Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet . 1 A H L A K Sahlbl I NAZİME NADt Genel Yaym Mfldflrü: ECVET GÜRESİN Sorumlu Müdür : EROL DALLI CUMHURİYET MATBAACIUK ve Gaıetecilik T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi ıckak No. 3941 BÜROLAR GÜNEY tLLBBİ: Küçük. •aat Meydanı, Edirn» Ham Adana • Telefon: 4550 Y A S A S I N A E D E R T A A H H Ü T ANKARAt Atatürtc Bul* w ı Yonr Ap. • Ycnfcefair Tatefaot 1209M.12M» 12195*. WST» lZBdBs Gazl Buh No. }9. Tel: 81230ı ABONE *• İLAN ÎTfJETL* YflrUys •cacKK • aylık TS.00 40W Baıtef İMU» »0.00 RI«H>. ıratâh, ÖTOm, Merttt, Kayıp (KatbnMl) Doftım tttaktu) UO 40 39 73 90 1 U B SAY1SI 25 KURUŞ 11 bin metre kaçak tül ele geçirildi Yeşilçam sokağında, Gümrük Muhafaza memurları büyük miktarda kaçak eşya ele geçirmişlerdir. Ele geçen eşyalar arasında 11 bin metrelik perdelik, tuvaletlik tül de bulunmaktadır. Foti Landidi, Ornik Nazar, Nesim Dipek, Dimitri Natriyadis, Rafael Masi, Dimitri Kakal isimlerindeki şahıslara ait olan depolarda ele geçirilen tiiller ve kadın eşyalannın faturalan gümrüğe ibraz edilmiş, yapılan koğuşturmada bu faturaların sahte olduğu anlaşılmıstır. Sanıklar şimdiye kadar yüz bin metre tül sattıklarını itiraf etmişler ve malları M. Campıas'tan aldıklarını söylemişlerdir. Yurda sokulan kaçak tül perdeler arasında külliyetli miktarda Rus ve Bulgar paralan, sahte olarak doldurulmuş ve boş faturalar ile çesitli kliseler bulunmuştur. Yakalanan Campias da. kaçak malları Nihat Doğanalp'tan temin ettigini Deprem haritası Polis baskınında ele geçen tül perdelerin arasında Rus ve Bulgar paralan, sahte boş faturalar da var 1965 de turizm (Baştarafı I üıci Sahifede) plânlarının konulraası, büyük lokan talann fiyat târifelerine îngilizce, Almanca ve Fransızca sütun ilâve et meleri mecburiyetinin konulması. Alınan kararlar, illere ve belediyelere de ulaştırılmıştır. Turizm sahasında Türkiye Bulgaristan Yugoslavya işbirliği Edirne 8, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşan Sedat Tolga'nın başkanlığında altı kişilik bir turizm heyeti, bugün saat 10 da otomobille Bulgaristana gitmiştir. Türkiye Bulgaristan Yugoslavya arasında turizm sahasında işbirliği kurulması amacı ile yapılacak görüşmelere yan n Sofya'da başlanacaktır. Heyet, daha sonra Sofya'dan Belgrad'a gidecek ve 16 ekimde yurda döneoektir. ASTRA AMPULLERİ (Baştarau 1 Ind Sahifede) m m fflerinin bazı kısımian). îlgililerin belirttiğine göre, aralık ayı içinde Ankarsda îmar ve tskan «Başımıza gelenlerl gördUnüzs deBakanhğında bir toplantı yapılacak di. piişTTniTiigriTniMn neredo olduğu ve her bölgede tnşa edilecek binalann vasıflan 4mar şekilleri tesbit nu artık biliyoruz. Burada tutuklu tutukluyuz olunarak, binalarm depremlere kflr yum, burada hepimiz şı dahft dayanıklı olmaları sağlan& dışanyla temas haklamız yok. Leopoldville'de olup bitenleri büe bücaktır. Deprem bölgelerinin tesbiü ve ye miyorum. Birliklerimizin Leopoldville'deki Birleşik Arap Cumhuriye Böylece gümrükçüler, gittikçe bü ni deprem haritasının hazırlanması ti ve Cezayir Büyükelçiliklerini kukonusunda, tmar ve tskân Bakanyüyen şebeke ile karşı karşıya kalUğı Tabiî Afetler Dairesi Başkanı sattıklannın doğru olup olmadığını mışlardır. Büyük olan kaçakçılığın Mehmet Salihoğlu şu bilgiyi ver da bilecek durumda değilim. Bu sa ele geçen elemanlan Gümrük tara miştir: rayda peşime adam takılmadan bir fından Adliyeye sevk edilmiş, fi«Evliya Çelebiden, Takvimi Va adım bile atamıyorum, hattâ Nili rarda olan Nihat Doğanalp'ın da kayiden bueüne kadar olan tarihî seyretmek için pencereye yaklaşti' aranmasına başlanmıştır. bilgilere dayanarak Doç. Dr. Nuriye ğım vakit bile Mısırlı paraşütçüler Pınar ve Alman asülı Dr. İlhan ta sinirli hareketlere başlıyorlar.» Çombe kaçırılışını anlatıyor rafından bir deprem kataloğu ba«Hava alanına inince uçağın ka zırlannuştı. Bu kataloğun hazırla(Baştarafı 1 inci Sahifede) Plazza ve Müşaviri Miller katılmı§lar nışında bütfin tarihsel belgelerde pısına, Kongo bayrağı asılı bir odepremler ve yerleri ile şiddetleri tomobil yanaşü. Arkasından, üzedır. hakkındaki bügiler gözönüne alın rinde «Kongo heyeti» yazılı bir baş Koııu: Adanın geleceği Toplantıda arabulucuya Kıbns olay mıştı. Bu deprem kataloğunun ya ka otomobil geldi. Beni karşılıyan larının başından bu yana olan ge nısıra, Türkiyenin jeolojik durumu üç Mısırhnm elini sıktıktan sonra lişmeler kısaca anlatılmış ve Ma ile ilgili olarak Bakanlığımız jeolog otomobilime bindim. Mısırlılardan kariosun konuyu istismar edişi hak lan ile Bayındırlık Bakanlığı, Ma biri pasaportumu ve aşı kâğıdımı kendisine Enstitüsü uz istedi. Yaverim bunlan kında çeşitli ömekler verilmiş ve den Tetkik Arama Adanın geleceği hakkında Türk Hü manlan ve üniversite temsilcileri verdi. Belgelerin hepsi düzgündü. kumetinin görüşleri bildirilmiştir. nin katıldığı bir toplantı yapılmış Sağlık karnemin eski olduğunu iletır. Böylece iki avn çalışma so ri sürmek doğru değildir. P^saporBayülkenin sözieri Türkiyenin deprem böl tum ile sağlık karneme el koyduToplantıdan sonra Haluk Bayül nucunda lar. Bundan sonra beni, paraşütçü ken «karşılıklı bir kayıtla bağlı ol gelerinin iki yerine üç şiddette olaler ve polis tarafından çok sıkı bir maksızın fikir teatisinde bulunuyo cağı tesbit edilerek bu yeni harita muhafaza altma alınan Uraba vilruz. Görüşmelere devam edeceğiz» düzenlenmiştir. Yeni harita, hafif, orta ve şiddetli olmak üzere üç böl lâsına götürdüler. Sekreterlerimden demekle yetinmiştir. geyi öngörmektedir. Uygulama ala biri bir sivil poUse telefon olup Plazza'nın sözieri nında bu baritanın kullanılabilmesi olmadığını sordu, polis telefonlann Arabulucu Plazza ile basın menbafiçin Âfetler Kamınunun 2 nci mad dahili olduğunu ve dışanyla supları arasında ise şu konuşma geç Budesi gereğince Bakanlar Kurulun lanblan olmadıSını bildlrdi. miatin nun üzerine sekreterim «Dışarı çıdan bir kararname çıkanlmıştır.» S Kıbrıs ile ilgili anlaşmalann kabilir miyim?» diye sordu, ona yürürlüğü hakkında düşünceniz neMehmet Salihoğlu, Türkiyedeki «tabii» cevabmı verdiler, fakat sek dir? deprem çalışmaları hakkında sorreterim dışan çıkmak isteyince öC Ben bir avukat değilim. Geç duğumuz bir soruyu ise şöyle ce bür güvenlik memurları kendisini miş ile ilişiğim yok. Ben geleceğe vaplandırmıştır: durdurarak dışan çıkmanın hükübakarım. «Geçenlerde Pariste UNESCO ta met tarafından vasak edildiğini söy S Görüsmelerde yeni bip geliş, rafmdan düzenlenen sismoloji kon lediler.» me var mı?. eransuıda bu baritayı yabancı uzBöylelikle Çombe ve yamndaki incelemelerine sunduk. Arabulucu bu soruyu el işareti ile manlann üçi topladı altı adamı için, Çombe'nin «tutukcevaplandırmış ve elini yere paralel l'mdağumuzdan fazla vasıflandırdığı hayat bir şekilde kaydırmıştır. Gazeteci ve olumlu kanşlandı. Bu uzmanla luluk» diye ler bu hareketi farklı bir şekilde, nn ifade ettiklerine RÖre Türkiye başladı ve aradan bir kaç saat geyere paralel yerine elleriyle yuka deki deprem araştırmalan Avrupa çince gittikçe daha sıkı bir rejime n doğru açı çizmek suretiyle yapın dan çok Oeridir. Yabancı otorite tâbi tutuldular. Mısr Emniyet Mü ca arabulucu eski işaretini tekrarla ler, depremler konusunda yaptığı dürliiğü, villânın içinde ve dışındamış ve «görüşmelerin yüzeyde kaldı mız çalışmalann çok olumlu oldu d muhafız sayısını çofalttı. Ünlğını ve her hangi bir gelişme açısı ğunn söylediler ve hattâ Türldye 'ormalı veya sivil 30 kadar polis kaydedilmediğini» eliyle belirtmeye den geri oldaklanm itiraf ettiler.» Çombe'nin en ufak hareketini bile Âfet tşleri Genel Başkanı, dep gözden kaçırmıyorlardı. çalışmıştır. Çombe, «Kurtulursam Mısırla rem böleglertni gösteren haritanm aydaları hakkında şu bilgiyi ver münasebetler kesilmiyecek» diyor Kahire olayından sonra Birleşik miştir: «Elimizde (Âfet bölgelerinde ya Arap Cumhuriyeti ile siyasî üişldpılacak yapılar hakkında yönetme lerini kesmek niyetinde olup olma!ik)bulunmaktadır. Bu yönetmelik dığuıı sorduğum vakit Çombe baözellikle deprem bölgeleri ile ilgi na şu cevabı verdi: lidir. Bu bölpelerde yapılacak bina « Hayır, kesmiyeceğim. Bu üiş ann statik hesaplarînda ne gibi kileri kesmemiz için yapüabilecek esaslann gözönünde bulundurulaca her seyi yapıyorlar, ama bu tuzağa İmı Rösterir ^statik hesaplannda, düşmiyeceğim. Simdi bütün istedibinalarm direnme püçlerini tâyin için bazı kat sayıları kullanılmaktadır. Bu kat sayıları bu bölgelere çö <Baştarafı 1 inci sahifede) re de^işir .Eskidcn iki bölge için kullanılan kat sayılan böylece bu ye yapacağı ziyaret ve görüşmeler, haritayla üç bölgeye çıkaracaktır. Başbakanın rahatsızlanması üzerine Bu amaçla aralık ayında Bakanlı geri bırakılmıştır. Dışişleri Bakanlıtımızda yapılacak bir toplantıda ğı Genel Sekreteri Haluk Bayülken, bu katsayılar ve statik hesaplan nönü Plazza görüşmesinin «mecile ilgiti durum görüsülecek ve böy buri bir durum dolayısiyle» geri bılece her bölgede vapılacak binala rakıldığını söylemiştir. nn depremlere karşı dah» dayanıkIı olmalan sağlanacaktrr.» Çombe Albn kafes Gürsel Akçal'ı affettİ (Bavtarsrı I tnel M&lfede) de hazırlanmaktadır. Şahin ve Taroano}lu im mnsyenelerini istedi 23 Yassıada mahkumunun daha raporlannın, Adlî Tıp Meclisinde yapılan tetkikleri bitmiş ve Ankaraya gönderilmiştir. Raporlar ilgililer tarafından Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e sunulacaktır. Öte yandan 28 Nisan olaylan gırasında suçlu görülüp yine Yassıada muhakemeleri sırasmda mahkum olan Emniyet âmirlerinden Zeki Şahin ile polis memuru Bumin Yamanoğlu da sürekli hasta olduklannı ileri sürerek muayenelerini istemişlerdir. Zeki Şahin ve Bumin Yamanoğlunun muayeneleri Cerrahpaşa Hastanesinde yapılmaktsdır Arabulucu ğim, Kahireden aynlmak. Kongoya dönmeden önce belki Paristen geçeceğim, ama doğrusunu isterseniz ne olacağını bilemiyorum. Radyom ve televizyonum var ama Brazzavüle veya Paris radyolarını alamadım, Arapçayı da bilmiyorum. Dünya Ue temasım tamamiyle kesilmis durumda.» Çombe, muhabire son olarak «Be ni buradan ne zaman bırakacaklan nı bilmiyorum» demlştir. Öte yandan Mısır makamları, Kongo hava yollarına ait özel «D.C.6» tipi uçağa iniş müsaadesi verilmiyeceğini Kongo Hükümet Başkanı Çombe'ye bildirmişlerdir. Çombe, dün memleketinden getirteceği bir uçakla Leopoldville'e dönmeyi tasarlıyordu. Kongo Başbakamnın bu durum karşısında Atinadan bir uçak kiralaması beklenmektedir. (Baştarafı 1 inci sahifede) Bu uçağa iniş n.üsaadesi veril lerin ve Rum'arın eşit şekilde yoldiği takdirde, Kahireden Atinaya dan yararlanmalarını ileri sürmüş ,'eçecek olan Çombe burada bir ba tür. sın toplantısı düzenliyecektir. Bu konudakı müzakerelere. BirÇombe, konferansa başan diledi leşmış Mületler Genel SekreteriÇombe, buerün çalısmalarına d e | n i r , d e ü g l s l l l e Lefkoşe'de devam vam eden Tarafsız Ülkeler Zirve | e di!dıği bildırılmektedir. Konferansına başan dUeyen bir | ö t e yanrian bugün Bakanlar Kumektup göndermiştir. 1 rulu toplantısından çıkarken Mil. Liberya Cumhurbaşkanına gön iî Savunma Bakanı tlhami Sancar, derilen ve konferansa katılan diğer deijiştirme birliğimızin ne zaman liderlere de dağıtılan mektubunda hareket edeceği şeklindekt bir soÇombe, «Müzakerelere katılama ruya «Durum henüz bize intikal sam bile konferansa başanlar dile etmedi Daha siyasî temaslar yarim» demektedir pılmaktadır.» cevabını %ermiştir. Dniversiteye alınacak (Baştarafı 1 ind Sahifede; 12 ekim 1964 pazartesl saat 17 ve kadar kesin kayıtlannı yaptırmıs olacaklardır. Kasım başmda öğretime başlayacak kurumların yedek kaydı 14 ekim 1964 çarşamba günü saat 17 ye kadar devam edecektir. Alınacak ve puvanlan İlân edilen listelere göre kontenjan açığı olarak Fakültelere alınacak birinci ve ikinci 5>edek miktarları ile puvanlan şöyledir: Siyasal Bilgiler Fakültesi 135 puvana kadar 140 kişi, ikinci yedek: 135 puvana kadar 16 kişi; Ankara Hukuk Fakültesi 122 puana kadar 215 kişi, ikinci yedek: 121 puvana kadar 58 kişi: Atatürk Üniversitesi Genel Ekonomi Bölümü: 115 puvana kadar 10 kişi ikinci yedek 107 puvana kadar 20 kişi; Ankara tktisadî ve Ticarî îlimler Akademisi: 120 puvana kadar 183 kişi, ikinci yedek 120 puvana kadar 13 kişi; An kara Fen Fakültesi Matematik Bölümü 232 puvana kadar 33 kişi, ikinci yedek: 230 puvana Kadar 9 kişi: Ankara Fen Fakültesi Fizik Bölümü 250 puvana kadar 6 kisi, Ankara Fen Fak. Kimya Bölümü 620 puvana kadar 32 kisi, Ankara fen Fak. Tabiiye Bölümü 225 puvana kadar 21 kişi ikinci yedPk: 221 puvana kadar 13 kişi. Ege D Matematik Astronomi Bölümü 212 puvana kadar 27 kişi, ikinci yedek 203 puvana kadar 10 kişi, Ege 0. Fizik Matematik BölümU 225 puvana kadar 6 kişi, Ege O. Kimya Fizik Bölümü: 235 puvana kadar 5 kişi, Ege Ü. Fen Fakültesi 219 puvana kadar 12 kisi, ikinci yedek: 205 puvana kadar 36 kişi; Ankara Ü. Tıp Fakültesi 133 puvana kadar 71 kişi, ikinci yedek: 132 puvana kadar 36 kişi, Ank. Dlş Hekimliği 135 puvana kadar 14 kişi. ikinci yedek: 128 puvana kadar 7 kisi; Ank. Eczacılık Fakültesi 143 puvana feadar 41 kişi, ikinci yedek: 140 puvana kadar 25 kişi, Ank. Veteriner Fakültesi 125 puvana kadar 27 kisi. ikinci yedek: 124 puvana kadar 14 kişi; Ank. Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri 133 puvana kadar 31 kişi, İkinci yedek: 130 puvana kadar 73 kişi; Ank. Hacettepe Diş Hekimliği 137 puvana kadar 11 kişi, ikinci yedek: 130 puvana kadar 47 kişi, Ank. Hacettepe Hemşirelik Y. Okulu 96 puvana kadar 19 kişi, ikinci yedek: 90 puvana kadar 4 kişi, Ank. Hacettepe Temel Bilgiler ve Tıbbi Teknoloii Rtt Okulu 118 puvana kadar 28 kişi, ikinci yedek: 113 puvana kadsr 30 kişi; Hacfittepe Fizik Tedavi ve Rehabilitasynn Y. Okulu 12" mıvana Kadar 4 kisi, vedek 120 puvana kadar 3 kişi; Hacettepe Diyabetik Y Okulu 114 puvana kadar 5 kişi: Ege Tıp Fakültesi 132 puvana kadar 41 ö ş i . ikinci yedek: 129 puvana kadar 19 kişi; Ege Yüksek Hemşire ve Sağlık 99 puvana kadar 3 kişi. Değiştirme birliği SEFEKnGLL VIL L A SI \ DA Harika mobilya ve sanat eserleri Güzelliği ve azameti ile meşhur 7 Isl. Lv. Â. (4) No. Iı Sat. Ko. Bşk. dan: 1 14 kalem inşaat malzemesi satın alınacaktır. Tahmini tutan 12239 lira olup muvakkat teminatı 920 liradır. 6/10/1964 günü yapılan ıhalesınde talibi çıkmadığından 2490 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi gereğince ihalesi on gün uzatılmıştır Açık eksiltme ve ihalesi 16/10/1964 günü saat 1030 da Demirkapıda Ist. Lv. Â. 4. No. lu Sat. Kom. da yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Kom. da göriilebilir. (1811 • Basın: 19071/12212) Müzayedesi 11 Ekim 1964 pazar günü saat 10.30 da Büyükada Çankaya Caddesi Seferoğlu Villâsı, No: 58 Mufassal ilânımız yarınki gazetede. ' Üâncüık: 2869/12229 2 Oto Lâstiği Alınacaktır Şartname Satınalma Servisinden alınabilir. Tekliflerin en geç 16.10.1964 saat 17 ye kadar verilmesi lâzımdır. ETİBANK İSTANBUL ALIM SATIM ŞUBESİ (Basın 19173/12230) 3 T. C. Enerji ve Tabii Kaynakiar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 1 Aşagıda, cinsı, miktarı ıhale tarihı ve saatı muvakkat teminat miktan gösterilmış olan malzeme müteahhit nam ve hesabma fiyat ve teklif Isteme usulü suretiyıe satın alınacaktır .Satınalma No. te cinsı 63 İS93 3000 metre manllâ veya sısa) tıalat Muvakkat teminat miktarı 150üIX. Ihalr Urib ve «lati 14 1UİÜH415.00 İnönü PLASTlK İNŞAAT LEVHALARl] Balkon, Veranda, Pergola, Tente yerine siperlik ve saçak, parmaklık, bölmeler, kapı ve dekorasyon için muhtelif renk şeffaflıkta ve eb'atta oluklu ve düz, rabıt malzemesilı aynca atermit, etarnit, oluklarına uygun profilli ışıklık levhalarını muhakkak görünü2. Antalya Filim Festivali Sarsıntı (Baştarafı 1 inci Sahifede) rem olmuş ve halk, korkudan geceyi şehir dışında geçirmiştir. Ana Çocuk Sağlığı Hastanesinln duvarları çatladığmdan buradaki hastalar başka binaya nakledilmişlerdir. Diğer taraftan dün Çanakk&lede 22,16 ve 23,51 de birer saniye süren ve 01,41 de de 4 saniye süren şiddetli üç deprem olmuş, korkudan halk geceyi sokaklarda geçirmiştir. Hasar kaydedilmemiştir. Aynca Dursunbeyde de 00,10 da ve 01,10 da 2 saniye süren iki deprem olmuştur. Kuyulardan su fışkınyor Manyas Deprem sırasmda, Kızılköyde mevcut 17 kuyudan sular fışkırmış ve kuvuların çevresinde suni gölcükler teşekkül etmiştir. Kuyulann. devamlı olarak bir artezyen şeklinde su püskürttüğü bildirilmektedfr . (Baştarafı 1 inci sahifede) Yılın kareranmanı: Ali Uğur «Acı Hayat>. Yılın aktörü: îzzet Günay cAğaç lar Ayakta Ölür», Yılın hareket aktristi: Yıldız Kenter »Ağaçlar Ayakta ölür», Yılın kameranı: Ali Uğur «Acı Hayat», Birincilere törenle «Altın Port* ka!» armağanı verilecektir. r İttanbul : Tavfik Kıradavut. OalaU Ktffltraltı Cad. No. 71 Tel: 44 42 29 bmlr : Stfı Balcıoğlu. Mıyvster Gümniğü 863 Sok. No. 60 Ttl: 38261 • Saauuo : 6öçm«no4lu kard«$tar Kâzımp«ta Cad. No 66 Ttl: 2160 İlâncılık: 2868/12228 Millî Eğitim Bakanlığından Bakanlığunız, Mektupla Öğretim Merkezi taralından aşağıda adları yazılı kurslar düzenienmiş bulunmaktadır Bu kurslara kayıt edileceklerden aranılan nitelikler hizalannda yazılıdır. Kursların belli bir kayıt süresi yoktur. Dileyenler her zaman müracaat edebilirler Kayıt kabul şartlan ve daha tazla bilgı için asagıda yazılı adrese müracaat edilmesi ilân olunur A d r e s : (Kayıt • kabul ve daha fazla bilgı ıçın) Milll Eğitim Bakanlığı Meslekl ve Teknik Öğretim Mektupla öğretim Merkezi (Sakarya Cad Şahinoğlu Han Kat: 1) Ktzüay • Ankara Ka>ıt olunaraklarda aranan titelikler Knrsnn Adı Erkek Sanat Enstitusü E1 Elektrik iç tcsısaunlığı lektrik BÖlümünden 1954 Birinci Sınıf Yetki Belgeyıundan sonra mezun olsi tmtihanlanna Hazırlamak veya ikinci sınıf vevyıcı kurs. ki belgesi sahibı olmak Erkek Sanat ^aısUtüsü E2 Akşam Telmiker Okulu Elektrik ve Radyoculuk şu lektrik Bölümü Birinci belerinm birinden mezun Sınıf, Sınıf Geçme imtiolmak. hanlanna Dısardan girecekleri "îazırlayıcı kurs. Akşam Tekniker Okulu E3 Akşam Tekniker Okulu Elektrik Bölümü birinci sılektrik Bölümü tkinci Sınıfından ikinci sınıfma nıf, Sınıf Geçme tmtihangeçmiş olmak. larına dısardan girecekleri Hazırlayıcı kurs Yapı Enstitüsü. duvarcı4 Akşam Tekniker Okulu Ya lık, sıvacılık, taşçılık, dülpı (Inşaat) Bölümü Bıgerlik şubelerinin birinrinci Sınıf, Sıruf Geçme den veya Erkek Sanat İmtihanlanna Dısardan Enstitüsü marangozluk Girecekleri Hazırlayıcı şubesinden mezun olmak. kurs. Ortaokul veya daha yük5 Radyo Onanm kursu. sek dereceli bir okuldan mezun olmak. En az ilkokul mezun ol6 Besin Beslenme kursu. mak. Türkiye Esnaf ve Ketaiet 7 Kooperatifçilik kursu. Kooperatifleri Birlik Koo peratiönce aday gösterilmek. En az ortaokul mezunu 8 Transistörlü Radyo Onaolmak. rım kursu. En az ilkokul mezunu 9 Maklne Ressamlığı kursu. olmak. (Basın 18636 A. 11456/12182) 2 îhale DSİ MaMne vt tkmâl Daıresı BaşkanuBuıda (Et. iüc/Ankara) toplanacak Satınalma Konusyonunda vapılacaktır Sartnameler aynı verden taleo mukabilinde bedeisiz olarak alınabilir 3 fsteklllerln teklif mektuplaruun. ıdarl şarmanıenın » uncu maddesinde lstener vesalk Ue DirllKte Ihalenln va pılacağı saatten bir saat evveı Komlsyon Başkanlıgına makbu2 mukahiünde tesllm etmeleri şarttır 4 Postada râkl gecikm^leı ve felgrafla vapılacaB müracaatiar Kabul edilme?, 5 rdare thaleyi yapıp vapmnmaKta. mıktarlan azaltıp çogaltmakta serbesnir (Basın 18632 A 11483/12185) | | 1 M = E İ = I | s § ^ g ş s ff fj H ş g ff fj = 1 ff ğ = |f = |f 1 Suluova Belediye Başkanlığmdan: Kasabanm Elektrik tesisatı yaptırılacaktır. 1 Belediyemız tarafından yaptırılacak olan Kasabamız elektrik tesisinin (232) adet demir direklı. 3 adet transformotöriin kısml şebeke uışası ile santral bınasının noksan sısımlannın ikmali iki adet dizelelektrojen gruplannm demontajı, nakli ve montajı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur 2 Eksiltmeye Konan lşin keşif bedeli 628.655.83 TL. olup geçici teminat 28.896.23 TL. dır. Bu tş tçin 1.500.000.00 TL. ük mall yeterlik alacaktır 3 Teklif zarflan en geç 15/10/1964 pazartesl günü saat 13.30 a kadar makbuz mukabilinde Belediyeye verilmiş bulunacaktır Zarflar aynı gün ve saat 14.30 da Encümen huzuru ile açılacaktır 4 Bu tesıs için lüzumiu dıreK demlrler) Belediyece verilecek. diğer bütün malzemesını yüklenıcisl temin edecektir. 5 Bu tşm eksiltmesıne lstirak etmek Istiyenler veterlik belgesini almak için en jreç 15/10/1964 tarihine Kadar Belediyeye müracaat edecekler ve dilekçe'erine müteahhıtlitt Sarenlerini, şimdiye kadar yaptıklan işlerin nev'i mahiyet ve miktarlannı gösteren belgelerinı malî yeterliklerinı tevsik etmek üzere yukanda yazılı miktarda varlık ve krediye sahip o l d u k l a n n a dair teminat m e k t u b u v e r m e y e salâhiyetli bankalardan biri tarafından ve » k s i l t m e ilân tarihtnden sonra verilmiş bir referans m e s t u b u veya banfca cari n e s a p cüzdanını. örnegine uygup teknik personel v e teçhizat beyanaamesini. halen taahbüdü altmda bulunan tslere s:t taahhüt beyannamesını eklıyecektir 6 Eksiltmeve ait keşif projesi ve şartnamesl tle bilcümle evraklannm mesaı saatlert içerisinde her an Belediye Başkanlığında görülebüeceği ilân olunur. | § = § ff m i | § = g §| s ş İ I = § 2 1 §§ j §§ p§ ff j| fj fj ş fj ff fj Eşim, annem LETAPET BAKKALOĞLU'nu muvaffak bir ameliyat İle kızımı. kardeşunl tam sıhhat İle bizlere kavuşturan Şlşll Çocuk Hastahanesl 1 İnci Doğum Kllnlgl pek muhterem Şefl Jlnckoloe. Op. Dr. kıymetll Anestezlst Dr. AYBAN SA.VBAY'a feragatkâr çalışkan aslstanlan Dr. VARTAN KALEMKÂRYAN, Dr. Hlkmet ÖKER, Ebe hemşlre Hucmet Şenll ve Leman Çakır Hanımlara, bütün servls hemşire ve miistahdemlcrtne mlnnet ve teşekkurlerunlzl sunarız. Dlş Hekimi Perldun Bakfealoğlu ve oglu Mahlr Bakkaloğlu Cumhuriyet 12221 ye TEŞEKKÜR T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden NEZİHİ ORHON'a Müfettiş Muavini Alınacak 1 BanKanuz Teftı^, Ueyetıne Huku&. tkusat, Sıyasaı Bilgiler Orta Doğu Teknik Üniversitesı tdar) tilmjer Paküı teleriyle tktisadl vt Tıcari tlimler AKademısı (VüKseg tktı sat ve Ticaret Okulu) eeva OunJanrj MUU E^ıtun BakanJı ğmca tasdik edilmiş vabancı memJekeflerdeto muadlllertnden mezun ve smava girtş terihınde 30 yaşını «şmamış oiantar ve askerlikie alâkası DulıınmıvaRiar arasından sınavta luzu mu kadar MUfettiş Muavini alınacaktır 2 yazılı smavtaı Ansaraöa Genel Müdüriüste. tstan bul (Galata) ve İzmir Şubeiertmırde 11 12 ve 13 ECasıro 1964 tarihelrinde ögleden evvel vr. sonra vapılacaktır 3 Birinci rnaddede vazıiı Pakülte ve AkadPmi mezun lanndan smava fcatılmak istiyenler smava ijirebtime sartian ile, yollamalan gereken belgeien, sınav feonuiannı Mulettislige yükseltilenierin vabancı memleketlere tneslekl tettdk için gönderilmelert mısiMindain tcavıtian ve dîger lüzunuu malumatı mulıtevi rıroşürlerimiz] Ankarada Teftiş Hevetı Başkanlığı Servisı Ue tsfanbuJ 'Galatai <> fzmır Subclen " mizden tedarik ve Du Konularda ta7ia malumat tçın doğru dan doğruya Başkanlıea müracaat edebtlirler 4 îsteklilerin 3 tCasım 1964 rarihmae Ankarada buiuna cak şekilde Bankamı? Tefriş Heve'ı Başkanlıeına meaun 01 duğu fakiilte veya akademinin «Jmı TO nianallını mezunıveı yılını, numarasını halcij bı ıste calısmalıta ıse müessese sinin ve bulundııgu verin adım. smavlara nerede nansı va bancı dilden eireblleceklerinl ve adreslertnı =»cıklıvan oulsuz bir mektup ve^'a telerafla müraraat etmplen Iâ7imdır. \ r VEFÂT Mcrhum Ahmet Mithat Efendinin gellnl, Süleyman rjluyazman'm eşi, Doktor Aydın üluyazman Ue Şehlevent Altmbaşak'ın annelerl, Turgut Altınbaşak ve Ayten üluyazman'ın kayınvalldelerl. Gaye Şeyhoğlu. Lâle Şaklr, Nur Uluyazman, Gül ülujfazmaa, Ahmet Şeyhotlu, İzzet Şaklr'in çok sevglll büyükannelerl TEŞEKKÜR Hastalığıma 11S ve lsabetli teşhi5i koyarak en hayatî tedbirleri vaktlnde almaklığızm t^min edea Yedlkule Gögüs Hastalıklan Hastahanesl Dahulye Mütehassısı Sayın Dr. Mehmet CANDAŞ. ea ümltslz anımda ve en zor şartlar İçinde bir hırzır gibl yetişerek hayatımı kurtaran Tedlkule Göğüs Hastalıklan Hastahanesl Baştablbi Sayın Doç. Dr. Haydar AKSÜĞÜR, tedavlme çoS yakın ilgl gösteren ve mUesseseslnl lftllıar edlleceS bir mükemmell.vet ve lntlzam içinde ldare edea Hayaarpasa Göfüs Cerrahlsl Merkezl Baştablbi Sayın Doç. Dr. Slyaml ERSEK ve beni hayat ve sıhhate kavuşturan Kardlolog Sayın Dr. Ümlt AKER, Kardlolo? Sayın Dr. Akgün SATMAN ve yarduneılftrl, kıymetll mesletdaşlanm, melefehaslet hemşlrele t İ rlm hayatımı slzlere borçluyıun. | Dr. Hamdl Turgut ÖNOÖR | Ctınıhurlyet 12197 KAYIP Hâlen Ankara Gümrük Müdürlüğü sundurmasında bulunan D. D. Y. Anbar Müdür lüğünce verilmiş 5/717 konşimen to numaraiı 3 kap Oyun makines: ordinosunu zayi etmiş olup yeni, sini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Cevdet ŞENLtK Cumhuriyet 1224 t t t I1 I1 1' I' FİRUZE LEMAN ULUYAZMAN Hanımefendl Beyfcozdafcl yaluında an) bir kalb krizl netlcesl vefat etmiştir. Cenazesl 9.10.964 günü öğle namaüinı mütaakıp Beykoz Yalıköy Camllnden alınarak Gazlyunus alle kabrtstanına defnedllecektlr. Yakınlanna ve sevdlklerlne du>urulur. AİLKSİ Cumlıurlyet 12234 ^viııcıifrfiırfiııııiırıııııııınıuiiıicııııııtııttıiiiiıuııutiiııınııııtiHiiMftiiıırııınıııti'TfirfnıtfifitiifiııııiMiıtfiırftitfiitHmiMiiTifnımfnTfmnırtf^ (Basm 18403 A. 11297/12184) PİRINÇ SATINAUNACAKTIR Ereğlı Kömürleri (şletmesinden 1. Şartnamesme göre 200 ton pirinç kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2. Teklif zarfları 4/11/1964 Çarşamba günü saat 14 te Ereğlı Komürlerı tşletmesi (E.K.1.) Ticaret Müdürlüğünde açılacaktır 3. Teklif mektupları ve gaçıcı teminatlar aynı gün saat 12 ye kadar E.K.I. Özel Büro Şefliğine verilmiş olacaktır. 4. Şartnameler, Zonguldak'ta E.K.İ. Ticaret Müdürlüğünden. Ankara'da T.K.I Kurumu Genel Müdürlüğünden, tstanbul'da Beyoğlu tstıklâl Cad. Piremecı Sokak 1, Baro Hanı 2 katta T K.I Satınalma Müdürlüğünden, alınabilir. 5. 50 tonluk kısmî teklifler de nazarı itibare alınabilir 6. Müessese ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledigine yapmakta serbesttir (Basın: 19108 • 2 • 330/12207) İ İstanbul Sanayi Odasından Çember imâl eden sanayiciiere tevzi edilmek üzere Odalar Birliği emrinde, 73,12 gümrük târife pozisyonlu «Yalnız eni 1000 mm. ye (1000 mm. dahil) demir veya çelikten şeritler» için bir kontenjan mevcuttur. Bu kontenjandan istifade etmek istiyen ve münhasıran çember imali ile iştigal eden sanayicilerimizin 15.10.1964 perşembe akşamına kadar Odamıza (Tatbikat Müdürlüğüne) müracaatlan ilân olunur. (Basuı: 19159) 12216 (Basm 17937 A 11112/12183) MEVLİT Sevglll ve kıymetll aile büyüğümüz Em. Sv. Alb. T.K.İ. KURUMU TAVŞANLI GARP LİNYİTLERİ İŞLETMES! Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemiz bölgelerinde çaiıştınimak üzere Makiııa, Kimya ve Elektrik Yüksek Mühendis ve Mühendislerıne ihtiyaç vardır. Bunlara 4/10195 sayılı karamameye göre çirebilecekleri derece üzerinden yevmiye veva 7244 sayılı kanuD hükömleri dalıilinde emekü kespnP§ine esap barem derecelerinin üç üstü özerinden ücret ve bunun po 10 u nispetine kadar maden veri tazminafı verilebilereâi eihi bugünkü mevzaıat hükümlerine göre ikramiye de öıîenir. Aynca aileieriyle birlikte ikarnet edecekleri loiman tahsis olunacaktır. Taliplerin mufassal hâl tercümeleri ve hizmet vesikalannı bir düekçeye bağlayarak Tavşanlı'daki Müessese Müdurlüğune gönderebilecekleri gibi şahsen de müracaatta İki adet OTOMATİK ŞALTER, İki adet KONDANSATÖ Alınacaktır. Son teklif müddeti 22.10.1964 dür Şartnamesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinde satılr«aktadır. DENİZCİLİK BANKASI TA.O. (Basın 19025/12211) vefatının kırkın pı gününe tesadüf eden 10 Ekim 964 cumartesl günü Sarıyer Camilnde öğle n&m&zını mutaakıp ai ziz ruhuna lthaf edllmek üzere Merlldl Şerlf kıraat edUeceğlnden merhumu seven akraba, silâh arkadaşlan. dost ve bütün dlndaşlanmızın tesrtflerl rlca olunur. Eşi: Mebrure İsfendlyar Oğlu, Kızlan. Damatları Cumhurivet 12236 mu KAYIP 84018 N'o lı pasaportu kaybettim. Hukümsüzdür Fehmi Tt'KEMVlEZ (Cumhuriyet; 1223a) RUHİ İsfendiyar'm M. S. B. Ankara (3) No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından Aşağıda cinsi, miktan, mu hammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem (buz doıabn k ], maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalanndald gün ye saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartname si mesai saatlerinde Komisyonda ve tstanbul Levazım Âmirliğinde göriilebilir. tsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale saaünden bir saat evveline kadar makbuz karşılıgı Komisyon Başkanlıgına vermeleri. Postada gecilten mektuplar kabul edilmez. tsteklilerin en a? üç senedenberi seri şekilde buz dolabı imal ettiklerine dair sanayi odası belgesi almalan şarttır. Cinsi Ev tipi buz dolabı (.102 ayak) Miktan 50 adet M. bedell lira fcrş. 137.500. G. teminatı Lira fcrş. 8,125. thale Günü Saati 26.10564 Pazartesi saat 11.00 de : 19154 12208) bulunabnirler. (Baaın 19000/12188)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog