Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

9 Ekira 1964 CDMHURİTET ÜÇ DIS Rum art düşünceleri ve Zirve Konferansı HABERLER I ıılı laraflı \ 1TII niiltleer \ıırıırıı ııııııliiltii eçende, îcra ve Iflâs Kanun tasarısının bâlâ fcananlaşmadığından ve adlî işlerden şikâyet İsrael, kalabahk bir 10 kasımda açılacak Genel Kurul çabşmalanna John •den bir yaııma cevap olarak Adalet Bakanı beyefendiden bir mekMusevî Kolonisinin buson ve Kruçef'in de katılmaİan muhtemel tnp aldım. Açıkça «in vermediklunduğu New York'taBirleşmiş Milletler (\ew da, Kruçefin önümüzdeki yıl yapı Jeri için aynen neşretmıyorum. Tork), g ( M . • AP • Radyo) lacak Genel Kurul toplantısının Kendisine, yaıımııa itibar ettiginakarios'un Kıbnsın kaki seçim kampanyası Birleşmiş Milletler Teşki hükümet başkanlarımn katılacağı len ve fcalak astıfından dolayı teyıtsa • sartsız bağımsıznın ana teması haline lığı, selfdeterminationu lâtı üye sayısının yıl sonnn bir «Zirve Toplantısı» seklinde ol şekkflr ederim. Vekillerimiıin kogeldi ve ikl İngiliz askeri fisdan önce 115 i bulacafı an masını bizzat teklif ettiği hatırla nusmasını gerektiren nice yazılar sfinün kaldmlmasını öngören bir laşılmaktadır. Nitekim, Matılmaktadır. yazıyorm da hiçbirisi aldınş et New York 8, (AP a.a.) Demokkarar çıkartmak fizere Kahireye lawi'yi (eski Nyassaland) ta Amerika Birleşık Devletleri Baş miyör. Kibirden değil tabiî. Cevap rat Parti hesabına senatör seçilmek gittiği hiç kimsenin meçhulü dekiben Zambi (eski Kuzey kanı Johnson, 3 kasımda yapılacak rerememekten. Onnn için Adağildir. kazandığı Jet Bakanınm hareketini daha deHa&hington 8, (AP) Sekiz NATO ümidiyle Adalet Bakanlığmdan isRodezya) ve Maltanın da Başkanhk seçimlerini Emeline ulaşabilecek midir? memleketine mensup askeri uzman tifa eden Robert F. Kennedy, ArapBirleşmiş Milletler üyesi ol takdirde, 10 kasımda açılacak Ge mokratik buldom. Bir kısnn arMalcarios'un asü amacı, tarafsız ların kanaatince, «Polaris» füzeleriy larla İsraeli uzlaştırmak, aralaruımak için adaylıklarını teklif nel Kurulda bir konuşma yapmak kadaşlarımız, bir kısmı dostlarıfilkelerin yukanda sıraladığımız fiç le mücehhez ve satıh gemilerinden da bir barış anlaşması ve Ortadoğuüzere New York'a gelmeyi tasarla mız, bir kısmı da hiç değilse okuretmeleri beklenmektedir. da silâhsızlanmayı gerçekleştirmek konnda gayet iyi bildiği hassasiyemüteşekkil olarak kurulması tasardığını Genel Sekretere bildirmiş lanmızdan olan şimdiki Vekillerin için yeni gayretler sarfedilmesi ge Birleşmiş Milletlere yakın çevre buîunmaktadır. tini istismardan ibarettir. Kıbns lanan NATO filosunu zararsız hale öize cevap vermeye vakitleri ollerde bu üç ülkenin önümüzdeki 10 bağımsızlığını kazandıktan sonra sokabilmek için Sovyetlerin yeteri rektiğini söylemiştir. Birleşmiş Milletler Teşkilâtmın 19 madıfını bilirim. Çünkü artık BaMakarios, Dr. Küçük'ün ikazlanna kadar uzun menzilli bombardıman Mizrahi Kadınlar Cemiyetinin bir kasımda çahşmalanna başlıyacak uncu yıldönümü 24 ekim tarihinde kanlık teşkilâtı diye bir şey yok. kulak tıkamış, Anayasayı çiğniyeuçaklarına, nükleer denizaltılara ve otelde tertiplediği kongrede konu Genel Kurula kabul edilecekleri Londra Filârmoni Orkestrasının GeHer şeyi Vekiller yapıyor. Geçerek tarafsızbk politikası gütmflş süratli gemilere sahip olrnadığı anla şan senatör adayı, Arap devletleri kanaati izhar edilmektedir. "mM ve 1961 de Belgraddaki ilk Zirve ile îsrael arasmda bir konferans ter Güvenlik Konseyi yann Malawi' nel Kurul salonunda vereceği bir şılmaktadır. Adalet Bakanı beyefendi benim konserle kutlanacaktır. nin adaylığını inceliyecektir. KoBferansına katılmıştı. Böylece Hükümet kaynakları bugün Asso tiplenmesine çalışılmak üzere, BaşGeorge Solti yonetimindeki or iekvacı oldufum dâvaları birer bide, büyük bir zümre teskil eden ciated Press'e bu konuda malumat kan Johnson'un, seçimlerden sonra öte yandan Genel Sekreter U•er ele alarak mfitalâasını yazmıstarafsızlann desteğini saflamayı vermişler ve NATO uzmanlamun Cumhurbaşkanı Muavinini Ortado Thant'ın Sovyet Başbakanı Kru kestra, Sir Arthur Bîiss, Benjamin ır. daha o zamandan duşünmüştü. oybirliğiyle vardıkları kararı bildir ğuya göndermesi fikrini ortaya at çefi önümüzdeki 10 kasımda açıla Britten ve Belâ Bartok'un eserlerini mişlerdir. Buna göre, Sovyetler, At mıştır. cak Genel Kurul çalışmalanna ka icra edecek, bu arada kemancı İsaac Lutfen verdiklcri bu malnmata GolriVater Home'a: «En büyük derdimizi, secmenlerin yanlıs bir Dr. Kürük, Kabirede çalışmalaantik Okyanusu ve Akdenizde mil Kennedy şunları ilâve etmiştir: tılmaya davet ettiği resmi olmıyan Stern, Max Bruch'un keman kon göre, İcra ve Iflâs Kanunu, 19«2 rına devam eden ikinci zirve konfedevirde yasamaları teskil ediyor.» sertosunu çalacaktır. denberi kannnlaşma yolindadır. yonlarca kilometre karelik sahalara « Bu arada da, tsraeli tehdit e kaynaklardan öğrenilmiştir. ransının başkanlığına gönderdigi dağılmış bulunacak 20 NATO memdenlere bu devletin yalnız olmadı Bu çevreler Sovyet liderinin bu Konserden önce UThant bir konuş Hükümet, tasanyı hazırlamış. Biitnesajda, Rurtüarın riyakârlığuu göz eketine ait harb gemilerini tâkip ğıru açıkça hatırlatmaya devam et daveti kabul etmesinin mümkün ma yapacaktır. Kutlama günü tele ün Bakanlıkların o da neden biler önfine sermiş, selfdetermina/eya kontrol etmek kudretine sahip memiz lâzımdır. İsraelin her hangi old".fiunu belirtmektedir. Bu aravizyonla Amerika ve Avrupadan iz linmez? mütalâası ahnmış, Mection gibi bazı uhi ilkeleri art dülenebilecektir. ise gevkedilmiş, fcomisyonlardan değildir. bir taarruzu önliyecek kadar kuvsüncelerine nasıl âlet ettiklerini aneçmiş, Millet Meclisinde kabul Çok taraflt NATO nükleer vuru vetli olmasını sağlamaya devam et latmıştır. Lidere göre, anayasaya •dilmiş, şimdi Senatoya gitmiş.. cu kuvvetinin Sovyetler karsıstnda meliyiz. Zira Ortadoğuda esas meTürk cemaatini bağımsıs Kıbnsın ÂDÂN " B E L E D İ Y E ' S İ ŞEHİR TİYATRpSü >rada yatmaktadır. Vekil beyefendayanıp dayanamıyacağını tetkik e sele, hâlâ İsraelin istilâya karşı top hükümranlıfına hissedar yapmıştır. di, bu calışma devresinde çıkacaden uzmanlar, Amerikan projesinin rak bütünlüğünü sağlamaktır.» Fakat siyasi hak ve istekleri hiçe tenkitçilerine cevap hazırlamışlar Robert Kennedy, öte yandan New ğını umuyor. Biz Senatonun parlsayüarafc ve zorbahkla Yunanistave üç buçuk ay süren çalışmalar so York Senato seçimi mücadelesindemanter salibiyetlerinin biraz genın hâkimiyeti altına ginne tehli22 Ekim 1964 nucunda bu kuvveti kurmanm fayda ki en çetin rakibi Cumhuriyetçi senişletilmesini düşJnürdük. Ba hakesiyle karsı karsıyadır. Doalyısiy Yazan : CAHİT ATAY ı olacağı kanaatine varmışlardır. be ri alınca, bnndan vazçeçtik. le, Rjbrıslı Rnmlarla Atinanın Enonatör Kenneth B. Keating'in, İsraelAskeri çalışmalara katılan NATO in NATO'ya ahnmasına dair tekliYÖneten : OĞUZ BORA sis politikası, selfdetermination üİkinci mesele; hak sahiplerlni kesinin açık bir iblâlidir. Londra, 8 (a.a. AP • Radyo) Ingtliz ve Amerikan seçim kam müttefikleri, Amerika, îngiltere, Bafine karşı olduğunu söylemiştir. Cumhuriyet 12195 ve dürüst kimseleri, kanunların tı Almanya, Türkiye, Italya, Belçiderecede himaye etmediği ve Keating, dün aynı Musevi kadın Dr. Küçük'e paralel olarak da An panyaları adamakıllı kızışmıştır. tngiliz zenel seçimleri 15 ekim, ka, Holânda ve Yunanistandır. mevcut boşluklardan dalâvereci kara, daha önceden, Tarafsızlar Ku Amerikaaın Başkanhk seçimleri ise 6 kasınıda yapılacaktır. Bildirildiğine göre Batı Almanya, teşkilâtının bir toplantısında yaptığı e inkârcılann faydalandığı serSon anketlere göre, Amerikan seçmenlerinin *>62 si, ücmokrat karma mürettebath NATO filosunun konuşmada, «İsrael'in NATO'ya alın lübü üyelerinin aynı hususlara dikj P E K İ Ş VE HER ÇEŞİT KALİTELİ KUMAŞLARI ,eğini, Adalet Bakanı da kabnl etkatini çekmiştir. Zirve Konferansı Fartinin Iiberal Başkan adayı Johnson'u, *«3Î si ise Cumhuriyetçi sene sonundan evvel teşkili için bir ması için» Amerikanm gayret göster mektedir. Banan için de kannnlarnı yakından izlemeleri için Kahire Partlnin safcı Başkan adayı Goldnaler'ı desteklemektedir. Kalanlan anlaşmaya varılması konusunda A mesini istemişti. Ja gerekli rötüşlerin derpiş edilye gönderilen iki Büyükelçimiz de, henüı kararsızdır. merikaya baskı yapmaktadır. israel, kalabahk bir Musevi kolo difini lutfen haber veriyorlar. dar imkânlanna rağmen boş durlngiltere'de i«e partiler birbirlerine daha yakındır; neredeyse at Bu arada İngilterede, İşçi Partisi nisinin bulunduğu New York'taki se ZENGİN ÇEŞİTAZ KÂR.Üçüncü olarak dâvaların uzun mamaktadır. başı yansmaktadırlar. Son olarak yapılan iki anket, değisik sonnçlar böyle bir kuvvetin kurulması fjkrine çir» kampanyasının ana teması haline jürmesi meselesine de parmak baAncak, Aııkara lle Dr. Küçük'ün vermiştir. Birincisine göre sosyalist Işçi Partisi, Mnhafazakâr Partl muhalefet etmektedir. gelmiştir. Sultan hımam san sayın Bakan, Mohakeme l'sulortak kayretlerinin .doğrudan doğ den *ı4, diğerine göre ise '>\ oranında ileri durumdadır. Son anket Fakat Amerika Hükümeti kayAşirefendi Cad. No. lerl Kanununnn tâdil edilecefini ruya sesimizi duvuramadığımrz zir lerde sosyalistlerin öne fırlaması, Londra Borsasında hisse senetleri naklarının belirttiklerine göre, ge e lstinaf mahkemelerinin teşkili Telefon: 22 36 37 ve konferansını uyarmada ne ölçü nin düşmesine yol açmıştır. lecek perşembe günü lngılterede hususunun mütalâa edilmekte ol • KUMAŞ MAĞAZASI de etkili olacağını şimdiden kestiAmerikada ise, Goldvvater tara yapılacak seçimleri İşçi Partisi ka rebilmek zordur. Üâneılık: 2813/12203 dufana bildiriyor. fından savunulan tanm politikası zansa dahi, Amerika karma müret Tekrar teşekkiir ederim; ama ba tebatlı NATO filosunun kurulma. Öte yandan Kipriyanu, Dışişleri nın bir felâket olacağını belirtlahmetleri, benim takıldı|ım nok • Bakanlarının yaptıkları hazırlık mek üzere bugün Iovva'ya gelen sı çahşmalanna devam edecek ve taları düzeltmiş değildir. çahşmalaruıda Kıbns buhranını Başkan Johnson, büyük bir kala yeni İngiliz hükümeti iştirak et Atina 8, (özel mnhabirimizden) gündeme aldırmakta başan nağlıbalık kıtlesi tarafından hararet ve mek istemese dahi Washington Geçen pazar günkü beyanları İcra ve lflâs Kanunu, Senatoda plânı gerçekleştirme yoluna gide ile Yunan başkentinde Kıraliyçt yamamıştır. Fakat Kıbrısı zirve tezahüratla karşılanmıştır. . atmaktadır. Adalet Bakanlıgının rejimi ile ilgili olarak bir buhraseçtirmeye muvaffak olmuştur. N> her gün çidip Senatonun t^apısını 10 kilometrelik yol boyunoa cektir. var ki Kıbns buhranı gibi özel koJohnson arabasını 10 kere durdur Yeni NATO filosunun teşkili i na sebebiyet veren Prens Piyer aşındırmak ve parti gruplan vasıkonferansının bildiri komitesine muş ve kendisini tezahüratla kar çin hazırlanan plâna göre, şilep ti bir açıklama yaparak pişmanlık asiyle işi çabuklastırması lâzımnulann karar suretine komılması, şılıyanlara, «Hepinize çok teşek pinde 25 gemi inşa edilecek ve her duyduğunu ve Yunan tahtı il« vedır. Eğer bu yapılmışsa açıkça liahtlık üzerinde hiç bir iddiası teamüle aykuıdır. Nitekim birinci kür ederim. Aklınızdan çıkarma. biri sekiz adet en uzun menzilli öylemeli de; biz de mnhterem Sezirve konferansında, Kıbnstan dayın: 3 Kasımda Demokratlara rey «Polaris» füzesiyle silâhlandırıla bulunmadığını söylemiştir. Bazı natörlerimizden, neden bu kanu • çevrelere göre, bir «manevra» oha safkan ve itibarlı bazı tarafsız veriniz» demistir. caktir. na iltifat etmediklerini soralım. larak vasıflandırılan bu beyanlaVVasbintton, 8 (özel) ülkelerin ısraria diretmesine rağDemokrat Partinin Başkan yar Yüksek sür'atli makineîerle mü. rında Piyer ayrıca hücumlarını aMohakeme nsullerinin çabuklaşGoldwater bir seçım konuşlere yer verilmesinden titizükle kadımcısı adayı olan senatör Hubert cehhez olacak bu gemilerin yirmi celeye gelerek yaptığını, yanlış nıasına gelince, maalesef bu gay masında Başkan seçildiği tak Humphrey de Washington'da, A si her an denizde seyir halinde men karar suretinde milli nıeseleretler sürüp gider; fakat nsuller tefsirlere sebebiyet verdiğini, siyadirde eski Başkan Eisenho(inılmış, sadece, üzerinde mutabamerika'nın «Hürrıyete köprü kur bulunacak, beşi de Akdeniz ve At si her türlü mücadeleden uzak oltürlü kolaylaşmaz. Bizde, kakata vanlan genel ilkelerin kaydeuer'i Güneydoğu Asyaya Vımakı politikasına uygun olarak lantik Okyanusunda, özel üslerde duğunu ve yeni Kral ile' Kraliçenun çıkarma temposu, garip dal • dilmesiyle yetinilmiştir. Yaratacağı etnam problemini halletmeRusya ve diğer doğu Avrupa mem harekete hazır durumda bekliye Inin sarayı modernleştireceği ügalanmalar geçirir. Gün olur; on 115 BG Dizel Motorlu daha önemli diğer kompükasyonlar ye yollıyacağım belirtmiştir. leketleri ile ticaret yapmasının cektir. kanun çıkar, gün olur, bir maddemidinde olduğunu ilâve etmiştir. bir tarafa, milli meselelerin tartışıl makbul bir hareket olacağını söynin bir fıkrası çıkamaz. Diğer taraftan Eisenhovver' masına müsamaha edilmesi, çalışHukümetin görüşlerini aksettilemiştir. Humphrey, «fakat, batı in yakınlan, eski Başkanın, maların aylarca uzamasına yol açDofrosurıu söylemek lâzım geren «To Vima», Prens Piyerin bu yeni Amerika Başkanı kim o yarım kürede bir tehdit teşkil etraaktadır. Zira milli meselelerini lirse, bizde kanun haarlama ve kayeni beyanlanna îşaretle, Kralla tiği içia Kuba ile ve mütecaviz, lursa olsun, Güneydoğu As4IN1 zirve konfrransma getirmek için nun çıkarma işleri, rasyonel de deyapacağı görüşme için zetrrm hasorumsuz, savaş taraflısı olduğu yaya gitmeye niyetli olmadıyanıp tutuşan yegâne tarafsız ülke ğildir. Birisi ağır basar. Czerinde zırladığını yazmaktadır. Aynı gaiçin de Komünist Çinle böyle mü. ğını bildirmektedirler. Kıbns değildir. çok durulması ve çalışılması lâzım zete bu konudaki bir makalesinde nasebetler kuramayız» demiştir. gelen bir kanun, iki günde çıkar. ise, Piyerle Ana Kraliçe arasındaBununla alâkalı olarak Bir istifa Netice olarak zirve konferansının ki ihtilâfa değinerek şöyle demeköteden lcra ve lflâs Kanunu gibi Cumhuriyetçi Seçim Kamöte yandan 1958 denberi GoldYunan emperyalizminin oyununa konomik hayatımızı yakından ilpanyası Direktörü Danison water'in hukuk müşavirliğini ya Bonıı 8, (a.a.) Batı Almanyada tedir: gelmemesi ve Makarios'un Lefkogilendiren lüzumlu bir kanun, iki Kitchel, gazetecilerle yaptığı pan William Seward, Cumhuriyet aile yardımı alma rekorunu bir Türk «Çok genç olan Kral Kostantin şeye tamamen defilse bile, elinin senede çıkmaz. çı adaydan ayrılmağa karar ver işçisi kırmıştır. Heidelberg'te çalış sadece hissiyata kapılmamalı ve bir telefon konuşmasında, boş dönmesi mümkündür. miştir. Sevvard'ın bu konudaki söz niakta olan bu Türk işçi, 23 çocuğu gerek kendi menfaati, gerekse de Goldvvater'ın Eisenhower'le tstinaf mahkemelerine gelince; K. S. lerini nakleden «\Vashington Post» olduğu için, ayda 1440 Mark (324C Kraliyet müessesesi ve memleketionun etfidü, yıllardır sürmekte, NATO ve Güney Vietnam gazetesine göre. avukat, Goldwa Türk Lirası) aile yardımı görmek nin menfaatine dramatık bir iki. bir türlü neticeye vanlamamaktameseleleri hakkında mütaadter'in son zamanlardaki tutumu tedir. Bahis konusu Türkün eşi hâ lem karşısında kalnıamahdır. Pidır. dit defalar konuştuğunu, fakarsısında endişelendiğini ve ha mile buîunmaktadır. yer için d e durum aynıdır. Ana kat Eisenhower'in hiçbir zaAdalet Bakanı beyefendiden biyal kınklığına uğradığını belirt Aile yardımı almakta, 17 çocuğu Kraliçe, Frederika ile Piyer araman bir vaatte bulunmadığızim ricamız, bu işleri kendi haline miş ve «Goldwater, kendisini, da olan bir Batı Almanyalı ikinci du lasındaki ihtilâfı bir tarafa bırakabırakmamak ve gerek istinaf nı iddia etmiştir. ha çok sağa kaydıracak yeni bir rumda olup. kendisine ayda 104 rak, ikisi de sahneden çekilmelimahkemelerinin teşkiline, gerekse Konuyla alâkah olarak amüşavirler grupunun tesiri altın Mark <2350 Türk lirası) verilmektı dir. Yunan Milleti onların ihtilâfmuhakeme 'asullerinin kolaylastı • Atina 8 (a.a.) Yunanistan Başçıklamalarda bulunan Kitdadır» demiştir. larını bilmek istememektedir.» dir. rılmasına ait gayretlerini katmer bakanı Papandreu ve Dışişleri Ba chel, meselenin geçen hafta leştirmeleridir. kam Stavros Kostopulos'un vâki Goldwater'ın Başkan seçildiresmı dâveti üzerine ilerde tesbit lcra ve lflâs Kanununa gelince: Dünyanm En Güzel ği takdirde ne yapacağını beedilecek bir tarihte Belgradı ziyaAKBABA YAYINLARI: Onu artık ağır başlı, okumnş, AKBABA YAYINLARI: lirtmek istemesi üzerine orret edecekleri, resmi bir kaynakyazmış, gün görmiiş Senatörleritaya çıktığını ve Goldwater tan öğrenilmiştir. bu mevzuda yalnız tenkid etmizin tezcanhlıklarından bekliyoÖte yandan, Dışişleri Bakanı mektense yapıcı çareler de ruz. Kostopulos Arnavutluğun Yuna. bulmak niyetinde olduğunu nistanla münasebetlerini yeniden Bunlar, politik kanun değildir ki söylemiştir. tesis etmek yolunda bazı ülkeleri bu kadar güç çıkıyor. Bunlar Dağıtma merkezi: BATEŞ Dağıtma merkezı: BATEŞ romanlan araya koyarak zemin yoklamaları Goldwater'a göre Vietnam mahkemelerimizin iş görebilmeleyaptardığım söylemiş, fakat Yurini, hak sahiplerinin mağdar olma meselesinde en iyi hal çaresi nanistanın bu teşebbüsleri olummalarını ve dalâverenin Türkiyeancak Vietnam'a Eisenholu karşılamadığını ilâve etmiştir. de geçer akçe halinden çıkmasını Tadına doyulmaz kitap: wer'in başkanhğında yollasaghyacak şeylerdir. Banda terednacak kalifiye bir heyetin raİkinci Dünya savaşından bu yadüd ve gecikme hoş görülme& porundan sonra bulunabilina herhangi bir mütareke ve baDünya dillerindeki büıBeş renkli kuşe gömlek rış antlaşması imzalanmadığından, necektir. Halibazırda harbin Bunun yanında bütün milletvelerce Polis ve Aşk romanı içinâe. İplik dikiş ve üç Yunanistanla Arnavutluk hâlen killeri ve Senatörlerimize, Adliye Amerikanın aleyhinde bir «Savaş halinde» dırler. dairelerine ve mahkemelere gidip gelişinı göstermesinin bütün arasından titizükle yandan kesilmiştir. Dağıtma merkezi: BATEŞ iş sahiplerinin nasıl süründüklerisebebi, Johnson Idaresinin Yunanistan son günlerde Habeseçilmiştir. Her kitap 5 liradır. ni görmelerini tavsiye ederim. Göz kötü yönetimidir. şistanla olan ticaretini geliştirme •*ntutv M»«, ••(((• p. R. 13* Tt*«to> 49 J» «• Tclgraf TİMAK görmezse, gönül katlanır. Onun AOAN* • Teleren : H e» hususunda t«şebbüse geçmiştir. 13 M 81 ÂMKAKA CuBihuriyet 12226 için güzel gSrmek lâzımdır. TürkiNitekim, Yunan hükümeti Habe. yede kolay teviii adalet, hâlâ sağşistan'a başvurarak bazı maddelanamamıştır. Türkiyede en basit lerde karşılıkh olarak gümrük rebir adlî işi: avukat tntmadan yapsimlerinde indirme teklif etmiştir. mak mümkün defildir. Avukat Bu maddeter arasında ham deri, zeytinyağı, kuru üzüm ve konyak tutmak da herkesin kârı değildir. Teknik şartnamesi İNGİLİZCE tercümesi vardır. Halbuki herkes basit ihtilâfları Müracaat: Tercüme Servisi 44 84 25 kendileri mahkemeye götürebilmeGalata, Mertebani Sok. Yakut Han lidir. Adaletin icabı ve ideali bu De GauIIe Paraguay'da olmalıdır. B. FELEK Üâncıhk: 2873/12227 Asuncion (Paraguay) 8, (AP) Peroncuların çıkardıkları hâdiseler yüzünden Arjantinden aynhşı tatsız geçen Fransız Devlet Başkanı De Gaulle, bugün «yaşa» nidalan ve gül yağmum altında Paraguaya varmıştır. Güney Amerika meraleketlerinin 10 ÜSTÜN KALİTE İTHAL MALI AVUSTRALYA, unu ziyaret etmek üzere yola çıkan yünüdiirDe Gaulle, Paraguay ile birlikte şimdiye kadar sekiz ülkeyi gezmiş buîunmaktadır. Ilâncılık: 2451/12201 İsrael NATO'ya alınmalı mı, alınmamalı mı ? 19 uncu yıldönümünde hâdiseler arasında Birleşmiş Milletlerin Teşekkiir üye sayısı 115 i buluyor vesilesiyle İnglliz ve Amerikon seçimleri yaklaşıyor Işçi Partisinin kazanma şansının artması hisse senetlerini düşürdü S3 S D A H A U C U Z A A İ İ SNZ L BLR İ İ Eisenhovver Goldwater'ın bir teklifini kabul etmedi Prens Piyer dönüş yaptı GOLOM 61 INTERNATIONAL Bir Türk, Batı Almanyada aile yardımı alma rekorunu kırdı DROTT Papandreu Belgradı ziyaret edecek 4 vazifeyi 1 den gören Hususî Kepçeli DERHAL TESLİN Kör Şe> tiin? Bu kitaplar POLİS ve AŞK Gel Evleııelim! Her kitap: PALETLI YUKLEYİCİ 4 makineye bedeldir ^ I ,ılw lıVlııı 1 BULLDOZER CLAMSHELL SKID SHOVEL SCRAPER TÜRK İNTER MAKİNELERİ A. Ş. Yozgat Bira Fabrikası dîana diana VEFAT Ayşe Savaş'ın kıymetll eşı. Sevlru Bayer, Süheylâ, Betul ve Ülkü Savaş'ın biricik babaları Atillâ Bayer'ln kayınpederl, Şerlfe Özcan'ın kardeşi, Hayriye Övüç, Önüç Övün ve Ahtaet Oleay'ın dayıları, Yasemin, Mlne ve Nilüfer Bayer'ln sevglll dedelerl, değerli insan, azlz varlığımız m Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınlarından 2 YENİ E8ER Yazan: Bekir Tünay ÖZEL İSTANBUL MEHMET SAVAŞ müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak Hakkın rahmetine kavıışmuştur. Ccnazesl bugunkti 9.10 1964 cuma güntı Beslktaş Sınanpasa Camiindeki öğle namazını mütaakıp Zincırllfcuyudakı ebedi istlrahatgâhına tevdt edılecettlr. Allahtan rrhmet ve mağflret dilerlz. AİLESt Cumhurlye» 12223 ATATÖRK'ÜN DEVRİM DESTAN1 KOMUTAN ATATÜRK Yazan: Gen. Celâl Erikan Omumi Tevzt Yerl: ECZACILIK ve DİSHEKİMIİĞİ YÜKSEK OKULLARI 1. inci ve 2. nci sınıflara Öğrenci Kaydına DEVAM ETMEKTEDİR İlgililerin şahsen Okul Müdürlüklerine müracaatları. Şişli, Site Sineması arkası, Kırağı Sokak, No: 64 (ist ANIL YAYINEVİ Vifâyet karşısı) | B«klâmcıhk: 3723/12225
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog