Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

uu ıııı=ııııııııııııiHiıııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııımıııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııı|uıı 13 Kasım 1964 IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII Garip bir din SAN FRANCISCO MEKTUPLARI 3 Mormonlann muzesiııi geziyoruz. Onumde camekânda «Buffalo» denen bir cms ökuzun iskeletleşmiş kafası var. Doğudan Batıva goçenler, arkadan gelen kafılelere, çolde buldukları bu kafalarla işaret bırakırlarmış. Buffalo'nun oyuk iki gozunun ortasında ve alnında duzgun bir elyazısı şojle diyoı: Onculer burada çadır kurdular 3 Hazıran 1S47 Bugun 15 mil katettik Vukuat jok tmza yerindeki isim: Brigham Young. Yâni Mormonlann buvuk gb'çlerinde liderleri \e ikinci pej gamberleri. Brigham Young'm on dokuz karısı ve elliden fazla cocuğu varmış Kuvvetli ıradesi ve detnir eldivenli yonctimiylc halkını çollerden ve dağlardan aşırarak Salte Lake Cıty'je ulaştırmış. Gecen yuzvılda bir Hazreti Musa hikâjesı. Bngham Young'ın reslmlerüıe baktım. Kuvvetli çenesi, geniş agzı, guvenli bakışları>la pej çamberlerden çok, ışıni bilen ve tuttuğunu koparan çetin bir insana benzıyor. Mormonluğun kurucusu ve ilk pevgamberi Joseph Smıth de Ondokuzuncu Yuzyıl kıyafeti icindeki zârif vucudu, bejaz yuksek yakası, solgun yuzu, uzıın saclı genc başıvla pevgambere değil, bir saire, bir muzisvene benzijor. Handivse bir Lamartine, bir Chopin diyeceğim. Mormonlar muzesinde «Ilk peygamberlerin» ev ve gijim eşyalarını gorduk. Camekan icindeki bir gozluğu işaret edip. tşte Brigham Young'ın gozluğu . dediler. Yenı zamanlaruı pevgamberlerı» de gozluklu olurmuş demek. Alelâde insanların goremediği bilınmezlikleri goren bir pevgamberin uç adım otesini farketmek ıcin kul tekniğıne muhtaç olması garip bir paradoks. Ama Mormonlar boyle şevleri umursamıyorlar. Inanmışlarla inandıkları ustune konuşmak fav dasızdır. Cunku Mormonların Joseph Smith'in peygamberliği icin gosterecekleri tek kanıt kendi inançları olacaktır. Başka turlusu zaten imkânsız değil midir!. Çok kadınla evlenme devam ediyor mu? diye soruyorum. Hayır, diyorlar. Bundan yetmış, seksen >ıl kadar once basımızda bulunan peygamber bu konuda Tanrıya danıştı. Ve o zamandan beri poligami kaldırıldı. Bir zorunluk yuzunden kabul edılmişti. 1840 larda ve daha sonralan bizde kadın sayısı erkekten çoktu. Evli olmayan bir genc kadının da o zamanlar toplnm içinde itibarla yaşamasına imkân yoktu. Daha sonralan kadın sayısı azaldığından bu âdet gereksiz kaldı. Gorulduğu gibi Mormonlar pratik insanlar. Sosyal değisunlerle dinleri arasında sıkı bir ilişkl kurmasını biliyorlar. Peki!.. Dininizin esaslannda değişiklik yapıyorsunuz, aranızdan hiç kimse çıkıp da karsı koymadı mı? Omuz silktiler: Birkaç kışi direnmek istedi. Onlan da aramızdan attık. Peygamberin Tannsal ilişkilerl kendlsine her konuda doğru karan aldırtacak niteliktedir. Mihmandar olarak Albay Sterling Ryser, bize Salt Lake City'yi gösterıyor. Guzel havalarda şehirler daha da guzel gorünurler. Salt Lake City'de o gun parlak bir guneş ve mavi gokler vardı. Bir Mormon kilisesl gormek istedim. Hemen ilk rastladığımızın onunde arabayi durdurdu Albay Kendisi tkinci Dunya Savaşında Avrupa ve Kuzey Afrika cephelerinde bulunmuş. O da tam bir Mormon. Kilise modern bir bina idi. Aşağı yukan on yıl önce yapılmış. Zaten sehirde hiç durmadan kilise yapüıyor. Eğer bunlara kilise demek caiz ise. Tapınak bile demek için bir şeylerl eksik!.. Oteki dunyanm değıl, bu dunyanm evlerL Haç yok, mnm yok, aziz resimleri yok, Isanın heykeli, Meryemin tasviri yok, süs yok, gosteriş jok. Bir org. koronun ve dinleyicilerin yerleri. Tapmağm hiç bir verınde istavroz bulunmayışı dikkatlmi çekti Bir başka salona geçtik Sahnesi, bufesi, basketbol direkleri ve «epetleri ile sosjal munasebetlerin her çeşidine yanyacak biçimde tertiplenmiş bir bu>uk salon. Dışarı çıktık; bir vitrinde kupalar Atletizm, voleybol, basketbol kupaları... Aşağıda sınıflar Yemekhane . Burası tapınak mı? Her halde Morraonlar gencini, ihtiyannı bu çab altında toplamak içm her şevi duşunmuşler. Yuz yıl once meydana çıkan din, elbette hıristij anlığı daha başka bir biçime sokacak. Anlaşılan Mormonlann peygamberleri, Mormonlann tannsına danıjtıkça zamaneve uygun kararlar alıyorlar. Albay Ryser'e sorduk: Bu kurumların masrafı neyle karsılanır?.. Her Mormon kazancının yuzde onunu kiliseye •ermekle mükelleftir... dedi. Mormonlann kurduklan sosyal örgut Işte boyle çalısıyor. Mormonlarda papaz yok. Her kilisenin basında ödev gören Hsi, avukat, doktor, memur. mesleği olan bir şahsiyet Papaz libası da yok Mormonlarda .. Yukarıdaki dekora da doğrusu papaz cüppesl yakıjmazdı. SOĞUKTAN DONEN CASUS Gazıantep, Mardın ve havalısınde koylulere dağıtılan ılâçlı tonumluk buğdayların el altından ve değırmenlere ıntıkal ettırılmek suretıyle un veya buğday olarak el Yıllardan berı kadastrolan değıştırdıgınL 1 gazetelerden o»tamamlanmayan Kuçukçekmece renrms bulunuyoruz Oncelerı DıKanarya ve Cumhurıyet Mahalle yarbakır havalısınde gorulen ve len sâkınlen 800 ımzalı 9 sahifelık bır düekçe ıle Basbakanlığa hekunlerımızın sebeplerını tesbıtte hayh guçluk çektıklerı «kara muracaat etmışlerdır leke» veya «kara yara» denılen has Dılekçede belırtıldığme göre, talık ılâç'ı tohumluk buğdayların bır sure once başlayan çalışmayemekhk buğday olarak kullanıl lar, hantaların yanhş çızılmesi masından ılerı gelmekte ve zehırsonucu e\ler ve vollar bırbırıne lenmenın ılerı hallerınde hayatın gııdjgınden durdurulmus ve o da tehlıkeve gırebıleceğı geçen ogunden beıı de muteaddıt muralajlar dolayısıyle bılınmektedır. caatlara rağmen ılgılenen olmaBu havalının fakır halkı, bazan mıştır Her ıkı mahallenın kadastrosu ol ıhtıyaç ve bazan da cehalet ve so madığından ımar durumu ve ın rumsuzluk dolayısıyle kendılerıne verılen tohumluk buğdayı, bır şaat ruhsatlan da gelışiguzel vekaç yıldır ekmeklık buğday olarılmekte, Kuçukçekmece Beledırak kullanmakta ve daha sonra yesı başka çare bulamadığından da zehırlenıp hastalanmaktaydılar. ruhsat ıçın başvuranların elmden Son birkaç yıl ıçınde hastalık oyapılacak kadastroya uyaeaklanla>larmın yedıklerı ılâçlı buğdaja na ve bınalarını yıktıracaklarına bağh olduğunu oğrenmış olan koy daır taahhudname almaktadır. luler bu defa bu buğdaylan paBınalann tapuya tescıli de zara surmeye başlamışlar ve elde bu yuzden yapılmadığından ev ettıkleri para ıle muhtemelen teve arsa sahıplen bınalarma tasar mız ekmeklık buğday satın alaruf hakkını da kullanamamaktarak kendılerıni koruma yoluna dırlar. gıtmıjlerdır. Simdi ilâclı buğdayDılekçe, bütün ümidın Başbaların Gaziantep'e kadar geldiğinl kanlığın ılgisıne kaldığı bildırıleve belki de buyuk sehlrlerimizin rek sona ermektedir. değirmen ve fınnlarma ve oradan sofralarunıza ulaştığını gazetelerden öğrenmis bulunuyoruz. Bu olay, Turkiyemizde cereyan eden Çocuk bahçelerine 03nın gıda kontrolu ile ilgili bmlerce âletleri konacak olaydan birini teşkil etmektedir. Beledıye iki çocuk bahçesi daha Gun geçmez kı gazetelerde hıleli açacaktır. Tophane ve Kumkapıda yiyeceklerle ılgıh bır haber okukurulacak çocuk bahçelerine, çocuk mayalım Sucuklar ve salamlar lan düşundurücü ve zekâlarını artıçeşıtlı etler ıle karıştırılırken Turrıcı oyun âletleri de konulacaktır. kıyede soya yağı, zeytınyağı ıle Ancak Tophane, Karabaş Camıınin kanşık, margarın Urfa yağı ile kaçevresıni saran serserılerden tamarışık olarak satılmakta ve bazan men temizlenmedığı içm çocuk bah paramız ekserıya sağhğımız tehlıçesınin kurulması bıraz gecıktırılekeye girmektedır. cektır. Bu konuda Beledıye Başkan Tek taraflı beslenmenin, bılgilığı, Emnıyet Mudürluğüne bır yazı cizlık ve yokluğa dayalı açlığın gondererek, burada gereken islaha bahıs konusu olduğu Turkiyemiztın bir an önce yapılmasını istemisde besın ve beslenme ile ilgili hız tir. metler, butun amme hızmetlerının Oyun âletleri, Çocuk Esirgeme Ku başmda ve onunde bir hızmet girumu ıle ışbırlığı yapıîarak konabi kabul edılmesı iktıza ederken, cak, buna gore dığer bahçelerdeki meselelerımızın çok sathı ve kıâletler de duzenlenecekür. fayetsız bır şekilde ele alındığını Öte yandan Bahçeler Müdürlüğü, ve buna karşılık onemli olmayan Edırnekapı meydanını yeşıl saha bazı konuların da su veya bu suolarak duzenlenuatır. Karakoy meyretle su yuzune çıkanlarak ehemdanının yeşıllendınlmesıne de önü mıyet kazandığını gorüyoruz, Yimüzdeki gunlerde başlanacaktır. yecek fiyatlan günden güne ve bujuk bir suratle artarken ne Sağ Holândada yenilenen Isken lık Bakanlığı ve ne de belediyeler gıda kontrol hizmetlerini gereği derun gemisi dün geldl gibi yapamamaktadırlar. Memleke Holânda tezgâhlarında tâmır Te tımızde bu hızmetlerın yürütulme tâdil edılen Denızcılık Bankasmın uni mumkün kılacak sayıda ve nılüks yolcu geraılerınden «tskendetelıkte laboratuvar olmadığı gibi run> dun îstanbula gelmiştır. bırçok merkezlerimizde bu ışle tav Iskenderun gemisi, Haliç tersanezıf edılen elemanlann besın kont sınde ufak bır revızyon gordukten rolü ıle uzaktan ve yakından bır sonra yılbaşmda Istanbul Hayfa ilgıleri de yoktur. Bundan on yıl Barselona sefenne başlıyacaktır. once Bakanlar Kurulu karan ıle yururlüğe girmis olan Gıda Kontrol Tuzugu çok kıfayetsız yenısi ıse ortada yoktur. Bu şartlar altında vatandaş gunde üç defa ye K. Çekmeceniıt imâr plknı yapılamadı =haberleri Gıda kontrolu ve Kara Yara ıııı|ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııııııııiiiımııımmıiHEıııı | SAĞLIK KONULARI \ DÜŞÜNCELER IIIIIİIİIIMIIIIIIIMIIIIIİIİIII | liiiıiirlı ve Eğifinı Felsefemiz Yazan: Mehmet Âdem SOLAK gitmek zorunludur. Ataturk Tıırk ulusuna >aşama plânlamava nın, ozgur olmanın. ınsan olmak Bovlece bır felsefeye ve bir sisonurunun. hukuk duzenının, \a teme ulaşılabılir. Durum bu iken, şanan caâııı kapılarını açtığı za ulusal eğıtım politıkamız ozellikle man: Turk ulkusunun de vonunu demokratik jaşavış denemeleri sı yontemini saptamıştı. Turk ııl arasında birevlere gore von deçişku^u O'nun kışilığınde temel il tirmiş: 4navasa ve Ataturk ilkekelere ya da onemli hişlançıcla leri dısına kavdınlmıstır. Devim ra kavuşmu'jtu Daha acık bir de \ennde srorulurse. her kafadan vişle. Ataturk Turk ulusunuıı va bir «es çıkmıştır Tıırkiyede herşama felsefesinin »na hatlannı kes eshtımci kesilmiştir. O kadar cizmıştı. Ne jazık kı: bu felsefe ki: bazan bir muhendıs. bazan bir hılim ve .\oııetim kadroları ile ku htıkukru hazan bir tuccar (v b. ramsal ya da uygulama alanında üihileri) ejıtim vaşavı^ımıza e) ubır •eser» haline getırılememış zatmış. kafa^mdaki doğruları (!) tir. l'zulerek ifade etmeye devam gercekleştirmistir. oluvor ki: Atatürk'un edersek: ne iktisadî. ne eğıtım, ne Demek «an'at ve ne de teknik vaşavışı bılimsel >onıı işaret etmiş olmaınızda işlenmı« bır ulusal felse sına rağmen bizier vonumuzu bir Bilimfemız voktur Oysa Ataturk insaıı ?ııl?mda biılamamışızdır. Uffin oğretmeni olmak cesaret ve oı. arastırmacı. vapıcı bir eğıtimcl gururunu vaşamıştır: ancak bız cıkaramamışızdır. Çıkanlara subeslemejip. denevimlerden ler. O'nun ızınde vuruverek uv \en garlık ve .vaşama savaşlarımızı elde edı'en snnuçlan da değerhir bilinç duzevıne oturtamamışız lendırememişizdir Sivasî ortama dır Bu cumleden olarak, burada avak uvdıırma vanşında kalakaleğitim vaşavışımızı ele alıp: fıkrı mışızdır, o kadar! III mizin gercekliğini acıklamava çalışalım. Simdi bir noktaya eelmi? durumdavız: l'lusal eğitim felsefeI Ulusal eğitim felsefemizin vok miz icin ortada Ataturk ilkelerl luğuııu, ancak bunun gerekli ol vardır. Bılitn vardır. Kuramsal duğunu Ataturk işaret etmiş: hat deferi vuksek programlar vardır. tâ bu konuvu ele almak teşebhu Ve bu ulkede yerli ve yabancı sunde bulunmuştur. Ornejin 1926 uvruklu denenmiş eğitim sistem1928 vıllarıııda vurdumuzda Dr. leri vnrdır. Bir de Sura çalışmaDevroly ve J. Deuev gibi ünlu ları va«dır. eğıtimciler çağunlmıştır. J. De Oncelikle bir eğitim plânlanma«ey bu çağrıja icabet etmiştır. sına gitmek ve Turk ulusal eğlYurdumuzda bir surecık kaldıktan tım felsefesini ortaya koymak dusonra Dewev; ulusal eğitim so rumundavız. Devlet plânlama teş runlannm çozümlenebilmesi içın kilâtının bu ulkede koklıi bir kuithal eğitimciler jerinc: Turk u rum olması bize guven ve nmut lusunun bireyleri içinden verli v ermektedir. Eğerimcilerhnizle U eğitimciler yetiştirilmesini» salık birliği edıp. bir anlamda Türk vermiştir. Ataturk, bu goruşu be oçretmenın herseyi olacak bu esenimsemiş ve desteklemiştir. Turk re ulaşılmalıdır Ki; bu felsefeeğitimcilerinin yetişmesi ve Turk nin ışığında birtakım eğitim probulusal eğitim felsefesine davranan lemleri ele almalıdır. Bu probbir sisteme ulaşılması için bir lemlerin başında da şüphesis çok oğretmene ihtisas imkânları Turk oğretmeni yetiştirmek» vcrilmiştir. problemi olmalıdır. Çunku, eğitim Fakat su andaki sonuç hiç te felsefesine dayanan ulusal bir eguldunicu . sevindirici değildir. ğitinı sistem i kurulursa, bu sisteBiz eğitimi bir bilim olarak ele me ilk intibak edecek ve bn sisalmadık. Böylece bir sisteme gi temi yaşatacak oğretmendir. demedik. Sadece pratik pedasoji Ozetle diyebiliriz ki; estetik etedbirlerl yanşında taklit etmedi ğıtimi. iş eğitimi, eşin eğitim, değimiz yabancı sistem kalmamıştır. mokratik eğitim gibi kitaplarda O kadar! kalmış çağdaş anlayışa uyan bir II eğitim sistemuıe gitmek Ataturk •Hayatta en hakiki mürşit ilim devrimlerinin bir gereğidir. Bu dir. sozuyle Ataturk, eğitim işle sistem için bilimsel bir gdrüşle, rimizi duzenlemede en onemli Ataturk ilkelerinden hareket etdanışmanı bize gostermiştir. Bu mek ve bir Turk Eğitim Felsefedemek, eğitim kurumlanmızı dev si yaratmak zorundayız. Sorun rimlere ve araştırmalara göre ele bıiyuktur. Sorumluluk bütün Aalmak gerekir. Bilimin olanakla taturkçü eğitimcilerin ve bilim anndan yararlanarak, eğitsel bir damlannındır. Sıvas Ilkogretmen Okulu Oğretmenl Doç. Dr. Osman N. Koçtürk lar Guneydoğu ıllerın de yav aş 5 avas terkedıp çeşıtlı jollarla memleket sathına dağılmaya baş lamış bulunuvor Belkı de bugu dıgı ve avuç dolusu para odedıgı besın maddeleri bakımından sağ ne kadar sadece bu çevrede gorulen kara vara o!a\ları şehırlere lığını Tanrıja emanet etmıs bulu de jayılacak ve cıltlerını muhafanuvor. Yaz aylarında çeşıtlı zehır lenmeler ve hele son yıllarda en za ıçın Parısten krem getıren şe nırlı hanımlarımız yuzlennde be sektısıtlerın ve fungusıtlerın kuila lıren knlı bır leke dolayısıyle or nılması ıle ılgıh olarak ortaya cık tahgı ayaga kaldıracaıîlardır Çun mava başlamış bulunan oldurucu ku herkesın krem kutusu avrı ve zehırlenmeler âdı olaylar halme fakat hepımıze ekmek hazırlıvan gelmış bulunuvor En luks otelımı fırın le un degırmenlerı muşterek zın restoranından tu'un da koşe tırler ba^ındakı sevvar koftecıje kadar her yerde yıyeceklerde'i zehirlenBenm hatırladıgıma gore 3 4 me ihtimali ıle karşı karşıja buvıllık bır mazısı olan kara >ara lunuyorsunuz Halbukı su gunlerhastahgı dun memleketm sadece de Bırleşık Amerika, genış ve te bır bolgesır.ı tehdıt ederken buferıuatlı bır gıda kodeksını kul gun hepımızı tehdıt altına almış lanmakta ve Avrupa memleketlerı bulunmaktadır. Sağlık hızmetlen ıse Turkıyenın de dahıl bulunduyonunden vatandaşların kanun ğu mılletlerarası bır komıtede Av karsısında farklı kabul edılmeleıupa Gıda Kodeksı «CodeK Eurorme ımkan olmadığına gore, kapeus Alımentarıus»nı tamamlamış ra yaranın da daha o zaman onlen bulunmaktadırlar Turkijemizde ıse mesı ve vapıcı sebeplerm ortadan henuz fırınlardan satın aldığımız kaldırılması iktıza ederdı Fakat ekmeğın ilâçlı buğdajdan japılıp >ı\ecek ekmeğı bıle olmıyan bır yapılmadığını ve yediklerimiz ıle insana tohumluk buğday verüıp içtiklerimizin bize ne getireceğıni de al bunu ek ve uretırni arttır, bilemiyoruz. Halbukı aynı Turkıdersenız o pek tabıî olarak onceye mıllî gelirmı artırmak içm tu lıkle kamını doyurmayı duşunerızm çalışmaları ve yatırımları yap cek ve olup bıtenlerin ilâçlı buğmaktadır. Bınlerce turıstın Turkıdaya bağh olduğunu anlayınca da yeye gelmesını ve memleketımıze satarak kendıni ve çocuklannı ko para bırakmasına arzu edıyoruz rumava çalışacaktır. Çunkü bu Bu turıstler yedıklerı ekmeğın ılâç ınsan boylece sorumsuz hareket lı buğdaydan yapılmıs olması ıhtı edebılecek kadar cahıl ve bılgısiz malı bulunduğunu ışıtırlerse Tur aynı zamanda ıhmal edılmış bir | kiyede yemek yerler mi acaba? insandır. Haydı onların bu yemeğı yedık Onu ılâçh buğdayı pazarda satlerıni kabul edelım bızım vatanmaya itelıyen sebepler belli ve adas olarak kendı sağlığunızı emni yete sokmaya ıhtiyacımız yok mu? çıktır. Bize kalırsa Türkiyede oSağlık hızmetlerının başında ge lumlu bir besin kontrolu teşkilâtı, len gıda kontrol ışlerını arka plâ ekipler halinde köylere kadar gon dermeyi duşundüğümüz doğum husustakısu mflıyu mfhy Cıypyp na ıtelıyerek, dogum kontrol ış kontrolu teşkılâtından çok daha önemli bir orçanizasyon ihtiyacı lerinı on plâna çıkaran Sağlık olarak karşımıza çıkmış bulunuve Sosyal Yardım Bakanlığının yor. bu husustaki gorus ve anlayışını izah etmek cidden güçtür. Yalnız Aslına bakarsanız yiyecek fiyatkadınların o da hayatlannda bır larının pahalı ve kıt oluşu dolakaç defa doğurduklan ve fakat bü yısıyle gelecek gunlerde daha da tun insanların günde üç defa ye coğalacak olan benzerl olaylan etr mek yedıklerl düşünülecek olur kılı bır şekilde onlemek ve memsa gıda kontrol işlerınm daha btl leketimiz halkınm ne yıyip içtığiyuk bır onem taşıdığı kolayca an nı bılmesüıi sağlamak ıçın yapıla laşılabılecektır. Fılhakıka biz sa cak şey, oncelikle üretimı arttıradece kesın kontrolu ıle llgılenıl rak fıyatlan makul bir hadde msın ve dığer işler arka plâna atıldırmek ve daha sonra da uretisın da demiyoruz. Fakat hızmetmın her safhasına kontrolu saklerın onemlenne ve sağlığımız İle maktır. olan ilgi derecesine gore sıralanBu gunkü dünyada bir lnsanm ması ve hepsınln de yekdığeri ıle açlığı herkesm açlıgıdır artık. dengeli bir şekilde yürutulmesi Bundan dolayı Guneydoğu Anadolâzımdır. ludaki tohumluk buğdayı, ekmek lık buğday olarak kullanma duruSağUk İle beslenmenin İlişkilerl artık iyt oğrenilmiştir. Bir insa munda olan vatandaş Gaziantepteki vatandaş içın de bir mesele nın mıktar ve kalite bakımından yetersız yiyeceklerle beslenıp ge haüne gebnlş bulunuyor. En iyisi o vatandaşın meselelerine eğılmek ne de sağlığmı muhafaza etmesl kabil olmıyacağına göre, her bı ve onlan halletmektir. rıne beş bın lıra Ucret verip Doğu illerine gonderdığımız hekimler ekmekllk buğdayı olmadığı içın ilâçlı tohumluk buğday yeme DOĞUM zorunluğunda olan halk tabakalarınm sağlığını korumada olumlu Oğlumuz oldu hiç bır hızmet yapamıyacaklardır GLNET SABRI Yazan: 1 Mübayaa ve satış işlerimizle ilgili ilân usullerimiz hakkında Bankamız topluluğu içm İç ve Dış pıyasalardan satın alınacak bılumum malzemelerin cıns, eb'at, mıktar ve evsafıle teklıf verme şart ve müddetleri hakkındaki malumatı havı listeler Muessesemizin giriş holündeki ve Galatada Sumerbank İstanbul Şubesi holündeki ilân tahtalanna asılmak ve sıparışm ehemmiyetine göre de aynca dığer gunluk gazetelerde yayınlanmak stıretıle alâkalüara duyurulmaktadır. Ayrıca satış usul ve fiatlarımızla siparıs alımına ve satışa muteallık bılcumle sırkulerlerımız muntazaman Muessesemız holündeki ılân tahtasına asılmaktadır. Mubayaa ve satış mevzuunda Müessesemizle ticarî munasebete gırmek veya mevcut münasebeti devam ettırmek isteyen fırmalarm bu yayınlarımızla yakinen ılgılenmelerını v» mubayaa ve satış işlerinde tereddud ettıklen hususları Muessesemızden sormalarlnı rica ederız SÜMEBBANK ALTM VE SATIM MÜESSESESİ (Basm 21147/13875) İ * Amerika ve Ingilterede an cok satılıp okundu. Daphne du Maurier ve Graham Greene ilkdefa bu kitabı metettiler. Ciltli velüks şömizli 296 sayfa 10 Liradır. Böyle bir roman okumadınız. Umum Bayii: FERHAN BOZKURT Sti.İST. Reklâmcılık: 4265/13903 Sıcaklık bütün yurtta biraz artacak Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdurlüğunden verilen bilgiye gore, önümuzdeld 24 saat içinde yurdumuzda hava: Marmara ve Batı Karadeniz bolgeleri ile Ege bölgesinin kuzey kesimleri kapalı ve yer yer sisli, Edirne, Kırklareli, Zonguldak ve Çanakkale çevreleri hafif yağışlı, diğer bolgeler değişik ve az bulutln seçecek, hava sıcaklıklan bütün yurtta düne nazaran biraz artacak, rüzgârlar değisik yönlerden hafif olarak esecektir. Rize Devlet Hastanes 5 Baştabipliğinden: Çamaşır makınaları HOOVER SERVİS, BAKIM ve YEDEK PARÇA îcîn Elektrık supurgelerı Kullananlar 1 9 4 6 jılından beri memlekefimizde Her model Cumhurlyet 13898 Y BIRSEN ARIKAN SEMİH ÇETİN Nütâhlandllar Beyoğlu 12 Kasım 9«4 İle Cıla makınaları 40 000 00 Lira keşıf bedelıı Rıze Devlet Hastanesme aıt ıhata duvarlan ınşaatı ıle bahçe kapılan onanmı ışı 2490 sayılı kanunun 31. ncı maddesl gereğınce kapalı zarf usuluyle 2311.1964 pazartesı gunü saat 15 00 de Rıze Devlet Hastanesı Baştabıplık odasında yapılacaktır. Şartname ve plânlar Hastane Baştabıplığınde görülebılır. Talıplenn ıhale tanhınde belırtılen saatten bır saat önce yuzde 7,5 muvakkat temınatlan, Tıcaret Odası vesıkalannı havı teklıf mektuplarını komısyon başkanlığma vermelen ılân olunur. (Basın 20648/13877) J Cumhurlyet 13903 Kasım 13 RECEP 8 a O V E • 0 3 S a M « 1 S tM J 644|1158|1436 16^2 1827) 458 1 1501 7 051 9 43 12 00] 134U2 05 1 & Istanbulda: MATAS T.A.Ş. Halaskârgazi Cad. 133 Pangaltı Tel 47 44 30 Ankarada: MATAŞ T.A.Ş. Fevzi Çakmak Sok. 36/4 Tel: 12 02 50 izmirde : Şenocak Müessesesi Anafartalar Cad. 143 Tel: 24079 Çukurova, Adana ve Guney Anadolu: Kamışlı Tıcarethanesi, Bahattin Kamışlı Abidin Paşa Cad. 191/3 ^ • •• Tel: 2719 Te bütün Türkiyede mahalli Hoover acentelerine müracat edebilırler (Reklâmcılık: 4195/13906) CUMHURtTETtD retrlkasc 92 Cumhuriyet'e xneİ£t\ıpla.ry Şehrin ortasında mandıra olur mu ? Fındıkzadeden Ismail Çol yazıyor: Istanbulun Fındıkzade semtinde beş yıldır ikamet edıyonım. Genı? caddelcri, dev apartımanlarlyle, ffunden çune modernleşen bn ştrin bolge sakınleruun dınmeı bır ıstırapUn var cMANDIRA». Evet tam 6 yo) agzında, yıllardır, daha doğrusn buraların yangın yen olduğu lamandan berı, bır adam, keçılen, lcojunları, hındılcrı ve dığer butun kumes hayvanları Ue, 500 metrekarelık bır sahayı kaphyan bır koşede MANDIBA ışlelmektedır. Teneke, sax ve taj yığınıyla meydana getirdıii gecekondunun helâsı açıkta ve ığrenç bır ufunet, korkunç bır mıkrop menbaı olarak bınlerce lnsanı tehdıt etmektedir. 5 yıldır baş vwmadığımıx yer kalmadı Karakoldan gorevlıler gelı Maltepelilerin şikâyeti... Bir acı şarkı Yaıan: Â. t Cronin 320 «vıren: Vabtet Gâltekin BtR ACI ŞARKI BtR ACI ŞARKI 321 322 BİR ACI ŞARRI Giriştiğimiz işi düşundukçe en az sevinen biri varsa o da bendim. Buna öğretmenim de sezmi? olacak ki, değişik, sert bir tavırla: «Şimdi bana bak» dedi. «Haftada iki akşam, saat yedide, buraya geleceksin. En aşağı iki saat çalışacağız. Neler okuyacağını gosteren bir çizelge yaptun. Ilk iki kitabın şunlar: Hume Brovvn'un «Genel Iskoçya tarihı» ile Duncan'ın «Sınır Savaşlan» kitaplann bırincisini bana uzatmış, ikincisinin gelişigüzel yapraklannı çeviriyordn: «Ne guzel bir vakit geçireceksin biletnezsin . Ne yaman kişilerle karşüaşacaksın. Şu Angus Kontu'nu ele alaüm örneğin. Çıngıraklı Kedi Archibald derlerdi, ne adamdı ama, bak sana söyliyeyim. Çek sandalyeni beriye, birlikte şunu bir gözden ge. çirelirn.» Kızıl Douglaslann başı Angus Kontu'nun yığitlik alanındald acayipliklerini incelemeye başladık: Kıralın çalgıcüannı nasü asmış da bundan dolayı sonradan ona Çıngıraklı Kedi adını takmışlar. Elimde olmadan, ilgilenmeye başlamıştım. Bizim «Igne» papaz kursüsunde nasılmış onu bilmem ama, öğretmen kürsüsdnde ötedenberi, merak uyandıran, cana yakın bir öğretmendi. Saat dokuz olup da derse son verince öyle üzüldüm ki! «Ilk günlük bu kadar yeter» diyordu. «Şimdl bak: Sana verdiğim o okuma parçasından başka, şimdi oğrendıklerimizin kısa bir özetini yapacaksın, diyelim beş yuz kelimelık. Cumaya gelirken getirirsin.» Ayağa kalktım. Nasü özür diliyeceğimi bilemiyordum. Nasü obnuş da o kadar ayak diremlştlm, kafa tutmnştum? Ama, o beni konuşturmadı: «Ben seni bilirim, Laurence. Bırak bu ken dinden geçmeleri. Sıkı çalışmak zorundasın.» Kıtaplar koltuğumun altında, parktan, gene her gunkü koşu yolumu tutturdum. Sonra, amcamın evine kadar da hep, koşa koşa geldim. Kıyı boyunun arka sokaklannı seçiyor, yan sokaklarda, loş arauklarda hızımı arttınyordum; ayak seslerım rıhtımın karanhk kulubeleri arasında çuüıyordu. En sonunda kendimi odamda buldum. Yatağa girdim, dik oturdum. Bir yanımda şamdan, kitap da, açümış, dizlerimin üzennde. XXVIII Dort gözle beklediğim pazar en sonunda geldi. Saat yedide çoktan kalkmış, ayaktaydun ama, Saint Malacbi kilisesine, gene, Annie Tobin'le, saat on duasma gittim. Saint Malachi bizim mahallenin kilisesiydi, yeni şehrin en fakir mahallesinin. Ne zaman hatırlasam gözümün önune sıra sıra atküı kadınlar gelir, kulaklanmda da o bitmez tükenmez öksürükleri duvar gıbı olurum. Ama, Bn. Tobin severdi burasım, gelenler arasında arkadaşlan vardı çunkü; ben de hep onunla giderdim. Doğrusunu isterseniz, ben o sabah kiliseye dokuzda gitmek istiyordum, saat ona doğru da Park Yokuşunda bulunabüeyim diye; ama, Nora'nın «pek erken gelme» diye tembihi üzerinde duşününce, on bire doğru gitmeyi daha uygun buldum. Sonradan, bir daha duşününce, bu da bana pek geç geldi ama, neyse. 9 numaranın ziline basarken gerçekten de üniversitenin saati on biri çalıyordu. Elimden geldiği kadar güzel giyinmiştim, yüreğim atıyordu ama, duyacağım sevinci önceden yaşamak beni canlandınyordu. EUison yanşmasına girecektim, bu artüt yüzde yüzdü; ama, o gune daha çok vardı, şu güzel atnca tazmıla başbaşa bir Zil çaimamıştı belki. Bir daha bastun, bek ledim. Ses yok. Parmağum yeniden düğmeye götürmuştüm, içeriden bir tüartı geldi, kapı açıldı. Tam açümadı ama, Nora'yı geceliğiyle, üzerinde hırkasiyle gösterebilecek kadar aralandı. Nora bana gdz kırptı ;dalgm bir hali vardı, uyku sersemiydi henüz. Pek sevinmiş gibi değildı, içinde bır sıkıntı var gibiydi. «Sen misin, Laurence,» dedi. «Gel içeri.» Hırkasının kemerini sıkarak, kuştuyu gibi yumuşacüc şıpıdık terhklerini süriıye sürüye, önume düştü, mutfağa göturdü. Bir sandalyenin ucuna ilisti, esnemesini tutuyordu. Bu oturuşu benim başımı döndünnüştü. Acı duyar gibi: «Ah, Nora» diye haykırdım, «rahataa ettim seni.» Gecelik entarisinin üzerinden dalgın dalgm omzunu oğuşturarak bana baktı, sonra b'rdenbire guhneye başladı: «Aldırma, canım. Dun gece biraz geç vattım da, bizimkilerle bir yere gitmiştik. Miss Donochue"yi uğurladık. Terry'le, Martinle birlikte o da Perth'e gitti. Ama, çaydanlığı ateşe koyar da bana bir bardak çay yaparsan, ben sıpm işi hazırlamveririm.» Yiyecek dolabmı gösterdi, kendisi yatak odasına gitti. Ona güzel bir kahvaltı hazırlamaya karar verdim. Annemle geçirdiğim günler beni çabucacık bir sofra lnıruvermekte beni usta yapmıştı. Nora dönüp geldiğinde çay demlenmişti, ben de aynca bir yığın ekmek kızartmış, bir hayli yumurta haşlamıştım. Masamn şatrançlı örtusü üzerine kurduğum sofrayı »öyle bir gözden geçirdi: (Arkası var) Sinemaların önündeki karaborsacılar jor: Istanbuldan Aylâ Kökgıl yazı. konulan hurda ve makıne parMaltepe Belfdiye Mecllsi denlı keçaları ıle âdeta bir hurda me narında bitişık nizam kabul etmekle zarlığı haline gelmistır. Çırkin ne derecede isabetll karar vermiştir bir manzara arzeden bu duru • Ba karaı «erı alınırsa daha isabetll mun kaldırılmasını rıca ederim. hareket edılmış olmaz mı' tsmi bizde mahfuz okujTicumuz yazıyor: Anadola yakasının şirin sayflye jerlerınden Maltepe'nın tabıi guzelliğınl kaybetmesıne ne zamana kadar goz yumulacak. Denlz kenanndak] arsalara eecmis Beledive Mecllslerınde alınan karar ^eregince kabnj olunan bıtisık nızam $eklindeki inşaata müsaade edılmesıyle birblri ardınca yapılan 3 4 katll blnalarla sahil şcridi devamh olarak tıkanmakta, kıyı boynnda âdeta bir Çin seddı yflkselmektedır. Hatta Maltepenın eskilerince bihnen, sahıle inen bazı sokaklar bür takım klmseler tarafından etrafı cevnlmekte ve bahce olarak kullanılmaktadır. Bundan başka kanalızasyonlar bıle birbtrı Ceyhandan O. Kaya yaznor: Muradıye mahallesı camıı kar. arkasına denıze baglanmakta. burasısında Beledıyenın «yesıl saha» larda denize eırenlerın sağlığını tehdiye ayırmış olduğu boş arsa, dıt etmektedır. yor, rapor tutuyor. Artık tamamdır diyoruz, fakat sona hdsran Herhalcarpanm! dıyor ki, ilgilileri kacırıyro Hemen dıbındeki apartımanların tek daıresi 100 bın ura Ba muazzam tıcretı odıyerı zavallılar, ba havadar semte bilsenız ne umutlarla sclmışlerdi. Bu katliâm yııvasının yerınden oynatılamaması, bize ıdral zthnıyeün iflâsa gıttığıııe dair tam bur işaret vermektedır. Yeşil saha, hurda mezarlığı oldu 18.10.1964 pazar gunu Konak sınemasının 5 matinesine bılet almak ıçın yanm saat evvel gıt tım. Gısede hiç bilet kalmamıstı. Fakat kapıuın bnunde 6" kısi, karaborsa bılet satısını, o kadar rahat, utanmadan ve bağıra bağıra yapıyorlardı. Konak sineması, geçen sinema mevsı minde de boyleydı, bu sene de boyle. Müdüriyet odasında daıma musterılerle bu mevzuda munakasa olur. Beyoğlu sinemalarının onunde bile bu kadar karaborsa yok. Demek ki, Bele. diye Zabıtasından uzakta oldu ğundan böyle serbest çalısabiliyorlar. Kimbilır şımdıye kadar kaç kışinin canı yandı. Tazık değil mi? 3 liralık bileti; bir kaç kisi havadan kazanacak diye, ne diye 4.5 liraya alalım' SAYIN İBR HİM ÖCTE^I'E ÂÇIK MEKTUP İki jıldır E nakil mâzeret grupundan I sıradayım. Bir turlu İstanbula naklim yapılmıyor. Şahsî adresinize gbnderdiğim halde, kanuni, vicdaa! ve mantüu sebepleri içine alan yazılı müracaatlarım size ulaşmıjor. Belki masalardan geçerek bir satırlık menti bir cevap halinde donüp geliyor. Dilekçem bir kere elinize geçsede okusanız, eminim. mutlaka beni haklı bulacaksmız. Aklıma geldi.. Acaba bana evinizin adresini bildirir misiniz? Muracaatımı, Meclis kanalıyla yapsam, yine elinize geçmiyecek. Başka çare duşunemiyorum. Saygılanmla. Aydm Lisesi felsefe öğretmeni M KuH"îi Caçlavansu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog