Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

ŞEMSİ BELLİ'nin EN BEĞENİLEN ESERİ: GÜZ ÇİÇEGİ Yeni Enfes Lüks Baskısı çıktı. Fi: 3,50 TL. Yazarın, son çıkan BAHAR GÜXEŞİ ve CANKUŞUM'la diğer bütün eserleri kitabevimizde bulunur. K Ü L T Ü R K İ T A B E V İ ANKARA CAD. No: 62 İSTANBIX 41. yıl soyi 14471 umhuri KURUCUSU: YUNTTS NADÎ Telgraf ve mektup adresi: Cımhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 24S Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cuma 13 Kasım 1964 Yazan: HATOAR SANAL Milll EğiÖa» Bakanlığı yayınları arasında çıkan bu eser; Türklerde Ük Çağlacda Asker! Musiki, Osmanlüarda Meher^ mehter musikisinde ses sistemi, raacam, usul, sazlar hakkmda etraflı bilgi £yrıca 65 makamın notasını vermekdir. Bakanlık yayınevleriyle bütün kitaplarda 1550 kuruş fiyatla satılmaktadır. (Basın 20766/13900) Mehter Musikisi Özel Sektör • Bakanlarla tartıştı Ha şöyle... Kulağını böyle göster.. Odalar Blrliğl Devlet Sektorunün lthalât ve ihracat yapmamasını bunu tüccara bırskmasını lstedl Gazeteler Dış ticaret açığı konusunda çıkan sert tartışmayı Satır yumuşattı SANAYI KREDISI ALTI MİSLİ ARTIYOR Odalar Birliği ücret artışını TOPLANTI özel sektör temsilcilerinin Ankara'da yaptığı dünkü toplantıda bes Bakan da bulunmuştnr. Bakanlar sunlardır: Satır, Islimyeli, Demir, Şabin ve Göğüs. Resim, toplantının açılısını gös ı teriyor. | SIKIYÖNETİM TASARISI BAKANLAR KURULUNDA Yeni tasarı ile özel hayat, kişi ve konut dokunulmazlığı, haberleşme, gezi ve yerleşme hürriyetleri kısıtlanabilecek. Said Arif TERZİOĞLU ANKARA 11, Cumhuriyet Bürosu nayasanın 124. maddesine dayandarak yeniden hazırlanan «Sıkı Yönetim» Kanunu tasarısı Bakanlar Kuruluna sevkedihniştir. Ye ni tasarının hazırlanmasmda 1924 tarihli Anayasanın 86 ncı maddesi de göz önünde bulundurulmuş ve Anayasaya aykırı hükümlere yer verilmemesine bilhassa dikkat edildiği gibi, tabikatta karşılaşılan aksakhk ve tereddütlerin de giderilmesine gayret sarfedümiştir. A "Ithalât ve ihracatın özel sektöre bırakılması yanlış olur,, ANKARA 12, Cumhuriyet Bürosu anıu sektöriinün yapüğı ithalât ve ihracatın önlenmek istenmesi başkentte geniş yankı uyandırmıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtı yetkililerinden biri bu konuda şunları söylemiştir: önliyecek bir politika istiyor B K ANKARA 12, Cumhuriyet Bürosu akanlar ile özel sektör temsilcileri arasında düzenlenen toplantıların sekizincisi dış ticaret açığı meselesindeıı ötürü sert ve tartışmalı geçmiştir. «Zaman zaman dıs ticaretin ban kollarını kamulaştırmayı düsünmekteyiz. Ancak, bu dış ticaretin tam anlamirle kamnlaştınlraası auiamına alınmamahdır. Dış ticaretin bazı kollarında üretimden ihracatına kadar olan gelişmeyi belirli bir kamu organı tarafından > ürütülmesini istediğimiz ve teklif ettiğimiz anlar olmnstar. Gerçek bu sekilde olduğu halde, Odalar Birliğince kurulan bir alt komitenin lüm ithalât ve ihracatı Ö7el sektöre devretmek isteyişi >anlıs bir düşüncenin sonncudnr. Bundan önce de bazı kuruluslar bu kabîl temennilerde bulunmuşlar, fakat kısa bir süre yanıldıklarını anlıyarak tekliflerini çeri al(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Odalar Birliği Başkanı Nuri Ceritoğlunun dış ticaret açıklarının, normal olarak kabul edılen seviyenin üstünde olduğunu ileri sürmesı, tartışmanm çıkmasına yol açmıştır. Ticaret Bakanı Fenni Islimyelı verdıği cevapta «Dış ticaret açığı SENATÖR JAVİTS GELDt Bırleşık Amerıkan ın Cumhurıyetçı Partı senatorlerınden Mr. Jacob Ja yeni bir şey değildi. Kronik bir duvıts, NATO'yu temsılen dun gec« Atinadan Istanbula gelmı? ve aynı uçakla Ankaraya geçmıstır. Sena rnm olan bu açıktan bugünkü hüdeğildir. Lstelik, tor ' gehş sebebının NATO çerçevesınde Turkiy e, Portekız ve Yunanistana yapılması tasarlanan iktı kümet sorumlu sadi >ardımla ılgıli olduğunu soylemış ve «şimdı sıze resmi sahsıyetlennızle gorusmeden herhangi bir be kalkınmak ve yatırım yapmak IOyanat veremem> demiştır. Senator cumartesi gunü Ankaradan Istanbula gelecek ve pazar gunu de yur runda olan az gelişmiş ülkelerin hepsinde dış ticaret açık vermektedumuzdan ayrılacaktır. Yukarıdaki resım Amerıka lı senatoru uçağın merdıveninde gostermektedır. dir.» demiş ve tenkidin yerinde olmadığını belırtmıştır. Malıye Bakanı Ferıt Melen İse yatırım mallan içın ıthalâtın zorunluğuna değınerek şöyle konuşmuştur' «Türkiye, dış ticaret açığı vermlyelim diye kalknınıa hızını durduramaz, Odalar Birliği Başkanının konuşmasına ticaret açığını temel alması yanhştır. Başka memleketler de kalkınmalarını dış yardımlarla gerçekleştirmekte ve gelişmiş memleketlerden likidite yardımı istemektedirler. Bunu yapmaz ve sadece 350 milyon dolarlık çerçevede kalırsak, Türkiyede bir arabayı bir le yurütmek imkânını bulamayız. (Arkası Sa. 7, SU. 7 de) Tasarının hazırlanmasında. Askeri I Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulu Kanunu, 357 sayılı Askerî Hâkımler ve Askerî Savcılar Kanunu ile 477 sayıiı Disiplın Mah kemeleri Kanunundan yararlanılmıs ve bu kanunlann «ıkıyonetımle ılgıli hukumlen dıkkate alınmı^tır. Tasarının özellikleri O Kisi dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, konnt dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, scvabat ve yerleşme hürriyeti kısıtlanabiIccektir. 0 Mevcut kanunla müddetsiz c» lan nezaret altında bulundurma süresi 7 gun olarak tesbit edılmek tedir. f (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) SOVI.ŞTIJRMA DEVAMEDIYOR Çermflr olajlan ile Ugill 4evam olunmkktadır. S«vcılık cakl J>nd«rmk Kıuoaadanı T»rbay Krgunnan nakkuıd& kanunî tsklbatına devam ederken İçlşlerl Bakanlığımn slvll TS askeri müfettlşlerl de Idari yondekl tahklkatı yürütmfktedlrler. Muslkan koyundekl olayların tertlpçlsl olduğu ve Jandannalann üzerine de adamları rasıtasiyle »te? »çtırdığı anlaşılan Ağa Hacı Kılıç, hakkında vcrllen tevklf karan İle cezaevlne gonderHmistir. Resirade Ağa Han Kılıç, Jandarma kumandanın» izahat verirken gorulmektedir. Erkin, "mutlaka dostluk çemberi kurmalıyız,, dedi Yunanistanın tutumu Bakan seyahatin dış politikamızm prensiplerine uygun olduğunu söyledi Natonun orlak nükleer kuvveline kalılıyoruz Iştirakimiz sembolik olacak, bu konuda Erkin Moskovada görüşme yaptı Giirsel, parlilerin iyi geçinmelerini istedi Ankara 12, (Cumhuriyet Bürosu) Dısisleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in Sovyet Rusva'ya gidisi ve bu zijaretin Feridun Cemal Erkin busonuçlan TUrkiye'de tartışıladursuu, Türk Rus görüşmeleri gün Senatoda gündem dışı asıl Tnnanistan'da derin akisler uyandırmıstır. Gelen haberlebir konuşma yaparak Rusya re göre, muhalefet, battâ ortadaki basın bile Fapandreu hükümetini suçlamakta, ve bir Tunan he>etinin Moskova'ya gitmek gezisi ve Türk Sovyet ilisistediği ileri sürülmektedir. Bu ziyaret yapılacak mıdır, bilmekileri hakkında bilgi vermiş, yiz. Ama >apılsa bile, alnıacak sonuç her halde Türk Rus «Türkiye etrafmda bir barış ortak bildirisinin anla\ısı dısında olmıyacaktır. çemberi kurmak ve Asya Yunanistan'daki telâs bos değildir. Zira, geçen ay Kahire'de topAfrika devletleriyle daha iyi lanan Tarafsızlar Konferansı, Enosis'e karsı olduğunu belli etilişkiler kurmak istiyor» demis. Erkin Gromiko görüsmelerini takiben yaymlanan ortak nıiştir. bildiride ise Rusların, ilhakı desteklemedikleri açıkça orta\a çıkmıstır. Hele Kıbrıs için yapılan antlasmaların yürürlükte bulunduğunun tejidi ve iki millî cemaatin kanunî haklarının saranti edilmesi temennisi, Papandreu'nun Eııosis hesaplarına bağlı politikasını altüst etmistir. Ancak hemen söylemek gerekir ki. ovun bitnıek ve perde kapanmak üzere sayılmaz. Henüz Amerika'nm bağsnısız bir Kıbns'ın geleceği bakkında ne düsündüğü ve bu geleceğin korkusiyle benimsediği kademeli ve sartlı Enosis destekleyiciliğinden vazgeçip geçmediği bilinmemektedir. Avrıca arabulucu yoliyle hazırlanmakta olan plân'ın neler getirmek istiyeceğini simdiden kestirmck mümkün değildir. Kaldı ki, karsılıklı tavizleriıı ilerde Kıbrıs'ın statüsünü değistirebileceğini gözden uzak tutmamak gerektir. Nitekim Tunan Dısisleri Bakanı Kostopulos'un «Biz Türkije'nin gittiği \ oldan gıtmiveceğiz» sözü Yunanistan'ın birtakım karşı tedbirleri almakta olduğunu göstermektedir. T Türk Sovyet münasebetleri Dısisleri Bakanı konuşmasının başında Turkıyenın Sovyetler Birliğıyle ilışlulerinın İstıklâl Mucadelesi sırasında çok dostane olduğunu, 1921 de Mîr dostluk. ve işbırhği anlaşması, 1935 de bir karşıhklı sal dırmazlık paktı imzalandığmı, 1935 (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Senaiör Javîtts Cumhurıjetçi Senatör J. Jai itts'in Portekiz ve Tunanistan'dan sonra Türki>e'\i ziyareti, NATO iliskilerinin nıutad incelenmesi olarak gösterilmekle beraber, aslında önem tasımaktadır. Her \ıl Amerika, »erek ekonomik yardımların uygulanmasını ve çerekse NATO iliskilerini, özel temsilcilere >a da heyetlere, resmî \e ça\nre>ımî temaslar \oliyle inceletir. Hattâ bazan bu ineelemelerin yapıldıçını hiz ancak rapor VVashington'da yayınlandıktan sonra larkcderiz. Senatör Javitts'in gelisi ise, birtakım bnemli konuların orlada olduğu zamana raslaması bakımından, değisik bir mahivet gösteri\or. Bu, önce Mr. Javitts'in kisiiiğinden şelmektedir. Filhakika Senatör, Amerika'nın sözü geçer politikacılarındandır ve Cumhuriyetçi olmasına rağmen, parlâmentoda ha^li etkilidir. A\rıca Senatör'ün NATO Parlâmento Grupunda bulunması, temaslarına özellik kazandırıjor. Orlada olan öneınli konulara çelince, cok taraflı NATO nükleer ku\vetin kurulraası meselesi vanında Atlantik Paktının geleceği tehlikeli bir de\reye girhor gibi görünmektedir. Bu arada Senatör Javitts'in Ankara zharetine ait programın hazırlanısı da üzerinde dikkatle durulacak hususlardandır. New Tork Senatörü, Ankara'da Basbakan tnönü ve Dısisleri Bakanıııdan baska A.P. Geııel Baskan Vekili, Meclis Dısisleri Komisyonu Baskanı Nihat Erim ve isimleri ön plânda olan diğer politikacılarla konusacak.. Hattâ temas edeceği kisiler arasında Kasım Gülek'in de bulundujundan bahsediliyor. Anlaşılıyor ki. Mr. Jacob Javitts'in gelisi. NATO iliskileri incelemesi yanında Tiirkive'nin bugünkü ve gelecekteki tutumuyla da ilgilidir ve özellikle Türkiye ile Rusya arasındaki iyi komsuluktan söz edildiği sırada japılacak temasları önemsiz kabul etraeğe imkân yoktur, Kurutluoğlu ile Özgiineş, Senatoda lartıştılar Ankara 12, (Cumhuriyet Bürosu) Senatonun bugünkü oturumunda, Tabü Senatorlerden Mehmet Ozgüneş ve Cumhurbaşkanı kontenjanın dan Senatoya giren Sahır Kuratluoğlu tartışmışlardır. Mehmet Ozguneş radyonun Meclis konuşmalarını sataşnıaıarla beraber verdiğıni ve bunun da tarafsızlığı ıhlâl ettiğıni behıten konuşmasının sonunda, Sahır Kurutluoğlunu kasdederek «gecen oturumda bana tabiî senatorlukten istifa et (Arkası Sa. 7. Sü. l de) Amerikan Kız Kolejinde yaptığı ilgi çekici konusmadan sonra aktör Kirk Douglas'ı kız öğrenciler uğurlarlarken Ünlü ve yakışıklı aktörü kızların elinden Hanau (Batı Almanya), 12 (AP okul müdiresi giiçlükle kurtardı a.a.) 11 yaşında bir okul öğren Okulda patlıyan bomba 47 öğrenciyi yaraladı Kolejli kızlar Kirk Douglas'ı eziyordu lr!,, h.ı. ı aıılaı (ila ,ı..n. ıır İzmir 13, (Izmir Bürosu) Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, bugün gazetecilere «memlekette ikilik yaratmak isteyenlerin devamlı takip altında olduklarını» söylemiştir. Gürsel, bunların şimdilik çok az , olduklarını, faalıyetlerinin endişe I edilecek bir durum arzetmediğini ı behrterek <gereklı tedbirlerımizi al mış bulunmaktayız. Bıze zarar ve| recek hiçbir harekete gırişemiyecek ! lerdir. demiştir. Cumhurbaşkanı, basın mensuplarınm önumuzdeki genel seçimlerle ilgıli bir sualine cevaben, şunları ANKARA 12, Cumhuriyet 1 soylemiştir: Bürosu «Son tecrübeler, bize, bir partinin ürkiyenin, NATO Ortak tek başına hükumet kuracak çoğua nükleer vurucu kuvveti luğu alamayacağmı gdstermiştir. Hukumet kurmak için de mutlaka nin kuruhnasına taraftar ol koalisyon yapılacaktır. Hükumette duğunu ve Türkiyenin bu işbirliği yapacak partilerin, araların daki münasebetleri duzeltmeleri kuvvete katılmasının pren şarttır. Partilerin aralarında fıkir sip olarak kabul edildiğini münakaşaları olabilir. Hattâ bu müçok bir durum Dısisleri Bakanlığı sözcüsü nakaşalarFakat şiddetlizaman birbirgösterir. hiçbir İsmail Soysal açıklamıştır. lerini kırıp dokmemehdırler. PartiSoysal, bu konuda şu bilgıyi ver lerimizin birbirlerini sevip saymamıstır: «Savunma gücünü arttır ları Türk sıyasî hayatmın atisi için ma amacı ile kurulması tasarlanan çok iyi olacaktır.. Ortak Nükleer vurucu kuvvete • Türkiye'nin de katılması hükümetimiz tarafından daha önce kararlastırılmıstı. Türkiye, ayrıca, kuvvetin kurulmasından önce Atlantikte bu konuda bir denemenin yapılmasına da taraftardır. Ancak, Basbakan Ismet İnönü kendi ifaTürkiye'nin, bu kuvvetin finansmanına katılması oldukça güçtür. desiyle «tam mânâsıyla dınlenmek» tktisaden geri kalmıs bir ülkenin üzere dün gece saat 2015 de THY (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) uçağıyla Ankaradan şehrimize gelmiştir. Inönü, Yeşılköy Havaalanında Vali, yüksek rütbeli kumandanlar, diğer askerî ve sivil erkân ile akrabaları tarafından karşılanmıştır. • Istanbulda çok iyi bir hava buldum» dıye soze başlayıp basın men suplarına kısa bir demeç veren Ismet Inönü, <tam mânâsıyla dınlenAnkara 12, ( Cumhuriyet Bürosu) mek üzere istanbula geldim, külfet Basbakan İsmet İnönünün baş | sız iki gun geçırmek niyetindeyim» kanhğında bugün akşam üzeri Ge demiştir. «Rusyaya dâvet edıyorlar, nel Kurmay Baskanlığmda önemh gıdecek mısınız?. sorusunu da <Rus1 yadan daha yeni geldık. Mecliste bir toplantı yapılmıştır. çok işlerımiz var» şeklinde cevapSaat lfi 4î de başlayan ve 1815 e landırmıştır. kadar devam eden toplantıya Inöîsmet Inönü iki gıin Taşlıktaki enüden başka Basbakan Yardımcısı vinde istirahat ettikten sonra pazar Kemal Satır. Dışişleıi Bakanı Fe günü Ankaraya donecektir. ridun Cemal Erkin, Millî Savunma Bakanı llhami Sancar, Genel Kurmay Baskanı Orgeneral Cevdet Sunay, ikınci Başkan Korgeneral Re(Arkası Sa. î, Sü. 2 de) Atina 12, (Özel) Yunan Dışişleri Bakanı Kostopulos, Moskova'ya gideceği yolundaki haberleri kesin lıkle yalanlamıştır. Inönü diin gece İstanbula geldi G. Kurmay Başkanlığında yapılan önemli toplanlı Kostopulos Moskovaya gitmiyor * me.ikan Hükümetinin «Halktan halka» programı çercevesinde «i>i nicisinin, sokakta bulduğu bir patlayet elçisi» olarak şehrimize gelen ünlü ve yakışıklı filinı aktoru Kirk yıcı maddeyi merak yüzünden cDouglas, kıskanç cşinin gözü önünde genç kızların hucumuna uğrakula getirip arkadaşlarına göster mış ve hattâ ezilme tehlikesi geçirmiştir. mek istemesi üzerine meydana geOlay, dun öğlevın Arnavutköy Amerıkan Kız Kolejınde olmustuı. len faciada 12'si ağır olmak üzere Hazırlanan program gereğınce saat 11.45 te esı ve Amerıkan Kultur Atasesi ile birlıkte Kız Kolejine giden Kirk Douglas, burada oğrencı47 öğrenci yaralanmıştır. Patlayıcı maddeyi bir yol kena ler tarafından tezahuratla karşılanmıştır. Kendısinden ımza almak ve elini sıkmak istıyen kızlar, etrafını çepeçevre sarmışlar ve sevınç çığrında bularak okula getiren Rulıkları atmaya baslamışlardır. Öğrencılerın teşkıl ettığı çemberın gıtdolp Pospiech adındaki çocuk da tıkje daralması karşısında aktor, muşkul durumda kalmış, nıhayet Ecvet GÜREStN *ııııınınıııııııııııııııııııııııııınııım>««i""»tııııııııııunııııııııııııııııını *2ır /aıalanular aıauadadu, , S». 7, 8tt. 3 de)  Öte yandan, Türk Sovyet Ortak Londra 12 (Radyo) Bugece bu Bildirisindeki iki husus hükümeta rada yapılan 1964 Dünya Güzellik yakın çevreler tarafından iyi karşı Kralıçelığı musabakasında 20 yaşın lanmamıştır. Bu hususların <Milletdaki kadın berberi olan ingiliz gü lerarası anlaşmalara saygı gösterilme zeh Ann Sıdney, rakiplerini geride si ve «Adada iki ayrı Millî Toplulu bırakarak buvuk oy farkı ile kra ğun varlığınm kabul edilmesi> olduliçe seçılmıştir 23 yasmdaki bir ğu bildirilmektedir. Bu arada sol eği model olan Arjantin güzeli Maria limli gazetelerden Tania, Moskova Sorıa ıkıncı Mılhvetçi Çın güzeli Radyosunun bu sabahki yorumunda, Linda Lın uçuncu, Brezilya güzeli Rusyanın Kıbrısla ilgıli tutumunun dörduncıı ve Yeni Zelanda güzeli değişmediğinin belırtildığıni yazmakbeşuıcı olmujlardır. tadır. İngiliz güzeli dünya güzeli seçildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog