Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

tKt CUMHURÎYET 10 Kasım 1964 IIIIIIIIIIIIIIIHItlHHHMIIII Mormonlar SAN FRANCISCO MEKTUPLARI • 1 Arkadaşmın ağzından DUŞUNCELER Chicago'dan bindiğimiz trenle Amerika'jı batıva doğru ikı gece \e ikı gıınduzde geçerek Pasifik kıyılarına ulastık. Arada yalnız Salte Lake City'de üç günlük durağımız oldu. Bu uzun jolculuğun tren penceresinden ormanlar, nehirler, dağlar, çoller, ovalar, çiftlıkler, kentler, bereketlı ve bereketsız topraklar bir smem3 seridı gibi geçti. Kalemı elıme ancak San Francısco'da alabıldım. Anlatacaklantnın basında Salte Lake City \ar. Amerikanın göbegınde, Batı ve Doğu dunyasının din sorunları bakımından bana genış dusünceler getiren bir sehır bnldum. Mormonlann jehri! Bu kenti, bu kentte yaşıyanlan, inançlarijle öğrenmeğe ve sonra da öğrendıkierimden sonuçlar çıkarmaya çalıştım. Tüz yirmi dort yıl once tohumları atılan bu yeni din ıçin basınımızda saman zaman bazı vazılar çıkar. Ancak bnnların gerçekleri tümuyle vansrttığını sanmıvorum. Salte Lake Cıtv, adından anlasılacağı gibi, bir bılvük tnzlır gBl cıvannda kurulmus ikı vuz bın nufuslu bir sehır. Sırtını tepelere vermıs. Yukseklerde sirin evleri, ovava doğru vuksek apartmanları, duzenli yolları, sırın halkı, kantı saran çesitli fabrikaları, buyuk mağazaları, bahçeler içindeki Üniversitesiyle ınganın vüzüne gülen bir kent. Salte Lake City, Utah eyaletinın merkezı. Demek ki, Amerıka'nın siyasi havatında da Snemli soEÜ olan bir cemaat Mormoniar. Utah'ın jıızde yetmış besı; Salte Lake Cıtj'nın vuzde altmışından fazlası Mormon. Zaten kenti Mormonlar kurmuşlar. Bu kurulus Mormonluğun tarıhıne ve efsanesıne bağlı. Efsanenın baslangıcı 1820 vılına raslıvor. Bız Tanzımat'ın ılânına vakınlaşmışken Amerıka venı bir dıne gebe kalmak uzere\di. Mormonlann Pejgamberı Joseph Smith adında bir gençtı. New York evaletınin bir ormanmda Tanrının \ e îsa'nın Joseph Smith'e gorunduğıine inanırlar Mormonlar Bu olavdan üçbuçuk j ı l sonra da Moronı adlı bır melek, Mormonlann altın vapraklara yazıh kutsal kitabını Joseph Smith'e teblıt etti. Mormon pevgamberi teblıği Ingılizceve çevirdi. Ve 1830 da basılan bu kıtap etkısını gostermekte gecıkmedi. Hemen o vıllarda bır Mormon kilisesi kuruldu ve hızla gelisti. Mormonlar, Mississippi Nehrı kıyısında Navoo sehrini kurdular. Buyuk bır kilise insa ettiler. Çok kadınla evliliği kabul etmişlerdi. Ve gıttikçe büyüyordu cemaatleri Fakat Mormonluğa karsı toplumda kabaran düsnıanlık, bir avaklanma ile son buldu. Joseph Smıtb'i astılar. Smith'e inananlar çevrelermı saran husumet karsısında Batı'ja goç etmek zorunda kaldılar. Yeni liderlen Brıgham Young yönetimınde çoluk, çocuk, ıhtivar, eenç, arabalarla çolleri ve dağlan astılar. Bınlerce kilometre btede bugünku Salte Lake City'ye vardıklan zaman Brıgham Young durdu ve : tste burası! dedı. Karar 1847 de verıldığıne gore hemen hemen yuz vıl olmus. ö l ç u olarak gene bizim Tanzimat'ı hatırlıyalım. Demek ki, Tanzimattan sekız j ı l sonra Mormonlar, Amerika'nın batısında, vabşi ve bos bır arazive jerlesmeve karar vermisler. Şimdi o insan eli değmemıs topraklarda mamur bir sehir, müreffeh bir halk, tüten fabrika bacalan, kazılan tnadenler, tiretilen elektrik gbze çarpıyor. tsrael, ilhamını Mormonlardan mı almıştır, bılmiyorum. Yirminci ydzyılda kutsal kıtabın yapraklan arasında yaşar görünfiyorlar Mormonlar Onlara sorarsanız Hıristiyandırlar. Gerçekten de Mormon kutsal kitabının yanından Incil'i eksik etmiyorlar. Benim asıl merak ve ılgimi çeken bugün kilisenin basında bulunan en bu\uk din adamlanna «Peygamber» demeleri oldu. Bu en Miksek makamı isgal eden Mormon, bir çesit kilise ıçı seçımle gelıvor oraıa Buna rağmen o makama geçtikten sonra Tanrıvla temas halıne geçtigine de ınanıyorlar. Yani Mormonlar pevgamberden vana hıc eksik kalmıyorlar. Şımdi basta bulunan zat dokuzuncu «pevgamber» imiş. Ve bu kntsal mertebede Tanrısal ılıskıler kurması tabıî imis. Salte Lake Cıt\'\ı dolasırken hep bunu düşündüm. Bir sehre bakıvorum, bır Brıgham Young Ünıversıtesine ki on dört bin öğrencısı \ar , bır de «pevgamber» ın oturduğu >ere Hey gidi dunva! ile T. II. .'. Avrııpaıla 4 lıiirıı açıyor Frankfurt ve Vıjanada tetkık ler yapan Ulastırma Bakanı Ferıt Alpıskender, Denızcıhk Ban kasının jakında Munıh, Vıyana, Frankfurt ve Erukselde sube açacağını ve orada çahşan ısçı lerın do\ız ve dığer ıslermı vap mak ıçın buroların, kendılerı. ne yardımcı olacağını soylemıştır Dovız transferı ve dığer banka muamelelerı de sevahat ıslerı vapacak burolarda Turk Havra Yolları ile Denızcıhk Ban kası muşterek çahşacak ve bu suretle masraflar varıvarıya odenecektır ATATUR Ycızan : Kâzım OZALP Ataturk ile 67 vıl once Manastır Askerı Idadısınde tanıştım Benden bır sınıf ılerde ve sınıfının en çalıskanı ve zekısı ıdı Çok çalısır ve arkadaşlarını da çalıştınrdı Daha o zaman hukumetın ıdaresını tenkıd eder, tarıh hocamız Tevfık Bey Roma împaratorluğunun ınkıraz bulması sebeplerını anlatırken Mustafa Kemal bunu Osmanh Imparatorluğuna benze. tır, bu ıdarenın de ınkıraza doğru gıtmekte olduğunu soylemekten çekınmezdı Hocaları ve arkadaşları tarafından çok sevı lırdı Sıhhatlı ve neşelı ıdı Koşmak ve atlamak gıbı oyunlara katılmaz yurur ve kendı kendıne idmanlar vapardı Cuma tâtıllerınde Manastırda Kavaklaraltı kahvehanesıne arkadaşlar ı'e beraber gıder, orada tavla oynar, konuşurduk. Harbıye ve Erkanıharbıye Okullarında da beraber bulunduk. Buralarda da değerlı vasıflarını gostermış, memleket ışlerıyle de ılgılenmekten gerı kalmamıştır. Sultan Hamıdın ve Hukumetının aleyhmde konuşur bu ıdarenın j ı kılması ıçın gızlı faalıyetlerde bulunurdu. Bu yuzden Erkânıharbı>e Okulunu bıtırdığı sene tevk t edılerek Beşmcı Orduya surulmuş tu Selânıkte bulunduğumuz zaman larda rutbesı Kolağası ıdı Erkanıharbıye hızmetlerınde ve çeşıtlı va zıfelerde beraber çalıştım Daha gençlığınde onun ustun kabıhvette olduğunu gosteren davranışları vardı 31 Mart ısvanının bastırılma sı ıçın Rumehden tertıplenen hareket ordusunda onemlı vazıfe almıştı. 1910 da Arnavut ısyanı tenkılı ıçın oralara gıden Harbıye Nâzırı Mahmut Şevket Paşanm karargâhında da beraber bulunduk Mahmut Şevket Paşa, orduda yapmajı duşunduğu islahattan bahseder, mutalâalarımızı sorardı Bır gun orduda kıyafet hakkında ne dusunduğumuzu soıdu Herkes bır şey soyledı. Mustafa Kemal Fesın hıç pratık olmadıgı, şapka gıydırıl mesınm uygun olacağı mutalâasmda bulundu. Mahmut Şevket Paşa bunun ıfadesının bıle mahzurlu olduğunu, ancak sıperlıksız başlık duşunulebıleceğını beyan ederek sozu kestı Işte Mustafa Kemal, daha o zaman boyle duşunur ve soylerdı O 1908 Meşrutıyetı Idaresının Turk mılletını lâyık olduğu medenıyet sevıyesme yukseltemıyeceğını anlamıştı Turlu tenkıdlerde bulunu vor, mıllı hâkımıyete dayanan bır ıdare duşunuvordu Bıımcı Cıhan Harbmde, Çanakkalede gosterdığı yararlık ve başa rılardan oturu mılletımızuı çok sevgı ve guvenını kazanmıştı. Yunan ıstılâsma karşı vatanı savunma>a kalkışan mılli kuvvetlerımızm başına geçtı, dahıyâne sevk ve ıdaresı ve mılletımızuı sonsuz fedakârhkları sâyesmde vatanımızın kurtarılmasını sağladı, ama her ış bıtmış değıldı Turk mılletının cıhan onunde ıtıbarını yukseltmek ıçın ortadan kaldırılması gereken bırçok engeller vardı Onun ornek vasıfları ıçınde ınkılâpçılık başta gelır 23 nısan 1920 de Ankarada toplanacak Bırıncı Buyuk Mıllet Meclısı ıçın seçım yapılmasını tebUg etüğı zaman bır sualıme cevap olarak vazdıgı şıfrelı telgrafta bunun bır muessesan meclısı olacağı nı, fakat bu kelımenm şımdılık telâfuz edılmemesım bıldırmıştı Bun dan, Cumhur.yete doğru gıtme ka rarında olduğunu anlamıştım Yunan ordusu memleketımızden çıkarıldıktan sonra saltanat ile hılâfetın ayrılması ıçın teşebb ıse geça Buvuk Mıllet Meclısı bu ka rarı vermekle mılli hâkımıyet esa sı kurulmus oluyordu Bu, Cumhuııyetten başka bır şey değıîdı, fakat tam şeklı ile Cumhurıjet ılanı ıçın musaıt zamanı bekledı Dusjn duğu ınkılâpların her bırını dıkkatle hazırlar ve zamanı gelınce cesaretle tatbık etmekten çekınmezdı. Cumhurıvet rejımıni kurdu, batı medenıyetını Turkiyeye yerleştırmek azmınde idı. Bütun kuvvetıyle çalıştı, sağlam v» kuvvetlı ıdı O arkadaşlar arasında kuvvet denemelerı yapar, ustunlukler gos terırdı, hastalıklı değıldı, hafıf ra hatsızlıkları a>akta geçırır, hastalık jatagma gırmekten kaçınırdı. 1937 yılında mukavemetı azaltmaya başladı, vucudunda rahatsızlıklar hıssettığmı sojluyordu Bu halleıın vahım bır hastalığm baslangıcı olduğunu ılk zamanlarda anlaşılma mıştı, fakat sonraıarı doktorlarımızın ve Fransadan getııılen mutehassıs doktor Fısenje'nın muaye neleu netıcesınde hastalıeın (Sırozl olduğu anlaşıldı, fakat gunden gune takatı kesıldı, yatağa gır memek istıyor, ama hastalık ılerhyordu, nıhayet Savarona yatında ıstırahate çekıldı. Bu halde iken bıle memleket ışleri ile meşgul ol maktan geri kalmazdı. Yatta onun yanında vekıller heyetı toplantıla rı yapılır, yatağında yorgun halı ile fıkırlerını sojlerdı Ben o zaman Mıllî Mudafaa Vekılı ıdım Bır toplantıdan sonra yalnız yanında kalmamı ışaret etti. Hastaü gmın vehametmı bıldığını uzuntü ile anlattı Doktorlara sorarak ve bır kıtap okuyarak oğrenmıştı Te sellı ıçın soyhyecek bır kelıme bulamadım «Hatayın acele kurtarılmasını istiyorum, Makedonyada bıze karşı yapılan sıvası komıte »eş kilâtını bilirsm. Her ne icap eder se japın» dedı Bu sozlerı sovledık ten sonra rahatlamış bır halı vardı, musterıh olmasını soyledım Sa varona >atmdan sonra Dolmabahçe Sarayına nakıl edıldı. Cumhurı vetın on beşıncı yıldonumunde hıpodromda halka bır nutuk ırad etmek ıstıvordu Hazırhklar yapıldı. fakat Ankaraya gıtmeye takatı yet medı. , Ataturk ve Gençlik Yazan: Sabahattin SELEK Ataturk'un nutukları ve demeç vermektedir. Bir de nutkun hazırlerı 1687 sahıfe tutmaktadır Ku landığı ve okunduğu tarihten onmandan, ihtilâlci ve devlet kuru ceki olavları hahrlavalım: + Kasım 1924 Terakkiperv el cusu olarak nutuklarında. demecCumhuriv et Fırkasının kurulerinde değinmediği konu \oktur lıışu dhehıliriz Ic ve dış polıtika, eko+ Subat l")2î Doğuda Şeyh Salt nomi, sanat, dıl, tarih, askerlık. fel isvanının başlayışı. sefe meselelerine, kadar vuzlerce * Mart 1925, Takriri Sukun Kakonu uzerınde soz sojlemiştir Top nununun kabulu. lum havatının her alanını kavra+ Hazıran 1925, Terakkiperv er >an buııca geniş bir lıteratur içinFırkanm kapatılışı. de. Atatuık'un tabii olarak. bazan ir Haziran 1926, Izmir suikasti, birbirine karşıt sozlerine de rastmahkemeler ve idamlar. lamaktayız. Ne yazık ki. Ataturkun Butun bu olavlardan sonra, bukonuşmaları, henuz ciddi ve ilmî bır tarzda incelenmiş, eleştirilmış vuk bir sivasi mııhasebe olan nutve değerlendirilmiş değildir Hcr kıı hazır'avışında. Ataturkun içinkes, O'nun her hangı bir sozunu de bulunduğu Dsıkolojıvi anlamak ele alıp, işine gelen anlamı vere guc değildir. Öyle sanıyoruz ki, rek kullanmaktadır. Bu, bo>le su Ataturk'un kadroya gıtmekten karup gittikçe, ne Ataturk'u anlava cınmasında. Ittihat ve Terakkimn Kanaatibiliriz, ne de vaptıklarmı ve >ap huvuk etkisi olmuştur. mizce, Halk Partisini kurarken hu mak istedıklerini drneğe iltifat e<mevişi de. aynı se* bebe davanır Gerci. CHP AtaturkAtaturk'un, kurduğu rejımi çenç un partisi olarak kalmak ve eserliğe emanet eden sozlerı, tazeliğini lerini savunmak yolunda gavret ve heyecanmı hiç bir zaman yitirsarfetmekten jreri kalmamıştır. Famemiştir. Ozellikle buhranlı gunle kat. O'nun olumunden bir sure rimizde bu sozlcr çokca tekrarlasonra, Halk PartKinden koparak nır. Emanetin bekçisi Turk Rcııçlikarsısında cephe kuranlan da. Halk ğini ise, L'niversite oğrencileri temPartisinin tasfijesine yonelen tesil ederler. Ataturk, eserini, neden şebbusleri de gorduk. Her halde, geııçlığe emanet etmiştir? Bunun biraz da insanlarla partilerin kaanlamı uzerinde duşunce1erimİ7İ deriııdeki benzerlik. Ataturk'u, ema ozet olarak belırtmeve calışacajız. netine başka bir sahip aramava zor Rejimler, genellikle sınıflara dalamış olsa gerek vanır. Sınıf farklılaşması belırli bir hale gelmemıs memleketlerde de. rejımleri ayakta tutan ve yaşa Ataturk'un gençlik hakkında, tan kadrolardır. Her iki tip top başka. başka zamanlarda sovledilumda. reiımlerin davanağı olan ği sozler uzerinde dıkkatle durukuvvetler muesseseleşmev e ffide luııca. gençlik devimivle insan om rek, rejımin «urekliliğini sajlama rıınun belli bir çağından cok, gele va calışırlar Bu açıdaıı, Ataturk rek nesilleri kasdettiği anlaşılıvor. Turkivesine ve Ataturkun duşunce Nitekim, 39 Ağustos 1924 gunu leri.vle davranışlarına hakınca du Dumlupmar'da Başkumandanlık rum şovle gorıınmektedır: Mevdan Muharebesinin ikinci yılTurk toplumu, Batılı aıılamda donumu vesilesi}le soylediği nııbir sınıflaşma çağına çirmemiştir. tukta «Gençler!» dive seslendikten Ataturk de. bu gerceği boyle go hemen sonra «EY YÜKSET.EN YErıır ve bojle kabul eder. Hattâ. Nİ NEStL! ISTIKBAL StZINDlR. memlekette smıfların bıılunmavışı CCMHURIYFTI BIZ KURDVK; m bir sıhhat ve kuvvet işareti sa ONU tLÂ VE tDAME EDECFK >arak, «sınıfsız ve imtiyazsız bir SIZSÎNIZ» demektedir. Buyuk Nut kitleyiz» sloganını ortaya attığı bi kun sonunda. «Ey Turk Gençliği'» seslenişinin linmektedir. Su halde, veni rejime dive başlayan unlu sahip çıkacak her hansi bir sınıf son cumlesinde de, yfne gelecck yoktur. Ataturk, bu sebeple bir nesilleri kasdettiğini belirten ; u rejim partisi olarak, zaferden he sozler vardır: «EY TURK tSTİKmen sonra, Halk Partisini kurmaya BALININ EMJİDI!» Eeer. Ataturkun rejimi emanet girismiştir. Kendi deyimiyle, hedefi. bir «halk devleti ve hukumeti» ettiüi gençliğe verdiğimiz bu anmevdana getirmektir (1) Partiyi lanıda >anılmadıvsak, onumuze su de bu iki esasa, sınıfsız toplum ve gercekler çıkmaktadır: halk devleti veva hukumeti esas1 Ataturk, 1927 vilında, rejilarına gore duşunmuştur. «Halk min >erleştiği hakkında henuz tam Partisinin kadrosu butun millet bir inanç ve guven duyamamıştır. fertleridir.» (2) Bu sozlerden anlı2 Rejimi emanet edecek başka voruz ki, Ataturk, yeni rejimi yu biı sağlam kuvvet gorememiştir. (4) rutecek bir kadrova gıtmek n h e 3 Rriimin vaşaması sorumlulu tınde değildi Halbuki, butun tek ğunu eolocok nesillere bırakmak partili reiimlerde. parti. butun mil istemiştir leti temsil ettiğini iddia eder, faBu sorıımlııluğu, valnız üniversl kat, butun milleti kadrosu icıne telı gencler değil, butun bir nesil almaz Butun millet fertlerini kad duvmak ve taşımak zorunluğundarosu içine alan Halk Partisi ıse dır. •halka şi>asi terbive vermek için bir meklep» 13; olacaktı. 'Tp'AnadoIu ve Rumeli Müdafaai Ajatujk, rejinji gençlığe emanet Hukuk Cemiyeti Reısi Mustafa Keedefı sozlerivle bitirdiği buvuk mal imzâsrjre yayrnladığı 8. Nısan. nutkunu, 1520 ekim 1927 gunle tarıhli beyanname f2> 10. Ekim 1925 Akhısar Nut rinde, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultavında okumuştur. Normal ola kundan (3) Bahkesır nutku, 7 Şubat rak, nutkun. rejımi partive emanet eden sozlerle sona ermesi ge 1923 7 rekmez mıvdı Yahut, Ataturk, (4) Orduyu, bu yazının konusu •Bu neticevı, Turk milletine ema dışında tuttuk net edıvorum» diyemez mijdi? YuBak: 10 hazıran 1935 tanh ve 2771 karıda belirtmeje çalıştığımız hu sayılı Ordu İç Hızmet Kanunu, suslar, bu soruların cevabını azçok madde 34, 35 ve 36. •*• II1IIII111IIİIIM11111III1111III Lâstikİş Sendikası 123 iş yeri ile toplu sözleşme yaptı Turkıve Lâstık İş Sendikası, Lâs tık îs kolunda kurulu butun ıs yerlerını toplu ış sozleşmesıne bağ lamak ıçın çalışmalarına devam et mektedır Hâlen 123 ış yerı ile Toplu İş Sozlesmesı japmış bulunan sendıka, onumuzdekı gunlerde 6 ısve. rını daha toplu goruşmeye çagıracaktır. Bovlece Lastık Is kolunda toplu ış sozleşmesıne bağlanmamış olan ış jerı vok denecek kadar azalacaktır Bina ve arazi vergileri bu ay içinde ödenecek Bına ve arazı vergılerının ıkıncı taksıtlerının, Kasım avı jçınde o denmelerı gerekmektedir. Vergılerını, tanınmış sure ıçınde odemı yen mukelleflere para ce\3sı uy. gulanacaktır. Dığer taraftan, Hazıneye o d e n . mesı gereken gelır vergılerı ve sayım beyanları ile Kasım ayı tam bır vergı ayı halıne gelmıştır. Defterdarlık tarafından yapılan açıklamaya gore, yıllık beyannam»ler uzerınden tahakkuk ettırılen vergılenn uçuncu taksıtı, kazançlarını dığer gelırlenvle bırleştıren goturu mukelleflenn vergılerının uçuncu taksıtı, zırai ka zançları ile dığer gelırlerını b ı r . leştırmış olanların vergılerının de ıkıncı taksıtının bu ay ıçınde o denmesı lâzımdır. Ekım savım bevanı da a\nı sure çınde vapılacak tır kolayhkla lisan öğrenebilirsiniz Evınızde ve boş zamanlannızda kısa zamanda plâkla dınlemek ve k ı t a p l a takıp suretıyle en mukemmel sekılde ve zahmetsızce lısan öğrenebilirsiniz Talebe veiılenne koiayhk soğlamak ıçın Î İ 9 Lırolık kı fılmaz 22 plâk kıtop ve lugatı ile LINGUADISC UNIVERSAL ENGLISH Kursu yalnıj 15 Kasım a kodaf 2Î0 lıroya vefi lecektır Taşra ya posto devırlıdır ) NOT ucteı alınmadan gonderılır (P.oklar 3J Hasan Rıza Soyak Atatürke ait hâtıralannı anlatacak Ataturkun eskı ö z e l Kalem Mudurü Hasan Rıza Soyak, 12 arahk , Perşembeakşamı saat 18,3W da ŞLSI lı özel Dost llkokulu konferans salonunda Atatürke aıt hâtıralarını anlatacaktır PBATIK «LMANCA 8 plak kıtap ve tatlast lîb lırtdır AMERIKAN NEŞRIYATI BUROSU Galaltsırıy Lıon Magazası Yıaı No 7 Isiarıbul Mılfıatpass Caddesı No 61 Yenışehır Ankara Tel W 26 36 Tel 12 73 18 Ilâncüık 3380 13742 SYNTHOMYCETINE* 0 V Ü L ««m 0.50 gm X 3 Ovül 415 Kuruş Bol miktarda piyasaya arzedilmiştir. Scpdil JdmyartjfiöçSanaifüJl.$ Gümüşsuyu Cad. No. 96/2 Taksim İst. Tel : 446414 Reklâmcılık (4208) 13736 Sayın Doktor v« Eczacılara Yeni Müstahzar Yeni bir araba vapurımun omurgası atıldı Şehır Hatları Işletmesı, jenı bır araba vapurunun omurgasını dun Camıaltı T~rsanesınde kızağa koymuştur 58 metre bovunda yapıla . cak olan venı araba vapuru, 56 kamvon ve 1200 jolcu alabılecektır r: r» .10. kasım 193S günu' saat 9İI5 te Turkı>e CumhurıyeUmn. kurucusu Ataturk hayata gozlerini yumdu Olumune butun mıllet ağladı, genç lığe guvenı çoktu Buyuk Mıllet Mechsınde bır gun kursude konuşurken, «Benim nâcız vucudum bir gun elbette toprak olacak, fakat Turkije Cumhuriyeti ilelebet pâv idar kalacaktır» demıştı. Onun eserını korumak ve ılerı yurutmek tesellımız olacaktır. ISTANBUL TICARET ODASINDAN j Macanstandan 7313 gumruk tarıfeli DKP sac talep • edecek olan mensubumuz sanayıcılerm 21 11J964 tarıhıne • kadar Odamız Sanayı Şubesıne muracaatları rıca olunur. ; HHIMIHItlltMHMmMHMtHIIMIIIMtlMMIMtllMIIIIHHMIIHIMIIM^ GLISERİN \ DenizcJIJk Bankası T.A.O, dan Dort kalem muhtelıf cıns ağaç DESTERE TEZGÂH1 alınacaktır Son teklıf verme tarıhı 24111964 tur. Sartnameler bedelı mukabılı MALZEME MUDURLUĞU veznesınden temm edılebılır ı Basın 20966) 13746 (Basın 21001/13729) Hafif yağışlı geçecek Marmara ve Karadenız bolge • leri parçalı, çok bulutlu ve ntev. zıı hafıf vağıslı, dığer bolgeler parçalı az bulutlu geçecek, ruzgârlar genel olarak kuzey vc dofu vonlerden hafıf \e j e r ver orta kuvvette esecektır. KOÇTUĞ 'DENİZCİLİK İŞLETMESÎ M/S B 20/11/1964 4/12/1964 tarıhlerı arasında Hambuıg, Bremen, Rotterdam, Londra ve Anveıs Lımanlarından Turkıyeye >uk alacaktır. • Hakiki Avrupa. Tel: 21 20 68 • ^ Asmaaltı, Çavuşbaşı Han No 2 J •••••••••••••••••»•••• (IUncı ık 3429 13741) Hurda Demir, Saç, Pik v. s. Satılacaktır Atakoy ınşaatlarımızdan arta kalan hurda demir, saç, pık T. s. malzeme kapalı zarfla teklıf almak suretıyle satılacaktır Malzeme Atakoy'de gorulebıhr En son teklıf verme tarıhı 13 111964 Cuma gunu saat 12 00 dır Fazla bılgı ıçın Mudurluğumuze muracaat edılmesı rıca o 4 lunur. Cumhuriyet'e KASIM 10 0 V. E G 9 RECEP 5 S s M uftlt S a T İ MLO İstiklâl Cad. No. 181/185 (Basın 20831) 13747 I 6 40 11 58 14 38 16 55 18 29 4 55 1 44 7 02 9 42 12 00 134 1159 lı * SÜRAT EMNİYET BANKALAR CADDESİ, BOZKURTHAN KAT 5 GALATA TEtEFON 44 26 63 4» 56 70 . TElGdAF.. KOÇTUĞ İSTÂNİUT «mektupljar ca neden ve noksanını da açıkla mak ıstedım Şoyle kı Kalanııştan Mehmet Cemll Knrter sadığı mııddetce de âmme hizmetl 1 Mulkun emnıvet ve selâ jazıjor çoren devlet teşekkülleri halkın za metını «Adalet mensupları» saa Gazetenizın S ekım 1964 gııniu nııs rarına olacak ve devletçiiık prenhayaı hasında. Denizcıhk Bankasının Ta sıplennı zedelıyecek hareketlerden lar Doğrudur Bugunku pahalılığma gore emnıyet ve selâ rab\a. Kirccburnu ile Moda ve Ka cekınmekte ıdıler. lamış ıskelelerıne bn yıl kış aylarınDenızrılık Bankası. gunde bır de metle çalı<!maları ıçın geçım stan da lapur uğratmamağa karar verdi 'a uğrıyan tapuru da kaldırriıgı dartlan duzenlenmelıdır. ği haberıni uzuntu ile okuduk 2 Fakat mustakıl olmayan ül takdırde, Kalamış ve cıvarının tktıDenızcılık Bankası (rerekct otarak, sadi gelişmesınl de baltalamış ola kede de adalet sağlanamaz. Bu bu ıs'^lelerden buıen volcuların. sa caktır da gerçektır .Msının gunden gune duşmekte olBız Kalamışlılar, butun bunlan 3 Mıllet ve mulkun istıklâlı dugunu ıleri surmektedır. Diğer ıs duşunerek, Denızcıhk Bankasının seıse bız eskı muhariplerin de bır kelelen bılmem ama. Moda ve hıl ferlerı kaldıracagına inanmıvoruz. emekli uzvu bulunduğumuz şanlı hassa Kalamıs yolcularında azalma Denizcîlik Bankası ndan, yeniden bır degıl cogalma vardır. Bankanın ıs ıstatıstık yaptırması ile blz Kala ordusu sayesındedır tatıstığını yapan memur afak bır mışlıları kış gunlermde perısan duSanlı ordu mensupları bir deredalgınhkla, çoğaltmayı, eksıltme gıhi ruma duşurmemesiıu rica ederız. ceye kadar tatmrn olundufu halgormuş ve neticeyi üst kademeye bu de Istıklâl Harbı mensupları Asekılde aksettırmış olabılir. tarürk sı'âh arkadaşları «eskı muBen Kalamıs'ta doğup, bflytidum hanpler.ı ve en buyük eskı mullalcn ellı jaşında.vım. 1957 teçimleharıbımız sayın Başbakanımızın rınde aldığımız ceza hariç, bn gmne 1960) senesı mıüetvekıllen seçıkadar vapur seferlerinln kaldırıldımındekı beyannamesinm 4. madde ğına tanık olmadım. 3035 sene evsınde velıne kadar Kalamış yolcusu, kış gunlermde 10 15 kisiyi geçmez i Emekli Tumgeneral Kemal Do«Askeri ve mulki emeklılerın ken, O zamanki Denizyolları Idare ğuoğlu yazıyor: yıl lar boyunca aynı kademede buHâkım ve Savcılara verılecek si, yolcunun azlığını ıleri surerek. lunanların farklı maaş almalan bu iskeleve vapur uğratmamak gıhı odeneklere aıt kanun tasarısı mu duzenlenerek standart hale getırı sakat bır karar almamıştı Zıra o nasebetıyle memnunıyetımı Turk lecektır» dıye belırttığı vâdını bu zamaniar Ataturk hayatta ldl. O ya milletine arzederken bunun kısakanun munasebetıyle tekrar hatu lamasını ve adalet mensuplan ile ordu eskı mensuplannı beraber ce yuksek dıkkat ve ve muhabbet nazarlarına almalarmı rıca edıvoruz Katamışlı vapur yolcularının dileği M J Ilâncılık 4174/13732 CllMHUKIYETiD lefrıkası 89 Bir acı şarkı Yatan: A. J. Cronin ıııııııııııııııııııııım BİR ACI ŞARKI 311 312 BÎR ACI ŞARKI BtR ACI ŞARKI 313 Ara vermek uzere perdenin kapanması beni bu zor durumdan kurtardı. Terence ile Martin Donohue bir şey içmek uzere dışan çıktılar, Josephine Gilhooley, arada kalan boş >erden uzanarak Nora ile konuşma>a başladı, ben de uzerime pek sejrek gelen azımli bir tavırla Miss Donohue'ye dondum* «Kardeşinizle daha once tanışmak şerefıne nail olamadım, Miss Donohue» dedim. Kendinıi lorlayarak, kibar bir tavırla, sohbet eder gibi ko•uşmaya çalışıyordum. «Winton'da mı bulunuvor'. «E, çoğu vakıt, vavnım. Yalnız, çok gezer yurt içinde » «Iş irin mi, Miss Donohue"» •Elbette, vavrum. Komisvon işlerijle uğraşır » Yani, simsar, o>le mı, Miss Donohue"'. Kadın bana acır gibi şoyle bir baktı. «Pek toysun sen, öjle değil mı, javrum'' Ama, bunun için daha hoşlanıvorum senden. Çok tatlı bir çocuksun. Hajır, vavrum. Martin at jarışlarıyla uğraşır. Bah'imuştereklerin sonuçlarını birer birer yazar, kazananların paralarını verir, komisjon alır. Koşulann çoğuııda ona \er aytrırlar, iyi bir durum edinmiştır. Bir çikolata al.javrum; bak şunlardan. lçi karamelalı onları sevmıyorum ben, takma dişime yapışıyor.» « Kardeşinizle Nora pek iji arkadaş gibi geldl bana, Miss Donohue.» Kadın bana şoyle bir baktı. «Daha ileri diyebilirsin, yavrutn Aralaruıda bir anlaşma var.» «Anlaşma mı var, Miss Donohue?» Bunlan, zorla, dişlerimin arasından soylemiştjm. «Sözlulcr di>emeyiz pek, çıinkü Nora daha küçuk, onvedi jaşında, bilijorsun. Sonra, ben onu bir ikl yıl Earle'de yetiştirmek istiyonun, ev bark kurunca kendi başına bir iş kurabilsin diye. Ama, bak sana soyleyim, javrum, daha şimdiden 5bu keyfiyet tamanı sajılabilirj Yuzuk takmamış olmaları içune biraz su serpebilirdı ama, ne anlama geldiğini pek iyi anlayamamakla birlıkte, şu «keyfiyet» sozu içimi bulandırmıştı, hele «tamam» oluşu busbutun. Miss Donohue"ye acı bır sessizlık içinde bakıjordum, o anlatı^ordu: «Nora guzel kız. Biraz hırçın belki, Irlandalı çunku; içi rahat durmaz. Ama, şeker kızdır, pek severim.» Boğuk bir sesle: «Hepimiz çok severiz» dedim. Gorunuşu kurtarmaja çalışıjordum ama, boşuna Eğlenceıun ondan sonrası bana zehır zemberek oldu. Hetty King bıle betıi keyiflendiremedi. Miss Donohue: «Hele «\h! Sen Guzel Bebek» dive bir şarkısı vardır, Kıral Edward'm en sevdıği şarkıdır» dıve, kulağunın dibinde fısıldavıp duruyordu ama, ben oralı bile olmuyordum. Perde son olarak kapanıp da orkestra «Tanrı Kıralı Bağışlasın a başlajuıca rahat bir soluk aldını ama, içimde gene bır eziklık vardı. Boşalma hengâmesi arasında Terence ile Martin son bir kadeh daha yuvarlamak uzere içki tezgâhına kendilerini dar attılar; iki banımefendi, utanır gibi bır tavır takınarak, tuvalete doğru gittüer. Gittikçe bosalmakta olan taşlıkta. ben de Nora ile en sonunda başbaşa kaldım. Nora bana doğru geldi. Gozlerini gozlerime dikmişti. Bakışı ciddîydi ama, dudaklannda yanağıma bastırırken pek canlı, pek sıcacık gelen dudaklannda alaylı bir bukülüş vardı. «Sen hiç eğlenemedin» dedi. Kabahat bulur gibi soylemişti bunu ama, sesinde, benl anladığmı belirtmek ister gibi, sevgı dolu bir çmlayış da tardı Aldanmamışım. «Yo, eğlendim» dıye, durumumu belli etmemeye çalışınca, basını ağır ağır iki yana salladı. «Hayır» dedi. «Pek bayağı buldun. Belki de oyleydi ya. Senın sevebüecegin şeyler değıl bunlar.» Bunun uzerine, birden ıçimi bir acı kapladı, boşanmak ihtiyacını duydum. «Eğlenebilirdim, Nora, senin yanında otursaydım.» «Nıve oturmadın oyleyse?» Gozlerını ırı ıri açmış, bana bakıyordu. Çok yakın durduğu için, soluğu yuzume geliyordu, sıcacık, tatlı. «iyi olurdu.» «Martınie yanyana otunnak istiyorsun sandım da.» «Martin!» diye iç çekti. «Bıktım ondan! Pek sırnaşık Yanıma senin oturmanı istiyordum ben.» Kalbım sevınçle yerinden hop etti. Lzerimdeki o bunaltıcı uzgünlükten ^urtulmuştum, yuzumu kan burümuştu. Nora, beni kışkırtmak ıster gibi, gozlerini gozlerime dikmişti: «Ama, Laurence, Terry diyor ki sen lazlarlan pek ılgilenmezmişsin.» «Senlen Ugileniyonım, Nora. Şunu bil ki, sana duyduğum ilgiyi kimseye duymamışımdır. Çok severim seni.» Gülümsedi, Alav edecek sandım. Sonra yüzü değişti, o koyu lâcivert gdzlerine tatlı bir bakı? geldi. (Arkası var) Eski muhariplerin durumu RADYODAN BİR İSTEK Ahmet Değirmenci yazıjor : Turkivede hemen hemen butun matbuattın memleketin top yekun olarak Batıya yonelmeji destekler bir hali var. Anlıyamadığım bir husus var burada. Acaba bu memleket Guney Amerika dans müziği. İspanyol müziği, Viyana senfoni ve Çaykovski fibi bir takım Batı miıziğile Batılı olmıva çalıştırılırsa mı daha favdalı olur? Voksa adı geçen memleketlerin çalışma sistemine gidilmek sureriyle mi? Radyo ilgililerinden rica ederim: Badvolaruıda dcğii bizim müziğimizi ismimizi dahi anmayı bir angarye savan Batı memleketinin müziğini /.orla bu millete dinletmektense, yuzde yetmişi oktuna, yazma ve hatta bunlarm arasında Turkçe konuşmasını dahi bilmiyenlerin sayıları küçümsenmiyecek kadar fazla bir memleketin Devlet Radyosu hiç olmazsa Türk müziği çalmadığı zamanlarda eğitimci bir program hazırlıyarak memlekete hizmet etmiş olursunuz. Harirteki vatandaşlarımız Ankaradan dinliyemedikleri ve başka memleketlerde işitmek hasıerini çektikleri Türk müziğini Macaristan gibi demir perde gerısi bir memleket radyosundan değil, kendi devletinin radyosundan dinleyebilmelidir. Bir yiiksek okul öğrencisi iş isliyor Arkadaşları yazıyor: Ortada kalmış bir yiiksek okul bğrencisi var. uğraşmış, didinmiş. son sınıfına gelmis oknlunun. Is aramış, başvurmuş her kapıya kimsesi olmadığından; ama her kapı kapanmış yuzune. Lise mezunu olduğundan ilkokul oğretmen vekilliği bile vermemişler bu gence. Bovacılık vapmak istemis sonunda, bu kezde para bulamamış boya sandığı alacak. Durumu. hayır sever. evlâdı olmıyan, yurtsever zenginlerimize basın yoluyla duyurmada fayda umarız Adres: F. A. Aydmlık Evler Mahallesi Çevreli sokak No. 39 Ankara
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog