Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ii?64 CUMHURİYET Arabulucu Ankarada Ankara, 7 (Cumhuriyet Bürosu) ilgili melmeketlere de mümkün ol Kıbrıs buhranına bir çözüm yo duğu kadar sık ziyaretler yaparak lu bulmakla görevlendirilen Ekva meseleye bir çözüm yolu bulmaya tor'un eski Cumhurbaşkanı yeni çalışacağım. Soru: Eski bir Devlet Başkanı oarabulucu Galo Plazza bu sabah Esenboğa Hava Alanında verdiği larak mesele hakkmda düşünceniz bir demeçte, «Kıbrıs meselesi barı nedir? Cevap: Lefkoşedeki görüşmelersı tehdit etmektedir» demiştir. den, Ankara ve Atinadan aldığım Arabulucu ile gazeteciler arasrnda haberlerden edindiğim intiba bugeçen konuşma aynen şöyledir: gün havada bir yumuşama oldugu Soru: Arabulucu olarak B. M. Ge merkezindedir. Eskiden bu mesele nel Kurul müzakerelerinden önce donmuş, katılaşmıştır. meseleye bir çözüm yolu bulacağıSoru: Bu kanıya sahip olmanızda nıza inancınız var mı? etki yaratan unsurlar nelerdir? Cevap: Kuvvetli ümitlerim var Cevap: Herkes bu meseleye bir ve bir hal çaresinin mutlaka bu çözüm yolu arıyor. Bu mesele çok lunması gerektiği kanaatindeyim. uzamıştır. Barışı tehdit etmektedir. Bu mesele artık çok uzamıştır. An Gerçekten Kıbrısta gerek Rum ve cak, kesin hal çaresinin Genel Ku gerek Türk cemaatleri ile yaptığım rul müzakerelerinden önce bulunup temaslarda onlarm da bu meselebuluruıuyacağı hakkında bir şey di ye bir an önce bir çözüm yolu bulyemem. Fakat, çahşmalarım hak mayı içten istediklerini anladım, kmda Kasım sonu ya da Aralık ba bundan dolayı ümitliyim. şında bir rapor vereceğim. O tarihe kadar bu meselede bir gelişme Soru: Dean Acheson'un ilk plânı hakkmda görüşünüz nedir? olacağmı sanıyorum. Cevap: Ben B.M. in temsilcisiyim, Soru: Kıbrıs buhranı ile ilgili bir plâmnızdan bahsediliyor .Bu konu A.B.D. nin değil. da bilgi verebilir misiniz? Cevap: Böyle bir plân, Ankara, Atina ve Londrada yapacağım temaslarda edineceğim intiba sonucunda ortaya çıkacaktır. Ben, herkesi dinlemeye hazınm. Soru: Cenevre yerine karargâh olarak Lefkoşeyi seçmeniz acaba nedendir? Arkadaşımız Ahmet Hidayet Cevap: Bunun tek bir sebebi vardır. Bu problem her şeyden önce Reel'in küçük kardeşi genç yaşında kaybettiğimiz Sinir ve Akıl HasKıbrıs halkını ilgilendirmektedir. Bu yüzden, oradaki Türk ve Rum tahkları Mütehassısı Dr. Talât Tacemaatleri ve onların liderleri ile hir Reel'in ölüm yıldönümüne rasmümkün oldugu kadar sık temaslar layan dün merhumun yakınları, da bulunmak mantığa uygun ola dostları ve arkadaşlan toplanarak caktır. Oradaki temaslann dışında ' hâtırasını anmışlardır. Millî Piyango Ağlıyor... Dövünüyor... Kaçıyorlar. dun çekildi İkramiye kazanan numaralan aşağıda bildiriyoruz: 055277 numara 1.000.000 lira 235114 numara 500.000 lira 039197 numara 100.000 lira 144024 numara 100.000 lira 10.000 lira ikramiye kazanan numaralar 004397 009567 017352 018783 056605 059025 059058 072957 077806 085002 121576 155916 156561 165264 217224 236302 245092 258544 262987 277541 5.000 lira ikramiye kazanan numaralar 010060 024236 036044 041948 045403 056333 073450 073677 080425 085053 093504 094767 095764 099079 102882 103520 116973 118116 122092 125269 178933 191366 198769 222550 225491 241820 242675 246154 260505 273534 280513 283007 286958 297404 298617 2.000 lira ikramiye kazanan numaralar 000425 004522 011531 020256 033290 Ö44611 052057 055576 060423 065860 073643 081597 084041 088857 091125 096515 000855 006720 012344 021031 036421 047230 052759 057189 060546 066130 078453 082231 084585 089547 093506 100937 003039 006861 004151 006978 004448 009969 Çombe İİIii sayısınm arlması nıuhfemel (Baftorstı 1 tnel MhUede) Dr. Talât Tahir Reel'in ölüm yıldönümü 016273 017494 019755 021709 023663 024520 042167 047533 053213 058551 061.565 066716 079447 082353 086114 089653 093623 101560 106318 116058 121234 130160 042654 043882 047623 051965 054914 055067 059755 060176 062208 062219 070852 073552 079912 080340 082527 082572 086659 088550 089887 090020 093970 093986 105080 105365 113277 113738 118043 118561 121857 123618 (Baştarsb 1 ind Sahifedej lüler «Tek yatacak yerimiz yok» diye yakınıyorlardı. Bu sırada askerî kamyonlar, 1000 tane ekmek getirdi. Akşamdanberi, yemek yemeği unutmuş olan köylüler, bu ekmekleri birer birer aldılar ve yemeye başladılar. 200 haneli Haydar ve Çatal köylerinde de durum bir facia idi. İki köy çocuklanmn okuduğu okul binası, iki taraftan çökmüş, şimdi ta lebeler açıkta... Bu köyde 35 yaşlarında Ali Kah veci, duvar altında kalarak ölmüş ve 3 yavrusu arkada öksüz kalmıştı. Kulak köyünün minare ve ca mileri harab, okulu girilemez halde idi. Manyas ilçesi ise, 1953 yılında gör düğü felâkete nazaran depremi ha fif şekilde atlatmıştı. Evlerin bazı sıvalan dökülmüş. Kayaca köyünün okul ve minaresi kâmilen hasar görmüştü. Salur köyü kan ağlıyor Salur köyüne girerken insanın gözlerinden yaslar akıyor. Bütün halk perişan bir halde, ağlaşıyordu. Cumhuriyet, Zafer mahallesin deki bütün camiler ve minareler, yerle bir olmustu. 650 haneli, 2200 nüfuslu ve Belediyesi olan bu köyün ıstırabı çok bü3ük. Oturulacak tek ev yok. Sokaklarda yer yer çatlaklar var. Bu köyün okulu yıkılmamış ama ağır cat Yer sarsıntısı 'Baştarafı 1 inci Sahifedej Sismoçraf âletleri Tenik Üniversite Sismoloji Enstitüleri yetkilileri, depremin şid • detindeç dolayı sismograf âletlerınde herhangi bir hasar oimadı • §ım, fakat çalısamaz hale geldiklerini açıklamışlardır. Deprem mer kez üssünün Enstitüye yakm ve depremin çok şiddetli olmasından dolayı sismograflar, sarsıntı çizgilerini kaydedememişlerdir. 11 yıl önce İlgililere, göre, Istanbulda hissedilen yer sarsıntısının şiddet derecesi 7, depremin merkez üssü olan Manyasta ise şiddet derecesi 10 un üstündedir. Yetkililer, çok kuvvetli hissedilen deprem şiddetinin azami 12 olabileceğini, 18 mart 1953 te Yenice ve Gönen civarında vukua ge • len 11 şiddetindeki depremin 10 bin binanın yıkılmasına, 265 kişinin ölümüne sebebiyet verdiğini hatırlatmışlardır p~ • 1 ] TEKEL GENEL MÜDÜRLÜGÜNE Yüksek Mühendisler Alınacak j j Merkez ve taşra teskilâtımızdaki münhallerde cahştırd| mak üzere, asgarî 10 sene işletme tecrübesi olan ve AJ| manca veya İngilizeeye bihakkın vakıf bulunan Yüksek • Makine ve Kimya Mühendisleri aJmacaktır. Bu elemanlara kıdemlerine göre yevmiyeli personel talimatnamesi esasları veya D cetveli kadro imkânları dahilinde ücret verilecektir. Taliplerin VTophanedeki Zatişleri Şubemize müracaatları ilân olunur. (Basm 19039/12151) j Tekel Genel udurluğunden 105475 114451 120789 124459 131715 138804 146633 152859 155767 161458 169619 174310 177458 189504 196394 209823 224235 230704 237197 241455 259428 268839 286001 293818 105857 115204 121193 124650 133605 142957 147040 153073 156642 161658 170451 174818 182851 190917 197101 209980 224765 231321 238259 243271 261205 274651 289514 294551 136388 143928 151247 153101 158564 163713 170486 175944 184747 191046 197707 211891 224815 234556 239083 250526 262881 274720 291771 294856 130211 136836 145964 151411 153564 160087 165971 172011 176888 185277 191248 201414 219966 226890 235307 239112 255413 264756 276082 291827 295212 130289 137650 146200 152531 155005 160137 166530 173326 177272 186074 194831 250759 221377 229786 235790 241318 257254 267816 277770 292751 296421 (Baştarafı 1 inci nhifede) laklarla kurtulmuş, fakat içeriye gi Yetküi kavnalkar, Çombe'yi turilmesi tehlikeli. tuklu haline sokan yeni emirlerin Köyün Belediye Başkanı Sabri bu sabah tatbike konulduğunu söyöztürk metin bir insan olmasına rağ lemişlerdir. men moral bozukluğundan konuşa Mısırlılar buna muvazl olarak Ka maz hale gelmiş. Buna rağmen misa hiredeki Kongo Büyükelçiliğüıin firperverliğinden geri kalmıyor. Es etrafını sivil polislere sardırmış, ki Belediye Başkanı Salih Kilerci işgüder Rene Bayasa"nın gazeteciise ihtiyar hali ile ağlayan kadınla lerle konuşmasını önlemişlerdir. rı ve ölenlerin ailelerini teselli ediMisillemee yor ve cEğer 1953 de teklifimiz ka Çombe dün gece, iktnci teşebbüsbul olsaydı, köyümüz 500 metre iler te girmeye muvaffak oldugu Kahideki yamaçlara nakledilecekti. Ve reden derhal aynlmaya karar verbelki bugün bu hasarı ve insanca mişti. kaybı vermiyecektik. Böyle perişan Mısırh makamlar bu yeni tedbirolmıyacaktık» diyordu, lere, misilleme mahiyetinde başBirkaç dakika içinde 8 can kaybı vurmuşlardır. veren bu köy halkı, gözyaşlanm tu tamıyor, hüngür hüngür ağhyordu. Zira, Çombe'nin Kahirede top Bilhassa kaza kurbanlannın evi yü lanan hiç bir bloka dahil olmıyan üikeler toplantısına katılma?ına irekler parçalayıcı vaziyette idi. zin verilmeraesi üzerine, Kongo Bir anda Bir anda 58 yaşındaki annesi Fat başkenti Leopoldvilledeki Birleşik ma Kabaağaç'ı, 3 yaşındaki sarışın Arap Cumhuriyeti ve Cezayir Bü etrafı Kongolu kızı Emineyi kaybeden 30 yaşındaki yükelçiliklerinin anne Ayşe Güveyş. cesetlerin üzer jandarmalar tarafından sarılmış lerine kapanıyor ve şöyle devam tır. Çombe'nin protestosu ediyordu: «Ahhh yavrum ninesinin arkasın Çombe'ye yakın çevrelerden hadan ille de fıstık alıver diye gitti ve ber alındığına göre, Kongo Başba bakkal dükkanmdan çıkmak nasip kanı, kendisine ve heyeti üyelerine karşı alınan tedbirleri protesolmadı.» 1953 zelzelesinde de 35 günlük Os to etmekte, ayrıca «kendisini dün manım gitti. Şimdi 7 evlâttan kala yadan tecrit eden» ve heyeti ile her türlü temasına engel olan bu kala 7 yaşındaki Eyüp'üm kaldı.» Ayşe Güveyş'in yanındakiler de tedbirlerin derhal kaldınlmasını onun gözyaşlanna katıhyorlar, dövü istemektedir Or. Küçük'ün mesajı nüyorlar, dövünüyorlardı. 45 yaşındaki Hatice Çolak. 7 ya Dr. Fâzıl Küçü*, Zirve Konferansı şındaki Osmanın üzerine kapanıyor: Başkanına ve delegelere gönderdiği »Ah yavrum samanhk duvarınm al birer mesajda, Kıbrıs Türklerinin gö tında kaldı. Bir metre uzamp onu rüşlerini açıklamıştır. Gözlemci iki Elçimiz kurtaramadım. Anacığım beni kur tar diye yalvarıyordu yavrucuğum. Ankara 7, (Cumhuriyet • Bürosn) Altımız beşik gibi sallanıyordu. Ona Tarafsız ülkeler Konferansmı iz bir türlü elimi uzatamadım» diyor lemek üzere görevlendirilen Beynıt du. Büyük Elçimiz Vahit Hanefoğlu ile Bu acıklı sahnenin biraz ilerisin Cezayir Büyük Elçimiz Semih Günde ölüler enkazdan kurtanlmış, def verin, konferansta gözlemci olarak nedilmek üzere yıkanıyorlardı. i bulunamıyacaklarmj Mısır Dışişleri Naim Usta, Sami Baybulut, Fir. Bakanlığınca Kahire Maslahatgüza devs Baybulut, Recep Soyer, Musta nmız Osman Başman'a bildirilmişfa Muşta, Recep Sezer. Itir. BAUKESİRDE DURUM MANYAS 630 nanelik Salnr köyünde * kişi ölmüş, 640 bina, 2 cami tsmamcn yıkılmış, 7 bina da oturulamıyacak hale selmiştir. 700 banelik Kızılkövde 4 kişi ölmüş, 100 bina, 2 cami tamamen yıkılmış, 330 bina otanılamıyacak hale çelmiştir. 200 hanelik Yeniköy'de 1 kişi ölmüş, 50 bina tamamen, 100 bina da kısmen yıkılmıştır. 250 hanelik Çatalköyde 1 kişi ölmüş, 60 bina tamamen, 40 bina kısmen yıkılmıştır, 300 hanelik Börülceağaç köyünde 2 kişi ölmfig, 210 bina tamamen, 36 bina kısmen yıkılmıştır. 180 haneli Hamamlı köyünde 150 bina ağır hasara uıjramıştır. 95 haneli Eşen köyünde 2 bina tamamen, 50 bina kısmen vıkılmıştır. 105 haneli Kayaca köyünde 30 bina, bir cami, 150 haneii Haydar köyünde de 25 bina oturulamıyacak hale gelmiştir. Diğer köylerdeki hasar hafifür. Öte yandan, Manyas merkez, bucak ve köylerinde depremden 4 ilk okulun tamamen, 20 ilkokulun da kısmen yıkıldığı tesbit edilmiştir. GÖNEN Gönen Kaymakamından alınan bilgiye göre. ilçeye bağh 89 köyde 274 bina tamamen, 603 bina kısmen yıkılmış, 1001 bina da hafif hasar görmüştür. 89 köyden sadece Bostancı köyünde 1 can kaybı olmuş. 6 yaşında bir çocuk sarsıntı sırasında yıkılan duvar altında kalarak ölmüştür. Köylerdeki ağır yaralı sayısı ise 4 tür. Gönen ilçe merkezinde 650 bina hasar görmüştür. İlgililer, henüz kesin olarak tesbit edilemiyen ilçedeki hasan incelemektedirler. Bu arada Gönen merkezinde de biri 8, diğeri de 60 yaşında 2 kişi ölmüştür. BANDIRMA îlçeye baglı Çonlu, Aksakal, Doğa, Beyköy, Kılezli. Simavlı ve Kirazlı'daki evlerin yüzde 91 i, Ergili, Akçapınar, Ömerköyde de yüzde 60 ı oturulamıyacak şekilde harap olmuş veya yıkılmıştır. İlgililer Aksakal bucagında 270, Çomlu köyünde 170, Ergili ve Doğa köylerinde 150 şer, Simavlı köyünde 40, Beyköyde 50, Kirazlı köyünde 30 ve Külefli köyünde de 50 evin yıkıldığını söylemişlerdir. Bandırma merkezinde de 500 kadar bina hasar görmüştür. Bilhassa eski lise, 17 Sylül ilkokulu, PTT ve Ticaret Odası binalarında çatlak ve çöküntüler fazladır. İlçe merkezinde 200 kadar ev de girilemiyecek durumdadır. Ümiteli, Kepekler, Ilıca köylerinde evlerin yüzde 80 i oturulamıyacak durumdadır. Dereköy'de 30 evin duvarları çatlamıştır. Sürücek köyünde 3 ev tamamen yıkılmıştır. Camide ve minaresinde hasar vardır. Alibey köyünde 3 tane ev yıkılmış, 30 ev oturulamıyacak derecede hasar görmüştür. BURSADA DURUM KARACABEY Bu ilçede hasar fazladır. Hamidiye ve Beylik köylerinde bulunan evlerin yüzde 70 i yıkılmış, çatlayan topraktan sıcak sular fışkırmıştır. Gönü köyünde bu sabah yapılan aramada, çöken bir duvarın altında birbirlerine sarılmış vaziyette üç kız çocuğu cesedi çıkarılmıştır. Çocukların, anne ve babaları bulunamadığından, kimlikleri tesbit edilememiştir. Ovaesen köyünde ise, 1 kişi ölmüş, 4 kişi enkaz altında kalarak ağır şekilde yaralanmıştır. MUSTAFAKEMALPAŞA 14 köy boşaltılmış bulunmaktadır. Ka falı, Güllüce, Yalıntaş, Doğanca, Koşuboğazı, Boğazköy, Adaköy, Du rumbey. Taşkapı, Yeşilova, Ormankadı ve Kumkadı köyleri kısmen hasara uğramış, 3 köyün minareleri yıkılmıştır. Durumbey köyünün minaresi altında kalan Hanife Batak adında 8 yaşında bir kız ile, Boğazköy minaresinin altında kalan 6 yaşında Nurten Ilgaç feci şekilde ölmüşlerdir. Deprem, Karacabey Hârasında da tesirini göstermiş, işletmede sağ lam tek bina kalmamıştır. Bakanlar gitti Deprem münasebetiyle Imar Iskân Bakanlığından derhal Marmara Bölgesine ilk yardım olarak 200 bin lira gönderilmiştir. Aynca Devlet Bakanı fbrahim Saffet Omay, Ticaret Bakanı Fenni İslimyeli ve imar • iskân Bakanı Celâlettin Uzel ile birlikte Kızılay Genel Müdürünün başkanlığında bir Kızılay ekipi de Ankara'dan hareketle Balıkesir ve Bursa'ya gitmişlerdir. TEŞEKKÜR E$im z m ; ! | ! 1 ; \ I ! \ | | \ i \ = j İ | ! \ | I | I [ I | | I İ f ! I I İ I İ | I İ 1 I I I İ I | | I | | | | | | | İ | | İ | | | | | I I = İ 1 1 İ I fuıııııııuııuıııııuıııııııııııuııiiUiiııuıııııuuııuııııuıuııııııııuııııııuıuuıııiiiıııııuuıııııınıuııuııuııiiin 1 Genel Müdürlüğümüzce, teklif alma usulü ile, Yozgat'ta Idareye ait arsada senede 2000 ton malt ve 100.000 HL. bira imâl kapasitesinde, bilumuro inşaat işleri hariç, komple bir bira fabrikası, İdarenin döner sermaye talimatnamesi 4. madde h bendine göre tesis ettirilecektir. 2 Teklif veren firmalardan aranılacak şartlar: A Teklif vermek istiyen firmalar (hakiki şahıs ve ortaklıklar) ın senede 2000 ton malt imâl ?den ve 100.000 HL. bira istihsal eyliyen bi malt bıra fabTikasını kurmus. olmaları, yalnız birisini kurmuşlar ise, diğerinl kuranlarla işbirliği yapmış buiunmalan, veya makinelerini kısmen veya Ergül Şenere, İstanbul 7 nci '•'• Fabriln: Iıjitn daha ko:a/ eıitir hirleri itltiıı Tapkapı Mlttııtpata tamamen imâl edip kurma işine katılmışlarsa kendileri ile KAYIP Ist. A. 2801 No. lu Trafik Noterliğinden vermiş oldu: 21 23 56 teşriki mesai eden diğer firmalarla işbirliği yaparak mevcOzdanlannı kaybettim. Hükümsüzgum vekâletname hükümsüz ; Bünj; dür. zuubahis fabrikalan kurduklannı ve bu tesisi de aynı şeEmlnhıa Vakıf I) Hın dür. Nusret Uşar kilde kuracaklarını tevsik ve taahhüt eylemeleri lâzımdır. Osman Varıeı Tal: 23 05 73 Cumhuriyet 12164 bm»r M O I I K M H İ : Yukanda yazılı şartlar aitında kurduklan fabrikalan Cumhuriyet 12166 Eua Dıpoıo yaptırmış olan müesseselerden alacaklan belgelerle tevsik Iıl : 3C10S . 3SU1 edecekler ve bunlarm o memJeketlerdeki Türk konsolosluk«ıııııııııiKiiiıınııım.ımııııımımıiHiımıınıııııimmımımmıııııiNiHiiiıı^^ tznm lannca onanmalarını tmin eyliyeceklerdir. B Teklif vermek istiyen firmalardan yukandaki şartlan haiz olmıyanlar, bu şartlan haiz olan bir veya bir kaç maruf firmanın, bu ise ait teknik mesuliyeti tamamiyle derŞ y ı . ve Hidrografi üairesi Başkanlıjindan bildirilmlştir. uhte etmeleri şartiyle teklifte bulunabilirler. Ancak bu kaDEMZCtLERE VE HAVACILARA 115 SAYILI TEBÜC İlâncılık: 2141/12148 pasitede bir malt ve bira fabrikasım (A) fıkrasındaki şartU ıl" 14 ekim 1964 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatlert arasında lara uyularak tesis etmiş bulunduklanna dair işi yaptırmış aşag:da smırları bildirileo sahalaı İçinde seyretme. demirleme avmüesseselerden belge alacaklar ve bu belgeleri fabrikalann lanma ve bu sahalann 2000 rnetreye kadar olan rtkseklikleri cao ve bulundugu mahallerdeki Türk konsolosluklanna tasdik etmal emnıyeti bakımından tehlikelidir tireceklerdir KARADKVİZ fSTA.VBLL BOGAZI METHALİ Bu takdirde teklif verecekler, teknik mesuliyeti deruhte etBİRrNC* SAHA: meleri şart olan firmaların bu mesuliyeti teklif verecek te1 inci nokta şekkül nam ve hesabına tam ve kâmil olarak takabbül ettikE. 4!»58 No lu Anadolu Feneri lerine dair o mahaldeki Türk konsolosluğunca onanmış noEnlemı 4] derece 11 dakika Kuzey 2 nci nokta ter veya mümasill bir merciee tanzim edilmiş taahhütnameyi Boylamj 29 derece 30 dakiks Doğu 1 Çanakkale Boğazmın Kepez Körfezı ilerisinde Akibraz eyliyeceklerdir Enlemi 41 derece 22 dakika Kuzey yarlar mevkiinde buiunan ve Birinci Cihan Harbinde batan 3 üncii nokta Boylamj 29 derece 30 dakik» Doğu C İstekli yabancı bir devlet teşekkülü veya müessesesi BÜVE ve İRRESSİSTİBL isimli batık gemiler enkazlarmm Enlemi 41 derece 28 dakika Kuzey veya bunlardan birinin bir iştiraki ise yukanda istenen bel4 uncü nokta çıkanlması işi, ihaleleri ayrı ayrı yapılmak üzere ve teklif Boylam» 29 derece 18 dakika Doğu gelerle birlikte ikametgâhım, bu gibi tşlerle iştigal eden bir rKL\Cl SAHA: alma usuliyle 8.10564 tarihinden itibaren ihaleye çıkarıldevlet teşekkülü veya müessesesi veya bu gibi teşekkül veya 1 inci nokta mıştır. müesseselerden birinin bir iştiraki olduğunu tevsik eden, E. 4956 No. lu Rumeli Feneri i 2 nci nokta ilgili mercilerden almmış ve o memieketteki Türk konsolosEnlemi 41 derece 18 dakika U0 saniye Kuzey 2 Çıkarılacak enkaz miktarmdan almacak hazine Iuğunca onanmış belgeleri ibraz edecektir. Boylamı 28 derec 47 dakika 30 saniye Dogu hissesi % 25 in üsründe olacaktır. 3 üncü nokta (Evvelki iki ilâna uyularak verilen ve bu Uândaki şartEnlemi 41 derece 25 dakika (X) saniye Kuzey 3 Beher batığm geçici teminatı 1500.00 lira olup buna Boylamı 28 derece 47 dakika 30 saniye Doğu ları haiz bulunan belçeleı muteberdir.) dair şartname her gün mesai saatleri dahilinde Millî Em4 üncü nokta Enlemi 4J derece 29 dakika 30 saniye Kuzey D İstekliler: < lâk Müdürlüğünde görülebilir. „„„ „, Boylamj 29 derece 03 dakika 00 saniye Doâu a) Hakiki şahıs ise bulundugu mahal ticaret odasmdan 4 Taliplerin şartnamenin 6 mcı maddesinde yazılı veya bu mahiyettekı merciden kayıtlı olduğuna dair almmış DEN1ZCİLEKE VE HAVACILARA Ö.VEMLE rEBLİO OLUVUB. ve o yer Türk konsolosluğunca tasdik edilmiş bir belge. esaslara göre hazırlıyacakları teklif mektuplannı 6.11.1964 b) Bir ortaklık ise. merkezi bulundugu mahkeme veya sacuma Rünü saat 17 ye kadar Çanakkale Defterdarlığına (Basm 18255/12129) lâhiyetli merciden tesci) edilmiş bulunduğuna dair ve mamakbuz mukabili vermeleri ilân olunur. halli Türk konsolosluğunca tasdik edilmiş bir belge. (Basın 18503/12153) İbraz edeceklerdir. (Evvelki iki ilâna uyularak verilmiş bulunan bu belgeler .muteberdir) E A. B ve C fıkralanndan birine uyan istekliler nam ve hesabına ihaleye iştirak etmek istiyenler. a) Hakikî şahıslar namına ihaleye eireceklerin onanmış mümessillik belgeleri, b) Ortaklıklar nalinde ortaklığın sirküleri Ue ortaklığı temsile yetkili olduklanna dair noterden onanmış ve icabına 1 İstanbuJ Ticaret Sicilinde kayıtlı hakiki ve hükmî göre mahallî Türk konsolosluğunca tasdik edilmiş belgeleri şahıs tacirlerin, T. Ticaret Kanununım 66 mcı maddesi gevereceklerdir reğince tutmaya mecbur olduklan defterlerin Noterde tas(Evvelkı iki ilâna uyularak verilmiş bulunan bu belgeler dik ettirilmesi için dairemizden onanmış (SİCİL TASDİKmuteberdir ) NAJVIELERİNİ) notere göstermeleri gerektiğmden sicil tasYukanda sözü geçen belgelerin aslı yabancı dilde olandiknamelerini almamış olanlann ' 1/11/1964 den itibaren lann noterden tasdikli Türkçe tercümeleri asıüarı ile birdairemize müracaat ederek bu belgeleri almalan veya gelikte verilecektir çen yıl sici] tasdiknamesi alanlann ticarete devam ediyorlar3 İhaleye girmek ıstiyenier, durumlanna göre yukarıki maddelerde talep olunan belgelerle (eksiksiz olarak) birsa bu ciheti dairemize tasdik ettirmeleri, 1 Bankamız Kooperatifler Tefüş Kuruluna Siyasal likte. ilk ilân tarihinden itibaren en peç 60 günü takip ede2 Kanunen mecburi olanlardan başka defterler de Bilgiler, Hukuk, İktisat, Orta Doğu Teknik Üniversitesi cek iş günü saat 17 00 ve kadar mühür ve imza ile kapaaltutmak isteyenlerin kanunun 69/2 nci maddesi gereğince İdarî İlimler Fakülteleriyle İktisadî ve Ticarî İlinıler Akamış bulunan amoaiâi içinde Tekel Genel Müdürlüğü Satmbunlarm nevî ve mahiyetlerini ve sayfa sayılarını gösteren demisi (Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu) veya bunlarm alma Komısyonuna. ınakbıu mukabilinde teslim etmek veya iki nüsha pullu dilekçe ile yukanda yazılı tarihten itibaren Millî Eğitim Bakanlığînca tasdik edilmiş yabancı memleposta ile göndermek suretiyle bedelli tekliflerini verecekdairemize müracaat etmeleri, lerdir ketlerdeki muadillerinden mezun ve sınava giriş gününde 3 Yıl sonuna doğru fazla izdihama mahal kalmaması Bu ambalâ.jın içinde. tekiıî edılecek Dedelın "'» 3 nisbe30 yaşıru aşmamış olanlar ve askerlüde ilgisi bulunmayantindeki geçici teminat miktarının makbuzu da bulunduruiçin müracaatlarm vaktinde yapılması, lar arasında smavla Müfettiş Muavini alınacaktır. lacaktır İlân olunur. 2 Yazılı smavlar Ankarada Genel Müdürlükte, İsGeçici teminat, Tekel Genel Müdürlüğü Malzeme Alım tanbul (Galata) ve İzmir Şubelerimizde 16, 17 ve 18 Kasım Şubesi Veznesine vatınlacaktır 4 Pazarlığa iştiraklerine karar verilen teklif sahiple 1964 tarihlerinde yapılacaktır. (Basın 19130/12160) rine veya yetkili temsilcilerine bu kpyfiyet. fiO günü takip g 3 Birinci maddede yazılı fakülte ve akademi mezun• edecek 30 gün sonunda bildirilecek <P ihalenin icra edile= lanndan sınava katılmak isteyenler, smava girebilme şartceği tarih tebiig olunacaktır g ları ile yollamalan gereken belgeleri sınav konuJarmı, müPazarlığa iştiraki kabul edilmiyenlprp bu Keyfivet bildi [| fettişliğe yükseltilenlerin, dış memleketlere incelemelerde rilerek geçici remmatlan iade olunacaktn s bulunmak üzere meslekî ineeleme için gönderilmeleri hu5 İlân tarihinden itibaren isteklüer »erekli evrakı navı % susundald kayıtlan ve diğer lüzumlu bilgileri içine alan dosyalan Tekel Genel Müdürlüğü Satm Aima Komisyonundan = 50 lira bede) mukabilinde redarik edebiip^eklerdir |j broşürlerimizi Ankarada kooperatifler Tefüs Kurulu Bü6 Yukandaki maddelerde Türk konsolosluğunca tasg rosu ile İstanbul (Galata) ve İzmir şubelerimizden sağlıyadikine lüzum görülen belgelerin TC hükümptinin konsolosj | bilirler ve bu konularda fazla bilgi için doğrudan doğruya Şeker Pancarı Araştırma Enstitümüz için istatistikçi luk veya siyasî memurlan bulunmıyan memlp.betlerin Türş Başkanlığa başvurabilirler. olarak yetiştirilmek üzere bir eleman alınacaktır. İlgilmin kiyede mevcut ve Türk makamlannca salâhlyptleri feabul ğ Fen FaküJtesi Matematik kısmı mezunu olması, İngilizce 4 İsteklilerin 2 kasım 1964 gününde Ankarada buedilmiş bulunan mümessilliğinden almmış ve tasdik edilmiş |j bilmesi ve 30 yaşıru geçmemiş bulunması gerekmektedir. olması ve bu belgelerin noterden tasdikli Türkce tercüme= lunacak şekilde Bankamız Kooperatifler Teftiş Kurulu lerinin ibrazı şarttır |§ Almacak eleman bir yıl Enstitüde çalıştınldıktan sonra Başkanlığına bitirdiği fakülte veya akademinin adıru ve 7 Teklif vermede postada vuku bulacak gecikmeler na= mesleğe intibakı tebeyyün ettiğinde, kurs ve staj Için yurt mahallini, mezuniyet yılını, kayıt numarasuu, halen bir zan itibara alınnuyacaktır % dışma gönderilecektir. İsteklilerin Genel Müdürlük Persoişte çalışmakta ise müessesenin bulundugu yerin aduu, sı8 İdare işi ihale edıp etmemekte serbest olup ihaleyı g nel Müdürlüğüne müracaatlan rica olunur navlara nerede gireceklerini ve adreslerini açıklayan pultamamen veya fcısım kısun vapabilir. g suz bir mektup veya telgrafla müracaat etmeleri lâzımdır. İlân olunur. g (B&sın 18682/12126) f (Basm 19098 A. 11654/12161) 1060 lira kazanan numaralar Son üç rakamı (180) ile nihayet bulan üç yüz numara biner lira, 500 lira kazanan numaralar Son üç rakamı (148, 979) ile nihayet bulan altı yüz numara beşer yüz, 200 lira kazanan numaralar Son üç rakamı (166, 374, 550, 974) ile nihayet bulan bin iki yüz numara ikişer yüz, 100 lira kazanan numaralar Son iki rakamı (25, 53, 56. 97) ile nihayet bulan on iki bin numara yüzer, 50 lira kazanan numaralar Son rakamı (1, 8) ile nihayet bulan altmış bin numara elUşer lira ikramiye alırlar. Tahliyeler (Bastarafı 1 inci sahifede) darının bu dört ileri geleni, saat 12.45 te, cezaevinden çıkarken yakın, eş ve akrabaları tarafından karşılanmışlardır. Ancak hürriyete kavuşma sevinci içinde olan bu şahıslardan hiç biri gazeteci lerle konuşmamış, sadece Hilmi Dura, «Bugün hava çokl güzel!..» demekle yetinmiştir. Hâlen Toptaşı Cezaevinde af edil melerini bekliyen dört Yassıada hü kümlüsü daha bulunmaktadır. Bun lar: Kemal Tözün, Haluk Şaman, Hayrettin Erkmen ile Kemal Serdaroğlu'dnr. ebedlyete tatltaH manasebetiyle acılanmızı paylaşan bütün alcraba re dostlanmıza şUKran borçlanmızı ayn ayn arza büjrük acımıs lmKân vermedlginden DU şükran ve mlnnetlerlml zln kendllerlne lbiağına sayın gazetenlzln delâletleıinl rlca ederlz. Adajıır AUesl Edime Fahriinnisa ADANIR'ın * | j { j i ] ; * : Cumhuriyet 12144 Diğer taraftan Balıkesir Valiüği sarsıntıdan dolayı Bandırma, ZAY1 Manyas, Susurluk, Gönen, ilçe, bu 31545 numaralı otomobilimin ruhsat cak ve köylerindeki bütün okul ve trafik cüzdanımı kaybettim yenilann 12 ekim tarihine kadar kapa sini alacağımdan eskisinin hükmü !ı kalacağını bildirmistir. Rıdvan SEYHAN yoktur. Vekâletten Azil Daha tesirli yıkama Suyu yumuşatır sKapalı zarf usulü ile muşamba alınacaktır % İstanbul Defterdarlığmdan Muhammcn bedei Lira Krs. Teminatı Lira Krş. 23240.00 1750,00 Topbane Necati Bey Caddesinde kâin Galata Vergi Dairesi binasının 3 üncü ve 4 üncü katlarındaki Hesap Uzmanlanna ait salon ve odalara döşenmek şartiyle 765 metrekare numunesi mevcut ve mühürlü kahverengi 2 milimetre kalınlıgında Vinileks marka muşamba Ue 1125 adet fzmit malı 50 numara mukavva dosyasındakl sartlar gereğince 19/10/1964 Pazartesi günü saet 15 te kapalı zarf usulü Ue Milll Emlâk Müdürlügündekl komisyonda ihale edilecektir. İsteklilerin geçici teminat tnakbuzlan 1964 yılı Ticaret Odası belgeleri ve ikametgah vesikalannı havi 2490 sayılı Kanun hükümieri gereğince bazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale günü en geç saat 14 e kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri, fazla bilgi için Defterdarlık Levazım Şefliğine müracaatlan. (Basıo: 18071/12154) beyaz yıkar ekonomiktir Deniz Kuvvefleri Komutanlığı Çanakkale Defterdarlığmdan J Büve ve IrressistıblGemıierı Enkazınm Çıkarma llânı r I :• Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürluğünden: 1 Konya IV. Bölge Müdürlüfü hudutları içerislnde Konya'nın 20 k m güneybatısında AJtınapa Çayı fizerinde inşa edilecek »Altmapa Barajı ve Tesisleri inşaatı» işi yeniden ihaleye çıkarılmıştır. 2 inşaatın muhammen keşif bedeli 19J0OJXIO. T L . olup geçici teminatı 598.750 TL. dır. 3 Müteahhitlikçe bu İşte kullanılmak üzere şantiyede çalısır vaziyette 2 adet 13 Cu.yd Ekskavator (Shovell), 1 adet İJS Cu.yd Ekskavatör. (Darling), 3 adet D6D8 Dozer, 10 adet 10 tonluk damperl) kamyon, 4 adet 3 tabancalı feompresör, 2 adet VagonOrUl, 1 adet Teknik Şartnamesine uygun keci ayagı (çekiclsiyle), 1 adet 50 tonluk lâstik tekerlekli silindir, 1 adet 10 tonluk Araröz, 3 adet 500 litrelib betooiyer ve 1 adet 15 m3/saat Agregayıkama, eleme tesisi bulundurulacaktır. 4 ihale 21.10.1964 Çarsamba günü saat 15X10 de Ankara"da ülua Rüzgârlı sokak Çatal haadaki DSİ Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Baskanlığı katında toplanacak olan DSİ Merkes İhale Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü Ue yapılacaktır. 5 İhale tasansı ve ekleri 100. TL. bedel mukabilinde 4. maddede y a a l ı adresten 9.10.1964 tarihinden itibaren temln edilebilir. 6 Istekli bulunan şahıs veya şirketlerin DSİ. Barajlar ve Hidroelektrik S a n t r a l l a r Dairesi Başkanlıglna 17. 10.1964 Cutnartesi günu saat 13.00 e fcadar btr dilekçe iie müracaat ederek İhaleye İştirak belgesl tstemeleri ve bu dilekçeye asağıda fcayıtlı vesikaları eklemeieri lâzımdır. a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış tnüteahbitlik karnesl (A grupu en ax 19500X100. TL.) b) Makine ve techizat beyannamesi, c) Taahhüdü altıoda bulunan lşler beyannamesi, d) Teknik personel beyannamesi, e) 3. maddede tstenileo İnşaat makinelerini i; programma uygun olarak şantiyede ealışır vaziyette hazır bulundurulacagına dair usulfl veçhile Unzim edilmiş bir taahhfltname, f) 1$ yerinin gflruldüğüne dair DSİ tV. B51ge Müdürluğünden almacak bir yan. 7 Istekliler isörak belgesl alıp almadıklanaı 20.10.1964 Salı gunfl saat 9.00 dan itibaren SğreneblHrler. 8 17)01964 tarihine kadar thale t a s a n » ve eklerinl almamış olanlara iştirak belgesl verilmez. 9 İhaleye İştirak etmek istiyen sahıa veya şirketlerin, teklif zarflannı 21101964 Çarşamb» gunu saat 14 45 e kadar 4. maddede bellrtllen adrestekl DSİ Merkez thale Komisyonu Baskaniığına makbuz mufcabilinde teslim etmeleri şarttır. 10 Telgrafla yaptlacak mflracaatlar v e postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (Basın 18938 A. 11560/12135) Istanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Kooperatifler Möfettiş Muavini Almacak T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜÜÜNDEN TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A. Ş. den J L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog