Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

lıi'iıi'l Ögreliııı llcıııılıı ILKOKULLARDA ve Raleigh Schorling ve G. Max Wingo Çeviren: Vedide Baha Pars Millî Eğitim Bakanhğmca yayımlanan Öğretmen Kitaplan serisinde yeniden basılmLştır. Bakanlık yaymevleriyle bütün kitapçılarda 650 kuruş fiyatla satılmaktadır. (Basın 18508/12209) 41. yıl sayı 14436 umhuriyet KURUCUSU: JTJNUS NAD1 Teigraf ve mektup adresı: Cumhunyet IstanbuJ Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 87 22 42 98 2? 42 99 MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RUBAİ Çeviren ve hazırlıyan ABDÜLBÂKİ GÖ Büyük şâir ve mütesavvıf jbu rubaüerinde, bütün eserlerinde olduğu gii» hayatın yankılarile hümanist bir dünygl görüşünü kaynaştınruştır Bütün nesir vp şiirlerinde de olduğu^ |ibi bu nıbailerincjs de aşka, bayata. veniliee inancın özü va Cuma 9 Ekim 1964 REIVIZİ KİTABEVİ ÇfUtli F. 15. Inonu Başbakanlıkta hastalandı V •• •• Eşi ve kızı Özden Toker tarafından derhal ziya j ret edilen Başbakanın randevuları iptal edildi | •••• •••• Başbakamn sogıık aiğınlığı nı gidermek için afdığı aspirinler yüzünden tiasta olduğu biıdiriliyor Gürsel, izzet Akçal'ı da affetti Ankara 8, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan İnönü, bugün mâkanunda ssss çalışırken, soğuk algınlığını gidermek için aldığı aspirinden dolayı rahatsızlanmış ve bu arada gasyan' etmistir. Derhal celbedilen özei dok J toru Prof. Zafer Paykoç, gerekli ttj daviyi yapmıştır. I Doktoru bir giiııde geçer diyor Öte yandan kendisiylc göıüştüğümüz Prof. Dr, Paykoç, Basbakanın bir süreden beri soğuk algınlığından muzdarip bulunduğunu, bu rahatsız lığından dolayı aldığı aspirinin mıTEHttkfS»? desine dokunduğunu, bu yüzden BOLĞE ::: gasyan ettiğini söylemiş ve «bir günlük istirahatle Basbakanın sıhha tinin düzeleceğini» ifade etmistir. İınar ve İskân Bakanlısı tarafmda Türkivenin zelzele bolgelerini gösteren fiarita İnönü'nün rahatsızlığı eşi Mevhibe İnönü'ye haber verilmiş, Mevhibe Ozgen ACAR İnönü, kızı Özden Toker ve İnönünün torunları saat 11.40 da hemen mar ve tskân Bakanhğuı :y: Başbakanlığa gelmişlerdir. Çocukla rı otomobilde bırakan Mevhibe İnöca Türkiye deprem bölnü ve Özden Toker, derhal İnönü'geleri ile ilgili olarak önemli nün yanına çıkmışlardır. bir harita hazırlanarak BaSaat 12.10 da İnönü, eşi ve Özden kanlar Kurulunun bir kararToker, Başbakanlıktan ayrılmışlardır. Başbakan İnönü, Başbakanlıknamesi halinde yürüriiiğe tan çıkarken şapkasını sallıyarak konıılmuştur. Şimdiye kadar cevresindekileri selâmlamıştır. İnöiki deprem bölgesi iizerinde nü, neşeli bir şekilde otomobiline Merkez üssü Manyasta olan depremler dün de Marmara bölgesinı sinde şjddetli olarak duyulabileceğini ifade etmişlerdir. binmiştir. olan harita yeni şekliyle üç sarsmaya devam etmişlerdir. Teknik Ünlversite Sismoloji Enstitüsün Sismoloji Enstitüsü yetkilileri, replik denen bu oafif sarsıntıların İnönü Plaza görüşmesi geri j||[ deki âletler ilk depremden dün saat 15 e kadar 433 yer sarsmusı tesbit bir süre daha arahklarla devam edeceğini, süreyi tâyin etmeye önbölgeye aynlmaktadır. bırakıldı etmiş ve bunlardan 1 i 8 dakika geçe olanı şehrimizde şiddetlice his ceden imkân bulunmadığım söyliyerek: «Bu sarsmtılar belki bir hafta. Birleşmiş Milletier Kıbrıs arabuHaritada birinci bölge şiddetii. jjj: sedilmiştir. betki iki ay devam edebilir» demişlerdir. lucusu Gaio Lasso Plazza'nm bugün ikinci bölge orta, üçüncü bölge ha jij: İlgililer, son 24 saat içerisinde 224 halif yer narsıntısı <replik> GECEYİ SOKA KTA GEÇİRDİLER saat 16.00 da Başbakan İsmet İnönüfif deprem bölgeleri olarak ilân e : : : : Bandırma Dün gece de beşi şiddetii olmak üzere fasılalı 15 dep dilmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) kaydedildiğini, bunlardan 5 inin halk tarafından hissedilmemekle berajjj: ber kuvvetlice olduğunu, sözü edilen bu sarsıntıların deprern bölge. (Arkası Sa. 7. Sü. .1 de) Şiddetii deprem bölgesi olarak •• ; • Deprem bölgeleri tesbit edildi I 24 U siddetlî deprem bölgesinde MANYAS KÖYLERİNDE HARAP OLAN CAMtLERDEN BİRİ YİNE AYNI KAZADA HARAP OLAN EVLERDE.V BIRI •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• D1Ş P0LİTİKAM1Z NASIL 0LMALID1R ? Üç Dışişleri Bakanı beş parti lideri iki büyükelçi ve iki eski MBK üyesi fikirlerini açıklıyor 12 tanınmış politika adamımıza şu sualleri sorduk: • DlŞ YARDIMLAR KESİLİRSENEOLUR? • AMERİKAYA KARŞI TUTUMUMUZ NASIL OLMALIDIR? • RUSYAYA KARŞI NASIL BİR POLİTİKA TAKİP EDİLMELİDİR? • SARPER T. R. ARAS Sarsıntı bir stire devam edecek Son iki gün içinde 433 sarsıntı oldu. Deprem bölgesinde halk geceyi de sokakta geçirdi. 17 kuyudan su fışkırdı KÖPRÜLÜ KIBRIS MESELESİNİN ÇÜZÜM YOLU NEDİR? ORTADOĞU POLİTİKAMIZI NASIL BULUYORSUNUZ? Ankara 8, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Yassıada mahkumlarından İzzet Akçalı da bugün affetmiştir. Bir süre önce hastalığı sebebiyle Cumhurbaşkanı tarafından affedilme sini isteyen İzzet Akçal hakkındaki Adli Tıp raporları Adalet Bakanlığına gelmiş, Bakanlık, Akçalm dos yasını Cumhurbaşkanlığma göndermiştir. Cumhurbaşkanı Gürsel, tzzet Akçalı affettiğini bugün bildirmiştir. LA PLAZZA Akçalın affı ile ilgili kararname Ümitli (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) ııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııiHiıııııç Rumlar Girne Lefkoşe yolunun açılma şekline itiraz etti, bu konudaki müzakerelere Lefkoşede devam ediliyor Ankara, 8 (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs Rum hükümetiııin Leıkoşe • Girne yolunun sivil trafiğe açılmasına dair Türk Hükümetinin kabul ettıği çözüm yoluna yeniden itiraz etmesi üzerine Değiştirme Birliğimizin Adaya gidişi tekrar geriye kalmıştır. Bildirildiğine gör^e Lefkoşe Rum hükümeti Girne yolu üzerindeki bütün Türk mücahıtlerinin ve Türk mevzüerinin tamamen kal. dırılmasını ve yol güvenliğir.in sadece Barış Gücüne verilerck Türk(Arkası Sa. 7. Sü.fidal Değiştirme Birliğinin gidişi yine geri koldı tesbit edilen sahada şu iller bulun ••!: malctadır: »H Balıkesir, Bursa. Çanakkale, tzmir, Manisa, Muğla, İsparta, Denizli, Adapazarı, Bolu, Çankın, Çornm, Amasya ,Tokat, Sivas, Erzincan, Tnnceli, Bingöl. Muş, Bitlis. Kars, Van, Maraş ve Hatav. Orta derecede deprem bölgesi olan saha içindeki iller şöyle sıralanmaktadır: Edirne, Kütahya. bskişehir, Burdur, Kastanıonu. Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Kay seri, Malatya. L'rfa. Hafif deprem bölgesi içindeki ıl!er ise şunlardır: Istanbul, Aydııı, l'şak. Afyon. Yozgat, Adana, Elâziğ, Erzurum. Ağrı. (Tokat, Yozgat ve Erzu(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) • •••• •••• ••>• •«•• •«•« • ••• • ••• YILMAZ ÇETİNER BtLGtÇ •••• ••*• tarafından hazırlanan bu ya a serisinde Türkivenin dış politikasının panoraması çizilerek şu neticeye varılmaktadır: «DIŞ POLİTİKADAKİ BA ŞARI İÇ POLİTİKA D A K İ BAŞARIYA BAĞLlDlR.» TÜRK POLİTİKA ÇEVRELERİNDE akisler yapacağmı tahmin ettiğimiz bu yazı ALICAN ünün Uzayan j hikâye j 2 Değiştirme Birliğimizin hikâyesi uzayıp duruyor. Oysa birkaç Z Z gün önce Erkin, Madrid'e giderken verdiği demeçte, şartları Z Z mızın geuellikle kabul edildigini bildirmiş ve birliğimizin Z Z «pek yakında» Ada'ya çıkacağını söylemişti. Z BÖLÜKBASI ; trkin'in bahsettiği şartlar l'Thaııt'ın da tasvibiyle, Türk Alayı Z Ankara 8, <a.aj Turizm ve TaZ nın Barış Gücü emrine girmemesi. Gönyeli • Ortaköy'deki ; nıtma Bakanhğı, 1965 yılmı «turizm alanmda hamle yılı> olarak değer~ mevzilerin muhataza edilmesi ve Girne • Lefkoşe yolunun si z lendirmeye karar vermiş, Bakanhk5 vil trafiğe açılması idi. r lararası Turizm Alt Komitelerini z tiikara'nın iyimser ve kesin konuşması dulayısiyle Değiştirme Z toplantıya çağırmış ve toplantılar Z Birliğimizin battâ pazartesi. rıı geç salı şünü Ada'ya çıkması Z sonunda 1 mart 1965 e kadar, turizm z bekleniyordu. Ancak Kumlar, gelen haberlere göre, fikir de Z alanmda alınması gereken tedbirler Z ğiştirmişler ve özellikle Girne yolunun trafiği meselesinde Z görüşülmüş ve karara bağlanmıştu Z direnme göstermişlerdir. Runılann üzerinde durdukları nok = Toplantılarda, özellikle şu tedbiı Makarios. Tarafsız Ülkeler Konieransında Z talar yolnn tamamen Barış Gücü kuvvetleri tarafından kontro z lerin karara bağlandığa öğrenümişZ lü ile trafiğin mnayyen saatlerde değil. tamamen açık olma r tir: OGLZ MADANOGLr TÜRKEŞ Yüksek oktanlı benzüıin satışa çısıdır. z Aııkara 8, ıCumlıuriyet Bürosu) karılması. turizm sektöründe Avru Z ndra ve Zürih Aııtlasmalannı tanınuyan ve hele askeri anlaş Z Kıbns buhranına bir çözüm yolu pada çahşacak işçi miktarının artı •'•••••••••••••••••••••«••»•••••••••»••••«••••«•••••••••••••••••iiIiiiiiâiiaSZiiiSa••••••!•!iı Z maların teshine dayanan Makarioü hükümeti. Deği.ştirme Bir Z bulmakla görevlendirilen arabulucu rılması, turistik önemi olan yerlerin z liâimizin Ada'ya girmpsini l'Thant'ın. Barış Gücu Komutanı = Galo Plazza. Kıbrıs iie ilgili anlaşsağlık personelinin tamamlanması ; ııın ve arabulucunun baskısiyle kabul etmişti. Şimdi anlasıl z malarm yürürlüğü hakkında ^Ben iyi çalışan otel, lokantalara ve benmaktadır ki Kumlar. hirliğin tamamen tecrldini saslamak. ; avukat değilim. Geçmiş ile iüşiğim zin istasyonlarına her yıl sembolik Z vahut kabul edilemiyecek şartlar ileri sürmek yoliyle işi ihti i yok, geleeeğe bakarım» demiş. Başbaarmağanlar verilmesi, idari yasah Z lâfa götürmek istemekte ve ihtilâfı özellikle uzatıp, hem z kan yardımcısı Kemal Satır ise bu bölgelerin toptan kaldırılması, turi.^ tik yönden yetersiz olan şehir imaı Z Kabire Konferansının sonucunu, hem de Birleşmiş Milletier Z sözler karşısında «doğru söylemiş» Kongo Başbakanı eski Mısır Kıralı Faruk'un plânlarının tâdili hususunda teşebE Genel Kurulu toplantısının yaklaşmaşını beklemektedirler. 5 şeklinde konusmuştur. DJŞ İşleri Bakanlığında buğün öğle kuyutncusunun köşkünde ev hapsinde bulunuyor büse geçilmesi, şehirlerin erı büyük ; 'ivle böyle. bir aydan daha uzun zamandanberi Defiştirme Bir z alanına ve önemli yerlere. şehir Z liği hikâyesi üzerinde duruluyor. Geçen ay ilçîli devletler ve ; den önce ve sonra olmak üzere AraKahire, 8 (A.P. a.a. . Radyo) (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) bulucu ile iki görüşme yapılmıştır. z tThant hareket kararımn seciktirilmesini istedikleri sırada. ~ Mısır hükümeti tarafından, TarafBu görüşmelere Dış İşleri Bakan VeZ bu çcciktirnHiıii) en tazla 13 gün sürebileceği söylenmiş, hat £ kili Kemal Satır, Bak3nhk Genel Ankara 7 (Cumhuriyetreleks) sızlar Konferansına geidiği zaman, Kontenjan dolmadığı için ünlversiE tâ Yunanistan'ııı eylülün 17 sine kadar erteleme teklifinin Ş Sekreteri Haluk Bayülken, Tuğgenebir Kmisafirhane» ye kapatılıp ev telere yeniden alınacaklara ait biE müsait karşılandısı helirtilmişti. Aradan çeçen zaman içinde ; ral Turgut Sunalp ve Dışiş'eri Bahapsine alınan Kongo Başbakanı rinci ve ikıncı vedeklerln listesi E birlisimizin önce. lîarıs (îiicii emrine verilmesi seklindeki Tu Z kanlığı Moiz Çombe. bugün bir gazeteciyie yetkilileri ile arabulucu bugün ilân olunmuştur Bu listelekonuşmuş ve «Altın kafes» içindenaııistan'ın ortaya attısı. l Thant'ın desteklediği bir formu Z (Arkası Sa. 7. Sii. 2 deı re asıl fcayıtiarını 1 ekim tarihme 7 ki durumunu anlatmıştır. E lün iizerinde durulclu. Türkiye bu tormülü kabul etmedi. Zi Z Kadar uzatan Istanbul Üniversitesi z ra kabul ettiği takdirdc. Türkler için tek dayanak olan Girne Z Moiz Çombe ile Konuşan ilk gadahil ecUlmemiştir Z Lefkoşe volu görüniişte fîarış (iücii'niin. fakat serçekte Rum î zeteci görüşmesini şu şekilde anEge üniversitesınde öğrencilerin latmaktadır: = lann kontrolii altıııa seçeeesi ffibi. Barıs Gücünün Ada'dan E en geç 10 ekim '964 cumartesi gü« Villâya üstümüz aranmadan : cekilmesi halindt de Türk Alayının Kıbrısı terketmesi »ere E nü saat 13 e, Ankara Hacettepe Tıp girdik. Çombe, eski Kıra) Faruk' Z kecekti. Zaten Barıs Gücü emrine şirmenin Londra ve Zürih E ve Sağlık BUimleri t?akültesi ve un kuyumcusunun köşkü olan bi E Antlaşmalarının feshine hoyun eğmek olacağı açık idi. Türki E ona bağh yüksek okullar tle Atananın ilk katındaki salonda oturu E ve, Değiştirme Birliği konucunda bu şartları kabul etmemek Z türk Üniversitesine gtreceb adaylar yordu. Gayet sâkin söze başladı ve (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) z le beraber hayli taviz vermiş. özellikle Lefkoşe • Girne yolu E İstanbul Teknik üniversitesi Se(Arkası Sa. 7. Sü. i de) : ile üslere dönmek meselesinde vumuşak davranıp ihtilâfı natosu dün saat 14.30 da toplan: büsbütfîn çıkmaza sokmamağa çah.smıştır. Fakat gelen haber Z mıştır. Artırılan öğrenci harçları Z ler, ıs uzadıkca taviz isteklerinin urttıiını göştermektedir. E konusunun görüşüldüğü toplantıda, E ^<len bir yandan Ankarada arabulucu Plazza ile çörüşmeler Z harçların artınlmaması kararlaştıZ devam ederken hir yandan da Kıbrıs'ta l'Thant'ın özel tem ~ rılmış ve saat 20 ye kadar devam Z silcisi Karlos Bernardes ve Timaya. Rum hükiimetiyle bu ko Z eden toplantı sonunda Senatoca şu Antalya 8 Türkiye Filim BirinZ nuda müzakereve eirîşmislerdir. Gerçi Rumlar müzakereler Z bildiri yayınlanmıştır: Yassıada hükümlülerınden İstan• cilikleri bugün ?aat 18 de sona erZ de, Lefkoşe Girne yolunun trafiğe açılması için bazt tefer Z «Yetkili hükümet organlarınıtı : bul eski Emniyet Müdürü Yardımj miş ve Jürinin kararı noter huzuE ruat üzerinde durulduğnııu söylemektedirler. Yalnız pek iyi E bütçe açığını karşüayacakları ve runda açıklanmıştır. Bu duruma gö 11 Bın uıelıt lııl perılc l'oiıs, cısı Ferit Sözen'in eşi romancı Su j E biliyonız ki. bunlar aslında Türkiye için hiç de teferruat de E bu yolda gerekli diğer tedbirleri re Filiz Akın, Tanju Gürsu ve Cübüyük bir tül perde kaçakçılığını zan Sözen, kocası aleyhine Asliye Z ğildir, yeni tavizlerle ilgilid<r. Tavizlerin genişlemesi oranm E almayı kabul edecekleri anlaşıldıbirine neyt Arkın oynadıkları «Gurbet ortaya çıkararak suçluları ele geHukuk mahkemelerinden Z da ise Türkiye'nin Kıbrıs dâvasından biraı daha uzaklaşaca E ğı cihetle, öğrenim ve imtihan çirmiştir. Beyoğlu Yeşilçam soka boşanma dâvası açmıştır. Yassıada Kuşları» yılın en iyi filmi seçilZ ğım söylemek yanlış olmaz. Z harçlarının bu ders yıh için evvel ğında yapılan baskın sırasında 11 duruşmaları sırasında da tanıt sımiştir. Diğer dereceler şöyledir: ki dinlenen Suzan Sözen'in metre tül ile 'lülliyetli miktarYılın rejisörü: Halit Refiğ «Gur| Ecvet GÜREStN i nik seviyede tutulması Istanbul Tek bin Rus ve Bulgar paraıu (üstte) ele fatiyle dâvaya yakında başlanacak Mafcarios Torafsızlar Konferansına Üniversitesi Senatosunca uy da aetığı bet Kuşlaru. Ittl Gazeteler •SlllllltilinMIIIIIMIIIIMIMUMMMIIMHItllUIIIIIIIIIIIIIHIMIIIIIMIIItllllllf; gun görülmüştüı. Ur. geçirümljtir. (Arkası Sa. 7, Sn. 4 de) 1965 Turizm alanında hamle yıh olacak PAZAR GÜNÜ CUMHURİYET'te flrabulucuya göre henttz gelişme yok Çomöe«Altın kofes» içindeki hayafını anlaftı • ••'•«••»••••••••••«••ttltlllllllllllllllMnNIMmMtlMUIttuıtaMfllfgfttfltMtlHIIMM üniversileye abnocak yedekler ilân oluntiu Teknik Universite harçları da artırılmıyor Romancı Suzan Sözen kocasından ayrılıyor Antalya filim festivali sona erdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog