Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

DOKI ^uıııııııuııı«ıifmımim«mtfimınfiıııtftmttwTmmııımfm«ıtımnmımmıııı»mıiMiHiıııiHHiıtııtwtı CUMHURfYET 9 Ekim 1964 BAGINSfZLIK MUCADEIESI I V/gfr&n: Kayhan Sağlamer | Uç el a/eş, iki isabet Kennedy'nîn öldürülmesi ile ilgîli meselelerden biri de, Osvald'ın kısa bir süre içinde üç el ateş ederek ikisini hedefe vardırabilmesinin doğruluk derecesiydi. Bu ıddıa, once Lıfe dergısmın yaptığı bır deneye dayanmaktadır Lıfe, suıkastı ızleyen gunlerde Amerıka'nın en ıyı sılâh kullananlarından bırını, «Mılli Tufek Bırlığı» nın Baskanını Dallas'a getırmıştı Oswald'ın pozıs>onunda aynı tıp tufekle uç el ateş eden bu şahıs, bunu ancak 6,2 sanıyede başarmıştır. Öte yandan bu konudakı duşuncesı sorulan sılâh atmada Olımpıyat şampıyonu H Hammerer şoyle demıştır »Bu tıp bır sılâhla 55,5 sanıye ıçinde hareket eden bır hedefe üç kurşun atabilecek kımsenın dunyada yaşadığını sanmıyorum » Oswald"ın denız pıyadesı ıken atıcılığının pek parlak olmadığı da bu ıddıalarda belırtılmekteydı Kendısı. askerdeyken ıkı defa denenmış, bırıncısınde (aralık 1956) 210 olan barajı ıki puvanla geçerek orta sınıf atıcıların arasına gırmış, ıkincısınde (Mayıs 1959) 191 puvan alarak 1 puvanla ılk sınıfa gırebılmıstı (Bu bılgı ve rakamlar Warren Raporunda da aynen venlmekte, u«t1erı Oswald'dan vasat bır atıcı olarak bahsetmektedır S 191 • 192). Askerken bıle vasatın uzenne çıkamıyan Oswald, askerlığının bıtımınden sonra sadece uçbeş kere ava çıkmış ve kansının belırttığıne gore bır defa atış talımı yapmıştır Sozu geçen sebeplerden otüru Oswald'ın bu ısı beceremıyeceğını belırtenler, Başkana ya ıkı kışının ayrı yerlerden uç kurşun attığını. ya da depodan ateş edenın Osvvald olamıyacağını ılen «ııruvorlar Bir komünist memleketin parası diğerinde geçmez Blr komünist ülkenin parası: run diğerinde geçmedıglnl öğren• diğimiz zaman, Dofu Avrupayı • birlnci defa zıyaret eden her : yabancı gıbi blz de şaşırıp kal• mıştık. Peyk ülkelerin paralan• nın baaa Hür Dünya memleket: lerinde konvertıbılite kabüiyeti: nln olmadığmı duymuştuk. Fa : kat peyklerin birbirlerlnın para • lannı kabul etmedıklerini bümi: yorduk. Meğer Ruble nasü Buk: reşte kıymetsız bır kâğıt parçası ! ıse, Ley de Moskovada byleymiş. ; Pragda Türk Urası bozdurabüır, Zlotl bozduramazmışsınız Bulgaristandan Romanyaya geçiyoruz. Tuna nehnni muhteşem bir tabiat örtüsu ortasında lnşa edilmiş heybeth bir köprünıin üzennden aştıktan sonra Rumen hudut karakoluna geldık Otomobüımizin trafık sıgortası içın Ud dolar istedıler. Cebimlzde biraz Bnlgar parası kalmıştı. îki dolara tekabül eden dört levayı ıç rahatlığıyla resml Uniformalı bır memura uzattık. Adamın tatlı yüzü ekşıdı Dudaklan gerılerek kUçümser bir ifadeye büründü. «Olmaz» anlamına başını sağa sola salladı ve sordu : «Dolar veya mark yok mu'» Yekpare ta^tan yapılmışçasına bir bütün, kcdeşlık, dostluk, yol daşlık ve kader birlıgınden fılân dem vurmaya bayılan komünist tilkelerin evvela kendılennin bır bırlenne güven duymamalan pek tuhafıma gıttiğınden, Bukreşe vanr varmaz meselenin içyıizünü araştırmayı ilk iş edındim. Hıç bır komünist ülke, hertıangı bir maddenin fiyatı ile ger çek degeri arasında realıst bır munasebet kurmak lüzumunu duymuyor Fıyatlar istihsal masraflan veya piyasadaki arz ve talebe gore değıl, butün ekonomıyi tekelınde bulunduran devletçe tesbıt edüiyor tşte bunun ıçındir ki, bir komünist ülkenın oarası, diğerinde hıç bır kıymet ıfade etmemektedır. Dolayısıyle komünist blok içindeki ticaret, doğrudan doğruya takas antlaşmalanna dayanmaktadır Paralarının konvertibılite kabüiyeti olmadığından, herhangi ikı komünist memleket arasındakl ıhracat ve ithalât hesaplannın tam bır denge sağlaması çerekmektedır. Demırperde gerisındeyken Bulçaristan; Macaristan ve Romanyadaki Çekoslovak, Doğu Alman ve Rus turistleririln olaganüstü kalabalıklığ] dıkkatimizi çekmişti Araştınp bulduk ki, vukanda tzaha çalıştığımız sistemde, fa WARREN RAPORU Warren Komısyonunun bu konudakı goruşlen ikı buyuk bolume aynlabı iır. Bırincısı, kurşunlann atıldığı zama nın anlaşılması ıçın yapılan ıslem ve varılan sonucu anlatmakta dığerı ısf uzmanların dusüncelerını, yapılan de neylen belırtmektedır Kurşunlann a tıldığı sure, Oswald'ın bu konudakı ka bılıyetmın anlaşılması bakımından bu yuk onem taşımaktadır Warren Raporu, Başkana atılan uç kurşundan sadece ikısmin hedefe ulaş tığını bu ıkı kurşundan bınnın B > a^ kandan çıktıktan sonra Valı Connoly" yi yaraladıgını, üçuneusunun ise cçok muhtemelen» boşa gittıgını kabu) edı yor (S 111) (Valı Connoly bu ızahı kabu! etmemış. 2 ncı kurşunun Başka na raslamadan kendisine isabet ettığını soylemıştır S 49) Jack Ruby, Dallas'ta bir gece kulübünün sahibidir. Kendisi Kennedy'nin kaatill Başkan Kennedy'nîn aldığı ıki yara Oswald'ı öldürmüştür arasında 4Ü ılâ 5 6 saniye geçtığınden, boşa gıden kurşunun kaçıncı kurşun olduğu zamanın tâyını bakımından buyuk önem taşımaktadır Şöyle ki: (S. nıye; lkıncı uzman 6 75 sanıye; uçuncü uzman 8,75 sanıye lkıncı deneyde, 5,15 117) 6.45 7 sanıye (s 194). 1) Birinci kurşun Başkana, ikıncisi Osvvald'ın kullandığı tıpte bır sılâhı Valive, üçüncüsü gene Başkana isabet daha once kullanmış olan dığer uzmanetmış olsa Başkana gelen kurşunlann ların «uç kurşunun kaç sanıyede atılaarasında 485.6 saniye geçtıgmden, üç bilecefını olçmek ıçın yaptıklan deneykurşunun da en çok 5 6 sanı>ede atılde ıse şu sonuç alınmıştır Bır kışı 4 8 ması gerekmektedir sanıyede dıgerlerl 5,9 • 6 • 7 • 9 sanıye2) Bırıncı kurşun Başkana ikıncisi de (s 194)» boşa, üçüncüsü gene Başkana isabet etBu bılgıyı verdıkten sonra Komısyon se, bır şev değişmemekte ve uç kurşu«Sonuç» bolumune geçmekte ve şoyle nun atılışı gene en fazla 5 6 sanıyede demektedır : tamamlanmaktadır «Çeşıtli deneyler Mannlıcher • Carca3) Bırıncı veya uçuncü kurşunun bono tıpındekı tufeğın ozelhkle durbun şa gıtmesı durumu değıştırmektedır. eklenınce keskın ve çabuk bır sılâh olBu şekilde ılk ıkı veya son ıkı kurşun dugunu gostermıştır Oswald'ın askerde 5,6 sanıyede atılmış olmakta uçuncü ve sıvıl hayatta edındtS' atıcılık tecrukurşun ıse ancak 2.3 sanıyede atılabılebelen ve bu sılâha olan alışkanlıgı kenceğmden uç kurşunun atış suresı 7.9 <iadısının cınayetı ıslıyecek vasıfta oldunıye tutmaktadır Bu durumda üç kurğunu gostermektedır şunun atımı rapor tarafından kesınlık... Başkana raslayan ılk atışı yaptıkle belırtılememekte ve «En az 4,8 sanıtan sonra, Başkana varan lkıncı atışım ve, en çok 7,9 sanıye» denmektedır Anyapmak ıçın 4 8 ılâ 5 6 sanıvesı vardır. cak 4,8 5 6 sanıvede uç el ateş etmek Oswald'ın vasıflarını ve uzmanların fibuyuk ustalık gerektirırken (baaı uzkırlerını gozonunde tutan komısyon. manlara gore ımkânsız) 7,9 ^aniyede kendısının bu ılk atıştan sonra lkıncı uç el ateş etmek o kadar büvuk ustalık kurşunu boşa, üçuncusu de Başkana 4 8 gerektirmemektedir ilâ 5.6 sanıyenın ıçinde isabet ettırecek durumda olduğuna (yanı, uç atışı 4 8 Şımdı, Warren Komısyonunun danışsanıyede yaparak ıkı kurşunu hedefe tığı uzmanların raporlarına bakalım : vardırabıleceğıne) karar vermıştır (s. tlk olarak baş vurulan dort uzman şu 195) » goruşte bırleşıyorlar «Durbünlü tufekle o uzaklıktakı bır hedefı vurmak isten değıldır» (S 190) Dığer taraftan, Osıvald'ın askerlığı sıRaporun belırttığıne gore, Oswald rasındakı atıcılığı hakkında tıkırlen soüç kurşunu ya 4 8 5 6 sanıyede, ya da rulan deniz subaylan ıse çunu belırtı7,1 • 7,9 saniyede atmıştır yorlar «Oswald'ın atıcılığı kendısiyle Kurşunlar 7 1 7 9 sanıvede atılmışsa, aynı eğıtımı goren bahriyelılerle kıyasOswald'ın bunu yaparoaması ıçın sebep landığında, Oswald'ın vasatın bıraz üyoktur zerınde jahut vasat (S 192)» olduğu Yok eğer 4 8 5 6 sanıye atılmışsa. bu anlasılıyor bıraz guçtur Gerçı Warren Komısyonu Oswald'ın durduğu yerden. kaç sanıOsvvald'ın bunu başaracak durumda olyede uç el ateş edebıleceğı, F B I ajanduğunu belırtıyor ama, F B 1 nın usta larının yaptıklan atışlara dayanarak atıcılarının aynı atışları 6 7 9 sanıveşovle ızah edllıyor • de yapabıldığl sadece bınnın 4 6 ve 4,8 sanıyede bunu başardığı gozonunde tu«MılH Tufek Birlığı tarafından (Usta) tulursa Oswald'ın aynı başarıyı gosterpâyesı verılen uç atıcı, evvelce kullanmesı çok guçleşıyor mamış olup ancak üç dakıka kontrol ettıklen bu sılâhla şu sonucu almışlarÎARIN : SUtKIST dır : tlk deneyde bırıncı uzman 4,6 saGÜNÜ DALLAS Peykler, Rusyayı ürkütmeden maliarını kıymetli döviz karşılığında Batıya satmanın fırsatını kolluyorlar kır Ulkeler genellikle zenginlere yı ürkütmeden Batıya satmanın borçlu kalmaktadırlar. Zengın fırsatını kollamaya başlamışlar ulkeler de, alacaklanna mukabil dır Bugün Polonya dış ticareti fakırlere dovızsıa turıst gonder nin "D 66 sım, Romanya 8/o 40 ını, mekte ve boylece iki taraflı dış Macaristan ıse °o 32 sini komü ticaret dengesı sağlanmaktadır. nıst olmıyan ulkelerle yapmaktadır Böylece adı geçen peykler Karşılıklı yakınmalar Belkı de peyklen ıktisaden sırf COMECON'un tasvıp etmedıği Rusyanın sınai imkânlarına bağ projelerınin finansmanını sağla lamak ve Doğu Avrupanın dış ma, daha ucuza kalıtelı mal saticaretini Batıdan tecrit ederek tın alma ve sanayilerinı mılll eCOMECON (Komünist tktısadî sas üzerinden ?elıştırmek ımkânYardımlaşma Konseyi) çerçevesi lanna kavuşmaktadırlar. Gene kıymetli dovıze duyulan ne hapts gayesıvle meydana getinlmış aynı sıstem, çeşıtli guç ıhtıyaçtır ki, peyklen, 15 yıl nıud i tuttuktan : lukler ve dırenmeler ile karşılaş detle sımsıkı kapalı sonra, tehlıkelerıne rağmen De : maktadır COMECON'un «mılletlerarası mırperdeyi Batılı turıstlere ara '• sosyalıst ış bolümu» ne gore, lamak mecburıyettnde bırakmış : Doğu Almanya, Rusya ve Çekos tır Turistlerle bırlikte Demırper : lovakya ekonomılerini endüstri deyi geçen Batılı fıkirler ve ka • alaruna teksif edeceklerdır Bul pitalızmın lüksü, peyk halklarımn '• garistan, Romanya ve Macaris gtfzunü yakın bır gelecekte yenı i tan da, daha zıyade gıda ve bam rahatsızlıklar yaratacak şekilde • : madde amban olmakta devam e açmaktadır deceklerdır Polonyaya ıse, ıki Devletlerüstü otorite i grup ortasında bır rol verümışSıyasi ve iktisadi bağımsızlık i tır peşinde koşmalanna rağmen, Do ; Çekoslovak gazetesı «Bratisla va Pravda», 27 Mayısta COME ğu Avrupa ülkelerinın, hattâ Ro '• manyamn COMECON'dan ayrıl i CON'a tahsıs ettıgı bır makale de, bam madde ihracatçılarından mayı arzuladıklannı veya ıktısa • Romanya, Bulgarıstan «ve dığer di yardımlaşma konseyının om • leri» nin, bzellıkle Çekoslovakya rünü doldurduğunu sanmak hata : Kruçef'ın 1957 yılında i ve Doğu Almanya gıbi ıthalâtçı h olur lardan dünya piyasalanndakinden iktisadi birleşme (entegrasyon) • yüksek fıyat ıstedığıni yazmakta projesını ortaya atmasmdan be | dır «Ve dığerleri» nin Rusyayı riye, karşılaştıgı guçlükler ve dı : renmelere rağmen COMECON, • da ihtiva ettığı şüphesizdir Stalın devnnde gorülmemış ö j Buna mukabil ham madde nemlı gelışmeler kavdetmiştır i müstahsüleri de, Doğu Alman, Ne var kı, Demirperde gerısin : Çekoslovak ve Sovyet sınal ma dekı sıyasi ve iktisadi bağımsız • mulllerındeki kalıte duşüklüğun lık hareketi, COMFCON"un te j den yakınmaktadırlar. kerleğıne taş koymaktadır CO i Fırsat kollayanlar MECON daha etkilı ve Batılıla • nn Ortak Pazan ile rekabet e : Ancak memnunıyetsızlığın büyüğü, sıstemın peyklerden hıç bı debılecek bir hale gelebılmek i I rınin komünist olmıyan dünya çın devletlemstu (supranatıonal) • ile ticari munasebetlerini gelış bır otorıteye muhtaçtır Ancak ! tirmek için ihtıyaç duyduğu kıy COMECON ıçinde devletlerüstü : metli dovızi sağlamamasından i bir otonteve de, son yıllarda hü ; len gelmektedır. Nıtekım 1956 ktimranlıklan konusunda son dedanberi Demırperde gerismde gö rece hassaslaşan peykler basta ze çarpan sıyasi ve iktisadl Romanya, şiddetle karşı koy muhtanyet hareketi Uzerıne, maktadırlar peykler blrbırlenyle ticareti Yarın: Kuzey Avrupaya tedrıcen azaltarak mallannı taymetlı doviz karşılığında Rusya turist akını. OLAY Kıtap deposundakı kaatıl, MannlıcherCarcano tıpınde yarı otomatık bır sılâh kullanmaktaydı Her atıştan sonra şarje edılmesı gereken bu sılâhın kullanışı, uzenne eklenen bır durbunle kolaylaştınlmıştı Kaatıl (tek başına hareket ettığıne gore) hareket halındekı hedefe çok kısa bır zamanda uç el ateş etmış ve ıkı isabet kaydetmıstır Warren Raporu Başkana isabet eden ıkı kurşunun 5 sanıye kadar arajla atıldığını belırtıyor ve uç el sılâhın en az 4.8 en çok 7.9 sanıyede atılmış olduğunu, olayın sahıtlerınin ıse bu zamanı 5 5 sanıyenın cıvarında olarak hatırladıklarını bıldınvor (s 117) İDDİA Kennedy'nîn komplo sonucunda oldurulduğunu ılen surenler, kısa bır sure ıçinde uç el ateş etmek ıçın ıyı bır atıcı olmanm gerektıfını, Oswald'da ıse bu konuda bır kabılıyetın olmadıŞını belırtmışlerdır Gcrçek değer ve fiyat SONU RADYO İSTAN B U L «İDTO • RADYO' RAD¥O«RADYO 24 00 ^'«J* ^«vn j K'n^riR Kennedy'nîn katıl zanlısı Oswald, Memleket Hapıshanesıne Ruby tarafından vuruldu. nakledihrken Jack İSTANBUL İL BADYOSU 17 »8 AÇUL, 18 00 uant müziğl 7S0 Açılı? • Kısa haberler 135 Kur'anı Kerlm Saz eserleri 18 30 Caz ftlbümlerl 19 00 Rltm 8 00 Haberler 815 Toprak ve ve melodl 19 30 Aksam müzlğl ürün 8 35 Salon orkestralan 20 00 Haflf müzlk 2015 Radyo 9 00 tstanbulun sesl 9 20 Küçük İle Almanca 20.30 Plâklar arasmlconser 10 00 Kısa haberler . Ka da 21 00 Gece kounseti 22 35 Çe çltll müzlk 24 00 Kapanış panış. İSTANBUL POLIS RADYOSU 12 00 Açılış Kısa haberler Sa(Kısa dalga 47, 43 m ) lon orkestralanndan 12 30 Yenl 10 58 Açılış 1100 Şarkılar B sesler U 5 0 Hafiı müzlk 13 00 Haberler 13 15 Plalc dolabından Oral 1120 Doktorumuz dlyor ki • 13 30 Şarkılar 13 50 Çeşltll müzilc 11 25 Ispanyol melodllert 11 • 0 14 15 Türküler 15 00 Kısa haber Türküler N Bayram A Sezgln 12 00 Kapanış ler • Kflparuş. 1 15 58 Açılış 16 00 Şarltllar Ş 17 00 Açılış Kısa haberler Adanalı 16 20 Dans müzlğl 17.05 Edlth Lâleşenden Piyano İle haflı melodller 17 15 Türküler 16 40 Türküler a . Sevlm R. Şenses 17 30 Kadmlar faslı «7 57 Kısa 17 00 Kapanış. ll&nlar 18 00 Bekl&mlar geç;dl A NKAR A 19 00 Haberler Günlük olaylar 6 27 Açılış 6 30 Kısa haberler 19 30 Kısi llânlar Hafll müzik 19 40 Şarkılar 20 00 Evvel za 6 32 Günaydın sayın dlnleylcller man lçin 2015 Mlke Yazıcıdan 7 02 Kur'anı Kerlm ve Türkçe Şansonlar 20 30 MeteoroloJI soh açıklaması 715 Saz eserleri beU 20 40 Şarkılar 21 00 Bde 7 30 Sabab müzlgt 7 45 Bu sabablyatmızdan yankılar 21 15 Baflf hın solistl 8 00 Haberler 8 10 müzlk 2125 Spor röportajı Hava durumu 8 15 Slzln lçin ça21 40 Şarfcılar 22 00 Reklâmlar ge Ijyoruz 8 30 Oyun haralan re çld! 22 30 Küçük müzlk albümü şarkılar 9 00 Kapanış 11 57 Açılış 12 00 Kısa haberler 22 45 Haberler 22 55 Ara melodlleri 23 00 Radro yaylı saz4ar 12 02 Ofle tatlll lçin 12 25 Ktfgrupu 2315 Çeşitli müzlk çük llânlar 12 30 Beraber ve solo İzmit Deniz Satınalına Komisyonn Başkaıtlığınâan: şarkılar 13 00 Haberler 1310 Hava durumu 13 15 Ofle konserl 13 40 Şarkılar 14 00 Ögleden sonra dans 14 30 Türküler 14 45 Şarkılar 1 5 00 Kapanış 16 57 Açılış 17 00 Kısa haberler 17 02 Şarkılar 17 15 Metln Gürel re arkadaşlan 17.30 Incesazdan Suzldll faslı 18 00 Reklâm programları 18 35 Yurtt <n sesler { 19 00 Haberler 19 25 Kava durumu 19 30 Şarkılar 19 50 Uykudan önce 19 55 Küçük tlânlar 20 00 Kıbns lçin 2010 Çeşltll Türk müzlgl 20 40 Sılâhlı Kuvvetler saatl 20 55 Kuçuk llânlar 21 00 Kısa haberler 21 02 Oece konserl 22 00 Şarkılar 22 20 Sevllen melodller arasından seçtlklertmlz 22 45 Haberler 22 55 Hava durumu 23 00 Haftanın bestecisl 23 45 Oece yansına dogru 23 58 Oünün on<rnH haberlerl 24 0" K»n«r s A.VKARA İL RADYOSO 18 57 Aolıs 17 üu .Nat Klng Cole» soyluyor 1715 Dans müzlgl 18 00 Senfonlk müzlk 19 00 Haflf caz şarkıları 19 30 Çeşltll SOLDAM SAĞA: melodller 19 45 Radyo İle Fran1 Ajsdeuiidslcl en büyük adanın sızca 20 00 Barok oda müzlği halkından 2 «Sezls kudretl fazla 20 30 Dllek pman 21 30 Oece kondeğll» karşüığı Iki soz 3 Goz değserl 22 20 Dans müzlği 23 00 memesl lçm kullamlan eşyadan 4 Kapanış. Dertllnln bagırtısı, çevrilince güneşln dogum çevreslnl bellrten blr kellme karşımıza çıkar, blr hayvan 5 Blr çeşlt yumurta plşlrme tariiiınıiTiiTnıi!t;MiîiııımnıtjııııntifiiMiiH!iıııııııı«ıiM«iMinîiniîniîinTTnnıınnnıııiîTMiTmfintiHTi!iifiHifn ^^^^^^.^^* zı. 6 «Ileriye doğru surer» anlaADAx\A BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU mma bir çeklm, gençük devresınde ÇOCUK BÖLÜMÜ geçlrtlen ruhl krizlerden. 7 İki bayramın birtnden once gelen ouız gunlük zamanın adı 8 Kolayca ölmek Istiyenler tabancalarını orala29 Ekım 1964 nna dayarlar, bir Ukbahar yemlşlnin iki Yöneten : OĞUZ BORA Tarıfe Istatıstık No 84. 45 • başı 9 Pazla yalpak ve cllvell, ' Telefon 49 29 63 < esklden porselen esva yerine kullaliTi' Cumhuriyet 12196 Cumhuriyet 12217 TUKARIDAN AŞAĞIYA: I Bir balü cınsı genlş tafsilât, blr lşaret srfatı 3 Modern dans müzlsyenleri takımı, geniş ve rahatık verir durumda 4 Blr şeyln tam gerçek olduğuna kanaat getlreEkım Ayında açılacak rek 5 Tersl «küs'» anlamına blr İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA MUHASEBE emirdir, spor çarpışması 6 Kırımda bir şehlr, esve valnız Inplızee bilenlere mahsus kl Türk kabilelerinden blrinlD STENOGRAFİ ferdi 7 DışleOğrencı kaydma başlanmıştır. rimlzden blrinin mensup oldugu Beyoğlu, İstiklâl Cad 300/7 çeşlt, guzel kidınlara pek yakı, Ilâncılık 2691/12200 tlğını soylerler 8 «Baş»m yarısı, varenlik. 9>ı>unı>u iı.ııııiiiııı Sahlp, pratlk bl balledllmls şekll Umler grupunun temel ve eaası. 8ULMACA PARİSİN KlRALl 74 Geurs* Jhnet İD ruomnınoao ıktıoa» ediimıstlı 123456789 POLYANNA I. İ S U S ARAKIYBR l Lucienne Marechal, Duşes'in gozlerınin ta içine bakarak: « Yarın gıdiyorum, dedı, >los yo de Predalgonde'un da beni takip etmesi ihtimali vardır On iki saat ara ile. Haydi. metin \e cesur olun! En bujuk bâdirelerde bile insan şerefini muhafaza etınelidir.» Ayağa kalktıktan sonra son bir defa daha bakıştılar. Elise'in gozlerinin içinde Lucienne oyle bir umitsizlik okudu ki: « Onunde sonunda ben çirkin bir kızım, Predalgonde. paramm hatın için bile belki beni istemij ecektir. O takdirde siz galip gelirsiniz.» Bu sıralarda bir gun, Pariste, Jean Hlenart, ateljesinde, Polis Mufettişi Amoretti'ji kabu) edijordu. • Ey, Mosyo Amoretti, Mdsyo Predalgonde'un sozde amcası, şu kendlnl Kont de Saint Vincent diye tanıtan adam meselesi ne oldu?» • O mu? Paris •fllozofiannın» başı. dost bir milleti gücendirmek korkusu olmazsa Greklerin kıralı denilebilir. Asltnda bn Kont de Saint Vincent'in adı Rascol, namı diğer Panpan, yahut Fillette, veyahut da Poisse baba. Dolandıncılıktan ve hırsızlıktan üç defa mahküm Jean, atelyesinde bir sandalyeye tersine oturmuş, bır sigara içerek, not dcfterinin yapraklannı çevirnıekte olan Polis Mufettişıne bakıyordu. Fregose, sobanın başında. elinde tuttuğu bir plastık topağını mmcıklamakla nıeşguldu. Jean: • Peki ama. dedı. nasıl olu yor da Emnijet Mudurluğu bu hergeleri tanıdığı halde tevkif etmijor?» « Aman efen dim, size daha öncede soyledim. bırıni tevkif etmek için sebep ister, bir ko\uşturma ister. bir tevkif muzekkeresi ister. Allahın gunu ne zararlı insanlarla burun buruna geli>onız da ne bir şey yapabilijoruz. ne bir şe> soyleyebiliyoruz» (Arkası var) 4O Gazi Hasretleri Bursadan Mudanyaya geçtüer Bır müddettenberı Bursayı şereflendırmekte olan Gaza Paşa Haz retlen dun halkın coskun tezahuratı arasında Bursadan ayrüarak Mudanyaya gelmış, oradan da Ertuğrul yatı üe hareket etmıştır. Reisıcumhur Hazretlerı sahil ve iskeleyı dolduran binlerce halkın sevgı gosterılenne ve mendıl sallamalarına karşı şapkalan ile mukabele buyurmus.lardır. Yenı İtalyan Buyuk Elçısı Baron Orsıni dün İstanbula gelmiş ve kendısıle goruşmek isteyen bir muhabırimızı kabul etmernıştır. Sefaret musteşan ıse şunlan soylemiştır: Sefır Hazretlerı gazetecılen kabul ederek kendıleri ile pek ziyade goruşmek arzu ederler. Fakat Basvekılden gazetecilere beyanatta bulunmamak ıçın katî emır almış bulunuyorlar. Bundan oturü mazur eorülmelerini rica edivorlar. Hazretlerınm seyahat ıntibalarından Hazırlanmakta olan medenî kanunlarunız hakkında komısyon başkaru şunları soylemiştır: « Şımdıye kadar bu kanun ıçtıhatlardan murekkeptı Bunlar şımdı kanun daıresıne sokulacaktır Bugune kadar dınî hukumlerden çıkarılmış dusturlarla karara varılırdı Bu kanun 14001500 kadar maddeyı ihtiva edecektır » 9 Ekim 1925 tarihli Cumhurivet'ten 1 Aşağıda yazılı dort kalem yıyecek maddes) kapalı zarf usulü İle satın alınacaktır Kksıit melerı hızalarında gostenlen gun ve saatlerde Gölcuk'te Denız Satınalma Komısyonunda yapılacaktır 2 Tâlıplerın, hazırlıyacaklan teklıf mektuplannı en geç ıhale saatmden bır saat evvelıne kadar Komısyonumuza vermeien Postada vâkı gecıkmeler kabul edılmez 3 Evsaf ve şartnameler Ankara, tstanbul Levazım Amırlıklenyle Komısvonumuzda goru lebılır. Fiatı Tatsn G. Teminatt C 1ns i Miktan Kuruş Lira Lıra Ihale gflnü ve saatı trraık Domates salçası Kaşar peynırı Beyaz peynır Kılo Kılo Kılo Kılo 24000 7000 6000 6000 22 Ekım 964 26 Ekım 964 27 Ekım 964 15,30 15,30 15 30 D O K TO R Tarık Z. Kırbakan Oen saç ve lühnvi Hastalıkları MfitHıassısı Istmıâj Cad Pannakkapı No 66 Tel 44 10 73 Dahittv* İtalyan Büyükelçisi konuşuyor 6680 (fiasın 1S765/12173J rdKsirıı sıraselvıleı Cad IU/5 (Alman Hastaneg) vam) Her ırÜD 1 5 18 aran Tel 44 58 U Dr. Râmran Bir azil Gıresunda şapka giymemekte ınad eden Gıresun Tahrırat Mudüru Hacı RUştu Bey azledılmıştır. Yeni MedenîKanunumuz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog