Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

Şmıııııııııııııım IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII u 111111111 111111111 ııııııııııııııııııııııııııı. fiörülmeyen yara j " Milletlerarası sosyalist isbölümü mısı sıparış etmışler. lnşası tamamlanınca da, teknelerı teslım almak uzere Rusyadan bır uz • ıktisadî birl'jjini manlar heyetı gelmış Heyet ıncelemelennı tamamlayınca, şartnameye uyulmadığı, rulmansağiamak larının, duşulj kalıtelı olduğu gerekçesıyle gemılen teslım almayı reddetmış Hayretler ıçınde kalan Macarlar, «Nasıl olur» demışler, «bız rulmanlarımızı vetılen roller, Rusyadan getırtım Sız ne gonderdıysenız, onları kullandık> hıcDirını Bojle bır ızahat dahı, Sovyetlen yumuşatmaja yetmevınce, tatmın etmedi Macarlar, Isveçten acele olarak «SKF» rulmanları ıthalıne mecKomünist propagandası, Dobur kalmışlar Sovyet rulman • ğu Bluku ulkelermı mesut bır lan, İsveç yapısı olanlarla deaıle olarak tasvır ederse de, hağıştırılınce de, uzmanlar hevetı kıkat hıç de o>le değıldır Bır gemılen teslım almaya yanaş • defa hemen hepsı arasında çemış kememezhk antıpatı sınır ve toprak uyuşmazlıkları vardır. «Milletlerarası sosyalist ışboDaha onemhsı, Rusya ıle pejklumu», daha fazla gelışmış COlerının ıktısaden bırl»şmesını MECON uyelerınde de huzur(entegrasyon) hedef edınen suzluk yaratmıştır Idarecıler, ; COMECON'un, Doğu Avrupanın Kruçef projesı gereğınce bazı sa ; Komunizme goturen komunıst dunyasında meydana navı koilarının ıptal edılıp dı • tek >ol getırdığı gıttıkçe genışlıyen ve ğer bır yoldaş» ulkeve aıttarıl : Ikıncı Dunja Harbınden sonra masının sebeplerını ofkelı ışçı • j zaman zaman pervasızca açığa vurulan çatlaklardır Moskova Doğu Avrupada Kızılordunun lere anlatmakta guçluklerle kar ] nın sınai ve z:rai ıstıhsalde her omuzlarında ıktıdara gelen ko şılaşmışlardır Meselâ «mıllet ] COMECON uyesıne muayyen munıst onderlenn hepsı de, lerarası sosyalist ışbolumu» nde İ gorevler vermek hususundakı memleketlerının ıktısadıyatım radyo endustrısı Bulgarıstana ; ısrarlı gayretlerı, son yıllarda Sovyet modehne uygun olarak ısabet etmıştır Bunun uzerıne j jenıden duzene sokmak ıçın de, Macanstanın dunva çapın : Doğu Avrupada gozumuze çarhazırlanmışlardı Zıra, Mosko da un salmış «Onon» radvosu : pan ekonomık mılhyetçılık ha reketınden doğan ınatçı bır dı va yetıstırmesı onderlere, bu fabrıkalarının kapılarına uzun • yuk yatırımlarla suratle endus tu ıle kılıt vurmak gerekmış j renme ıle karşılaşmaktadır trıleşmenın komunizme goturen Amerıkanın, Marshall Piânına jegane jol olduğu yolundakı tır Macarlar, protesto ıçın Bul : bır mukabele olarak komunıst Marksıst Lenınıst felsefe oğ gar radyolarını satın almamak • ler tarafından 1949 da kurulan retılmış bulunujordu Endustrı ta öylesme dırenmışler kı bız '• COMECON'un (Iktısadı Yardım leşme bır sembol, bır ıdeal halı oradaj ken Budapeşte gazetele : laşma Konsevı) u\elerı Rusva, ne gelmıstı Fakat Sovyetlerın nnde, halkı pasıf mukavemet ; Macarıstan. Polonya, Bulgarıs «Milletlerarası sosyalist ış bo ten vazgeçırmevı hedef tutan j tan, Çekoslovakva, Romanva, lumu» ıle Romanva, Bulgans terbıyevi makaleler çıkmaktay : : Doğu Alman\a ve Ajnavutluk tan ve Macarıstanın endustrıleş dı. tur Fakat Moskova Pekın 1 me arzularma sed çekmekle Yugoslavya dersi : deoloıık ıhtılafında Rus\a\a dustugu çelışme derın bır ha Akıllara şovle bır sual gele : karşı Kızıl Çını desteklnen Ar yal kırıklıgı varatmıştır bılır «Rusja, pejklerını Kru ; navutluk, 1962 denberı çahşmakovduğu çef projesı karşısında dız çok ] lara dâvet olunmamaktadır, ya Kruçef projesının turecek guce sahıp deejıl mı : tıı fıılen azledılmıstır «Avrılık tahdıtlere en ılerı mukavçmet, d ı r ' . : kalkınmanın zıraı kademesınden çı» Arnavutluğun yerıne avnı Moskova, Yugoslavya, olayın \ zengın petrol yataklanna dayayıl, Avrupalı olmıvan ygâne dan ders almıştır Stalının dık : uve olarak Dış Moğolıstan teş narak sanavıleşmeje geçmeve kafalı Tıtoyu Komınformdan : kılâta kabul edılmıştır COME hazırlanan Romanyadan gelmış kovmasını muteakıp, COME • CON adı, Batıhlann bır yakış tır Bukreş Rusyanın ıhtarları CON da Yugoslavyaja tıcarî ; tırmasıdır ve şımdı arasıra Sov nı hıçe sayarak Kızıl Çın ve ambargo uygulamaya başlamış : Batıhlarla dıplomatık, ıktisadî yetlerce de kullanılmaktadır Arkasından da Moskovanın : ve kulturel munasebetlerını sık tı laştırmava koyulmuştur «Mıl Belgrada japtıgı jardımlar dur • «Milletlerarası Sosyalist letlerarası sosyalist ışbırlığı» durulmuştu Bu tıp şıddet ted ) isbölümü» çevresınde kendısıne verılen 21 bırlerı, komunıst Yugoslavyayı : COMECON'un 1949 da kuBatılılar ıle daha yakın muna • rulmasına rağmen, KTUçef ın raat ve ham madde mustahsıh sebetler kurmaja ıtmıştı Bu ; muhterıs ıktısadı bırleşme pro rolune rağmen, Batıhlann yar gun Yugoslavya, tıcaretınııı yak: jesını ortaya atması, 1957 yılına dımı ıle bır mılyar dolara mal laşık olarak °o 75 ını komunıst • rastlar Sovyet Şefıne gore, se olacak dev bır demır ve çelık olmıjan ulkelerle yapmaktadır • kız ckardeş devlet» m halkları, haddehanesı ınşa etmeye başla Stalınden çok daha eskı ve ze | guç ve kavnaklarını aynı amaç, mıştır alıst olduğunu ıspat eden Kru : Doğu Avrupada, rekabet yok çefın, Tıtonun nabzına gore şer • vanı kom~nızmın zaferı uğruna olarak bet vermeye yanaşması ve Yu | bır arava getırmehdırler Or luğunun tabıı netıcesı tak planlama sayesınde uyeler endustn r\imullerının kalltesı goslavyanın hukumranlığma ve j ış bolumune gıderek faydasız nın duşukluğu genel bır şıka mıllî menfaatlenne saygı gos • ; benzerlıklerden kaçmmalı, ıh jet konusudur Batıda daha u termesı uzerınedır kı, Belgrad j tısasiaşma ve daha ıten bır stan cuza, mukemmellerı varken, du geçen ay COMECON'a ortak u | şuk kalıtelı Sovvet, Doğu Al ye olmağa yanaşmıştır Şımdı : dardızasyon sağlanmalıdır «Milletlerarası sosjalıst ış bo man ve ozellıkle Çekoslovak Kruçef, dığer bır peykın Yugos j lumu» tahtında Rusya, Çekos teçhızatı ıle kıymeth zırai mah lavya olavını tekrarlamasından j lovakya ve Doğu Almanya eko sullerı takas etmek mecbunye çekınmektedır '. nomılennı ağır endustn alanı tı, Romenler, Macarlar ve BulAyrıca, Kızıl Çın ıle arasın. • garlann pek ağınna gıtmektena teksıf edeceklerdır dakı ıdeolojık ıhtılâf, Rusyanın • Polonya daha zıyade vagon, dır Özellıkle Rumen basının bır pevkme karşı kuvvete baş ] gemı, ağır sanayıın bazı kolla da, duşuk I alıtelı teçhızattan vurmasını ımkân<;ızlaştırmıstır. i rı ıle elektrıklı âletlenn ımah sık sık vakınılmaktadır Nıtekım Pekın, daha şımdıden, | ıle uğraşaraktır tlgi çekici bir olay Mo"!kovanın Kuzev Avrupa ıle • Doğu Avrupanın, gıda ambarBulanık sulu «Mavı. Tunanm ıktisadî munasebetlerını «bu • I ları telâkkı edıln Polonva, Ma ıkıve bolduğu Macarıstan Av vuk kuvvet şovenızmı» olarak ; carıstan ve Bulganstan, başhca rupada 2 000 tona kadar nehır damgalam'ştır ; zırai mustahsıller olarak kala gemılerı yapımında ıhtısa'laşYann: Komünist ülkelerin | caklar ancak târım makınele • mış durumda Sovyetler, Mannın yapımı gıbı hafıf enduv carlaıa vanm duzıne nehır ge paralan birbirinde pecmez Doğu Bloku ülkeleri mesut bir aile olmaktan çok uzak Doğu Avrupanın Kennedy'nin öldürülmesi ile ilgili meselelerden üzerinde en çok tartışılam kurşunlann geldiği yöndür. Warren Komisyonunun belirttiği gibi, bu konuda polis «yanlış» açıklamalar da bulunmuş, yayınlana n doktor raporlan birbirini tutmamıştır. Dzeıe pey^lere trı ıle de kuçuk mıkyasta ıstı • gal edebıleceklerdır. Kruçef'ın projesı, hıçbır uyeyı tatmın etmemış, ozellıkle endustnleşnvemış ve nısbeten fa kır Romanya, Macarıstan ve Bulgarıstanın tepkılerı sert olmuştur Bahse konu uç ulke, mıllı menfaatlennden Komunıst Blok lehıne fedakarlıklarda bulunmaya ısteklı davranmamaktadır. Kendılerıne verılen rollerın memleketlerını, endustrıleşmış ulkelerın bırer ham madde mustemlekesı halıne getıreceğınden endışe duymaktadırlar. Halbukı hepsının kalblerınde yatan aslan, sınai gelışmelerını de tamamlavıp, kendı kendıne yeter bır ekonomıye sahıp ol maktır Kruçef projesı boylece, komunıst Doğu Avrupanın zengın ve fakır ulkelerı arasında dısıplın ve tesanudu bozucu bır ıkılık, bır duşmanlık jaratmıştır OLAY Dallas polisinin suikastten sonra yayınladığı Uk bıldırıde kurşunlann kltap deposundan geldığı, bu sırada Başka nın otomobıli depodan uzaklaşmakta olduğundan kurşunlann Kennedy'nın arkasından gırdiğı belırtılmekteyclı Bu bıldırının akabınde Kennedy'nın ilk gotürulduğu hastanede kendısıni kurtarmaya çalışan doktorlar kurulunun başkanının yaptığı açıklama ıse polısı guç durumda bıraktı Aynı za manda bofaz cerrahisı kısmının şefi olan Dr Shaw, 27 kasımda yaptığı açıklamada şojle dıyordu «tlk kurşun Başkana onden gelerek boğazına gırmış ve cığerıne saplanmıştır Bu kurşun bem bıraz rahatsız etti, zıra kaatılin Başkanın arkasında olması gerekirken bu kurşun önden gelıyor (Le Monde, 12/12 963)» Bu açıklama, polısın iddıa ettiği gıbl tek bır kışlnın değıl, iki ayn insanm ate? ettıklerını ıspatlıyordu Bunun üzenne polıs ılk bıldirıslnl defıştırdl. Yaptığı ıkıncl açıklamada, bırincısirnn aksıne olarak, Kennedyye ılk kurşun geldiği vakıt arabanın henüz kitap deposuna varmamış olduğunu, bundan öturü ılk kurşunun onden geldığinı, fakat dığerlen gıbi depodan ve Osvrald tarafından atıldığını bildırdı Şartlar, bu sefer de polisl yalancı çıkardı Lıfe dergısınde yayınlanan fotoğ raflar Kennedv'ye ilk kurşunun iisabet ettığı yerı kesınlıkle gosterıyordu Resımlerde, polısın son açıklamasmın aksıne olarak ilk kurşun atıldığı vakıt Başkanın arabasmm kıtap denosunu çoktan geçmış olduğu ve 75 metre kadar il°rısınde bulunduğu gorulmekteydı Bunun üzenne resml çevreler tutumlarını >ıne degıştırdıler ve dedıler kı Ateş edıldığmde araba depoyu geçmıştı Fakat doktorlar tarafından onden geldiği açıklanan ilk kurşun onden değıl, arkadan gelmiştır Zıra, Kennedyye otopsi yapan ıkıncı doktorlar kurulu Başkanın ensesınde bır kurşun delığı keşfetmişlerdır tlk doktorlar kurulunun iddia ettiği gıbi kurşun onden girmemıştır, onlann gbrmedığı bu ensedeki delıkten girerek onlann gırdı zannettıkleri yerden çıkmıştır (Wanen raporu da bu sonuca varmaktadır > Dallastakı suikastten hemen sonra Jacqueline Kennedy ne yapacağını bıbnez bir halde Otomobilin arkasında gorulen gizli ajan HiH'dir. «Sual Otopsi sonucunun, silâhın v« atış mesafesinin bilinmesmden sonra aynı yarayı ne şekilde vasıflandınrsı«Dr Perry bu verdiğiniz bilgileri de gozonünde tutunca, boğazdaki yaraı n h r k"rşun tarafmdan meydana getirilmiş olduğuna inanıyorum (S 89)». «Parkland bastanesindeki doktorlar Dr Perrvnın bu gönlşüne katiıdıklarını belırtmişlerdır (S 89)» (Bu doktorlann arasında, otopsi raporundan sonra ilk açıklamanın doğru, otopsinin vanlış olduğunda ısrar eden ve bunu «St Louis Post» gazetesine verdiği bir demeçte belirten Dr Mc Clelland da vardır) Kurşunlann geldiği yönün tâyınmde onemlı bır rol oynayan «ensedeki delık» ın otopsıye kadar farkedilmemesl raporda şoyle açıklanıyor KDallas'Iı doktorlann bUtun dıkkari, baştaki yaranın kanmın durdurulmasma ve Kennedy'nın nefes almasına toplandığından, hastanede bulunduğu sürece Başkanın vucudü sırtüstü kalmıştır. Başkanın neden yüzüstü çevrtlmediği sonılduğunda, doktorlardan Carrico şdyle cevaj. vennıştır1 Esaslı bir inceleme için yaralann temızlenmesi gibı vakit alan şeylerın yapılması gerekır Bizim zamanınuz çok dardı ve hemen harekete geçtık «Sual Başkanın sırtına hiç baktınız mı'» «Dr Canico: Hayır Bunun içln önce hastanm rahatça nefes almasımn sağlanması gerekır Başkan, boyle bır dunım mevdana gelmeden oldu » «Sual ölümünden sonra da sırtına bakmadınız mı?» «Dr Carrico Hayır» «Sual Neden?» «Dr Carnco Kimsede bunu yapacak. cesaret kalmamıştı sanınm (S 55)». «Yapılan otopsı, Başkanın ensesin Başkana sarılmıs goruluyor. rs ^ v T «»flandırmaktadırlar tlk kurşunun önden geldığini açıklayan doktorlar otopsi raporunu okuduktan sonra şoyle demişlerdi «Elımızden bu olay gıbı bınlercesı geçtı Kurşunun vucuttakı bır yarayı gırerken rni, çıkar ken mı meydana getirdığıni rahatça an layacak kadar bilgılı ve tecrubelıjız Otopsıvı yapan meslektaşlanmızı yanıltan herhalde, Başkanı kurtarmak ıçın bpğazındakı yaradan ıçen bır tüp sokmuş olmamızdır Bu tüp yaranın şeklıni değıştınnış ve meslektaşlanmızın yanılmasına sebep olmuştur » deki bir kurşun yarasının varlnğını da meydana çıkarmıştır (S 60)» «Kurşunlardan bınsi ensedeki bu yaradan goırerek boğazdan dışan çıkmıştır (S 88) (Otopsi, olay aksamı Bethesda Denıa Hastanesüıde yapümıştır) «Mermi uzmanlan, yaptıklan çeşıtli deneylerden sonra otopsuun vardığı sonucu doğrulamışlardır (S 87)» «Suikast gunü Başkanın üzeruıde olan giyim eşyalannda kurşunlann açtığı delikler vardı Gomleğının ense ve boğaz kısımlanndakı delıklerın incelenmesınden kurşunun arkadan gelerek önden çıktığı anlaşılmaktadır (S 92)». İDDİA Kennedy'nin bir komplo sonucunda öldurüldüğunU ileri sürenler, Başkana ilk müdahaleyi yapan doktorlann vardığı sonuca dayanarak iki ayn yerden ateş edıldiğıni, dolayısıyle kaatillerden bıri Oswald olsa dahi bır ikıncısuıin de var olduğunu ıddıa etmışlerdır Bu düşunceyi paylaşanlar, ilk raponı veren doktorlann otopsiden sonra gösterdikleri tepkiye de işaret etmekte. Warren raponı kurşunlann hepsinin arkadan geldığini, boğazdakı yaranın çıkan bır kurşun tarafından meydana getırıldığını, dolayısıyle sadece Oswaldın ateş etmış olduğunu kabul edıyor Komısyon, bu sonuca şu noktalara dayanarak varıyor 1) tlk raporu veren doktorlann sonradan afız değiştırerek yaptiklan açıklamalar ve Komısyona verdılderi ifadeler 2) Otopsi raporu. 3) Mermı testı. 4) Başkanjn gıydiğj elbisenin iocelenmesi. Olay gecesı duzenlenen basın toplantısuıda «Kurşun Başkana onden gelerek boğazına girmıştır (S 90)» dıyen Dr Perry, «o sırada Başkanın ensesindeki kuçuk del'*m ve başının arkasındakı jaranm varhÇını bılmedığınden (S 90)», daha sonra Komısyona şoyle bır ıfade vermıştır «Sual Sadece boğazdaki yarayı goren bir kımse ıçin bu yara, kurşunun gir mesiyle mı, yoksa çıkmasıyle mı mej dana gelmıştır9» «Dr Perry tkısi de olabılır » SONU Kurşunlardan bırınin önden gelmesl Osvvald'ın tek başına hareket etmedığini ıspatlayacagından, Warren raporu bu meseleyle ilgili bütun şüpheleri ortadan kaldırmak amacıyle konuyu çok genış incelıyor Dallas'lı doktorlann ikinci ifadeleri, otopsi raporu, mermi ve elbisenin incelenmesi Komisyonun vardığı sonucu doğrulayarak kurşunlaruı arkadan, gel diğuıi gostenvor Ancak bu sonucun do&ru olması iç:n Dallas'lı doktorlann vardığı ılk yarguıın yanlış olması gerek Gerçi kendıleri bu yanlışı kabul ediyorlar ama. yıne de ortada bir şüphe kalıyor Başkanın komplo sonucunda öldürüldüğünü ileri sürenler bu doktorlann baskı sonucunda fıkır değiştırmiş olabıleceklerini; onlar ^ibi Amerikanın pn iyi hastanelerinden bırinde çalışanlann boyle bir hatâva düşmesinin imkânsız olduğunu belirtiyorlar. YARIN: Oswald 3 kursnna 4^ saniy^de atabılır mi7 BULMACA PARISIN KIRALİ 73 Geurge Jhnet U rumnnın> dao ıktiDu ediımıştlr i 123456789 ItHllllUlllllirhllUillllltlNIMIIIIIIllflııllııılUlllllllllllMİIUIIIIIIIIUIIIIMHIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIHIIIIİHMIIIÜIIIlMIHIIİIIIlilllItl'ri'tl^ ADANA BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU ÇOCUK BÖLÜMÜ İ I POLYANNA 29 Ekım 1964 I = TEŞEKKÜR Çok «vrllt alle bOrüğümüz, tstanbul Vlliyetl eskl Vet«rtner Başmüdürlerlnden merhum tbrshlm Etem ElevU"nlıı kıymetll eşl ve Sakarya muharebe6l çehltlerinden 57 Pırka Kumsndanı Sallh Zekl Beyln hemşlreal 4 S 6 8 9 Duses, Lucienn'in sert iradesinin baskısi altında hâlâ debelenıyor. Predalgonde'un, bırınden birini tercıh etmesi için yapılması teklıf olunan denemeye yanaşamıyorıiu. « Ya, demek ki beni şuphe>e duşurmek istiyorsunuz. beni aldatıyorsunuz'» dedı « Havır sıze gerçeği soyledim. Hattâ, sızın menfaatinız ıçın vaptığım bu itirafta hatâ ettim. Sonnna kadar sızı gaflet içinde bırakmalıydım, kınımze uğramayı goze almalıydım, ama bu usulden nefret ediyordum, bunu durustluğume yedıremiyordum. Siz de benim kadar durust davranmak ister misiniz''» Ludenne biraı sustu, sonra ilâve etti Işıttıklerinizden bir kelimesini bile ifşa etmıyecegınıze soz verıyor musunuz?» • Ve rıjorum ama Mos>o de Pr£dalgonde sizınlr evlenmek teklıfinde bulunursa razı olacak mısınız1'» Ludenne yıne o acı guluşuyle cevap verdr • Yaaa, bundan mı korkuyorsu nuz 7 dedı Sizi başuıdan attıktan sonra ylne sıze geri verirsem kabul eder misiniz7 Ah, siz ne çılgınsınız, ne çılgın!» Duşese baktı, tehdit dolu bir otorite ile kolunu uzattı. « Onu size o kadar menfur bir halde göstereceğim kı kendısinl katıyen affedemiveceksınız'» dedi ve >erinden kalktı Madam de Dienısteüı'e tepeden bakan bir halı vardı < Sımdi tnendılımzi çıkarıp gozlerınızin yaşını silın, soğukkanlılığınızı ele alın. misafırlerinızin yanına donelım Mosvo de PredalKonde çok kurnazdır Bır şevden şuphelenebılır. Haberiniz olsun. biraz sonra, >ann Panse doneceğımı soyleyeceçim. Beni alakoymak için ısrar etmejın. Duşes: . Ya o"7 dıye kekeledi. Va o?>. (Arkası var) Yöneten : OĞUZ BORA ınınıınınııi!ii!iııi!iuııııııuıiiiııu!i!iıııınıi!iıııi!ii!i!iıııııııııi!iıi!iıııııiii!iı:ıııııııııııııi!iıi!inıııııınııın | r Cumhurıvet 12143 ELIT ve Fantezı Tuhafıye Mağazasının Şubesı Düğme, Yün \ OSMANBEY'de açılıyor. J \ Faal 9105/12120 RADYO İ S T AN B U L 7 30 Açüış Kısa haberler O\\ n havaları 7 45 Hafll müzlk 8 00 Haberler 815 S^lon orkestraları 8 45 Ceşitll müzlk 9 00 Türtsüler 9 30 Küçük tonser 10 00 Kısa haberler Kapanış 12 00 Açılış Kısa haberler Salon orkestralanndan 12 30 Saz eserlert 12 50 Hafil müzik 13 00 Haberle r 13 15 Plâk dolabından 13 30 Şarkılar 13 50 Çeşitll müzdk 14 15 Turküler 14 30 Konser saatl 15 00 Kısa haberler Kapanış 17 00 Açılış Kısa haberler 17 05 Akordeonla melodller 17 15 Türküler 17 30 Ilerl Türk Musikisl Korosu Demegl 17 57 Kısa Uânlar 18 00 Rekl&mHr geçldl 19 00 Haberler Gunlük olavlar 19 30 Kısa Ilânlar Hafif muzlk 19 40 Şarkılar ?0 00 Plyano sololan 2015 Ergun Ozer orkestrası 20 30 HafK müzik 20 40 Şarkı!ar 21 00 Rıdyo tlyatroeu 22 00 Beklâmlar geçldl 22 30 Bir ya7ar blr eser 22 45 Haberler 22 55 Ara raelodllerl 23 00 Gece konserl 23 30 Caz müziğ 1 24 00 Kısa haberler Kapanış ISTANBUL DL. BABYOSD 17 5o Açülş 18 00 Dans müzlgl 18 30 Caz plaklan 19 00 Salon oıkestraları Ile otuz rafctka 19 30 Akşam müzlgl 20 00 Pl&klar arasında 20 30 Hafif muzik 2100 Gece konsert 23 00 Çeşitll müzlk 24 00 Kapanış ISTANBLL POLIS RADVOSU (Kısa dalga 47, 43 m ) 10 58 Açılış II00 Altı eesten altı şarkı 1120 Plâk dolabından 11 40 Türküler M Akgun Y Tezcan 12 00 Kapmış 15 58 Acılış 16 00 Şarkılar M Senar M Nur 8 Tur 16 20 Çeşitll mü7lk 16 40 Türküler 17 00 Kapanış RADYO *RADYO A N K A RA 6 27 Açılış 6 30 Kısa haberler 6 32 Günaydın sayın dlnleylciler 7 30 Sabah müzlgl 7 45 Saz eserlert 8 00 Haberler 810 Hava durumu 8 15 Slzln lçln çalıyoruz 8 30 Ev kadının lsteklerl 9 00 Kapanış 1157 Açılış 12 00 Kısa haberler 12 02 Oğle tatlll lçln 12 25 Küçük Ilânlar 12 30 Şarkllar ürküler 13 00 Haberler 1310 Hava durumu 13 15 öğle konserl SOLD&N SAĞA: 1 «Hava gcmisl yere yuvarlandı> anlamına blr soz ve blr çeklm 2 Zlyanı dokunur durumda 3 «Herkese akıl öğretme hevestnde lmparatord&n blr derece aşağı hükumdar> karşüığı Ikl söz. 4 Blr yemlş, mânalar ve anlamlar (Dlvan Kdeblyatı Fevziye ELEVLt'nin çağında kullanılan eskl usul blr ço»efatı dolayısJyle dertn acımua Tersl arltmetlktekl «çıkarma» paylasan ye blzlerl t«selUye ça gul) 5 çevrlllnce Ukel denlz taşıma lşldlr, hşan Tefakâr akraba ye dostlanv&sıtaiorından olur. 6 Blr malı blr mıza mlnnet TC şükranlanmızı kaptan otekl kaba nakletme hareketl arzederlz Blr hartln okunuşu, fitekller ve benzerlerl 8 Apansız, tkl gözü ayn ELEVLİ Te EMtROÖLU yrı taraflara bakanın dörtte Iklsl, AUelerl blr İşaret sıfatl 9 Blrlne boıç para alabllmest lçln acil n hesap. YUKARIDAN AŞAĞIYA: Cumhurtyet 12145 1 Osmaniı Lmparatorlugunun genlşleme çağmda Iranda yenllglye ugratüan hukumdar taslaklanndan blıi (önce lâkabı sonra adı) 2 Şlmşek glbl parütı yaparken. 3 Dofudakl en vüce daglarımızdan blr takmın tersl * Blr emlr. yemek kaplarından 5 Acıklı plyes, ürpertl 6 Dlyar ve memleket, her 13 40 Şarkılar 14 00 Çeşitll sollstler çejltll orkestralar 14 30 yaXaT fi£ 1»4?6789 Türküler 14 45 Sarkılar 15 00 tam uygun zaKapanış man 7 Henu? 16 57 Açılış 17 00 Kısa haberler şarap olmamış 17 02 Şarkılar 17 15 Roberto uzum sulan (ço 5 Lorano ve arkadaşlan 17 30 Tarla gul) 8 Yav 6 dönuşü 18 00 Reklam programları 1 ru sahlbi dışl, *\3112 &1Ü m 19 00 Haberler 19^5 Hava dubenzer veva harumu 19 30 Şarkılar 19 50 üvyat arkadaşı 9 ~ ~ kudan 6nce 19 55 Küçük Ilânlar «Düzlnenln l'untn Oııımacanın 20 00 Kıbrıs lçln 20 10 Şarkıdörfe blrl ka hallfdllmis «ekll lar 20 30 Dln Ahlak üzerme dar yüksek orta okul» karşüığı İki konuşma 20 40 Şarkılar 20 55 söz be1 maddelerlmlzden KüçJk Ilânlar 2100 Kısa haberler 21 02 Açık oturum 21 35 Güz gecesl 22 00 Türküler 22 15 Tlrmlncl yüzyılm müzlgl 22 45 Haberler 22 55 Hava durutlâu Tarifesı mu 23 00 Gece konseri 23 45 Ura Gece yansma doğru 23 58 Günün önemll tınbTleri 24 00 Kapanış (Maktu) 150 Başhk ANKARA İL RADTO8Ü 2345 ci sahifeler 16 57 Açılıs 17 00 Vera Lynn (santünl) 40 söylüyor 1715 Dans müzlgl 67 cl sahlfeler ( » ) 35 18 00 Ikl konçero 19 00 8ollsler Nışan Nıkâh Evlenme, ve orkesralar 19 30 ÇeşlU hafif Doğum (maktu) 75 19 45 Radyo Ile Almanca 20 00 ölum MevUt reşekkür Operalardan 20 25 Sevllen melodiler ve kayıp arama 21 00 Blr Chopln koneerl 22 00 90 (5 santüne :adar malrtu) Cas 23 00 Kapanıa. 1 Kayıp (ketimesi) 4O 8 Ekim 1925 tarihli Cumhuriyet'ten İngiliz gazetelerinin lehimizdeki neşriyatı Musul meselesınde hakkın Turkler tarafuıdan olduğu ve bu meselede Ingılız hukumetmın ısrarının harb tehlıkesi doğuracağı yolunda Daıly Maı! ve Daıly Expresse gazetelennin lehımzdekı neşnyatı Ingılız umumî efkârında denn ızler bırakmışBaidvia ,\lı Bey tır. Bu meyanda Konturburi Baş Pıskoposu tarafından Başvekıl mıştır. Mahkeme Reısı AH Bey kendısıyle goruşen bır arkadaşıMr. Baldvme gonderılen ve metnı Ingılız gazetelerınde yayınla mıza şunlan soylemıştır: nan mektup da bu fıkırleri desteklemektedır Bu mektupta bıl« Ayıntap'ta (Gazıantep'te) bırkaç muhım dâva var Bunhassa Nasturî Hristıvanlannın durumu belırtılmış ve Başvekıl ları intâç edınceye kadar kalacağız. Uç gun ıçınde oradakı ışlede verdığı cevapta bu hususun dıkkate alınacağını vaad etmıştır rımızı bıtıreceğımızı umuyorum. Uç gun de Adanada kalacağız. Matbuat Cemivetindeki çay Memlekette kanun nazarında ayn nızam ve ımtıyaza tâbı bır kulŞark Istıklâl Mahkemesınde beraet eden ga^etecılenn şerefıne hanbeyi sınıfı yoktur Umumî ahlâka ajkırı hareket eden ve dun akşam Matbuat Cemıyetmde bu çay zıyafetı verılmıştır. sarkıntıhklarda bulunan ve ıçtımaî terbıyeye muhalıf tecavuzAnkara İstiklâl Mahkemesi heyeti Adana'da lerde bulunanları tedıp eylemek elzemdır Mahkememız bu gıAnkara IstıklâJ Mahkemesi heyetı dun trenle Adanaya gel bderm hadlennı bıldırecek ve kendılerını cezalandıracaktır Cu mhuriye t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog