Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

CUftLHURJYET ifcUiJ 1 tnd s»hifede> (BajUrafı 1 ind Sriıifede) (Sizi ugurlamak VQ (Baştarafı 1 inct sabifede) Johnson, Kruçef, Home, Erhard, tır. Değiştirme Birliğimizin Adaya (BsfUrafı ı Imü nüıltotfe) sağlanmıştır. saportlannızı vermek için geldim.» <k almıştır. Bunlarm arasında, Tür ÇuEnLay ve UThant'tan başarı hareketi bir an meselesidir. 5 Ham petrol üretimi ve itba16 Keban barajmm inşası için Çombe: «Dah* erken celebilirdiGrivas, Enosisten bahsedlyor kiyeye, müdahale hakkı tanıyan an telgrafları gelmiştir. lâtı yülar itibariyle şöyledir: gerekll olan çimentonun sağlanması niz.» Lefkoşe 5, (AP a j . Radyo) (M. Ton) amaciyle Elâzığ çimento fabrikası laşma da vardır. Makarios, bu aniaş Zirve Konferansı hakkındaMustafa: (Benimle bu ?ekilde koKıbrıs Rumlan arasındaki fikir ayn YılUr Ürethn lthalit da tevsi edilecek ve Elâzif • Keban nuşamazsınız, ben burada hükümemanın hükmünün kalmadığım da iki yornmumozu, üçüncfi sahilıklan, gün geçtikçe bütün açıkhğıy 1963 744.933 2.893.515 ulasun yolu ioşaatı 1965 te birles timi temsil ediyorum. Gecikme, sileri sürecek ve Kıbns için yegâne fede «Dünyada Bngttn» sütula ortaya çıkmaktadır: 1964 958.155 3.136.845 ürilecektir. hâl çaresinin, ancak Birleşmis Milnıınds bulacsksımz. zin dairelerinizin riiiran^tTjigjrK^"" Atinanın Kıbrıstaki menfaatleri1965 1.571.600 2.871.400 17 Keban barajınm dış finansletlerden gelebileceğini ileri sürenin savunucusu durumunda olan es 6 1963 yılında ithal edilen ham manı konusunda geçenlerde Anka doğdu.» cektir. Etibank'ta yolsuzluk ki çeteci Grivas, dün bir meydan petrola 49.9 milyon dolar, barcan rada yapılan toplantıya katılan de Çombe: «Çıkınız, bayım, çıkınn^ Hiç bir bloka dabil olmayan ülke Mustafa: «Bana yaptığınız mualerin Belgrad'da yaptığı toplantıya (Baştarafı I Inci sahifede) konuşması yapmış ve «Kıbns'ı be mıştır. Üretimin değeri ise 10.4 mil legelere, proje hakkında gerekli bil melenin aynını Kahirede size yapda katılmış olduğunu hatırlatan Ma ğma intikal etmiştir. Bankanın Genel nimle birlikte Enosis'e götürmeden yon dolardır. İhraç edilen ürünlerin gi verilmiş ve sonuç olarak bu ül maları için hiikümetime telgraf kelerin projenin finansmanı ile res çekeceğim.» karios, ikinci konferansa daha çok Müdürüne iştetı el çektlrilmistir. Ge buradan aynlmıyacağım» demiştir. değeri ise 9.5 milyon dolardır. ülkenin katıldığma işaret ederek, nel Müdüriin açtığı tehiri iera ve Kıbrıs Silâhlı Kuvvetlerine mensup 7 1964 yüında üretilecek ham men ügili olduklan tesbit edilmiş Çombe, 1961 Belgrad Tarafsızlar «Hiç bir bloka dahil olmayan ülke kararın iptâli dâvalan Danıştay ta 1200 yeni askerin geçit resmi dolayı petrolun değeri belirli ölçülere gö tir. Amerika başındanberi bu proje Konferansına katılan Lumumba lerin takip ettiği siyasetin bu dere rafından reddedllmiş ve kendisi Ma siyle yapılan bu konuşmanın, Kleri re 14 milyon dolar olacak ve bu ile yakından ilgilidir ve destelken Kongo'sunun şimdiki Başbakanı ol des'in geçen hafta yaptığı konuşma miktar 24 milyon dolan bulacaktır. mektedir. Bu toplantıda finansman ce önem kazanması muhtelif askeri den Tetkik Arama Enstitüsü Miişaduğu için Kahiredeki konferansa gi ve siyasi gruplar tarafından küçüm virliğine atanmıştır. Bakanlığunız mü ya cevap olduğu tahmin edilmekte 8 tlân edilen ithal fiyatlarına için AID tarafından finanse edilen den Kongo heyetine başkanlık ededir. fettişlerinden ayn olarak Mallye Ba nazaran şirketlerle yapılan müza bütün projelerde olduğu gibi kendi ceğini açıklaymca bütün üyelerden •enmemelidir» demiştir. kanlıfı müfettişleri ile banka mtıra Bilindiği gibi, Kıbns Rum Temsil kereler sonucunda yüzde 10 tenzilât mevzuatları gereği olarak görülen sert tepkiler gelmişti. Nâsır ve ŞasNâsır'ın konnşması Nâsır açılış konuşmasında ezcüm kıplarının yaptıklan teftis sonncnn ciler Meclisi Ba$kanı Klerides, ge sağlanmıştır. Bu konuda yakın ge hususlan en kısa zamanda bitire tri'nin çahşmalanna rağmen, ön top da sornmlolnk hakkında ikJ ayn dâ çen hafta yaptığı bir konuşmada lecekte kesin bir sonuca ulaşılacak ceklerini ifade etmişlerdir. Je şunları söylemiştir: lantı yapan konferans Dışişleri Ba18 Keban barajının yapılması kaniarı, Çombe 'nin katılmasına kar « Bu konferansta yeryüzünde vâ açılraası için evrak Istanbul Sav • Enosis Kıbns Rumlan için hazırlan tır. cılığına intikal ettirilmiştir. Saveılık mış bir tuzaktır» demişti. 9 1967 de tamamalnması bekie konusunda Surtye ve Irak ile elek şı koyunca da pazar günü Tito ki değişiklikler incelenecek ve Grivas konuşmasının sonunda nen Siirt bölgesisden Akdenize uza trik enerjisi konusunda varılan an Nâsır • Şastri • Bandarangika imbunlar gerçek barışa çevrilecek tarafından henüz kamu dâvâsı açıltir. Barışa vanlabilmesi için, eski madıgmdan «konunun tefemıatı hak Adada yaptığı askeri çalışmalara nan petrol borusu 300 milyon lira laşma tamdır. Fıratın sulannı kul zalı bir telgraf Kongo Cumburbaşya mal olacaktır. Borunun işletme lanma konusunda mUzakereler de kanı Kasavubu'ya gönderilmiş ve ve yeni her türlü emperyalizmin kında herhangi bir bilgi veremiyece temas ederek demiştir ki: « Bütün yaptıklarınızla iftihar ye açılmasında ham petrol Uretimi vam etmektedlr. Çombe yerine onun katılması istenortadan kaldınlması gereklidır. tfmetmelisiniz. Yunan subaylarının mizde önemil artış sağlanacaktır. 19 tkinci büyük hidroelektrik mişti. Bir memleketin diğer bir memledevamlı çalışmaları neticesinde, enerjisi olan Gökçekaya (Çiçeroz) 10 Yabancı petrol ştrketlerinin kete hükmetmesi, bu devirde artık Her şeve rağmen Çermlk C H P dünyanın en iyi ordusunun karşı faaliyetleri petrol kanununun hü 494 milyon liraya mal olacak ve önemini kaybetmektedir. Bütün aleyhindeki duruma rağ(Baştarab 1 Inci Sahifede) sına çıkabilecek bir ordu teşkil kümlerine göre yürütülmekte, ba 1968 yüında hizmete girecektir. men ve konferansa kabul edilmiyeMilletler arasmdaki hayat stan daki hava, gün geçtikçe gerginleş etmiş bulunuyorsunuz. Sizi temin nun degiştlrilmesi düşiinülmekte 20 Fırat nehri bölgesinde sudartları farklan, sadece halkları miş ve h&d bir safhaya gelmiş ve ederim ki bu ordu herhangi bir is dir. Ancak, Türkiyedeki imtlyaz re lama amacıyla 77 baraj yapılması ceğini bile bile Çombe pazar akşabir volkanın üzerinde bulundur taraflar fırsat kollamava baslamış tilâ tehdidini bertaraf edecektir.» jimi değil, kanuna göre arama, son ve aynca 68 santral ile 66 sulama mı Leopoldville hava alanından bir «Sabena» uçagıyla Kahireye mütemak demektir. Sosyal adalet her lardır. Dün öğleden sonra, çarşı ıdaj, üretlm ve rafinazda devletçe sebekesi inşa edilmesi teklif edil veccihen hareket etti. memlekette harekete getirici bir çinde gezen Orhan, Belediye Basizin verilmesine dayanan bir hukuk mektedir. 32.3 milyar liraya mal oİlticalar Pazartesi sabahı: Kahire Hava kuvvettir. Doğu ve Batı diye iki kanının yakını olarak tanınan bir lacağı hesaplanan bu tesisler millî rejimi yürürlüktedir. (BaşUrafı 1 inci sahifede) öldürülmUştür. ye aynlmak istemiyoruz. Biz bir AP. H tarafından gelirimize yüda ortalama 4.5 milyar alanmın üstünde inmek için do11 Petrol • Kimya alamnda iki laşan Çombe'nin uçagına, hava alaHer iki Macar da Macaristanda Cinayeti müetakıp kaçan kaatil, fun dünyanın içindeyiz. lira ek değer katacaktır. nı çok meşgu! olduğu için inmenin hayat şartlarının gün geçtikçe akademe uygulanacak, birinci kadedalıklar içinde yakalanmıstır. 21 Kızıhrmak bölgesinde ise 6 ımkânsız olduğu bildirildi. Eski imtiyaz andlaşmalannın mede plastik sanayii, ikinci kadeîlçede doktor olmadığı için ceset ğırlaştığını, yaşamanın çok güç bir mede ise giyecek sanayii gerçekleş milyar kilovathk enerji üretecek öl baştan ele ahnması lâzımdır. Yarım saat hava alanı üzerinde bugün Çüngüş Uçesinden gelen hil hale geldiğini ifade etmişlerdir. tirüecektir. tlk kademe için 400 mil çüde 10 milyar liralık bir yatınm Ham madde fiatlarını, mamul Diğer taraftan, evvelki gece bir yon, ikinci kademe için 150 milyon ile 1,6 milyar liralık ek gelir sağ dolaşan uçak, inmesine müsaade ekümet tabibinin otopsi vapmasmmadde fiatlarına uygun hale getirdilmiyeceğini anlayınca btımunu Bulgar sahil köyünden botla açıla liralık yatınm yapüacaktır. lanacaktır. mek için, yükseltmek zamanı artık dan sonra defnedilmiştir. tddia edildiğine göre, cinaeytte 5 rak dün sabah Kırklarelinin Vize 22 Taş kömürü fiyatlannda her Beyruta doğnı çevirdi ve Kahire12 1964 de 4,5 milyar kilovat gelmiştir. Iktisaden kalkınmış mem den uzaklaştı. leketler, işbirliğinin. hükmetmek Ai*. li daha yardımcı olrnuştur. t ilçesinin Panayır iskelesine iltica saat olan elektrik üretimi, 1967 de hangi bir artıs yapılmıyacaktır. Yan yolda fücrinl değişüren Çom simleri açıklanmıyan AP. lüer ya eden 3 Bulgar kardeş, öğleden son 6.5 milyara ulaşacaktır. Bu hızlı ariçin bir şart olmadığını artık öğ kalanmış ve üzerlertndeki tab&ncabe, Beyruta inilmemesini ve Atinara tstanbula getirilerek Emniyete tısı sağlamak için her yü Sanyar renmelidirler.» ya gidilmesini söyledi. lar alınmıstır. teslim edilmişlerdir. barajından daha büyük bir santraTürk Filimciliğirün Saat 11 de Çombeyi ve 50 Hşilik llk oturum 75 dakika sürmüştür. flçede yeni bir olaya meydan verHristo, Yarko ve îvan adındaki lın inşası gerekmektedir. maiyetini taşıyan uçak, Atina hava Yarınki oturum saat 10 da açılamemek için tl Jandarma KomutanBüyük Kaybı 13 Türkiyede üretilen elektrikardeşler çok güç sartlar altında alanına indi. Alanda hiç bir Yunan caktır. lığından gönderilen takviye kuvveti Mütssif bir trsflk kazasıcda gin yüzde 70 i birbirine beğU bir memurunun karşılamadıgı Çombe, Öte yandan Zirve Konferansına ile sıkı emniyet tcrtibatı alınmıştır. botla seyahat ettiklerini, bir kaç sistem halinde çahşmakta ve 9 kuebetilyen »ramızdan •yrılan Türk defa yakalanmak tehlikesi atlatKongo oteline gitti. PlUmclUJlnln çok serllrn sinfttruşa mal olmakta, vergi ve diğer tıklarını bildirerek hürriyete kaSaat 12 de yatağına girip uykukân vuştukları için çok sevinçli bulun şebeke dagıtım harcamalan ile halya dalarken, Çombe'nin maiyetinAHMET TARIK ka ortalama 25 kuruştan verümekduklarını söylemişlerdir. den bir Kongolu, Çombenin yarın tedir. Bu sistemin dısmda kalan ve TEKÇE'nin Edirne S (»4.) Bulgaristandan memleket nüfusunun Uçte ikisinin diğer bir uçakla tekrar Kahireye cenazesl 6 Ekim 1964 salı gunü kaçan iki genç Türk Kapıkule sıbulundugu ve kişilerin satın alma gitmeye teşebbüs edeceğini bildiriöğle namazını mütaakıp Şişll nın yakınından Türkiyeye sığın güçlerinin az olduğu bölgelerde eyordu. Csmllnden almsrak Zinclrllkuyu mışlardır. lektrlk halka 50 • 120 kurus arasınk»brt5t»nındRİI lstlralıatgihma öte yandan Kahireden gelen haHalit Âdil Alişef ve Ethem tsa da satılmaktadır. Dizel santrallann tevdl edllecektlr. berlerde, Çombe'nin yarın da KaBir borcun temıni istifası zımnında Bakırköy Cevızlik maRuhi isimlerinde 27 ve 30 yaşların da yliksek maliyetten doğan bu duMerhuma ralunet dller kederli hireye sokulmıyacağı bildirilmekhallesi E. Kiliseler Y 964'948 Ebuzziya sokağı 13 pafta, 71 ada, 10 alleslne tazlyetterünizl arzederlz. daki mülteciler Istanbula gönde rumun giderümesi ve sanayiin getedir. parsel, E.Y. 93 NoJj taj 93S3/1 kapı, 215a) M2 miktanndaki gayTürk FUro Prodüktörleri liştirilmesi amaciyle her yıl 1500 • rilmişlerdir. rimenkulün tamamı dairemizde açık arttırma suretiyle satılarak Cemiyetl 2000 Km. uzunlugunda enerji nakil paraya çevrılecektir. hattı yapılmasına çaUşılmaktadır. Olimpiyatlar Tünelden Batıya İlâncüılc: 282a 12034 G'AYRİMENKULÜN EVSAFI: TBSBlT ÂNINIM AKSANIN Aynca, Tfirkiye capında pacal bir (Baştarafı SPOR sayfasında) fiyat yapılarak »öz konusu geri bölDURUMU: kaçanlar dan şampiyonluk beklediğini, aksi gelerde elektrik fiyatlarının ocuzBakırköy Cevizlik mahallesinin eskj Kiliseler, yeni Ebuzzitakdirde onlan eve sokmıyacağını latılması sağlanacaktır. Böylec« böl ya sokak 93 kapı numaralı gayrimenkulün tesbit ânındaki duru(Baştarafı 1 inci sahifede) bildirdı. Telgraf, Olimpiyat Kö geler arasında sosyal adalet dengemu: Dosya meyanında mevcut sözü geçen gayriraenkule %it tapu Polis, Doğu Alman polisinin tüLazarist Sen Jorj Mektebikaydı, çap örneği, mahalline tatbik edilerek uygun olduğu göyünde günün konusu. si saflanacaktır. nelin ağzından içeriye makinelitünin rahibi rüldü. Son günlerde Japonya'da hüküm feklerle ateş açtığını, ancak olay 14 1964 yüında koylerin lektriBu gayrinvenkul, bodrura, zemin, birinci ve çatı katmdan süren kötü hava yüzünden Olimpi fikasyonu için ayrüan 10 milyon Usırasında bütün mültecılerin Batı TEOFİL ŞAHİN ibaret olup, bodrum kısmı kârgir, diğer katlar ahşap olarak inç» yat meşalesi gecikti. Me»alenin 7 ra bu yıl 15 milyon liraya çıkarüaBerline geçmiş bulunduklarını bilvefat ettiği teessürle bildiriredılmiş bir binadır. ekim çarşamba gecesi Tokyo'ya u caktır. Yapılacak dirmiştir. ler. Cenaze merasimi bugün masrafın yüzde laçabilmesi için, meşaleyi taşıyan 25 ine köylüler kaülacaktır. ZEMİN KAT: Antreden girişte, küçük bir hol, solda bir oda, salı 6 ekim 1964 saat 9 da GaDoğu Almanlar, ateş teatisi sıradiğer bir kapı ile ikinci bir hole geçilmektedir. Bu kısımda h/satletlerin sayısı artırıldı. Hava yalata Sen Jorj Avustriya Kisında bir assubaylarının Batı Ber15 Yaz saati uygulamasında lâ ve bodruma inen ve birinci kata çıkan merdiven mevcuttur. vaş yavaş düzeliyor, ısı 23 derece yüzde 1 oramna tekabül eden 15 • lisesinde icra olunacaktır. lin polisleri tarafından vurularak BİRÎNCÎ KAT: Bu kata ahşap nverdivenle çıkıldıkta: Bir yı buldu. 20 mitvon kilovat saatlik tavırnıf öldürüldüğünü ileri sürmüşlerdir. Sen Jorj Avustriya hol, üç oda ve bir helâ bulunmaktadır. Mektebi Rahibleri Bu, «Utanç Duvarı» nın çekildiği ÇATIKATI: Bu kata da ahşap bir merdivenle çıkılmakta, Cumhuriyet 12034 1961 den beriye. tünel yoluyla yabir hol ve ön ve arka kısımda birer oda ve helâsı vardır. Arka pılan en büyük fırar olayıdır. odada ahşap bir balkon mevcuttur. BODRUM KAT: ZemİD kattan ahşap bir mrdivenle inıldikte, zemini Fransu çinisi döşeli bir hol, sokak cephetinde bir BÜYÜK KOLAFLIK oda ve bir helâ ve sokağa çıkan demir bir kapı bulunmaktadır. Arka kısımda mutfak, mutfakta üzeri fayans kaplı sabit bir masa, davlunbaz, mutfak zemini kırmızı çini ve mutfaktan bahçeye çıkan bir kapısı vardır. Bahçede yaşlı 4 adet ağaç ve kullanılmıyan bir fcuyu bulunmaktadır. Bodrum katın zemin çinileri helâ mahalli ve demir kapı çok harap bir haldedir. Binanın üzeri ah3 Ekim 1964 den 3 Kasım 1964 tarihine kadar şap çatı ve alafranga kiremit örtülüdür. Binanın arka kısmı saç Okçumusa Caddesi, Şişhane Mektep Sokak 12/1 Tel: 44 93 79 kaplıdır. Elektrik mevcut, au yoktur Zemin kattaki tavanlar Not: Izahat için Mağazamıza şahsen müracaatlarınız rica olunur. yağlıboyalıdır. Bina heyeti umumiyesi ıtibariyle eskimiş vaziyettedir. Dahilî merdivenler bozuk durumdadır Binanın yapılış Faal 9050 12025 tarzı, kullanılan malzeme cinsl, eskime payı, mevkii, imar duruM mu ve kıymete müessir bütün bususlar nazara ahnarak muhitin rayiç ve emsalıne nazaran arsası dahi! kaımen kıymeti 79800 TL. (yetmiş dokuz bin sekiz yüz Türk lirası) takdir edilmiş olduğu 18/7'1964 tarihh bilir kişi raporunda dermeyan edilmiştir. TilKitFS/ZLAA Blrligimiz gidiyor Elektrik fiyatı Ve Çombe Piyasayt 1,5 milyon <Ba«ttrafı I tnct ohlfede» kişehirde çok düjük bir fiyatla satbğı ve SimavdaJd mağazasına d» Bankaca haciz konulduğunu ifade etmişlerdir. Özellikle trüccarların en sıki$ık bir zamanı olan Kurban Bayramı arefesinde, Istanbulda şimdilik 24 tüccan itimadı suüsümal ve karşılütsn kredi sahtekârlığı Ue dolandırdığı bildirüen sanık Mehmet Yüdmmın, bu arada İrmirin tanınmış 13 toptan manifatura tüccarmı da 600 bin lira d varında dolandırmif oldugu, müdabil avukatına yapılan müracaattan anlasılmıstır* Hâlen nerede bulundugu büinmiyen tüccar Mehmet Yıldmm'ın piyasadaki bu büyük dolandıncılık olayına rağmen, yakalanarak ifadesinin almmamış olduğuna, aynca mahkemenin dikkaö çekilmi«tir. Duruşma, dosyanın tetkiki ve tanık tüccarlann dinlenilmesi için başka bir güne bırakılmıştır. IRELLI Reklâmcılık 3607/11991 Gayrimenkul Satıs llânı İLÂN 1 Tefeei Gene! Müdürlügü înnir Çroaalb Tutlası İsletme Âmiruğine bir VÜKSEB MAKİNB MÜHENDİSİ veya muhendisi ile, işletms kısnn âmirlikJerinde tstthdam edilmek üzere elektrik makinalanndan ve dizel motoruınndan anlayan (eerfibeli iki TEKNİKER alınaeaktır. 2 MakJna Mübendismln en az on sene, teknikerlerin en az bet sene tecrübesi olacaktrr 3 AJmacak muhcndi» ve teknikerlere 6/1735 sayıb karamame gereğince yevmiye verilecektir 4 İşletmeye alınacak teknik personele Ocretlnden başka kirasız lojman ve teçhizat verilecektir. 5 tsteklilerin diploma ve boraervislerinl dilekçelerine üişürerek Çamaltj Tıotesı Müdurlüğü P i . 414 İzmir adresine göndermeleri üân olunur. (Baam L 14305 • 18614/12003 <! Bakırkoy İcra Mennrlağandan \ V E FA T İst Dı. Tek. Mlz. Sat AL Ko«s. Bşk. dan 1 Kapaiı Earl usulü üe 15 adet akaryalat pompası ve 8 adet akaryalat sayaa satıs alınaeaktır. Muhammen bedeli 284250 tiıa olup geçici teminatı 15120 Uradır. 2 Şartnameler KotnteyonumuKla, M.S.B. Ankara Lv. Âmirliğind« ve îzmirde Deniz Satm Alma Komisyon Başkanlığında bedelsia görülebillr. 3 İhalesi 23 ekim 1964 günü saat 11.30 da Komlsvonumuzda yapüacaktır. 4 tsteklilerin ihale gtSnö saat 10.30 a feadar tekliflertal mısyonumuza vermeleri. RADYOLARI RAKİPSİ2DİR 1 7 2 3 TAKSİTLE BUZDOLAPLARI P A KM E L ' D E 1 (Basm: 18797 13019) ÎMAR DURUMU: tstanbul Belediyesi îmar Müdürlüğünün 7/7/1964 T , 2145 sayılı kroki yazılarıoa göre gayrimenku) turistik inşaat yapılacak sahadadır. Ruhsat için proje ile müracaat edildiğı zaman Tapudan alınacak röperlı krokl ibraz edilecektir. 4/4'1964 tarihli Organızasyon Müdürlüğünün toplantı karanna göre hazırlanan ve 29/6/1964 T onanan blok etüdüne göre durum verilmiştır. Bina yüksekliğı fl,50 metıe bina derinüği 20,00 ö n bahçe mesafesi yok, komşu mesafesı yok, arka bahçe mesafesi kroki, inşaat nizamı, bitişik saçak parapet civan gibi, çatı meyli 0/035 olmak üz«re imar durumu verilmıstir. Merî imar plânı Bakırköy ölçüsü 1/1000 dir. Gayrimenkul program dışında olup iskân sahasındadır. Satış günleri: I Satıs, 3111964 Sall günü saat 14,00 ten 14,30 a kadar dairemizde açık arttırma suretiyle yapılacaktır Bu arttırmadan tahmin olunan kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu geçmek şartiyle en çok arttırana ihale olunur. Bu bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü bâki kalmak şartiyle 13/11/1964 Cuma günü saat 14,00 14.30 da ıcra edilmek üzer~ ikinci arttırmaya bırakılır. Bu arttırmada rüçhanlı alacakltlar alacağını ve satış masraflannı geçmek şartiyle en çok arttırana ihale olunur. II Arttırmaya ıştırak edecekier tahmin olunan kıymetin % 7,5 fu nisbetinde pey akçesı vermelen lâzımdır Satış peşin para iledir tstiyene yırmı güne kadar mehil verilebilir Tellâliye alıcıya ait olup bırikmiş ıergıler satış bedelinden ödenir. Tapu harç ve masrafı ile ihale pulu bed»li alıcıya aittir. III tpotek sahibı alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzenndeki haklarını, hususıyle faiz ve masrafa dair ilçri süreceklerı ıddıalarını '5 gün ıçmde dairemize bildirmeleri, aksi takdirde paylaşmadan hariç kalacaklan. IV Satış bedelı hemen veya verilen mehil içinde ödenmezse, 1. 1 Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilerek al;cı ıkı ihale arasındaki farktan o'o 5 faiziyle birlikte mesul olacaktır V Şartname, Uân tanhınden itibaren herkesin görmçsi için açık olup arttırmaya ıştırak edeceklenn satış üân ve şartnamesini görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan ve başkaca lüzumlu malümat almak ıstiyenlerin daıremizin 1964/948 tarihli dosyasına müracaatları ilân olunur. (Basın 18436) 12004 M E L O D • I T. C. Gayrimenkul Satış İlânı Bakırköy İcra Memnrlnğnndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: TİPİ ÇUNKU TAMAMEN ORİJİNAL MALZEME VE O 8 TRANSISTÖRLÜ 3 DİOD'LUDUR f ) ÇIKIŞ YUKSEK OLUP(8O0 ile 1OOO Mw ) © OPARLÖR 11.0OO GAUS YUKSEK TAKATLI PHİLİPSOİR. O KAORANI IŞIKLIOIR 0 İÇ ÇERÇEVE VE FERİT ANTENLIOIR O * OALGALIDIR. O SIK, ZARİF VE KULLANIŞLIOIR. TELSTAR SANAYİİ ADİ KOM. ŞTI. Vapur Iskelesi Sokak. Akbay Han No. 10 Kat 3 4 TEL. : 4 7 5 3 6 0 Telgraf : ATELVAN Reklâmcılık (3639) 12027 Istanbul Ticaret Odasından Yugoslavya ve Doğu Aimanyadan Sun'î ve Sentetik Iplik ve elyai ithal etmek isteyen mensubumuz sanayicilerin 19 ekim 1964 akşamına kadar Odamız Sanayi Şubesine müracaatları rica olunur. (Basın 18664/11995) Elâzığ Askerî Satı n Alma Komisyon Başkanhğından: Elâzığ • Bıngöl Garmzonlan ıhtıyacı ıçm aşağıda Cinsı, Mıktan, Muhammen bedeli ve Geçicı temınatı yazıh maddeler 2490 sayılı Kanunun 31 tncı maddesi gereğince kapalı zarf usuJü tle alınaeaktır Teklif roektupları saat 10 a kadar makbuî karşılığında Komisyon Başkanlığına venlecektır Evsaf ve şartnamelerı ANKARA • tSTANBUL Levazıro Âmirlıklerı ile Elâzığ As. Sat. A) Kom Bşk. lığında görülebilır Ciosi Lâhana Lâhana Pırasa Pırasa Portakal Portakal Lımon LımoD Elroa Elma Havuç Havuç İLÂN Ankara Asliye İkinci Ticaret Mahkemesinden: Dosya: 964/10 Dâvaiı: Başaran Kollektif Şirketi adsna Mazhar Başaran: Istanbul İhsaniye Hafız Kura Sokak No: 17/2 Istanbul. Dâvacı: Gür Ticaret Limited Şirketi Vekili Fikret Kandemir tarafındar) Başaran Kollektif Şirketi adına Mazhar Başaran (Siz) aleyhinize 28.2.1962, 5.3.1962, 15 3.1962, 15.3.1962, 10.4.1962, 15.4.1962. 25.4.1962, 30.4.1962, 5.5.1962. ve 15.5.1962 vade tarihlj emre mulıarrer senetler gereğince 12.151,50 lira borçlu bulunduğunuz Ankara İflâs Memurluğunca yapılan tâkibe itiraz etmemiş olduğunuzdan itirazmızm refi ile iflâsınıza dair açılan iflâs dâvasında: Tâyin edilen duruşma günü olan 25.9.1964 tarihinde mahkemeye gelmediğiniz gibi kendiniri bir vekille de temsil ettirmediğinizden H.U.MJC 401 maddesi gereğince hakkmırda gıyap karan çıkanlmasına ve duruşmanm 2.11.1964 pazartesi saat 10 a tâlikine karar verilmigtir. İşbu ilân üzerine dahi joıkanda yazılı duruşma gününde yine mahkemeye gelmediğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde bundan sonra duruşmalara bir daha alınmıyarak muhakemeye gıyabmızda bakılacağı hususu tebliğat kanununun 28. maddesi gereğince tebliğata kaim olmak ürere Hân olunur. (Baun 18802 A 11542) 12007 Miktarı 24 Ton 12 29 15 20 10 9 4 8 4 20 10 Muhammen Bedeli 108UO Lr. 6000 14500 8250 170O0 90ÜÜ Geçicı Teminatı İhale günü ve saati 23/Ekım/964 günü > saat 11 dedır. 26/ 26/ 27/ 27/ 2/Ka3im/964 günü 2/ • saat 11 dedir 3/ 3/ 4/ 4/ ; 12600 5800 8000 4200 10000 5500 i (1782 Basın 18766) 11999 963/719 Bir borcun temini isttfası «ımnında: 1 Bakırköy. Küçük Çekraece fcöyü Soğuksu Ahlet mevkiınde kâın taraflan şarkeo 677, şimalen 671, gattoen yol, cenu1 Aşağıda, cinsi, miktan, inaie tanhi ve saati, muvakkat beo 673 parsel sayıiı, eski 672 parsel kadastro 2521 parse) «aytlı teminat miktan gösterümiş olan malzeme, müteahhit 1200 M2 mıktannda tapu sıciünın 24/9/959 tarih, a l t 252, «ayfa nam ve hesabına fiyat ve teklif isteme usulü suretiyle 42, sıra 62 de kayıth, satın alınaeaktır. 2 Bakırköy Küçük Çekraece. Soğuksu Ahlatlık mevkiinde kâın taraflan şarken yol, şimalen 676, garben 672. cenuben 676 ihale tarib ve Muvakkat teminat sstınalma No. ve cinsı parseller ile mahdui eski 677 parsel, kadastro 2518 parsel »ayılı saati miktarı 1200 M2 mıktarındaki tapu sicilinin 24/9/959 tanh, cilt 52, »ayta 63IS93 3000 metre 42, 91 ra 63 te kayıtlı, manilâ veya sisal halat 14 10.196415.00 1.500.TL. 3 Bakırköy Küçük Çekmece Soguksu mevkiinde kâln taraflan sarken 703, şimalen 689, garben yol. cenuben 691 parsel 2 thale, DSİ Maktne ve İkmâl Dairesı Başkanlığında (Etsayı İle mahdut eski 690, kadastro 2903 parsel sayılı 825 M2 lik/Ankara) toplanacak Satınaima Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aym yerden talep mukabilinde bemiktanndakl tapu sıcilinin 24/9/959 tarih, cilt 252. sayfa 42, Mra delsiz olarak alınabilir. 64 te kayıtlı. 3 İsteklllerin teklif mektuplarının, idari şartnamenin 9 Gaynmenkul tarlalar dairemJzde açık artınnı «ureöyle «auncu maddesinde lstenen vesaik Ue birlikte ihalenin yatılarak paraya çevnlecefctır. pılacağı saatten bir saat evvel Komisyon Başkanlığına GAYRlMENKULLERlN EVSAFLAR1 GaynmenlruHeımakbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. den hiç bırinin üzerinde ekili veya dikil) hiç bir ?ey mevctı' 4 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla vapılacak müra } değildir Arsa vazlvetlerine bugünkü rayiç ve emsallerıne ve caatlar kabul edilmez. ğ ıtnar durumuna göre: 5 tdare ihaleyi yapıp yapmamakta, mıktarlan azaltıp co1 Eski 672 ve kadastronun 2521 parsel sanlı 12(10 M2 den galtmakta serbestrir. ı1 ibaret arsanın beher metre karesj 30 liradan 38 000 lira. 2 Eski 677 ve kadastronun 2518 savılı I2U0 M2 den ibaret arsası beher me're karesl 30 liradan 36 000 lira, (Basın 18632 A 11483) 12008 3 Eski 690, fcadastronun 2903 parsel saytlı 825 M2 den ıbaret arsası beher metre fcaresı 30 liradan 24 750 lıra, Degerlerınde olabıleceğı 30/1/1S64 tarihli blllrkiçJ raporunda dermeyan edılmîşlerdır \ tMAR DURUMLAR1 Küçük Çekmece Beledıyesı Fen îşi lerinın 25/10/1963 tanhji, 2066 sayılı vazılanna göre Küçük Çek . 1 Deniz Birlikleri ihtiyacı için 400.000 adet bej küçük i oıece Soğuksu Cumhuriyet mahallesl 672. 677. 69u parsel sayılı ( l düğme satın alınaeaktır. • I gavnmerkullerın voldan 8 metre. fcom?u mesafeierının 3 metre 2 Adedinin tahmini fiatj 2 kuruş 50 santim, tahmini tui bırskılmsk suretiyle bahçelı nuam ıkı kai 650 metre «rtıfalı tan 10.000 lira olup kat'î teminatı 1500 tıradır. i tnsaaf yapılabılecegı bıldırilmıstır i SATIŞ ŞARTLAR1 I Satıs 3/ll/lHti4 salı günü olup ka3 Pazarlıkla ihalesi İst. Lv. Â. Sirkeci Demirkapı 3 # dastro 2521 parsel sayılı gayrimenkul saat 9J0 dan 10 (N) a ftadar No. lu S a t A l Kom. Bşk.da 8101964 günü saat 11.00 f kadastro 2518 parsel savılı gayrimenkul <aat 10 30 dan U 00 e de yapüacaktır. (' kadar, kadastro 2903 parsel sayılı gavrimenttul saai 1130 dan 4 Nümune, evsaf, şartname mezkur Kom. da görülebilır. I 12.00 ye fcadar dairemizde açık artırma suretiyle yapılacaktır 1 Bu artırmada tahmin olunan fcıymetın %75 ini ve rüçhanlı ala ^ caklılar varsa «lacaklan mecmuunu eeçmek şarriyle en çok »r(1780 Basın 18764/12022) \ tırana ihale olunurlar Bu bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıra \ nın taahhüdü bakt kalmak şarrıvle 13/Iinw>4 cuma aünü k» dastro 2321 psrsel «aat 9.3'l t'100 da, kadaı=fra 2318 oarse) saat 10 30 11 i'U de. kadastro aflOS parsel <=aat n 3iı 12 < rieıcra edil m mek üzere lkırıuı arttrmava bırakılırlat Bu artırmada rüçhanlı alacaklılar alacağını ve satı<> ma«raflannı aeçmek sartıyle en Seyir ve Hidroerafî Oairesi Baskanlığından bildirilmiçslır çok artjrana ihale olunurlaT 2 Artırmava ıstırak eriecekler fahmın olunen kıvmeTin Denizcilere ve Havac ılara 117 Sayılı Tebliğ "/oî.V a nı?petinde pev akçesı venuelen lâzımdn Satıj peşır. (' para iledır t=t e yene 24) güne kadar mehil verilebilır. TellSlıve 13 ve 14 Ekim 1964 tarüıiennüe 09.00 tle lî.üü saatlen ara sında aşağıda sınırları blldirllen saha tçinde seyretme. demir f aîıcıya aıt olup, bınfcmı? vergner satıs bertelınden ödenu Tapu ( leme, avlanma ve bu sahanın 12^00 metreye fcadar olan vük ( harç ve masrafı tle İhale pulu berleh müşferiye «tttır. sekliği can ve mal emniyeti bakamından tenllkelidir J( 3 tpotek sahibı alacaklılar ile dıŞer t!0Hlertn bu eaynKARADENtZ ŞtLE VE KEFKEN AÇIKLAR1 I nıenkul üzenndekı hakları. hususiyle fa»? ve masrafa dair ilen J ı inci nokta : E. 5832 No tı Şile fenerinden 349 derece ve \ sürecekleri lddialannı 15 gun içinde daıremize bHdirmelert, aksı i 12 miJ mesafedeki enlemJ 41 derece 33 daRı ' ( ( fakdirde pavlaşmarlan hariç kalacaklan, A ka kuzey, bOTlamı 29 derece 34 dakika doğu t 4 Satıs bedeli hemen veva verilen mehjl tçınde 6denmez , > olan nokta • I se t ff K nunun 133 madde;=ı geregınre thale fesholunarak (ı 2 nci nokta : Enlemi 41 derece 33 dakika Suzey. Ooylamı • ahcı iki ihale arasmdakı fnrktan *'»5 faizl ile birlikte mesul < • 29 derece 34 dakika doğu » olacaktır (> 3 üncü nokta : Enlemi 41 derece 33 dakika ftuzev. boylarm 30 1 5 Şartname ilân orıhinden ıttbaren herkesin çörmesl tçin ( • derece 03 dakika doğu , £ scıfc olup artırmays tştırak edeceklerin satıs ılân ve sartname I * 4 üncü nokta : Enlemi 41 derece 22 dakika fcuzey, bovtamı I «ini gSrmüî ve münderecatını kabul etmıs sayılacaklan Satıs l' 30 derece 03 dakika doğu 1 yerinl terk edenler thaleden vazgeçmis sayılacaklan re başkaca f DENİZCÎLERE ve HAVACILAEA ÖNEMLE TEBIİĞ ^ lüzumlu malumat Istiyenlerin dairemizin 9S3/719 sayılı donyasjOLUNDR. İ! na müracaatlen tlân olunur İst. Lv. L (3) No. lı Saf. Ko. Bşk. dan: OENİZ KUVVETLERI KOMUTANLIGI (Bann: 18313 11983) (Basın 18715) 12009
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog