Bugünden 1930'a 5,484,431 adet makaleKatalog


«
»

MAK1NA SIGORTASI ŞEKER SİGORTA A»ırn«nd( C * Şektr H n TEL.J 22i36?~22i368 MAKİNALARINIZIN TEMİNATIDIR 41. yıl sayı 14470 umhuriyel KTJRUCTJSU: YUXUS NADİ Telgraf v e mektup adresi: Cırnhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 V Nurullah Ataç Varlık 1 Y%ınevl Türfc KlâsUderf serlslne bugülün çok ünlü Türk yazarlarını da fcatmalâlçin çalışmalarına başlamıştır. Bu arada İBait Faik'ten sonra Nurullah Ataç'a da buYsefcde bir dlt ayrılmıştır. Saadet UlçugUr'ün hazırladığı bu eserde Ataç'ın hayatt sanatı ve eserlerl ile düşünceleri, gene kendl yazılannın îşığı altında incelenmekte « başlıca yazüarından örnekler verllmektedlr. Flatı 2 llradır. İlâncılık: 3260/13836 Perşembe 12 Kasım 1964 Ankara 11, (Cumhuriyet Bnrosn) Millî Eğitim Bakanı Ibrahim | Öktem hakkındaki gensoru görüşmelerine bugün Millet Meclisinde başlanmıştır. Müzakerelerin açıhşını müteakıp İlk oîarak Öktera kürsüye gelmiş ve görev başına geldiğinden bu ya na tâkip ettiği Milli Eğitim politi • ••• kasını ana hatları ile izah etmiştir. Bugünkü Millî Eğitim politikaıının Atatürk ilkelerine ve Anayasaya dayandığını, esasen hiç bir Millî Eğitim Bakanınm bu çerçeve dışına çıkmasının mümkün olmadığmı belirten Öktem.ırkçılık ve lâiklik konularında da açıklama yapmıştır. Öktem, ırkçılığın, Atatürk milliyetçiliğt ile ilgisi bulunmadığını ifadeden sonra şöyle de(ATkssı Ss. 7, Sü. 1 de) Medis Öktem konusunu ele aldı Devleî sehtörünün itholât, ihracat yapmaması isfendi nııııınıuıııııııııınııııııniMiıııııııınıııııımıııııııııılııııııııııııııınıııııııııııııııııııılınıııııııııııımııınınııını Odalar Bırlıgi Alt Komitesi dış titatetle ilgili rapor hazırladı T Ankara 11, (Cumhuriyet Bürosu) ürkiye Odalar Birliğince kurulan bir alt komitenin | hazırladığı rapor kabul edil diği takdirde, bundan böyle kamu sektörü hiçbir şekilde j ithalât ve ihracat yapamıya caktır. AIo. Jandarma Komutanhğını istiyorum.. Aloo, Hakimo çık aradan!.. Aloo, Merkez Komutanlığı.. Aloo, Tilki Selim çık aradan... Aloo... •••IIIIIMIIMIMMIIII Doğudakl asaylş kuvvetlerine telefon ve telsiz verllecek Gazeteler Jandarma Komutanı dayağı tasvip etmiyor Fikrel Esen, doğn ve güneydoğu bölgesinde soygunculuk olaylarının ancak havadan kontrolle öıtlenebileceğini söyledi îthalât ve ihracat ruhsatnameleri j konusunda incelemelerde bulunmak üzere Odalar Birliğince kurulan alt komisyonun çalışmalarıru bitirerek, raporunu bütün Odalar t hazırladığı temsilcilerinin katılacağı genel komiteye sunduğu açıklanmıştır. '< Alt komitenin hazırladığı bu ra ! . porda, «Devlet, vilâyet ve belediye , ler gibi kamu tüzel kişilerince kurulan tâcir sıfatını haiz teşekkül ve kurumlara ruhsatname verilmemesi» tavsiye edilmektedir. Nihaî görüşmenin yapılacağı genel komitede de bu görüş benimsendiği takdirde, durum hükümete intikal ettirilecektir. Bu konu ile ilgili olarak kendisiyle konuştuğumuz bir yetkili: «Bunun kamu sektöriinün biç bir şekilde ithalât ve ihracatta bulunmaması sonucunu doğuracağını, SEKA, Devlet Malzeme Ofisi gibi kurumların çalışmalarının sekteye uğnyacağını» belirtmiş ve «Bu teklifin bir temenni ma hiyetinde kalmasını» dilezniştir. Alt komitenin raporunda özetle aynca şu hususlar yer almaktadır: «İthalât, ihracat ticareti yapabilmek için Ticaret Bakanlığından ruh satname almak şarttır. Ruhsatname alabilmek için, müseccel tacir olmak. Odaya kavıtlı bulunmak, Türk Cez» Kanununda tâdil edilen suçlardan mahkum edilmemiş olOdalarının talepte bulunanın (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Turhan Aytul 3 Kus kozmonotuyla konuş uyor (solda sağa) Egarof, Popoviç ve Titov TITOV, POPOVİÇ VE EGAROF FEZA UÇUŞLARINI ANLATTILAR Ruslar, Ay'a gitmek için yeni bir roket yapıyor Mçtskavadan dönen T. AYTUL yazıyor ovyet bilginleri Ay'a gitmek için yeni bir feza gemisi hazırlamaktadırlar. Şimdi son denemeden elde edilen neticeler bir rapor halinde Sovyet bilginlerine verilmiş ve bunların tetkikine başlanmıştır. S I Ankara 11. (Cumhuriyet Bürosu) andarma Genel Komutanı Korgeneral Fikret Esen, gazetemize özel bir demeç vererek, «Jandarmanm zor kullanma davranışlarmın ke sinlikle tasvip edilmediği» ni söylemiştir. Kirk Douglas esi ile b r r a b r r Yeşilköv Hava Alanınua KİRK DOUGLÂS DÜM ISTANBUL'A GELDİ Unlü sanatçı, Atatürk'ü canlandırmak için incelemeler yapacağını söyledi Üniü Ameıikan fiüm artisti Kirk Douglas eşi ile birlikte dün gece Atinadan şehrimize gelmiştir. Yeşilköv Hava Alanında T.M.T.F. temsilcileri. Amerikan Kız ve Erkek Koleji öğrencilerinden bir grup ile Amerikah ilgililer tarafından karşılanan aktör, çok samimi davranışlarda bulunmuş ve her elini uzatanla bir politikacı gibi candan tokalaşmıştır. Poüse, Amerika aleyhtarlarının Kirk Douglas aleyhinde gösteride yesi, sokak satışına başlabulunacakları şeklinde yapılan ihbar asılsız çıkmış, hiç bir menfi mış ve Şişli Cumhuriyet durum olmamıştır. Mahallesindeki Duçî sokağıMüteveffa Başkan Kennedy'nin nı metrekaresi 350 liradan yıllarca önce yaptığı bir tavsiye Tekel İdaresine satmıştır. gereğince yurdumuza iyi niyet elElâzığ 11. Saat 21.30 da Semer Tumıs 11, <a.a.) Yeni Tunus çisi olarak geldiğini söyliyen ar ciler çarşısında bilinmiyen sebep35 metre boyunda, 4,5 metre geHükümetinin bugün yayınlanan listesinde, Dışişleri Bakanhğından baş tist, amacının, Türk Amerikan ten bir fırında çıkan yangın kısa nişliğinde ve kenar fazlalıkları ile ka belli başlı kilit mevkilerinde hiç halklarının münasebetlerini geliş zamanda bütün Elâzığı tehdit et birlikte 624 metrekare olan Duçi sobir değişiklik olmadığı görülmek tirmek ve kuvvetli bir dostluk meğe başlamış, 15 ev ve dükkân kağımn satışı Belediyeye; hem 218 yandıktan sonra güçlükle kontrol bin liralık bir gelir sağlamış ve hem tedir. Dışişleri Bakanlığma Dev kurmak olduğunu belirtmişiir. altına alınabilmiştir. de Belediyeyi inşa ve tâmir masraf let ve Hükümet Başkanı Habib Sözlerine Türkiyeye ilk defa gel Çarşının tamamen ahşap olması, larından kurtarmıştır. Burgiba'nın oğlu Habib Burgiba mekte olduğunu, bunun sonuncu SATIŞIN HİKÂYESİ getirilmiştir. Eski Dışişleri Baka olmamasını temenni ettiğini, Ata itfaiyenin kifayetsizliği ve su sıkıntısı çekilmesi sonucunda büyüŞişlide; Tekel'e ait Bomonti Birn nı Münci Selim ise Başkan Burgitürk'ün hayatını canlandıracak fi yen yangında iyi tesadiif eseri can Fabrikasınm yanındaki 973966 nuba'nın özel temsilcisi olmuştur. arasmda bulunan Böylece Tunus Hükümetinde belli limde oynamayı düşündüğünü, bu kaybı olmamıştır. Yalnız yangmın maralı adalar başlı görevler şu şekilde dağılmış fikir gerçekleştiği takdirde tekrar başladığı fırının üzerindeki evin Duçî Sokağı, bir süre önce Tekeı yurdumuza geleceğini ifade ederek Içinde bulunan çocuklar, bina ya Genel Müdürlüğü tarafından istimolmaktadır: Devlet ve Hükümet Başkanı: Ha devam eden aktör, Atatürk filmi narken içeri giren askerler tarafın lâk suretiyle satın alınmak isteniçin ne düşündüğü sorulduSunda dan pencereden dışarı atılmak su miş, fakat Belediye metrekaresine bib Burgiba, retiyle güçlükle kurtanlmışlardır. 450 lira istediğinden anlaşma olma Devlet Bakanı ve Savunma Ba şunları söylemiştir: (Arkası s». 7. Sü. 3 de) (ArkMi Ss. 7, 8ü. C <U) (ArkauSs. 7, Sü, 2 de) | kanı: Bahi Ladgâm, Habib Burgiba oğlu Kahib Burgîba'yı Bakan yaptı İlk bilgilere göre, bu çalışmalar 6 ay sürecek ve 1965 yılının ortalarında aya gitmek için yeni denemelere girişilecektir. Sayısı gizli tutulan Sovyet astronotları tatillerini tamamlamışlar ve Moskova yakınlarındaki ça lışma yerlerine dönmüşlerdir. HEPSÎ YORGTİN Fezaya giden kozmonotların hep si hayli yorgun, bu bakımdan halâ bütün hareketleri tam bir kontGenel Komutan, 6ü 70 bin janrol altında tutuluyor. darmanın yurt çapmda ve daima se Türk gazetecileriyle üç Rus kozferber bir halde görev başmda olmonotunun konuşturulmasından duğuna dikkati çekerek son dayak önce de onların yorgunlukları beolayı münasebetiyle Diyarbakır Komutanının davranışından büjoik ülirtilerek suallerimizi buna göre İFADE VERMEDİLER İstanbul züntü duyduğunu, asla böyle davayarlamamız istendi. Buna rağ Üniversitesi öğretim üyeleri hakkındaki «ithamlarından» ötürü, ranışlan tasvip etmediğini, ifade etmen hepsi bir hayli neşeliydi. Koz dün Savcıhkça çağrılan M.T.T.B. miştir. monotların en yaşlısı olan Popo Başkanı Yüksel Çengel, l.Ü.T.B. Suçlular yakalanıyor viç, Başkanı O. Zeki Telci ile l.T.Ü.T. Korgeneral Fikret Esen, çeşitli ı « Ben kumandanım» dedi ve B. Başkanı H, Avni Sağesen, «takonulara temas eden konuşmasında masanın ortasma oturdu. Sonra lebeler birliği konseyince karar ezcümle şöyle demiştir: alınmadan hiç bir ifade veremiye arkadaşlarını tanıştırdı: «Guneydoğu bölgesi arazi bakı ; « îşte en gencimiz Dr. Egarof ceklerini» söylemişlerdir. Bilindi mından dünyanın en sarp yüzeyleği gibi, bu öğrenci kuruluş başkan ve Titov..» rinden birisidir. Yalçm kayalar yol Ve elini şampanya kadehine u lannın 29 ekim günü yaptıkları (Arkası Sa, 1. Sü. 1 de) konuşma ve yayınladıkları bildirizatarak: « önce ieelim» dedi. «Ancak ler, Savcıhkça «ihbar» olarak kabul edilmiş ve soruşturma açılERKİN İZAHAT VERDİ Dışişleri Bakanı Feriduıı Cemal Erkin, Cumhuriyet Senatosu ve Millet ilk kadeh bizde sonuna kadar içi mıştı. lir.» Meclisi Dışişleri Komisyonlarının dünkü ortak toplantısında, Rusya seyahati ile ilgili geniş izahat verKozmonotların üçü de basit Sovmiştir. Bakan, izahatını mütaakıp üyelerce soıulan sualleri de cevaplandırmıştır. Resim, komisyonlarin yet vatandaşı hüviyeti içinde görüortak topiantısını tesbit etmektedir. nüyorlardı. Bende yarattıklan intiba şuydu: Popoviç, 34 yaşında sanşın neşeli i kaba kaba gülen kasaba adamı. Vostoki ls dunya etrafında 48 tur yaptı. 71 saat üçtu. Titov, 27 yaşında çeküıgen ve ilk Diyarbakır 11, Çermik C. Savkozmonot Gagarine yedekçilik yapcısı Doğan Oz, Musikan köyündeki «Jsmdarma dayağı» ile ilgili olarak, tıktan sonra tek başına uçtu. «VosAnkara 11, (Cumhuriyet Bürosu) gazetemizde yayınlanan haberleri i tok2» ile dünya etrafında 17 tur Evvelâ adayüktan vazgeçen, faihbar telâkki ederek eski Jandarma yaptı. Uzayda 25 saat kaldı. kat evvelki gün telgrafla yine Komutanı Yarbay Kadri Ergunhan Egarof, 23 yaşında en genç koz adaylık talebinde bulunan Prof. hakkında adli takibata geçiidiğini monot. Doktor. Sessiz. Feza araş Ali Fuat Başgil'in tutumu, Adalet açıklamıştır. tırmalarında önemli bir kişi oldu Partisı çevrelerinde şaşkınlık ya İçişleri Bakanlığınca Diyarbakıra ğu her hareketinden belli. ratmıştır. gönderilen sivil ve asker iki müfet (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Özellikle, Başgılin, 9 mart tarihtiş de idarî tahkikata devam etmekli telgrafındaki «adaylığını koydutedir. ğu ve neticeyi Lozanda beklediği» Orhan ERİNÇ Bu arada Musikan köyündeki oşeklindeki sözü üzerinde durul layların Ağa Hacı Kıhç tarafından makta ve böyle bir adaylığın, ilk tertiplendiği ve jandarmalara da Ha ehir yollarını normal bir defa vâki olduğu belirtilmektedir. cı'nın adamlarmın ateş açtıklan tes hale getirmesi için 160 A.P. Genel Merkezinde, hattâ bit edilmiştir. Bu yüzden Ağa Hacı telgrafın Başgile ait olup olmadıKıhç, dün yapılan ilk sorgusunu yıl ve 2 milyar lira gerektiği (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) mütaakıp tevkif edilmiştir. hesaplanan İstanbul Beledi Yarbay Ergunhan hakkında savcılık takibata gecti BELEDİYE SOKAK SATIP YOLLARI ONARIYOR Başgilin adaylık için çektiği telgraf tereddüt uyandırdı Cumhuriyet mahallesindeki 35 metre boyunda 4,5 metre genişlh ğindeki Duçî sokağı mefrekaresi 350 liradan Tekele satıldı S Elâzığ'da 15 ev ve dükkân yandı Ecevit, «Türkiyeye demokrasiyi getiren sendikacılıktır» dedi Brüksel 11, (AP Radyolar) Dün, Belçikadaki Hür Işçi Sendika ları Uluslararası Konfederasyonu Genel Merkezinde bir konuşma ya oan Çahşma Bakanı Bülent Ecevit: «Sendikacıhğın Türkiyede yerleşme *i sayesinde demokrasinin mcmle';ctte derin kökler saldığına ve mil 'etin göziinde yaşayan bir gereek 'ıaline geldiğine inanmaktayız» denıştir. Pazartesi günü Holânda'dan buraya gelen Ecevit, hâlen çok sayıda Türk işçisinin çalışmakta olduğu | Güney Belçika'nm endüstri merkez
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog