Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

«ANKARADAN 3, 4 PUVANLA DÖNMEMİZ MÜMKÜNDÜ, FAKAT FUTBOLCULARIMIZ YENİ SİSTEME UYAMADILAR» DİYEN GÜNDÜZ KILIÇ DEVAM EDİYOR EN ÇOK SU SPORLAJUNI SEVERDİ Bıiyük Atatürk Floryada Büyük önder Atatürk diyor ki: «ARTIK OLESIYE ÇALIŞACAĞIZ» MAĞLÛBİYET SPAYİÇ'E GÖRE SPOR'U VATANÎ VAZİFE SAYMAK LÂZIMDIR! Türfc gençlığine her şeyin üzerinde önem veren Büyük Önder Ataturk'u ebediyete intıkahnın 26 ncı yıldonumunde bugun büyuk saygı ile anıyoruz. SPOR'u bir kazanç vasıtası değıl, Turkiyenin bır ana dâvası, bir nesil gelistirmesi meselesi olarak goren, bu konuda ciddiyetle duran Buyük Atatürk'un, «SAGLAM KAFA SAGLAM VÜCUTTA BULUNUR» ılkesıne bağlılığımızı bır defa daha tekrar ederken, O'nun SPOR hakkındaki olmez sozlerini genç neslin, sporcu neshn nazarına bır defa daha sunuyoruz. Beşiktas'ın Altay önunde çıkardığı basarısız oyunu nihayet Göztepe karşısında kıymetli 2 puvanı kaybedisi, Siyah • BeCASStUS CL\Y yazlı camiada büyük bir tepki yaratmıştır. Revanştaki taarruz Antrenor Spayiç, mağlubiyetin, sistemi için Liston yedek oyuncunun azlığı sebebiyle dedi ki: meydana geldığıni soylerken, teknik yoneticıler ise, Beşiktas'ın şans sız bir maç çıkardığını, neticenın normal olduğunu belirtmişlerdir. Goztepe mağlubiyetinin, Beşıktasın iddiasını şimdilik geride bıraktığım belirten Spayiç, «Yedek oyuncu olmadığı için bazı oyuncuları formsuz olduğu halde oynatmak zorunda kalıyoruz. Sürevya ve Suat'a Beşiktaş müdafaasının Plymouth, Massachusetts, 9 buyuk bır ihtıyacı vardır. Mağlu(A.P.) Senelerdenben ilk debiyeti de, zaten kötü oynıyan nıufa olarak 100 kiloya ınendafaa hazırladı» demiştır. Sonny Liston; 16 Kasımda Teknık Komite âzası Faruk SaŞCassıus Clay ile yapacağı şamnak ise Beşiktaşın şanssız bir gu piyonluk karşılaşması için nunde oluşunu belirtmiş, «Netıce dün yedi raund oynıyarak ken dıni hazırlamaya ve formunu norraaldir. Goztepe iyi oynadı. Tamuhafazaya çalışmıştır. Liskımımız maalesef oyununu gösteton 21 eyluldenberi 124 raund remedi. Şimdilik ceza olarak bır yapmış bulunmaktadır. şey düsünmüyoruz» demistir. Clay hafta sonunu BostonBu haftayı istirahatle geçirecek da gezinerek geçinrken, Lisolan Beşiktaş takımmda Yüksel ve ton ıki hafıf ve beş ağır raKava sakat bulunmaktadır. Kolu und oynıyarak ıdman yapmışa'.çıdan çıkarılan Suat ile Surevtır. Lıston'un grupuna mensup va'nın tedavisi için idarecıler faaolanlardan bırı, boksörun ulıyete geçmişlerdır. zun zamandır ilk defa bu kadar fazla çalıştığım ve hazırlandığını soylemıştır. Antrenman mahıyetindeki ça lışmalarından sonra Liston hayranlarına resim ve imza dagıtmış, sonra Cassius ile Tokyo, 9 (özel) 10 ile 24 Ekim karşılaşacağı vakit ne gıbi bir tarihleri arasında spor tarihinin taarruz sistemi kullanacağını en büyuk mucadelesine sahne olan soran gazetecilere cevaben: Tokyo şehri, daha bir olimpiyadı «Size bunu soylesem, kedıyi organize etmenin heyecanı ıçınde torbadan kaçırmış olurum. bulunmaktadır. Söyliyemem bunu» demış ve 22 memlekete mensup 369 musasözlerine şöyle devam etmışbıkın katıldığı «Felçliler Olimpıyatir: «Anlatacak olursam, sızın dı». pazar günü «Mılli» stadyomda hemen koşup bunu Clay'a soy yapılan büyük bır merasimle başhyeceğinızi bıliyorum. Sonra, lamıştır. Daha ilk iki gunde müsamaçtan sonra soyunma odama bıklann gosterdikleri yuksek irade ve azim, binlerce seyircinın göz pı gelip ne oldu dıye sorarsınız, değil mi?» narlannı nemlendirmiştir. İlk altın madalyayı, 84 metrelik slalom koListon bugun çalışmıyacakşusunu kazanan Amerikalı Richard tır. Her iki boksör de bugun Mıller almıstır. Amerıkalılar mailk defa olarak tartılacaklar dalya klâsmanında basta bulunve muayene edıleceklerdır. maktadır. Galatasarayın çalıştıncısı ve yonetıcısi Gündüz Kılıç: «Takımımdan memnun olmadığımı daha baştan söylemiştim» demış ve G. Sarayın pek yakında her şeye rağmen başan safhasına gıreceğım behrttikten sonra «Kulakları tıkamak ve ölesiye çalışmak ve bu amaçta olan futbolcuları ayınp onlarla beraber kalmak azmindeyim» dıye konuş muştur... Kılıç, Ankaradaki hezımet hakkında sorulan suallere uzun bır beyanatla cevap vermiştır .. alatasaray geçen hafta Ankarada 'iki beklenmedik mağlubiyete uğradı. Bu durum Galatasaray çevrelerinde üzüntü ile karşüandığı ve Galatasarayhlann kafalarında bir «Neden?» sualinin meydana geldiği anlaşılıyor. Bahis konusu iki müsabakayı seyretmiş bir şahıs olarak bu suali cevaplandırmaya çalışacağım. Sarıkırmızılı kadro her iki müsabakada da, mucadele temposu yüksek ve hızlı bir maçı götürecek fizik yeterlilikte görünmedi. Takımın bu kadar titizlikle çalıştırıldığına göre, bahis konusu yetersizliğin, idman dozundaki bir ayarsızlık tan ileri gelmesi mümkündür. Galatasaray bu eksik yanın G GALATASARAY NEDEN YENİLDİ Yazan: EŞFAK AYKAÇ da, rakiplerinin kuvvetli tarafları üzerinde fazla durmamış intibaı uyandırdı. Bunun neticesi olarak, meselâ P.T.T. li Yaşar, Gençlerbirliğınden Abdullah, Oral, sahada kıymetlerini alabildiğine göstermek imkânını buldular. Beri yandan Galatasaray, elde mevcut kadro içinde çıkartılması mümkün en iyi takımı el'ân tesbit edememis gibi görünüyor. Mütemadiyen değisen on bir, tabiatiyle, «ahenk» unsurunun büyük avantajından mahrum. Ve nihayet, sistem olarak tatbik edilen ve elemanların tes bitinde çok büyük dikkati icap ettiren 4+2+4, yukarıdanberi saydığımız eksikler içinde müessir olamıyor. Müdafaası zayıf, hücumları tesirsiz bir takım haline getiriyor Galatasaray .. P.T.T. ve Gençlerbirliğl karşısında seyrettiğiın Galatasarayın zaafmı yapan unsurlar, objektif bir görüşle, zannederim bunlardır. ATATÜRK DİYOR K İ : «Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından sayraak lâzımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan çok daha ciddî davranması, Türk gençliğinin Spor bakımından millî heyecan içinde itina ile yetiştirilmesi önemli tutulmalıdır.» «Açık ve kat'î söyliyelim ki: Sporda muvaffak olmak içiıı desteklemekten ziyade, bütün milletçe sporun mahiyeti ve kıymeti anlaşılmış olmak ve ona kalbdcn muhabbet ve onu vatanî görev saymak lâzımdır.» «SağJam kafa sağlam vücutta bulunur. Gürbüz nesil Türkiyenin mayasıdır.» «Mühira olan Spor liayatı bizim için daha miihimdir. Çünkü: Irk nıeselesidir. Irkın ıslah ve gelişmesi meselesidir ve hattâ biraz da medeniyet meselesidir.» "Söylersem torbadaki kedi kaçar,, «G. Sarayda vazife aldığım zaman kadromuzun her bakundan büyük bir çöküntü halinde olduğunu biliıordum. Fakat bunu düzelteceğime büyük bir güvenim vardı. Bııçün bile içimde bu güven zerre kadar sarsılmış değildir. G. Saray Türkiye ligini ve kupa maçlarını şanına yakışır bir şekilde bitirecektir Bundan yüzde yüz eminim. Bugün kadromuzdaki eksiklikleri, noksanları, hataları açıkça sayıp dökmek kendimi kurtarmak için söylenen lâflar olarak görülebileceğinden susmayı tercih ederim. Yalnız bugüne kadar kazandığımız maçlardan sonra gerek taraftarlarımıza. gerekse basına ısrarla iyi olSON KADRO Galatasaray, Ankaradan tek puvan dahi alamadan şehrimize döndü. Resimde Ankaradaki madığımızı tekrar tekrar söylediğimi hatırlatmak isterim. Ankara taraftarlarmı hayal kırıkhğına uğratan Galatasarayın 19 Mayıstaki son kadrosu görülüyor. maçlarını iyi olmamıza rağmen atlatıp 3, 4 puvanla dönmemiz pekâlâ mümkündü. Ben gene sizlere iyi durumda olmadığunızı söyliyecektim. Netice olarak kısaca ligte her takımın akla gelmez neticelerle karşılaşacağını unutmamak lâzım.» Kılıç, yeni çalışma sistemıne oyuncuların henüz uymadığını fakat ıleriye doğru gideceğini, geride kım kahrsa kalsın beklemiyeceğıni de ıfade etmıştir . Galatasaray futbol takımı çarşam ba gunü antrenmandan sonra kampa »ırecektır. . 20 aralıktaki 3 lig maçı 23 Ocak'a tehir edildi BULGAR MAÇINA CAN VE ÖZCAN ÇAĞIRILACAK Ankara 9 Futbol Federasyonu toplantısmda ahnan kararlar, bugun açıklanmıştır. Bıldırıldığıne gorç, 20 arahkta Bulgarıstan ile yapuacak mılli ma ça Italyadan Can Bartjj ile Avusturyadan Özcan Arkoç çağırılacak, milli maç gunüne rastlıvan (tstanbulspor . Beykoz), (Beşiktaş Ferikoy) ve (Galatasaray Fenerbah çe) maçları 23 oeak 1965 tarihlerine alınacaktır. Bulgarıstan maçı dolayısiyle millî takımımız 11 kasımdan itıbaren çalışmalara başlı. yacak ve 23 kasımda takım kampa alınacaktır. Bulgarıstana teklıf e dılen iki temsilî maç kabul edılriiğı takdirde, temsilî maçın bıri tzmirde, biri de Ankarada oyna nacaktır. Felçliler Olimpiyadı Tokyo'da başladı SATRANCCILAR POLONYA'YA 31 YENİLDİLER Tel Aviv, 9 (a.a.) Dunya Satranç Şampıyonası karşılaşmalarına dun Tel Aviv'de devam edılmis tır. Dorduncu grupta bulunan Turkıye, Polon\aya dun 31 mağlup olmuştur. G. Sarayın rakibi Legia 10 mağlup Varşova, 9 (Radyo) 18 Kasımda Türkiyenin kupa şampiyonu GaVOLEYBOL LtGİ Voleybol lig maçlarma İ.T.Ü. salonunda yapılan latasaray ile karşılaşacak olan Polonya kupa şampiyonu Legia, pazar karşılaşmalarla devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır: Galatasaray: 3 D. H. Okulu:0, Beykoz: 3 Beyoğluspor: 0, Rasimgunu lig lideri Polonia Bithom ile yaptığı lig maçını 1 0 kaybetmiş paşa: 3 Şışli: 0, Beşiktaş: 3 Bakırköy: 1. tir. Resimde Dz. H. Okulu takınıı görülüyor. ALTIN MADALTA Carr Olimpiyatlarda da altın madalya alarak haklı bir zafer kazanmıstı. Şimdi de 400 metre rekorunu tehdit ederek başarısımn devam ettığini duyurmak istiyor. Kırkpınarda modern tesisler yapılacak Ankara, 9 (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclisinde bugün Edirne Milletvekili llhami Ertem'in bır sozlü sorusu üzerıne Devlet Bakanı Malik Yolaç, Kırkpınar er meydanma ve Edirneye spor tesislerinin en kısa zamanda yapılacağını açıklamıştır. Yolaç bu konudaki 1963 programında yapılması kararlaştırılan yatırımların gecıkmesi sebeplerini şoyle anlatmıştır : Er Meydam alanı sel bölgesi içinde olduğundan, Sarayıçı mevkiinde yeni bir yer tesbit edilmi; ve burada istimlâke başlanmıştır. ÜYA EMM TEHDİT ETTI Avustralyah Clark da 5000 metre Olimpiyat şampiyonu Schul'u geride bıraktı. Thomas 2.16 yı geçti Sydney, 9 (Radyo) Pazar gunü Melbourne'un «Cricket Ground» sta dında yapılan atletizm müsabakalarında, 200 metre dünya rekortmeni ve Olimpiyat Şampiyonu Amerikalı Henri Carr, 400 metreyi 45 saniyede koşarak, dünya rekoruna 1/10 yaklaşmıştır. 10.000 dunya rekortmeni Avustralyalı Clark ve 5000 metre Olimpiyat Şampiyonu Amerikalı Schul'un da katıldıklan 5000 M. yarışını 13.42,4 ile Clark kazanmış, 13.48,8 lik derecesi ile Amerıkalı ikinci olmuştur. Amerikalı John Thomas 2 M. 16 aşarak, Avustralyanın 2 M. 20 lik adamı Sneaz•well'i mağlup etmiş, Ralph Boston ise, yağışlı pıstte, 7 M. 96 atlamıştır. nıııı 400 i 1 2 3 4 5 0 1 » 0 10 11 12 13 ^^^^^^^= Cumhurıyetl SPORTOTO'DAIBU HAFTA EN S O N Dlfll KLEHİIİ S\\\ DIJMJUI NETİCELER Fenerbahçe: İzmirspor: İstanbulspor: Altay: Galatasara}: Gençlerbirliği: Beykoz: Altay: Hacettepe: İzmirspor: Altay: Beykoz: Şekerspor: Altınordu: Göztepe: Beşiktaş: Hacettepe: izmirspor: Göztepe: Beşiktaş: Şekerspor: Altınordu: Alta>: Bokoz: Altınordu: Feriköy: Gençlerbirliği: Galatasarav: İzmirspor: Fenerbahçe: PTT: Feriköy: Altınordu: Feriköy: PTT: Feriköy: tzmirspor: Fenerbahçe: Gençlerbirliği: Galatasaray: Beyoğluspor: Bursaspor: Karşıyaka: Vefa: Güneşspor: Çuk. İd. Yurdu: Petrolspor: Ad. Demirspor: Bursaspor: Vefa: Altındağ: Yeşildirek: 3 0 2 1 1 2 0 » 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 3 2 1 0 2 4 3 1 2 1 0 2 • 8 • Fenerbahçe bu mevsinı iyi olmamasına rağmen. golcü elemanları vâsıtasiyle rahat neticeye gidiyor. İstanbulspor durgun başladı lige. Favorimiz Fenerbahçe. Son Ankara muvaffakiyetsizliği sebebiyle moralman çökmüş bir Galatasaray seyredebiliriz bu hafta. Beykozun beraberlik için oyııayacağı bu maçta Galatasaray daha şanslı. Çok çetin geçmeye namzet bir maç. tki iddialı ekipten sert futbol oynayan Hacettepe saha ve seyirci avantajından istifade edebilecek mi? Beraberlik her iki tarafı memnun eder. Süratli futbol oynayan Şekerspor, Beşiktaş galibi Göztepe ile yapacağı macın neticesini kestirmek çok güç. Sans ev sahibi takıma gülebilir. Üc neticeli bir maç daha, denk kuvvetler sert futbol. umulmadık neticeler her iki tarafın benzerliğini teşkil ediyor. Beraberlik düşıinülebilir. Her iki takımın puvaııa ihtiyacı var. Şekerspor saha avantajmı en iyi şekilde değerlendirirse sahadan çalip ayrılabilir. Altınordunun İzmirde bu maçı kazanması lazını. Gençlerbiriiği fornıda ekip, beraberlik ilk netice. İzmirspor bizce kendi sahasında P.T.T. }i ma|lup edebilir. Beraberlik P.T.T. için iji netice. Altınordunun puvan endişesi var. P.T.T. son şalibijetlerle nıoralini düzeltti. Bir deplâsman macı olduğunu unutmamak lâzım. Çok çekişıneli geçmeye namzet bir maç daha. Her iki takım da bu maça iddialı çıkıyorlar. İzmirspor galibiyete yakın gibiyse de beraberlik normal olur. Beyoğluspor II. ligin en iyi futbol oynayan ekipi. Karşıyakanın son haftalarda düzelmesine rağmen Beyoğluspor maçı vermiyecektir. Denk kuvvetlerin miicadelesi olacak bu maç, Güneşsporun tecrübesi ile Petrolsporun enerjisi var. Bursaspor kendi sahasında mağlup edilmesi güç bir ekip. Altındağ iddialı olmasına rağmen alacağı en iyi netice beraberlik olacaktır. Fenerbahçe sahaya değişik tertiple çıkabilır. Bazı elemanların fonnsuzluğu düşündürüyor Sarılâcivertlileri. istanbulspor sakatları \üzünden henüz tam kadro çıkamıyor sahaya. Galatasarayda büyük değişiklık beklenebilir. Beykoz son hafta aldığı puvanlarla duzelme jolunda. Sakatları yok. Hacettepe puvan cetvelinin üst sıralarmda. Altayın sakatları var, iyileşmezlerse Altaym şansı daha azalır. Şekerspor dinlenmiş olarak çıkıyor bu maça. Göztepe, asker futbolcularının yokluğunu şimdilik hissettirmiyor. Hacettepenin tam kadrosuna karsıhk Goztepe Feyzi. Gürsel ikilisinin iyi çahşması ile netıceye gidiyor. Şekerspor, her iki günde aynı eneıji ile mücadele edebilecek kondisyona sahip. Altay eksık fakat puvana ihtiyacı çok. Altuıordu puvan cetvelinde aşağılarda dolaşıyor. Gençlerbirliğinin puvan endişesi daha az, sâkin oynayacak maçı. İzmirspor düzeliyor, sakatı ve cezalı elemanı yok. P.T.T. hırslı top oynuyor, en iyi kadrosu ile oynayacak. Altınordunun puvan alarak taraftarlarmı memnun edebileceği bir maç. P.T.T. rakip sahada iyi netice alamıyor. Izmirsporun bu maçtan puvan alması lâzım, yoksa durumları kritikleşecektir. Gençlerbirliği tekrar toparlandı, eski hüviyetine yaklaşıyor. Beyoğluspor nedense son haftalarda bozuldu ise de Istanbulda rakibi Karşıyakayı yenebilecek kudrette. Karşıyaka iddialı geliyor. Gerek Güneşspor, gerek Petrolspor iyi futbol oynuyorlar, her iki takım tam kadrolu. TAHMI\ 1 1 0 112 102 10 II 1 01 02 1 0 10 Türkiye liginde O B M A Fenerbahçe İstanbulspor Galatasaray Beykoz Hacettepe Altay Şekerspor Göztepe Hacettepe Göztepe Şekerspor Altay Altınordu Gençlerbirliği İzmirspor P. T. T. Altmordu P. T. T. İzmirspor Gençlerbirliği Beyoğluspor Karşıyaka Güneşspor Petrolspor Bursaspor Altındağ Beşiktaş G.Saray H.Tepe G.Birliği F.Bahçe ist.Spor İz.Spor A.Gucü Goztepe Şekerspor D.Spor Altay Feriköy PTT Beykoz Altınordu 2 0 1 0 2 2 2 3 2 t 9 2 3 4 7 2 2 3 7 1 4 2 9 2 2 5 9 2 2 5 7 1 3 3 6 1 2 3 7 2 0 5 9 6 i 9 4 3 8 2 6 6 4 1 4 4 0 7 3 2 7 3 2 17 5 14 8 9 5 9 4 15 1 8 8 7 7 6 9 7 11 9 10 7 12 6 11 5 15 8 10 5 9 3 10 \. P.Kp. 13.5 11:7 10.6 9.3 8:6 8:6 80 7:7 7:11 6:8 6.8 612 6:12 59 4:8 4:10 2. Türkiye ligi G. B. M. . A. Y. 1 2 20 lü Norveç Lüksemburg'u Kupada 20 yendi Lüksemburg, 9 (Radyo) Pazar günü. Luksemburg'ta oynanan Dunya Kupasının eleme maçmda, Norveç millî futbol takımı, ev sahibi Lüksemburg'u 20 mağlup etmistir. Bu grupta Yugoslavya ve Fran sa da bulunmaktadır. Ç.ld.Yur. 11 K.S.K. 11 Ulku Sp. 11 Sarıyer 13 Bursaspor 8 Altındağ 9 Vefa 13 K Gum. 12 B Spor 9 Ad D.S. 11 Beylerbe. 13 Petrolspor 9 Gunesspor 8 KPasa 9 Sakarya 8 Yesıldirek 9 O. 8 SPOR 1 1 TOTO 7 1 6 2 4 5 5 2 6 0 5 2 2 5 4 3 4 2 3 4 3 1 1 4 1 4 1 2 0 3 21 15 24 14 18 20 18 17 12 20 5 6 4 9 5 8 6 2 3 3 4 1 3 6 5 2 5 6 5 3 15 13 21 7 9 15 18 11 12 24 8 8 15 18 20 P.Kp, 17: o 15: 7 14: 8 13:13 12: 4 12: 6 12:14 12:12 11: 7 10:12 10:16 7:11 6.10 6:12 4:12 3:15 CANIN TALİHSİZ TAKIMI SON DAKİKADA YEDİĞİ GOLLE YENİLDİ LAZİO 21 MAĞLÛP Ronıa, 9 (Ozel) Can Bartu'nun takımı Lazio, pazar gunü Vıcenza'da kuvvetli rakibi Lanerossı ile yap tığı lig maçını, oyunun son dakikasında yediği talihsiz bir golle, 2 • 1 kaybetmiştir. Can Bartu'nun yer almadığı ve şeref sayısmı Danimarkalı Christensen'm ayağından kazandığı maçta Lazıo, Lanerossi'den daha güzel bır oyun çıkarmasma rağmen, yenılmekten kurtulamamış tır Lazio halen 16 ncı durumdadır. Diğer maçlann neticelerı şöyledir: Atalanta Varese 0 • 0, Fiorentina • Juventus 10. Roma Bologna 11, Sampdorıa • Milân 0 2, İnter • Mantova 1 0, Torino Genova 4 1, Mes sina Casüarî 0 • 0. Milân ve Torino 14 puvanla klâsmanın başında bulunmaktacuı. • Bdlge faalıyet programına gıren «halat çekme müsabakası> pazar günü Spor ve Sergı Saraymda yapılacaktır. • Galatasaray'ın Denızcılık Şubesi idarecilerinden Hasan Ebusguudoglu'nun bir çocuğu olmuştur. •*• Istanbul sürat bisiklet şampiyonu Doğan Ardıç, Bayan Sunay Ürktnez ile nişanlanmıştır, NisanUkun tebnk ederiz. Bursaspor ligde iddialı. Altındağın da az puvan kaybı var, sert takım, forveti çok süratli oynuyor. SporToto'nun 13 üncü hafta burüt sonucunda, 13 maçı bilen çıkmamış, 12 maçı 4, 11 maçı 118 ve 10 maçı da 912 kişinin doğru bildıği anlaşılmıştır. KesİD sonuç yarın (bugün) belli olacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog