Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

8 Eklm 1964 CUMHTJRÎYET DI Tarafsızlık miadını doldurdu mu? AB ERLER Hddı'se/er /7rds/nde PHILIPS mamullerinde Halkın ne istediğini biliyor muyuz? ariste çıkan mühira Fransız baftalıklarından biri olan L'Express isimli dergi, Fransızların baslıca tasalan ne oldnğunn anlamak için bir yoklama yapmıs, daha doğ rnsn «sondaj saretiyle araştırma şirketi» adındaki Fransız ortakhğı vasıtasiyle her sınıftan, her yaştan, her cinsten Fransızlar» şn iki suali sormnş: 1 Fikrinizce bugün Fransızların hallini özledikleri başhca iki, üç mesele hangileridir. 2 Aşağıda listesi yazılı meselelerden sizce en mühim üçünü belırtiniz. Dergi, snallerin ne oldnfnnn yaz mıyor. ama cevaplardan bunlarııı ne oldnfu anlasıhyor. Gazetenin ehemmiyetle belirttiği nokta, Frsnsızların yüzde yüz politik meselelere nisbeten az ehemmiyet venniş ve daha ziyade ekonomik dâvalara ilfi göstermiş olmalarıdır. Bu anketin neticesinde, bilhassa kadınların en ziyade «hayat seviyesi» noktasında durdukları anlaşılmıştır. Bunun nisbeti yüzde 58 jdir. Fransa gibi millî geliri oldukıça yüksek olan bir metnlekette ıdahi hayat seviyesinin yükselmesi istenmektedir. Bnnjn arkasından ihtiyarların vaziyeti endişe vennektedir. Bı» meseleye yalnız yaşlılar değil, hâli yaşlanmamı? olanlar da parmak basmışlar ve bunlann istikballerinin teminat altına alınması, yani emeklilik işinin saglama bağlanması taususnnda oy vermişlerdir. Bunnn nisbeti de yüzde 45 tir. Ondan sonra sırasiyle yüzde 20 ile mesken dâvası. yüzde 11 ile hayat şartlarında istikrar geliyor ki, bunda sosyal adalet esaslarına giren çalısma rejimi gibi şeyler vardır. Arkasından besinci derecede e|itinı meselesi gelmektedir. Bn ankete çöre, Fransanın devlet sistemi meselesi yüzde 10 dan aşagı kimseyi ilgilendirmektedir. ahireden gelen haberden, dünyanın süratle değişen manzarası karşısında, tarafsızlık kav ramının gözden geçirilerek yeni den tammlanması lehinde realist bir cereyanın dogduğuna ogrenıyoruz. Tarafsızlann ilk Zirve Konfe« Fransız tarihinde büyük yer işgal etmek istiyor!» ransı 1961 de Belgradda yapılmış, 25 i aslî üye, üçü de müşahit statüsüyle 28 ülke katılmıştı. Kahirede ise, 48 i aslî üye, 10 u müşahit 58 ülke temsil edilmektedir. Son üç yılın olaylan hiçbir bloka dahil olmıyan ülkelerin sayısını artırdığı öiçüde, tarafsızhğın değe rini azaltmıştır. Gerçek anlamı ile tarafsızlık, bir ülkenin gerek Amerika, gerekse Rusya ile arasına eşit mesafe koymasıdır. Halbuki 1961 den bertye Kızıl Çin tehlikesine karşı Washington ile Moskovanın birbirleCordoba (Arjantin) 7, (a.a. AP Radyo) Bu büyük endüstri şehrinin merTine yakınlaşmaları ile Soğuk kezinde, Fransız Devlet Başkanı De Gaulle'ün otomobili etrafında patlak veren Harb neredeyse sona ermiş ve tahâdiselerde atılan taşlarla ve kurşunlarla 19 kişi yaralannuştır. rafsızlık fikri de böylece temelinden sarsılmıştır. De Gaulle ile kendisine refakat eden Arjantin CumhurGene 1961 den beriye dünyadabaskanı tllia'nm es.lerinin bindikleri ayn bir otomobil, hâdiseki iki büyük koalisyonda parçaler sırasında kaldıruna çıkmts, halk sağa sola kaçısmak surelanmalar olranş, küçükler, büyüktiyle tekerlekler altında kalmaktan kurtnlmustur. Karışıklık lerden tedricen uzaklaşmaya başyüzünden bn otomobil Baskanların kafilesinden ayrı kalmıstır. lamışlardır. Doğuda Sovyet • Kızıl Hâdise sırasında bir kadın Çin ideolojik ihtilâfı, Batıda ise başkentı Asuncion'a hareket etmişDe Gaulle'ün alemdarlığını yaptı Başkanları taşıyan otomobilin ca tir. Paraguay, Fransız liderinin mım kırmış, lllia'nm eli hafifçe çi gı bağımsızlık hareketi, bloklarda bır aylık Lâtın Amerika turnesizilmiştir. çatlaklar meydana getirmiştir. nin yedınci etapını teşkil etmekNihayet, (1) numaralı tarafsız Taşları atanlann kimlikleri he tedir. ülke, Hindistan, Kızıl Çinin açık nüz tesbit edilip açıklanmamıştır. Vatan uğruna... bir askerî tecavüzüne nğramış, Bu olaydan önce, De Gaulle ve «Newsweek» haftalık haber derBerlin 7. (a.a.) Federal ı hem Amerikadan, hem de Rusya llia, «Kaiser» otomobil fabrikala gisi son nüshasında, De Gaulle'e Almanya Başbakanı Ludwig rını gezmeğe giderlerken, yine dan askeri vardım almak zorunda Erhard, bugün B a ü Berlinde 'eroncu nümayişçiler tarafından Bolivya Reisicumhuru Viktor Paz kalmıstır. düzenlediği bir basın toplantıEstenssoro tarafından Cochamsında, Sovyet Başbakanı K r u Nitekim, Ikinci Zirve Konteran kısa bir süre için yollarından alı bamba'da verılen ziyafette y a n çefin Batı Almanyayı ziyaresının Tertip Komitesi, Kahireye konulmuşlardı. pişmiş balık yedirildiğinı bildirtinden önce Amerika Başkanı kimlerin çağnlması, kitnlerin çag îkinci olay, cKaiser» fabrikala miştir. ile ve Fransa Cumhurbaşkanı nlmaması gerektiği konusunda rından dönüşte, Adliye Sarayının Dergi, «Bu ziyafet için Bolivyade Gaulle ile görüşmeyi tasar hayli güçlük çekmiştir. Meselâ, yanında cereyan etmiştir. Otomo lılar 6,000 dolar (60 bin lira) para ladığmı söylemiştir. \ i bugün begamonyası altında bulnn 'il, taş yağmuruna tutulduktan harcadıkları halde hazırlanan yeErhard, Kruçef'in muhteme , duga Moskovaya, bir «peyk» adde birkaç saniye sonra halk ile polİ3 mekler bir facia olmuştur» demek len ocak ayında Bonn'a gelece ' dilen Romanyadan sadık oldugtı arasında ateş teatisi olmuştur. Gösteri sırasında birkaç yüz işçi, tedir. ğini söyledikten sonra, yeni halde, Küba bnyur edilmiştir. Tem «N\vsweek» in ilâve ettiğine göAmerika Başkanını b u tarihsilcisi Dorticos'un Belgradda yap De Gaulle'ün otomobiline, sürgün re, «Memleketi için her fedakârlıten önce, belki de bu yılın so mış oldugu gibi Kahirede de fır diktatör Peronun resimlerini ve ğa katlanması için eğitim görmüş nuna doğru göreeeğini u m d u satı kaçırmayıp, VVashinçton aley propaganda sloganlarınl ihtiva e olan De Gaulle, yarı çiğ balığı yiğunu belirtmiştir, hinde gözünü yumup ağzını aça den risaleler yağdırmışlardır. ğitçe çiğneyip yutmuş ve bu hareFederal Almanya Başbakanı, cağı şüpbesiz olan Kübanın çag Cordoba'da beş saat kalan Ge ketiyle, yâverlerinin yapamadıkbir gazetecinin sorusuna cevap rılması, tarafsızlık kavramı ile neral, buradan uçakla Paraguayın ları bir şeyi başarmıştır.» olarak, Amerikan seçimlerindüpedüz alay etmektir. öte yan Kübaya da oğramak istemiş den sonra, yeni Başkan ile Ge dan, geleneksel müttefiki AmeriPariste çıkan «L'Expresse» gazeneral de Gaulle'ün, ülkelerinin kaya sırt çeviren, Pekinle münatesine göre de, de Gaulle, Lâtin y a r a n n a b i r görüşme yapasebetlerini normalleştirip, şimdi Amerika gezisi sırasında Kübaya cakları temennisinde bulunde Rusya ile flörtleşmeye baslı da uğrıyarak Basbakan Dr. Fidel muştur. yan Pakistan dâvet olunmamısCastro ile görüşmek arzusunu iz tır. Aslıııda Pakistan, bir Brezil Erhard, «de Gaulle ile n e har stmiş, fakat Dışişleri Bakanı yadan, özellikle Kübadan çok daha vakit görüşeceksiniz?» sorusukendisini bundan vazgeçirmiştir. az bağlantılıdır. na şu cevabı vermiştir: De Gaulle'ün, Kübayı ziyaret et«Generali, Sovyet BaşbakaVukarıdakine benzer garlplikler arzusu üzerine, Dışişleri Bakan ı n m ziyaretinden önce, görenamütenahi nzatılabilir. Siyasî genel af kararı, yeni me Couve de Murville ile Dışişleri nı ceğimi umuyorum. Yeni AmeZihinlerde şöyle bir istifham behalkın gemlerini Bakanlığı Müsteşarı Habib Delancrika Başkanı ile de, seçimlerlirmektedir: Araba tarafsızlık fik başhyan den sonra görüşmemiz muhteri miadını doldurdu ve faydasını gevşetme hareketinin bir le'un, böyle bir ziyaretin «Amerimel.» kaybetti mi? Geçtigimiz yaz baifadesi olarak yorümlandı kaya savaş ilân etmekle bir» o l a cağını kendisine ifade ettikleri ve Basbakan bu sözlerinden he sında Cenevrede toplanan Birleş Berlin I, la.a. AP Radyo) de Gaulle'ün de ancak bundan son men sonra gülerek şunu ilâve mis Milletler Ticaret ve Kalkınma Doğu Almanya Komünist Partisi li ra bu tasarısmdan vazgeçtiği bildietmiştir: Konferansında ilk defa rneydana « Tabiatiyle, h e r ikisi i l e çıkan «geri kalmıs ülkelerin ortak deri Walter Ulbricht, Do|u Almanya rilmektedir. de a y n ayrı görüsecegim. Oniktisadi çıkarlan» nevinden yeni nm kuruluşunun 15. yılâönümü mü L'Ejcpresse» e göre, de Gaulle, lan beraber görmekten membir birleştirici fikir, tarafsızlığın nasebetiyle 10.000 siyasi mahkumun iki yardımcısmın itirazı üzerine serbest bırakılacağını açıklamıştır. n u n l u k duyardını... F a k a t ben yerini alamaz mı? «gezisinin en ilgi çekici kısmının Bu afdan faydalanacaklar arasında bir siyasi gerçekçiyim.» Zaten Tarafsızlar Knlübünün üç komünist aleyhtan faaliyetlerde bu iptâl edilmiş olduğunu» söylemişası Hindistan, Mısır ve Yugoslav unanlar ve Batılı ajanlar da vardır. tir. ya, dünyadaki en kritik bölünme Doğu Almanyada 1012,000 kadar nin artık Doğn ile Batı değil, fa siyasi mahkum bulunduğu zannedil kat zengin kuzey ile fakir güney mektedir. arasında olduğu inancındadırlar. Walter Ulbricht, siyasi mahkumGelişmis bagımsız ülkelerden ts arın 20 aralıkta tahliye edilecekle viçre, tsveç, trlanda ve Avustur rini söylemişse de iyi haber alan kay yanın aldıklan ısrarlı dâvetlere naklardan öğrenildiğine göre, tahliye rağmen, hem Belgrad, hem de Ka işi başlamıştır. Aynı kaynaklara göhire, Zirve Konferansına katılmak re, 31 temmuzdan beri 1,200 siyasi istememeleri, zengin kuzeyli • famahkum serbest bırakılmıştır. Çoğu kir güneyli bölünmesinin daha re Batı Berlinli olan siyasi mahkümlar alist olaeagının bir delilidir. Fin gizli olarak Batı Berline gönderilmiç lândiya, Belgrada gitmemis, Kahi tir. reye ise sadece bir müşahit gön Bu, rejimin şimdiye kadar çıkardermekle yetinmiştir. dığı ilk genel aftır. İktidar ve solcu gazeteler, Ana Kraliçeyi suçlaSiyasi çevreler, genel af kararını, Fakir güneylilerin kuracakları yan Prensi «Demokratik», muhalefet sözcüleri ise yeni kulüpte, Türkiye de kendine diğer peyklerden sonra nihayet Do ;u Almanya rejiminde de başlayan bir yer bnlabilecektir. «Dönük» ve «Sovyet taraftan» olarak K. S. halkın gemlerini gevşetme hareketi vasıflandınyorlar nin bir isareti olarak yorumlamışlardır. ' Ulbricht, Radyotelevizyon konuş Atina 7, (Özel muhabirimizden) Prens> Piyeri desteklemekte, öte masında, «Almanya ya banşçı ve de Üç hafta önce Danimarka Prensesi yanda, aşırı sağcı basın «Dönek. mokratik bir şekilde birleştirilecek Anna Maria ile evlenen 24 yaşında Prensi suçlamaktadır. veyahut bölünmüş halde kalacaktır» ki Kıra! Konstantin, ailesi içinde baş Birkaç haftadan beri, Ana Kırademiş ve sunlan ilâve etmiştir: gösteren ihtilâfı köklü bir şekilde « Meseleye başka hal çaresi yok halledemiyecek olursa Kıraliyet aile liçe Frederika ve Saraydaki bazı kimselere karşı kampanya açmış olan ur. Aksi halde, muhtemelen bir sinin sonu gelmiş demektir. dünya ihtilâfı içinde feci bir kardeş Bu kanıda bulunan siyasi çevre hükümete yakm «To Vima» gazetesi kavgası çıkar ve bunun neticesinde ler endişelerini gizlememektedirler. bu konuda şunları yazmaktadır: Almanya tamamen ortadan kalkar.» Yunan Prenslerinden olup, Veli «Tahtın ikinci vârisi olan Piyerin, Washineton 7. (AP a.a. Özel) siyasi olduğu kadar ailevi sebeplerahdlık ve dolayısiyle taht üzerinde le de. Yunanistandaki monarşi mü• Amerikan seçimîerine dört hafta hak iddia eden, asil soydan olmayan essesesinin lekelenmesinden endişe kala yapılan bir .Gallup Poll> anRus karısı ile olan izdivacının Yu duyması tabiidir.» keti. Cumhurivetçi Baskan adayı nan Sarayı ve Kilisesi tarafından Gold\vater'm Demokrat Başkan ada•Temizlik» tanınmamasmı protesto eden Piyer, yı Johnson'a yaklaşmakta olduğunu Yunan vbaşkentini altüst etmiştir. Et Gazete, bu münasebetle, hüküme göstermektedir. En son neticeler şöy noloji çalışmalan ile ün salmış 56 ten monarşi müessesesinin târizlere ledir: hedef olmaksızın işlemesini sağla VVashington, " (a.a.) Amerika yaşındaki Piyer'in Ana Kıraüçe Fre mak üzere «Kıral Konstantin'in çev .Tohnson "'• B 2 Dışişleri Bakanı Robert Mcnamara derikaya ve endirekt olarak Saraya resinde bir «temizlik» yapılmasını is| Goldwater • 32 » ' yaptığı hücumlarla Yıman başkentinKararsızlar °'o 6 bugün televizyona verdiği bir de de yaratılan hava. Kıraliyet müesse temektedir. meçte, atom silâhlarmın yapım mas Aşırı solcu «Allagi» gazetesine gö Halbuki Demokrat Partinin At raflarının gittikçe azalması ve nük sesi için hiç de hoş değildir. 48 saatten beri çeşitli dedikodu, id re de, Piyerin sözleri, demokrat eği lantic City'de yaptıtı konvansiyonun leer bilgüerin dünyada yayılması dan sonra yamlan bir ankette, yüzünden 10 • 12 yıla kadar bir çok dia ve söylentiler alıp vermektedir. limli kamu oyunun, Ana Kıraliçenin Böylelikle Kıbrıs meselesinden Yunan siyasi hayatmda oynadığı rol Johnson'un ovların yÜ7de 65 ine.ülkenin bu silâhlara sahip olacaksonra Yunanistandaki iç politika ça konusundaki suçlamalarına kuvvet Goldivater'ın içe yüzde 29 una sahip larmı ileri sürmüştür. oldukları görülmüstü. Mcnamara, halen Amerikan nük tışmaları ile aylardan beri meşgul kazandırmaktadır.. Diğer taraftan Gold"»ter bugün leer başlıklarmın maliyetinin yarım olan genç Kıral, şimdi de ailevi bir Öte yandan, aşın sağcı «Vradini» yaptıSı bir konuşm^da Baskan seci ile bir milyon dolar arasında değiş ihtilâfı halletmek zorunluğu karşı gazetesi «Dönek Piyer> başlığı alsındadır. lirse Kızıl Cin ve Ru="a ile hiç bir tiğini söylemistir. tında yayımladığı bir yazıda, Pren[ Bazı söylentilere göre, Ana Kıra sin «komünist ayaklanmasına karşı! iktisadî anlaşmaya girişmiyeceeini Iiçe Frederika Piyer'in Veliahtlığını savaştığı acı anlarda Yunanistanda | sövlemiştir. ve taht üzerindeki iddialarmı ekar bulunmadığmı> hatırlatmaktadır. i Daha sonra Johnson'un nükleer 'i te edebilmek için 1952 de Anayasa Yine aşın sağcı gazetelerden «Emlâhlan kulanma yetkisini NATO ya bir madde koydurmuş ve böyle Baskomutanırta verdifHni ileri süren ükle oğlunun Kıral olmasından son perya», daha çok Prensin Rus asjllı Goldwat°r. NATO Biskomutanına Bır safra kesesi amellyatı gera 21 yaşındaki kızı, Iren'in Veli eşini hedef tutarak, Piyeri «Sovyet çirmek için yattığım Deniz Hasvalmz klâsik süâhîar kuilanma yet taraftarlığı> ile suçlamaktadır. aht olmasını sağlamıştır. taneslnde. bu muessesenin çakisinin verilmesini bir defa daha is Yeni bir problem uşmalarına hâkim olan ilmi ba19"2 de bu değisiklik yapılmamış temistir. va ve değerli tabiplertnin gönülolsaydı, bugün Veliaht pazar günkü Öte yandan Yunan Prensi Mişelin Küba meselesine ; deüinen Gokllerıni dolduran meslek sevgisl skandalın kopmasına sebebiyet ve iki haftaya kadar avamdan bh kızwater. C"tro rpiim ni; rlevinnek icin karşısmda büyük bir hayranlık la nişanını ilân edeceği bugün inanıren Prens Piyer olacaktı. sürgürsdeki Küba H ''küınftirii resduydum. Piyer bu arada Anayasaya ekle hr kaynaklardan öğrenilmiştir. Tahmen tanımanm »erekli oidugumı iDenız Kuvvetlerimizin bu tın sıradan Piyerden sonra üçüncü müstesna t«sisindeki teclavım S nen bu maddeyi uzmanlara incelet vârisi olan Prens, Maria Karella ile leri sürrnüs ve Küba meselesine Asırasında bana gösterilen bü | tiğini de söyliyerek taht üzerindeki evlenmeyi merikan askeri erinin kanşmamasmı tasarlamaktadır. Maria, iddialaımdan vazgeçmediğini ima et yuk ilıtimamdan ötürü emsalistemistir. Atina yüksek sosyetesinin tanınmış miştir. si?. nezaket ve vazife aşkına sasimalarından olup, bir tekstil fabrika hip Bsştabip Amiral Basmın tepkisi törünün kızıdır. Ancak Prensin avarn evlenebilmek için Piyeıin suçlamaları karşısmda ba dan bir kızla M. ALİ IŞIĞIGÜR'e, smın tepkisi bugün iki eğilim şek Kıral Konstantinden müsaade almaİkıncı Tablp Albay ZEKİ TÜRNew Vork 7. (AP) Eski Adalet linde ortaya çıkmaktadır. Bir yan sı lâzımdır. Genç Kıralın bu konuda KER'e amellyatımı büyük bır ne gibi bir karar vereceği bilinmeBakanı Robert F. Kennedy, İsrael'in haz?katle yapan çok değerl! O | da, aşırı solcu gazeteler ve bir kıNATO'ya ahnmasına karşı koyacağı perator Albay TURHAN GÜN l sım merkez basmı. «Demokrat mektedir. AY'a, kıymetli Narkozitör Al • nı söylemiştir. bay KERİM SÜMER ve Ront | ;; i i iiiu l N ; i ı ; u ii iinîi.i I:M S !iı: ss:; IIH i:!, îii i liii ııı J !!:Î ı i H i ı n m s f i] [ ü n ii: f ü i ! ; ^ : : ^ ; : M M t ; L u ^ i h ; ! , Demokrat Parti hesabına senatörgen Mütehassısı Yarbay SE • lük için adaylığmı koymak üzere ADANA BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU LÂHATTİN ÜNAL kardeşlerune, | Bskanlıktan aynlan Kennedy, Ame her vesile İle yardımlarmı esırrikanm hâlen İsrael'e karşı taahhüt gemiyen diğer tabiplerle, Başleri bulunduâunu. İsrael'in bundan hemşire Nlmet Özdoğan, Hem22 Ekim 1964 memnun f olduaumı söylemiş. Bu şıre Mübeccel Dingillioğlu ve memlplce in NATO'va alınmpsı, SeEdibe'ye candan tesekktirleriYazan : CAHİT ATAY mı sunarım. rek, NVTO. gerek İsraei için me=e Yöneten : OĞUZ BORA ALP îele' varatabilir. Fsasen Israeün de liıüliiıilIîilüîS PTATO'ya girmpV istener];&jni san Cumhuriyet 12142 yonom» tai"zında konuşmuştur. Cumhurlyet 12156 1 daima bulacağınız 4 avantaj F Arjantiıtde Peroncu nümayişciler De Gaulle'ün otomobiünı taşladılar Bolivyada Fransız Başkanına yan çiğ balık yedirmişler zengin çeşit modern stil teknik Ustünlük kaliteye güven Erhard Kruçefien önce De Gaulle ve yeni Amerikan lideriyle görüşecek Doğu Almanya 10 bin mahkumu serbest bırakıyor AG 2456 TR Ceryarth Pikap Peşin Fiatı TL. 2 9 5 , AG 2426 TR Pilli Pikap Peşin Fiatı TL 3 1 5 , EL3586 TR Pilli Ses alma cihazı Peşin Fiatı TL 995, Sonu mu geliyor ? 14 TR 20T TRANSİSTORLU. Peşin fiatı TL 7 6 5 , B3 TR 31 T/K Transistorlu Peşin Fiatı TL 600, Yunan basını Saray kavgası nda ikiye ayrıldı Goldtvater Johnson'a yaktaştt B3 TR 00U Ceryanlı Peşin Fiatı TL 4 5 0 , B3 TR 31T Transistorlu Peşin Fiatı: TL. 5 6 5 , 10 yıla kadar birçok ülke atom silâhma sahip olabilecek B4 TR 11T Transistorlu Peşin Fiatı TL 6 6 9 , (B4 TR Î4A aynı tipin ceryanlı olanıdır. Peş Fiatı TL 585,) B5 TR 14A Ceryanlı Peşin fiafı TL. 9 5 0 , (B5 TR 14T aynı tipin transistorlu olanıdır. Peşin Fiatı Tl. 990,) PHILIPS SERVİS VE TAMİR ATELYELERİ DAİMA HİZMETİNİZDEOİR 1 TESEKKÜR paranızın en değerli karşılığı tLÂNI İSTANBUL Adet 53U HILI DEFT ERDARLIĞINDAN Kıymeti »««»•«»« «««»» Fransada gerek basın ve bu basının istihbar vasıtalannın raii kemmellifi düşünülürse, böyle bir anketin, beklenmiyen bir netice vermesi de gösterir ki, basın, mntlaka halkın eğilimlerini sadakatle aksettirebilmek kndretinde değildir. Fransada bu böyle olursa, bizde aksini iddia etmek, kendimizi tanımamak olur. Onun için bizde de trana benzer bir halk tasalannı yoklama yapılması, Hükümet için, Parlâmento için, hepimiz için çok öğretici ve faydalı olur. Türkiyede böyle işleri yapacak sirketler kuralmuş değildir. Fakat bunu yapacak mütehassıslanmız vardır. Cumbnriyet çazetesinin buna girişmesini pek faydalı bulu rum. Sorulann kimlere sorulacafını mütehassıslar bilirler. Şüphesiz bn, bizitn cemiyetin mümkfln mertebe sadık bir hülâsası sayılabilecek kompozisyonda olacaktır. Sorulacak şeylere gelince; bvınlar sıra gözetmeden şunlar olabilir: 1 Sizce Türkiyenin en mühim üç meselesi önem sırasiyle nelerdir? 2 Aşagıdaki sorulann sizce en mühim üçü hangileridir? Dn sualler • meselâ • şunlar olabilir: 1 Kıbrıs işi. t Plânlı kalkınma dâvası. 3 Memur ve işçinin yerinden ve ücretinden emin olması. Çalısma rejiminin ıslahı. Mesken dâvası. Mektep ve tahsil dâvası. Sosyal gigorta. Demokrasi rejimi. Her türlü emniyetin sağlan • ması. Bütün ticarî ve endüstri te şebbüslerinin devlete bırakılması. Bütün ticarî ve endüstri teşebbüslerinin özel sektöre bırakılması. tkisinin elbirliğiyle çalısması. Aydın din adamları yetiştir mek veya ba işi serbest bırakmak. Oy hakkmın okuma yazma bilenlere veya nnrama verilmesi. Bu sorular belki fazla, belki azdır. Bnnlan ben, sorulacak şeyler hususunda bir fikir vermck için yazdını.. Gelelim oy toplanmasına.. Bu oylann, mutlaka gizli olması şarttır. Tani kimin neyi isteyip neyi istemediğini kimse bilmeme lıdir?. Ve basının çok defa halkın meylini iyi aksettirememelerinin sebebi de, fikir sahiplerinin kendilerini açıfa vurtnak istememelerinden ileri gelir. Bu gizli oy, ancak yazılı, fakat ımzasız cevaplarla sağlanabilir. Muayyen tipte formülerler bastırıp, mnayyen zarflarla, muayyen kimselere dağıtılır. Bunlann cevaplannı verenler, imzalarını atmazlar. Gerçi bnnda hançi sınıf veya cinsten kimselerin nelere daha çok önem verdikleri anlaşılmaı; jama, cevap veren kütlenin kompozısyonu, yani yüzde ne kadar mevarzr, ne kadar serbest meslek sahibi, ne kadar çenç, ne kadar yasU, ne kadar erkek, ne kadar kadın bulunduğu malüm olduçu için umumi olarak bir fikİT edinmek de mümkün olur. îalnız dikkat edilecek nokta, soru verilen kütlenin hiç olmazsa cinsiyet, yani kadınlık ve erkeklik bakımından nüfu<=un jmumi nisbetine yakm olmasıdır. B. FELEK Damperli Kamyon Satılacaktır Silâluarağa depomuzda bulunan 475732 motör; V 35735 şasi No. lu bir adet Borgvvard damperli kamyon kapalı teklif almak suretiyle satılacaktır. (Dosya: 19D Kamyon satışı) son teklif verme günü: 19.10.1964 saat 17. Muvakkat teminatı TL. 4.000, dır. Kamyon, c'epomuzda mesaî saatleri içinde görülebilir Bu satışla ilgili bilumum vergi ve resimler alıcıya aittir. Bankamız artırma ve eksiltme kanununa tâbi olmadığından satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Israe! ve NATO C i nsi I "« Kalemden ibaret çeşitli 257.444.03 bakkahye malzemesı Hocapa=a Vergi Dairesine olan borcundan dolayı Kuçukpazar Kozluca Han 13/14 sayılı mahalde tahtı hacze alınan yukarıda cıns ve evsafı gösterilen çeşitli bakkalıye malzemeleri 6183 sayılı Kanunun 87 nci maddesı gereğınce 15/10/1964 tarihinden ıtibaren 12 gün müddetle mezkur mahalde pazarhkla satılacaktır. Kat'i satış 26 Ekim 1964 Pazartesi günü saat 15 tedir. Fazla malumat almak istiyenlerin Hocapaşa Vergi Dairesı Müdürlüğune müracaatlan ilân olunuı. iBasın; 18909/12155) ETİBANK İSTANBUL ALIM SATIM SUBESİ (Baaın 18611/12136)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog