Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

9 Ekim 19b4 CLHY1HUK1YET SAHİFE BEŞ Avrupada kış sporu yapanların cenneti: Yaboncı kalemlerden: Gayrimenkul Satış İlânı İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN: Dosya No. 1962/2748 Agop Halaçoğlu İPC 80 hesap No. lı borç senediyle Sandığımız Bakırköy Şubesinden ıstikraz ettıği paraya mukabil; Batarköy, Zeytirüik mahallesi eski, Bedros, yeni Ekrembey sokağında eski 12, yeni 14 (kapı üzerınde: 14 tür ) kapı No. lı seneden arsa, mahallen apartunanın tamamını Sandığımıza birinci derecede ıpotek etmişti. Tapu fcayıt suretinde işbu gayriraenkul; Bakırköy, Zeytinlik mahallesi eski Bedros, yeni Ekrembey sokağında eski: 12, yeni ve t a j : 14 kapı, 86 ada, 18 parsel sayılı 280.86 M2 miktanndaki bahçeli kârgir apartıman olup, tamamı Agop Halaçoğlu adına kayıtlı olduğu ve Sandığımıza birinci derecede ipotekli bulunduğu beyan edümiştir. Muhammın raporuna göre işbu gayrimenkulün umum mesahası 280.86 M2 olup, bunun 178.00 M2 mtktan üzerinde çatı ve örtüsü ahsap bodrum ve çekme katlanndan başka üç katlı kârgir bir apartıman vardır tşbu apartımanın birinci, ikinci ve çekme katlan ıkışer dairelidir Bodrum katında iki oda, bır sandık odası, bır sofa. bir koridor bir mutfak, bir WC. bir odunkömürlük, birinci ve Utinci katlannda ıkişer oda, birer sandık odası, ikişer salon. ikişer koridor, ikışer mutfak, ikiser VVC. ikişer banyo, ikişer balkon. Ue üçiincü katında üç oda, bır salon, üç sofa, iki Koridor bir mutfak, bir WC. bir banyo, bır balkon, çatı katında ise dört oda, iki sandık odası, iki koridor, iki mutfak iki WC Ud banyo, iki taraca. iki balkon vardır Binada elektrik, terkos, havagazi ve kalorifer tesisatı da mevcuttur Borçlu hakkında yapılan kanunî takıp üzerine 3202 numaralı kanunun 40 maddesıne gore yukanda evsafı yazılı gayrimenkulün tamamı bır buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur Satış tapu sıcıl kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gırmek istıyenler bunları ve herkese açık bulunan tapu sicil kayıtlarını tetkık ederek satılığa çıkanlan işbu gaynmenkul bakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telâkld olunur Arttırmaya gırmek ıstıyenler (34 225) ura pey akçesi veya Sandıkça kabul edilecek banka teminat mektubu vermesi icabeder Birikmış bütün vergilerle Beledıye ve tellâlıye rüsumu ile varsa vakıf ıcaresi ve :âviz bedeli İle Ipoteklerin terkin harcı borçluya; ıhale pulu ve tapu tescil harcı ile varsa şerefıye borcu alıcı ya aittir Satış şartnamesi 19/10/1964 tarihinden itıbaren açık bulundurulacaktır Bırtnd açık arttırma 26/11/1964 perşembe günü Cağaloglunda kâln tstanbul Emniyet Sandığmda saat 14 den 15 e kadar yapılacaktır Muvakkat ıhale yapılması için teklif edilecek bedelin tercihan ödenmesi icabeder gaynmenkul mükelleflyetiyle Sandık alacağmı tamamen geçmış olması şarttır Aksl takdirde son arttıranın taahhüdU baki kalmak sartıyle 11/12/1964 cuma günü aynı yer ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır Bu arttırmada gayimenkul en çok arttıranm Ustüne bırakılacaktır Hakları tapu sıcıllenyle sabit olmıyan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplermm bu haklannı hususıvle faiz ve masarife dair iddialannı ilân tarihınden 'tibaren virmi gün içinde evrakı müsbitelertvle beraber Sandığımıza bildirmedikleri takdirde satış bedelinın pavlaşmasmdan hariç kalırlar Daha fazla bilgi eainmek istivenlerin 1962/2740 dosya numarasiyle Sandığımız Hukuls tşleri Servısine müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (Basın 18998/121S7) Türkiye Derleyen: Haluk DURUKAL Türkiye hakkında dış basında çıkan yazılan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bir bülten halinde topluyor, bu cıdden yennde bir teşeDbüs! Ancak bu bültene alınan yazılann methiyelerden çok bızi acı da olsa tenkid edenlerden seçilmesinde fayda vardır. Hatalann düzeltilebılmesı tenkid yazılanrun mufettlş veya Bakanlık dosyalannda kalması ile değıl, açıkça ortada münakaşasının yapümasma bağlıdır. Blz kendl kendimizi methetme eflsefe ve sanatının şaheserlerini yaratmış ve zirvelerine varmış bir tnılletız. Tenkid; Avrupalının aksıne bizim dostumuz değıl. düşmanımızdır! Yakın tarihimiz tenkide ne kadar tahammülsüz olduğumuzu gösteren mısallerle doludur. İşte bu musamahasızlık bızi istenilen noktaya bir türlıi götürmıyen devamlı bir fren olmuştur. Şımdı sızlere dış basında çıkan yazılardan bazı pasajlar vereceğim. Bu yazılar Türkiyeyi gdnnüş ve beğenmiş kalemlerden çıkmış Ancak bunlarda da goreceksınız ki hepsınin de müştereken ustünde durduklan "trafık keşmekeşi, yollar, açıkta satüan yiyecekler, hamallar, karaborsacılık gibi bizim de şikâyetçisi olduğumuz hususlar Yam kanun ve nizam tatbikçileri polis, beledıye, trafık gibı ileılılerin «adam sen de» cüiğinden ayakta kalabılen ve medenî bir şehre kapkara bir leke olan şeyler... • *# Topa Pacifino ismlndeki ftalyan yazar «Natiziario Del Turismo» mecmuasında yazdığı yazıya «Doğunun masal kapısı îstanbul» başlığını koymuş. tstanbulu manzara ve siluetı ile methettıkten sonra: Calata kulesi, Ayasofya camii, «Çarşı» mahallesi, Süleymanlye camii, alüa hayale gelmiyen zenginlilkerle dolu masal gibi müzesi ile Topkapı Sarayı, dar, sıkıcı, fakat buna aldırmıvan insanlarla dolu olup gcrçek ticaretin yapıldıği sokaklar, size soğuk sudan karpuza, el işlerinden çeşitli tatlılara kadar her şeyl sunan binlerce ve binlerce açık tablalar, içinde iki milyon tnsanın oturduğu ve batı kısmına gelindiğinde biraz keyifsizlik hissedilen, durmadan değişen ve birbirine zıt olan bn şehrin sadece bir kaç çehresidir.» Diyor, tstanbul sokaklannı da şöyle anlatıyor: «Bir yerden başka bir yere gitmek için yegâne pratik vasıta oUn taksilerin sebep olduğu düzensiz ve süratli trafik, tcalabalığın meydana petirdiği sinir bozucu kanşıklık, bazı satıcılann kendilerine bâs çağnlan, yüklerini sırtlarında tasıyan hamallar, hâlâ «narpile» içilen, erkeklere ait kahvelerin mevcudiyeti, pnl, kart ve çeşitli hâtıra eşyalan ile size asınti olan yüzlerce küçük çocuk, şehrin en göze çarpan vasıflandır.» Isveçin çok okunaı. gazetesi «Dagens Nyhter» da Ehrenmark lmzasiyle «Kapalıçarşıda kaybolanlar» başiıkh yazıda muharrir de tstanbulu şöyle anlatıyor: «Kaldırtmlarda ve yollarda zıplıyarak dikkatle yürüyordum. Zira sağı solu olmıyan çılçın bir trafik şehre hâkim olup, bütün bu otomobiller taksilerdi Ancak bu taksilerde dolu veya boş olduklanm belirten bir işaret de çözükmüyordu. Yollarda hamallara rastladım. Bunlar sırtlarında gayet afır yükler taşıyorlardı. Türklerin bilhassa güreşçileri vasıtasiyle ne kadar kuvvetli insaıılar oldnklannı bildiğimiz için, bu beni şaşırtmadı. Bu arada dikkatimi açıkta su satan kimseler de aldı.» Zurıch'te çıkan «Femına» mecmuasında «Türkiye turu» başlığı ile yazı yazan Peter Rosınski, karısı ile bırlıkte yaptığı seyahatı anlatıyor. Yazar, İpsala Istanbul arasındaki yolculuğundan bahsederken: «N'eredeyse çarpacagun bir taş blokunu son anda farkedip direksiyonu kınyor, içimden de, ne heyecan verici memleketmiş, bu Türkiye diyorum. Tabiî bu acayip keliraesi Ue, geçtiğimiz yola kastediyorum. Burada yol kelimesini tırnak içinde knllanmayı nnuttnm. Zira burası bir yol değil, ancak bir gün yol haline gelecek . Aylarca evvel bu alan tesviye edilnıLş. Ama şimdi bir kum deryası halinde, arabanın lâstikleri iyice kuma gömülüyor .. Arka camı tamamen kum bulutlan kaplamış. Bir Türk otobüsii ile karşılaşınca, her defasında pencereleri kapatıyor, gözlerimizi yumuyoruz.» Diye yollardan yakındıktan sonra uğradıklan bir kahveyl şöyle anlatıyor: «Keşiflerde bulunmak istediğimiz için, Türkiye hayatımn büyük bir kısmını aksettiren bir kanve (çayhane) nin önünde duruyoruz. Çayhane erkeklerle dolu. Türk kadınları anlaşılan Yunan kadınlarmdan daha çalışkan Tabiî burada ilk defa çay değil, meşbur Türk kahvesini içiyoruz Çayhanede hayat âdeta durdu gibi. Biz içeri girmeden evvel konuşuyor, iskambil oynuyorlardı, şimdi susup bizi seyre daldılar. Tabiî daha çok sarışın Avrupalı karımı . Zavallı Türkler, Avrupalı turistler memleketinize gelmeye başladığındanberi kimbilir ne kadar üzgünsünüz.. Kahveniıe kadınlar da geliyor artık. Karun Punkt gibi rahatça oraya girip .sizlere «Merhaba diyorlar » Muharrir dönuş yolunda uğradığı İstanbula Üsküdardan geçişini: «Bizi tstanbul bekliyordu. tki kıta şehri tstanbul .. İstanbula çideceklere bir öğüt: Araba vapuru Ue geçerken gişeye yaklaşıp biletinizi kendiniz alınız. Voksa oradaki karaborsacılarla bile aldınrsanız, size iki misli pahalıya mal olur. * Satırlan ile ifade edıp tstanbul sokakları ıçın de şunları yazıyor: «Dolmuş denilen taksilere pazarbk ederek bindik, şoför boyuna gideceğimiz yerin ismini bağınyordu, pencereden başını uzatarak Dolmustan ininct 3.5 franka yakın bir para ödedik yine de Bu dolmuslar İstanbulu trafik bakımından pratik bir şehir haline getirmişü! Birdenbire karşımızda bir cami görüyoruz Etrafımızda otomobil, motör gürültüleri. Punkt heyecandan bir dua mırıldanıyor Ayasofyayı, eski Sarayı gezip görrnedik ama. dört saat boyunca o kocaman Kapalı Çarşımn ve İstanbul şehrinin sokaklannda dolastık durduk. O kalabalıkta satıcılar kolumuzdao yakalayıp dururken, Şark müziğinin o müthiş gürültüsünde arkadaşım: «Türkler namuslu bir millettir, ama yankesicilerin özellikle ecnebilere pek zaaflan vardır. onun için lutfen para cüzdanlannıza sahip olun» diyordu Meyvalanı âdeta piramitler halinde yığıldığı, halıların, deri eşyaların. bakır, maden \e pirinçten mamul esyalann tıklım tıklım dolu olduçu bu dar sokaklardan hep birbirimizi koUıyarak geçtiL. Arada sırada arkamdan biri dürter gibi oluyor, dönüp bakıvorum bir merkep, herkes yol veriyor, geçiyor. Tam beş defa zorla bovacılar ayakkabılarımızı parlattılar...» *:£ % îşte bütün bu yazılar en ıyi niyetli kalemlerden çıkmış! Ya bir de acı tenkidler olsa kimbilir neler döktüreceklerdi? Hatalarımızı görebılmek ıçm onlan da okumamız, insaflı ve makul her tenkid) değerlendırmemız lâzım! Yoksa tenkıdlere kulak asmaz. onlara kızar ve ote yar.dan «az gittık, uz gittik» diyerek arkamızda katettığımız bir arpa bovundaki turizm yolunu iki arpa boyuna çıkartmamanın ınadı içensinde kalırsak, Türkıyeye ddvizlerı ttırıstlerden değıl, kuşlardan beklemekten başka ümidimiz kalmıvacaktır. Isviçre Bu yazımızla Avrupanın meşhur kış sporlan memleketi Isviçreden bahsetmeye başlıyoruz. tlk yazıda sizlere İsviçre hakkm da umuml bılgiler verecek, gelecek yazımızda da bilhassa kayak merkezleri ve buralardaki yemek ve otel fiyatlarmdan bahsedecefiz. Avrupanın tam orta sına sıkışmıs 5.5 milyon nüfuslu bu küçük memleket manzara ve lisan çeşidi bakımından eşi olmıyan bir zenginliğe sahiptir. Halkının <o 74.1 i Al" manca, 20.6 sı Fransızca, °o 4 ü İtalyanca ve "'o 1,1 i de Romanche, °o 2 de daha başka lısan / konuşurlar. İsviçre parası frank tır, bir frank 100 santıme aynhr. Bir dolara 4.34 tsviçre frangı alırsınız. Böylece 1 frank 22 sent yapar. tsviçrede geçireceği nız günler zarfmda sizi bir hay li düsündürecek olan bahşiş usulünden de bahsedelim. Otelde bir iki gece kalacak olursanız yüzde on beş, üç ve daha fazla gece kalırsanız yüzde 12 servis ücreti hesabınıza ilâve edilir. Taksilerde yazan ücretln üzerine yüzde on, on beş ilâve olunur. Lokantalarda hesabınıza garson ücreti ilâve edilmişse ay rı bir bahşiş ödenmez. İsviçrede içki olarak yamaçlardaki bağlardan isitüısal edilen beyaz ve tarmızı şarap çok Kış sporlannın cenneti İsviçrede trenler nefıstir. Lokantalarda saat 12 • 14 ve 18 23 arasında yemek ser visi vardır. Soğuk yemek günun her saatüıde cafeterıalarda mevcuttur tsviçre lokantalannda u mumiyetle uç veya dört kaplık menüler vardır. Bu menülerın fıyatı 4 ilâ 7 frank arasında değişir. tsviçrede dağ yollan umumiyetle 6 metre genişliğinde dir. Trafik nizamına göre virajlarda her vasıta beş metre içerismde durabılecek suratte yani âzami 30 km. ile gıtmeye mec burdur. Dığer normal yollarda âzami sürat 80 km. dır. tsvıçre trafik polısi ancak tehlıke anında klâksona müsaade eder, bu gibi durumların dışındakı hal her gün kayakçılarla dolup taşar den ögrenebüırsiniz. İsviçrede lerde klâkson kullananlardan adukkânlar 8 • 12.15 ve 13.30 ğır para cezası tahsil olunur. 18.30 arasında açıktır. Eczaneler Her vasıta stop işareti önünde 8 18.30 arası (pazarlan harıç) durup sonra hareket mecburıaçıktır. Nöbetçi eczane ve dokyetindedır. tor için 11 numaraya telefon etYollarda ortadaki beyaz çizgi hiç bir zaman geçilmez, bu çiz melisıniz. gıler arasında nokta nokta yertsviçre otel cennetidir, her sıler vardır, ancak oralarda sola nıf otelde temizlik aynıdır. 12 dönuş yapılabilir. Yol boylarınyaşma kadar çocuklar ayn oda da katT surette dunılmaz, sadeişgal etmezlerse tenzılâta tâbice parking işareti olan yerlerde dırler. 1 6 yaş arasındakılere durulabilir. tsvıçrenın her şehyüzde 50, 6 • 12 arasındakılere rınde veya kasabasında telefon yüzde 30 tenzilât yapılır. da 11 numarayı çevirırseniz ısGelecek yazımızda sızi tstantıhbaratı, doğru saati 161 den, buldan İsviçreye kadar muhtelif hava durumunu 162 den, dağlar vasıtalarla gotürüp orada dağ daki yol durumlarını 163 den, otellerinde oturtacak, bunlara nihayet son haberleri de 167 aıt bütün fiyatlan vereceğız. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından Yeşilköyde THY Ortaklığına ait Oto Atelyesine kapalı zarfla teklif alma usulü ile ilâve inşgat yaptırılacaktır. 1 İlâve inşaatın keşif bedeb' 17.223.59 lira olup muvakkat teminatı 861.18 liradır. 2 İhale 16.10.1964 cuma günü saat 15.00 de İstanbul Gümüşsuyu Caddesi No: 96 THY Genel Müdürlüğünde yapüacaktır. 3 Keşif ve şartnameler mesaî saatleri dahilinde ayni adresteki Levazım Müdürlüğünde gorülebilir. 4 Teklif mektuplan ihale günü saat 14.00 e kadar ihale komisyonuna tevdi edilecektir. 5 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 6 Muvakkat teminatlar nakit olduğu takdirde îş Bankası Galata Şubesindeki 3337 sayılı hesaba yatırılacaktır. (Bu miktara tekabül eden muteber banka teminat mektubu ve Devlet tahvilı de olabılir) 7 Ortaklığımız artırma ve eksiltme kanununa tâbi olmadığmdan ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir Hürriyel uğruno... Tiineli geçerken hudut mııhafızlarının çizmelerinden çıkan sesleri duyuyorduk Dışardan herhangi bir ev gibi görunüyordu ama ıçınden geçerek 31 kadın, 23 erkek ve 3 çocuk hürnyete kavuşmuşlardı. Komünıst polıslerinın sılâh sesleri arasında 57 Doğu Berlınlı mültecı hürriyetı seçtıler. 31 kadın, 23 erkek ve 3 çocuğun sonuncusu 142 metrelik tunelın Batı Berlin kapısına yaklaşırken komünist silâhları konuşmaya başlamıştı. Doğu Berlin polisınin sıkı tertıbatına karşı Batı Berhnde de hürnyetleri uğruna canlannı ortaya koyanlara destek olanlar vardı. Çarpışma sırasında Doğu Berlin polıs teşkilâtından çavuş Egon Schultz vurulmuş fakat multecılerden yalnız bir kışı hafif yaralanmıştır. 1961 de Duvar örüldüğünden berı toplu halde bu kadar buyuk bir kafile ılk defa başarabildi bu işi. Bundan once kaçmaya muvaffak olan en buyuk kafile 1962 de 28 kışılık bir raulteci gruguydu. 142 metre uzunluğundakı tünele gırmek için 9 metre derinlik kazılmıştı ve Batı Berlindekı kapısı da bir fırına açıhyordu. Evın bütun pencereleri çirnento ile örülmüştü. Altı aydır tunelın açılması için çalısanlardan bırısı, «Her an korku içindeydık. Doğu kapısında caddeden sadece 1 metre aşağıdaydık, üstümuzden geçen komünist polisinın avak seslerini duyuyor ve her nefes alışımızda duyulduğumuzu sanıyorduk» demektedir. Mülteciler tünele süphe çekmemesi için ikişer kişilik gruplar halinde gelmisler ve hanımlara. uzun yolda bir buhran geçirmemeleri için teskin edici ilâç lar verilmıstir. Son mülteci de su ve çamur içinde Batı kapısına yaklaşırken alârm zili çalınmıstır. Silâhlı polisler derhal tünelin bulunduğu evi sarmıs ve çarpışmalar baslamıstır. Doğu Berlinde askeri ilgılıler Çavuş Schultz'un Batı Berlin haydutları tarafından oldurulduğunu ıddıa etmışlerdır. Fakat Batı Berlin polısi de bunun tamamen bır kaza olduğunu belırtmıştır Batı Berlınlılerden bırisı de tunele tırmanırken hafıf yaralanmıştır. Butun bu sıkıntılardan sonra şımdı mülteciler Batıda akrabalarının yanında sıcak çorbalarını ıçmekle meşguller. Tunel, parasız kalıp da, kaçırmayı profesyonel meslek haline getıren Batı Berlinli gençler ta rafından açılmıstır. Tahmın edıldığıne gore multecılerın Batı Berhndekı akrabaları onceden Doğu Berlinli bir mülteci, Utanç D n v a n ' n ı aşmak için açtıkları 5 bu ış ıçın 7500 T. Lirası odemıştünelden güçlükle geçerken. Tünel şimdi Dogn Berlin S lerdir. polisleri tarafından kapatılmıstır. 5 i V TÜRK HAVA YOLLARI A. O. (Basm 18426/12178) Gayrimenkul Satış tlânı İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan: Dosya No: 1964/302 Şışlı Eskışehır Mahallesımn Tuzcumural Sokağında 35 kapı 1331 aaa ve 25 parsel sayılı, 76 M2 miktanndaki kârgir evın tamamının şuyuun ızalesı maksadıyle satılmasına karar venlmıştır tMAR DURUMU: 1/5000 mıkyaslı nâzım plânda ıskân sahasında kalmakta olup 4 75 m arka bahçe mesafesı bırakıldıktan sonra kalan kısımda 9,50 m ırtıfa ve bıtışık nlzamda ınsaat yapılmasına musaade edılmektedır MEVKtJ EVSAFI VE D E Ğ E R İ Şışlının Kurtuluş »emtınde, Eskışehır Mahallesımn Tuzcumurat Sokağında 35 kapı numarasını alan, bır bodrum, ıkı normal katlı kârgir evdır Bınanın bodrum katına sokak sevıyesınden 3 beton basamaklı merdıven!e ınılmektedır Ahsap tek kanatlı kapılı ve korüklü demır kepenklıdır Ön kısımda sokağa nazır, içinde mutfak olarak kullanılan kısma geçmelı bır oda, bahçeye çıkiş bapılı, kısmen toprak ve kısmen beton zemınlı. içinde mo7aıls »aşlı bır alaturka helâ mahallı Ue bır su musluğaı bulunan mutfak oda bulunmaktadır Bahçe beton zemınlıdır Komşulardan beton sınır duvarı ile aynlmıstır tçınde, bına orta kat balkonu ile ırtibat sağlıyan beton basamaklı merdıvenlerle iki adet kârgir komurluk bulunmaktadır Dort basamak merdıvenie tek kanatlı demır kapıdan karo zemınlı dar kondora gınlmektedır Kondor üzerınde 1 kat daıre kapısı ile mozaık basamaklı üst kat merdıvenlerı bulunmaktadır Bina 1. katı: Bir hol üzerine bırı sokağa nazır. dığerı bahçeye körüklü demır parmaklıklı pencereli iki oda Bır dolap, balkon çıkış kapılı, içinde mermer taş alaturka helâ mahallı bulunan, mozaık tezgâhlı, mermer musluklu, davlumbazlı bır mutfak mahallınden ıbarettir Balkon karo zemınlı, beton korkuluklu ve bahçeye ınış merdıvenlıdır 2. katın: dahıli teşkılâtı 1. katın aynı olup farklı oiarak sokağa nazır oda daha genış, arka kısma olan oda demır parmaklıksız ve mutfak mahallınde çamaşır kazanı vardır Çını tezgâhlıdır Helâ mozaık taşlıdır 2 kat holünden mozaık ba«amaklı merdıvenlerle ahşap sundurmalı, karo zemınlı terasa çıkılmaktadır Çatı Marsılya tıpı kıremıtle örtüludur Binada elektnk ve su tesisatı vardır Tamıre muhtaçtır Tamamına 60.000.00 TL. kıymet tahmın ve takdır edılmekle Karar daıresınde tstanbul Adlıye Sarayı satış mahallınde 3/11/1964 salı günü saat 10 11 arasında açık artırma usulü ile satılacağı, Artırma Şartnamesı memunyetımızrie herkesın görüp okuyabiimeçı ıçın 1964/302 dosya numarası tahtında 20/10/1964 tarihinden ıtibaren açık bulundurulacağı Artırmaya ıştırak etmek ıstıyenlerın muhammen kıymetın °'o7,5 u nıspetınde pey akçesı veya mıllî bır bankanın teminat mektubunun ıraesı gerektiğı. tpotek alacaklılan ile ırtıfak hakkı sahıplerının gaynmenkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa dair olan ıddialarını işbu ilân tarihinden itıbaren 15 gun içinde evrakı müspıtelen ile memurıyetımize bıidırmelerı. aksı takdirde hakları tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paranın pavlastırılmasından hanç kalacaklan gaynmenkul tâyın olunan zamanda üç defa nıda olunduktan sonra en çok artırana ıhale olunacağı. ancak artınlan bedel muhammen kjymetın °,'o?5 ını geçme?se en çok artıranın taah hüdü bakı kalmak üzere on gün daha temdıtle mütesadıf 13/11/ 1964 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacak ıkıncı artırmada paraya çevnlmesı ve paylaştırılması masrafları mecmuundan faz laya çıkmak şartı ile en çok artırana ıhale edıleceğı, böyle bır bedel elde edilemezse ıhale yapılmayıp satıs talebının düşürüleceğı, gaynmenkul kendısıne thale olunan kımse derhal veya verılecek müddet içinde ıhale bedeli ve tel lâlıye rusumunu vermezse ıhale kararı feshedılerek kendınden önce en yüksek tekIıfte bulunan müşten arzettığı bedelle almaya razı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılarak en çok artırana ıhale edıleceğı. ıkı ıhale arasından doğacak fark ve geçen gunlerın o/o5 ten hesaplanacak faız ve dığer zararlar hükme hacet kalmaksızın ılk alıcıdan memurıyetı mızce tahsil olunacağı, artırmaya ıştırak edenlerın artırma şartnamesını okumuş lüzumlu malumatı almış ve bunlan tamamen kabul etmış ad ve ıtıbar olunacaklan. daha fazla malumat almak istıyenlerın 1964/30"? numara ile memurıyetımıze müracaat edılmesı ilân olunur. tst 9 uncu fcra M (Basın 18814/12192) Çıplak ayaklı bir Do|u Berlinli mülteeı kadın, çeşitli yardım Batı Berlin ka pısından çıkarken . ve kaldıraçlarla rılllllllllHHIHIIIHHIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllilllllinillllllllllllllllHlllirillllllMIMII IIIIIHII l'.tllllllHMIIHIIIIIIP Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden 1 Çıftliğimıze ait merkez lokantası ve müştemilâtı açık artırma usulü ile kiraya verilecektir. 2 Açık artırma 20 ekim 1964 salı günü saat 15 de yapılacaktır. 3 Merkez lokantasrnm aylık rouhammen kira bedeli TL. 4.000. (Dörtbin lira) dır. 4 Bu işe ait muvakkat teminat miktarı TL. 15.000. (Onbeşbin lira) ve katî teminat! ise TL. 30.000. (Otuzbin lira) du. 5 Açık artırmaya girmek isteyenlerin, 1964 yılı Ticaret Odası vesikasını ve muvakkat teminatı Müdürlüğümüze yatırdıklarına dair vezne makbuzunu ibraz etmeleri gereklidir. 6 Bu işe ait şarrname her gün Müdürlüğümüz Ticaret Şubesınde gorülebilir. 7 Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığmdan ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 18969 A. 11627/12189) SATIŞ İLANI Cinsi Kıymeti Cereyanla çalışır yerlımalı tebeşır tozu değırmenı 1000. 200. 1 Baskül 1 Yerlı malı 7,5 beygirlik Tansuvan marka motor 300. 1 Yerli malı 2 beygir Tomson marka motor 200. 1 » » 1 , , > > 300. 1 Yerli malı kompresör faal 500. 1 Aspıratör 300. 1 Kompresör tngıliz Tipi faal 5000 1 Levuger faal 5000. Fatih Vergi Daıresıne olan borcundan oturu Rami Topçular Ferhatpaşa Çiftliği 611 sayılı mahalde tahtı hacze alınan yukarıda cıns ve evsafı gosterılen eşyanın 19 10/19b4 günü 14 de mezkur mahalde 6183 sayılı âmme a l a c a k l a n . nın tahsil usulü hakkındaki kanun h u k ü m l e r m e tevfıkan ve peşın para ile satılacağı ancak verılen bedel tesbit olunan değerın %75 ınden aşağı olduğu veya hıç alıcı bulunmadığı takdirde ikinci satışın 26/10/1964 gunu aynı saatte ve aynı mahalde yapılacağı ve fazla malumat almak istıyenlerin Fatıh Vergi Dairesı Müdurluğüne müracaatları ilân olunur. ( B a s u 19021} 12213 Adet 1 2300 Adet Civa Buharlı Ampul 200 Adet Sodyum Buharlı Ampul Satın Alınacaktır I.E.T.T. Işletmelerinden 1 Yukanda yazılı malzeme, roekrupla fiyat ve teklif isteme usulü ile yurd dışmdaki firmalardan satın alınanacakto. 2 Teklifler en geç 23. kasım. 1964 pazartesi günü saat 17 ye kadar Metro Han 3. kattaki Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne verıiecekur. 3 Postada vâkı gecikmeler, sair sebeplerden dolayı son teklif verme tarihinden sonra gelen tekliflerle ve tâdi) tekliflerı dikkate almmayacaktır. 4 Bu işe ait şartname Metro Han 1. kat veznesinden 5.Tl. mukabilinde temin edilir. 5 tdare ihâleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. İlân olunur. 18665) 122U
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog