Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

13 Kasım 1964 CUMHUBITET D I S HABERLER Birleşmiş Milletler, l î (AP a.a. ı leri, Rusya'nın Barış Gücü masraf Radyolar) Amerika'nm Birleş larına iştirak etmemesinden dolamiş Milletlerdeki daimi delegesi yı, B. Milletler şartmın 19. maddeeryüzündeki en güvenilir Bağdat, 12 (a.a.) Irak'ın kuzeStevenson, Başkan Johnson adına sinin tatbikini istemektedir. Bu müttefikimiz Pakistanda, yinde Kürt ayaklanması olduğu ilk Birleşmiş Milletler Barış Gücünün maddeye göre aidat ödemiyen mem kurulduğu 1947 den beriye defa resmî bir kaynak tarafından finansmanı meselesini tetkikle gö leketlerin Genel Kurulda oy hakllk defa olarak gerçek anbildirilmektedir. Mareşal Abdüsselamda genel seçimler yapılıyor. 20 Birleşmiş »üUeUer, 12 (a.a.) gerekmektelâm Arif'in kardeşi Genelkurmay Bonn 12, (ajı.) Eski Federal revli özel komitenin Nijeryalı Bas larını kaybetmeleri gün devam ederek 19 kasnnda sona Birleşmiş Milletler Sömürgeciligl Başkanı General Abdurrahman A Almanya eski Başbakanı Adenau kanına gönderdiği bir mektupta, dir. erecek seçimler, hâlen Doğu Pakis19 uncu maddenin tatbiki meselerif Bağdatta çıkan «El Manar» gaŞimdiye kadar bu meselenin, Tasfiye Komisyonu, mületlerarası er'in Paristeki görüşmeleri Bonn sinin, gerekli tedbirler almdığı taktanı lcine alan ikinci safhasına ginniş Moskova 12 (AP Radyolarj Komünist kaynaklaruım dün bll zetesine bu konuda verdiği demeç1 arahktaki ilk Genel Kurul top kumpanyaların (bu arada maden daki resmî çevrelerinde olumlu te dirde ortadan kalkacağını belirtbulunuyor. dirdiğine göre; Sovyet liderleri, Sovyet . Çin anlaşmazlığından ken te şunlan söylemiştir: kumpanyalarmın) güney batı A f lâkki edilmekte ve gelecekte mekte ve şöyle devam etmektedir: lantısında karara bağlanmasını isdilerini destekliyen Komünist Partilerinin evvelce teklif edilen konrika halkının menfaatine aykın trili ufakh bütün muhalefet par «Memleketin kuzeyinde, emperyatiyen Amerika'nm, Stevenson va faaliyetlerine «on vermek üzere, Schaumburg Sarayındaki halefi feransmı tehir etmeye ve bunun yerine önümüzdeki sene başlarında listler tarafından tahrik edilen hay «leri birleşerek Eyiip Hanın kar«Amerika, ilgili bütün taraflar sıtasiyle bu konuyu müzakereye Ludvig Erhard ile daha sıkı işbir Pekin'de görüşmelerde bulunmaya karar vermişlerdir. başta İngiltere ve Amerika olmalc jmna tek bir aday, tesirli biı isim dutlar ve hırsızlar vatandaşlara salliğinde bulunmasına yol açacağı ca kabul edilebilecek bir hal ça hazır olduğunu beürtmesi, B. Milüzere, bütün dünya memleketleçıkarmışlardır: Pakistanın babasının Komünist Partilerinin bir konfe dırmakta ve bu bölgede güvenliği resi bulmak üzere diğer memleket letlerdeki gözlemcüer tarafından rine çağırıda bulunmuştur. 24 ler yajlı kız kardesi Fatma Cinna! rans yapmalarını sâbık Sovyet Baş ihlâl etmektedirler. Hükümet bu kanısı belirtilmektedir. Hıristiyan Demokratların Par lerle birlikte gayret sarfetmiştir. meselenin halledilme yolunda ol Komitesi, ayrıca tabil kaynaklan, Bayan Cinnanın destekçileri, hll Rusk'a göre bakanı Nikita Kruçef teklif etmişti. baltalamalar karşısında hareketsiz Afrika halkının aleyhine olacak lâmento Grupu Merkez Komitesi Ve aynı yönde yeni gayretler sar duğu şeklinde yorumlanmaktadır. kat garibesi bir koalisyon kurmuşÇinliler bu konferans teklifini «fe kalmıyacaktır.» şekilde işleten ve işçileri gayri nin dün akşam Bonn'da yaptığı fetmeğe hazırdır. Birleşmiş Milletlardır. Memleketin teokratik diktalâkete doğru bir adım» olarak vainsani şartlarla çalıştıran kumpan iki saat kadar devam eden toplan ler yasasının, mületlerarası güven törlük rejimi ile ldaresine taraftar siflandırmışlar ve takbih etmişleryalara işletme imtiyazı verdiği ve tısı sırasında da Başbakan Erhard, lik ve barışın korunması bakımm ümmetçilerden (Cemaati İslâmi) tu dir. bu kumpanyaların kârına ortak Hıristiyan Demokrat Parti lideri dan Güvenlik Konseyine verdiği tnn, aşın solculara (Avami Cemiye Hâlen burada Komünist Çin Başolduğu için, Güney Afrika hüküms ni Fransız başkentindeki başarılı görevin takviyesine hazırız, fakat ti) kadar her renk ve istikametteki bakanı Çu En Lay ile ikili görüştini takbih eden kararlar kabul görüşmelerinden dolayı tebrik et bunun yamnda, Birleşmiş Milletleakımı tcmsil etmektedirler. Üzerinmelerde bulunan yeni Sovyet Koetmiştir. miştir. Öte yandan grup başkanı rin bütün üyelerinin temsil edildide sımsıkı ittifak etrikleri yegâne münist Partisi Birinci Sekreteri La Paz 12, (a.a. AP) B. AmeRainer, Başbakanm gelecekte ği Genel Kurulun otorite ve yet rika'nm Bolivya'ya yapmakta oldunokta, Eyüp Han iktidarına »on veLeonid Brezhnev, Çinlilerle karşıAdenauer ile daha sık görüşmeyi kilerinin baltalanmasım da iste ğu yardımm mühim bir kısmını, orilmesidir. lıklı konferanslar yapılmasını müna Londra, 12 (a.a.) Wilson hüküve Alman dış siyaseti konusunda memekteyiz. Amerika'ya nazaran, radaki iş durumu aydınlanmcaya ka s l p g l Eyüp Hanın beyaz bir Ihtilâlle VVashinçton, 12 (a.a.) Dışişleri metinin yeni bütçe çerçevesi içinde kendisi ile istişarelerde bulunma malî müşküller, yasa ile bağdaşa dar durdurduğu Dışisleri Bakanlıdizginleri eline aldığı 1958 den be Bakanı Dean Rusk, «N.B.C.» tele D İ S e r taraftan 7 Kasım thtilâl almayı tasarladığı beüi başlı mali yı arzu ettiğini açıklamıştır. riye geri kalmış Pakistanın bir sibilecek herhangi bir hal çaresi ile ğmdan bildirilmiştir. yasi istikrar, iktisadî kalkınma ve vizyon şirketinin «Amerika Birle Bayramı dolayısiyle Moskova'ya gel tedbirlerden dördü dün gece Avam Gene aynı toplantı sırasında es bertaraf edilebilir. Bu görüşümüzü Bakanlık sözcüsü, geçen hafta es şik Devletleri ve iki Çin. adlı ?Vf bulunan Komünist Dünyanın Kamarasında birbiri ardından oya sosyal silkinis devrine girdiğini, her L l d e r l e r n ki Başbakan, yaptığı bir açıklama gerek Sovyet Rusya'ya, gerek di ki iktidan deviren yeni askerî reji ; ^ Moskovadan ayrılmala j konarak kabul edilmiştir. insaf sahibi teslim etmektedir. Son programında yaptığı konuşmada, i Vatikan, 12 (AP) Brükselll da General de Gaulle ile görüj ğer memleketlere birçok defa bil min tanınması meselesinin hâlen tet altı yıldan beri rekorlar üzerine re Bırlesmı? Mılletlenn bir .Reform Ç u ^ ^ h â , . M o s k o v a d a b u l u n . • îthal mallanna °'a 15 zam yapıl melerinin cFederal Almanyanın si dirdik ve bir çare bulunabilmesi kik edildiğini de kaydetmiştir. Kardinal Suenens bugün Vatikan korlar kıran fakir ekonomi, ortala Okulu. olmadıgını behrterek, Ko m a k t a v c S o v y e t ] i d e r l e r i v l e g ö r ü , ması teklif i, Muhafazakârlann itira yasi anlayışını açıklamak ve saiçin görüşmeye hazır olduğurnuzu B. Amerika, geçen yıl Bolivya'ya Konseyinde yaptığı konusmada razı ile karşılaşmaksızm açık oyla ka ma olarak '• 7 lik bir gclişme hızı munıst Çın'ı üyeliğe kabul etme m e l e r e devam etmektedir. vunmak» bakımından faydalı ol açıkladık.» 75 milyon dolârm üstünde yardım hibelerin modası geçmiş hareketbul edilmiştir. göstermiştir. Birinci ve ikinci kal mn Pekın;i .savaşçı doktrin ve B i f K m l Ç i nk fc Başbakan duğuna işaret etmiş ve mevcut yapmıştır. Bolivya en yüklü Ameri leri bırakmalarını istemiş ve kıyakınma plânlan önceden ilân edi hareketlerınden» 6566 mall yılı için gelir vergisi vazgeçırecegını Bilindiği gibi A. Birleşik Devlet kan yardımı gören Güney Amerika fetlerinin artık sokakta garip karmeseleler hakkmda Başbakanla ay len hedeflere ulaşmıştır. 1965 te ba; sanmadığını söylemiştir. jüzdesinin arttırılması teklifi de nı görüşlere sahip olmaktan mem e d e c e ğ i n i zannetmediğini söy memleketiydi. r e k e t şılandığını söylemiştir. layacak iiçüncü be? yıllık plândaki nun olduğunu ifade ettikten sonDışisleri Bakanı Dean Rusk, mü | lemişür. Sovyet Hava Yolları Aero i 26 oyluk bir farkla kabul edilmişDiğer taraftan, askeri cunta, iş ba Kardinal, rahibelerin sokağa ikilstihsal hedefleri, sona ermek üze lâkatı yapan muhabirin sorularını | flet da, bugün için Pekin'e özel bir tir. ra Federal Hükümeti ve Başbaka şından uzaklaştırılan Başkan Victor şer ikişer veya gruplar halinde çık re bulunanın iki misli olarak tesbit cevaplandırırken şu iki önemli ! yer rezerve edilmediğini büdirmis > Avam Kamarasında konuşan Ma nı bütün gücü ile destekliyeceğini Paz Estenssoro'nun kabinesinde yer edilmiştir. liye Bakanı aynca benzine °b 17 o bir kere daha belirtmiştir. noktayı belirtmiştir : tir. alan Bakanların bütün mallarına el maları mecburiyetinin de modası Bütün bunlar karşısında Bayan ranmda zam yapıldığuıı bildirmiş1 Pekin hükümeti, güneykonması için emir vermiştir. j geçmiş olduğuna işaret etmiş, başDiğer taraftan Federal Almanya Cinnanın tek bir bayrağı vardır: tir. deki komşo ülkelere karşı yıEl konacak malların kıymetinin , ka din adamları da, çok sıkı bir hükümet sözcüsü Karl GuentSaygon, 12 (ajı.) Orta Vietnam •Eyüp Han bir diktatördür!.» Benzin ve mazota yapılan zam bu kıcı faaliyetlerini dardarmaaher Von Hase, basma verdiği de dakl sel baskmlan 1000 kişinin ö birkaç milyon dolârı bulacağı tah disiplin ve talimat altında olan raEyüp Han da mukabilinde, dikta hibelerin gün geçtikçe dinî vazifegece 20.00 den itibaren yürürlüğe sa, Ameriks Birleşik Devletlemeçte, Başbakan Erhard'ın Dışis lümüne binlerce kişinin de evsiz min edilmektedir. törlerin kendi arzulanyla Anayasa girmiştir. lerini bırakıp normal hayata avleri Bakanı Schroeder'e itimadının barksız kalmasma sebep olmuştur. i . A ri ile Komünist Çin arasındaki .. , .. ya dayanan hür ve serbest seçimleAtina, 12 Yugoslavyanm Atina tam olduğunu belirtmiştir. Gazete Sel bölgesinden kaçan halk etrafta ClHSl m u n a s e b e t l t e Ş V l k det ettiklerini ve bu şekilde hareMaliye Bakanı Callagan daha son «uyuşmazhk büyüyecektir.» re gitmelerinin usulden olmadığını Büyükelçisi, bu akşam Dışisleri lere nazaran Adenauer'in Paris'i M büyük şehirlere sığınmaktadırket eden rahibe sayısının devamlı 2 Amerikan , . .. . ., . Bakanı Kostopulos'u ziyaret ederek ra, gelecek ilkbaharda hükümetin belirtiyor. Bayan Cinnanın cevabı . . . , Hükümeti, Güeden Rahip hüküm ziyareti sırasında Fransızlar, Schro lar. Yalnız «Da Nang» şehrine şimsurette arttığını söylemişlerdir. kısa ve kesindir: neydogu Asya'da hurrıyetlerl k e n d i s i n e j ^ ^ ^ ^ ^ ^ b i r m e . Parlâmentoya yeni bir vergi reforeder'in Dışisleri Bakanlığmdan u diye kadar 45.000 kişinin geldiği sunacağını söylemiş, • Anayasa antidemokratiktir!» için mncadele eden ülkeleri yal s a j m l s u n m u ş t u r . T i t o > b u m e s a j ı n mu tasarısı giyecek zaklaştırıhp yerine eski Dışisleri bildirilmektedir. Eyüp Hanın mucidi olduğu ve nıı başına bırakmıvacaktır. n i s t a n Başbakanını Yugos şirketlerin geliri üzerinden alınan d a yuna Bakanı Franz Josef Strauss'un gegelir ve kâr vergisinin yerini alahalkın memleketin idaresine doğru Catham (Kanada), 12 (AP) Ote yandan Başkan Johnson, Gü lavyayı ziyarete resmen dâvet et cak yeni bir kurumlar vergisi ihtirilmesini temenni ettiklerini be Karınca Yiyenler Dernedan doğnıya iştirakini sağlamak fel ney Vietnam Başbakanhğına geti mektedir. . Cinsi münasebeti teşvik etmek sulirtmişlerdir. das edileceğini belirterek «Şimdiki sefesine dayanan rejimin adı, «Teğinde Su aygın ziyafeti retiyle gençlerin cürüm işlemelemel Demokrasidir. Vatandaş seçim rilmesi münasebetiyle Tran Van i B i r h ü k ü m e t SÖZ cüsü, dâvetin ka vergi sisteminin, ekonomik kalkmAdenauer'i tasvip etmediği için rine yardımcı olduğu belirtilen bir Vefatlyle blzlerl aonsuz acılar ;: lerde Başbakana ve milletvekil j Houng'a gonderdığı bir tebrık me , b u l edildiğinl ve Başbakan Papan maya büyük bir engel teşkil ettitenkidlere mâruz kalan SchroWashington, 12 (A.P.) Kannca ! rahip suçlu görülmüştür. Buradaki İçinde bırakan sevglll babamız. lerine değil, «temel demokratlar» is sajında, «Güney Vietnamın bağım j dreu'nun muhtemelen ocak veya ğini» ileri sürmüştür. der'e itimad edildiği hakkında ka dan başka her şeyi yedikleri anla Park Street Birleşik Kilisesinin Adalar B. Muh&sebecllğtndcn mi verilen 80.000 ikinci seçmene oy sızlık ve hürriyetini gavunma sa • şubat ayında Yugoslavyaya gidecebine'nin bir tebliğ yayınlaması, ba şılan Kanncayiyenler Derneği üyeEmekll vermektedirler. Meselâ halihazırda vaşında Amerika'nm maddi ve mâ ğini açıklamıştır. zı siyasi çevreler tarafından talep leri dün Derneğin 20. yıldönümü mesul rahibi Russell D. Horsburgh i nevi desteğine güvenebileceğini» ' suçlu olmadığını iddia etmişse de, ki oylamada meydana çıkacak ikin RİFAT UYTUN'un edilmişti. Hükümet sözcüsü ise münasebetiyle verilen öğle yemeğin ci seçmenler önümüzdeki martta ye Tefatının 52 nol gününe müsaböyle bir tebliğe lüzum olmadığı de kızarmış su aygın eti yemişler hüküm giyeceği 16 kasıma kadar ] Yunan hükümeti resmî ni Başkanı, ondan bir ay sonra da tekrar hapishaneye gönderilmiştir. dlf 15 Kasım pazar günü öğle :: nı zira Erhard'ın Schroeder'e tam dir. nıilli ve mahalli meclislerdeki sanRoma. 1 (A.P.) Komünistle2 namazını mütaakıp BUyukada • • ' JOHNSON'UN 9 ekimden beri yapılmakta olan arabaları satışa çıkardı mânâsı ile itimad ettiğini belirtZiyafette hazır bulunanlardan biCamlinde Mevlldl Şertf okutuladalyelere yerleşecek milletvekilleri Atina, 12 (a.a.) Yunan hükü rin tertiplediği memleket ölçüsünmiştir. ifadesi , ri, etin kızartma dana etine ben muhakemede 60 şahidin caktır. Arzu eden akraba, dost ni tâyin edeceklerdir. Ancak görev SAPIK YARDIMCISI meti son günlerde «kemerleri sık deki grev, 4 gündenberi devlet dezediğini, hayli sert olduğunu ve ta alınmıştır. Şahitler kilisede 1963 ve «rkadaşlanmızın terşrlîlerlni : leri bu kadarla bitmemekte, «temel ma politikası» na hız vermiş bu miryollarını felce uğratmıştır. Bir uçak düştü, 6 ölü, dmın görünüşünden farksız olduğu yılının temmuz ayından bu sene rlcs eder, acımızı pay]a?anlara TABURCU EDİLDİ demokratlar., bilâhare, yeni seçim lunmaktadır. Bu cümleden olarak, Bu durum karşısında, bir Hıris haziran ayına kadar bir hademenu söylemiştir. t««ekkürü borç blnriz. lere kadar memleketin idari kadroWashinston, 12 (A.P.) Başkan Papandreu idaresi, Karamanlis ida tiyan Demokrat mebus, Giuseppe 8 ağır yaralı var DTTUN, GÜRSEL ve Ziyafette, Kenyadan özel surette nin boş odasında cinsî münasebetlarını doldurmaktadırlar. Johnson'un eski idarl işler başyar resi zamanında çeşitli devlet daire Brusasca, grevleri smırlıyan bir KÜÇÜK aUelert Muhalefet koalisyonu, iktidarın 1 dımcısı Walter Jenkins «George lerinde makam arabası olarak kul kanun çıkarümasım teklil etmiş ve Iraklion, Girit, 12 (A.P.) Dün getirtilen iki tonluk bir su aygırı te bulunduklarını ve kendilerini j kinci seçmerfler üzerinde baskı ya VVashington» üniversitesi hastane lanılmak üzere ithal edilmiş olan basma verdiği demeçte, grevlerin gece Iraklion hava alanına inmeye mn bir kısmı midelere inmiştir. Ye rahip Horsburgh'un teşvik ettiğini I parak fikirlerini değiştirebileceğin sinden taburcu edilmiştir. seksen lüks Amerikan otomobilini, «uygun ve meşru hedeflerden çok çalışan bir Fransız askeri uçağı mek için üyeler adam başına 7.5 do söylemişlerdir. (Reklâmeılık: 4255) 13883 den haklı olarak endişe duymaktadeğişik gayeler için kullanıldıkla düşerek parçalanmış ve yanmıştır. lar (75 lira) para ödemişlerdir. Jenkins'in ahlâk kurallarına ay satmaya karar vermiştir. dır. Ne var ki, böyle bir tehlikeye kırı hareketlerden iki kere tevklf Derneğin takriben 5.500 üyesi var Satışa çıkarılan arabalar arasın rının artık meydana çıktığını» söy tlk alınan haberlere göre kazada, karşı tedbir olarak, ikinci seçmen edildiği meydana çıktığı gün Baş da eski Başbakan Karamanlis'in bir lemiştir. Mebus. Başbakan Aldo iki motörlü uçağuı içindeki 14 kişi dır. Bunlar geçmişteki ziyafetlerde adaylarına, zamanı gelince muhale kan, 25 senelik yardımcısını istifaya zamanlar gözleri kamaştıran makam Moro'yu bu yönde harekete geçme nin 6 sı ölmüş, sekizi ağır surette ayı, balina, kanguru ve fok balığı fet koalisyonunun göstereceği kimse dâvet etmiş ve Beyaz Saraydaki i arabası da vardır. yaralanmıştır. eti yemişlerdir. ye çağırmıştır. lere oy vereceklerine dair Kur'an şinden uzaklaştırılmıştır. ; üzerine yemin ettirmiştir. Jenkins 14 Ekimde «âsap bozuk : İki rakip arasındaki farklardan îuğu ve uykusuziuk» teştıisi iie has:::::::r::i!:î::i:::i:i::::::::i biri de, Bayan Cinnanın, iktidara İîîîîîîîÜîîîîîîîîİîrîîîîîîîîîîİ geldiği takdirde, Eyüp Hanın beyaz taneye yatırılmıştı. ihtilâlle devirdiği parlâmenter rejiBrezilya Atom me döniileceğini vâdetmesidir. Eyüp Han ise Başkanlık sistemi üzerinde bombası yapabilirmiş israrlanmaktadır. Rio de Janeiro, 12 (a.a.) BrezilDost Pakistanlılar, statükonun de ya Atom Enerjisi Komisyonu Başvamı ile anarşi devrine dönüj ara kanı Profesör Luis de Cintra Prada, sıııda bir tercih yapmak ile karşı Brezilyanın nükleer enerji istihsakarşıya bırakılmışlardır. Eyüp Han linin °,t 70 ini sağlıyan atom reakrejiminin demokrasinin en mükem törü «Argonaute» hakkında başına mel örneklerinden biri olduğu söy bilgi verirken «Brezilyanın atom lenemez. Fakat 195.5 öncesi Pakistan bombası yapmak niyetinde olmadıparlâmenter demokrasinin de fazi ğını, fakat isterse yapabileceğini» letsiz politikacıların elinde memle söylemiştir. Profesör sözlerine deketi anarşiye sürüklediği bir gerçek vamla istediği takdirde Brezilyanın tir. Özellikle böylesine mütecanis atom ülkesi olmak için, özellikle olmayan bir muhalefet koalisyonu ilkel maddeler konusunda Çinden nun iktidan devralmasının memle daha müsait şartlara malik olduğuketin eski yaralarını deşmesi ve nu belirtmiştir. 1958 de Eyüp Hanı işbaşına getiren askeri hükümet darbesini mümkün | Bir uçak düştü kılan vasarı yeniden yaratması, uzak bir ihtiraal değildir. 6 ceset bulundu Kayhan SAGLAMER Wolf Point, Montana, 12 (A.P.) Sekiz jet motörlü muazzam bir B52 bombardıman uçağı dün akşam Tanınmış aktör Paul geç vakit Montana'nm kuzey doMuni ağır hasta fusunda yarmalarla kaplı bir bölSanta Barbara (California) 12 geye düşerek parçalanmış. çalılık(a.a.) Bir kalb rahatsızlığı geçir ların tutuşması neticesinde binlermekte olan 67 yaşmdaki tanınrmş ce kilometrelik bir saha gündüz Torna, frez«, planyo, aktör Paul Muni'nin durumunun gibi aydınlanmıştır. Halen için için yanmakta olan en vahim olduğu Santa Barbaradaki matkap ve sair demir «Cottage» hastanesinden dün bildi kazm arasından bugün altı mürettebat mensubunun cesedi çıkarıl,; rilmiştir. işleme makinalarından Paul Muni 30 ekimde zatürreeden mıştır. Yedinci havacının cesedi vehastaneye kaldırılmış, bu hastahk ya kendisi el'an kayıptır. müteşekkil zengin bir Hava kuvvetleri, uçağuı deneme kalbde ihtilât yapmıştır. Avusturya asılh Amerikalı aktör, maksadiyle havalandığını fakat bom tezgâh çeşidi depomuzsenelerdir eşi ile birlikte Santa ba taşımadığmı bildirmiştir. Çahlık yangını 120 kilometre uzaktan Barbara'da oturmaktadır. 1963 de da emrihize amâdedir. «Pastörün hayatı» filmindeki rolü görülmüştür. ile Oscar ödülünü kazanmıştır. Novotni yeniden Y Pakisian seçimleri IRAKTA KURT KOMÜNİST PARTILER ARASI AYAKLANMASI TOPLANTI TEHİR EDİLDI DOGRULANDI SovyetKızıl Çin liderleri meselelerini Pekinde görüşecekler Adenauer ile Erhard arasındaki buzlar eriyor Stevenson, Amerikanın bir hal çaresi bulmak üzere Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı BİRLEŞMİŞ MİUETLER BUHRANI HALLEDİLIYOR Giiney Afribada işriİLT insanlık Pekin Birleşmiş Milletlere aıınsa bile savaşçılıktan vaz geçmezmiş İşçi hükümetin tedbirleri kabul edildi Amerika, Bolivyaya yardımı kesti Bir Kardinal rahibelerin modaytı uymalarını istedi Tito, Papandreu yu davet etti Sellerden 1000 kişi öldü MEVLİT İtalyan demiryolları felce ugradı % •••••IIIIIIIIIIIMIIIKIIIIIIIIIiaMlltlKIIIİIIİIİ AVADANLIK TEZGÂHLARI Yeni yayınlar Sabahattin İLHAMt'nin dördüncü kitabı çıktı: SEN GİDELİ BERİ.» Bu yeni kitabı. şair gazetccinin en son 19 şiirini ihtiva etmektedir. Cumhurbaşkanı seçildi Prag, 12 (a.a.) Çekoslovakya i Milli Meclisinin bugün yaptığı özel bir toplantıda Antonin Novotni, önümüzdeki beş yıl için, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. VEFAT Bursa Milletvekili Cevciet PERİN iie eski İstanbul Milletvekili Mithat PERİN'in bsbası. Oğuz ŞEREN. Turgay ŞEREN. Yüksel PERİN, Barış PERİN, Selçuk PERİN ve Azade PERİN'in dedesi, Fesahat PERİN ile PPrizat PERİN'in kaympederi, eski Sobranya Mebusu, Nevrekoplu Maksadınıza en uygun malcineyi bulmak için, müessesemıze muracaat ediniz! CELÂL PERİN vefat etmiştir. Cenazesi 13 Kasım Cuma günü öğle namazını mütaakıp ŞİŞLİ Camünden kaldırılarak Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet Curr.huriyct 13901 I SOĞUKTAN DONEN CASUS Amerika ve Ingilterede en cok satılıp okundu. Daphne du Maurier ve Graham Greene ilkdefa bu kitabı metettiler. Ciltli ve lüks şömizli 296 sayfa 10 Liradır. Böyle bir roman okumadınız. Umum Bayii: FERHAN BOZKURT Şti. İST. ReklâmcUık: 4265/13904 fiiiıacâ diş nıacunu tadı hoş ve kokusu güzeldir Reklâmeılık 4271/13813 | Tediyatta Kolayhk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog