Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet B A S 1 N D T M A V 1 A H L A K î A S A S 1 N A T A A B B Ü T B D E R Saftlbl: NAZİMK NADİ * Oenel Tayın UOdOrtt: ECVET GÜRESİN * Sorumlu Müaüı EROL DAJLI * Basan ve yayan: CTJMHUHİYfcrı Matbaacılı* »• Gazeteclllk T.A.Ş • Cağaloglu Halken sokok No S941 tLLDCİ: Kn«flkatat Bdlm» Buu Adana relelon; 4550 * A.MKARA: AtatOrt Bulvan Tener Ap • Tenifecu lelefuo: 12 0» 30 • 12 09 «8 13 «5 44 17 57 SS * İZMİR: Otal Bulvarl No 18 Tel: 31230 BUROLAR ABON E Senellk « aylık 3 aylık ve İ LÂN TUrklye 75 00 40 00 22 00 190.00 80 00 44 00 Hartci Baalıl (tdarru) a 3 4 S tna auıucıet (sanumi) 6 7 oci «hifelet • Nlşan Nlktb Evienme. Dugum (MaKtu) ötütn Mevlit Teoekkur rt Eınp tnm> Kayıp (Kellmesi) 150 40 S5 75 90 1 un • • • • » SAV1S1 25 KURCS İstanbulda vıiâyet tarafından ha(Baş tarafı 1 inci salıifede) (Bas tarafı 1 inci sabifede) ğunluk bizim özlediğimiz denıokra (Bas tarafı 1 ıncı sabıtede) nu. bu yuzden ıstenen sılâhı kö>Easkanı. Bakanlar. B.M.M. Baskan zırlanan programa göre, saat 9.05 de Gürsel, Kıbrıs hakkında bir so . tik sisteme uyçun değildir. Böyle Aral sözlerine şöyle devam etmiş lünun vermedığıni, vermiyeceğıni Vekılleri. Gtnel Kurmay İkinci fabrikalar, limandaki vapurlar bir ruya «Kıbrıs i yiye gidiyor» de çoğunluk daima istibdada doijru ıfade eden Aral, sozlerıne şöyle demekle yetınmiş, bu konuda konuş kayar. Diğer partilerin de iştirak . Başkanı. Kuvvetler Kumandanları. dakika süre ile aralıksız olarak düAnkara 9, (Cumhuriyet Bürosu) tir: mak istemediğıni bildirmiştir. leriyle kurulan hükümet esastır. Mıllet Mechsinde bugün YTP li «Acı, lâkin gerçek, 1964 Kasım vam etmiştir : Anayasa Mahkemesi, Yüksek Hâ düklerini çalacak. yollarda bulunan «Milletin ntıraplarına adam senBayarın tahliyesı hakkında bir Meclisin «Tamam» dediği hükümet Recai İskenderoğlunun toprak re ayında yalmayak emzikli kadınlar k'mler Kurulu. Yarsıtay. Danıstay. araçlar ve yaya vatandaslar yerlelormu üzerinde genel görüşme açıl dolaştınlmakta. insanlar olıım o de, hadı canım sende denılmekle soruya da Devlet Başkanı, «Hükü her kuvvete sahiptir.» Sayıstay uvelerı. Üniversite Rek rinde durarak saygı duruşuna katılacaklardır. met, raporlara istinaden muvakkaBundan sonra Gursçle Ankara masma dair önergesinin gündeme a lüm diye Jeryat etmektedirler. Ka deva bulunmaz Bulunmadıgı ıçinAnkara, 9 (Cumhuriyet Bürosu) t.r.Dekan. Profesorleri. siya=î par ' ten tahliye etti. Benimle bir ilgi I da dağıtıldığı söylenen beyar.name lınıp ahnmaması konusu görüşül deıde, tasada ve kıvançta ortak bir dır kı, Turkiye bugün idare edilDiğer taraftan Üniversiteler. tıler temsilcileri. senatiır ve mılletReform vaıdlerı Hâkimlerin denetimi ile ılgılı o si yok» demış. Bayarın altı ay son I ler hakkında düşüncesi sorulmus, müş ve önerge AP ve CHP nin oy bütün olan bir milletin fertlerine mez hale geldı larak Adalet Bakanlığında yeni bir •.ekilleri. dernek ve kurumlar mü sek Okullar. Orta ve İlk Ögretim bu zulüm revayi hak mıdır? can sıkmakta, baş ağrıtmakta. Mâ ra iyüeşmemesı halinde ne olacağı ı Devlet Başkanı şöyle cevap ver • larıyle reddedilmiştir. Görüşme sıOkullan ile bazı teşekküllerde do Halkın mutluluğu için çalışacagı sum bir jandarma en kanlar ıçın tasarı hazırlanmakta olduğu, ince mesilleri, askerî ve mulkî erkân anma törenleri tertip edilmiştir. rasında İskenderoğlu şimdiye kasorusuna da «Altı ay sonra olacak ! miştir: 1 şeyleri bilemem. Kehanet sahibi « tddialar yalandır. Türkije dar Hükumetin bu konuyu müp mıza bu kürsüden yemin ettik. Bu de yerde yatmakta Elierınde taş lemeler yapıldıktan sonra bu tasa katılacaktır. rın<n Meclise sevkedileceğı dün A Saat 9.05 de törene iç mozelede say Tertip edilen bu programlara gödegilim» dıye cevap vermıştır , bugün içte ve dışta çok kuvvetli hem bıraktığını ve memlekette mutluluğu böyle usulierle nıi sağlı larla kadınlar goğuslerim doğe do dalet Bakanı Sedat Çumralı tarafın gı durusu ile baslanaeak ve C. Senato re. CHP Gençlik Teskilâtı saat 10 da toprak yüzünden silâhlı çatışmala yacaktık? Boş yere kendimızi al ğe ağıtlar okumakta ve ağlamakta Devlet Başkanı daha sonra «Her dir. Hiç bir şer kuvveti fenahk dan açıklanmıstır. su Başkanı Cumhurbaşkanı adına Taksim Sinemasında. Kemalistler şeyi millete açıklamak vazifemiz yapamaz. Eğer bu dofru olsaydı, rın devam ettiğini söylemiş ve leh datmıyalım. Bir tarafta dayak, dı Insanlara eziyet ve ışkence yapılğer tarafta insan haysiyetine ya makta. Hükumetin sorumlu İçişleBakan. Vüksek Hâkımler Kuru kabre çelenk koyacaktır te oy verilmesini istemiştir. Teskilâtı ise saat 14 de Saray Sinedir. Milletten saklı bir şey olamaz» ben bugün buraya gelmezdim.» Bu sırada mozeledeki bando. İstik masında birer tören yapacaklardır. demış ve sözü hükümetın durumu. Gürsel, sözlerini şöyle bitirmiş feryadı lunca hazırlanan tasarının niçin A YTP grupu adına Şekip Inal bu kışır bir hayat seviyesi sağlamakla ri Bakanı bir gazete'nin dalet Bakanlığınca reddedildiği hak lâl marşını çalacak ve bütün sehirde Bu arada Yapı ve Kredi Bankası na getirerek şöyle devarn etmistir: tir: nu destekleyen bir konuşma yap mükellef devlet idaresi olamaz. O ile ıse el koymakta... kında bilgi vermiş, meselenin Ada ki fabıika ve araçlar düdüklerini ça.la Beyoğlu şubesinde saat 18 de Ali «Bir azınlık hükiimeti edebiyatı. « Şunu herkes bilmelidir ki, mıştır. AP adma Ali Naili Erdem laym vuku bulduğu gün telgrafla II Jandarma Komutanına isten terkedilmediğını rak saygı duruşuna oldukları yerde Fuat Cebesoy tarafından Atatürk dır cidiyor. Böyle sey olmaz. Mec ı bugün Türkiyede dünyanın en te ıse, kendilerinin reformcu oldukla ferjatlar Ankaraya duyuruluyor, al el çektirmekle bu iş geçı.ştırilemez, let Bakanlığınca iştirak edeceklerdir. Bayraklar ya ile ilgili bir konferans verilecek ve söylemiştir. lisin mazhariyetine ermis bir hü miz Anayasasma dayanan bir ida rını, ancak bu konuda genel görüş dıran olmuyor. Nihayet gazetede lo unutulmaya terk olunamaz. kutnet vardır. Azınlık hükiimeti re vardır. Türkiyenin bekası, bu me müessesesini işletemeyecekleri toğraflar çıkınca sorumlu İçişleri Dün gazetemız taratından hâkını rıvj indirilecek ve o anda bütün Tür Atatı'rk Anıtı Yaptırma ve YaşatAtasının rna Derneği tarafından mevlid okuBakanın ıstıfa etmesı lâzımdır. lerın denetimi ile ilgili olarak ya kiye ve Türkler. büyuk sözü bence bir politika oyunudur. rejime bağlıdır. Ba.şka rejim tanı • ni. bu yuzden AP nın aleyhte oy Bakamnın sesini işitebiliyoruz. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı a tstifa etmekle Anayasa'ya olan sa yınlanan haberler içın tulacaktır. Bazılannın tasavvur ettikleri ço mıyoruz ve yaşatmıyacağız.» kullanacağını söylemiştir. kendısiyle nıhu önünde eâilmis olacaklardır. radan günler geçtikten sonra gaze mimi sasgısını gösterecektır » Saygı durusundan sonra Enver CHP adına kimse konuşmamış, terün ikazı üzerine işten el çektiri Müfettişler tahkikata el koydular konuştuğumuz Adalet Bakanı Sedat Aka özel deftere günün mânâsmı be Saat 9 0.İ de de Cumhuriyet AnıÇumralı, şunları söylemisitr: Hükümet adma konuşan Tarım liyor. Gazete bu feryadı duyurma(ı ile Orduevi bahcesindeki Atatürk Diyarbakır, 9 İçişleri Bakanlığı «Anayasanın 144 üncü maddesinin lirtir şekilde hissivatını yazacak ve anıtlarına. Kadıköy Atatürk büstüBakanı Turan Şahin ıse tasarının mış olsaydı, yapılan haksızlık yamüfettişleıinden Hakkı Nevzat Bay son fıkrasında «Hâkimlerin deneti daha sonra Atatürk nıüzesi gezile ne çelenkler. Siş'ideki înkılâp MüMeclise geleceğini ve nasıl olsa tar panm yanına kalacaktı. İçişleri Ba tışılacağmı ve genel görüşme açıl kanmın bu şekilde gazetenin yazısı kal ile. Jandarma Tuğreneralı Ziya mi belli konular için Yüksek Hâ cektir. Böylece Anıtkabirdeki tören sona zesine de buket konacaktır. masını gerekli görmediklerini söy üzerine bunu yapması vatandaşın Işıkgözlü. uçakla Diyarbakıra gel kimler Kurulunca görevlendirilecek mis ve Çermik ilçesinin Musikan üst derecedeki hâkimler eliyle ya ermiş olacaktır. Öte yandan bütün eğlence yerle lemiştir. yaptığı şikâyetleri nazara almadığı köyünde meydana gelen olayların Sehirde ri kapalı bulunacak, lokanta ve ga pılır.» hükmünü taşımakta ve 45 nı gösterir.» tahkikatma el koymuştur. Tuık milletinin büyük kaym günü zinolarda icki verilmiyecektir. sayılı yüksek Hâkimler Kurulu KaWilson Hükiimeti Kocaeli Defterdarlığına gönderilen 1964 malî yılı ikinÖte yandan. olayda hatalı haremünasebetiyle gençlik bugünden itiÜniversiiede anma töreni Aral daha sonra, halkın janüar ket ettiği iddia olunan Diyarbakır nununun 42 nci maddesi de aynı baren Zafer Anıtı önünde nöbet tut ci altı aylık A serisi 1000 liralüc 42001 den 42500 numara(Bas tarafı 1 inci sahifede) maya karşı saygılı olduğunu, silâh İl Jandarma Komutanı Yarbay Kad hükmü koymakta ve 43 üncü mad maya baslamıslardır. Gece meş'ale | Üniversitedeki anma töreni. sabah ya kadar 500 adet Tasarruf bonosu zayi olmuştur. Avam Kamarasmdaki 630 sandaldesi de soruşturma usulünden bahyeden dokuzunun sahibi Liberal çekmediğini, arada bir jandarma ri Erganhan da geri göreve alınmış setmektedir. lerle aydınlanan Atatürk heykelinin saat 9.05 te Fen Fakültesi KonfeMezkur Bonolar üzerine ödeme yasağının konulmuş ölümü varsa bunun da sorumlusu bulunmaktadır. Parti, güvensizlik önergesini desdört ucunda kız ve erkek öğrenciler rans «talonunda yaotlacaktır. Istanbulunduğu üân olunur. nun hükümet olduğunu belirtmiş, Bu hükümler karşısında hâkimle devamlı nöbet tutmaktadniar. Nöbu! Üniversitesi Rektörünün j'apa teklemiştir. cağı açılıs ve saygı durusu ile baş rin denetimi önemli bir konu ar bete yarın da devam edilecektir. (Basın 21054) A. 12862 13758 İşçi Partisinin çoğunluk farkı hükumetin hiç bir iş yapmadığını, lavacak tören. bazı profesör ve taBakanların yurt dışında dolaştıklazetmektedir. aslında 5 tir. Fakat her ıki partiValilikçe. bütün okullara tâmim Mesele, tatbikatçılar ve hukukçu yapılarak bu yıl daha büyük tören lebelerin yapacaklan, günün öneden de bazı milletvekillerinin mü rın:, canı burnuna gelen halkın bir '"ini belirten konusmalardan sonra lar arasında tartışılmaktadır. zakerelerde hazır bulunamamalan, karış toprak yüzünden kardeş karlerle Atatürk'ün anılması istenilmiş Üniversite Meıhum Adliye Nazırı Ali bahcesindeki Atatürk deşe silâh çekecek hale geldiğini yukarıdaki sonucu doğurmuştur. Yüksek Hâkimler Kurulu ile bir tir. Bütün okullar saat 9.05 de saygı anıtma çelenk koyulması ile son Rustu Bey ve Cemıle Hanısöylemiştir. likte, Anayasa ile uzlaştırıcı bir ta duruşuna geçecekler ve daha sonr» bıılacaktır. mın oğlu; Rebıi. tmadettin, 1 sarı üzerinde çalışılmaktadır. Kısa öğretmenler Atatürk'ü çeşitli vön ı Gazrtrnin feryadı ! ALT1N FIYATLAR1 | Hole Mazlume. Ayşe, Samıve zamanda incelemeler tamamlanarak leriyle öğrencilere anlatacaklardır. M.T.T.B. nin hazırladığı anma Usküdar Ceza Evlerinden 101 mahkumun muhafızlaVatandasın can ve mal emniyetıve Vedia'nın küçük kardesı: • 9 11.1964 j Gençiiğin töreni tasarı Bakanlığımızca Meclise sevtöreni nin kendı?i tarafından korunduğurıyla sevki pazarlıkla yapılacaktır. Abdullah ve Emine Örberkın Millî Türk Talebe Birliği tarafınkedilecektir. : Cumhuriyet 97509775 • M.T.T.B. ilgilileri saat 8.30 da amcazadesi; Hayrıye HavluPazarhk 13/11/1964 Cuma eünü saat 11 de Üsküdar : Reşat 15000152000 : Hâkimlerin denetimi tasarısının dan Büyiık Sinemada bir tören ter Dolmabahçe Sarayına giderek A'acunun halazadesi; ÖzbudunSavcüık makamında yapılacaktır. • Hamlt 1110011200 : Bakanlıkça reddedildiği haberi yu tiplenmiştir. Bu törende, Atatürk'ün türk'ün vatağı başında nöbet tuta ların yakın akrabası; Faysal : Azız 96009700 : Taliplerin müracaatı ilân olunur. karıda işaret ettiğimiz tartışmalar şahsiyeti, kahramanlıkları, kurtan caklar, öğleden sonra 14 te de MarNapolyon 96009700 : ve Nılufer Karaçahnın amcası cılığı, prensipleri ve Türk Devletinı mara Sinema"=ında toplanarak bir (Basın 21071) 13759 | :: 24 Ayar külçe dan ileri gelmektedir.» 14451455 : İktanbul Barusu Rfislijinden: nasıl kurduğu tanınmış şahsiyetler tören yapacaklardır. Daha sonra sa İ Alâaddin KARAÇALI Baromuzım 4072 slci) siyısında tarafından anlatılacak, Devlet Tiyat at 19 da Taksim Anıtma gidecek okayıtlı azi? meöleKdaşım;? genç yaşta müessıf trafik karosu sanatçıları şiirler okuyacaklar ' lan gençler, orada da bir müddet Ayukat CEMAL zasında vefat ederek 8/XI/964 dır. Devlet Konservatuarı öğrencile ' nöbet tııtacaklardır. gunü Merkez Efendi'de aile ri de Atatürk oratöryosunu takdim BİLÂLOĞLÜ'nu T.M.T.F. nun tertip ettiği tören kabristanına defnedilmıştır. T.M.T. Fedcrasvonu ilgilileri de 67 Kasım 1964 gunü. Kütahya'ya Ünıversitede ikinci yedeklere aıt edeceklerdir. Aynca M. T. T. B. tarafından bü bugün saat 15 de bir tören tertip Mevlâ rahmet eyleye. gıdtrKen BOZO.TUIC ctvarında TUlisteler. dun sabah fakültelerde tün araçlara Atatürk resimleri yapış lcua gelen ellm trafik k:<zası Kardesleri ilân edilmiş ve kayıtlara başlan tırılacak, uçaklarla küçük vecizeleri etmişlerdir. Saray sinemasında vanetlceslnde teaybetml» bulunuyoDilacak olan bu tören, gençlerin mıştır. ru^. atılacak, bütün vitrinlerde Atatürk (Cumhuriyet 13755) 12 kasım perşembe gunune kadar köşeleri kurulacak, broşür ve resim Atatürk ile ilgili konuşmalan ile Kederll aüeslne ve meslekdaşdevam edecektir. devam edecek kayıtlarla, fakülte ler dağıtılacaktır. larım;;a ba^sağlığı dilerız. kontenjanlanndaki bütün açıklar Radyoda I EMAYE SOBALARI kapanmış olacak ve başka liste çık Cumhuriyet 13762 Bugün bu münasebetle Türkiye mıyacaktır. radyoları da programlarını değiştirBay ve Bayan Aleksandr Danmişlerdir. Yarın bütün radyolar sa danova. Bay ve Bayan Lambo dece Atatürkten bahsedecek ve AtaStoyanof, Bay ve Bayan Georfl Zamansız ölümü ile bizlerı türk oratoryosu çahnacaktır. Stoyanof, Klatço. Mitko. Margasonsuz acılara garkeden sevritka. Stephan, Angel, Hristofor, Türkiye radyoları yarm müzik ya Merl.um Çurum mebusu İsmail N'eveua ve Vladimir çok sevgili gili annemız. azız varhğımız yını yapmıyacaklardır. ı Kraıa) Alpsar'ın eşl ve Edlp Konya 9 (».a.) Köyluler ve anneleri ve buyuk anneleri Alpsar. Mehmet Ali Alpsar'ın YAŞAR KONAK'ın Yurt uijıoda i öğrencıleri tarafından kayıp ilânı annelerl gerek hastalığı esnasında, geTİNKA STOYANOVA ile aranan aktör Göksel Arsoy, bu Büyük Atatürk, Kıbns'ta ve yurt FATMA KEVSER rekse son hızmetlerinde canDökümün verdiği SAGLAMUGl veıatını akraba ve dostlarına te sabah Istanbuldan gelerek gurevi dışında da amlacaktır. Kıbnsta Türk dan alâkalarını esirgemiyen. cemaalince anma törenleri yapılaALPSAR essürle bildirirler. Cenaze meraÜstiin kalitesine kıyasla UCUZLUĞU sinıi 10 Kasım 1964 salı saat 15 ne baslamıştır. cak, Türk Alayında da ayrıca bir tö cenaze törenine katılmak, çevefat ctmLştir. Cenazesl 10 11 1964 Öte yandan ilgililer. şahsi isleri ren teıjipleneçgktir. . de Ferikoy Bulgar Mezarlığında ; lenk göndermek, telefon, telsalt.günu öğle .namazııuUo tnnra Yanış sisteminin temin ettiği EKONOMİYİ ıcra olunacakt'tr. ' "J"js HirıKonyadan ayrı!an yedek subay. B&tün BüjBİfceiçüikterimizde TürŞışll Camilnrte^ alm^lk Kıızgraf ve mektupla taziyette İşbu ilân hususî divetiye ye" oğretmen Göksel Arsoy hakkında, kiye saatine göre törenler tertiplenEmayenin evinize kazandrracağı zarif MOBİLYAYI guncuk Nakkaştakl alle mezarlıbulunmak suretıyle duyduğurine kaimdir. ğın.ı defnedllecektir. Allah rahgurevını kotüye kullanmaktan do miştir. Türk memurlan ve Türk komuz büyük acıyı paylaşan Cenaze Levazımatl met eylesln. layı takibat açtıklarını siıylemiş lonisi bu törenlere katılacaktır. bu sobada bıılacaksınız akraba ve dostlarımıza sonANGELİDİS lerdır. Şehıimizde suz şükran ve teşekkürlerımiCumhuriyet 13753 Ilâncılık: 3466 13763) Bugün Büyük Kurtarıcı Atatürkün | : zi arz ederiz 26. ölüm yıldönümünü anma töreni KONAK Ailesi Çaldıran'da TEKNİK SERVİS sabah saat 9.05 ten itibaren başlı(Baş tarafı 1 iuci sahifede) yacaktır. (Cumhurıyet • 13761) İstanbul dahilinde dılmişlerd r. Ölenler arasında öğretmen vekibizzat li Cengiz Çeliker, Güngören köyü Muhtarı Cemal ve şoför Selâhattin Fabrikanın, Sürme de bulunmaktadır. Anadoluda Kayboldukları bildirılen 5 kışinın aranmasına devam edılmekte. ise mahalli 'iır. Ka>«eride 5 kişi öldü satıcıların Ka\seri 9, iGüney Bürosu) Teknik Elemaniarı Dün saat 20.30 da Boğazlıyandan Kayscriye gelmekte olan bir ototarafındar büs, Boğazköprü civaıında karşı istikametten gelen bir kamyonla çaryapılacak pışmıştıı. muntazam ve süratli Kaza sonunda, otobüs yolcularuıdan 5 kişi derhal ölmüş. 6 kişi ağır ihtiyaç Sahiplerinin Müessesemize BAKIM ve surette varalanmıştır. müracaatları rica olunur Kazaya sebebiyet veren kamyoTEKNİK SERVİS'le nun soföıü Musa Çiçek'in ehliyetsobanızın ömrünü siz olduğu anlaşılmış, kendisi yakaSTEYR parçaları macar malı Not lanarak Savcılığa teslim edilmışuzatmış olacaksınız tir. CSEPEL kamyonlarına da uyKazaya sebep olan kamyon şoförü Musa Çıçekin ehliyetsiz olduğu maktadır. anlaşılmıştır. Genel Satıcı.sı: Adanada Adana 9, (Güney Bürosu) BuYAKUP SOYUGENÇ MUESSESESI gün Adanadan İskenderuna gıtmekte olan bir otobüs dereye yuvarDolapdere Kurtuluş Deresi Cad. 61 Tei: 491486444924 beyoğlu, İstiklâl Caddesi, 3 4 9 T e l . : 4 9 3 5 0 0 lanmış ve dort yolcu ölmüştür. Telg: SOYGENÇ İstanbul Kaza Ferruh Selçuk yönetimindeki askerî vasıta ile 31 AE 180 plâkalı otobüsün çarpışması sonunIlâncılık: 3447 13744 13750 da vuku bulmuştur. Konyada Kon\a 9 Adanadan t/mıre 42 yolcu ile gitmekte olan bir otobüs Konya Beysehir yolu üzerinde rot çıkmasından uçuruma yuvarlanmıs, 2 kısi derhal ölmüş. 4 ü { Askerliğini yapmış tecrubeli 2 nci sınıf Pistole boyacıları ara •ağır olmak üzere 27 yolcu varalan| nıyor. İlgililerin Profilo Demir Fabrikasma müracaatları, 2 nci i mıştır. Şofor Ramazan Özkan yöi Taşocağı Sok. 26 28 Mecidiyeköy. * netimindeki otobüs. 20.30 sıralarında Kızılviran Köprusu civarında rotunun çıkmasiyle idaresiz kalmış. uçuruma yuvarlanmıstır. îlâncıhk: 3454 13738 Dünyaca tanınmış tstanbulda Fena havalar sizi telaşlandırGoethe Enstitüsü masın! NIVEA ile bakım görDün Çayırovada bir çocujun ölüMetodu ile: Tiirk Alman mü ile sonuçlanan trafik kazaM olmüş bir cilci giizel ve mukaEğitim Merkez'inde şimdi muştur. vim olıır. Kuzeyden giiueye başlamaktadır. Şofor İhsan Özben idaresindeki Müracaat Cumartesi harie her eün saat 16 19 a kadar Sekreterliğimize kaıiar, dilnyanın her haıı»i 41AD400 plâkah minibü<; Gevve Adres: Alman Lisesi. Beyoğlu Tünel. Tel : 44 20 40 bir yerinde NIVEA aynı rağÇayırovasmda «eyrederken yolda yürümekte olan Yadigâr Dağ adlı beti görmektedir NIVEA cilReklâmcüık (4097 13734) 13 yasında bir erkek çocuğa çarpadin, temiz, taze ve sıhhatli rak olümüne sebebiyet vermıstir. kalması için, cilde lazım olan Ayrıca ikı gün önce Çubukluda her jeyi sağlar: Yağ, nern ve trafik kazasında yaralanan Hakkı Bölgemiz, 9.11.1964 pazartesi giinünden itibaren HarTanyürek adlı şahıs da dün hastacildin yakın unsuru : Euzerit nede ölmüştür. ' biye Cumhuriyet Cad. 209 No. lu Emek İş Hanının 4, 5, 6 ve 7. ci katlarına taşınmıştır. > • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Aşağıda cinsi, m u h a m m e n bedel ve geçici teminatları yazılı ( ü ç ) kalem (Madenî Malzeme) İlâncılık 3427 13743 Yeni Telefon Numaralarımız aşağıda gösterilmiştir: maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf v e ş a r t namesi mesaî saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Âmirlığinde görülebilir İsteklilerin 47 13 85 kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif m e k t u p l a n nı ihale saatinden bir saat evveline kadar m a k Vakıf Ouraba Hastanesl Bevll 47 13 86 ) S a n t r a 1 buz karsıhğı Komisyon Başkanlığuıa vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. T a m a ye Servlsinde proatat amellyatımı büyük blr vukuf ve hazaiatle mı bir istekliye ihale edilebileceği gıbi h e r k a l e m i ayrı ayrı isteklilere d e ihale edilebilir. Teklif 1 1964 65 devresi Macaristan Anlaşmasına, 73. 13 47 13 87 ) yapan değerll Ürolog Operatör Gümrük tarife pozisyonlu yalnız D. K P. Saç ithalini mektuplarında her kalemin fiyatı belirtileccktir. 47 09 25 Bölge Müdürü FARUK NÜRLU teminen bir kontenjan ilâve edilmiştir. Geçici Kaç lirahk Beye, kıymetll Muavini Ürolog 2 1964 65 devresi Rusva Anlagması 73. 01. 11 Gümrük 47 80 23 1 ba1 e Böl. Md. Muavini Tahminî fiat teminatı alınacağı Operatör Metln Süer ve Asistanı tarife pozisyonlu Doküm piki için Odamız elinde bir Lıra K r ş . Lira Krş. Lira Krş. Günü Saati CtNSİ Dr. Mahlr Tathcan beylere, ser47 81 21 Böl. Md. Muavini kontenjan mevcuttur. vlsln müsfik ve bllgill hemşlresf 36UU 00 ) Nur?en Akay hanım ile, servis Bu kontenjanlardan tahsis talebinde bulunacak firKapaksız rafh saç dolap 315 W 48.000 00 ) 47 82 30 Muhasebeci pansumancısı Bayram Demlrcan'a 1800 00 ) Madenî masa 330 00 24.0(k> 00 maların Odamızdan temin edecekleri oKota talepnamesi» 24 Kasım 1964 ve diğer emeği geçen «ervls per3528 00 ) 47 83 30 Madeni sandalye 56 00 47.040 00 Ticaret Amiri ni tanzim ederek en geç 14.11.1964 Cumartesi saat 13 • Salı saat 11.00 souelüıe mlnnet re sükranlarıını kadar Odamıza (Tatbikat Md. lüğüne) tevdi etmeleri arzederlm. 47 84 23 Mübayaa Şefi 119.040 00 7202 00 Tamamının ehemmiyetle duyurulur. Karslı: H. Kurban Turtseven (Basın 21036) 13757 (Bacın: 20871/13726) mıtıııınımı »•••««>•»»»••••« (1962 • Baua 20733/Ü730) 137a Gürsel, güçlöyüz dedi Toprok Reformu içln genel görüşme CHP ve AP oylarıyla reddedildi ÇERMİK OLAYI Adalet Bakanlığı Hâkimlerin denetimi ile ilgili tasarı hazırlıyor Onsuz Geçen 26 Yıl Maliye Bakanlığından Bildirilmiştir Zayi Tasarruf Bonoları YEFAT USKUDAR C. SÂVCILIĞINDÂN VEFAT İkinci yedeklere ait listeier ilân edildi TİJRK DEMİR DCKİJM OLUİM az masrafla bol hararet sağlar VEFAT Göksel Arsoy hakkında takibot açıldı TEŞEKKÜR KAMYON ve TRAKTÖRLERİN YEDEK PARÇALARI GELMİŞTİR STEYR MARKA BEKO TİCARET A. Ş. ALMANCA'YI İ ELEMAN ARANIYOR ÇABUK VE ESASLI ÖĞRENMEK TEMIZi ISTIYOR MUSUNUZ? I, ı TAZE SIHHATÜ CİLT ! PETROL OFİSİ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜGÜNDEN: İşyeri ve Telefon Numoraları Değişikliği M.S.B. Ankara ( 2 ) No. lu Sah AL Kont. Bşk. lığından: Tesekkür j İstanbul Sanayi Odasından i!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog