Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

6AHÎFE ALH CÜMHÜRITET 10 Kasım 1964 fOZANLATTUİCA UN M Kl ABTh YORPU ALTIN Ru&MAMAODİNİ SİIDl BMENİN ZÛMANI GEL AB.T1K LENMESt Î NE>İ 'MAU? BENCE MASIP MER GÜN BİÇSE KÖKLERI KUVVETLE NIC v £ GÜZElT BEN TAM AKSİ NAATEYİM. ÇİMENLERİ EN AZ..BİR AY İ UAUNE V4AUMIN BAUÇE İŞLERİNİ İYİ BlL BUCASI BiZİM KLUP PAVE. KAŞİF L£R KLUBU. o"l ' GER LAC KAMPpAN PbNMepİIER KAMYON LASTİKLERİNE ağır yiikler hafif gelir Darbelere mukavemet 3T Naylon lastıkler mustesna tajlamhkta bir govdeye sahıptir. Ani yol darbelerınden müteenir olmaz Esneme kablliyetl : 3T Naylon lastikler, ustün es neme kablliyetl tayesinde ağır yuklar altında rahat vazıfe gorur. Az ısınma • Hararat tehlıkesl son derece azalmıştır. 3T Nayloh yava; ıtınır, çabuk loğur, hararete mukavimdir Poisse baba: « l'a, dedi, demekki Marechal hanım taeykeltraşı sevıyor, ha? Belli bir şeydi zaten. Başka türlu olamazdı. Birısı, babasının milvonlarına burun kıvtracak kadar salak, ötekı de tutturmuş, ille alnımın terijle hayatımı kazanacağun diye. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. «Predalgonde sordu: « Ne yapmamı ta\siye ediyorsunuz?» « Hah, sen budalabğın en\aını yap, sonra benden ne yapayım diye öğut iste. Ama dur bakalım, belki de bir çaresini buiuruz. Duşes seni affcdebilecek varadıkşta bir kadın mıdır?» « Evet. Eğer oğlu olmasa. Am ı oğlu işe kanşırsa, hayır.» Tefeci Poisse baba: « Oğlu olmayacaktır» dedi. « Aman dikkat edin» « Sen bir işe kanşma, sana bir leke gelecek değil. Sen kulübune git, butün gece kumannı oyna. Istersen kaybet. Ben senin yerine kazanmağı taahhüt ediyorum, bem de buyuk para bazanacağım!» Kapıyı tekrar açtı, öne duştü, aynı eşyasız ve oteberi dolu odadan geçtiler. Kapının önünde Poisse baba gulerek Predalgonde'a şöyle dedi: « Haydi bakabm sündi e>ine dbn, işi bana bırak!» Kapı kapandıktan sonra, Roger, deminki sürtunen adımların, apartıman içinde azar azar kaybolduğunu duyda. Akşam yemeğinden sonra, madam de Oiernstein, o gun kendisini ziyarete gelen oğlunu selâmetlemişti. Saat dokuzdu. Jean, olup biten işlerden bilgi vermek, aynı zamanda ondan öğut istemek iiçn arkadaşı Bi\ıenne'i görmeği tasarlamıştı. Evden çıkmağa hazırlanırken Fregose'la burun buruna geldi. Fregose, hızlı adımlarla ona doğru gelivordu. Heykeltraş arkadaşını sevinçle karşıladı: «Aman, ne talih sana rastlayışun'» dedi. « Beni mi arıyordun?» « Evet. Senin »tölyeden geliyorum.» (Arkası var) MUstesna sağlamhk 3T Naylon lastıkler son derece sağlam ve uzun bmürludur. Sırtları aşındıkça tekrar tekrar sırt geçırilıp kullanılır Goodyear 3T Naylon kamyon'lastiklerine' ağır yükfef" hâfif gelir. Başka hiçbir imalatçının taklıt "eıîemediği 3T Işiemi sayesinde Goodyear, Nİylon iplığı çelıkten sağlam hale getırmiş ve lastık gövdesine büyük bir elastıkiyet kazandırmıştır. 3T Naylon iplıkli lastik gövdesi ağır yükler altında yüksek esneklığe sahiptir. Darbeler altında yay gibi esner ve bozulmadan daima ilk şeklini muhafaza eder. Bu sayede en sert yol darbelerının hırpatayıcı tesiri lastıkte giderılır, kamyonunuz ve yükünüz zarar görmez. Türkiyenin zorlu yol şartlarında size güvenle hizmet edebılecek en güçlü lastık 3T Naylon Goodyear kamyon lastıkleridır. s. 3T İPLIĞI SUPER ROAD LUQ TRACTION HIMILER HIMILER CROSS RIB AYŞE İLE AÜ RADYO 6 27 Açılış Istıklal Marşı ve Azlz Atatürk un 26 ncı olum yıldönümü dolayısiyle hazırlanan programlarm takdiml 6 30 Kısa habeTİer 6 32 Gunavdın sayın dinleyicller 7 30 26 TÜ once bugün Turfc basmı 8 00 Haberler 8 10 Hava dunımu 8 15 10 Kasım 1938 den 10 Kasım 1953 e 8 55 10 Kasım 1964, «aat 09 05' 9 15 Atatürlc dlyor kl Azlz Ataturk un kendl leslnden derlenmlş bîı programl 9 35 O nun lzlnde Türk Gençlljl konuşuyor 10 00 Kapanış 11 57 Açılış 12 00 Kısa haberler 12 Oî 10 Kasım, 964 O'nun lçln bugün yazılanlar Turk basmı 12 25 Atatürk ve Türk fcadım Kadmlarla bir açık oturum 13 00 Haberler 13 10 Hava durumu 13 15 Atatürk Asker Atatürk Dev ATATÜRKÜMÜZÜN 26. Ölüm Yıldbnümü Dolayısiyle Türkiye Radyolannın Müşterek Yayını İS SAATLERİ rlmci Ataturk Atatpnı'ün Dıj poUtlkası Atatüık yılı dolayısiyle hazırlanan programlardan kısımlar 14 00 Silahlı Kuvvetlerden Atatürk'e 14 20 Atatürk Te Eğltlm Ordusu Ouretmenlerle açık oturum 14 45 Atatürk'ün Türk gençllğlne hitabı ve Gençllğln cevabı 15 00 Kapanıs 16 57 Açılış 17 00 K l » haberler 17 02 Tüık çocuğundan Atatürk e Çocuk »aatl özel programı 18 00 Ocak başı 18 40 Atatürk'ün Nutukları Kendl seslnden Onuncu j ü ve Büyuk Mlllet Mecllslnl açış nutukları 19 00 Haberler 19 25 Hava durumu 19 30 Atatürk ve muzık 19 55 üykudan önce 20 00 Kıbns içln 2010 Komutanımız Ataturk 20 30 Ataturkü anma konseıl 22 45 Haberler 22 55 Hava durumu 23 00 Atatürk Oratoryosu 23 58 Gunun önemlı haberlerl 24 00 Kapanış \NKAK4 IL R4DYOSU Uzun dalga Ankara radyosunun programlarmı naklen yayınlıyacaktıı Bugün birçok imalatçı Naylon iplıkli lastık yapar, fakat, çelikten sağlam 3T Naylon iplıkli kamyon lastiklerini yalnız Goodyear imal eder. GOOD/YEAR ORDIZ NEREDE? 16 Evin önune geldikleri zaman Manu Luz kapının önunde durmuş sanki onları >eklıyordu. Kaldınmda oynamakta olan ço .uklar polis otomobilini gorunce bir basan yapüacağını zannederk oyunlanm bııkarak onları seyretmeye başladı. Mama Luz dudaklarında geniş bir te csj.umle «Hoş geldın dedektit Carella» de,lı. Lzerinde ipekli bir sabablık vardı. Irı tarı, ve şişman bir kadındı. Uzun siyab saçlarını başının arkasında irı bir topuz halinde toplamıştı. Bir zamanlar şehrin en tamnmış fahişelerinden birisiydi. Fakat, ar ık meslekten çekilmişti. T abıi baza baller mnun dısında kabyordu. Son derece temız jır kadındı. Giyinişı ve tuvaleti de gajet ı^ırbaşhydı. Boyle bir e\ın sahibi olduğu ıu bilmeyenler onu çocuklanna duşkun ı ımuslu bir anneden ayırd edemezdi. Mama Luz goz kırparak «Beni ziyarete nı geldiniz?» diye sordu. Carella, «Sen olmadıktan sonra kimsevı istemem» diye cevap verdi. «Mama Luz senin içln yeniden gençle 8u fotojral denemt anında alınmıstır ııancuiK: 3454 13745 POLİS sır bile. Senin için herşey japarım.» Carella Mama Luz'un yanağını okşayarak «Sen benim için daima gençsin» dedi ve yavaş bir sesle «Ordiz nerede?» di\e sordu. «La Roja ile beraber. Kız şimdiye kadar onun gozlerini bile oymuştur ber taalde» diyen Mama Luz umursamaz bir ta\ırla omuzlaruıı silkerek «Yeni kızların aklı fikri parada» diye mınldandı. «Eskiden... Eski gunierde aşk vardı. Bu gunlerde aşk denen sey kayboldu sanki.» «4şk denilen şey senin şişman kalbi ııın içinde kilitli kaünış olacak her halde. Mmdi soyle bakalım, Ordiz'in yanmda sı lâh fılan var mı?» «Muşterilerin uzerini aramak gibi bir lıuyum yoktur ama, Ordiz'in uzerinde tabanca olduğunu hıç zannetmiyorum. Herhalde işi tabancayla halletmeye kalkmazsın değil mi Stivciğim, bugün pstırdıya hiç tahammülüm yok.» «Sil&h kullanmama .Ozum kalmtz zsn I ED MCBAİN | j ^ Rize Devlet Hastanesi Bastabipliğinden: 40 000 00 Lıra keşıf bedelll Rıze Devlet Hastanesme aıt ıhata du\arları ınşaatı ıle bahçe kapılan onanmı ışı 2490 sayılı kanunun 31 ncı maddesı gereğınce kapalı zarf ustluyle 23.11.1964 pazartesı gunu saat 15 00 de Rıze Devlet Hastanesi Baştabıphk odasmda yapılacaktır Şartname ve plânlar Hastane Bastabıphğınde gorulebılır Talıp lerın ıhale tarıhınde belırtılen saatten bir saat once yuz de 7,5 muvakkat temınatlan, Tıcaret Odası vesıkalarını havı tekhf mektuplarını komısyon başkanlığına vermelen ılân olunur. (Bann 20648) 13727 Makineleşmenin bize bir rarannın dokunacağını tahmin etmiyorum. Şirket bizim yaptığımız kadar işi yaptrnnak için milyonlarca lira sarfetmek için deli «lmaJı. nederım. Odasını goster bana.» Mama Luz ıki polisin onune geçerıı korıdora doğru üerledı \e bir merdivn başına gelince «Yukarıda» dedi. Merdnenleri ağır ağır çıkıp üst ka tın koridoruna vardıklan zaman Kling ta bancasını kılıfından çıkanrken Carellanıı da tabancasmın elinde olduğunu gorunce «Kadın gurultü istemediğini soylemişti» dı ye Mama Luz'un Carellaya silâh hakkın daki tenbıhini hatırlattı. Carella Kling'e başını bUe çevirmeden «Mama Luz'un polis teşkilâtım idare ettı çını bilmiyordum. Ben ona burayı nasıı ışleteceğıne dair karışıyor muyum?» dıvı cevap verdi. Ordiz'in odasımn önüne gelmişlerdı Carella 38lık tabancasmın kabzası ile ka pıya vurdu. Içeriden bir kadın sesi «Kim o?» diye seslendi. Carella «Polis» dedi. «Aç kapıyı.» Aynı ses «Bir dakika» diye cevap verdi. (Arkası var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog