Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

!H!i!i=j^^ SYLVfl KOSCINA ileRoıtıadagörıiştîım YILMAZ ÇETİNER Uzun boylu, irî yeşil gözlü güzel kadm çahşma odasının duvarlarını süsleyen resimlere hayranlıkla bakarak; « İstanbulda, Adaları, Boğaziçini, şu nefis manzaralan görmeyi r» lfoHar a m ı edi vorum Icî» det\i o Kaaar arzu eaıyoruniKi» aeaı... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ••*•••*••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••«r***aa*••••••••••••>••••••••••••••••••••••••••••>••••••••••••>•••••••••••••••••••••••••«•••• !:::::::::;::s»:::u»u::::::::u::::::::s:::::: • •lfiaillllllllllMl|ai4ll|l|iai|||||lllllltt«||)l||t»IIIIMIIIIIIIIMI*Iiailll)lllll*ll)IIIIIIII)fllllllllllltlllllllllli||(ll«İIII|||l||HMt> ••tlttl*llllll|llllltllll(«ttaıı«|i|ilııılllt|i|i|ı|i<«lltllllıtıııttlllMt«ıılllllllfll*lllılılt««alllltttlllltMIIIIIM«ll*aı*IIIIINHMMlM ••••••••••••••••••••••••••••••••ımmıMMB«»«JLB ••• •••••••••»»•••***•• •'*^»«"""~~~ »•••••««•••••«••••••••«•»«•»•••••«•*«•«•••••••!•••«•• ••••••••••«••«••<••>••••••••«•••>• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::;:::::::::::::::: Yıldızlar akınında tstanbul bugunlerde tekrar birkaç ünlü film yıldızının haber ve dedikodulanyla çalkalanaca'J Unlu İtalyan yıldızı Silvia Koschina, Alman aktrisi Hildegard Kneff ile aktor Horst Buchholtz ve Fransız aktoru Jean Servais şehrimize «İstanbul Harekâtı» adlı bir film çevirmek uzere geliyorlar. Okurlanmıza bu sutunda kısaca bu artistlerin sanat portrelerini sıınuyoruz: portreler Yazan: Selmi ANDAK tşte bugün film çevirmek uzere İstanbula gelen unlü yıldız Silvia Koschina, Romanın Parioli semtindeki şahâne apartımanında aylarca önce bana bunlan soylerken eminim rüvasının bu kadar çabuk gercekleşeceğinden emin dcğildi .. Onunla gorusmemız bir hajlı guç olmuştu Bir defa, fılım çevırmekten, seyahatten roportaja vaktı olmadığını soylıverek mutemadıyen uzun zaman sonrası lçın randevu venyordu Sonradan oğrendım kı, Sylvıa gıbı dun>a olçusunde yıldızlarm fo toğraflarını çekmek, onlarla ev]ennde karşı karsıya gelmek de bir haylı guçtu 1 Bu guçluğun en tıpık mısalını bana yıne Sylvıa Koscına verdı Ve bir iki dakika durup ilâve etti: « Yakm bir zaman sonra bu rüyalar diyanna gideceğime dair bir his var içimde!» olan ablası ıle mımar enıştesının janında geçırmış, Ancona da lıseyı bıtırdıkten sonra Napolı Ünıversıtesı Fızık bolumune >azılmıştı Oradakı Matematık Analız Profesoru aynı zamanda «Napolı Fılım Kulubu» Baskanıvdı Meşhur ttalvan Bısıklet Turunun japıldıgı bır gun bırıncı gelen Rıck Van'ı Svlvıanın opmesı ve kupa>ı vermesı ıçın profesorun ısrar etmesı genç kızın fılım hayatının başlamasına vesıle olmuştu Bır şampı>onla opuşen harıkulâde guzel bır kızın fotoğrafı fılımlen ertesı gun gazetelerde, sınemalarda buyuk sukse yapmış ve hemen arkasından produktorler Sjlvıa" nın peşınden koşmaya başlamışlardı. cıh edersınız mı' Yoksa harcamayı zı dıkıyor'. Svlvıa Koscına guzel gozlerını açarak neselı bır kahkaha attı ve hemen ılave ettı Hıç para tutamam, masını severım . Meselâ neler alırsınız se mı, mucevher mı' harcaelbı Parıs te Roberto Capuccı (Katherın Spaak'ın kocasının ağabeyı) Ya pabuçlannız, Fransız mı' onlar da SYLVA KOSCINA italyan studyolarının platosuna sabah erkenden, butun tazelıgı ve çahşma gucu ıçınde bır artıst gelır O sırada onun yaşındakı genç kadmlann coğu henuz derın uykulanndan uyanmış değıl lerdır1 italyan sınemasında ozellıkle neşesı, cazıbesı, samımı yeti ve herkeste görulmiyen me todık zıhniyetı ıle tanınan bu artist Sylva Koscina'dan başkası değıldır Sylva Koscına beyaz perdedeki kariyerıne parlak bır şekılde başlamıştır Çunkü, Ital yanın en güçlü ve zorlu rejisor lerl olan Pıetro Germı, Alberto Lattuada, Zampa, Rısi gıbı ünlü kişıler yanında fılım çalışmalan na atılmış ve o yandan bu yana bır çok degerli fılımlerde rol al mıştır 1955 yılında ünıversıtenın fizık fakültesine devam ederken henüz sınema onun içın ufukta belırsız bir nokta ıdi Arkadaşla rı ona, güzelligi yüzünden man ken veya filim yıldızı olarak şöhret yoluna atümasuu tavsıye ettiklen her defasında o bu yolda çekingenliğıni bellı ederdı îlk defa tanınmış yonetıcı Pıet ro Germl Ile tamşmış ve onun kabıliyetlnı takdır etmesı üzerine beyaz perdenin yolu açılmıştı Rejisör Zampa'nın çevlrdığl «Voleur Lul, Voleuse E31e» füminde Alberto Sordi ile birlikte oyna dığı baş rol Sylva Koscina'nın ilk cıddl filim denemesi olmuştur Sylva Koscina «Femme fata le», erkekleri baştan çıkaran ka rakterde rollerden zıyade cınsi cazıbesuıden haberi olmadan er keklerı kendıne çeken, zanf, ta ze ve hafıf komedjen ozellikle nyle dıkkati çekmektedir «Non Calpestate La Suocera» fılmi bun lardan blndir «Le Monachıne», «Judex», «Dört Buutlu Aşk» ozellikle A merıkada çok beğenılen «Jessı caB, «îl Sicario» çok tutmuştur Sylva Koscına günümuzde sevılen ttalvan yüdızları barometresınde Sophia Loren, Claudıa Cardmale, Gma Lollobngıda, Isa Mıranda, Rossana Scbıaffıno, Marısa Merlinı arasında yer almaktadır. Hıç Italjan pabucu dururken Parıs ten alınır mı' Petroçı den alışverış japarım Sylvıa bır an duşundukten sonra cevap verdı Kadınlar gıvım ıçın çok para sarfederler ama ben ne o ne de mucevher Antika ev esyasına para verırım Ama daıma guzel elbıseler gıyıjorsunuz' Bunlan hangı ter Elbise'et'mi satmayı hiç sevmemL. Svlvıa Koscına bu arada, spordan hoşlandığını bılhassa skı ve juzmeyı tercıh ettığını, bu sayede vucudunu muhafaza ıçın program >apmadıgını soyluyor; Canım ne ısterse onu yıyorum Spagetı ve dığer hamur ışlerınden kaçındığım yok, dıjordu Merak ettığım dığer bir husus da, genç kadının dığer yıldızlar gıbi elbıselennl satıp satmadığı ıdı kı, Sylvıa bu usulden hıç hoşlanmadığını belırttı Sonra, hangı fılımlen beğendığinı sordum kendısıne Guldu «Cevap vermek pek guç» dedı ama, yıne de konuştu Maryln Monroe'nun «Hot Enough» fılmını soyledı Kendısı ıçın ıse Vıttorıo Gassman ıle çevırdığı «Parlıamo dl donna Kadınlarla konuşalım» fılmını tercıh ettığını ılâve ettı. Bu arada beğendığı sanatkârları da «ovhveyım Gregory Peck ve tngrıd Bergman Sj 1\ ıa Koscına ıle bız bunlan konuşurken van taraftan da çekıç seslen gehyordu Genç kadın bunun sebebını ızah ettı. Avnı kattakı ıkı daıreyı birleştırıyor, daha şahane bır yuv« hazırlıyorlardı Bır saat derken, ıkı saate yakın konuşmuş, fotoğraflarım çekmıstım bu dılber Mİdızın Ona veda ederken, usulen «Inşallah İstanbulda goruşuruz» decbm ama, bunun bu kadar çabuk olacağım tahmın etmiyordum iuzeteciyle konuşmak Bir gun telefonda kendısıvle konuşurken, ısrarıma dayanamıyarak • Pekl ama dedı, ne saçım, ne makıyajım ve ne de gıyımımle hazır değılım kı, bir gazetecınırs karşısına çıkabıleyım Ben bunu anlamazlıktan gelerek, ona • Roma'da sadeee bırkaç gu rıura var Bugun sızınle bir saat kadar konuşsak bu bana kâfıdır dedım Svlvıa'nın gulerek verdığı cevap şuydu • Sadece beraber olacagımız bir saatle kalsa ıjı ama sızınle karsı karsıva gelebılmem ıçın bana çn a^a*ı uç s^at Ia7im' Sjlvia Kosrıa arkadasımız Yılmaz Çetiner'e Romadaki evınde duvarlarını süsleyen bir Istanbul manzarası gostenrken ceğım, fotoğrat çekılmesıne luzum jok» dıyerek önce ona yalnız gıdıp, hemen arkamdan fo toğrafçının kapıyı çalmasını temın ettım Sylvıa da bu emrıvakı karşısında fazla dırenmedı. Bovlece, sohretlı ve nazlı yıldız1a uzun uzun konuşmak fotograf çekmek fırsatını buldum Çahşma odasının duvarlanm süsleyen resımlerden bahsetmıştım Evet, bunlar, Sylvıa'nın en yakın erkek arkadaşı tarafından ona hedıye edılen çok kıymetlı tablolardı kı, bazısı Boğazıçını, bazısı Adalan, bir dığerı de Goksu'yu canlandınjordu A ma hepsının de eskı, çok eskı ha hnı Bu arada oğrendım kı, Vugoslav asıllı yıldızın erkek arkadaçının aılesı tstanbullu eskı ttalvan aılelerındendı O, 1516 vaşlarında ıken Turkneden ayrılmış ve Italya'da yerleşmıştı Şımdı tanınmış ve zengın bir ış adamıydı tkı sene once İstanbulda olen annesını gorememenın teessurünu hâlâ du\duğunu soyluyordu öyle zannedıyorum kı S>lvıa'da tstanbul sevgısını, lokum doner kebap merakını uvandıran bu tstanbullu ttalvan olmuştur Yapılan pek cazıp teklıflere ve kendısımn de buyuk arzusuna rağmen genç kız yapılan fılım teklıflerım kabul edemıyordu Çunku ablası ıle enıştesı bunun şıddetle aleyhındejdıler Onların butun ısrarlarına rağmen Svlvıa, Fızık Profesorunun de \ardim ve tesvıkıvle nıhajet karannı verdı ve meşhur rejısor Pıetro Germı'nın ıdaresınde »II Ferrovıere» fılmını çevırdı Honst Buchholtz HORST BUCHHOLTZ Savaş sonrası Alman sinemasının en populer genç aktorlerınden bırı olan Buchholtz, aynı zamanda unlu vıldız Mırıam Bru ile evli oluşuyla da kendın den sık sık soz ettirmektedir. Tolstoy'un romanından alman •Resurrectıon Yeniden doğuş» fılmınde Buchholtz ve Mırıam Bru birlikte oynamışlar te başarı kazanmışlardır Genç aktor, oncelerı Alman se>ırcisı tarafından Romy Schneıder ile çevırdıgı seri fılımlerde romantık dehkanlı olarak tanınnuştı Bu fılımler arasında ıkı yıl once memleketımızde de gosterilen Helmut Kautner ın «Monptı» sı halâ hatırlardadır Buchholtz'un en başarılı gorunduğu fılım Hayley Mıll's ıle birlikte cevırdıkleri •Tıçrer BaySahıdın Gozleri» dır. Buchholtz da dığer bırçok Avrupalı artıst gıbı Hollywood'un câzıbesıne kapılmıştır Vul Brynner, Elıe Wallach, Steve Mc Quenn gıbi usta ojuncularla be raber Jotm Sturges ın «The Se\en Ma«nificent Yedı Sılahsorler» fılminde rol almıştı. Antika ev eşyasına para veririm... Bugun sohretı dunjanın dort bır kosesıne vavılan Svlvıa Kos cma ıle konuşurken bana Kendı kendıme vakıt ajıramadığıma uzulujorum, dıyordu . Butun saatlenm baskalarına rejısore, makıyajcıja ve berberlere aıt Boş zaman bulunca evımde oturup evımın ışıvle uğraşmak o kadar hoşuma gıdıvor kı Bu benı avnı zamanda dınlendırıyor Esa'en ben umumıvetle evımde otururum Aşağı jukarı bugune kadar 35 fılım çevırdığınıze gore bır hajlı para kazanıyorsunuz' Acaba bunlan saklama>ı mı terAntıka esva meraklısı Svl\ıa Koscına, evmdekı pek kıymetlı bır dıvanda, ev kıyafetıyle hayatını anlatıyor Bir şampiyonla öpüşmenin sonu Sylvı» Koscına, kendı anlattığına gore, Zagrep te doğmuş Harbın sonunda, janı 1945 vılında 12 vaşındajken aılesı ıîe bırlıkte Italjaja gelmıştı Şu hale nazaran «ımdı 31 vaşındaydı Genç kız ılk senelerım kendısınden daha once İtaljaja gelmış Büyükadalı bir İtalyan iş adamı Nıhavet baktımfeıolacafc gıbl degıl, cSadece konuşma>a gele VARLIK YAYINLARI ÜZAY BİLGISI Amerıkalıidrla Rusların goklerı fethetmeye yarışlannda elde ettiklen akıl durdurucu başarılardan sonra butun duşunebılen ıncanların gozleri goklere çevnlmıştır Orada, o parlıyan yıldızlarda neler var, onlara nasıl gıdılır, havasız gokboşluğunda yolculuk ne demektır? Butun bu zıhınlen kurcahyan soruların cevaplarını çok açık bır dılle yazılmış olan W Weıser'ın bu kıtabında bulacaksınız Varlık TayınUrı arasında 5 lıra fıyatla çıktı sul lnsanlar» adlı hıkâye kıtaplarını yajınlamış olan Varlık Yayınevı, bu esermı de aslına lâyık bır çevırı ıle okurlarına sunmuştur Fıatı 4 lıra Yayın Hayaf ı ELİF KİTABEVİNDEN ÎSTEYİNİZ * ŞÎİR TAHLİLLh,Rİ, Prof. Mehmet Kaplan, 12 5 TL * TANPINAR'IN ŞİİR DÜNYAS1 Prof Mehraet Kaplan, 13 75 TL * ŞÎÎRLER Tanpınar, 5 TL * YAHYA KEMAL, Tanpınar, 5 TL * TEVFİK FlKRET, îsmaıl Hıkmet Ertaylan. 10 TL * GÜLNİHAL, Namık Kemal, 3 TL * VATAN YAHUT SÎLİSTRE, Namık Kemal, 3 TL * ZAVALL1 ÇOCUK, Namık Kemal, 2 TL * SAÎR EVLENMESI, Şması, 15 TL * MAK^LELER, Şınası, 3 TL * TERCEME1 MANZUME, Şına^ı, 3 TL * MÜNTAHABATI EŞ'AR, Şınası, 3 TL * HİKÂYELER, Nabızade Nazım 6 TL * ZEHRA, Nabızade Nazıta, 4 TL. * KOKONA YATIYOR, Ali Bey, 1,5 TL * LEHÇETÜL HAKAYİK, All Bey 1,5 TL * KARIN AĞRISI, Fakır Baykurt. 4 TL * ŞAİR DOSTLARIM, (Yeni Turk şaırlen hakkında >azılar) Oktav Akbal 3 5 TL. * SAVAŞ ÜZERÎNE MEKTUPLAR Steınbeck, 1.5 TL * TENKtT SANATI, Spencer, 2^ TL * NOKTALAMA, îsmet Gönulal. 5 TL. * YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU Dr Nnazı Akı, 15 TL. * TİYATRO TEKNİĞÎ, Tıeghem, 4 TL * DRAM SANATI, Wıckham, Brereton 3 5 TL. * DİONİSOS VE ANADOLU KÖYLÜSÜ, Metın AND, 3 TL. * SELÇUKLU DEVRÎ TÜRK TARtHl Prof Mehmet Koymen, 25 TL * CELÂLİ tSYANLARI, Prof Mustafa Akdağ 50 TL. * TÜRKİYE NtN tÇTtMAÎ VE ÎKTİSADİ TARtHl, Prof. Mustafa Akdağ, 60 TL * FELSEFE TARİHt Prof Macıt Gokberk 23 TL * İSLAMDA FtLbhFE TARtHl Prof Boer, 12 5 TL * EGZİSTANSİYALİZMİN TARÎHİ, Prof Jean Wahl 3 5 TL * DİN İLE BİLİM, Bertrand Russel, 5 TL * YUNANLILARIN TRAJİK ÇAGlNDA FELSEFE, Nıetzsche, 4 TL * DÜNY^ı GÖRÜŞU Prof Nermı Ujgur, 1 5 TL * AŞKIN METAFİZİĞİ Schopenhauer, 2 TL * KADIN NEDİR Sımon de Beauvoır, 6 TL * FtZİK KİMYA \E MATEMATÎKDE METOT, Prof Vehpı Eralp 1 TL * PSİKOLOJİK TESTLER, Dr Gokçe Cansever 30 TL * RESIMLE PSİKOLOJİK TEi?HİS, Dr Stern, 10 TL * KTÎHARLAR Dr Nezahat Arkun, 21.5 TL * SOSYALİSTLİK YOLLARI, Cemıl Saıt Barlas, 3 TL * TÜRKİYEDE SOSYALİZM HAREKETLERİ VE SOSYALİST HİLMİ, Sulejman Çapanoğlu, 3 TL * SİNEMA EL KİTABI (Sınemanın sanatı ve teknığı), Nıjat Özon 15 TL * SENARYO TEKNİĞÎ, Orhan Kemal. 4 TL * ÜNLÜ SİNEMA REJİSÖRLERİ, T Kakınç 5 TL * KÎS\ BALE TARİHİ (Dun\ ada ve Turkıye de bale), Beaumont 3 5 TL ELÎF KtTABEVİ, B e v a z 11 İSTANBUL ödemeh ısteyınız. Yayınlanmızı kıtapçılarda arayınız Her turlu eskı kıtap ı\ı fıatla alınır Parasız kataloglanmızı ıstevınız Turk Dıl Kurumu \rmağanı kazanan kıtap KROYÇER SONAT Tolstoy un en çok tanınmış ve okunmuş romanlarından bın olan bu nefıs eser gene Nıhal Yalaza Taluy'un çevırısı ıle ve gene Varlık iavınları arasında uçuncu defa basılmış tır Fıatı 2 lıradır TARİH konuşuyor CEM4L KUTAÎ'ın avlık tarıh mecmuası EKİM SAYISINDA • Î4MYAMLIK : (Ihtılallerın kadrolarının bırbırlerını nasıl >edıklennı anlatan Mus tafa Kemal le Hahde Edıb arasındakı konuşma ve netıcesı ) • MAKARtOS'A TEŞEKKÜR: Kıbrıs dolavısıvle olup bıtenlerın ıçyuzunu bugune kadar sovlenememış gerçek cephesıvle açıklıvan tarıhın sesı Vur, fakat dınle cesaretıjle ıf<;a edılebılen ıbret sahnelerı • CUMHtıRfYETtN ÎLÂMND * MİLLÎ MCC\DELE LlDERLERİ ARASIND\ GöRCŞ F\RKLARI. (Bu jazıda 27, 28 29 Ekım 1923 gun ve secelerınde, Buvuk Mlllet Meclısı Çankava ve Ankara dan a>rılmış olan Mıllî Mucadele lıderlerımn hareket \e du^uncelerı ızlenı\or ) • İLK AYDIN SARIKLIL\R AYAKL^NMASI : (Sultan Azız ın saltanatının en buhranh gunlerınde talebeı ulumun a\aklani'=ı ve Mıthat Paşa nın 79 gunluk ılk sedaretıne aıt merakh hadıseler ) • BtR HAÇLILAR SEFERİ : (Ellıncı vıldonumu gunlerınde Balkan Harbmın ıçvuzu) • CEMÂLETTtN AFG4Nİ : (Yırmıncı yuz>ılda Islam dunyasında temel devnmı yapmak ıçın can veren buvuk bır ıncanın esrarh havatı ) • CtN\l HÜSEYtN EFEVDtNİN KORKULD R t î A S l : (Sultan Ibrahım devrınm meşhur Cıncı Hoca'sımn havatı ve sonu ) 80 BÜYÜK SAHİFE * 18 MEV ZU * 50 VESIKA KLİŞE * 250 KURUŞ Bavılerde bulamıvanlar lutfen, Posta Kntusu 67 tstanbul'dan ıstıyebılırler DE YAYINEVI AYLIK bA.NAT Dh.hL.lSİNİ S UN A R ESERLERİNİZİ Y A Y IN L A R, D A G1T 1 R, DEĞERLENDtRİR Rasım Adasal'ın Prof MEDÎKAL PSİKOLOJÎ Doç Dr Muharrem Ergın'ın TÜRK DİL BtLGtSt MINNETOĞLU KÎTABEVİ TURK ÇOCUĞUNUN == DİN BİLGİSI = Ortaokuildidd ekı* y ı l d ı r y a r ^ POLtTİKAYA GtRtŞ Daha Fransad3 çıkışı jılmı doldurmadan ve dılımıze çevırısı çıkmadan once basmıınızda onemlı yankılar yapmış \e çok ovulmuş olan Maunce Duverger nın tntrodoctıon â Ia Polıtıque (Pohtıkaya Gırış) adlı esen Samıh Tıryakıoğlu'nun kalemıyle dıhmıze çevnlerek Varlık Tayınlan arasında 5 lıra fıyatla yayınlanmıştır. Pohtıkada kendılerını pışktn bırer uzman sayanlanmıza bıle çok şeyler öğretecek ve dunyamızın gıdışı üzerınde aydınlatacak olan bu çok değerlı kıtabı her aydının okuması şarttır İBRAHÎM OLGUN Orta ve dençı oknllar için NETOÇKA NEZVANOVA Buyuk romancı Dostoyevskı' nın en guzel, en canh romanlanndan bırı olan Netoçka Nezvanova'yı da Nıhal Yalaza Taluy dıhmıze çevırdı ve bu şaheser roman Varlık Bü>ük Eserler Kıtaplığında 4 lıra fıyatla çıktı ATATÜKKÇtJLÜĞÜN İLKELERİ Ataturkçuluk nedır' Ataturk yurdu çağdaş uygarlık sevıyesının ustune çıkaracağız derken hangı ılkelere dayamjor ve bu amaca varmak ıçın nelerın yapılmasını gereklı gorüjordu Işte thsan Akay esennde bu konuyu gene Ata nın sozlenne davanarak araştırıyor ve onumu/e gerçekten yararlı bır kıtap koyujor Varlık Sayınlan, 2 lıra o Yoneten Memet Fuat Ekım savısında «Sanatta bağ lanma» tartışması JeanPaul Sartre ın «Le Monde» konuş1 masıyle Claude Sımon un »L Express» dekı cevabının tam çevırılen Oktav Rıfat ın, Apollınaıre ın şıırlerı Avrıca Bertrand Russel] tkı Barış Kurumu, Ignazıo Sılone Bağlanmanın An'lamı, Jean Vılar • Tıyatronun Sırları, VVjlıe Sypher Yeni Komedja Anlajışımız, Konur Ertop Üç Anadolu, Doğan Hızlan Golgelerı Kullanmak, Memet Fuat • Dergılerde Bulunduğunuz yerde «De Yajınlarını» satan bır kıtapçı yoksa «îenı Dergı» >e mutlaka abone olunuz Savısı 2 5, abonesı vıllık U, ıkı yıllık 44 lıra. Genel Dağıtım De Yayınevı, Vılâjet Han, Kat 2 Cağaloğlu ##* YENİ DERGİ dımcı ders kıtabı olarak oku tulmaktadır ^ 5 öğrencılere Muslumanlığı ^S Kur anı Âyetlerını, Peygam ~ ben Hadıslerını sıkmadan akı ZS cı bır uslupla oğretmektedır ~~* Yeni baskısı çıkmıştır Fıatı pe 150 kuruştur tcptan şın almak Okullar ıçın bır bâyıler lıradan Alfred Morer ın «BAT PARANIN MARİFETLERİ» Çocuklara, buyuklere eğlendırerek muhasebe oğreten eserı Fıatı 5 TL Grammaıre DE LA LANGLE TURQt'E «Fransızca tzahlı Turkçe Gramer» Turk dılının gramer kaıdelerını sarıh bır şekılde ızahı sa>esınde Turkçe'nın oğrenılmesını kolaylaştınr 15 TL Iskender Fıkret Akdora nın son «ıırlerı VEGA 5 TL Genel Dağıtım • MİNNETOĞLU KİTABEVİ Cağaloğlu îstanbul mınımMiııınııııııııiHiıııııııııııııı ŞAHESER ROMANLAR EN SOYÜK YAZARLARIN EN CÜZEL ESERURI • Dunya KJisıkleri TOtSTOV HARP VE SULH O. bia) D Ü Ü U 5 ı S E N B l R bedelını gonderırlerse, verılır ^ = BAKIŞ KÜTÜPHANESİ = Cağaloğlu Vokusu hası No. 2 = = t s t a n b u l ^ S İstanbul Kitabevinîn Yardımcı Lise Kitaplan ÇÖZt >IL(] KİV1VA PKOBLEMLfcRİ Lıse 1 III (Kenan Okan) 5 lıra ÇÖZf MLC FİZİK PROBLEM LERİ Lise I (Talat Tuncer) 4 lıra ÇÖZÜMLÜ FİZİK PROBLEMLERİ Lıse 11 (Talat Tunceı) (Optık Manyetızma, Elek trostatık Elektrık akımı, Elektromanyetızma) 7 5 lıra ÇÖZÜMLC FtZlK PROBLLM LfcRİ Lıse III (Talat Tuncer) (Mekanık. Akustık Optık Elektrık, Modern Fızık) 7 5 lıra Kıtapçılarda bulunur, İSTANBUL KÎTABEVİ ödemeh çondenlır Bevazıt, Sahaflar Çarsısı 5 I s t a n b u l * SET KİTABb\t'ne uğravınız Yazınız * FILIM hıkavesı yanşma^ı * «StNEFİLM» ın >enıden>a jınlanacağı * ELVERİŞLİ fıatlarla kıtap alım 'atımı * ÇIPLAR kadın resımlenjle dolu «Parıs Jurnal» mecnua sının çesıtlerı (100 krş ) * DAS JURNAL cıltlerı (12 h ra) ılgılendınvorsa * SET KtTABEM Bahpa;a Yokuşu 118/A B e y a z 11 ÎSTANBUL Her çesıt vavın ılânlan Perşembe gunlerı bu sutunda DİN DERSLERt tsteme adresıP.K. 36. Bakanlıklar • Ankara Veya M.E.B. Yayınevlen Istanbul da MÎNNETOĞLU KÎTABEVİ Cafaloğln * * * İNSANLIK KOMEDtSt bon iamanlarda yurdumuza yaptığı zıyaret dolayısıyle ken. dınden çok bahsedılmış olan Ermenl asıllı Amerıkan romancısı VVıllıam Sarojanın en guzel romanlarından bırı ve başhcası tnsaniık Romedısı'dır. «Aram Derler Adıma» ve «Yok ÇAĞRI Anadolunun hn (,°k Okunan Sanat Dergısı 80 inci Sayısı çıktı Yoneten : Feyzi Halıcı ŞJİT ve yazılannm beklıyoruz 99 • KONYA SOLÜÎMA DEMtR ÖZLÜ hıkâveler 350 Krş Dağıtım ELtF KİT\BE>t, Sahaflar, Bejazıt AYLIK FİKİR VE SANAT D E R G1S 1 42 SAYISI ÇIKTI. OKUYUNUZ ÎMECE'nın yeni vayınları : * M\RAL : Dur^un Akçam ın ovkulerl * İPLİK PAZAR1 : Makal'm Egıtım Bakanlığını eleştınlen * YEDİ METELÎK : Macar o>kulerı Her kıtap 3, lıra PJK. 373 • A n k a r a • * A * EMİLE ZOCA VtCTORUUOO A.DUMASFıl> G FLAUBERT JANE AUSTEN Hv MURGER MELEKTN NANA NOTREDAMET. K\MBLRU 12 basıl KAVtEU AU kADIV MAD\ME BOVARY S«LLAMBO EMM^ L^BOHEM » \obel KssananU HEMİNGWAY StLAHLARA VEDA <1 bası) PEARL BUCK ANA PASTERNAK DOKTOR JIV AGO ii bastl CE>NET VOLU JOHW STEINBECK AŞK OTOBÜSU SENt SEV MEK K 5INCLAIR LEW1S V A H Ş , A 5 K VAHŞ1 AŞK ANDRE 6İDE KAIPAZAMAR D H HEİNRİCH MANN HUOH WAU>OLE ANDRE MAUROİS S. MAUCHAM CRONİN JH ON O A D DU MAURİER YAŞAR KEMAL T CAUDWELL CLN^HKAR VAM MELEK BIR BAŞKA KADD. IKLIMLER ŞEVTANTV KURBVJL'Rl ERGUVAN AÛACt H1V^T\ DÖNLS VIZONLÜ \TNL^ KADER ¥ 0 1 0 ^ 0 1 \ T S DEMİR OÖK BAHR SAa\H 5ARKISI ANATASA GERİSİ Sosval Kuvvetler Mezhepler ve Tarıkatler Kışıvı, Aıleyı Toplumu kapsıvan, bunların ıç dunyasmı yapan, dış dunya>a yansıyan tortular Fıatı 10 lıradır Av. TAHSİN SOHTAOĞLU Cağaloğlu Aydınlık han No 17 * * * ÜMÎl SAŞ^R'IN YENİ ŞtîK KÎTABI Çıgan Gozler ın ılâvesıyle bu hafta çıkıyor Genel Dağıtımı BATEŞ Bâyılik Teskılâtı BİR GÜN ANLARSIN B A N K A AYLIK MESLEK ve FtKtR DERGtSt P K 769 Galata Ist EKİM Sayısı Çıktı Ankara'da Berkalp ve Akav, Istanbul'da Haşet ve Yeni Ünıversıte Kıtabevlerınde ve bavılerde bulunur Kelimesi t liradan vayınlanır. Klışelı ve çerçevelı musta kıl yayın ılanları bu sutun da normal tanfeye gore O o20 tenzılathdır tstanbul dışından gonderı lecek ılanlara havale mak buzu eklenmelıdır Ol/VEN V A Y I N E V I ııııııtııııiMiıtıiııtıımiımıııııııııımıımiHi ÜMtT YAŞARtn 45 devirli yeni şıir plâği yakında çıkıyor. ükuduğu şıırler ISLAK GÜL, KtMBtLtR, GlDENE SONE, ŞÜRÎSTAN, ÇAGRl^IM, O T E S İ SOK, VE SAtRE, AYRILIRKEN. Melodı Plâk ve Ses Endustnsı B e y o ğ 1 u I A Y 1 N H A S A T 1 SENİ VAR SAYMAK *TA son şur KAKATAV 1 ÇALTI Haftalık sıvası Toplum Gazetesi Ofcuz KOVliTfRK Samsnn ın çıkıyor kıt^ t vd^ında sütnnnmaz bn haftadan ıtı baren PER!?EMBE gunlerı y a y ı n l a n a c a k t ı r . •1IIIIIIIIIIIIIIIIII••••••••••••••II~ I I I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog