Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

SAHI*b ooitT 13 Kasım 1964 Atatüthün dış politiUası Prof. Dr. Fahir H. ARMAOĞLU MERHABA TOVARİS 6.5 MİLYON NÜFUSLU MOSKOVA'NIN KONUT PROBLEMÎ İNSANLARI BİR BALIK İSTİFİ GİBİ DİZER ŞEKİLDE HALLEDİLMİŞTİR. HER FERT İÇİN ANCAK 9 METRE KARELİK BİR YER VERİLİYOR. BU YÜZDEN DE BİR AFARTMAN İÇİNDE ÇOĞUNLUKLA İKİ AİLE OTURMAKTADIR. BEKÂR ERKEKLER DE TIPKI BİZİM PANSİYONLARDA OLDUĞU GİBİ BEKÂR ODALARINDA YAŞATILMAKTADIR. BURALAR DA RANZA ŞEKLİNDE KARYOLALAR BULUNMAKTA TUVALET VE BANYOLAR MUŞTEREK OLARAK KULLANILIV1AKTADIR. ANCAK RUSYANIN VE ÖZELLİKLE MOSKOVA'NIN NÜFUSUNUN ÇOK SÜRATLE ARTMASI KONUT PROBLEMİNİN UZUN'BİR SÜRE DAHA İDARECİLERİ UĞRAŞTIRACAĞINI GOSTERMEKTEDİR. J ve işbirhği bolgesi hahn* gelme sınde onemlı faydalar vardı. 25 Ekım 1931 gunu Ikıncı Balkan konfeLozan'dan arta kalan meselele • turk, bu konuştndsında, Mılletler ransmda yaptığı konuşmada, bu rin çozumlenmesi, 1930 laıa kadar Cemiyeti içın şoyle demışti: noktaya değınerek, «Siz; Balkan devam etmıştır. Bu suretle Turkı «Biz, Cemiveti Akvamın, kavilere milletleri mümes.iilleri; mazinin TURHAN AYTUL ye, dış polıtıkasmda ancak bu za vasıtai tahakküm olmıyarak, mil karışık his ve hesaplannın iıstune mandan ıtıbaren bır sukuna ka letler arasında ahenk ve muvane çıkarak derin kardeşlik esasları kn vuşmuştur. Fakat Turkıyenın dış seti temin ibtilâfatı hak ve adil racak ve gemş birlik ufukları a ir yetkılı Sovjetler Bırlığınin munasebetlerınde huzura kavuşma dairesinde tetkik v e halle medar çacaksınıı; ihmal olunmus ve unn Ikıncı Dunya Savaşında uğrası ıle bırlıkte, mılletlerarası muna olaeak bir müessese halinde tecelli tulmuş büyuk bakıkatleri ortaya dığı kayıpları şoyle ozetledı : sebetlerde, Bırıncı Dunya Savaşı ve inkişaf etmesini temenni ediyo koyacaksınız» dedıkten sonra, Bal kanlarda yaratılacak yenı zıhnıyet « 1700 şehir tabrıp edildi, 70 •onunda kurulan barış duzenını değıştırme arnacı guden buhranlar Fakat Turkıye, Mılletler Cemi ve yenı atmosferı şoyle belırtmış bınden fazla köy ve kasaba oturnlda bırbın arkasından patlak ver yetm« katıldıktan sonra Ataturk, tir: «Bngünün hakikî icaplan Bal maz bale geldi. Boylece 30 milyon meye başlamıştır. Şımdı Turkıy» butun kusurlarına rağmen, bu mıl kan milletlerinin, devrin hürmet insan Rnsyada evsiz ve barkgız îçın, şimdıye kadar ozelhkle kendı letlerarası teşkılatı, daıma ve sa ve riayete mecbur kıldığı yepyenl kalmıştı^» munasebetlerınde barış polıtıkası mımıyetle, ınanarak desteklemış şartlar ve kayıtlar ve genis bir Aynı yetkili sonra gururla kona onem verırken, bundan nonra tır. 1935 hazıranında bır yabancı zihniyet altında birlesmelerindeki genel barışın korunması zorunlu gazetecıye verdığı demecınd'î, faydanın büyfik oldngnna göster uştu : c Buçün Ise Sovyetler Blrll|inluğu ortaya çıkıyordu. Turkıyenın «Mil letler Cemiyeti, henuz katî ve mektedir. Balkan Birlığinın temeli yalmz başına bır adada yaşamadı mfiesgir blr vasıta olduğnnn ispat v e hedefi, karşılıklı »iyasi müsta le konnt problemi tamamiyle taalğını bılen Ataturk ıçın, genel ba etmemıstir. Dığer taraftan, Millet kil mevcadiyete saygı ile dikkat edilmiştir.» • Artık,» dedıler, «ikametgâh rış, Turkıyenın kendı munasebet ler Cemiyeti, bugun butun mıllet ederek iktisadî sabada, kültur ve EV SAHlBt OLABÎLlRStNlZ lerındekı barış duzenı kadar onem lerin, muşterek gayenın tabakku medenlyet vadisinde teşriki mesai Turk asıllı bır opera sanatçısının meselesi problem olmaktan çıkmış lıydı. Bu goruşunu baştanberı a kn için çalışabilecekleri yegâne teş eyleme oinnca, böyle bir eserin be vını dolaşıyordum. Üç kışıhk bır tır 31ok apartmanlar Moskovanın çıklamış ve behrtmıştı. Lâkın ne kilâttır» dıyordu. Ataturk bu de seriyet tarsfından takdirle karşıihtlyacını karsılıyacak ölçüdedir.» var kı, genel banşm tehlıkelerle mecını verdığı zaman, Avrupa, lanacağına şflphe edilemez», tkın uleydıler. Ikı oda bır hol ve mut Bu sozler resmt ağızlar tarafınkarşılaşması, Ataturku, kollektif buhranlar ıçıne gırmış bulunu cı olarak; Balkanlar bır barış ve laktan kurulu evlerı kuçucuktu. dan da doğrulanıyordu. Çünku son barış kadar kollektif guvenhğı de yordu ve Ataturk, savaşm yaklaş işbirhği bolgesi hahne gelınce; Av ordum : on yıl içınde 108.000 000 ev yapıl• Bnrası siıe kâfl geliyor maT» mış v s bunun içın d* 6,5 mılyar bırıncı plânda tutmava goturmuş makta olduğunu goruyordu. Bu du rupa buhranlarının ve Avrupa batur. Bunun ıçındır kı, 1930 lardan rumu onlemenın çarçsım de Ata rışını bozan gelişmelerın, gerek Durumdan kendılerınin d* şıkft ruble sarfedılmışti. gonra Turkıyenın dış polıtıkası, turk yıne etkılı bır mılletlera/ası Turkiye, gerek butün Balkan mem etçı oldukları belhydl. Sadece : KREDt VERÎTORLAR bır yandan genel barışın kollektif teşkilâtta gormuş ve «En seri ve leketlen uzerindeki etkısı de aza « Bızde sahıs başına 9 metrekakorunması tedbırlerıne katılırken, en müessir tedbir, mnhtemel bir lacaktı. Avrupa buhranlarının do relik yer düşer. Evler bnna före Misafır olduğumuz evin sahıblbır yandan da Turkıyenın guvçnlı mütearrıza, taarruzan yanına kâr ğuya doğru genişlemesınde, Bal hesaplanarak verilir^ ne sorduk : ğını sağh>acak olan kollektif gu kalmıyacağım c Ev sahibl elmayı düşünüyor açıkça anlatacak kanlann barış bolgesi, âdeta bir Sonra bu eve taşınmak konuvenlığın kurulmasına çalışmak ol beynelmılel bir mütearrıza, taarru kalkan; bır sed gorevını ıfa ede unda geçırdıkleri macerayı anlat mnsnnnz?» cekti. Ataturkun samıml isteğıne ınustur. znn yanına kâr kalmıyacafını aGuldüler ve : lar. Evlendıkleri sırada eski va ve batıhlaşma ve batı ile yakınlaş « tnşallab.^ dediler. Turkıyenın kollektif barış ala çıkça anlatacak beynelmilel teski madaki kesin kararına rağmen, ba kışık bır mahallede oturuyorlarnındakı ılk adımı, 1932 yılında Mıl lâtın knrulmagıdır» demıştır. 1937 tı ıle guvene dayanan munasebet mış. Bu kotu evde tam 7 «en» kal Cavaba hayret etmistik. yılında, Avrupada buhranların şıd letler Cemıyetıne uye olarak kaıslar. Evlendıkten bır sene son Nasü?> lerin kurulamaması karşısında da, tılmasıdır. Bu tarıhe kadar Turkı detlenmeye başladığı ve Mületler Türkiyenin batı ile munasebetle ı çocukları olduğu ıçın yeni ev Istıkballerıni tasarlayan insanlaye, Cemıyetın dısında kalmakla be Cemıyetının etkısızlığının her gun rinde de Balkan barış seddının d çın muracaat etmışler. Fakat is rın cıddıyeti içınde plânlanru araber, sılâhsızlanma gıbı genel ba bıraz daha belırlı bır hal aldığı nemi kolayhkla anlaşılır. ekliler o kadar fazlaymış ki, tam çıkladılar : rışı ılgılendıren çahşmalara esasen zamanda bıle Ataturk, Mılletler sene beklemek zorunda kalmış« Bankadan 15.000 mble kredi Cemıyetıne bağlıhktan aynlmamış katılmıştı. Mılletler Cemıyetıne daha once uve olmamasında, Ata ve bu bağhhğını, 1 kasım 1937 soy Ataturk, Balkan Bırlığınin eko ar. Konuşmanın bu noktasında : alacağız. Şimdi şebir içinde 600, tu r kun Mısakı Mılli sımrlarım ıl levınde, «Mılletler Cemiyetinin ge nomık ve kulturel temellerını on gıler.dıren Musul meselesınde Mıl çirmekte oldnçn çetin safhalarda, plânda tutmakla beraber, boyle letler Cemıyetının açıkça Ingılte Cnmbnriyet Hukümeti, bn arsınln bırlık ve ışbırlığının yolundakı en reyi tutan davranışının onemlı et sal knruma olan bağhlığını, her onemlı engehn, sıyasal, yanı Balkısi olduğunu kabul etmek gere sahada gdstercnek snretiyle, sulh kanhların bırbırlerıne yonelen top kır. Yoksa, Ataturk daha başlan ldealine en nygun yoldan aynlma rak ıhtırasları olduğunu da bılıgıçta Mılletler Cemıyetıns sempa mıstır» sozlenyle açık bir şekılde yordu. Şu halde sımrlar statükosu nun karşılıklı garantısi, ışbırliğitı gostermıştir. 1 kasım 1924 te lfade etmıştır nin temel şartlarından birıydı. FaBuyuk Mıllet Meclısını açış konusAtaturkun gerek genel banş po kat Bulgarıstanm toprak ihtırasla masında, «Lozan mnahadesinın litıkası, gerek ozelhkle kollektif kesbi katiyet ettiği andan itibaren banş polıtıkası bakımından atmış rından vazgeçmemesı, Ataturkun Türkiye Cumburiveti, Cemiyeti olduğu en onemlı adımlardan bı ıateğıne rağmen, 1934 Balkan PakAkvam Ile resmen temasa geldi. nni de, Balkan Bırhğı ve Balkan tının, Bulgarıstansız kurulmasına Cumhuriyet, Cemiyeti Akvama îttıfakı teşkıl etmektedır. Atatur ve bu Paktın Bulgaristana yonel karşı eseri itimat göstermiştir. Ba kun Balkan polıtıkası ıçın bazı mesme sebep olmuştur. Maamafıh, itimattaki isabetın, muşahade ede • noktaları behrtnrrek gerekır. Bır d e bu dahı tatmın edıci idı; çunku ceğımiz mukarreratı âdılâne ıle fa, Osmanlı Imparatorluğunun son Bulgaristanın Balkan statukosunu ıhtımalı onlenmıştı. 9 teeyyüt edecegıni ümit etmekteyiz. yuz elll yılı içınde, Balkan mese bozması Şuphe yoktur ki, halıs bir Cemi lelerinın ve Balkan kaynaşmaları mart 1935 te, C HP. Buyuk Kurulyeti Akvam mefküresi mılletler i nın, Imparatorluğun dıj polıtıka tayını açarken bu noktayı şu şekil çin mucibi gelâmet addolnnacak sında ne derece gemş bır yer .şgal de belirtmiştir: «Dört devlet, kenmahıyettedır» demışti. Ataturk'un etmış olduğu ve Osmanlı devletı di grövenleri için ve Balkanların «mukarreratı âdılâne» ile kasdet için buyuk bır huzursuzluk doğur karışma ve kanştırma konnsu oltığı şey, Mılletler Cemıyetının Mu muş bulunduğu Ataturkun gozun maktan çıkması için, içten bir kasul meselesınde alacağı davranış ı den kaçamazdı. Bu durumda, Bal naatle birbirlerine bağlanmışlardı. Ne yazık kı, Ataturkun umi kan mılletlerının Osmanlı înjpara dır... Balkan Paktı, gittikçe, Avdı gerçeklesmemiş ve îngılterenın torluğuna yonelen ıhtırasları ka • npa barışının başlıca temel taşlaiiremlın tıjatrosunun dıştaıı gorunu^u etkısı altında bulunan Mılletler dar, bırbırlerıne yonelttıklerı ıhtı rından biri olmak yerindedir.» Cemıyetı, Ataturkun 1 Mart 1924 raslar da buyuk bır rol oynamışYARIN te Meclısı açış konuşmasında be tı Şu halde, Turkıyenın barış ve lırttığı şupheyı doğrulamıştır. Ata huzuru ıçın Balkanların bır sukün HARBE DOĞRU Kollektif Barış BİR El/DE İKİ I On yılda 65 milyon ruble sarfiyle 108 milyon ev inşası her însana başını sokacak bir yer sağlamıştır AİLE Lenin stadyomunun dıştan goninüşü I konu veresim: Moskovanın meşhur Moskova sineması banliyölerde 1300 metrekare arsa satıyorlar. Bizim niyetimiz banllyöde bir ev yaptırtmak.» Gerçekten şaşırtmıştık. Sormaya devam ettık : • Eeee . peki .. evi kime yaptıraeaknnız? Sizin memleketlniıde herkes devlet işçisl degil mi? Borennnzn nasıl Sdiyeceksinlz? Taptırdıginıı evl kiraya verebllecek miıinlz?» Bu defa onlar guldüler. Sual yağmurumuz karşısında şaşırmışlardı. Aile reısı : • Bakın,» dedi. «Gerçekten dikkate deger raaller. Bizde ev Ikl tflrlu yaptınlır. Ta kooperatlfler vantMİyle veya fahst yolla. Kooperatif yollyle olnrsa, işçileri, bn organizasyon temin eder. Şahsf olnrss, işçiler devletten istentr. Ancak amelelere devletin Sdediği fleretin altında para ödenmezj» Bır an durdu sonra" • Şimdi gelelim borcun odenmesine ve klraja verilmesine. Ödeme 10 yıl vâde ile yapılır. Ödeyemezsenlz, devlet evinize el koyar ve siz de ödemlf olduğumuz paralan geri alırsmız. Taptırdıgınu evde otnrmak istemezsenlz evinlzi kiraya vereblllrstnlz. Ancak bir evden fazKremlin Saraymm la yaptıramazsmız, ve devletin aldığı kiradan fazla klra Istiyemezsiniz.» TERCİHLİLER VAR Sovyetler Bırhğmde ev çok ucuz bır metadır. Aylık kıra 7 ile 12 ruble arasmda değışir. Buna elektrık, oskova sehrinin tam ortası Kremlin Sarayıdır. 8 asırlık bir su havagazı, telefon va ısıtma ücrctarıhe sahıp olan bu bına, 1156 yılında Rus Prensı Dolğoroki ü de dahıldır. tarafmdan ahşap olarak ınşa edilmiştir. O tanhten bu yana Boylece, Sovyetler kira meselesi burası Prensleruı ve Sovyet idarecılerının ıkâmetgâhları olarak ni aile bütçesının % S ü olarak ela kullanılmıştır. Şımdı ise, Rusyanın ıdare merkezıdır. almışlardır. Amma ev kiralaması ko Kremlının kısa tarıhi soyledır: nusunda Sovyet Rusya da bir ter1367 de Kremlın'ın etrafı beyaz duvarlarla ç«vrıldi. cıh vardır. Rusyadakı tercıhliler 5un 148595 de îtalyan ve Rus mımarlan duvarları bugünkü hale lardır: getırdıler. Yâm 2235 metrelık bır sahayı S ılâ 19 metre yuksekliAlbaydan daha yüksek rütbell or I ğ ı n d e 3 5 ve 6 55 metre kalınhğmda duvarlarla kapadılar. du mensuplan, fabrika, kolhoz ve 1500 senesinden sonra da buraya katedraller, yenı ilâveler yaSovkhozlarda işçilerl sevk ve idare pıldu Son ılâve Kremlm tıyatrosudur. Burası aynı zamanda eden âmlrler, Sovyetler Blrliği kah Î k o n g r e salonu olarak kullanılır ve 6 bın kışılıktır. ramanı nişanı alanlar, jlim adamlaKremlmın 20 tane kulesi vardır ve bunlardan sadece 5 i üzerı, Gazeteciler Birliği âzâlan, mficit rmde yakuttan yapılmış kızıl yıldız vardır. ler. Kremlm içinde Lenın mozolesı de bulunur. Mozolede Lenin'in Bunlara yapılan tercıhler de şöy I v u c u d u tahnlt edilmiştir. ve tıpkı canhymıs gibi durur. Sovyet ledır: Ev kiralamasında fert başına halkı bu Lenını gormek için her sabah buyük kuyruklar halindujen olçü 9 metrekarenin üstunde I d e mozoleye gelir. Lerun'm çalışma odasında da Rusya ve Türkiyenın muşterek bir harıtası bulunur. Bu harıtanın bazı kıaunlan dır, ve talepleri derhal yerine getıri Lenın tarafından mavi kalemlerle çızilmıştır. lır. VERGİLER Bılmedığimiz sonuçlarla karşı kar51ya kaldığımız ıçın komüniEt dev . let anlayışının dısında olması gere ken bır sual sorduk: Ya bina vergileri?» Bıze gulmedıler. ve: İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA « Metrekare başına 4 lla 18 kapık > dediler. Yâni bızım paramızla 40 ilâ 1S0 Cittguafon melodu dtrs çaltşmaga vakii olmakuruş. O lyi idi . bu güzeldi amma Mosyanlarm lisan ögrenmesini kolaylıkla sağlar. kova'da ylne de Moskovalılaı bir balık istifi gibi genellikle bir evde "Uususi çanlası ve kitaplariyle ori'ıinal ingiliz ikl aile oturuyorlardı. malı L I N G U A F O N plâklart "Uanii Çarşısı KREMLİIH M 1 123456789 İ. T. Ü. Mimarhk Fakültesi Dekanhğından: Askerf İnşaat Emlâk : Müdürlüğünden: GELİBOLU tmtıhanla Memurın Kanununun 4 uncu maddesındekı evsaf ve şartlara haız (D fıkrası hânç) Malıye Okulu ve Tapu Kadastro mezunu ikı tecrubeh memur ıle Tekniker Okulu mezunu tecrubeli bır ınşaat teknısyenı almacaktır. Isteklılenn 30 kasım 1964 pazartesı gunune kadar dılekçe lerıne, tahsıl belgesı. terhıs teskeresı suretuu ekliyerek GELlBOLU As. Inş. Eml. Md luğune muracaatları. (2011 Basın: 21267) 13894 FERİDUN DURGUN'da Zel •. 10 55 86 Ankara TERA: 181/13881 KONFERANS Mlsburg Şehir Direktörü Verw. Dlpl. Ing. WilU Blume HANNOVER BÖLGESİNDEN REJYONAL PLANLAMA ÖRNEGÎ konusunda, Fakültemizin 213 No. lu Projeksiyon Salonunda 13 kasım 1964 cuma gunü saat 17.30 da bir konferans verecektır. Ilgılılerin teşrıfleri rıca olunur. (Basın: 21316) 13893 ELEKTRO MOTOPOMP ) 1 GRUPLARI SATIN ALINACAKTIR Istanbul Sağmalcılar içmesu tesıslerinde kullanılmak uzere, 2 dusey mıllı (derm kuyu) ve uç adet yatay mıllı elektro motopomp grupu almacaktır i 2 Şartnameler Şırketımızde gorulebilır. 15 TL. bedelle aknabılur. 3 Teklıfler en geç 30111964 pazartesi gunu saat 17 00 ye kadar venlecektır. S1MEL LİMİTED S0LD4N SAĞ4: 1 Yenlden Başkan seçllen Johnson un mensup olduğu Birleşlk Amerlka partlslnln adı 2 «Blrbirlnln aynı savı ve mlktarda muayyen zamanlarda alınıp verilen paralar> anlam'na İkl soz 3 Vaktlyle Rus üıtllali sırasında Çar ordularına kumanda eden Generalln adı 4 Her hangl bir vasıta İle harkese blldlrme işl, yenl yanmıya baslıyan ategten çıkan 5 Tersl «kıy bahçesl» dlr,, İnsan yavrusu dogurtan 6 Dünyamn en fazla su akıtan blr nehrl, musikl parçalarındakl durak yerlerlnl göstertr 7 Blr emlr 8 «Düzlneden İkl eksık benzer ve nümune» mânasına İkl soz 9 Blr çeşlt büyuk anneler (çotul) YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 «Yenl blr çağın başlamMinı sağhyan> karşüığı İkl söz 2 Kazıp kanştırm» ve altust etme hareketl 3 «Büyüklerinden kendlne mal kalmasını sagla'> anlamma İkl sozlü blr emlr 4 «Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı> nın kısaltlımış şekllnln tersl, bir soru edatı 5 Canlı yaratıklaı bu olmadaa yaşıyamazl&r, blr 3456789 çeşlt turlstlk otel. 6 Kuzey Avrupadakl kör fezlerden blrl., bir hayran yarrusunun bagırtısı 7 Vttcudu. muzun slnlr ve et kısmı,, yüzyü. " u n k o ",'icı 8 Otrenci 9 halledılml: Meydana ! Ziya Gokaip Caddesi 19/4 ANKARA Telefon: 12 80 42 12 51 76 (Basın 21291) A. 12364/13891 4O 13 Kasım 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Cenup vılâyetlenmızde bır teftış seyahatınden donen Gumrıı, Umum Muduru Âdıl Bey kendısıyle goruşen bır muhabırımıze < ı ızahatı vermıştır: « Haydarpaşa, Galata ve Istanbal Rüsamat Basmudürlükler dahıl olmak nzere geçen «ene tesrinievvel (ekim) ayı zarfında gümrük geliri 3 milyon 713 bin 70S lira idi. Ba sene aynı ay zar fında aynı gümrüklerden gelir olarak 4 milyon 831 bin 168 lira ıhnmıştır. Şn halde geçen seneye nispetle gümrük gelirimizde bır ay içinde 1 milyon 107 bin 462 liralık bir artıs temin edilmiştir. Bu Neyzen Tevfık Bey Âdil Bey fazlalık memleket iktisadiyatında bir gelişmeye isaret ettiği gibi kaçakçılığa kar«ı alınan tedbirlerin neticesini de ortaya koymakhalkı Nejzen Tevfık Beyın etrafında toplanarak bu pek guzel tadır. Gelecek sene bn gelir artışının daba da yükselmesini bek musıkı zıyafetını hayranhkla dmlemışlerdır Neyzen Tevfık Bey liyornı.» ırtıcalen şu mısralan bestelemış ve okumuştur: «Serserinim düştüm askınla mey'e, Neyzen Tevfik'in konseri Nasıl girdin elımdeki şu ney'e Kıymetli sanatkftrlanmızdan Neyzen Tevfık Bey dun akşam Hem seversın beni neyzenim diye Ada vapurunda seyahat ederken bırden coşmuş ve cebınden »ŞıHem de sarhos dıve destan edersin.» keste» adını verdıği neyını çıkararak uflemeye başlamıştır. Vapur Gümrük geliri 1 milyon 107 bin 462 lira arttı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog