Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

EKREVI MUHITTES' YEĞEN'in ALATURKA ALAFRANGA YEMEK OĞRETIMİ CUth 3000 ALATURKA TATLI ve KOMPOSTO 750 ALAFRAN'GA TATLJ ve PASTA ÖĞRETİMİ 1000 SOĞUK YE3VIEKLER MEZELER SALATALAR 750 SOFRA TANZIMI ve ADÂBI 500 Hıç yemek pısırmesını bılmıyenlerin dahı kımsenın yardımı olmadan lezız yemekler hazırlıyabılecekleri yegâne kıtaplardır. İNK1LÂP ve AKA KITABEVLERİ Uâncüık: 2696/12146 41. yıl sayı 14435 umhuriYe RURUCÜSU: YUNUS NAD1 Telgraf ve m e k t u p adresı: Cumhurıyet UtanbuJ Posta Kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 224296 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 i^k ÜZİK ;ENLER ANSIKL&PEDISI 3326 m«dd« 19 rafl, 90opcra, 00 nota. [yt kigıt. teofe fost* ıte Memeli olnrak Perşembe 8 Ekim 1964 ATLA3 KtTABEVİ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMI,,,.,,,, Marmara'da depteın fasılalı devam edipot ^ ^ ^ ^ • • •••••••• ••••• ••••ııııııııııııııııııııııiii İSTANBUL HAFİF DEPREM BÖLGESİNDE Deprem bolge^ınde enkazın temızlenmesıne baslanmıştır Resımde Salur kovunde kayıplarını aravan koyluler gorulmektedıı OLÜ SAYISIHIH ARTMASI Bakanlar Deprem Bölgesinde eprem dün de Marmara bölgesinde hafit olarak devam etmiştir. Dün saat 14 te İçişleri Bakanlığuıa gelen resmî bilgilere gore 19 kişinin öldüğü. bir c k kişinin deyaralandığı açıklanmıssada. olay > erindeki muhabirlerimiz kavıplar ve irtibat kurulamıyan köyler hariç olmak üzere ölü sayısında düne nazaran bir deçisiklik bulunmadığını hildirmislerdir. Enkazın kaldırılmasmdan sonra ölü savısında bir artma olacağı tahmin edilmektedir. Deprem sırasında ölen 26 kisiden 16 sının Manyasta, 4 ünün Karacabeyde, 3 üniin Gönende, 2 sinin Mustafakcmalpasa.a. 1 inin de Salilılide olduğu tesbit edilmiştir Yaralı sayısı kesin olarak tesbit edilememekle beraber 100 e yaklastığı tahmin edil mektedir. Marmara deprem bolçesindeki hasarın bu\iik olduğu anlasümaktadır. Dep remde insan ve malca en buyuk zarar Manvas ilçesinde olmuştur. ( A r k a s ı S a 7 S u 7 <• ! > * Hasarın çok büyük BU RESİM DEPREM OLURKEN ÇEKİLDÎ olduğu tahmin ediliyor TEMEL ILGİLİLERİN VERDÎĞI BİLGİYE GÖRE, İSTANBUL, DEPREM BÖLGESİNE ÇOK YAKIN OLMASINA RAĞMEN, HAFİF SARSINTI BÖLGESİNE GİRMEKTEDİR. D Olen ,\a\ruları başında ağhvan kadmlar YER SARSINTISI DEVAM EDİYOR Istanbul Teknık Ünıversıtesı Sıs molojı Enstıtusu jetkılıleıı, oncekı gun ıkısı şıddetlı olarak hısse dılen \er sarsıntıların.n hafıfhje rek devarn etmekte olduğunu açıklamıslardır Enstıtude bulunau sı^ mograf aletlerı, oncekı gun saat 18 den dun saat 15 e kadar ara lıklarla 184 yer saısıntısı (replık) kajdetmıstır tlgılılerın belırttı^ı ne gore, şıddetlı depıemlerden so ı ra replıklerın devam etmeı noı maldır Yersarsıntısınm aralıklarla devam etmesı beklenmektedn An 1 cak replıkler, şıddetlı olrrodığı I ıçın halk tarafmdan hıssedılme mektedir (Arkası Sa 7 Su t 4c Fotoğratlaı Ahmet ESMER Dua cdi>orl.ır Bu fotoğraf tam zelzelenin vukubulduğu anda cekilmistır Resmin sağ tarafında yer sarsıntısının dehsetine kapılan bir kadınla kız «ocuğunuıı \e biı kovlunun ko$ar adım kactığı, daha buvuk korkuja kapıldığı halde o anda kacmavı duşunemejeıı soldaki vapkalı adamın ise basını guğe kaldırıp te\ekkulle bekledıgi ve dua ettiği gomlmektedir (Cstte) Deprem bolgesindeki sehir ve kovlerde en f.ızla tahribata ugravan binalar, yine cami \e mınaıeleı olımıstur. Heraeıı ber verde miııareler deprenıi hasar>ız atlatamamış. kimisi tamameıı kımKi kısmen jıkılmı^tır Yandakj resimde, varısı vıkılan. jıkılmajan kıstnı ise dokunsan cokecek hale gelen nunareyı gostermektedir Balıkesır 7. (Cahıt Alba\mk. dep rem bolgesınden vazıvor) ^rfbahın saat 6 sından, Balıke^ırJen iı.ı reket ettıgımız zelzele boUi*ın2 30 kılometreden sonra çok kesıf bır sıs ıçınde ve bu\uk bıı muskulatla uıasabıldık Ilk uğradıgımız SusurluKip l^'ı lıke çok hatıf atiatılmıstı. Ev lerın du\arı çatlamıs \e bazı evlerın sı \aları dokulmus durumda\uı Bundan sonra ıll uğrddMimız 9 U haneh 5 0 nutuslu Ihcaboaaz ko Ü j u lıalkı, hepsı ajakta. hejecan ıçınde ve bır tek oturulacak e\ lerının kalmadıt,>m anlatnorlaroı bö senelik camııeıı Ue 7 8 sene e\vel japılmı» mınareı hatab o'mus ve etrafından gecmeje ko. kulacak vazıvete işelmıstı 3u ko de buyuk bır tesaduf eserı en sa n lam kalan bına, ıJkokuldu Onu da sadece bır baciM vıkılmı^tı Zelzele bolgesıne gelen bır otu \oldakı zıft Mğınına çaıpmi'. u takla atmıs, faVat tan ka\bı ol mamıstı Ourum, bır tacıa ıdı 350 haneh, 1400 nutuslu Aksakal kojunun butun halkı, \o'larda, es\aları bahçeıtrcıe Mg.ımıs vazı jette beklıjorlardı 1948 de japıl tnıs camı mınare1! ve janındakı Kur an kursu, ıçıne gırılemıyecek tekılde harab olmu^tu Butun koi (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Ağlıyor... Dövünüyor... Kuçıyorlur... DEPREMLE İLGİLİ DİGER RESİMLER ALTINCI SAYFAMIZDA Ağaoğlu, Dura, Dülger ve Kavrakoğlu tahliye edildi Affedilen ve serbest bırakılanlardan sadece Dura konuştu ve«bugün hava çok güzel» dedı urekli hastalıklanndaıı dolayı, Cumlıurbaşkanmın özel af yetkisinden fa\dalanan, Yassıada hükümlulerinden Samet Ağaoğlu. Bahadır Dülger, Hılmi Dura ile Osman Kavrakoğlu. dün Toptası Cezae\inden tahlive edilmislerdir. S Muebbet hapı= cozasıjle hukum lu>ken haatalıklarını ı'erı surerek' Cumhuı b&skanına af ıçın daha once muıacaatta bulunmus olan DP ıktı(Arkan Sa 7. Su 1 de) i Çombe'nin misafirhaneden çıkması yasak Kahıre. 7 {d.d. \.P. Kadvo) Mı&ır makamları bugun, Kongo Ba^bdkanı Moıs Çoınbe nın, buraya gelısınde yerleştınldıgı «Mısafırha ne» üen çıkmasım yasak etmışler dır Mı^afırhanedekı 40 YORGA.NLARINI, YATAKLARIM KAÇIR1YORLAR İşte zelzele bölgesinJen başk.i bir goru lomd'ın da Kalııreden kadar dıp ayrılmaları nüş, kadmlar evlerinden kaçırdıklan jatak, yorgan ile geceyi geçire cekler. Herkes korkuyor. onlenılmıştır Haklan da yok değil lAıkası Sa. 7, Su. S te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog