Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUVUltıttlkfc.1 tııı=ııııutıtııııııııtıııifiıııııııııiftıiıifiıınııtıtııiııtıımnfiHiınıiiiııtuıtuniMiıiırımiffiıııntnHiıı=iiıi Köhnemiş anlayışlar.. Bazt anlayıslar var. Bnnların kökünden defişmesi gerek. Geçmiş zamandan kalma, köhnemiş anlayışlar bunlar. Bir adam görfirsünüz ki şisinir durur : Ben şo kadar boğaza bakıyorum .. diye. Aile babası değîldir bn kimse .. Ben şimdiye kadar çoluğnn» çocuğuna, kansına, anasına babasına bakmakla övünen kisiye M rasladım. Bn türlü yaşayışı lıerkes tabiî bulur. Oysa, bir ailede çalışma çağına gelen herkesin iş sahibi olması gerekir. Kimse kimsenin sırtından geçinme yolunu olağan saymamalıdır. Ancak bizim yukanda sözünü ettiğirniz adam, bir işyerinin sahibi olup da birçok isçi çalıştıran kimsedir, EJer böyle bir zat förgüsüz ise, ikide birde : Bn kadar adam benim elimden ekmek yiyor . diye açık ve kaba bir biçimde övünür durnr. Eger görgülü ve terbiyeli ise elbette böyle bir yontulmamıslık beklenmez ondan . Ama açık söylemese de, kafası eski bir anlayışın etkilerinden sıynlamamışM, için için bn duygnları paylaşır. Bn anlayış, çalışan ve çalıstıranlar arasında o kadar yaygındır ki, kamu ödevlerini yüklenmiş olan restni memurlar bile : Devlet kapısında çalısıyornz. . derler. Eskicesi «Padisah kapısında» çalısmaktır bn. !lle de bir «kapıda knl» olmaktan başka yaşama biçimini idrak edemiyen anlayıştır. Oysa bir işyerinde çalışan isçiler mi işsahibini geçindirir, yoksa işsahibi mi isçileri besler? sorımınun ctvabı çoktan verilmiştir. Pek hayranlıkla lâfını açtığımız Batı dünyasmda, ynkarıda açıkiamağa çahstığımız anlayış tarihe kanştnıştır. Zaten bu anlaysın tarihe kanşmadığı yerlerde insan münasebetlerinin saygıdeğer bir anlam kazanmasına imkân yoktur. Bir yerde çalışan insan, çalıştığı alan ister resmi Ister Szel ohrnn, yanaşma, kul, kâhya, ırgat zihniyetinden kartulmalıdır. ttiraf edelim ki, bunları daha çok «Beyaz yakalı» dediğimiz »eçkin takım için söylüyoruz. Bazan okumak, yazmak, okul bitirmek, diploma almak, insanın kişiliğini kazanması için yetmiyor. Nice şık ve medenî görüslü kimse var ki, «bende» lik düşüneesi gelmiş kafasma ve yaşayısına hâkim olnp otnrmuş. Bn biçim düsüncenin yaygınlaştıgı ortamda, elbet birtakım adamlar da kendilerini onn bunu besliyen «velinimet» pozunda göreceklerdir. Az gelismiş ülkeler ile ileri toplumlar arasındaki büyük farkIardan biri de bndnr. tnsanlar arasındaki münasebetlerin değerini tesbit eden ölçüler, is alanında biitün açıklığiyle ortaya çıkar. îs alanındaki münasebetleri de ortaçağ anlayışına göre sürdttrenler, hangi koltuğa, hangi mertebeye yükselirlerse yttkselsinler. haysiyetten yoksundurlar. | D Ü Ş Ü N C E L E R § ııııİııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııiiiııııııuıııııııınııııınıııııııııııııııııınıııııııâııı Yabancı firmaların metro ve Taksım Meydanı altında yapıl ması düşünulen çarşı. gcçit ve yeraltı tesisleri ile ilgili projeleri mcelenmektedir. Metro için bir Fransız şirke. tı bir Italyan şirketi ile anlaşaıak müşterek teklıfte bulun muştur. Yapılan teklifte, metronun 10 yıllık kredı anlasma' lan çerçevesinde yapılacagı ve dort yıl sonra hizmete gireceği belirtilmiştir. Şirket incelemede bulunduktan sonra metronun malî portesini açıklıyabileceğıni belirtmiş, tesislerin en son yenilikler içinde bulunacağını açıklaırnştır. Taksim Meydam altında yapılan teklitler de incelenrnektedir. Bir Alman firmasımn yaptığı teklif şımdilik müspet karşılanmıstır. rıı iciıı yi'iıi bir leklif yapıldı Ana Muhaleiet ve dış siyasetimiz Millet MeclisiDin son görüîmelerinde, ana mubalefet parüsinin, siyasi bilimlere dayanarak denetleme yapamadığı ve hükümet kvırma yolundaki isteklerinde de, ciddî olmadığı görülüyor. îktidan ister görünüyor amma, sorumluluğu üzerine almak konusunda tereddütlü bir ha li var. Bu noktalarda, ana muhale fetimizi tenkit etmek bir memleket borcudur. Zira, siyaset cihazımız, ilmin ışığı altında ilerleyen, medenî eesaret sahibi, feragatli ve enerjik bir muhalefete jnuhtaçtır. Muhalefetsiz bir ülkenin uğrayaca ğı zararlar hesapsızdır. Hattâ, ağır kıriz günlerinde, iktidara geçebile cek derecede kuvvetli bir nrtıbalefetin bulunmamasî yüzünden, vatan hainlerinin hükümet kurdukla rı bile görülmüştür. Prof. Reşat Kaynar Good • Year grevi sona erdi 52 gün devam etmiş olan GoodY«jar Lâstik fabrikasmdaki grev Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in araeılığı ile sona ermiştir. Taraflarca varılan anlaşmaya uyularak hazırlanan Toplu sözleşme bugün saat 10.30 da imzalanacaktır. Tö. rende Bakan ile Türklş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy da hazır bulunacaklardır. Öte yandan, Oleyis Sendikasj ile Çınar Oteli işvereni arasındaki Toplu sözleşme de bugün saat 14 te Çınar otelinde yapılacak törenle imzalanacaktır. İsim benzerliği Şehreminindeki Radyo ve Etektrıkevi sahibi Mehmet Zeki Yıldırım'ın îstanbul ve Izmir piyasasım dolandırdığı iddia »dilen taşrah Mehmet Zeki Yıldınmla hiç bir ilgısi olmadığı öğrenilmiştir. VEFAT Eyüp Sultan Camıı Imanu Hauz Rahmi Günay ile merhume Münire Günay'tn mahdumları, Nczahat Günay'ın vefakârı eşi, Bekir'in babası, Yekta, Talât, Sakıp, Kadri ve Nagihan Günay'ın çok kıymetli kardeşleri, Mustafa Ovat'm bacanağı, Melâhat Ovat ve Nebahat Dizdar'ın enişteleri, DENİ2 GÜVERTE BİNBAŞ1 Bulutlu geçecek Marmar» bSlgesi çok bulntln ve yer yer sisli, Ege, batı Karadeniz, bstı Akdeniz ve iç An», dolu'nnn batı kegimleri parçslı bnlntln, difer bölgeler açık ve •* tralutlu geçecektir. ROzgârlar güney yönlerden hafif veya yer yer orta knvvette esecek, hava sıcaklıklan bütün yurtta artacaktır. = = = = = = = = = = = = Süreyya Günay Müptelâ olduğu amansız hastalıktan kurtulanuyarak genç yaşında hayata gözlerini yummuştur. Cenazesi 9.10.1964 cuma günü öğle namazını mütaakıp Şişli Camiinden kaldırılarak Ferikoy Mezarlığında ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. AİLESt NOT: Vasiyeti üzerine çelenk gönderilmemesi rica olunur. Nitekim miUetimizi uçurumun kenarma getiren Birinci Cihan Savaşınm sonunda böyle olmuştur. O günlerde istifa eden Sadrazam Talât Paşa, memleketi terkederken, Bahriye Nâzırı Rauf Beye (Rahmetli Sayın Rauf Orbay) bu gerçe ği şu sözlerle belirtmişti: «Rauf Beyefendi, Işlediğimiz ağır kusurlardan bi ri de şudur. Rejimin adına Meşrutiyet dedik. Fakat bizimle aynı düşüncede oîmayan yurtseverlerin ayn bir parti kurmalanna mü saade etmedik. Bu suretle muhalefetin yaşamasma engel olduk ve onu yok ettik. Bu kusurumuzu sim di gozlerimizle görüyoruz. Bu yüz den buhranlı zamanlarda memleket yönetimi hainlerin eline geçer se, sruç elbette bizim olacaktır.» Talât Paşanın dedikleri gerçekles miş ve Sevr Andlaşmasvna imıa koyan Damat Feritler iktidara geç mişlerdi. Görülüyor ki muhalefet, devlet yönetiıtıinde sorumluluk duygusuna sahip olarak yâni, ken dini hükümetin yerine koyarak ik tidara ışık tutmazsa, bilgi ve dirayeti ile zamanında uyarma görevi ni yapmazsa, memleketin hayatı tehlikeye düşmektedir. II împaratorluk devrindeki muhalefetlerimiz, sorumluluk duygusu na sahip değillerdi. Devletin yaşa masını ilgilendiren dıs siyaset me selelerinde ve özellikle savaga var ması mümkün görülen hayati anlaşmszlıklarda bile, iç politika du şünceleriyle hareket etmislerdi. Memleketin harb tehlikeleriyle yüz yüze geldiği günlerde, milletin gözü kapalı sergüzeştlere atıl masına yol açıyorlardı. Hayal ediyorlardı ki, savasın basansızlıga uğraması halinde, kendHerine bas kı yapan, partilileri tevkife girisen iktidar düşecek ve böylece ij baçı na gelmek imkânlan belirecektir. Bu muhalefet, sorumluluk duygusuna sahip olmayan bir muhalefet ti. Rahmetli Halil Menteşe, Cumhu riyet Gazetesinde yayınlanan hâü ralannda, bu konu ile ilgili olarak şoyle yazar: •thtiras, Millet Meclisi sahnesini o derece kaplamıştı kl, Italyanlar îstanbul kapısmı topa tutarken, muhalifîer ve çoğunluk fırkası, hü kümet sandalyalarınt bölüşmek ile meşgul idiler. Hükümet zaaf gösterdikçe, onların hücumlan artıyordu. însan olarak çok sevdiğim Lutfı Fikri Beye: Sen Avrupada okudun. Hürriyetin sınırlannı takdir edersin. Düşman vatan sınırlannı topa tutarken, millî dayanışmayı yıkmağa, iç buhranı şiddetlendirmeğe, nasıl çalışıyorsun demis ve ne yazık ki, kendisinden şu cevabı al mıştım: Azizim, sizi devirmek için bu bir fırsattır. Bu fırsatı kaçıramayız.» Halil Meneteşenin mensup oldu ğu Ittihad Terakki Partisi de, üc tidardan düşüp muhalefete geçin ce, onun da aynı şeyleri yaptığı görülmüştür. Ittihad Terakki Partisinin lider lerinden Talât Bey, Balkan facia Ekim 9 Cemaziyelâhır 3 s a r Cumhuriyet 12220 V. | 6.03 13.0111S.12 n.39ı 9.091 4 22 a 1 B 3 a a 1 ıh 2 Adet E. 112.23 [ 6.21 9.32 12.0OJ 1.30 10.42 Bandlı Elevatör (Konveyör) imâl ettirilecektir. Şartname Etibank İstanbul Alım Satım Şubesinden alınabilir. Tekliflerin en geç 16.10.1964 günü saat 10 a kadar verümesi şarttır. (Basın 19109/12190) BETİX İŞIL Ue AHMAD SAFFARt Evlen<Sl\«r 8 10 M tstAnbul Cumhurtyet 12T18 TEŞEKKÜR Kış sezonunun yaklaşması dolayısıyla Ulus mağazamız kalorifer dairesinde bir yakım tecrübesi sırasında vukua gelen yangın başlangıcuun herhangi bir hasara sebebiyet verilmeksizin derhal önlenmesinde yakın ve enerjik alâkalarını esirgemiyen Sayın Ankara Belediye Başkanına, İtfaiye Müdürlüğü ile Anafartalar Emniyet Âmirliği mensuplanna ve sayın halkımıza en derin teşekkürlerimizi sunanz. | ra Gima Umum Müdürlüğü \ Has: 1668/12193 tnaya girdiği anlaşılmaktadır. Büyük Mecliste, parti sozcülüğünü ya pan hatipler de, il mî ölçülerle gesma varacak savaşın açılması yo rekli uyarmalar yapacak yerde, daha çok halkın duygularuu tahrik lunda, halkı tahrik etmişü. tktida ra geçmek amacı Ue memleketi eden konuşmalar yapmayı tercih Balkan felâketine sürükledi tar etmiş,ler, ne istediklerini açıkça or zında bir hüküm vermesek bile, taya koyamamışlar ve böylece sorumsuzluk içine düşmüşlerdir. lşbu faeianın ardından, Babı Aliyi basarak iktidarı elde etmesi, bu te bu durum, zihinlerde bazı endikonuda yapılacak savunmalan zor şelerin uyanmasına sebep olmuştur. laştırmaktadır. Bu olaylar hakkında rahmetli Bize göre, demagojinin ülkemiŞehremini Operator Cemil Paşa, ze felâketler yağdıran çeşidi, dış •80 yıllık hâtıralanm» adlı kita poHtikayı âlet gibi kullanarak, ik bında şunları yazmaktadır: tidara geçmeyi tasarlamaktır. Bu «Balkan Savaşuun henüz başla konudaki ihüras, ik tidardan gelmadığı günlerde Saraya gitmis, Pa sin muhalefetten gelsin, memlekedişahı muayene ediyordum. Işim te bir ihanet sayılmalıdır. IttihadDaiına daha ü>tun apartman tlairelerinin ikramive» bittikten sonra, Sultan Resat: çılar ve itilâiçılar, ana muhalefetlere kouması, Akbank çekilişleriuin başlıca özelliği ol Haydi Paşa, alt kata inelim. te iken bilmiyerek, bu hatayı işle mu^lur. Akbank'ın \eni ikranıi\e apartmanı şimdî Büyük bahçeye bakan odaya geçe mişlerdi .. İhtirasları yüzünden. de İstanbul ^eşil\urt'tadır. Kaloriferli, parkeli, deniı lım. memleketi boş yere bir savaş fetâ ınanzaralı, tam konforlu olan,aynca be^er odayı ve Burada rahatsız mı oluyorsu ketine sürükledilerdi. peniş teraları havi bulunan bu apartman dairelerinden nuz efendim.? Yukarıda ana muhalefetimiz hak Hayır. Halk savas için gösteri kında endiseler duyduğumuzu kay birine saiıip olabiinıek için he»ap açtırmaku acele yapacakmış!.. Bu yüzden sarayın detmiştik. Bunun nedenlerini de ediııiz. bahçesine girecekler. Ben de halk» belirtelim: göriineceğim. 1 Kıbns ile ilgili genel görüşBir de ne göreyim? Tekmil bah mede parti sözcüleri, askeri çıkar çe halkla dolmus, herkes birbiri ma yapmadığı için İktidarı kınadıüstüne yığılmıç, çimenler çiğnen lar. tktidar da, Amerika Birleşik miş, tarhlar bozulmus... Devletlerinin çıkarmaya engel olHepsi de Padişahı bekliyormuş. duğunu ve Sovyetlerin durumuSultan Reşat, pencerede görünür nun da meçhul bulunduğunu açık Reklâmcıhk: 3683 1221S gorünmez bir alkıs koptu. Hünkâr, layarak kendisini savunmuş, Yueliyle selâmladı. Bir ikinci alkış nanistanın hareketleri karşısmda, daha. Ondan sonra, başladılar gös Türk Yunan harbinin çıkabılece ADANA BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU teriye... ğini belirtmiş ve bu dunımda, harBu arada iki kişi gözfime çarptj. bin yalnız Kıbnsa münhasvr kalmıTalât Bey ile, Mebus Hallaçjran yarak, bütün Türk Yunan smırla efendi. Her ikisinin ortasında uzun rında başlaması ihtimall bulunduğu 15 Ekim 1964 bir direğe takılmış Osmanlı bayr» nu anlatmış, Adaya asker çıkartmanın bu tablo içinde mütalâa eğı vardı. Bayrağın sağ tarafında Yenöten : OĞUZ BORA duran Talât Bey, sol ellyle, sol ta dilmesini izah etmiştir. rafmda d\jran Hallaçyan Kendi, Ana muhalefet hatipleri, bu aCumhuriyet 12194 sağ eliyle direği tutuyorlardı. tki çtklamalar karşısmda, iktidan kıde birde. bayrağı sallıyorlar ve namakta devam etmişlerse de, bu + FRANSA if AIVIERtKA avazlan çılrtığı kadar: noktalardaki görüşlerini açıkça or Harb isteriz harb. diye bağın taya koyamamıslardır. * İNGİLTERE ^ BELÇİKA yorlardı. 2 tktidar, Kıbns işinde Ame* ALMANYA * İSVİÇREDE Bu sözlerin arkasından da sanki rikalıların aracıhğı ile müzakereçıkan kıyamet kopuyormuşcasına çığhk lere devam edeceğini, bu müzake • Günlük • Haftahk • Aylık lar başlıyor, meydan halkın sesiy relerde bir kısım arazinin Türkiye SANAT SİNEMA TİYATRO POLİTİKA le çın çm ötüyordu. Halkın ara ye ilhak edilmesi ve Türk cernaaTEKNİK TEKSTİL T1BBİ sında bulunan Üniversite öğrenci tine otonomi kuvvetinde sağlam BÜTÜN MECMUALARDA leri mitingtekilerin en ateşlileri ve teminatlar istihsali şartı ile, bir so en heyecanhları idiler. Tal&t Bey nuç almağa çalışacağını açıklamış ABONMAN İŞLEMLERİNİZ İÇİN ile Hallaçyan Efendinin «Harb is tır. Son dakikaya kadar müzakere HAŞET KİTABEVİ teriz, harb» diye bağırmalannı mü kapılaruu deneyeceğim ve bunda taakıp, onlar da yumruklannı sıkı basarı göremezsem Türk Yunan Abonman Servisine yorlar: Savaşına gireceğim demiştir. Müracaat: İstiklâ] Caddesi 469 Tünel 44 94 70 10 Fiîibeye hücum, Sofyaya hGAna muhalefetin bu konudaki gö Cumhurivet 12198 cum. Filibe. Sofya. Filibe. Sofya rüşleri de belli olmamıştır. Kıbrıs feryadınj basıyorlard). işinin çözülmesinde ön gördükleri Sultan Reşat yine mutadı oldu esaslar var mıdır.? Kamu oyuna ğu gibi, pencereden: bildirilmemistir. Memnun oldum. Pek sevin3 Ana muhalefet, iktidarı kı * Hektrikli adres makinalan ve bilumum yardımcı malzeroeleri dim, diyerek çekildi. Odadan çı nadığına ve acz içinde gördüğüne 5 GÜRÜN HAN K. 9 No. 911 Sirkeci İst. karken bana: göre, hükümeti düşünerek mille Sen de gel. Paşa dedi ve ba tin kaderine yön vermesi gerekmez { TEL: 22 43 70/16 na şu sözleri söyledi: miydi..? Gaye Reklâm: 137/12219 Görüyorsun ya, Paşa... Bugün Bu noktada, ana muhalefetimigördüğünüz gösterilerden birkaç zin çekindiği ve bu ağır şartlar igün önce îttihatçılar, Üniversite çinde sorumluluk altına girmekögrencilerini tesvik ederek «lle ten kaçındığı görüUnüştür. linde bulundurduklan birçok taV raftarlariyle Babıâli ve ertesi günü Ana muha'efetimizin Kıbns isinde Ytldızda, Hamidiye Camii önle rinde gösteriler yaptılar. Doğrusu de ve dış politika meselelerinde Seyir ve Hidrograli Dairesi Başkaniıpından bildirilmlsttr. bunlar, her nedense harb istiyor uyarma ve denetleme görevini gereği gibi ifa ettiği söylenemez. Dalar... Benim elimden ne gelir...T Denizcilere ve Havacılara 117 Sayılı Tebliğ Kısacası, gerek Padişahın, gerek ha çok. halka hoş görünmek siste13 ve 14 Ekim 1964 taruılerirjde 09.00 ile 11.00 saatlerl araBakanların yılgınlıklan sonunda, mi üstün gelmektedir. sında aşağıda smırlan oıldırilen saha Içtnöe seyrettne. demirBalkan Harbine girdik. Harbi iste Halka hoş görünmek ve bu yol leme, avlanma ve bu sananın 12500 metreye Kadar olan yükyen ve teşvik eden zümre, bu su ile oy kazanarak devlet idare etsekligl can ve ma] emmyeti bakımmdan tehlikelidir. retle iktidara geçeceğini ümit edi mek sistemi, yürümiyecektir. IşleKARADENtZ $İLE VE KEFKBN AÇ1KLAKI yor ve bu imkâna kavuşabilmek i miyecekür. Yakın geçmişte de, yü 1 ıncı nokta : E 5832 No ü Şile fenertnden 349 derece ve çin de, muharebeyi körüklüyordu. rüyememişti. Bunda direnmenin 12 mıl mesafedeki enieml 41 derece 22 daklBu yüzden gerek iç politika hâris faydası yoktur. Ana muhalefetika Ruzey boylamı 29 derece 34 daklka doğu leri, gerek azınlıklar. Savasm do miz, Batı demokrasilerindeki benolan nokta ğuracağı kanşıkhğı fırsat biliyor zerleri gibi çalışmak zorundadır. 2 nci nokta : Enieml 41 derece 33 daklka Kuzey. boylamı lardı.» Imparatorluğun muhalefetleri, bir 29 derece 34 tiakika dogu sürü scviyesini aşamamışlardı. tçIV 3 ünci! nokta : Enieml 41 derece 33 dafeıka Kuzey. boylamı 30 timai bir müessese olamaraışlardı Yakın çağ siyaset tarihimizin derece 03 âakika dogo olaylaruu yukarıya naklederken, Sorumsuzluk içinde yaşamışlar vc 4 üncü nokta : Enlemı 41 derece 22 datölra Kuzes, boylaroı şimdiki ana muhalefetimizin de, bu yüzden hatmışlardı, Evet! hal30 derece 03 daklka dogu aynı davranışlara yeniden başladı kı hoş tutalun, ama devleti yönetc DENtZCÎLERE ve HAVACILARA ÖNEMLE TEBLtö ğını iddia etmiyonız. Bunu imâ ile cek başları ve kadroyu ihmal ede OLÜNTJR. çıkaı anlatmayı da düşünmüyoruz. Ama rek, yalnız oy avcılığımn cunız, geçmişin hatalaruu unuttur yol olacağını sanıyorsak, acı bir şekilde gene aldanacağız. Şimdiye mamaktu. kadar olduğu gibi. (Basm 18313/12177) Yalnız şu noktayı ileri sürmek Isteriz ki, ana muhalefet partisinin, gerekli incelemeleri yapmadan, kesin kararlar vermeden, dış politika ile ilgili bir genel konuş Yazan: AKBANK OTHELLO DERHAL TESLİM DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIGI C\ MHHKIYKT'in refrikası 60 Bir acı şarkı Yaun: A. J. Cronin l^uııuuuıuımıım BtR AC1 ŞARKJ 215 216 BtR ACI ŞARKJ BtR ACI SARK1 daha önceki acayipliklerini bildikleri için, anneroin anlattıklarını önemsemiyorlar, bn da geçer düşüncesiyle, anneme «sakın bir şey yapma» diyorlardı. BeLliydi ki, oknldaki dnrnralanndan dolayı, bu ise karıştırılmalarını isteraiyorlardı. Annem CampbeU'e de akıl danışmayı denedi ama, fayda vermedi. Bu sağır, sessiz kadın daba baslangıçtan beri bizim o evde olmamızı çekemiyordu. Hanımının üzerinde önceden edinütniş bir hak görüyordu kendinde. Miss Greville'nin Kenya'da bir erkek kardesi vardı, annem ona mektnp yazmak istiyordu ama, Campbell bn adamın adresini vermeye bir tfirlfi yanaşmıyordu. Ne yapsak, neye başvursak karşımıza aşılmaı bir engel çıkacağa benziyordu, çünkü bilim bn işe kanştığimız anlaşılır anlaşılmaz kasabada rezalet kopardı sağlam. Beklemekten başka yapacağımız bir şey yoktn. Böylece. diken üstünde bir bvklemedir basladı. Annem, kötfi bir şey olacağını sezer gibi, boynna: «Bakalım sonn n'olacak'.» deyip dunıyordn. Ne yalan söyleyim, durunmn acayipliği, lleride daha da korkunç şeyler olacağa benzemesi bana, kötü seylerden zevk almaya benzer sinsi bir serinç veriyordu. Hele Miss Greville'nin kişiliginde de, görünflsünde de görülmeye başhyan degişiklikler ilgimi büsbütün artınyordn. Benzeri gSrülmemiş bir strbestlikle lSflar ettlgini görSyor, hem «aşınyor, bem sıkılıyordnm. GSgusleri de, kalçalart d» eskistnden daha dolçonlaşrnıstı. Sonra, yeni bir dnrn» çıkarmıştı: Bacaklarını iki yana açıp, karnını dışan çıkararak dnrnyordu. Bunn onun karnt s»nıyordnm ben ama, besbelli ki gSbeğiydi. Ondaki bn degişiklikler benim pek hoşuroa gidiyordn ama, çok ürâcü bir düşftnce tardı ki, boynna kafamın içini kemiriyor, bn zevki fölçeiiyordu: Miss Greville iyileşmeıse, gitttkçe sapıtırsa beni iyi bir oknla göndermek için verdigi sSzü nasıl yerine getirebilirdi ki? Benim o, başımı döndnren büyük isteklerim ne olacaktı? Dünyada gerçekleşemeıdi, dünyadaî Bu korknnç düsünceyle yürefim ezilir gibi oluyordn. Bittim demekti ben artık. Onnn için, kolayca göıünüzün önüne getirebilirsiniz karşı karşıya oldninmoı sıralarda Miss Greville'yi nasıl 501den şeçirdiçimi. Karsı karşıya bnlunmamu da gittikçe azalıyordn, çünkö annem beni yanından hiç ayırmıyordn. Ama, bir yandan korkarken bir yandan da nmnt beslemekten gene de geri kalmıyordnm; bnnun yanı sıra keyfim de bir kaçıyor, bir geliyordu. Çoğnnlnkla, iyimserdim. Kendi kendime : «Bu böyle gidecek dejil ya, geçer elbette» diyordum. «Bir «ey olmaz. Altı ay daha atlatırsak düzelir.» Yazık ki kendiml aldatıyonnnşnm. Aklıma bile gelmiyen birtakım daha baska etkenler işin içine kanşmış mefer. Ben bütün kafamı, çabamı Miss Greville'nin üzerine toplamıştım, B. LesJy'yl nnntmnştnm. Yağmnrln bir cnmartesi günü S|leden s«nraydı. Annem hafta sonlannda çıkan: «Ardflllan Herald* 1 oknyordn. Btrden: «Eyyah!» dlye Çevireır. Vahdet Göltekin /fgf/f/erın dikkatine 217 Güzel Ankaramızın hemen hemen tam ortası dlyebileceğimiz Ulu« methalinde Roma hamamlart çevresinin hnan gideri ve gellri hakkında ileri sürecegim nkir ve bazı açıklamalanmiD hoş görecekleri kanısında olduğumdan şu fikri ileri sürdüğumden belki memleketime küçük bir hizmetim olur zanniyle jazma cesaretini buldunı. Hiç bir jahsî menfaat ve gayem yoktur. Taıihî eski esec Roma Ha mamlan isimli mmtakanın Çankırı caddesi ve yeni Sanayi bitişiğinden Soğukkuyu Sular İdaresi Rüzgârlı sokak denilen muhite kadar olan kısmmda büyük toprak yığintıları ve çok çirkln gecekonduiar ile kaim olduğu gözönündedir. Bn yerin iyi biı ticaret sahası olmasından dolayı aşağıda açıklayacağun gelirin mümkün olacaği kanaatindeyim. Mevzuu bahis yerin kuzeyinden batısına doğru tek kat, bazı iki kat iki yüzü aşkın dükkân veya magaza yapılabilir. Ve her mağaza senede altı bin lira gibi bir gelir ile senede bir milyon Ud yüz bin lira gibi bir gelirin sağlanması muhtemeldiı. Bu suretle hem tarihî eser iyi bir muhafaza altına aluunış ve bem de Ankara Sular İdaresi olan o büyük bina da pis kokulardan ve mlkroplu tozlardan kurtulmus olur. Ve güzel Ankaramızm bn kısmı da imar edllmlş daruma girer \e senede en az bir milyon iki yüz bin lira bir gelire gerek müzeler ve gerekse Hazinenin (aydalanması iyi olacak ümidini izharla ilçililerin nazan dikkatini çeker. derin saygılarınıı sıınanm. M. E. Y. E. Cygar ve Atatürkçn her ögretmenin yaptığı gibi biz de okulumuzda kız, erkek öğrenci aynmma taraftar değiliz. Kız ve eıkek öğrencileriınizin normal koşullar içinde arkadaş olmalanna taraftaru. Eğitsel kol çalışmalarında sportif eğitsel oyunlannda beraber olmalannı istiyornz. Spor çalışmalannuı gerektirdiği çiysileri bem yöneticilerimizin, henı de öğrencilerin giymesinde bir sakınca görmeyiz. Çocuklanmızın bol bo] kitap okumalan için olumlu yayınlan salık verivoruz örneğin Cumhuriyet gazetosi, Türk Dili. Varhk dergüeri gibi. Atatürk devrim ve Ukelerine bağhyız. Bn konuda öğrencilerimize uyancı konuşmalar yapacağız elbet. Her öğretmen gibi çocuklanmıza yararh olabilmemiz için çok okumamızın gerektiğine inanıyornz. haykırdı. Rengi atmıştı ama, gaıeteyl elinden bırakmadı; şimdi, çırpınır gibi oknyorda. Sonra, gacet« elinden kendiliğinden kaydı, annem arkasına yaılandı. Gözleri bendeydi ama, beni görmüyordn. Çok korkmnç bir şey olmaştn demek. Kafamın içinde tflrlB tfirlfi düşünceler kaynaşmaya başlanuştı. «Ne rar, anne?» diye • pek alısılmın 10ruya sordnm, Ses yek. Şimdi o öyle dalmıştı ki, buluudugu uzakhktan beni göremiyordu besbelli. Dndakları kıpırdıyordn ama, dna edîyor değildi, nasıl dua ettiğini bilirdim ben onnn çünkü; içinden, kendi kendine konnşnyordn. Demin sorduğnma şimdi ügtündr daba da dnrarak yeniden soracaktım, dndaklarından, ses dnvannı aşar gibi, birtakım sSzler döküldfl : «Kendisi de göreeek bnno .. görmese bile dnyarj. «Anne!» dedim. Kolnndan da tntmnş sarsıyordnm, «Ne var, ne olmnş?» Aradı aradı da beni ancak öyle bulablldi. «Bay Lesly evleniyormuş» dedi, Bir ara dnrdn. «Gelecek ayın onbeşindej» Daba çok konnşamıyaeakmıs gibi, gazeteyi nzattı ban». «Toplnm H»yatı» sfitnnunda şöyle bir başlık vaTdı: «Herkesin Sevdiği Başpapaz Evleniyor». Altında da daha koçük harflerle şnnlar yaıılıydı: «B. H. A. Lesly ile Bn. Georfina Donglas'ın yakında nikâhlanacakları bildiriliyor.» (Arkatn vmr) Yüz karası Erzinden Mehmet K.araduman yanyor: Gerici, parçala>icı, Atatürk ve uevrün düşmanı bir dergi çıkmaktadır lstanbulda. Tek ereği Atatürk ve devrimcilere saldırmaktır. Bugüne değin çamur atmadığı değer çok azdır. Falih Rıfkıdan tutun da Mahmut Makala kadar. Atatürkçn her 6ğretmene, her aydma saldınr bn dergi. Nazilli, İskenderun ögretmenlerine gene bu dergi çamur atmıstiT. Son günlerde kisiliğimi de asılsız, kanıtsız yazılariyle kötüleme yoluna gitti. Gerçi hiç bir deferi olmıyan, üstelik çıkarcı bir kaç ortaçağ kabntısırun elinde olan bu yayın orgamndan gocunmak ona yanıt vermek davranışımu dışında olsa da, bazı vatandaş ve ögrenci velilerinin «gazete yazdı» diye düşüncelerinde olumsuz davranışlar uyandığından bir açıklama yapıp durumu ilgüilere ve kamu tahsiden şikâyetçiyim tstanbal T. 60380 plâka nnmaralı taksi geceleri klâkson çalarak bizleri son derece rahatıız etmektedir. tlgililerden gereglni ric . ederiro.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog