Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

10 Kasım 1964 CUMHURİYET DIS HABERLER Sato Japon Başbakam seçildi İkeda'nın yerine getirilen lider, Liberal Demokrat Partinin sağ kanadı mensubu Tokyo, 9 (a.a. AP Radyolar) Gırtlak kanseri oldağn için görevinden istifa etmek zornnda kalan Japon Başbakam tkeda'nın yerine, Japon Temsilciler Meclisi bn sabah yaptığı toplantıda Eisako Sato'yu getirmiştir. BİR DAKÎKA: SovyetKızıl Çin ihtilâfı Cumhuriyetçi Parti toparlanmaya çalışıyor Değişiklik lâzım Ölüm tarihi geldi gibi: Ata. türkü anma törenleri hazırlıklarına başlanmıs. Yani toplantılar , konferanslar, nutuklar, çelenkler, saygı duruşları, fi lân... Bence, bunlara ilâve olarak başka şeyler de yapmalı. Meselâ yeni yeni tekkeler armalı, bafız okullarını çoğaltmah, A rab harfi öğretenlere göz yum. malı. kızların yanısıra erkek çocukların da okula gitmemek yasağını kaldırmalı, kadınla ra Kristiyan Dior'dan yeni ve daha kapalı çarşaf modelleri getirtmeli! Çfinkü, her seneki törenler lâfta kahyor. Hakikisi bnnlar. D.N. Barry Go!dwater aleyhindeki kampanya gelişiyor Anerika yaralarını sanyor |T fberal DemokraUarla mntedfl II OımhuriyetçUer, 3 Kasım seJl r| çimlerinde emsalsiı bir yenilgiye nğrıyan gağcılann »rkalsrmda bıraktıkları yıkıntılan toplamak ftzere kollan sıvamışlardır. Jobnson, zaferinin kesinleşmeainden sonra verdiği demeçte, ilk işinin kıran kırana geçtn kampanyanm Amerikanm millî bünyeslnde açtıfı yaralan sarmak olacağını açıklamış ve vatandaslarını birliğe dâvet etmiştİT. Sorumlu Te geniş bir siyasi düsünüsü temsil eden Comhuriyetçiler de Goldwater'u liderlikten çekilmeye lorlamakta, kampanya sırasında halka yanhş tanıtılan partinin gerçek çehresini meydans çıkarmaya çalışmaktadırlar. GoIdVater'un finderliğindeld Ctun huriyetçi Parti şöyte bir intiba ymntmıştı: Cumhuriyetçilik, sadece zenginler re Imtiyazlı kimseler için aiyasi bir doktrindir. Asın sağcı pruplarm yuvası olan Cnmhuriyetçi Partide, belirli etnik gruplara yer yoktnr. Çift parti sistemine dayanan Amerikan demokrasisinin başansı, Demokratlarla genel olarak muhafazakâr Cumhuriyetçi Parti arasında zamanla kendiliğinden Tukna gelen yakınlasmanın bir sonucudur. Nitekim 1936 danberi Cumhuriyetçi Partinin yönetiminde bnlunan mutedillerle Demokratlar arasmda yirminci asnn hemen bütün meseleleri üzerinde bir htifak mevcutta. Mesela partisl Kongrenin her iki Meclisinde de ekseriyette olmıyan bir Başkan, memleketi gül gibi idare edebiliyorda. Halbuki Cumhuriyetçi Partinin direksiyonn şimdi, iç ve dış politikadaki görüşleri bakımrndan iktidardaki Demokratlarla aralarmda dağlar kadar farklar bulunan aşırı sağcı bir sflmrenin elinde bulunmaktadır. İşte Amerikada siyasi havayı zehirliyen budnr Te gerek memleketin, gerekse Cumhuriyetçilerin, partinin yfiksek kademelerinin istenmedikleri 3 Kasnnda bir defa daha anlaşılan a?ın sağcılardaa temizlenmesinde sayılmakls bitme* menfaatleri vardır. Tasfiye başanlamadığı takdirde Amerikaulann kendilerini kalın bir duvarla sağ ve sola bölünmüs halde ve iç harbdekine rahmet okutacak siddette bir ideolojik kavganın içinde bulmaları ihtimali pek uzak değildir. Goldwater dersini almıs Te Arizonadaki evinde emekliye avrılmaya istekliye benzemektedir. Halbuki onu Başkan adaylığma getiren aşırı sağcı unsurlar, Cumhuriyetçi Partinin kontrolunu muhafazaya, hiç değilse döğüşüp kaybetmeden terketmemeye azimli görünmektedirler. Mutedillerin liberal bir politika esasuıdan girişecekleri ıslâhat hareketinin aşın sağcılann mukavemetini yılap başarıya ulaşıp ulaşamıyacağı şimdiden kestirilemez. Fakat muhakkak olan, Cumhuriyetçilerin, evlerinin içini düzeltmeden, 1968 de Johnson'un karşısına gerçek ve ciiçlü bir rakip çıkaramıyacaklarıdır. Kayhan SAĞLAMER 13 komünist lider in Moskova ziyareti uzuyor Komünist Zirve Konfera nsı meselesi görüşülüyor 11 JL Bu farih bir uyarmadır Daha liberal bir tutum isteniyor Washington 9, a Amerik n seçimlerini açık farkla kaybeden Cumhuriyetçi Parti, iki yıl sonra yapüacak Senato ve mahallî seçimleri kazanabilmek amacıyla durumunu düzeltmeye çalışmaktadır. New York Talisi Rocke ;llll!IIIIIIIHIIIffllllllillinilllllffllfflll(lli[|IIWIffllHIIIIIIIIIIIIIK feller'in liderligindeki bir grnp, nğranılan heıimetten Goldwster ve zihniyetini »oromlo tutmakta, Partinin eski tntnmnnn değistirerek Yeni Japon Başbakam 63 yaşınyeniliğe ySnelmesinin gedadır ve Liberal Demokrat Parti rekli oldugunu söylemektedir. ösellikle kmey eyalet, * . . , , v • = üyesi bulunmaktadır. Liberal Delerindekl parti teşkilâtının 1 Atina I, (a.a.) Yunanıs ^ mokrat Parti'nin Genel Sekreterlitanda Komünist Partisinin ye jğ ğini de bir süre yönetmiş olan destekledigi Roekefeller, ln niden faaliyete geçip geçmiye s Sato'nun bundan evvelki son resGoldwaterin ırkeı re a # ceği günün konusu haline gel H mî görevi, Olimpiyat Oyunlannı davranışlannın partiyc çok miştir. Bu konunun birdenbire = »ey kaybettirdigini, partinin su üstüne çıkmasmın sebebi g Yürütme Bakanlığıydı ve haziran daha «liberal» bir tntnma Papandreu Hükümetinin Yu g ayında istifa edinceye kadar Sato uhip olmasını Utediğini benanistanda siyasi faaliyeti kı j | bu görevi başarıyla yürütmüştü. lirtmektedir. sıtlayan olağanüstü tedbirleri = Eski Başbakan İkeda'nın siyasi kaldırmij olmasıdır. Filhakika, g alman yeni kararla Komünist ş görüşlerini tamamiyle desteklediği Partisinin kurulmasını önleyen §§ bilinen Sato, Liberal Demokrat 1962 de Karamanlis Hükümeti f| Partinin sağ kanadına mensuptur. tarafından cıkarılnut olan ka ğ Japon mallannın üçte birinin alırarnamenin altıncı maddesi de = ilga edilmistir. Ancak, Hükü ğ cısı Amerika Birleşik Devletleri mete yakın çevreler bunun ş ile sıkı münasebetleri devam ettirpartinin yeniden kurulması ve = meye kararlı olan yeni Japon Basfaaliyete geçmesi anlamına gel W bakanı, eski Japon Başbakanlannmiyeceğini ileri sürmektedir ş dan Kişi'nin kardeşidir. i Yunanisfan'da J I Komünist Partisi j S kurulacak mı? I Adenauer De Gaulle ile görüşmelere urktye, bir kaç defa tarDıinde Hçurum kenanna kadar gel» miş, dost düşman: Ha gitti, ha gidiyor, diye kimi elem, kimi sevinç duyarken, bir çocuğu çıkıp memleketi ba «fetret» devrinden kurtarmıştır; fakat bu uçurumların en korkuncuna Tiirkiye türlü siyasî faaliyetlerin bir kısun idarecilere Içirdiği gaflet şarabiyle mest olarak girip mağlup olduktan sonra yaklaşmış, hattâ bir bakıma «Sevr» muahedesiyle düşmüştür bile. Bu ümitsiz ve bitmiş halinde Tür kiyeyi canlandırıp galip düşman kuvvetleri karşısına sadece millî inanç ve azmiyle dikilen, karşı koBolşevik ihtilâlinin 47 nci yıldönümü şenliklerinl Lenin'in Mozelesi yan ve bu milletin kanındaki yaşanin üstünden izleyen Komünist Iiderlerden üçü: Soldan sağa ma kuvvetini maddileştirip Türkiyeyi taze bir devlet ve galip bir milMikoyan, Çu En Lay ve Podgorni Moskova 9, (a.a. A.P. Radyo) Bolşevik thtilâli let olarak dünyaya tamtan Mustafa tarihimizin en büyük nin 47. yıldönümü münasebetiyle Moskova'ya gelmiş olan Kemal, olmuştur. Bu bakımdan kurtancısı büyabancı komünist liderleri, herhalde Kremlindeki yeni yük evlâdını Tiirkiye ne kadar tâiktidar mensuplanyla görüşmelerde bulunmak üzere bu ziz etse azdır. başladı İki lider Fransa ile Batı Almanya arasındaki ihtilâflı konulan halletmeye çahşacak Paris 9, (a.a. AP Radyolar) De Gaulle ve Batı Almanya arasındaki, Ortak Pazarın tarım politikası ve NATO çok taraflı nükleer gücü konularındaki anlaşmazlıkları halletmek amacıyla dün Parise gelen Alman Hıristiyan Demokrat Partisi Başkanı Konrad Adenauer, bugün de Gaulle'l» görüşmelere başlamıjtır. Adenauer'e yakın çevrelerden belirtildiğine göre, kendisi Fransa Hükümetine, Alman tarım ürünleri fiyatlarınrn, çiftçilere tazminat ödemek bahasına dahi olsa Almanya tarafmdan azaltılacağını ve bu suretle Ortak Pazar içinde ortak tarım ürün leri fiyatları temin edileceğini izah edecektir. Öte yandan, çok taraflı nükleer kuvvet meselesinin tarım fiyatları meselesi kadar kolay halledilemiyeceği belirtilmektedir. General de Gaulle'ün aleyhinde bulunduğu bu proje konusunda, Konrad Adenauer, Fransanm bu tutumu hakkmda ne düşündüğünü şimdiye kadar açıklamamıştır. Fransız diplomatik çevreleri, NATO içinde bu konuda bir anlaşmazlık başgöstermemesi için, Amerika Başkanı Johnson'un meseleyi bütün NATO üyesi memleketleri ile birlikte baştan gözden geçirmesinin ihtimal dahilinde bulunduğunu belirt mektedirler. Diğer taraftan bugün Washingtonda Dean Rusk ile temaslara başlayan Belçika Dı|işleri Bakanı Spaakın da, NATO içindeki Fransız tutumu konusuna temas edeceği tahmin edilmektedir. Çok taraflı NATO nükleer gücü mevzuunda Spaak'm Fransa tarafın dan ileri sürülen görüşmeleri savunması beklenmektedir. Fransa, bu nükleer gücün Batılı ittifakı sarsacak mahiyette olduğuna inanmakta dır. Belçika, bu NATO gücünün kurulması fikrini hayli soğuk karşılıyan ülkelerden biridir ve projenin tahakkuk ettirilebileceğini ispat ga yesiyle karma mürettebatla idare edi lecek Amerikan destroyerine personel göndermeyi reddetmiştir. Öte yandan, 1947 komünist H ihtilâlinin bastırılmasından ş sonra Yunanistandan demir jğ perd* gerisi memleketlere ka 1 çan ve Hükümetçe Yunan uy g rukluğundan çıkanlan ko ş münistlerin de durumu yeni §§ den 8OTdengecirileçektir. s ler. g Bu sabahki Temsilciler Meclisi toplantısında Lfberal Demokrat Parti üyelerinden bir kısmının karsı koymasına rağmen Başbakan lığa getirilen Sato'nun kendi partisi içindeki en büyük rakipleri eski Dışişleri Bakanı Fujiyama Te Imar Bakanı Kono'dur. If«w Tork Herald Trlbun» CUMHTJRİYET cSuyun yolu nerede?» Nitekim Cumhuriyetçi Partinin liberal kanadını temsil cdenlerden biri olan New York Senatörü Jacop Javiti, Goldwater'ı, parti liderliğinden çekilmeye davet etmiştir. Seçim kampanyası sırasında Goldwater'ı desteklemekten kaçınmıs olan Senatör Javits, «3 kasım seçiminin »onuçlan, Amerikan halkının tenatörün radikal görüşlerini reddettiğini gösterdi» demiştir. Senatör Javits, Cumhuriyetçi Partinin yeni bir dinamizme ihtiyacı olduğunu belirterek, parti liderliği makamını işgal edecek,şahsın, bütün görüşleri temsil etmesi gerektîğini ıSzlerint Slâvt elmiştir. Goldwater'ı destekliyenler Javiti ııraıiyle Portekiz, Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret etmek üzere bugün uçakla New York'tan hareket etmeden önce konusmuştur. Goldwater iae «eçimi kazandığı Güney eyaletlerinin Cumhuriyetçi Parti teşkilâtı ve eski Başkan Yardımcısı Nixon tarafından savunulmaktadır. Nixon, Rockefeller'i partiyi ikiye bölmekle suçlamakta, bugün için yapılması gerekenin Gold\vater'ı ve onun adamı olan parti Genel Sekreteri Burch'ü desteklemek olduğunu söylemektedir. TURK KÜLTÜRÜ SAYI25 "ATATÜRK SAYISI,, Olarak çıktı. 1964 Kasım ayına ait bu sayıda şu yazılar vardır: Prof. Dr. İ. Kafesoğlu : Bir Türk kültürü yok mudur? Prof. Dr. H. İnalcık : Türkiye'de Cumhuriyet fikrinin gelişme safhaları, Prof. Dr. A. Caferoğlu : Atatürk ve Şark Milliyetçiliği dâvası, Doç. Dr. E. Kuran : Atatürkçülük Nedir? Doç. Dr. F. Timurtaş : Atatürk'ü Anlamak, Cemal Kantar : Atatürk ye Türk Milliyetçiliği, Şevket Kutan : Atatürk İçin, Dr. F. Tevetoğlu : Atatürk'ün Sovyet Politikası, Tahsin Ünal : Harb Okulu Tarihi ve Mustafa Kemal, A. Deliorman : M. Kemal'in Askerî Ataşa olarak Bulgaristan'daki faaliyeti, Necmettin Esin : Mustafa Kemal Samsun'da, Şükrü Ali Ögel : Millî Mücadele sırasında Atatürk'e ait bir kaç hâtıra, ^ M. Şakir ÜlküUşır : Atatürk'ten iki hâtıra. f Abdülkadir İnan : Atatürk devrine ait hâtıralar, \ Tuncer Gülensoy : Atatürk Kronolojisi, M Bibliyografya. / 76 sayfa 1. Lira, Yıllık Abonesi 12. Lira, ^ Yazışma ve Ödenıe Adresi : ' Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü P. K. 14, ' Kızıl Çin Başbakam Çu En Lay ile diğer 12 komünist memleketinln ileri gelenleri hakkmda her hangi bir bilgi verilmemekte, bunların hareketleri resmen gizli tutulmaktadır. Fakat iyi haber alan kaynakların belirttiklerine göre komünist liderleri hâlen Kremlin Şefleriyle, Komünist Blokunu ikiye bölen hususlar hakkmda görüşmeler yapmaktadırlar. Pekindeki Sovyet BüyükelçiliGörüşmelerin, «âbık Sovyet Şefi Kruçefin bir Komünist Zirve Kon ğinde tertiplenen kabul resminde feransı teklifi etrafmda cereyan etti konuşan Pekin Belediye Başkanı ği anlaşılmaktadır. Pen Chen, geçmişte iki memleket Sovyet Partisi Başkanı Brejnev ve arasında bazı ayrılıklar olduğunu Başbakan Kosigin'in bu aksam diğer ve bunların kaçınılmaz bulundukomünist liderlerine bir ziyafet ver ğunu kabul etmif fakat her seye diği öğrenilmiştir. Ziyaretçilerin hiç rağmen Kızıl Çin ve Sovyet millet olmazsa yarına kadar Moskovada ka leri ile bütün sosyalist memleketlacakları sanılmaktadır. lerinin ve dünya ihtilâlcilerinin Fransız Komünist Partisi Sekreteri birleşeceklerini ileri sürmüştür. Georges Marchais geçenlerde Moskovadan geri dönmüş ve Paris'te, Sov Kabul resminde Kızıl Çin Cumyet liderlerinin kendisine, Pekinle hurbaşkanı ve diğer ileri gelen her hangi ideolojik bir uzlaşma ci »ahsiyetler de bulunmuşlardır. Amerikan emperyalizmi hetine gitmek niyetinde olmadıklaPen Chen, Amerikan emperyarmı söylediklerini bildirmiştir. Fakat anlasıldığına göre Kremlin, Pe lizminin Kızıl Çin Sovyet dayakin ile olan ayrıhğı azaltmak arzu msması karşısında ergeç yıkılacalundadır. ğını ileri sürmektedir. Pekinin aeıklamalan Moskova'daki siyasi gözlemciler, Komünist Çin bu arada diinya Kızıl Çin'in bir yıl önce kullandıda hiçbir kuvvetin Moskova ile o ğı ağız ile son günlerdeki ağzı aralan bağlarını koparamıyacağını id sında büyük bir fark olduğuna dia etmiştir. dikkati çekmişlerdir. Pekinde yüksek bir sahsiyet bu Pen Chen'in konuşması «Kızıl sözleri söylerken, Komünist Çin Çin ile Sovyetler Birliğı arasınBaşbakam Çu En Lay da Mosko daki yıkılmaz dostluğun» uzun süvada Sovyet liderleriyle görüşmek re devam etmesi temennisi ile son teydi. bulmaktadır. rada kalmağa devam etmektediıler. II ci ilân İstanbul Bankası T.A.Ş. Sermaye tezyidine iştirak eden hissedarlarımızm, taahhüt ettikleri »ermaye hisselerinin 5 nci apel olarak % 10 unu ödemeğe dâ%et olunmalarına, İdare Meclisimizin 8 Ekim 1964 tarihli, 633 sayılı toplantısında karar verilmiştir. Esas Mukavelenamemizin 15 ci maddesine nazaran, işbu tediyatın gazetelerde neşir edilecek olan 3 cü ilânımız tarihinden itibaren azamî bir ay zarfmda yapılması lâzımdır. Sayın Hissedarlarımızm taahhüt ettikleri sermay» hisselerinin % 10 larını subelerimizüı veznelerine yattrmaları rica olunur. İlâncılık 2977 13739 İdare Meclisi Riyasetinden Mustafa Kemal, sadece bir harbl kazanmak ve Türkiye Cumhuriyetini kurmuş olmakla yetinmemiş, onu muasır medeniyet seviyesine çıkannaya matuf bir çok iııkılâplara girişmiştir. Bunlar da kolay olmamış, yer yer isyanlar olmuş, tarif edilmez zorluklarla karşı karşıya gelmiş, milletin ilerleme azminin hiç bir zaman zaafa uğramasına yer vermemiş, mücadele etmiş ve hâlâ «Atatürk» ilkeleri diye andığunız başka milletlerin asırlarda elde edebildiği nice refonnları memlekete getirmiş, yerleştirmiştir. Bu arada en büyük işlerinden birisi Türlriyenin devlet ve cemiyet telâkkisini değiştirerek Batılı medeniyete katılması olmuştur. Ama neyliyelim ki «Atatürk» de her fâni gibi gözünü bu fâni hayata kapamış ve tarihteki emsalsiz ve erişilmez yerine çekümiştir. Şimdi bize düşen her an bu büyük kurtancımn bize gösterdiği yolda tereddütsüz yürümektir. Kabul etmek lâzımdır ki bu yolda onun istediği kadar ve ondaki kadar hızla yürüyememekte ve ara sıra bu kusurumuzu görerek «Atatürk» ü ve Atatürkçülüğü hasretle anmak tayız. Ama suraya dikkat lâzımdır ki, bu büyük adamın ölüm gününde, ondan ayrümanın, ondan yoksun kalmanm elemiyle yanıp yakınmakla yeterli bir hasret göstermiş olmayız. Atanın ölüm günü, onun her hâtıra tarihinden daha ağır bir şekilde bize Atatürk'ün yolunda yürümek, inkılâplanm pekleştirip yerlcştirmek ve Türkiyeyi Batı medeniyetinin en parlak mevkiine yükseltmek vazifemizi şiddetli elem hislerimiz içinde bize ihtar etmektedir. Benee Atatürk'ün ölüm gününde her birimizin ona karşı taşıdığı hür met ve bağülığı bu vazife hissini daha derinden duyup yolunda daha tereddütstiz yürümekle göstermemiz lâzımdır ve ona karşı can. dan bağlıhk ve hasret ancak böyle gerçekleşir. Bu mfinasebetle yapılan toplantılann ve hâtıralarmı anmalann mânagı ve gayesi budur. B. FELEK J Çankaya ANKARA J Şimdiye kadar çıkmış sayılar adresimizden istenebilir. f Başbayilik : BATEŞ, Cağaloğlu İstanbul. Bayilerin bu f raya başvurmaları rica olunur. t Cumhuriyet 13754 «Sınırlarımızı korumak için gerekirse komünist olacağız» Puom Penh, 9 (a.a. A.P.) Kamboçya Devlet Başkanı Prens Norodam Şihanuk bugün bir konuşma yaparak: «Sınırlarımızı korumak için gerekirse komünist olacağız» demiş ve Gıineydoğu Asyanın tarafsızlığmı sağlamak için Hindiçinideki devletlerin bir konferans toplanması teklifini yenilemiştir. Prens Sihanuk yahıızca Güney Vietnamm Batı ve Doğunun kontrol ve garantisi ile tarafsızlaştmlmasının barışı sağlıyacağı ve aynı zamanda Kamboçyanuı meselelerini çözümliyebileceği kanısında olduğunu ifade ederek sözlerine son ver miştir. Tunus, 9 (a.a. Radyolar) Tunusta dün yapılan seçimlerin kesin sonucu alınmıştır. Buna göre, Burgiba, kullanılan 1,256,615 oydan 1,255,152 sini alarak beş yıl süre için yeniden Başkanlığa seçilmiştir. Habib Burgiba, 1957 yılı temmuzunda Tunus Milli Meclisi tarafından Başkanlığa getirilmiş, bundan beş yıl önce yapılan seçimde de oyların yuzde 91.4 ünü kazanarak bu mevkii muhafaza etmişti. Dünkü seçimlerde ise Burgiba'yı destekliyenlerin oranı Vo98 e kadar yükselmiştir. Burgiba rakipsiz Başkan adayıydı. Burgiba yeniden Başkan seçildi CHEVROLET f] İMPALA1963 NUHUN BEDAVAxPİYANGOSUNDA KAZANABİLİRSİNİZ... MAKARNASI Güney Vietnamda öldürülen Amerikah sayısı 220 ye çıktı Saigon, 9 (A.P. • Radyolar) Duo Hoa yakınlarında nöbet tutan GUney Vietnamlı bir birliğe açılan ateş sonunda iki Vietnamlı subay ya nında bir Amerikalı subay da öldurülmüştür. Dünkü Amerîkahyla beraber, 1961 denberi Vietkong gerillalarının öldürdüğü Amerikalı sayısı 220 ye yükselmiştir. Yemende Kıralcılara «ateş kes» emri verildi CSdde, 9 (a^.) Yemen Kıralcılannın radyosu, îmam Bedr'in Baş bakanı Seyİülislâm Hasan Bin Yahya'nm, Cumhuriyetçi Yemenlilerle Mısırlı kuvvetlere karşı savaşların durdurulmasını emreden bildirisini bir kaç defa yayınlamıştır. Büdirl, «ateş kes» in, Suudl Arabistan Kıralı Faysal ile Başkan Nâsır arasında vanlan bir anlaşma olduğunu ve bu anlaşma gereğince, çarpışmalara mahdut bir deneme devri boyunca ara verileceğini belirtmektedır. Bildiride, «Mısır komutanlığının birliklerini Yemen'den kesin olarak çekme konusunda samimî olup olmadığını, bu devre içinde anlıyacağız» diyen Bin Yahya, ayrıca İmama sadık kalan bütün halk birlikleri komutanlarını, ihtij'atı elden bırakmadan ve karşı tarafın anlaşmayı ihlâl edebilecek her hareketine karşı koymaya hazır bir vaziyette bulunmak şartiyle, ateş kesmeye dâvet etmektedir. Bildiride ayrıca, bu «ateş kes» anlaşmasının, Mısır birliklerine güneye doğru çekilme ve ordunun diğer birliklerine iltihak ederek, Yemen topraklarını tahliye imkânı vereceği üzerinde durulmaktadır. SINCER 10,5 ayak içi EMAYE S YU. GARANTtLl 1 2 BUZDOLABı 290 milyon senelik yengeç fosili Dublin, 9 (a.a.) Irlandada Ballybrophy şehrinde bir evi yıkan iki demiryolu ışçısi bir kireç taşının içinde, 290 milyon senehk fosilleşmiş bir yengeç bulmuştur. SINCER SINCER 5 SINGER <B9) dokuı TRANStSTORLU 5 SINGER(A7) redi TRANStSTORLU 1 0 OİKİŞ MAKİNESİ 113Y1U.İKTECRÜBE MEŞHUR SINGER SERVtSİ Atina fare istilâsına uğradı Atina, 9 (a.a.) Atina, son günlerde görulmemiş bir fare istilâsına uğramıştır. Şehirde kedi büyüklüğünde fareler sokaklarda bile dolaş maktadır. Sağlık Bakanlığı ve belediye ortaklaşa çalışmakta ve ıstilâya uğrıyan evleri ve dükkânları temizlemeye çalışmaktadırlar. Farelerın birdenbire ortahğı kaplamasına sebep, eski evlerin, yerlerine yenileri yapümak üzere, yıktırılmasıdır. 1 0 RADYO 50 KOL SAATİ PİYANGOYA iştirak edebilmek için: Nuhun ANKARA MAKARNASI paketltrınden her rungı birinin (Ka||ıt vtya naylon ) rınkli etikttlırindın 6jıdıdını arkaıında okvnatlıatfrMinızya • iilı bir zarfa koyarak Huhun ANKARA MAKARNA fabrikası Antara adrttin* posttlijrınız.. KUM NUMAMURIIMZ âDAESİNİZC OERHAL «ONDERİLECEKTİH ^ Ecevit Brüksel' de Brüksel, 9 (a.a.) Turkiye Çalışma Bakanı Bulent Ecevit, bugün trenle Holândadan Brüksele gelmiştir. Bakan üç gün Belçikada kalarak muhtelif maden bölgelerini ziyaret edecek, Belçika Çalısma Bakanı Leon Servais ve Sosyal Yardım Bakanı Edmond Leburton ile, Belçikada, özellikle kömür madenlerinde çalışan Türk işçilerinin çahsm» sartlan hakkmda müıaksıt J 15 guu evvel ebediyete intıkal eden değerll varlığımız Urfa eski mebııslarından cenaze merasimine katılmak, telgraf çekmek, telefon etmek ve blzzat eve kadar zahmet etmek suretiyle derin acımızı paylaşan akraba ve dostlarla kadirşlnas hareketlerinden dolayı, Emekll Öğretmenler Cemıyeti Başkan re üyelerlne sonsuz çüirsn ve mlnnetlerlmlzi arzederlz. Merhumun Esi ve Çocukları m, 13751 TEŞEKKÜR REFET ÜLGEN'in ^ M13I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog