Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

KtJLTÜR SERİSİ TENİ ÇBKANLAR SOSTALİZM a . Bourginp. Rlnbert SO8YAL SINIFLAB P. Laroque ADAlıET TABİHİ M. Bousselet MODERN BASIN P. Denoyer 8İYASÎ REJİMLER M. Durerger ÇOCUĞUN CİN8EL BĞİTİMİ A. Berge SİYASÎ PROPAGANDA J. M. Domenaeh 8ÖZ re FtKİR HÜRRtYBTİ J. B. Burt FKLSEFB MESELELERÎ B. Rusael REMZİ KtTABE vi 7.230K. F.250K. F.2S0K. F.2S0K. F.2S0K. P.2S0K. F.200K. F.300K. F.400K. İl&neılık: 8708 13077 41. yıl soyı 14434 u m h u r i yet KUEUCÜSÜ: YUNUS NADt Telgraf v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İsta&bul Posta K u t u s u : İstanbul N o . 246 Telefonlar: 2 2 42 9 0 22 4 2 9 6 2 2 4 2 0 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çorşomba 7 Ekim 1964 Marmara bfilgesinde GÖNEN'de 4 kişi öldü, 18 klşi yaralandı. Çarşıdaki dükkanlar harap oldu, 2 otelle 2 kahve tamamen çöktü. Alâattin ve Tuzakçı köyleri tamamen harap oldu. 2 si şiddetli 2OO'e yal.ııı tahripkâr sarsıntı olılıı DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KANDİLLİ RASATHANESİNE 130, TEKNtK ÜNİVERStTE SİSMOLOJİ ENSTİTt'SÜNE 140 KİLOMETRE ÜZAKTA VE BALIKESİR'İN KUZEYİNDE BULUNUYOR. MANYAS'da Sahır köyttnde 7, Börülceağaç köyünde 2, Kızıksar köyünde 4, Eskiçatal köyünde 1 v» Bostancı köyünde 1 kişi olmak üzere 15 kişi öldü. Sayısı kesln olarak tesblt edılenüyen bir çok kisl de yaralandı. KARACABEY'de Köylerde 4 kişi {Sldü v« y«ralı tesbit edilemedi. Köydeki evlerin %50 si oturulamıyacak halde. MUSTAFA KEMAL PAŞA'da • Kanaklı, Çeltikçi, Yumurçaklı, Kuşbagtı, Yoluntaç, Gül lüce, Dursunbey köylerinde 2 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. 100'e yakın yaralı var 1000 ev hasara uğradı DEPREMDE 26 KİŞİ OLDU Dün Marmara bölgesinde duyulan biri orta, diğeri çok şiddetli iki depremde 26 kişi ölmüş, 100 yakın insan yaralanmış, 1000 den fazla bina yıkümış veya hasara uğramıştır. Türkiye saatiyle 1630 17 de orta şi4dette, diğen 16 yı 32 dakika geçe çok şiddetli olmak üzere hissedilen ve merkez Ussünün Kandilli Rasathanesine 130, Teknik Üniversite Sismoloji Enstitüsüne 140 kilometre uzakta Manyas gölü civannda bulunduğu bildirilen deprem, dünyanın bir çok rasathaneleri tarafından tesbit edUmiştir. YVeston (Massachusetts) 6 (ajı.) Boston Kolejinin Weston Rasathanesi bugün (dün) 14.42 Gmt. Doğu Akdeniz bölgesinde şiddetli blr dep rem kaydetmiştir. Depremin merkez üssU rasathanenin 5000 mil kuzey doğusuna düşniektedir. Uppsala (tsveç) 8 (a*.) Uppsala Sismoloji Enstitüsü öğleden sonra Türkiyenin güneyindeki bir bölgede şiddetli bir yer sarsıntası kaydetmiştir. Enstitü MUdurunün ifadesine göre depremin şiddeti (Richter sistemine göre) 6.7 lle 7 derece arasındadır. Deprem bütün dünyada duyuldu Ecevit, Almanyadaki Türk işçilerin durumunu izliyor Ankara, 6 (Cumhuriyet Bürosu) Almanyadaki Türk işçilerinin çeşitli sosyal ve iş meselelerini yerinde incelemek ve bu münasebetle Bakanlığı ile ilgili kuruluşlan kararlaştırmak üzere Çalışma Bakaru Bü lent Ecevit Ekim ayı sonunda Almanyaya gıdecektir. Çalışma Bakanı bu gezisi sırasında Almanyadaki işçilerin maksatlı ve kötü propagandalara maruz kalmalan hususunu inceliyecek ve bu yolda da yuıda döBüşünde hükümete bilgi vererek gerekli tedbirlerin alınmasını istiyecektir. Bu konuda Büİ6nt Ecevit şunları söylemiştir: (Arkası Sa. ?. Sü. 6 da) • Çalışma Bakanı, buradaki Türk işçilerine karşı girişilen İstanbulda maksatlı propagandalann önlenemediğini söyledi İlk deprem saat 16 yı 30 dakika 17 saniye geçe orta, diğeri 16 yı 32 dakika 17 saniye geçe çok şiddetli olarak hissedilmiştir. Merkez üssünün Kandilli Rasathanesinden 130 kilometre, Teknik Üniversite Sismoloji Enstitüsünden 140 kilometre uzaklıkta olduğu ve Manyas gölü civannda bulunduğu bildirilınektedir. Saat 16.30 ile 18.00 arasında 200 e yakın deprem kaydedildigi, Teknik Üniversite Sismoloji Enstitüsündeki 12 Sismoğraf ın çahşamaz hale geldiği ifade edUmiştir. En fazla tahribat Balıkesirde Depremin tahribatı bilhassa Balıkesirin Manyas ilçesine bağlı köylerde büyük olmuş, 14 kişi ölmüş, 10 kisi yaralannuştır. 600 hanelik Salur köyünün tamamen yıkıldıgı bildirilmektedir. Böğrülceağaç, Kısıksa, Eskiçatal köylerindeki binalarm yüzde 60 ı hasara ugramıştır. Depremin ikinci derecede büyük hasar yaptıgı Gönen'de 4 kişi ölmüş, 18 kişi yaralannuştır. 3 mahalledeki evler büyük hasara uğramış, Gönen çarşısında 2 otel ve KURTULUŞ KLTLANDI İstanblüun düşman ışgalinden kurtuluşunun 41 mcı yıldonümu dün kahvehane tamamen çökmüştür. şehrin muhtelif yerlerinde tertip edilen törenlerle kutlanmıştır. Bu arada Şişli'deki Atatürk İnküâp Köylerdeki hasarın büyümesi Müzesi ziyaret olunarak saygı duruşunda bulunul muştur. yaralı sayısınm artması beklenmek tedir. Karacabey Hârası civarmda tahribat büyük olmuş, köylerde 4 kişi ölmüş, yaralı sayısı tesbit edilemeo miştir. Evlerin o5O sinin hasara uğradığı bildirilmektedir. Mustafakemalpaşada deprem büyük hasarlara sebep olmuş, 2 kişi olmuş, bir çok ev yıkılmış veya oturulmaz hale gelmistir. Yaralı sa(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Zelzele beyecanından soksklara fırUyan tstanbullular Üzüm ihracında Dış Politika yazarımız Kayhan SAĞLAMER yapılan tlcarî gezı izlenimını anlatıyor Doğu oyunlar önlendi flvnıpa'da Ankara «, (Cnmburiyet Bürosu) Ticaret Bakanı Fennî Islimyeli, İzmirdeki risturnlu üzüm ıhracatı ile ilgili olayları doğrulamış ve • bu konuda çeşitli yönlerde alâığı mız tedbirlerle piyasa normale dön müştür» demiştir. İslimyeli, bu konuda gazetemize Aşılması artık Tüıkiyeye su demeci vermiştir: gtrmekten kolay hale gelen € tzmirde, bır kısım ihracatçı Demirperdede «Demirperdes ların risturnlu üzüm ihracatı, yaptıkları şeklindekı haberıniz ger tâbiri komünistleri çektir. Bakanlık olarak bu konu öfkelendiriyor. Soruyorlar: da çeşitli yönlerde aldığımız ted «Gördünüz mü?» birlerle piyasa normale dönmüş tür. Türkiye, Yunanistan ve Avustralya arasındaki anlaşma, ilgili Harbden sonra (daimi komite) ye dururau duyurDoğu ve Batı Avduk. Konu ile ilgili bütün tedbır • ruap arasına konleri bildirdik. Komiteden bize gelen bır yazıda alınan tedbirlerin mıış olan sunî entatminkâr olduğu ifade ve aynca geller, tarih ve gösterilen hassasiyete de teşekkür coğrafya kuvvetleedilmektedir. Amacımız, raüstah rinin tesiriyle tesili himaye edecek fiatlarla ilgili bütün imkânları sağlamak ve bu ker teker ortadan gibi olaylan önlemektir. kalkıyor. GHP llçe Başkanını öldürten 4 AP li dün tevkif edildi Ergani, 6 (Doğu Bürosu) önceki gün öldürülen Çermik Uçesl CMF. Üçe Başkanı Muharrem Orhan'ın kaatili Yaşar Aydın'ı suç lslemeye teşvik ve azmettirdikleri lddiasiyle AJ>. U Çermik Belediye Başkam tbrahim Tosun, Zülkül Aydm, Osman Tosun ve Mahmut Torun bugün. tahkikaü yürüten Uçemiz Sorgu Yargıçh*ı taratmdan tev kif edUmiştir. Olayı mUteakıp yttlraianan ve sıkı jandarma kordonu altında üçemize getirilen 8 sanıktan. üçü serbest bırakılmıştır. Yeni bir olaya meydan vermemek için ilçede alınan sıln emniyet tedbirleri devam etmektedir. bağımsızlık mücadelesi bundan önceki depremler Çombe, evvelki gün. Atina Hava Alanında Kahireye gitmekte olan Habeş İmparatonı Haile Selâsiye ile Rörüşüyor Çombe Kahireye girmeyi başardı Ancak kalmakta olduğu yerde ev hapsine alınan Kongo Başbakanı Zirve konferansına sokulmuyor Kahire 6, (AP a.a. Badyo) Kongo Başbakanı Moise Çombe, Kahireye girmesine bir kere daha mâni olunmaga çahşılmasına rağmen bu sabah erken saatte Mısır başkenti uykuda iken Hava Alanına inmiş ve yeni açılan tarafsız memleketler Zirve Konferansmı bir sirk haline sokma tehlikesini husule getirmiştir. Ancak Çombe ev hapsine ahnarak 58 ülkenin katıldığı Zirve Konteransroa katılması önlenmiştir. lArfca» Sa. J Sü. 3 de) » İtalyan filım yıldızlanndan Sylva Koscina şehrimizde çevireceği bir filim için dün saat 14.00 de «Akdeniz» vapuru ile İstanbula gelmistir. Yugoslav asıllı olan yıldız, iki milletin gelenekleri arasındaki benzerlikler yüzünden Türkler yanında tıiç yabancılık tıissetmedigini, evlerinde bir çok yemeklerin Türk usulü yapıldığını söylemiş ve «Kahve (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Syiva Koscina dün İstanbula geldi İstanbul geçmiş yülarda da büyük depremlere sahne olmuştur. Tarihî kayıtlara göre büinen en eski deprem 1510 yümda vuku bıümuş ve 10 binden fazla insanın ölumüne yol açmıştır. 1510 depreminin bu ağır zayiatı üzerine, Yavuz Sultan Selim binaların ahşap olarak inşar sını emretmiştir . Daha sonra 1582, 1597, 1608, 1630, 1655 ve 1765 yıllannda büyük depremler vuku bulmuş, üç dakika süren 1765 depreminde Egrikapıdan Yedıkuleye kadar sür duvarlan ve TEKÇE TOPRAĞA VERİLDİ binalar yıkılmıştır. Yalnız küçük camilerin tahribatı Beyaz perdemizin «Kötü adam» ile atlatılan 1802 depreminden son rollerinde ün salmış değerli aktöra 1894 yüında da yeni bir deprem rü Ahmet Tarık Tekçe'nin cenazesi İstanbulda bilhassa tarihî binalar dün gözyaşları arasında kaldınlmıştır. Şişli camiinden öğle namada geniş hasar yapmıştır. Son olarak geçen yıl 19 eylül gü zını mütaakıp onu sevenlerin ellenü şiddetli bir deprem kaydedil ri üstünde taşınan merhumun naşı nıiş, şehrimiz 24 saat zarfında fası törenle ebedî istirahatgâhına tevdi edilmiştir. lalarla 150 defa sarsümıştır. İzmirde dolmuşçular, minibüsçülerle dovuştu İzmtr 6, (Ege Bürosu) Dün akşam 400 kadar minibüsün iştirakiyle Belediye aleyhine tertiplenen gös teriler sonunda, çalışmama karan alan minibüsçülerle bu karan dinlemeyip yolcu taşımaya devam eden dolmuş şoförleri arasında yer yer kavgalar olmuştur. Bu arada Mustafa Topçu ve tbrahim Çetinkaya isimli 2 dolmuşcu. Bornova hattında yolcu taşırlarken grevci şoför lerden 5 i tarafından durduruirnuşlar. sopa ve taşlarla dövülmüşlerdir. Bugün yakalanan sanıklar, adliyeye verilmişlerdir. Ankara, 6 (Cumhuriyet Bürosu) AP. Afyon Senatörü ve eski Bakanlardan Celâl Tevfik Karasapan, kendi idaresindeki 06 AL244 plâkalı otomobiliyle Atatürk bulvannda an! önüne çıkan 13 yaşında Bedriye Kantar ile 14 yaşında Şahtn Kantar'a çarpmış ve bacaklanndan yaralanmalanna sebep olmuştur. Senalör Karasapan irafik kazası yaptı 4 uncu sayfada VE İsmail CEM tarafından Kennedy'nin bir komplo sonucunda öldürüldüğü iddialariyle Warren Raporunun karşılaştınlması Hâkim ve Savcılara verilecek ödenek tasarısı belli oldu Ankara 6, (Cumhuriyet Bürosu) Adliye Bakanlığınca hazırlanan «Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasans» ile Hâkim ve Savcılar ay lıklanndan ayn olarak verilmekte olan ödeneklerin belirli bir miktarda arttınlması öngörülmüş tür. önümüzdekı günlerae T B M. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) «Warren Rapomnda bnnlar yok» ... Raporda Açıklanmıyan Hususları Nedenleriyle İzab Eden Bir İnceleme 4 uncu sayfada Ankara, 6 (Cumhuriyet Bürosu) Bitlis senatörü Ziya Şerefhanoğlu hakkında, devlet aleyhine dözler sar fettiği iddiasiyle oolis tarafından tah kikat açıünıştır. ' İddUtya göre, Senatör, beraberinde bir kSç arkadaşj oiduğu halde bir lokantada yemek verken devlet ve hükümet aleyhine sözler sarfetmiştir Bu sözlert duyan bir banka müdürü de durumdan polisi haberdar etmis ve Uıbarda bulunmuştuı. Gelen polisler durumu bir zabıtla tesbit ederek Senatörü karakola dâvet etmişlerse de Ziya Şerefhanoğlu karakola gitmemiştir. Polis, evrafcı Çankrva Savcılığına verecelK ve Savcılıkça tahkikata başlanacakör. BUindiği gibi Ziya Şerefhanoğlu, Senatör secilmeden önce. Kürtçülük propaeandası vaptığı Iddiasivle dlğer samklarla birlikte y^rgılanmışU. ı için lahkikat açılıvor .\ L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog