Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

6 Ekim 1964 CUMIIUBJTET BEŞ Kadın ve Düıtyası 0111 111 Kadm ve Diinyasi Kadıtt ve Dünyasi Kadın ve Dünyası Kadın ve Dünyası Kadın re Dünyası Kadın ve Dünyası Kadm ve Pönynsı ıııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııu* ."ıııimııııııııaııııııınmııııııııııııınmıııımııııııııııııııııııııııııiMiıııın Ş E S E E E E E E E E E E jr E E = E E ; E | «Kundurama kum doldu» Kürdan Süsler SeMzle on yedl yaş arası alö taz çocuguydular. Mecidiyekö E * yünde, briket kınntılan arasından kömür taneciklerini toplayıp = sepetlerini dolduruyorlar, bu turküyü söylüyorlardı. 5 Geçmiş bir şey gibi anlatıyorum, çünkü şimdi onr gazete E lerin birinci sahifelerinde, iri puntolarla, haftanın en acıklı kaza ~ haberi ve yann bir hiç... Briketler son yağmurlardan çamur yığmian haüae ginmşlerdi. E tri bir parça çoküverince altı kızı birden ezmişti. "~ «Kundurama kum doldu, Atmaya kürek gerek. Nazlı yârin yanmda Yatmaya yürek gerek.» «Nazlı yâr» tanımak nerede, bir rüyaya bile vakitleri olmamıştı = helki de. Tane tane kömür topluyorlar, satıp ekmek parası yapı E yorlardı. Sonra bir köşecikte yan aç, yan tok kıvrüıp yatıyorlardı. E Çünkü gecekondu çocuklanydı. ölüm bir çamur yığınının arka E sından kalleşçe karşılanna çıktığı dakika, bu karmakanşık, mil = yonluk şehirde kimbilir ne aşağılık zevkler, ne şımarık kapris E lerin yoluna su gibi paralar akıyordu. E Alınyazısı dıyorlardı buna. E Ve insanhk «ben sosyal düzen yarattım» diye övünüyordu bu almyazısına baka baka... E NEYTÎRE KOÇER E Küpe ve gSğüstetd iğne, ıkisi de kürdan» dan yapılmıştır. Moda bir yaratma içi mı?. 1964 65 makyaİt HzakSoğıı kaStnı Tokyo Olimpiyatlan bu yıl kıyaSonbahana ve kışın. belki de eo pratik elbisesi: yün gömlek bluz ve dar etekler. Bunlar çizgili, düz, desenli her çeşit yünlüden yapılıyor. Çizgililerin siisü düz renk yaka, kol kenarlan (sağda). Bâzan adı fet modası gibi makyaj modasını da nızm ilk barfleriyle süsülenen bir cep siislemeye yetiyor. tçinden bir bahkçı kazağı ile tara jriinün kı etkıledi. Makyaj modacılannm büyük bir yafeti (ortada). Bâzân kabarık bir gömlek • bluz. (solda). çoğunlugu stillerine doğulu kadının havasını venyorlar. Diğerleri son yülann eğilimine uyarak makyajda gene tabiilığı eItlatfagınız sas kabul ediyorlar Fakat ilhamını ister dogudan almış olsun, ister olmasın yeni stil biitun makyaj lar birbirlerine kardeş gibi benzıyor Mübalâga devri geçti. Batüıiar doMalzeme: 30 dış sarımsak, bir yu lamıyan salçayı yavaş yavaş içine ğulu kadının sadece tatlılıgım, şeiraurta sarısı, tuz, çiy olarak zey katmahdır. faî tenini, sedel veya inci akısli farnyağı. Yumurta ile zeytınyağının Yapılması dikkat ve itina ıstiyen lannı, göz biçimini alıyorlar Do aynı ısıda muhafaza edılmış olrrası bu salça biraz ağır olmakla berağunun ekzotizmi yeni modada yer ve çok soğuk olmamaları aon dere ber son derece lezzetli ve istiha almıvor. açıcıdır. ce bnemlidir. cik salonda saksıdan geçilmiyorSarırasaklar küçük parçalar ha İşte evlisiniı. Genç kızken du. Başımızın üstünden dallar kurdatunuz rüyaya benziyor mu inde kesılerek gayet iyi dövülmesarkıyor, yanımızdan, yöremizevUlik? ıdır. Sanmsaklara bir (istenirse Açık. Kaiınlığı olmıyan hafıf fon den devetabanları koUaruu uzaBu hafta ,üç ayn yaşın, ayn ıki) yumurta sarısı, tuz katıp bepsi Süeterlerde «V» yaka bu yıl çok dötenler kullanüıyor Hâkım renk üyorlardı. yice kanştırılmalıdır.. moda. Yakalar umumiyetle süete çevre ve kültürün kadını bu s o Seviştik, evlcndik biz, dedi. açık pembe. Pudra çogu defa tabıl Sonra tıpkı mayonezde olduğu gi re zıt renkte örülüyor. Gri süeter ruyu cevaplandırdUar. An» epey (Sonra saka gibi) »ynlatnadığı şeffaf. Renklendirmeden cilde bir tereddUtten sonra .. bi zeytinyağı önce damla damla, lerde siyah yaka, bilhassa bu kış kadife görünüş veriyor Yeni moda mu için evlendik. *** sonra salçanın kıvama geldiği anla çok görülecek. Çok gençler bunu Gençlik akıyordu sozlerinden, nın kadmı porselen tenli olacak. Zeki, aydın bir kadındı karşışılınca incecik akıtılraalıdır. kırmızı üzerine slyah olarak da yadunışundan. Ortaokulu bitirdisındaki: Karıştırmaya devam etmeli, ara pabilirler. ğl yıl evlenmişti. Çocuklukla genç EvlUik rflyası?... Böyle bir ara bıraz limon suyu katılmalı. Rulo yakalı lâstik süeterler de şey kurmamıştım ki bugünle öllik arası bir tatlı fırtınada. Sırke katiyen katılmamalıdır. bu kıs erkek gardroplannın en çebileyim, dedi. Bence bir genç Nasd, o günlerde düsündüDudağın tabıi rengıni bozmuyorBu salça soğuk etlere, suda haş gözde parçalarından birisi olacak. ğünfize benziyor mu? lar. Ruj renkleri klasık Üç hâkım kız çagı var. Büyası degil, rüyalanmış sebzelere ve balıklara k o Spor kıyafetlerde bir düğme ile L'uu . dedi, dört yıl geride renk var: Canlı, açık kırmızılar, canur. omuza tutturulan patlar yine mokkldı onlar. ze genç, pembeler ve en yenıleri Salça hazırlanırken tutmıyacak da. Çeyrek yuzyü ötelerden söz yıize son derece tatlı bir ifade veren pembe bejler. eder gibiydi. olursa o zaman bir kaba bosaltıp Spor gömleklerde kapagı orijinal yeniden bir kaç dis sarımsak döv kesimli cepler var. meli. sanmsaklar iyice dövülünce Mevsimin yeniliklerinden birisi bir yumurta sarısı katılmalıdır. Sa de spoı ceketlere eş kumastan ya«V» biçimi bir beyaz önparça ve siiveterin renginde fiyonk, biye, nmsakları yumurta ile kanştırma pılan ve kıyafete yeni bir hava düğmeler... Kış modasnun küçiik bir sürprizL ya devam ederken kıvamı tutturu veren enli kemerler. liin lıiiıııli'lı • llluzliir Dudakiar: Elma baharı. KUçük yuvarlak, etli. Hattâ bazı modacılar dudaklan küçük göstermek İçin dudak k«narlarını pudralıyorlar. Svlilik rüyası Sarımsak Salçası ve gtrçegi Farlar: Cüretkâr değıl. Yeşil, mavî, kahverengi ve gri farlar daima solgun tonlarda kullanılıyor. Siyah yalnu gozu çevreliyen çizgide kullanılıyor. Gerçek, hayali yıkıyor Cöxler: Çekık Goz makyajı Japon kadınlannın gozlerinden mülhem Kaslar hemen dümdüz. ince ve uzun. Şakaklanna dogru belli belirsİ2 çeldliyor Üst goz kapagını çevreliyen çızgi hemen hemen kaşa paralel o> larak çiziüyor ve üst kapak sonra bütün far sürülüyor Göz kenanna çizilen çızgi gözün Is tarafına doğru uzatılıyor. Goz kapagının uzerl görün dış ucıma doğru boyaruyor. Modadan haberıer Ten: Rujlar: Alltk: Bakıslara canlıiık vermek, göz altındaki halkalan maskelemek için çok yukarılara, adeta gözün altıns surülüyor. Bazılan yüze tatü bir oval görUnüşU vermek İçin alügı hafıfçe çeneye sürüyorlar. Yünden siisler Paris modası, bildiğimiz yün iglerinden yepyeni bir güzellik yarattı. En seçme kolleksiyonlann zârif modellerini onunla süsledi. tşte nil rengi moher bir rob, yakanın, kol kapaklannın kenarında siyah. yün İ5İeme. Kravat, siyah süed. Kırmızı • «yah tüvit yün örgü döpiyes. Çepeçevre etrefında ve kol ağızlannda kırmızı yün örgü dantel. Bluz kırmızı. lan var bu çagm. Apayn bir dev re bu. EvUlik... O, bambaşka şey. Bana gör* evUlik süreUİ ve en yakın arkadaşlık. «Hayat arkadaşı» dıyoruz ya. Evliligi en iyi anlatan söz bu. Bu duşunce ile evlendim. Kocam Universltede çok anlastıgun arkadaşımdı. (Gülüyor). Yani hayallerle filan bir Uişigi yok evlüiğımizin. Arkadaştık, hala da arkadaşızv anlaşıyoruz.» Az degU, yirmi yülık bir tecrübe ile konuşuyordu. Mfikemmel yürfiyor bu arkadaşlık, dedi. Çocuklar bizim havanuzda büyfidüler, rahat insanlar oldular. Ne lüzum var riiyalara?» diye güldü. Ama bu «Ne lüzum?» da solmuş bir hayalin izlerini sezer gibi oluyordunuz. *** Hantal bir yer odasındaydık. Her şey geçim darhgını soylüyordu. Çocuk gürültüleri geliyordu dısandan. Genç, ama erkenden soluvermiş, perişan bir kadm vardı karşımda: Ben kuken evlmis çok kabmlıktı, diyordu. O kalabalığın ortasında ayaklar altında dolaşan kedi yavrusu gibi büyümuştü. «Bir gün kendl evi olacak, gönlünce yaşıyacak» tı. Onun rüyası da buydu. Bir evi olmuştu evet ama yine o geçim kıskaçı, o didinmeydi her şey. EvlUiğin gerçeği, slllp süpürüyordu hayaUni. *** Çiçeklere Bömülmüştük. Mini msir. İST. 9 ÜNCU ASLÎYE IIüKUK HAKİMLİGLNDEN : 964/140 Şişli Kaptanpaşa mahallesi, eski Dereboyu sokak, eski 7, yeni 8 de oturmakta ık«n ikametgâhı me; hul kalan Huseyin Köroğlu: Işçi Sıgortalan Kurumu Genel Müdürlüğü vekilj tarafından aley hine açılan Şişli Kaptanpaşa ma hallesi, eski Dereboyu sokak 1823 ada, 25 parsel sayıh gayrimenku lün tescil dâvasının yapılan du ruşması sonunda: Dâvalıya, dâva dilekçesi dâvetiye ilânen tebliğ edildiği halde mahkemeye gelm'ediğınden gıyabın da yapılan duruşmada, (Dâvacı Idarece yukarıda göstenlen gayrımenkul istimlâk edilmiş olup dâvalı uhdesinde mukayyet bulunan gayrimenkulün dâvacı îdare adına tesciline 771964 tarihinde karar verilerek ilânın bir nüshasının divanhaneye tâlikine v« işbu ilâmın tebliğ tarihinden itibaren on beş gun zarfmda itiraz edilmediği takdirde hükmün kesınleşeceği hususu 20 gün müddetle ilânına karar verilmekle tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (Basın 1869112006) KAY1P Şebekemi kavbettım Hukumsüzdur. Erol Kanza Cumhunyet 12028 . ^ ] Emniyct Sandığına borçlu Fatma Bedriye özatak (61ü) (Abdülazü Sabri kızı) varislerine ilân yolu ile tebliğ Dosya No: 1964/1548 Ba>an Fatma Bedriye Özatak sağlıgında mutasarnfı bulunduğu Erninonü, Çarşı mahallesi, Hazır Elbiseciler sokagında eski, yeni 12 No. u seneden ve mahallen kârgir dükkânın tamamını Sandığımız Merkez Müdürluğüne birinci derecede ipotek göstererek 8/4/1963 tarihinde ÎPA. 1239 hesap No. h mukavele Ue Sandığımızdan (5000.) lira «beş bin lıra» istikraz etmisti. 30 9.1964 tarihli hesaba nazaran faiz ve masarmyle beraber (6082,42) liraya baliğ olan borç; vâdesinde bdenmediğinden 3202 sayıh kanun mucibince adı geçen hakkında icra takıbine başlanmış ve borçlunun ölduğü anlaşümıstır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi, vefat halinde tebligatın borçlu varislerine ilânen yapılmasını amiroir. Borçlu Fatma Bedriye Ozatak'ın varisleri işbu ilân tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandıgımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri lâzımdır. îşbu borç ödenmedigi takdirde ipotekli gayrimenkulUn mevzu olan kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alâkadarlarca büinip ona göre, hareket edilmek ve her birine ayn ayn ihbarname tebliği makamına kaim olmak Uzere mirasçılara ilân olunur. ^ ^ (Basm 18745) 12011 İstanbol Emniyet Sandığından Yerallı Kablosu Satın Alınacaktır | Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinden 1 Müessesemiz ihtiyacı için, aşağıda evsaf ve eb'adlan yazılı cem'an 3500 metre yeraltı kablosu teklif alma usulü ile ve Türk parası Ue satın alınacaktır. 2 Ilgililer hazırhyacaklan tekliflerini % 73 geçici teminatlan ile birlikte 15.10.1964 perşembe günü saat 17.30 a kadar Müessesemiz Umum Müdürluğüne tevdi edeceklerdir. 3 Kısmî sipariş yapılabilir. 4 Postada vâki olacak gecikme nazan itibare alınmaz. 5 Müessesemiz siparişi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 2500 Metre 3x25+16 mm2 1 Kv. yeraltı kablosu NKBA 1000 Metre 3x25 mm2 15 Kv. yeraltı kablosu NKBA (Basm 18633 A 11480) 12001 Çünkü TURSİL, hacml suni şekilde çişirilmemiş, konsantre sabun tozudur. Dolayısiyle miktan fazladır». fiat bakımından çok daha ucuza gelir. Çünkü TURSİL, terkibinde zararlı suni maddeler bulunmıyan tabü sabun tozudur. Bu sayede çamaşın daha kolay... daha çabuk... daha temiz.daha beyaz yıkar. I;stelik çamaşın yıpratmaz, elleri katiyen bozmaz. Henüz denemedinizse ilk çamaşırda matlaka TURSİL kullantmz. TURSİL mucuesini bizzat görerek hayran kalacaksımz. "BAŞKA HİÇBİR YIKAMA TOZU, ÇAMAŞIRI, TURSİL'DEN OAHA BEYAZ YAPAMAZ" Faal 9053 1202* ıırl Trençkotlukta İdeal I • • TEKSTİL TEKSTİL KAYIP 143733 No. lu pasaportumu zajl ettım Hakıru ; jl:aır Mıı=sfu Tufan Cuıcuıuriyel i012 l l l l l • •TEKSTIL Popfinde fdeal Kalite Fiat ve Renkte İdeaJ Elbfsellkte ideal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog