Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

Taş üstüne Geçenlerde yaşlı da değil, orta yaşlı ama hallerinden ne oldııklan pek anlaşüajnıyan iki kadın: Başımıza taş yağacak... diye konuşuyorlardı. Acaba niçin yağacak diye sağa sola baktım. Biraz nzakta ötesini berisini fora etmiş taş bebek gibi bir genç kız belirsiz bir çaça ritmiyle yürüyor. Hanl neredeyse bir göfcgürültüsü... Ve arkasından çatır, çatır, taşlar başınııza... Ama hep söylenir de mübarek taşlar yağmaz bir tfirlfi... Kimbflir dilimizdeki bn deyim kaç yüz yülık? Nedense olmnyor. Bir takım adamlar, durmadan aldanan meteoroloji istasyonu gibi söylenmişler de söylenmişler: Başınııza taş yağacak, başımıza taş yağacak... Yağmamış. Tersine hep yağmur yağmış, kar yağmış. Bizler hep taş yağacak diye sinmiş olduğumuz için biraz kar, biraz yağmur yağsa nereden geldiğimizi şaşırıyoruz; birbirimize giriyoruz bu durumda . Perişan oluyoruz. Ama gene de yağmurdan kardan Birinci Cihan Savaşında badeğil, taş yağmasından korkuyor ve yüzlerce yıldanberi taş yağtan «Büve» v e «Irressistibl» adlı masını bekliyoruz; bağrunıza taş basarak... gemilerin enkazlannın çıkarıl Bu taş denen nesne ile bizim dilimizin alışverişi zengindir. Taş ması kararlaştırılmıştır Çanakçatladı'dan tutun. ekmeğini taştan çıkanr'a kadar çeşitli deyimler, kale Boğazınm Kepez körfezi sözler, ve değirmen taşı, binek taşı, çeki taşı, yüzük taşı gibi çeilerisinde, Akyarlar mevkiinrle şitli taşlar vardır. Bir de bizim Çetin Altan'ın taşı var ki o bambatan gemilerin çıkarılması ile başka bir değerli taş... ilgili olarak hazırlıklara başla Atalar sözünde de taş üstüne çok lâf söylenmiş: mlmıştır. Gemiler, bir firmaya Taş ne kadar ıslanırsa, deli o kadar uslanır. ihale suretiyle çıkarılacak ve Taş düştüğü yerde kalır. enkazdan Hazine hissesi tahsil Taştan kopar, yoktan kopmaz. edilecektir. Taştan yağ çıkar, ondan çıkmaz. Taşa çıkan keçinin, ağaca çıkan oğlağı olur. Mennan Türük Yolcu Taş yerinde ağırdır. Salonu Gümrük Taş ol da baş yar. Bizim edebiyatçüardan birine, sanırım Ahmet Haşime ait olMüdürü oldu duğunu söylerler: Birisinden bahsolunurken: Galata Yolcu Salonu Gümrük Böbreğinde taş var... demişler. Müdürü Hâmit Erkoğlu, kendi i s Kalbinden düşmüştür... demiş Haşim. teğiyle emekliye sevkedilmiş, ye Fakat benim en beğendiğim taş fıkrası şudur: rine de Yeşilköy hava alanı GümGayet rezil bir adam varmış. Ölmüş. Oğlu ona rahtnet okurük Müdür muavini Mennan Tütacak cinsten çıkmış. Bir mecliste, babasını tamyanlardan biri rük tâyin edilmiştir. oğlana: enkazı çıkanlacah Çanakhalede liiiiiiıı 1 liiirlı yi'iııiMiıiıı =haberler Affın çeşitleri 1. liliiiıı Harbinde Son günlerde, Cumhurbaşkanından çıkan bazı af karamameleri dolayısiyle, basuıda dahi, Cumhurbaşkanının af yetkisinin mahiyeti hak kuıda yanlış telâkkilere yer verildiği görülmektedir. Bazı gaaetelerde öyle bir hava estirilmektedir ki, Cumhurbaşkanının istediği mah kumu, istediği anda zâti iradesiyle affedebileceği sanısı uyanmaktadır. lşte bu sebepledir ki, bu yazı mızı, Ceza Hukuku bakımından, kaç çeşit af olduğuna ve af sanısını uyandınp da mahiyeti itibariy le «Af« olmayan hususlara tahsis etmek istiyoruz. Yazımızm gözettiği gâye, hukuk ile iştigal eden okurlarımızdan ziyade, bu branşla meşgul olmayan okurlarımıza kısa ve net bir bilgi vermek olduğu için, «Af» konusunun Hukuk felse fesindeki yerine ve buna dair ceza cılar arasmdaki türlü görüşlere girmiyecek, yalnız kısa târiflerle açıklama yapmakla yetineceğiz. Affın lugat mânâsı, suç veya ka bahati bağışlamadır. Ceza hukukun daki yeri ise, her hangi bir suç ile mahkum olmuş bir kimse veya kimseler için, bunların ceza çekme lerinde artık içtimai bir fayda kal mamış olması dolayısiyle bir âtıfet hissinin meydana çıkarılmasıdır. Ceza hukukumuzda af ve halk dilinde affa benzetilen müesseseler şunlardır: a^ Genel af. b) Özel af. c) Cumhurbaşkanının affı. d) Muvakkat çıkarma. e) Tecil. Şehir IHlsıiliiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııiııııııiilEllll İ Günün Konuları | ııtı=ııııııııııııııımmııiııi!iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııı|ıııı Yazan: Baha Arıkan nm görev ve yetkilerini gösteren 97 nci maddesi bu makama «sürek li hastalık, sakatlık ve kocama se bebiyle belirli kişilerin cezalannı hafifletebilmek veya kaldırabilmek> yetkilerini tanımaktadır. Cumhurbaşkanı bu yetkilerini hiç bir zaman, resen yâni bizzat kendi iç güdüsü ile kullanamamaktadır. Evvelemirde buna maddeten imkân yoktur. Bir Cumhurbaşkanı nın bütün cezaevlerini tek tek do laşarak sürekli hastaları, sakatları, kocamışları arayıp bulması imkân sızdır. Bundan başka bir kimsenin sürekli hasta, sakat veya koca mış olup olmadığının tâyin ve tes biti ihtisası icabettiren bir ilim işidir. Onun içindir ki, meseleyi, ka nunun saydığı bu ânzalara uğra yan mahkumun başvurması üzerıne ilme ve fenne uygun bir şekildeki muayene sonunda verilecek raporlar halledecektir. Hattâ tatbi kat, tam teşkilâth bir hastahaneden verilen raporun, Adlî Tıptan geçmesini de istemektedir. bildirmektedir. Bu hususlann uygulanması Cumhuriyet Savcılarına aittir. Ancak on lar da, tıpkı Cumhurbaşkanınm af yetkisinde olduğu gibi, tam teşkilâth hastahane Adlî Tıp Meclisinin raporlarına bağlı bulunmaktadırlar. Yine aynı kanunun 400 üncü mad desine göre ağır hapisten mâada iki sene ve daha aşağı süre ile hürriyeti bağlayıcı cezalarm derhal çektirilmesi, mahkum veya ailesi için, mahkumiyetin gâyesi dışında bir zararı mucip olacağı anlaşıhrsa, cezanın çektirilmesi, dört ayı geçmemek üzere geriye bırakıfabilmektedir. Bu hususu takdir etmek, Cumhuriyet Savcılanna aittir. Savcılar böyle bir takdire varabilmek için, diledikle ri şekilde tahkikat yapmak hakkına sahiptirler. Görülüyor ki bu hususun da af müessesesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. e) Cezalarm tecili: Halk, bu mü esseseyi de af olarak telâkki etmektedir. Hattâ köylü vatandaşlar dan bir çoğunun mahkemede hâki min, «geçmişte mahkumiyetin var mı?> sualine karşı «bir kere on gün yedim, fakat hâkim bey affet ti» diye cevap verdikleri görülmüş ve işitilmiştir. Sayın Doktor ve Eczacılanmıza A ğ n v e kaşıntı kesıcı, kanama durdurucu tedavide güvenle kullandığınız HEMOKSALJİN LOKMAN basur merhemi yeniden hizmetınize arzedilmiştir. Saygılarımızla LOKMAN ÎLÂÇ SANAYtt Not: Fiatı 265 kuruştur. Elâzığ Askerî Satın Alma Komisyon Başkanhğından: Sürekli hastalık, sakatlık veya Elâzığ • Bingö) Garnizonlan ıhtıyacı için aşağıda Cinkocamanın, cezanın tümünü veya sı, Mıktan, Muhammen bedeli ve Geçicı temınatı yazılı bir kısmının kaldırılmasını uygun Sağlığa zarar verici şekilde ima^ maddeler 2490 sayılı Kanunun 31 mcl maddesi gereğınbulduğu takdirde, Cumhurbaşkanı Tecil müessesesi, bırakınız mah ât yapan üç fırın ile bir lokanta ce kapalı zarf usulü ile alınacaktır Teklif raektupları ancak ve ancak bu raporun sınırla kumiyeti, cezayı dahi kaldırmaz. iüresiz olarak kapatılmıştır. Yapısaat İU a kadar oıakbuz karşılığında Komisyon Başkanlın içerisinde kalmak suretiyle, ce Cezanm çekilmesini, mahkumun di lan kontrollarda, üç fırınm tesbit ğına verılecektir Evsaf ve şartnameleri ANKARA tSzayı hafifletmeye, kısmen veya ta ğer bir suç işlemesine bırakır. Yâni edilen norma uygun şekilde ekmek TANBUL Levazıra Amirliklerl ile Elâzığ As. Sat. Al. Kom. mamen affetmeye mecburdur. Mah şartlı olarak cezanm çektirilmesine imâl etmediği görülmüş, ihtar ve 1 Bşlt. hğında görülebilir. kumun müracaatı üzerine bütün karar verir. Para cezası, muvakkat para cezası uygulanmıştır. Buna işlemler, muayene, hastalığı tesbit, sürgün veyahut altı ay süreyi geç rağmen aynı şekilde ekmek çıkarGeçici Muhammen raporun teyid ve tasdiki gibi bü miyen hafif hapis veya hapis ceza mağa devam eden üç fırın, dün * * * Teminatı İhale günü ve saati : C i n s 1 Miktan Bedeli tün muameleler icra organı, yâni larına mahkum olan bir kimsenin yapılan kontrolda süresiz olarak a) Genel af: Savcıhkça açılmış hükümet tarafından yapılmakta cezasını mahkeme, o kimsenin geç kapatılmıştır. amme dâvasının, yahut şahıslar ta ve hattâ rapordaki kesin mütalâaya Lâhana 810 Lr. 23/Ekım/964 günü • mişteki ahlâki temayüllerine gö24 Ton 10800 Lr. rafından ikâme edilmiş şahsi ceza göre mahkumun cezasınm tümüre bir daha cürüm işlemiyeceğine 450 600U Lâhana 12 • saat 11 dedır. ; dâvasını veya bu yollarla verilmiş nün mü, yoksa bir kısmmm mı af kanaat getirdiği takdirde, tecil ede 1088 26/ » • * • 14500 Pırasa 29 ceza mahkumiyetlerini bütün ne fı lâzım geldiği hususlan hüküme bilir. Ağır hapis cezalarmda, müd » » • 619 26/ » 8250 Pırasa 15 ticeleriyle ortadan kaldıran afdır. tin kararnamesiyle Cumhurbaşkadet ne olursa olsun tecil, bahis ko 1275 17000 Portakal 20 1 27/ Halk arasmda, genel affa büyük nma sunulmaktadır. Cumhurbaşka nusu değildir. 18 yaşını doldurma » » 9000 675 27/ • Portakal 10 eezaevlerindeki mahkumlarm affe nının buradaki rolü, her hangi bir yan çocuklarla 70 ine varmış ihti 950 Lımon 12600 dilmesi gibi bir mânâ verilirse de, hükümet karamamesini kabul e9 1 2/Ki»sım/964 günü yarlar hakkında, cezanm tecili için mesele böyle değildir. Genel af, dip veya etmemekteki rolü kadar Lımon 4 5800 420 2/ » taat 11 dedır Üâncıhk: 2734/12122 sınır, altı ay yerine, bir senedir. Açık ve rüzgârlı bir kişi için olabileceği gibi, bir kı dır. 600 » » 8000 Elma 8 3/ » Cezası tecil olunanlar kabahat ^^nınnıi tıı i mı ı ıı ırıı ITIITTÜI I II THI T I fI I I II rt n III I tııı ıtI tiın nn II n ıı nıı III HIITIII ntnımıı 11 nmıırnını mııı EIII I sım mahkum lar veyahut bütün 315 • Elma 4 • 4200 • 3/ • geçecek füllerinde hüküm tarihinden itiba Cumhurbaşkanının bu husustaki mahkumlar için de olabilir. Genel | ADANA BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU 10000 750 » » • 20 . 4/ "» ren bir sene. cürümlerde ise hü Havuç Bütün bölgeler, az bulullu v e afda esas mesele. affolunan kimse af yetkisinin de tamamiyle ferdi 413 » 4/ . > > • Havuç 10 . 5500 açık, istidlâl süresinin sonlarına lerin sayısında değil, affın sonuçla bir özel af olduğunda şüphe edil küm tarihinden itibaren beş sene , dofra Ege bölgesinin sahil k e rmdadır. Eğer af, affettiği kimse memelidir. Çünkü kanun, <Cezayı zarfında başka bir suç işledikleri [„, takdirde cezalarını, tecil olunmuş kaldırmak» simleri parçalı huhıtlu geçecek, veya kimselerin cezalarmı bütün hafifletebilmek veya (1782 Basm 18766/12132; olan ceza ile birlikte çekerler. yetkisini tanımış, mahkumiyeti 1 15 Ekim 1964 hava sıcaklıklan Ege ve Marmaneticeleriyle birlikte kaldınyorsa vermemiştir. rada defişmiyecek, difer yerler bu, bir genel afdır. Meselâ adam kaldırmak yetkisini | Yöneten : OĞUZ BORA de biraz artacak, rüzgârlar, bü öldürme fiili ile bir kimse yalnız Nitekim, bu suretle affa uğrayan •^nnnnnnıııııııifiıifiiiııııuıiHijniiuıınıtııııuıınııııtiuiitıııtııınıırıııııtiiiiııtttıırıııtııııuıuiKtııtııiııiTuıııtıiiiıiiiı tün bölgelerde doğu ve kuzey ağır hapis cezasına mahkum ol kimselerin, tamamlayıcı cezalan ol yönlerden hafif, yer y e r orta maz. Ağır hapis cezasının müdde duğu gibi kalmaktadır. Cumhuriyet 12141 knvvette esecektir. tine göre bir takım tamamlayıcı ce Genel af, mahkumun gerek cezalar da verilir. Genel güvenlik al zayı çekmesinde, gerekse mahkutında bulundurulması, medeni hak miyet yükünü taşımasmda içtimai Ekim 8 Cemazivelâhır 2 larının kullanılmasının yasak edil bir menfaat kalmadığı düşüncesiCherche STENODACTYLO pour français mesi, amme hizmetlerinden yok nin bir sonucudur. Özel af ise daou anglais. Connaissance des deux sun bırakılması gibi cezalar, veri ha ziyade, her hangi adlî bir hatalangues preferable. Age maximum len ağır hapis cezasını tamamlayı nm tamiri için gidilen bir yol gi34 ans. Ses presenter entre 912 heures cı cezalardır. Eğer af kanunu, asıl bidlr. Cezanın gâyesi, yalnız içtiou 13 16 heures Gümüşsuyu Cad. 96. 1 ceza ile birlikte bu tamamlayıcı V. J 6.02 12.01 15.13 17.İ0İ19.10 4.21 mai menfaatten ibaret değildir. Ce cezalann da tümünü birden orta miyete karşı gelen, cemiyetin huE. J12.20J 6.20'i 9.31512.00) 1.30 10 39 dan kaldırmakta ise, işte o türlü zurunu ihlâl eden kimsenin içtimai Cumhuriyet 12157 affa genel af denilmektedir. menfaatten gayrı, aynca ferdî ola b) Özel af: Bu da sanıldığı gibi, rak da elem çekmesi lâzımdır. Eğer Gittikçe artan motorlu araçlatek bir kimseye mahsus bir af de o kimsenin yakalandığı sürekli has rın İstanbulda meydana getirdiğildir. özel af yoluyla da tek bir talık, sakatlık veya kocama dolaği trafik sıkıntısı mâlumdur. fizikî olarak duyduğu kimse, birçok kimseler yahut bü yısiyle Belediye Reisimiz saym İşcan tün sanık ve mahkumlar affedile elem, cezayı çekmek için duyduda bunu takdir ettiği için bu huğu elemin üstüne çıkmış ise, artık bilirler. Özel afda esas mesele ise, Ali Kemal Atılgan yazıyor:: susta kesif bir faaliyete geçmiş cezayı cektirmenin mânâsı kalmamahkumun cezasmm yalnız hürri bulunuyor. Trafik azabmı biz Emlâk ve Kredi Bankası meskensiz vatandaşlan mesyeti bağlayıcı kısmının affedilip, mıştır. tşte Cumhurbaşkanının yetKadıköylüler de sabah ve akşam ken sahibi yapmak için «Yapı Tasarrufu» besabı açanlara tamamlayıcı cezalarm affedilme kisi içine giren affm sebep ve hiksaatlerinde ve hattâ günün diğer mesidir. Özel af, bazan hürriyeti meti budur. Onun içindir ki, Cum kolayhk sağlamaktadır. Fakat, değil meskeni çifter çifter iş saatlerinde de çekmekteyiz. Ka bağlayıcı cezayı, yâni hapis ceza hurbaşkanınm bu çeşit affında, genel dıköydeki bu durum Belediyece apartımanı olan gözünü para hırsı bürümüs kimseler, bir ve özel aflarda olduğu gibi, âtifet smı da tamamiyle kaldırmaz. Bu görülerek bir müddet evvel iskekalemde istenilen parayı yatırıp çoluk çocnklan, aileleri cezanın bir kısmını affeder. Me ve merhamet hissinin yeri yoktur. leden Altı Yola çıkan yol, Osnamına (diğer zavallı meskensizlerden) daha erken para Yine onun içindir ki bu af, Cumselâ der ki, ağır hapis veya hapis manağa Camisindeu itibaren gealarak ise başlamaktadırlar. Banka idaresi bu gibi kimsecezasiyle mahkum olanlann, be hurbaşkanını kendi içgüdüsü ile, nişletilmeye başlamıştı. Yol Altı re'sen harekete geçiren bir mekalerin beyanlan ile iktifa edip tapu dairesinden tahkikat şer seneleri affedilmiştir. Bu takYola 250 metre mesafeye kadar ya nizma hüviyeti taşımamaktadır. dirde adam öldürme fiilinden 24 nldı fakat trafiğe açılan bu yol, yaptırmamaktadırlar. Bizler gibi beklemekten sabırlan tüOrta ye İlkokul mezunlarını bile garantili Affı doğuran sebep, vücut ânzala sene ağır hapis cezasına mahkum gidiş gelişi hafifletecck diye kenen kimselerin şa fâni dünyada bir evceğiz görmeden olmuş olan bir kimsenin ceza sü rı dolayısiyle mahkumun duyduğu sevinirken bu kısım açılmıyarak bir meslek sahibi eden tek müessesedir gitmemelerini temin için, bu gibi kimselerin Yapı Tasarelemin şiddetidir. resi, ondokuz seneye inmiş olur. bırakıldı ki trafik işi daha feci rufu hesabuıdan ayıklanmasını rica ederiz. bir hal aldı, zira yol bir huni ha Genel af ile, özel af arasındaki d) Muvakkat çıkarmalar: Bunlalini almıştır. »n önemli fark, genel afla mah rın af müessesesi ile hiç bir alâkakumiyetin ortadan kalkması, özel Aşağıdan 34 sıra halinde gelen yapılan müracaat tetkik edilmiş. sı yok ise de, halk arasmda af teafda ise yalnız cezanın kaldırılmış lâkkisi gibi bir sanı mevcut olduD trafik seli yukarıda tek sıraya gir köyün susuz olduğu tesbit edil•1 ke>"fiyetidir. nıek için dakikalarca beklemek, miş ve Vilâyetin 1964 yılı köy içğundan, bu konulara da kısaca doaltı yola dört yoldan akan trafiği me sulan programmda bu.unma ^ Genel ve özel aflar, münhasıran kunmak icap etmektedir. Ceza usu ^ j ||alleCleCek pg düzenlemek bir mesele halini alBüyük Millet Meclisinin yetkileri lünün 399 uncu maddesi, akıl hasta masına rağmen, köyün suya olan mış, işine gücüne gidecek olanlacümlesindendir. lığına tutulanlarm hürriyeti bağla ihtiyacının ciddiyeti gözönünde «Sirkecide dönüş yapan otobüsTürkiyenin en tecrübeli, en ciddî ve en eeniş teskilâtıdır. ra da bir işkence olmuştur. c) Cnmhurbaşkanının affı: Ne 1924 yıcı cezalannın, iyileştikten sonratutulup, 1957 de yapılan boru tah ierin durak yeri» başlıklı yazı Yanlış bir yere gidip aldanmamak için lütfen adrese dikkat: Altı Yolda 254 metrelik istim sisinin de hiç bir mâna ifade etAnayasası, ne de bugünkü Ana ya bırakılacağmı âmirdir. Kezalik lâk edilmeyen kısmı üzerinde ka mediği anlaşıldığından bu konu Ugililer tarafından incelenmiştir: Merkezl: L&leU Kemalpaşa Mah Ağayofcuço Cad No 14 Tel: 22 31 08 yasa, Cumhurbaşkanınm kendi yine bu madde «her hangi bir has «Sirkeci meydanmın kafî tanlaıı biçimsiz dükkanların Rum ile sahsen ilgilenilmiş, programlı kendisine, istediği anda, iradesini talık, hürriyeti bağlayıcı bir ceza Beyuğiu Şubesi tstlklftı Cad L&le Slneması t a r s ı a No 34/9 Tel: 44 00 1» kilisesine alt olduğu bilinmekte çalışma devresinden evvelki yıl zimi yapılmadığı için 5 7 6 7 7 7 kullanarak af kararnamesi çıkar nın çektirilmesi halinde, mahkuKadıfcöy Çuöesl: Altıyo) Kuşdlll Cad No 8 Kat 4 Tel: 36 11 90 ve 52 hat otobüsleri yolculan dir. masına müsait değildir. Esasen mun hayatı için bir tehlike teşkil larda çeşitli köylere verilip de Bu yol ile alâkalılaruı ve saym kulanılmıyan borular bu köyler durağa geüşte sıkıntı çekmekteCumhurbaşkanınm af yetkisi yok ediyorsa» cezanın çektirilmesinın İlâncılık: 2847/12159 İşcan'ın yardımını rica ederiz. tur. Anayasanın Cumhurbaşkanı iyileştikten sonraya bırakılacağmı den toplatılmış böylece «50 metre dir. Bn meydanın kat'î tanzimini Bmlerce Kadıköylü» 1 inçlik boru temin edilerek Dam müteakıp yapüacak vaya gecitlelık köyüne tahsis edilmiştir. ri şikâyetlere cevap verecektir. Suyun köye getirilmesi için ge Ancak saym yolcumuzun bugün rekli 60 metre boruyu köylünün için teklif ettikleri Emniyet Mütemini istenmiş bugüne kadar bu dürlüğünün bulunduğu caddeye konuda köylünün herhangi bir bu hatlann kaldırümalan intiyaçabası görülmemiştir ve temin ca cevap veremez; çünkü vnkarıedemiyeceği anlaşılmıştır. 19/9/1964 tarihli gazetenizin da belirtilen hatlarda 31 otobüs Köyün dar imkân lan nazara a«Cumhuriyete Mektuplar» köşeiınarak Vilâyet imkânları yeniden kısa fasılalarla hareket etmektesinde ve (İşte iirnek bir icraat) dir. başlığı altmdaki yazıy. okudnm. »orlanmış, başka hizmetlerden âEmniyet Müdürlüğünün buOlaya tamamen değişik bir yöıı zami tasaruf yapılarak 600 metre verecek bazı gerçeklerin açıklan borunun hâlen teminine çalışıl lunduğu caddeye gerek girişte ve gerek çıkışta umumî trafik, vamamış olduğumı üzülerek gör maktadır. BtK ACI ŞARK1 BtR ACI ŞARKI 213 214 kesilecek BİR ACI ŞARR1 212 düm. Damlık köyüne 1964 yılı içinde sıtalarımız tarafından Durumu tüm gerçekleriyle açık bütün imkânsızlıklara ve prog ve trafik sürati bu caddelerde çöküşe nğranuştı? Hele bu kafaca çöküşün pek Vavukiusunun dnrumuna ancak böylesi nygnn Belki de görmemişti. Elinden geldiği kadar lamak her yönden lüzumlu ola ram dışı bulunmasma rağmen iç daha da vavaşlıyac ktır. gülünç bir biçimde oluşu! Evde kalmış yaşlı düsermis. Başpapazın evinde yapmayı düşünçabuk uzaklaşmaya çalışan bir adam varsa o da caktır. Ambarlarm bulunduğu ve daime suyu getirilecektir. bir kız, genç bir papaza tutulmustu. Tam çaldüğü değişiklikler için çizdiği tasanların üstüişte bu, Aya ¥uda Kilisesi Başpapazıydı. 1 1957 yılında yapılan etüd Mekrupta bahsi geçen borular ma büyük kamyonlar tarafından gılı gazinolarda oynanacak bir oyun, pantolone yokta. Yeni perdeler için daha şimdiden tçeri girdim. Annemle Miss Greville taşlıkve keşiflere göre Damlık köyüne toprak altında çurümeye terk e işgal edilen Bahçekapıdan giriş nu sarkan, domates burnnlu, ucuz bir güldürükumaşlar almıştı; pek de zevkli şeylerdi doğtaydılar, ben onların yanından hızla sıynlıp bir inç çapında 1425 metre boru dildiği için alınmış, böylece mil ve rıkışlarda trafik, can ve mal cü oyuncunnn yılışık kahkahalar yaratmasına rnsu. geçtim; Çünkü durum çığırından çıkmış gibi verilmesi gerekirken 3/4 inçlik li servetin heder olması önlennıişemniyetlerini tehlikeye düşürür. yanyacak bir konu. görünüyordn. Annem çıkışır gibi bir şeyler Her bakımdan bitmez • tükenmez bir didin450 metre boru verilmiştir. tir. Vukanda belirtilen sebepler söylüvordu, ne söylediğini anlıvamadım ama, me içindeydi. Hiç durmuyordu: Şehre gidiyor, Gerek çap ve gerekse tul itibaBizim için gülünçlü olmaktan çok nzaktı; Gazetenizin gerçekleri aksettirriyle suyun köye getirilmesine mek hnsusundaki titizliğine yar muvacehesinde bu 51 67 77 ve Miss Greville buna karşılık pek keyifli keyifli geliyor, vakit bnlnp da biraz otnracak olsa y a içinde yaşadığımız, acı çektiğimiz bir gerçekti yeterli olmıyan bu horular top dımcı olurum kanısı ile bu açıkla 52 lıatlar başlangıcımn başka bir bir kahkaha koyverdi. eline bir dikiş alıyor, ya da kâgıt kesiyor, kabu. Başka biri olsa badi yine neyse ama, Miss mahalle nakli uvgun değildir rak altına döşenmiştir. mayı yapmak zonınluğunu duylıp çıkanyordu. Hamarathğına diyecek yoktn Greville gibi bir kadın bu olayın baş kahrama «Konustuklarımızı bırak, onun önemi Meydanın kati tanzimini müteaBu yıla kadar toprak altında dum. doğrusn. nı, knrbanı olsun .. Bir türlü inanamıyordum. yok, Grace'ciğim. Bana nasıl bakıyordo, görkalan boru lar hiç bir ise yaramaBu vesile ile saygılarunm ka kıp her hattın tumikesi avrılamedin mi?» O günlerde bilemezdim elbette ama, şimdi En şaştığun da kendini bn saçmalıktan vazcak ve yolculann vasıtalara ramış, içleri dolmuş ve çurümeye bulünü rica ederim. biliyorum ki Miss Greville'nin durumn akıl geçirmeye çalışanlara karşı takındığı tavırdı. Annem çok sonra bizim biilüğe geçti. Gelir hathkla binmeleri temin edilebaşlamıştır. Ertuğrul Ünlüer hastalıkları hekimliğinin hiç de yabancısı olmaAnnem başlangıçta bn konnda çekingen, ustugelmez kendini masaya attı, bir elini alnıns cektir.» 2 Köylü tarafından Vilâyete Sakarya Valisi dığı bir şeydi. O yaştaki, o durumdaki kadınrupln, saygılı bir yol tntmnştn ama, bakmıştı vurdu. Korknttu beni. Ter içindeydim, simdi larda çok görülür, biraz paranoyayı andıran bir ki günler geçiyor, hiçbir sonnç alamıyor, sert titremeye başlamıştım. n ı b boznklgğndnr. Bu gibi kimselerde, nöbetin sözlerle konnsmaya, kimsenin çürfitemiyeceği «Ne oldu anne?» yatıştığı sıralarda, o güne kadar ya bastınlmış, açık, kuvvetli mnhakemeler ileri sürmeye başsahıbJ Ağır ağır başını kaldırıp bana baktı. ya yüceltilmiş, ya da daha baska savnnma lamıştı. «Derdimiz hiç bitmiyecek, Lanrie. Hiç, NAZtlME NAüt Ataturk ttulvan YoDeı Ao sraçlariyle geri itilmiş sevişme içgüdüleri hiç. Miss Greville sapıtıyor.» YENtSKHlH Ama, Miss Greville bnnlara da kulak asmı• relefnn 1! J! H [) ıt K bormonlardaki bir dengesizlik yüzünden açığa XIX yordo. Annemin, öyle, büyük bir coşkunlnkla Geneı Yayto MOuürO ı> ı «1 11 B B v vurur, birtakım hayaller yaratılır, bunlar da Ondan sonraki aylarda öyle acayip şeyler konnşmasiyle içinden alay eder gibi dndaklaSayısı ib üurus ECVET GÜRBStN çoğnninkla, sevilen bir doktorun, y» da rahitzmiı BOrosu: oldu k ü . Bir düş görüyornm gibi geliyordn bannda o sakin, kendine güvenir gülümseyisiyle rorlüy» auı*w a o u raı ııaso bin üzerinde toplamr. Birbirlerini seviyorlar* na; hep bir uyuşuklnk içinde yaşar gibiydim. dinliyor, dinliyor, sonra, başını iki yana sallıUra Ki Ura Kt mıs, evleneceklermiş... En gizli bir belirtiden Yazı Ulennj Oueo uura Anneme gelince, gittikçe artan bir tasa içinde yarak, en sağlam mantığa dayanan bir dügünSenellk KM IMJ» LM»Ol, İLI.KKİ Sonımtı» M<1df>r bn sonuca vanrlar; ama, öyle de akla yakın öylesine bnnalmıştı ki bunnn ne büyük bir taceyi bile gerl itiyordn : e <ybk 4OX» MOO bir düsünüş zinciri kurarlar ki, bn kadar olur. sa oldnğnnn ben ancak sonradan anladıro yaEROl DALLJ 1 «Ttlk «9.00 MOO «Anlamıyorsnn, Graee. Ortada elle tntn Dlrarbakıt sinirleri pek bozulmuştu; evin ana bölümün* Miss Greville'nin beni en çok şasırtan davInr gerçekler var. Ben biliyommj» göaaertleo yvzılaı ko. Baaao r» den pek alışlmadık bir ses gelecek olsa yerinranısı bn oldn: Kapıidıği hayalleri gerçekmiş tçe yerlesmis bir bllginin kesin kanıtı olan oulsun. kooulmaaıo Ud« edllmez den sıçrıyor, benzi kül gibi oluyordu. II.I.KKI gibi e l e alısı. Düşüne taşına, tam bir evlenme bn son iki sözcüğe hiçbir mantık işlemezdi. AnCUMHVRI Vtn MatbMClUk KOcükaaai MeTdam Sdlrn* Haru hazırlığına girişmisti. Teni yapındığı esvaplarŞimdi bile düsünüyornm da bir türlü akıl nem deli olacaktı: Kime akıl danısabillrdi ki? Üanlarduo mesuılyei Kabul olunGavtratlUı t A Ş. C S s ı AÜAN» 'ı»f..n «S9f d s artık o eski alâyiş yoktn, hepsinde bir agırerdiremiyorum: O kadar bilgili, üstün gördfiSaint Anne'deki tanıdıklan, Miss GreviHe"nin maa Abon» va Uân 18ltr) lctD tarBaikavı Sokak No S941 * ö o oaton* cAboneı t*y» dian bashlık g5ze çarpıyordn. Anneme göylemis : ğüm bir kafa nasıl olmuştu da böyle acıklı bir (Arkası var) Bu gazeta BASiN AHlJkK rAlcorunası Ifizımdır SASINA üTroan Uatrhflt »tmıjtlı Nasü peder merhuma taş diktiniz mi? diye sorunca orada bulunanlardan biri atılmış: Hayır efendim, demiş, dikmedi, çıkardı!.. 3 fırın süresiz olarak kapatüdı Tturmetal üstün kalitenin garantisidir I OTHELLO BUREAU INFERNMIONÛL DU TRAVAIL Cumhuriyet' flltı yolun hali ne olacak? Bir Ayıklama Yapılamaz mı? AMPIYON Öğretipiş bulduktan sonraUcreti taksıtie aian, Saatİ 176 kurUŞİa memteketin en ucuz kursudur, DAKTİLO SEKRETER KURSLARI BacınMi " i y a c a tanınmış Meydanın tanzimi Dd)iııunm M ü t e h a s s ı s kadrosu i l e Bir acı şarkı Yaıan: A. J. Cronin Sakarya Valisinin bir açıklaması Cumhuriye!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog