Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

DEPREM bölgesinden resimler Sıcak odalarında sohbet ettikleri, mutfaklarında yayık dövdükleri, ocaklannda venıek pisirdikleri Salurlular simdi evsiz. Zelzele onların her şeyini yıktı, kırdı.. Evlerini, kalblerini . 8 de ölü verdiler. Resimde, Belediye teskilâtı olan Salnr'un çirisinde cöken bir e\in enkazı görülüyor Salur köyü insanlarının gozlerinden yaşlar akıyor.. Bütun halk perisan bir halde, aflaşıyor. Salurluların senelerdenberi içinde ibadet ettikleri tarihî cami de depremden zarar gören binalar arasında. Resimde, yerle bir olan Cumhuriyet Meydanındaki camiin yerle bir olan enkazı ve ninaresi görülüyor. İşte korkulu gözlerle, Bandırma'nın Çomlu köyünde çöken evlerine saskm çözlerle bakan baba ve çocukları görülüyor. Bandırma'nın 5 köyü ile bir bucağında hasar büyük olraus, evlerin yüzde 90 ı oturulamıyacak bale gelmiştir Bu hususı otomohıl de dün saat tam 16.30 da Balıkesir'den Snsurluk'a sidiyordu. Siddetli depremi şoför 658 taaneli ve 2200 nüfuslu bu büyük köyde artık oturulacak tek ev yok. Va çadırda, ya da sazdan de hissetmis, korku \e heyecan yüzünden sfiratli gitti^i otomobilinin direksiyonuna bâkim olama yaptıkları knlübelerde otnracâklar. Zelzele, birkaç dakika içinde evlerini yıkmıs, insanlar enkaz almıstı. Otomobil bir sağ, bir sol \aptı \e yol kenannda dizilmis bulunan zift \ığınlarına çarptı. lki üç tında kalmıstı. Simdi ihtiyar nine, yer yatağına uzatmıs otduğu torununa hem bekcilik edijor, hem takla atarak, resimde görüldüğü çibi tepetaklak kaldı. Soför yalnız yarım saat bavçın kalmıştı.. de yemek yapıvor Nerede • Ne zaman • Nevar YEM MELEK: (Tel: 44 42 89) LÂLB: (Zeytlnbumu) (Tel: KADIKÖV KORKLNC ARZU (S Lo71 56 78 ı 1 KIRAL ARKADAŞIM: (A Işlk) 2 ACI rp'i \ Perkınst ÇELIKTAŞ: (Karlal Malte*SK ı T1*rkan Soı % ı YERİraKStMÎ fTeT: 44 319IÎ MARMAR4: (Tel 22 38 60) pe> (53 43 70, FISTIK Gİ AREM4. TİYATROSV: .(Tel. BEYOĞLÜ AbFALT RIZA. F. Akln. Bİ MAŞALLAH (I Guu 44 «1 18) K.ARGALAR OKCACI IOHUM (J Burnoı LO. Kumedl Salı hanç YDLDIZ: (Beşlktaş) (47 63 42) MELEK: (Eyılp) (21 58 76) ay) ATLAS: (44 08 35) ESTER ve 1 GANGSTERİN SEVGI1 FISTIK GİBİ MAŞAL IŞ1K (Üskudar) (36 24 93) BUIVAR TİYATROSD: (Azlz KIBAL: J. Colllns renkll. LİSI: R. Taylor, 2 BOZLAH: T Şoray, 2 MACEFISTIK GİBİ MAŞALLAH: Basmdcı ve Artadaşlan) (Tel: 21 48 92) KART HOEV1EK: (44 84 39) JESİKA GUNCULAR. RAI.AR KTfMLI A Islk T Şoray. Pazartesl ŞAHANE DUL: M. ChevaJier ZAFER: (Kasımpaşa) (44 93 KENK (Fatli) (Tel: 21 15 25) İHYA: (Küçükyalı) (53 10 72) EOZ (Kumedl) harlç GÜREL: (B«şiktaş) (47 03 94) 06) 1 KIRAL ARKADA ÇiLGIN İHTİRAS (S. Slg 1STIRAP ÇOCUKLARI (T. çamba heı gCn 21.15 CarCumartesl Te Pazar Özatay M. Nur) 1 ASFALT RIZA (F. Akm) SIM: A. Işüc. 2 İBO YIL noret). (Kuçukçekme OPERA: (36 08 21) ÖPÜŞ 16 15 fle 2 YABAN GÜLÜ (L. SaDIZLAR ARASINDA: F. Ka SALİMBEY DORMEN TIYATROSE: (Tel ce> (Tel: 73 78 39) ISTIa yar) MFK YASAK F Gink 44 97 36) BÜLVAR MüzlRAP ÇOCUKLARI (M. INCİ: (Tel: 48 45 95) Asfalt ÖZEN: (Kadıköy Yeldeğlr fcaı Kumedl Het gün 21 de. Nur T. Özatay) İ S T A N B U L menl) (Tel 36 90 57) PEH İSTANBUL TİY1ROSU: (ElRıza (F Akın, İ. Gunay) ŞIK: (22 35 42 \ ÖPÜŞMEK RAZAT: Orban Gunslra; bamra) (Tel: 44 22 36) ZEKERVAN: (48 04 23) ÖPÜŞV««?»K F r,'r\k (Pollslye). MEK YASAK P. Glrik. ALEMD\R: (22 36 83) FISTIK TUNCA: (Gazlusmanpaşat 1 RF.KS (36 01 12) KORKUNÇ HİR HAFTTE Komedl Her güa 21 15 Çarsamba CuÜAROEŞ GİBİYUIL.ER F. GIBİ" MAŞALLAH: T. Şoray. KONAK: (48 26 06) ÇELGIN manesl Paaaı 15 te İHTİRAS: S. Sıgnoret. AYSV: (Karagumnık) <21 19 Hafcan, 2 TAVAŞ GEL SİNEMA 63: (Kuçükyall) YAZ KENT OYUNC'LLIRI: i DorTATILİ Cllft Richard RenK men 17) KIRAL ARKADAŞHtf: GÜZELİM: A Işık. LÜKS: (44 03 80) ÖPÜŞMEK tlyatrosunda) (44 97 YENİ: (B Koy) (71 68 26) li (Müzlkal) A. Işık. YASAK: F. Glrlfc. 36) «ÜÇ KÜRUŞLUK OPE1 ÖPÜŞMEK YASAK. F. Bl'LVAR: (21 35 78) ÖPÜŞ Glrlk, 2 ASFALT RIZA SÜREYYA: (Tel: Î6 06 82) RA» Pazartesl 18 ve 21 15 LEVENT: (63 55 39) HEKMEK YASAK: F. Glrik. VATANA DONÜS (A. Çarsamba hanç dlğer sünKÜL, POLİSE KARŞI. F. Akuı. ler LÂLE: (44 35 95) FISTIK Gİ İSTANBUL: (K Mustaîapasa) VEXİ: (Ş Bası) (22 58 92) Sordi) (21 23 67) FISTIK GİBİ KORKUNÇ ARZU: S. Loren Sl'NAR: (36 03 64) ÖPÜŞMEK Kİ'ÇCK S4HNE: (OİTİ Oraz) Bİ MAŞALLAH: T. Şoray. MAŞALLAH: T. Şoray. (Tel 49 56 52) GÖZLERÎMI YENİ METE <Eyup) (21 55 14) YASAK: F. Girlk RÜYA: (44 84 39) DEVLER KAPARIM ÇAZİFEMİ fAGELİYOR: Peter Cusslng. KULÜP: (Ş Başı) (22 71 83) 1 CANAVARLAR SARAYI, UZUNKAYA: (Karta!) (53 41 PARIM (Komedl) PazarS*RAY: (44 16 56) ACI TO FISTIK GİBİ MAŞALLAH. 2 ZAFER BAYRAĞI. 3 43) KIRAL ARKADAŞIM. tesl üarlç her çOn 18 ve KARA ŞÖVALYE T. Şoray. HUM: J. Monreo. Sl 15 te A. L=lk SlTE: (47 77 62) KORKUNÇ ORALOĞLC TrVATROSÜ: ARZU: S. Loren A. Per(Tel 49 49 35) ALTONA klns. LÜZUMLU TELEFON ve ADRESLER MAHPOSLARJ: Pazartea ba ŞAN: (48 67 92) ÖPÜŞMEK rlç ber çlln 21 15 CarsamYASAK ba. Cumartesl ve Pazar 15 te T\N: (Pangaltl) (48 07 48) Erenköy 55 20 45. Hallç Denlz • ŞEHIR HTATROLARI F \ 1 KAHRAMAN KADIN: Hastaneler 22 99 39. Halıcıuğlu 44 29 48, HejbeTtH ITVATROSIJ (Tel J. Mansfıeld, 2 MONTE ırnda 51 84 02. tstanbuı 21 42 28, 22 01 711 SULTAN GELİN U» Varaım 49 30 30. Kan Banlıatı KBİSTONTJN OĞLTJ Mtnye Denl2 • 63 60 20 Kadıköy W OR&1ANDA: Pazdrtesl 21 53 64. Hdydarpaşa Nümune HastaINAL: (Kasımpaşa (44 93 06) 16 08 72 Kartal 53 42 05. K.lnalıahanc neı gün 31. Pazar nesl 36 27 00. Zeynep K.âml) 36 30 50 1 MAHKÛMLAR KALESİ: da . 55 39 29, RamJ 21 27 11. Üsku15 30 a& I5Ç1 Stgortaları (Samatya) 21 62 50 S. GRANGER, 2 KORKUdar 36 09 45 Yesükoy 73 84 30 KAIHKOY rTYATROSC: (Te! SUZ ASLANLAR: V Mature Polis imdat 36 06 82) OOLAP BETGIBİ: YAVUZ: (Kasımpaşa) (49 36 Komedl Perşemrbe hartç uer Tren Vapur Uçak Emnlyet Santralı 22 43 82 81, Bele78). 1 ASFALT RIZA F. gün 21 Pazar 15 30 da diye Zaöıtası: 22 42 79 Akın, 2 ESIR KUŞ: G. TEPEBAŞI rİYATROSÜ: (Tel D Demiryullan • HayOarpaşa 38 04 75 Arsoy. SlrSed • 22 30 73. Denızyollan 44 21 57) tSPINOZLAR: Her Itfaiye 49 18 96 (Tatll günler) • 44 02 07), gün 21. Pazar 15 30 da VENİ AR: (44 28 5i) ŞAHASchU aatlan 44 42 33, T Hava YolYENİ KOMEOİ TIY^TROSU: îtıaıye Müdürlüğü: (Fatıh) î l 42 25 NE MACERAPEREST: C. ları • Bllet Sattşı 44 47 90, Danışma (Tel. 44 04 09) BOZLAR BakırEoy 71 64 66. Beyuğlu . *4 46 44. Morl. 44 02 96, Hava Alanı 73 82 40 Burgazada 5) 82 03. BüytlEada ÇÖZÜLMEDEN: (Komedl). 73 84 40 51 60 81. ÇubuKJu 68 00 01 60, Her giln 21 de rARTÜFFE: YENİ ATLAS: (48 65 02) Heı erfli! mattBe 16 30 ve FISTIK GIBÎ MAŞALLAH: 19 30 aa T. Şoray Sinemalar: Tiyatrolar: r Kininli GRİPİN LİRAYA hakikî bir Parker dolma kalemi • •• • • • » • • 1ASİSTAN ALINACAK | îst. Üni. Orman Fakü ltesi Dekanlığından : g g ğ § ş g s ş ş =z 1 ğ Ş g s 1 Fakültemiz Silvikültür, Orman Entomolojisi ve Koruma, Orman Hasılatı ve ıktısadı, Orman İşletme İnşaatı, Ormancılık Coğrafyası ve Yakın Şark Ormancüığı Kürsülerine, askerliğıni yapmış Orman Yüksek Mühendisleri arasından, imtihanla 9. derece kadrolara birer asistan alınacaktır. 2 Yabancı dil imtihanları 9.11.1964 günü saat 10.00 da, Bilim Kolu imtihanları ıse ayni gün saat 14.30 da Fakültede yapılacaktır. 3 İsteklilerin hangi yabancı dilden imtihana gireceklerini beürten bir dilekçe ile en gec 2.11.1964 günü akşamına kadar Dekanlığa başvurmaları. 4 Fazla bilgi için Orman Genel Müdürlüğü, Orman Başmüdürlükleri ve Fakültemiz Dekanlığına müracaat etmeleri. Şehir Operası Turandot \ \ i i j ; • i Grip, nezle gibı has talıkların başlançıcında bir çok fenalıklann ön ü ne geçer. YENİ, KARTUŞLU 75 seneden beri «dünyanın en çok istek celbeden» Parker dolma kalemlerinin eşsiz kalitesini, yeni Parker 45 modellerinde de bulacaksınız. Bilhassa öğrencüerin seveceği bu kalemlerin özellikleri: Kolayca değişebüen vidalı uç takımı, isteğe göre kartuş veya pompa ile kullanma imkânı, bol yedek parça... NEDEN KARTUŞLU? (Misafir Sanatçılar iştirakiyle) (Basm 19081/12150) ^[l!!ll!l!'ll!!lin!lll!!ini![lllll!llll!IU!l!!lllll[III!l!!IHIII!IHll!l!nillllli:>!ll!ll!l!ni!lıll!lll!l!l!>lllllllıll • , i' tll'ıllHıltılliıil.ııılllıı a Kartuş değişmesi gayet temız, sür'atli ve kolaydır. Tek kartuşla 10.000 kelime yazmak mümkündür. Beheri 50 kuruş. Piyasada bol miktarda mevcuttur. POMPALI DA KULLANILIR Faal 9116/12121 Çorlu Askerî Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Çorluda 1U19 Ord. 4 kademe tamır fabrıkası ıbtıyacı tçın 34 kalem anbalâ]lık malzeme satın alınacaktır Kesıt bedeli 60,643.70 TL. sı olup geçicı teminatı 4285.00 lıra ıhalesi 20 ekim 1964 ^ünü saat 11 00 de Çorlu Askerf Satui Alma Komisyonu Baskanlığında yapılacaktır. Bu ışe an •jartname ve müstenıdatı İstanbul, Ankara Levazım Âmırlıklerınde ve Komisyonumuzda ^örülebilir teklif mektuplannın ihale saatinden bir saat evvel Komısyonda bulundurolması sarttır 1 İ İ I | g s ş i i (Basın 18518/12139) Ist. Dz. Tek. Mlz. Sat. Al. Koms. Bşk. dan 1 Kapalı ^art usulu Ue 15 adet akaryalut pompası ve 8 adet akaryakıt sayacı satın aiınacakUr Muhammen t»e delı 284250 lıra olup geçıci teminatı 15120 lıradır. 2 Şartnameler Komisyonumuzda, H S J Ankara Lv Âmırlıgınde ve İzmırde Denız Satın Alma Komisyon Baskanlığında bedelsız görülebüır. 3 thalesı 23 ekım 1964 gıtaü saat 11^0 da Komlsvonu muzda yapüacaktır. 4 titeklilerin ihale günü saat 10.30 a kadar tefclıflerlnı misyonumuza vermelert. Pompa ilç şişeden doldurmayı tercih edenler için, kaleme saniyede tatbikedilebilen pompası synca satışa arzedilmiştir. Foslal \alilellirilecek Beyrut veya Akabadan Yarımca veya Iskenderuna onbm tona kadar gemilere fosfat naklettirüecektir. İl^lUerin Bankalar Caddesi Zafer Han kat 4 deki GÜBRE FABRİKAL.ARJ T.A.Ş. Umuro Müdürlüğüne acele müracaatlan. İlincıiık: 2820/12149 Parker 45 «Okul» " çelik oçlu, 2 kartuşla Parker 45 «Arrow» altın uçlu, 2 kartuşla 4 Her iki modele d« uyar pompa 5 adet Parker Svpcr Quink lcartu;u THE PARKER PEN COMPANY Türklyede Oistribütörü: TL. 34. TL. 6O.~ TL. 10. TL. 2.50 (1736 Basın 18473/12128) j ELİ BURLA ve ORTAKLAkl Galata, İstanbul (Basın 18797/12130) üâncUık: 262
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog