Bugünden 1930'a 5,484,431 adet makaleKatalog


«
»

••••*••**»••«•• SABAH ŞARKISI • Kadın ruhunu en ıvı tahlıl eden kadın yazar olarak tanmmış TAYLOR CALDWELL1n bu romanı bınde bir raslanacak • guzeiiıkte bır fahtserdırf ŞAHESER j Ç«*"" VAHDET GULTTKİN • ROMANLAR G l ^ E N "n"AT" î • • • ua • • n ı ı •nımııınıınııınnlm 41. yıl sayı 14469 umhuriyet KURUCTSU: TTJNUS NADt Telgraf ve mektup adresı: Cmıhunyet Istanbul Posta Kutusu İstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Giovanni'nin Odası \ . AĞAOĞLU YAYINflVI SUNAR Çarşambo 11 Kasım 1964 Ihracat 410 milyon dolara çıkacak JAMES BALDWIN Cıltlı 10 T±,. Butun Kıtapçılarda (Vüâyet karşısı) Istanbul Cumhuriyet 13773 OLÜMÜNÜN 26. YILINDA BUYUK flTfl'YI ANDIE Dün bütün yurtta ve Kıbnsta 9 u 5 geçe saygı duruşu yapıldı ANKARA, Cumhuriyet Burosu ujuk ATATURK, ebedi\ete intıkalinin 26 ncı yılmda butun yurtta ve Kıbıısta torenlerle anılmıştır. Yatırımlar 12.7 milyar liraya yükselecek İç finansman ihtiyacı I milyar 9 milyon B FERT BASINA MILLI GELIR 2200 lira OLACAK programının esaslart tesbit editdi nunıuzdeki gunlerde Resmî Gazeteede yayınlanack olan 1965 programında, Turkiye'de kisi başına duşen mıllî gelirin 2200 lıra\a cıkarılması ongorulmuştur. Beş Yılık Kalkınma Plâmnın uygulanmasına baslandığı 1963 yüı başına nazaran bu raKanıda 432 liralık bir artış olması gerekmektedir. Programm ana hatları şovledır: geçısı >apmıstır AnıtKabırde Anıt Kabırd^kı torene saat tam 9 05 te ıç mozelede savgı durusu na geçılerek başlanılmıstır. Izmırde bulunan Gursel hanç butun de\let bujuklerının hazır bulunduğu torende Cumhurıvet Senatosu Baskam Enver Aka ozel deftere şunları vazmıstır«Olumsuz Atam Mıllı hakımıvet ıçın gosterdıgın ıçıklı volda ılerlnen buvuk Turk mılletı bugun senı sukranla mınnetle anıjor Fânî varlığının bızı terkettıgı gunun ha?ın h'îtırası o(Arkası Sa. ?, Su. 3 de) Ankarada butun vıtnnlerde Ataturk koşelerı japılmış, bavraklar ya rı\a mdırılmış, unıversıtelı gençler, Ataturk anıtları onunde nobet tut. muslar, okullarda ogretmenler, ogrencılerıne Ataturku anlatnııslar dır Sınemalar, tı\atrolar, eglence •\erlen programlarını bır g°ce ıçın ıptal etmısler, radjolar, ozel programlar sunmuslar, ıçkı satılmamıs ve bır mıljona jakra Ankara. 9 U 5 GECIYORDU Butun Turkıv* saat 9 u 5 dakıka geçe tek bır yurek ve Jı Ataturku, tek bır kalb, tek bır kalb halınde atıyoıdu Bu duv gunun tek cumle ıle ıfadesı suvdu ATAMIZI ANduşunce olarak anmıstır DIK Istanbulda Fen Fakultesınde japüan torende Ataturkun sılâh arkadaslaıı, Ankaralılar sabahtan geceve ka emeklı general Kazım Ozalp \e Alı Fuat Ceoesov da bulunmuştur Bu torenden dar Anıt Kabırı zıyaretle Bıı\uk Kurtarıcının kabrı onunde savgı sonra toplu olarak Uımersıte bahçesındekı Ataturk amtına çelenk konmuştur 1 O m9 ANKARA, O z g e n ACAR bıldırıyor Kıbns'ta bir aylık sessizlik bozuldu B O Gajrısafı mıllî hasıla vuzde î artışla 69 8 mıl>ar lırava, nufus başına mıllı gelır ıse vuzde 4 fazlası ile 2 200 lırava çıkacaktır. \S Yatırımlar, bır oncekı yıla nazaran yuzde 18 oranında bır artış la 12 7 milyar lıra olarak ongorulmuştur Bunun 7 7 mılyarı kamu, 5 mılyarı ozel sektor tarafmdan ger * çekleştırılmesıne çalışılacaktır * MOSKOVALILAR GORKI CADDES1NDE "Aradiğımız yüdtztarda değildir,, \nkara 10 (Cumhumet Burosu) Tıp Fakultesı Ögrencı Dernegının duzenledıgı «Tu^knede toplum duzenı ve Ataturk ukelerı» konu lu açık oturumda egıtım sı=temımız, butun konusmacılar tarafından tenkıd edılmıs \e dınle\ıcıler tarafmdan konusmalar tezahuratla karsılanmıstır (Arkası Sa. 7, Su 6 da) s Cr Ithalat bır oncekı %ıla na zaran v uzde 3 9 oranında 25 mılvon dolar artıs ıle 665 mılvon do. lar, ıhracat ıse vuzde 9 3 oranında 354 mılvon dolar fazlası ıle 410 ERKİN HETETtYLE BİRLİKTE MOSKOVA'YA GtTMİŞ OLAN ARKADAŞIMIZ mılvon dolar olarak programlastınlmıştır Dış tıcaret açığı 255 ^ TURHAN AYTUL, IZLENIMLERINİ MERHABA TOVARİŞ BAŞLIĞI ALTINDA mıljon dolar, dış odeme dengesı i 4 < 4 TOPLADI. BU YAZI SERİSİNDE MOSKOVA'NIN İNSANI ŞAŞIRTAN TABLOLAaçığı ase 207 mıl>on dolar olarak .. tahmın edılmıştır. Dıs odeme den * RINI, EĞİTIM VE İSKÂN MESELELERİNİN NASIL HALLEDİLDİĞİNİ, BOLSOİ «< gesı açığı 1963 t» 300, 1964 te 280 ve TİYATROSUNU, DIŞ DUNYA İLE PEK AZ İLGİSİ OLAN İNSANLARIN BIZİ LEFKOŞE, (a a A P Radyolar) planın 1965 dılımınde 245 mılvon dolar olarak ongorulmesıne Kar>=ıNASIL TANIDIKLARINI VE KREMLİNİN NEREYE GİTTİĞİNİ BULACAKSINIZ. ir avdanberi butun Kıbnsta hukıım surmekte olan lık 1965 programında 207 mıl>on sukunet, Turkler ile Rumlar arasmda dun gece baş dolara ındırılmesı bu alanda o . gosteren şiddetli ateş teatisi ile bozulmuştur. nemh çaba gosterılmesıne bır ışa Hadıse, Lefkoşenın 25 kılometre gunej doğusundakı Turk Akıncı ret savılmaktadır lar koyunun kuzeymde cerejan etmıstır Bu saat de\am eden a*eş (Arkası ha. 7, Su. 1 de) / teatısı sırasında 500 ıla 7 Ü niTmı L harcanmıstır Bırlesmıs Mılletler Barıs Gucune mensup Danımarka. lı bırlıkler, derhal mudahale ederek atesın ke«ılmesını saslamıslar dır Her ıkı tarafta da ca^ kavbı bulunmadıgı bıldırılm°ktedır ( \rkası Sa. 7, Mi. 4 de) MERHABA TOVARIŞf Lefkoşeye gelen Plaza Ankara, Atina ve Londrayı ziyaretten sonra raporunu verecek BUGÜIV 4. SAYFAMIZDA Fejzıoglu unun Jandarma dayağı Feyzioğiu Klerides ile çatıştı Strasbourg 10, (a a. • Radvo) Avruoa KoneM Istiıarı Mecl^ınde «Kıbrıstakı Cemaatlerın \vrupa tnsan Hakları Sozlesmesınden Favdalanılmasını Sağlavacak* ka ra> ta'sansı uzerıne Kıbrıs Ruro Temsılcısı Kîerıdes, ıtıra?da bulunmus ve Turkıvevı hedef tutan ıddıalan ılerı surmustur Klerıdes ın Istanbul dan çıkarı lan Rumlara dın adamlarına % e (4rkası S»a. 7, bu 4 de) İNÖNÜ'NÜN EVINDE MOSKOVA GEZİSİNİN TAHLİLİ YAPILDI Genelkurmay Başkamnm da bulunduğu toplantıda Erkin, görüşmeleri hakkmda izahat verdi Saat 9 30 da Inonunun Kavaklı deredekı evmae başlıjan dortlu HELIkOPTERDEN GORUNUŞ Fıankfurt tı alıgmdekı sıkısıklıgın gıderılme»ı ıçm Beledive >ol toplantı bır buçuk saat surmustur ların kavsak jerlennde kopruler japmava karar vermıstır Yukarıda, geçenlerd" trafığe açüan ı'lk kop Toplantıdan sonra Başbakan Yar runun helıkopterden ozel bır mercekle çekılmış resmı goruluyor dımcısı Dr Kemal Satır «Her şevı konuştuk» demekle setmmış, Dış ıslen Bakanı Fendun Cemal Erkın w | ıse «Moskova gorüşmelennın aramızda yenı bır tefsırini yaptık» demıs ve baskaca bır açıklamada bu Bagdat 10 (aa) Tuıkıve, Iıak lunmamıstır ve Sunve temsılcılerı Fırat nehrı Anlasıldıgma gore toplantıda Er suları hakkmda bır konferans akkm genıs izahat vermış ve temas tedeceklerdu Irak Topıak Reforlann gerek asken ve gerekse tıca mu Bakanı Alvan Turkıje Sun ve k'üturel vonden vorumu ve rı>e ve Iıakın Fııat suları uzerındegerlendınlme';ı vapılmıstır dekı vazgeçılmez haklarma daır IErkın bılgı verecek ıakla muzakerelerde bulunmak uzeıe Bağdata temsılcı gondeımege Ote \andan ogıenıldıgıre goıe davet edıldıklerını bıldıımıs bu kaDısisleri Bakdnı Erkın varın saat rarın Fırat sulaıını çe\ıımek ıçın 10 30 d« Cunıhutıvet Senatosu ve ( Arkası Sa. 7, Su. 3 de) Mıllet Meclısı Dısı^leıı KomısvonAP de baskanlık sa\ası ları uveleııne Sovvet Rusva gezıAdalet Partısındekı baskanlık savası eun çeotıkçe kızısıvor. Ansı hakkmda bılgı verecektır kara kongresınde baskan adavlarınııı vaptıkları konusmalar ISPARTA, a a bu savasta adavların kıvasıva bır çarpısmava gırdıklennı gosğridir ilcesinin Anamas termektedır. Oercı şerek Bılgıç, gerek Demırel ve gerekse ^rıburnu savası daha çok bır nutuk varısı seklınde açmıslar dağlarında astım hastaAdana 18, (Ozer Oztep vazıvor) ve târızler, vahut tenkıdler verıne bılgı gosterısını, veva sozle Adana skandalının kahramanların lığına iyi gelen bir mağara etkılı olmak volunu tercıh ıtmıslerdır Savasın bovle medenî dan Celâl Serm, bu sabah saat 9 30 olculer ıçınde devamı ovle sanırız kı A P. nın geleceğı ba da ıgfal ettığı 16 jasındakı T I ıle bulunmuştur. kımından vararlıdır ve tek lıder sıstemıne karsıhk değısen cezaevınde nıkâhlanmıs Sorgu Yar Alanyadaki «Damlataş» mağarası ekıp baslan sıstemını getırmektedır gıçlıgı tarafmdan da «takıbatrn tehırı» kararı verıldıgmden saat 12 30 na benzedıgj bıldınlen magaranın \nkara konusmalarının dığer bır ozellıgı de \. P. de, Sulevman da tahlıve edılmıştır Hakkındaki Romalılar devmnde bır geçıt veya Demırel le bırlıkte az çok fıkrı kıpırdanısın baslamıs bulunmakullanıldıgı sanıl gıjabı tevkıf kararı kalkan Adana sıgınak olarak sıdır. Fılhakıka sansı Dr. Bılgıç e nazaran za\ıf olmakla beranın fırau Beledıye Baskam Alı Semaktadır Mağara ıçerısınde kub ber Sulevman Demırel'ın konusmasında klâsık demokrası ede pıcı nın ıse yarın ortaj a çıkması ve belı bır hamama da tesaduf edıımış bıvatı verıne bır ekonomık ve sosval anlarısın ıfadîsı vardır. goıevı başına gelmesı beklenmekte tır. Hattâ bu ıfade denılebılır kı Adalet Partısınin pek vuvarlak dır Isparta Valısmm başkanlığındakı olan ekonomık çorusunu oldukça auklığa kavusturmaktadır. bır heyet, Anamas'a gıderek ınce Savas herhalde buvuk kongre vaklastıkça kızısacak ve Basgıl gellemelere başlamıştır Tabıl guzel medığıne gore mevdan muharebesı ıkı aday arasında olacaklıklerı ıtıbanyle «şaheser» olarak tır Ancak, vukarda da ısaret ettığımız gıbı teskılâtı ıvı tanıvan Dr. Bılgıc'ın bu muharebevı kazanma san.M havlı fazladır. vasıflandınlan mağara, bır tunel Onun >anında Sulevman Demırel de lıkır vonuyle kendısını Ankara, 10 (Cumhuriyet Burosu) şeklındedır Hejet mensuplan, şım saflam bır temele oturtmaktadır. Cumhuriyet Senatosunda bugun dıye kadar uzun bır mesafe katet Ataturk ün olüm yıldonumu dola Ecvet GÜRESİN tıkleri halde çıkış kapısım bulama 7 A ZI SI Z jısiyle soz alan Samsun 1 1 lııınıııııııııııııııııııııımnnınnm'»»""""'"'»'""'""»"""""""" " Siiıııııuıııııııiiiiiiıııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııaıııııııııııııııııuııııııııuııııııııtıaıııııııııuııııııııınî Toplumda duzenı saglamak \a da suç artımının onune geçmek ıçın davagın pek favdalı oldugunu »avunanlar çoktur. Hattâ davagı etkılı bır terbıve metodu goren \e onu uvgulavan memleketler de vardır. «Tekdır ıle uslanmavanın bakkı kotektır» gıbı kısa \ollu bır terbıve sıstemı gercekten favdalı mıdır, degıl mıdır° Onun tartısması pedagogların, psıkologların bıleceğı bır se\. \ncak, herhalde, kanuııu temsıl eden devlet kuvvetlerının 20 ncı asrın ıkıncı varısında, vatandasa me\dan davağı atması ve becerıksızlıklerın ıskence \olu\la basarıva nlastınlmasına çalısılması favdalı değıl aksıne halkı devlete karsı hâle getırdışı ıcın zararlıdır. Turkıvenın sıvası tarıhınde jandarma dava£ı aslında temızlenmemıs derebevlık sıstemıne paralel kurulmns bır muessesedır. Özellıkle devletm degıl, aganın hâkım oldugu bolgelerde davak âdeta aga kuvvetının vanında devlet kuvvetını temsıl eder ve normal netıce olarak vatandas alejhıne ısler Koku sosval, hattâ zaman zaman sıvası nedenlere bağlı olan eskıvalıkla mucadelede valnız kalan ve acız gosteren devlelın, «Jandarma» vasıtasıvle vaptığı kuvvet gosterısı, belkı aldatıcı bır sonuc verır \ncak nedenler ortadan kalkmadığı ıçın >ol kesme, adam kaldırma, vagma katıl olavları durmaz. hele bu olavlar kaıı davasına, toprak dâvasına davanıvorsa, hıkâve davaklara, ıskencelere ragmeıı surup gıder. Bugun Çermıkte gorulen, varın fılân \erde gorulecek olan olavlar meselenın derınıne ınılmedıkçe, daha cok savıda jandarma komutanının hattâ valılerın, bakanların basını vıvecektır. \ma jandarma davagı da Anavasanın 14 uncu, 33 uncu maddelerıne ra£men devanı edecektır Kısacası, General Mustafa Muglalının hazın macerasındaıı bu vana doğuda degısen bır sev v oktur. B ANKARA, Cumhuriyet Burosu aşbakan Isme* İnönu Erkin'in Moskova gezisi konusunda evinde onemli bir toplantı vapmıştu". Anıt Kabir'deki toreni mutaakıp Başbakan Ismet Inönü, Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ı ve ^ Dısisleri Bakanı Feridun ^ Cemal Erkin'i evine davet 2 . . . . j% • Keban Projesi üzerinde Türk, Irak, Suriye Konferansı Isparta' da astıma \y\ gelen mağara bulundu Alanyadaki Damlalaşa benziyen ıızun bir tünel seklindeki mağarada, ayrıca kubbeli bir hamama da lesadüf edildi Serin evlendi ve cezaevinden çıkfı Ankara 10, (CumhurıvetBuıosu) Başbakan İsmet tnonu ve Dışışlerı Bakanı Feridun Cemal Erkın, onumuzdekı aylar ıçınde Ortak Pazar memleketleııne bır gezı >apacaklardır 1 aralık gunu Brukselde Ortak Pazara oıtak u>e olarak gırısımızın hukuken ve fıılen başlaması muna sebetı> le tertıplenecek torene katıl mak uzere Bruksele gıdecek olan Erkın, bılahaıe New York'a geçeeek \,e Bırlesmış Mılletier Genel Kurulu toplantılarına katılacak, oradan da muhtemelen 15 aralıkta Paııse geleıeK \^TO Bakanlar Kon sevı toplan'ısında hazır bulunacaktır Feııdun Cemal Erkın yurda dondukten sonra Başoakan Lsmet lnonu ıle bırlıkte kararlastırılacak bu: taııhte, geçen yıl memleketımıze ge len Ortak Pazar memleketlerı Dışış ( Arkası Sa 7, bu. 6 da) foonu, Ortak Pazar ülkelerini ziyaret edecek E VYilson 24 saatte ikinci defa zafer kazandı Londıa 11, la a Radvolar) Avam Kamarası, Işçı Partısı Hukumetının sosyalıst programmı Turkıye saatıyla bu sabaha karsı 294 e karşı 315 oyla tasvıp ederek, Başbakan Wılson a 24 saat zarfında 1kıncı zaferını kazandırmıştır 21 ojluk bu seferkı fark Avam Kamarasındakı 630 sandalyeden dokuzunun sahıbı Lıberal Partının Harold Wılson u desteklemesı saye(Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Sol tehlike iddiasına Çumralı cevap verdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog