Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

FENERBAHÇE KARIŞTl F. Bahçe Kuliibü Baş Umumi Kaptan Halit Deringörün istiiası kabul edilecek Halit Deringör (Önceden kararlıydı) îsraet C'luğ > Karan kati) kanı Dr. İsmet Uluğ «Bir takıra ki bir maç boyunca tek kale oynadığt halde tek gol atamazsa bıınun tek kelime ile cevabı beceriksizliktir. Üstelik sistemhniz de dir» diyor. iyi değil HALİT DERINGOR ISTIFA ETTI Halit Deringör istifa etmem gerekiyordu onun için aynldım dedi F. Bahçe Kulübü Başkanı seyircitere iesekkür etti Dün ikinci defa isüiasuu veıeu Fenerbahçe Kulübü Umumi Kaptanı Halit Deringör istiiası ile ilgili o\.* rak dün bir Cumhuriyet muhabirine şu açıklamayj yapmıştır. 'Nizamnamesi icabı Fenerbahçe Kıı lübünde bir hiyerarşi vardır. Bu antrenör, umumi kaptan ve idare he yeti olarak yükselir. Son iki ay içinde bu hiyeravşi bozuldu. AntreniJr, idare heyetinde mânevî ve maddi kuvveti olan kişilerden direktifler al maya başladı. Benim hiç bir şeyden haberim olmuyordu. Bu durum karsısında bölge umumi kaptan olmak istemedim. İstiîa ettim. İstifam kabul edilrnedi. D.WS. maçı, camia için çok mühim olduğu için bekledim. İstifam mağlubiyetle ilgili değildir. Bu yenilgi Fenerbahçe sevgisi ile do lu her kişi gibi beni de üzdü. Prensip adamıyun. İstifa etmem gerekiyordu. Ettim. Üst tarafı idare heyeu nin bileceği iştir.» Metin bir süıe dinlenmelidiı! San kırmızılılar dün akşam geldiler J \h'iiııi sıkı bir nıuayenetien Ş «rrinli \r snnrn dedi k i : \\ii\nimi liiisıııı lıiiliiıa\iinı\ ııı leknik iiiikıııııİHiı ıliiliii ÜMÜII ıılıhiüiııııı yazıyor Vivana. 8 (Orel muhabirimizılen) Avrupa Kupa Galipleri Kupasuuta. Uoğu Almanyamn Aufbau Magdeburg takımı ile ü^ maç yaptıktaıı sonra, kur'a ile ikinci tura geçen Galatasarayır antrenörü Gündüz Kılıç, bugün verdiği beyanatta demi.ştir ki < Çok hızlı bir maı, oldu. Istanbulda bu maçın neticesin < ılen korkuyorılum. Zira, (utbolcularıtnızın kondüsyonu iyi dt ği\di. Ama buna rağmen 120 dakika canla başla çaUştüar. Çol ııoksanlarımız var. Zamanla bepsini düzeltmeye çalışacagı; şimdi, takımımdan ümitliyim. Magdeburgiular i>i hazırlanmi' lardi. Maça hayli asıldılar. Biz her şeyden evvel, karşılaşma: sahada kazanmak isttrdik. Fukat. üstün ovunumuza rağmen b\ na muvaffak olamadık.» den verdiği maç haberinde: « C Metin (loktora eösterildi Metin Oktay bugün tneşhur Pro zel oyun oldu. Çekişmeli ve hey sör Polzer'e götürülerek. nıua canlı bir 120 dskika yaşadık. G vene ettirildi. Profesör kendisine latasaray teknik olarak daha üst\ bir süre istirahat etmesi tavsiye dü. Ve, kur'a ile de olsa, tur at haketmişti» diye yazmak sinde bulundu. İstanbula dönüşte mayı Metine ait raparlar, Ptoiesore gön dır. Sport gazetesinin başlığı ise şi derilecaktir. Ayrıca Metinin iki ay sonra tekrar Viyanaya gelerek, Pol leydi: 120 dakika kupa çarpışm ve kur'ayı Galatasaray kazandı. muayene olması istenmistir. Kurier gazetesi ise: «Kur'a ( Ga3«teler ne yazıyor? Burada çıkan ga^eteler. Galatasa latasarayı ikinci tura geçirdi. M deburg koşu harici kaldı» diye 3 db ii . Aufbau Magdeburg maçı için. ray fazla geniş yer aprmamışlardır. Sport gazetesi dört sütun üzerin Oscar llold yapacoî;! beklenıyıu REKOR: 1964 yılında 14 boksör ringde öldü Buenos Aires, 8 (özel) Buenos Aires'in «Luna Park> salonunda 29 yaşındaki Arjantinli emektar boksör Adrian Servin ile, genç rakıbi Enriqu* Jan arasmda yapılan profesyonel boks maçı, trajedik bir şekilde sonuçlanmıştır. Maçın 9. ravundunda Servin, hasmmdan başına yediği öldürücü darbelerin tesiriyle lenalaşmış ve çok geçraeden ringde can vermiştir. Halk, kanlı maçı durdurtmıyan Adrian'ın meneceri ile orta hakemi şiddetle protesto etmiştir. Adrian Servin, 1964 yılında ringde ölen 14 üncü boksördür. Bu rakam bir rekordur. Nuri Gücüyener teşkilötın dertlerini anlattı Fen^rbahçenin öııceki gece D\VS'ye karşı çıkaraığı bozuk bir oyundan sonra Kupadan flenmesi yurtta büyük yankı. )aı yaıatmıştır. Bu konuds K?n aısiyle konuşan bir arkadaşınn! /.a Fenerbahçe kulübü baskanı! Ur. tâmet Ulug şunlan söylej miştir. : » Takım halinde boîuk bir oi yun çıkardık. Şunu belirteyim kiı BİR AN tÇtNDE Maç temdide rağmen berabere bitmışti. hakem Turgayı çagırdı, fakat Turgay Ç bir takım bütün maç boyunca tek; buna cesaret edemedi. Gündüz Turanı öptü. haydi sen söyle dedi, Turan «tura» dedi, hakem parayı attı h t kale oynar ve tek gol kaydede ve hep?i egildi paranın üstüne. sans bu defa C. Sa raya gülmüştü... Işte {otoğraf o heyecanlı ânı tesbit mezse bunun tek kelime ile cevaj . Fotograf: Özel Servis VÎYANA bı şudur: beceriksiz.Uk. Cstelik e d v t ) 1 futbolümüzün seviyesi de riünku maç ile ortaya çıkmıştır. Sistemi. miz bundan daha iyi netioe almamtza engel oluyor. Bu arada seyir<iye de teşekkür eımeği bir borç •MimıııııiMiııınuı bilirim. Seyircimiz her bakımdan lakımımızı desteklediği gibi H o landahlara da centilmenliğin örneğini verdi.» İsmet Uluğ daha sonıa «Umumi kaptan Ha'.it Deringör'ün istilası konusunda ne düşünüyorsunuz?» sualine de şu eevabı vermiştir: « Halit Deringör bir umumi kaptan selâhiyetinden {a?.la yetki istiyor. Biz de normal olarak bir umumî kaptana ne kadar yetki tanınırsa onu tanıdık. O antrenörü kontrol etmek istiyor. Bbyle şey olmaz. Onun için de kendisi isti. fa etnıiş. tdare Heyeti olarak istifası biıe geHrse öerhal kabul edeceğiz.» lUltllllllllllltlllllU TOKYOfi Sakat olan 2 güreşçimiz gönderilecek yurda Güreşçilerimize Tokyoda vitamin hopı verîlîyor TOKYO, 8 ttize\ muhabirimUden) ~i günden beri burada katnpts bulunan kafilemiz henüz ıklim sartlanna. bilha^sa Tokyo saatine alışamadılar. Bu yâıden uvkusuzluktan şikâyet edenler bir hayli çok. Giireş takımımızın bu eksiğini gidermek için vitamin hapları kullanılıyor. AHetlerimiîin miisabaUa günleri belli oldu. Muharrem Dalkılıç biraz hatalı davranılarak İ A O 5.000 ve 1.50© OO , metre müsabakalarına katılacak. Runun. atletimizi voracaşı kanaatinâeyim. * Amenksüa dişçilik tahMuharrem 14 ekımde 1 . U V 00 1 sıiı yapan Dallas Long'a fakül16 ekimde 5.000, 19 ekimde 15 K .I ) tesi ızin vermemiştir. Long, koşacak. Önel 3.000 m. steeple Tukyoya gelirse sınıfta kalakoşacak. 15 ekimde Askm üç caklır adıma, Çetin 110 engelliye siracek. Bugun Tokyoya gelen Devlei Bakanı Malik Yolaç, sakaihkîanr.ı ileri sürerek, güreşemiyeceklerini bildiren Tevfik Kış ve Mehmet Aü Yağcı'mn derhal Türkiyeye geri gönderilecek lertni söylemiştir. Sadık Pekünlu tek başma çahşıyor. Yelkenciler uzakta olduju için henüz bir haber gelmedi. Kuzey Korc o\ unlardan Vekildi Kuzey Kore heyeti. GANtFO oyunlarına katılan sporculara karşı tatbik edilen cezalarm yersiz olduğunu ileri sürerek Tokyo Olimpiyatlarından çekileceğini bildirdi. Kuzey Kore heyeti Başkanı Kim ChenşHang. vasıta bulunur bulunmaz 144 kişilik Kuzey Kore ekipinin memlekete dönece|ini açıkladı. OLtMPİÎATTAN KISA KISA • Dost tran, Olimpiyat Oyunlarma 11 branşta (Güreş, futbol, halter, boks, atıcüık, bisiklet, eskrira, atletizm, jimnastik, yüzmel 64 pporcu ile katılıyor. • Nikita Kruçef yolladığı Oiimpiyat mesajmda, sporun Vıir ihtiyaç olduğunu ve dünvaya barıs getireceğini söy'.edi. Fotograf: Özel Servis \rV Tur atlayınca sevinçten ilk b Talât olmuştu, kucakta $i yunma odasına kadar ve bi de kendisine çtlemedi G. Saray döndü Avrupa Kupa Galipleri Tv sında ikinci tura geçen Gı ray futbol takımı dün ak çakla yurda dönmüştür. H lanında çok kalabalık bir ve gazeteci kütlesi tarafınd şılanan kafilede herkes nı Bu arada Gündüz Kılıç çoV li olduğunu belirtmiş, İki kan Rüçhan Adlı ise şun] lemiştir: » 120 dakikalı şans onlara, son saniyed' ise bize güldü.» Beden Terbiyesi Gen^i Müdürü Nuri Gücüyener Ankaradan sonra şehrimizde de bir basın toplantısı yaparak teşkilât hakkmdaki düşünceierini v« pı'fensiplerini bir kere ciaha tek rarlamıştır. Beden terbiye>ı 'eşkUut kununu tasarısım tattninkiır bulmadığını fade ?den Gücüyener «Spor ?eviyemizin milletltrarası başarı ve itibar düzenine bir an önce uiaşabilmesi için plânh. ciddi ve samimi bir çahşma sistemi uyguiayacağını» demiştır. Nuri Gücüyener yatmm piânlavmın hazır olduğu. nu, hepsini yeniden aözden geçire ceklerini. sporun sikiet ve merkez lerine göre tesis yapacaklarını, bütün tesislerin şu anda yarım kal dığım söylemişth. Spor alanında Silâhh Kuvveirle işbirliği yapılacağını. gençliği kahvelerden ve Karabükte şahidi olduğu tekkelerden kurtaracaklarını da sozlerine ilâve eden enel müdür çahşmıyan Federasyon başkanlarmı kolayca değişti. rebileceği gibi onlara çahşmaları için bütün kolayhğı goster^bilecegini belirtmiştir. Nuri Gücüyener AVRCPA ÇAPINDA DEBECE bu arada basm mensuplarınm fiMilânoda yapüan VI ncı Enternas kirlerini almış, tenkidlerini dinleyonal Avrupa Şampiyonasmda jün miştir. yor okçumuz Zafer Yasa çok güzel bir müsabaka çıkararak üçüncülük mükâfatmı almıştır. Resimde genç okçumuz milli forma ile gorülüyor Müzahir Sille O limpiyat kampında bir Amrikalı lenci atlet ile rozet de|iştirirken Kupa Gaüpleri turnuvasında iuventus ve West ham tur atladılar Millî maçta İsveç ile Polonya 33 berabere kaldılar Serbest Güreşlerin ç enel klâsmanındo Amerika başta X ~ S S Stockbolm. 8 (Özel) Çaışamba günü Stockholm'un »Rasunda» Stadında oynanan milli futbol maçında Polonya takımı. 1958 Dünya Kupasının ikineisi t?veç ile 33 beraı bere kalmıştır. Olimpiyat serbest güreş şampiyonluklarmm genel klâsmam 1 Amerika 2 Türkiye ;i4 Finiândıva 34 îsveç 5 Isviçıe 69 Britanya '•"> 12 » * * n Sezai PAKER ı Cumhuriyet ı 4 Türkiye 5 Macaristan 68 Almanya B8 • Estonya 68 • İtalya 913 Bulgaristan 913 Danimarka 913 Fransa 913 Mısır 913 Romanva 1 5 .5 3 3 1 1 1 1 1 Paris, 8 (Ozel) Lonüvada ya.pilan Kupa Galipleri Turnuvasuun maçında İngitterenin West Ham ve Belçikanm Gentoise takımlan 1 • 1 berabere kalmıştır. tlk maçı 1 0 kazanan West Ham tur atlamıştn. Barcelona'da oynanan Fuar ŞehıvSeıi Kupa^ı maçında Barcelona. Italya'nın Fıorentına takımını 2U yenerek eiemışUr. İlk maçı 1 Û Fiorentina kazanmıştıt. Fuar Şelıırlerinin diğer maçında Juventus. Belçika'nın Saint Gilloise takımmı 10 mağlup ederek tur atlamıştır. Holândanm Geleen şehrinde çarşamba gecesi oynanan Kupa Galipleri Turmıvasının maçında Holânda kupa şampiyonu Fortunastir ile 33 berabere kalmıştır. Torino' daki ilk maçta galip gelen Torino ikinci tura kalmışiır. hmm m Japunya "A ti9 Macaristan 3 *>9 Rusya 3 1012 Estonya 2 lu12 Fransa 2 1D12 Iran > \; ,14 Almanya 1 1314 Bulgaristan \ Olimpiyat şampiyoıılanmız '>t kilo: Hasan Gemici, Ahmeı Biîek; 57 kilo: Nasuh Akar, Musrafa Dağısianh; 62 kilo: Gazanfer Büge, Bayram Şit, Mustafa Dağı? tanlı. 67 kilo: Celâl Atik, 73 kilo: Yaşar Doğu, Î9 kilo: Hasan Günyör, 87 kilo: îsmet Ath, Agır Sıklev. Hamit Kaplan. l'.n («zla şampiyonluk kazanan giireşçiler Finii Pilâjamaki (3ı, Türk Mus 'uJa Dağıstanh, Amerikalı Mehııeıt, tsveçli Richthofî ı2). Olimpiyat şampiyonlaıımı/. 62 kilo: Yaşar Erkan, Mehmet Oktav, Müzahir SİUe, 73 kilo: Mit hat Bayrak (2>, 87 kilo: Tevfik Kış. Ağır Sıklet: Ahmet Kireçci. En fazla şampiyoııluk kazanan güıe^çilet Türk Mithat Bayrak, Finü Kuksnen ve Yare, İsveçli C. Johan." son. VVertergrem. Svensson ve Grönbei'g .hepsi 2 şcr şampiyonîuk.> (Fotoğraf: Özel Seı\'is <<üre^çüei'imizden Ahmet Ayık ile Yavuz Selekman aı <lan sonra kiiydeki yerleriııe giderlerken. Arada giizü kafilo başkanı Suat Bolavırdır Olimpiyat Grekoıomen şampiyonluklarımn gentl klâsmam 1 İsveç 23 Amerikü • 23 Finlândiya 4 Türkiye r Rusya > fi Macaristaıı 7 Estonya S9 Almanya 89 İsviçre 1012 Fvansa 1013 Britanya 1013 İtalya 1013 Japonya 1415 Bulgaristan 1618 Danimark» 1618 }Aısa 1618 Ronumy» 2h 2.î 25 19 15 İ * . . •2akİ ^ ^ Silâhh Kuvvetler Atış Şampiyonası Silâhlı Kuvvetler Atış Şampıyunası dün Piyade Okulunda başlamıştır. Şampiyonaya Kara ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Gücü ekipîeri ıştirak etmektedirler. Tabanca ve tüfek silâhları üzerinde yspılacak Şampiyon» + gün d»v»ro (Fotoğral: Ozel Servis TOKYO) Atletlerinü» kıunpm civaıındaki aüetizm pistinde günda iki defa antrenman yaparak yanşmalara hazırlanmaktadular. İçte büyük ümidimk Muharrem Dalküvç antrenman hazvlığı snrasmda... Oümipyat Grekoromen güreş şampiyonluklarının genel klâsmam 20 11 13 5 4 4 ;; 3 3 H •* IfcVl t 1 S 1.' 2 1 1 İsveç t Finlândiy» 3 Rusya H15 tran t?otoğraf: Özel Servis TOKYO) Prov» sırasında takınumız düzjrün adunlan ile oldukça ilgi top 1 l«iı. Fotoğraf prova srrasmda çekilmiştir. + Olimpiyat Oy ponyaya 17 milyar liraya malolacaktıı • Olımpıyatian nü tayfun olursa saat tehir edilecek *• Stutgart'ta Sport İllustrıert« kımınm 2 altın, 1 bronz madalya vnzmaktadır. • Avustralyalı zücü Da\vn Flase dünya rekorunu I renmanda kırdı. •• Büyükelçı i * resmî ikametgâhı gelen Türk idareç lerine yemek ve T.M.O.K. Sekrete ve Vehhi Emre lundu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog