda evsaf ve eb'adları jrazıh cem'an 7500 metre yeraltı kablosu teklif alma usulü ile ve Turk parası ile satın almacaktır. 2 İlgilıler hazırlıyacaklan teklınermi • 7,5 geçıci temmat» ' lan ile birlıkte 25/11/1964 çarşamba gunü saat 17 30 a kadar Muessesemiz üraura Müdürlüğüne tevdi edeceklerdır. 3 İlgüiler tekliflerınde fabrıkası taraiından verüen akım değerlerini tevsik edeceklerdir. 4 Kısmî sipariş yapılabilir. 5 Postada vâki olacak gecikme nazarı itibara alınmaz. 6 Müessesemiz siparişi yapıp yapmamakta veya dılediğine yapmakta serbesttir. 2500 metre 1 KV lık NKBA tipi 3X50^25 mm2 lık yeraltı kablosu 2500 » » » » 3X35+16 MM2 » " » » 2500 > > > » 3X16ı10 mm2 » » » (Basın 21040 A. 12888 13871) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• Bayındırlık Bakanlığı Adana Bayındırlık Müdürlüğünden 1 (91422,95) lira keşif bedelli Adana Bolge Zıraî Araştırma Enstitüsü Hacıali Çiftliği Sera binası kaiorıfer tesisatı işi kapalı zarf usulü ile eksıltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 19.11.1964 perşembe günü saat 11 de Bayındırlık Müdürlüğünde yapılacaktır 3 Geçici teminat (5 821,15) iıradır. 4 Şartname ve lüzumlu evrak Bayındırlık Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir 5 İhaleye katılmak isteyenler, keşif bedeli kadar C grupundan müteaahhitlik kamesi veya keşif bedeli kadar ayni teknik önernde bir ışı yapmış ve kabulünü yaptırmış olduğuna dair iş bitirme belgesinı teknik personel beyannamelerinı dilekçelerine eklıyerek 16.11.1964 gunü mesaî saati sonuna kadar Valiliğe müracaatla yeterlik belgesi ısteğinde bulunmaları lâzundır 6 2490 sayıh kanunun 32 nci maddesine gore hazırlanacak teklif mektuplan, 1964 yılı Tıcaret Odası vesıkası, yeterhk belgesi ve temınatı havi zarfları ihale saatınden bir saat ev\'eüne kadar Komısyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 7 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez Üân olunur. (Basm Ç. 135620606/13876) 962/1136 Talimat Bir borcun teminl istifası zımmında Bakırköy Kocasinan köyü Bahçeliveler mevkiinde kütük sahife 17/1583, pafta 8, parsel 1685 sayıh 402 miktarmda gaynmenkulün dairemizde açık artırma sureti ile satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün evsafı: Tesbit anmda gayrimenkulün durumu: Bakırköy kazasının, Kocasinan köyü Bahçelievler mevkiinde bulunan arsa gayet iyi bir mevkide olup, civarı meskun, bir çok binalar insaa olunmuş ve halen inşaa olunmaktadır. Arsanm etrafı çevrili olmayıp, içinde 18 adet yetişmiş durumda çam ağacı mevcuttur. Üç tarafı komşu parsellerle çevrili bulunan arsanın kuzey kısmı kadostro yoluna 15 metre cephelidir. Arsa civarında elektrik ve su mevcuttur. Günlük erolâk alım, satun raici esasma göre 402 M2. den ibaret arsanın ağaçlar dahil tamamının 22200 T.L. sı (yirmiikibin iki yüz Türk lirası) kıymeti olabileceği 18.4.1963 tarihli bilirkişi raporunda dermeyan edümişti. İMAR DUBUMU: İstanbul Belediyesi imar 26.3.1963 t a rihli 192 sayılı yazılanna göre gayrimenkul 47 madde dahildir. Ruhsat için proje ile müracaat edildiğî zaman tapudan alınacak röperli kroki ibraz edilecektir. İmar durumu riyaşet makamının 4.9.1961 tarih ve 975 sayılı tenseplerine göre verilmiştir. A parseli bina mevcut ise yapılacak binada a>Tik yapilacaktır. Ruhsat almak üzere imar durumuna uygun proje ile Kaymakamlık Belediye Şube Müdürlüğüne müracaat edilecektir. Bina yüksekliği iki kat 6.50 metre bina derinliği en çok 15.00 metre ön bahçe mesafesi en az 5.00 metre komşu mesafesi en az 3.00 metre. İnşaat nizamı ikili blok nispeti % 25 saçak parabet civan gibi çatı meyli % 33 olmak üzere imar durumu verilmiş. SATIŞ ŞAKTLARI: 1 Satış 14 aralık 1964 pazartesi günü saat 16.00 dan 16.30 a kadar dairemizde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin olunan kıymetin % 75 şini ve rüçhanh alacakhlar varsa alacakları mecmuunu geçmek şartiyle en çok artırana ihale olunur Bu bedelle ahcı çıkmazsa en çok artuanm taahhüdü bâki kalmak şartiyle 24.12.1964 perşembe günü saat 16 0016.30 da icra edilmek üzere ikinci artırmaya bırakılır. Bu artırnıada rüchanlı alacakhlar alacağmı ve satış masraflarını geçmek şartile en çok artırana ihale olunur. 2 Artırmaya iştirak edecekler tahmin olunan kıymetin °c 7,5 nispetinde pey akçesi vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir. İsteyene 20 gün kadar mehil verılebilir. Tellâliye ahcıya ait olup birikmiş vergıler satış bedelinden ödenir. Tapu harç ve masrafı ile ihale pulu bedeli müsteriye aittir. 3 Ipotek sahibi alacaklılar ile diger ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarmj husus ile faiz ve masrafa dair ileri sürecekleri iddialarını 15 gün içinde dairemize bildirmeleri aksi takdirde paylaşmadan hariç kalacakları. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mefail içinde ödenmezse İcra, Iflâs Kanununun 133 maddesi gereğince ihale feshedilerek alıci iki ihale arasmdaki farktan °a 5 faizi ile birlikte mesul olacaktır. 5 Şartname ilân tarihinden itıbaren herkesin görmesi için açık artırmaya iştirak edeceklerin satıs ilân ve şartnamesini görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları ve satış yerini terkedenler ihaleden vazgeçmiş sayılacaklan ve başkaca lüzumlu malumat almak istiyenlerin dairemizın 962'1136 Talimat sayılı dosyasına müraeaatları ilân olunur. Gökçekaya Barajı Inşaatı Sakarya nehri üzerinde, mevcut Sarıyar barajmın, takriben 50 Km. mansabında Gökçekaya barajı ve hidroelektrik santralınm inşaatı ihale olunacaktır. Proje, anahatlariyle, temelden yüksekliği 154 m. olan bir beton kemer baraj ile 300 000 Kw. takatında hidroelektrik santral 9 5 m. iç çapmda bir derivasyon tüneli ve müteferrik işlerden ibaret olup beton hacmi takriben 600 000 m3. dür. Projenin diş ödeneği icabettiren kısmı, bu iş için Amerikan Hükümetince açılan, AID kredisinden finanse edilecektir. Gökçekaya barajı ve hidroelektrık santralı inşaat işleri ihalesine iştırak etmek isteyen Türk veN'a Amerikan inşaat müteahhitliklerinin iştırak belgesi almak üzere en geç 25/12/1964 tarihine kadar aşağıda yazüı adrese müracaatları şarttır. İhaleye iştirak belgesi almak üzere müracaat edecek firmaların dilekçelerine firmayı tanımaya yarayacak her türlü broşür ve dokümanları eklemeleri ve biihassa: 1 Firmanın 1950 senesinden bu yana yaptığı ve yapmakta olduğu belli başlı işlerin, adı, keşif bedeli, ne zaman başlayıp ne zaman bitirildiği, işin mahiyeti ve hangi teşekküle karşı taahhüt edildiği, 2 Firmayı idare eden kilit mevkiindeki personelin tecrübeleri, 3 Firmanın kapitali ve senelik cirosu, firma hakkında banka referans mektupları, 4 Firmanın halihazır makina gücü ve iş yapma kapasitesi, 5 Firmanın benzer mahiyette yapmı? olduğu işler ve bu işlere ait özlü bf gi ve varsa inşaatlannın yapümagındaki özallikler hususlannda kâfi bilgl vermeleri şarttır. 25/12/1964 tarihinden sonra gelen müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Proje hakkında daha geniş bilgi almak istiyenlerin aşağıdaki adrese müracaatlan rica olunur. DSİ Genel Miidürlüğü Barajlar ve Hidroelektrik Santraüar Dairesi Başkanlığı .,.. Rüzgârh Sokak Çatal Han Ulns ANKARA (Basın 21065) A. 12841/13846 1965 66 ders yılında Ingilizce bilen İlk, Orta, Lise ve Meclek Okulu idareci, öğretmen ve müfettişlerine Amerikada tetkiklerde bulunmak üzere 5 adet 6 aylık burs verilecektir. Adaylık Şartları: 1. Türk vatandaşı olmak 2. Yapüacak İngilizce imtihanında başan göstermek 3. Hâlen öğretmen bulunmak ve en az 3yıl aralıksız öğretmenlik yapnuş olmak 4489 sayüı kanunla veya her hangi başka bir bursla yurt dışına çıkmamı? bulunmak 5. 25 40 yaşları arasmda olmak 6. Maaşlarını kısmen veya tamamen Millî Eğitim Bakanlığmdan alan tâliplerin bursa iştirakleri, Bakanlıkça tasvip edilmis bulunmak. Müracaat müddeti 1 Aralık 1964 akşamına kadardır. Müracaat formlan ve izahnameler aşağıdaki adreslerden temin edih'r. Genel Sekreterlik: 6 Konur sokak, Yenişehir Ankara Sekreterlik: 132 İstiklâ] Caddesi, Beyoğlu İstanbul ıiMimnııımiı Oğretmenler için Fulbright Bursu MENKULUN SATIŞ İLANI KARTAL İCRA MEMURLUĞUNDAN: 1964/976 T. Bir borçtan dolayı mahcuz, aşağıda cms ve kıymetleri yazılı menkul mallar Cevizli Bağdat caddesi No. 1/A da satılacaktır. Birinci artırmanın 18/11/1964 günü saat 12 3013.00 de yapılacağı, mezkur günde kıymetlerinin % 75 şine istekli bulunmazsa 20/11/1964 de aynı yer ve saatte ikinci artırma ile en çok fiat verene satılacağı ve Belediye resimlerinin ahcıya ait icra Memuru olacağı ilân olunur. Lira Kr. Adet C in s i 600 00 6 Kadın mantosu 300 00 5 Poplin pardüsü 400 00 7 Kız çocuğu mantosu 800 00 8 Çocuk elbisesi avi 800 00 4 Koltuk kumaş mavi ve gri desenli A (Basm Atatürk Bulvarı Blok Aparîman Dairelerinin Satışı Atatürk Bulvarı Blok Apartmanlan dairelerinin satışına devam edilmekte olup, asgarî şartlan yerine getirmiş olan yapı tasarrufcularının kredi imkânları ile mevduatları tutarı peşin olarak telâkki edilece*ktir. Fazla malumat almak için gişelerimiz emrinizdedir Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O. Genel Müdürlüğü (Basın 21273/13861) i t T Cumhurıjet 13878
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog