Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT CUMHURÎYET 6 Ekim 1964 8ULMACA *Okurlardan i GAe Seramif? ^ a ( m Sayın halkımızın mamullerimize karşı göstermiş olduklan yakın alâkayı göz önüne alarak, fabrikalarımızın tevsii ve imalâtın artmış olması dolayısiyle indirme yapılmıştır. SOLU&N SAĞA: 1 Barbarus Hayrettlnln Türk donanmasıns en büyük zafert fcazandırdıgı yer (geçenlerde bu zaferln yıldonümü kutlandj) 2 Dayanıkh olma hall (eskl terUn). 3 «Bacjlı yerde yalcıl»n odun veya kömurdeıı hası] olana» böyle denlllr (lkl soz). 4 Çevrllince savaş geznllerlnde bulunan bir yer belMr, bir aoru edatı. 5 Baştan ba«a şarkılı ve muslklll plyesler (çogul). 6 Blnanın kısımlarmdan, jmrda gümrüksuz olarak sokıümus mal. 7 Seçlmlerde sandıkan dolduran, ya beklenmedik zamanda ba«a gelendir yahut da Uçe. 8 Tekrar edllince bir çeşlt EU Içme tara beUrtr, Pransada bir şehlr. 9 Teri tıuiı^mtıs at^ct^ rılcan. TUKARIDAN AŞAĞITA: 1 Dlşışlerı da&annğındakl eskl «Tesrtfat» Müdürlügünün adı. 2 Anplann Inıllandıklan takvlm esasına göre yüın yrdlncl otuz günü (lkl söz). 3 Raraşta düşman ellne düşme h»U. <baş» ın yarısı. 4 Efendice »kmılmif clddl tanr, rlvayete göre Sırat köprüsü bundan lnce lmlş. S 8on derece çabuk parlayıp kavga ethazır klşl> anlamınn tki sdz. noU. 6 Prann ı alfabeslndekl son h»rt, tırnak cllAsı. 7 «Glylm eşyasınm belden asağı kısmını yukan kaldıram karsılığı lkl söz. 8 tranlı meshur salr «Hafız» Uuıiku iıuınnamr ın lakabı. 9 hallrdllmls ırkll Tekrarlanınca hastalann lnleyls şekllgösterir, para saklama dolabı. KAROFAYANS fy ta . d i al rn a Bundan böyle distribütörlerimizce uygu lanacak azami K A R O F A Y A N S P e r a k e n d e satış fiatlarımız : ESKİ FİAT YENİ FİAT Ekstra Kalite B y z K R F Y N 1 2 O Kuruş 1 1 2 Kuruş e a A OA A S Standart . . KR FYN 1 1 5 A OA A S Kuruş 1 1 0 Kuruş oıaugu sayın halkımızın olunur. bilgilerine arz . GALATA Cumhuriyet llân Tarifesi Ura Başlık (Maktu) 3345 d sahıfeler (santımi) 67 cl saiılleler ( » ) Nişan. Nikâh. Evlenme. Oogum (maktu) Öltlm. MevUt, TeşeKkür ve kayıp arama (S santlme cadar maktu) Kayıp (kelimesi) 150 40 35 7S 90 1 ISTANBUL Tersane Cad. Kipman Han 5 Telgraf : Kaleseramlk ist. Telefon : 44 76 83 44 69 09 Reklgmcüık (3583) 12014 MALtTE B A K A N U G l Tartk Z. Kırbakan Uen Saç ve £ührev1 Hastalı^Un istiKlâJ üad Nı. «b Tel 44 İU Ti D O R. T O R Girmiş olduğum Cniversltelerarası sınav neticelerini öğrenmek için bizzat girdiğlm Erzurum bölgesi öğrenci İşleri Müdürlüğüne gittim. Kazananlann listesinde Ismlmi göremeyince Öğ rencf tşleri Müdürliiğünden puvan durumumu öğrenme ricasmda bulundum. Müdür bey, listelerden ismimi bularak 143 puvan aldığımı söyledl. Oysa ki; kazananlar için asılı olan listelerde 1?S puvan alanlann Atarürk Üni versitesi Zlraat Faknltesinln Top rak ve Genel Zirai Bilgiler Bölümlerini kazandıklannı gördüm. Müdüre bu durum karştsmda ka zanmaklığımın gerektiğini arzettim. Benden hangi bölüm mezunu olduğumu ve kaçıncı istekle bah sedilen bölümleri Istediğimi sor du. Ben Edebiyat kolu mezunu ol duğumu, birinci, iklnci ve üçüncü tercihlerimin mezkfir bölümler ol dnğunu soyledim. • Va işte terdhte kaybettln, edehlyat kolu me zunusun ziraata müracaat edlyor sun. Sen lyi lise hocası olursun, bir sene bo? gez de o kafanın ha tasını anla.» Bu durumu hayretle izledlm. Zira 1962 yılı ve hattâ 1963 yılı öğ retim dönemlerinde edebiyat me zunu arkadaşlanmın Ziraat Fakul tesinde okuduklannı duşündura. Slmdl sayın M. E. Bakanından soruyorum: Eğer böyle bir durum varsa öğrencilere dagrtılan kılavuzlarda veya her hangi bir gekilde bu durum duyurulmuf mudru. Bu adalet midir ki; ben 113 puvan aldıgun halde ve ilk tercihle rimle bahsedilen bölümleri Istediğim halde kazanamıyorum da, 129 puvan alan kazanıyor. Aynea edebiyat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerini dört ve yedtnei terclhlerhnle Istediğim halde 143 pu vanla kazanamıyorum da. en fas la 133 puvan alan Erzurum Edebivat Fakülte*in! kazanıyor. Hayrel verid olan bu durumda hatanın bende ml. yoksa yetkill yöneticilerde ml olduğunu sizle rin müşahadelerine arzetmek Isterim. Durumu aydınlatmanın rica et meme lutfen müsaade edinlz. Haksız yere benim gibi mağdur binlerce öğrencinin sene kaybının ne derece elim olduğunu yine siz lerin üstün takdirlerinize bmkıyo rum. Hakkı Keskin Erzincan Lisesi Edebiyat Kolu mezunu llillı Eflifim lliilıiiııııiii nrıK mekfup Sızlayan bir yesii ova daha var.Nîğde Aksarayın, yeşil ovası Bu Yeşilova 7000 nüfusln, Anadolunan en büyük nahiyesi, baraya gelen ilgiliier, siyasiler Oy avcılığı ve vazifeşinas görünmek için 19. uncu asırdan kalma (ABUZEYIT KUYUSU) bir kuyudan su içtiğimizi öerenince ilk vaat leri: SrYASİLER: Oylannızi bize verirseniz. İLGİLİLER: En kıss zamanda. vaadi ile giderler. Ne yazık ki 10 senedir 5 Klm deki (KOÇAŞ DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ) su sızlanan talihsb Anadola nahiyesine gelmedi. İçtiğimiz suyun içerisinde, suda yasayabilen her türlü mikrop oldnğu ribi canli canlı kurtlar da var. Bu suyu içiyor Yesilova halkı. Ancak bu sudan içmeye devam edince ölümün yakın olduğunu anlayanlar 5 Klm. den kıs faz su taşıyıp onu içiyortar Geri kalan halk daha temizdir zannı ile evinin önündeki ha.vvanlarinı suladığı kuyudan içiyor. Daha temiz olduğu ilmî deneylerle değil, kaba bir besapla anlaşılıyor. Abuzeyit kuyusuna bir giinde en az 2000 adet su kabı girer. Her birinde bir sürü mikrop knyuya bulaşır Kendi evindeki kuyusu İ M yalna kendi knllandığı için daha temizdir su ihtiyacmı oradan karjılar. Nlğde/Aksaray Yeşilovadan Şahin DEMİR bir nebıecik olsun ne olur düşünün. K^^.tnı. (Akçadat) beş bin nüfuslu kiiçük bir yerdlr. Fakat buna ragmen okur yazar mevcudumu> ve llköğretime akın çok kabanktır. lkokulumuz 196465 öğrethn yılma 1050 ögrend ile başlamıştır. Fakat okul kifayetsizliğinden, çlft tedrisat «.Imasına ra|men 7 dershaneli bir okulda öğretim yapmak mümkün degildir. Dolayısiyle ilköğretim çagmda bulunan bir taknn çocuklaruna bu okul yokluğu yfizünden öğretime gerektig) gibi devam edememektedirter. Aynı zamanda I köy okulunda V ve kazamtzda mezun olan ögrenciler 1950 jnlından kafans bir h> hisar blnasmda orta öğretim yapmaktadırlar. 88 kişllik orta okul ögrendleri de bu okul mahrumiyetiyle basbasa kalmaktadırlar. İşte bu okul kifayetsizllginm bir an önce haUedilmesi İçin MIIli Eğitlm Bakanunızın ve ilgililerm bu çok elzem olan yoklugu ortadan silmek İçin bizlere uzanmalannı ve ilgilerinl bekleriı. Saygılanmızla... Halil Durak Ögretmen Akçadağ Malatya Onlemek için hükum yokmnş «Halk süıemacüann hırs ve komplekslerine Tp^hlıflm ediUyor» başhklı yazı ilgiliier taratından incelenmiştir: •Sinemalann nuare seanslan için sinemacılar tarafmdan kombine bileti ihdas edilmek suretiyle bir kac sır» koituğun aynlarak muayyen sahıslann istifadesine bırakılması hususuna mâni olunması istenmekte ise de kombine bilet satısmın önlenmesi için hukum bulunmamaktadır.» Belediyenin cevobı «Otobns tşletmelerinden önemU bir ricju basuklı yazı Ugililer Uraiından incelenmiştir: «Taksim Ataköy arasında kıs servisleri doUyısiyle Utbik editecek vasıta, harrket tarifesinin, Ataköyden 7.10 da hareket ettirilecek otobüs, yolcn dilegine cevap verecektir.» TEKLIF İSTEME İLÂNI İstif Makinası ve Eleklrokar Alınacaklır Malatya Fabrikamız ihtiyacı için 1 adet istif makineri ve Bünyan Fabrikamız için de 1 adet elektrokar kapalı teklif almak sttretiyle catm almacaktır. Buna ait dosya Müeessesenüz Allm 1 Servisinde görülebilir. Kapalı teklifin üzerine 15577/MAL. ve 15305/Bün. yazüarak en geç 12.10.1964 tarihine kadar Müessesemiz veya İstanbul Şubemizdeki Alım teklif kutusuna atılması lâzımdır. Teklifler arasından şartlanmızla ihtiyacııruza en uygun olaıu tercih edilecekttr. Okul kifayetsizliği Şu öna kadar her türlii imkânlardan mahrum kalmi} blzleri de HESAP UZMANLARI KURULU GİRIŞ SINAVLARI SINAV TARÎHİ : Yazılı Sınavlar 7 Aralık 1964 Pazartesi günü Ankara'da ve Istanbul'da yapılacaktır. FAKÜLTE VE AKADEMtLER : Sınava girebılmek için Hukuk, Sıyasal Bılgıler, tktısat Fakültelerini, tktisadf ve Ticari îlimler Akademıierini ve bunlara eşitliği Milll Eğitim Bakanlıgınca kabul edilen yabancı fakülte, akademı ve okulları bıtırmış olmalıdır. STATÜ GÖNDERÎLÎR : Sınavlara gıris sartlannı ve sjnav konulannı dökümlü olarak gösterir statü yukarıda sözü edilen ögretım Kurumlarından ve Hesap Uzmanları Kurulu, Ankara, tstanbul, tzmir Grup Bürolanndan sağlanabilir. Istiyenlerın adreslerine gönderilir. BAŞVURMA : Sınavlara girmek latiyenler dilekçelerini 15/11/ 1964 günü akşamına kadar, Ankara'da Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanhğına göndermelidirler. Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi (Basın 18644) • 12000 4 PARİSİN KIRALI 71 Geurge Ohnet'ln rumanmdan tktlba* edUmlstlr Düşes'ln gözleri öfkeden ateş saçıyordu, dudaklan titriyordu. İhtirası alevlcnmlşti. Saadetlnl muhaiaza etmek İçin her jeji göze alabilecekti. Lacienne'in çok canı ııktlmıştı, fakat işi sonuna kadar götürmeye azimli olduğu için sükunetle eevap verdi: E|er ihanet etmek istiyorsa. buna hiç bir jey mâni olamıyacaktır. Sevgisi kalmamışsa, hiç bir sey, yeniden sevmesini sağlamıyacaktır. Onu kendl isteği hilâfına muhafaza etmek mi lstiyorsunuz? Zaafı sebebiyle, yahnt size acıdıgı için, yahut da menfaati öyle gerektirdiği için yanınızda kalmasına göz yumar mısınız? Lucienne jöyle devam etü: » Şhndillk görebildiğiniz olay bir taneden ibarct. Mösyö de Prfdalgonde'un size karşı gösterdigi ilgisizlik; bu size çok « a geliyor. Bu ilgisizligin sebeplerini arasanıza. Her ne pahasına olursa olsun sevgisinl mnhafaza ettiğiniz insanın hareketlerinl inceleyin, sonra bir parça düşünün, kaybından dolayı esef edilmeye lâyık bir insan mıdır bakalım?» Madam de Diernstetn, genç kızın sözlerini gitgide artan bir şajkmlıkU dinlemijti. Lucienne'in ne söylediğini anlar gibi olayor, ama anlamak isine gelmiyordu. Lucienne, diye bağırdı, bu söyledikleriniz, yaptıklannızdan daha beter. Şimdi de, elinizden almak istediğim erkeğe iftira ediyorsunuz. Eğer size galebe çalacak olursam bu galebemi bana zehir etmek istiyor gibisiniz! Şu anda oynadığınır bu oyun ne menfur şey!» « Hiç bir oyun oynadığun yok. Samlmiyün, işte o kadar. Mösyö de Prtdalgonde siıden uzaklaşıyor, bana yaklaşıyor. Onu uıaklastjraynn da sixe mi dönsün fatlyorsunoı?» (Arkas var) 4O 6 Ekim 1925 tarihli Cumhuriyet'ten 2 ZAFER BAYRAG1. 3 36 03 69) TEUİ 8tLAH(JORYENt TAK8İM: (Tel: 44 31 91) LALB: (Zeyttnburnu) (Tel: LAR Tuı Brynner Renkll KARA ŞÖVALYE ,1 56 78) 1 KIRAL ARISTIRAP ÇOCUKLAR1: Mub (Avantur) KADAŞIM: (A. Işlk) 2 ACI terem Nuı (Oram). UZUNKAVA: (Kartal) (53 41 ASK fTurkftn Soıv) KAD1RÖV 43) KIRAL ARKADAŞIM: BEY O Ğ L Ü YILDIZ: (Beşlktaa) (47 63 42) MARMARA: (Tel 22 38 60) A. Işık. 1 QANG8TlSBtN 8EVGİ n>j IUBIIM U burı.o) ÇELIKTA»: (Kartal aUlteMELEK: (Eyüp) (21 58 76) \TLAS: (44 08 35) ESTER ve LİSİ: B. Taylor, 2 BOZpeı (53 43 70) K.NUN KARKIRAL: J. Colllns renkll. GUNCÜLAR 1 FISTIK GİBİ MAŞALŞISINDA: F. Glrtk EMEK: (44 84 39) VATANA ZAFER: (Knsımpaşa) (44 93 LAH: T Şoray. 2 MACE IŞIK (Üsküdar) (36 24 03) 06) 1 KIRAL ARKADAARENA TtTATROSU! (Tel. DONÜŞ: Alberto Sordl P»LAR F"TRALT A Islfc ŞIM: A. Işık 2 İBO YIL RENK (Fatlh) (Tel: 21 15 25) FISTIK GİBİ MAŞALLAH: 44 61 !8ı KARGALAH OKTJGÜREL: (Beşlkt&ş) (47 03 94) DIZLAR ARASINDA: F. Ka C»ı.o rt IKTıR^S (S Slg T Şoray. 1 ASFALT RIZA (F. Akın) İHYA: (Küçükyalı) (55 10 72) LO Kumedl Salı bartç rakaya 2 YABAN GÜLÜ (L. Saz" retı ALASKA FEDAİLBRİ: J BULVAR rİYATROSU lAztB Basmncı ve Arkadaslan) var) W»rne İ S T A N B U L ŞIK: (Tel: 22 35 42) KANUN OPERA: (Tel: 36 08 21) KA (Tel 21 48 92) KART HOtNCİ: (Tel 48 45 95) KANUN K.ARŞISINDA: Ayhan Ulk ROZ (Komedl) Parart KARŞISINDA: Ayhan ıstk NUN KARSISINDA. Ayhan harle beı gun 21.13 O»r. n t t * ı N . ı İ4İ IM Zj ı t 'F Işık • Patma Olrtk ALEMDAR: (Tel: 22 36 83)) (Gazlusmanpaşaı 1samba Cumartesl »e Pazar SABAB OLMASIN. Leylâ KARUEŞ GlSiYDlLEii P ÖZEN: (Kadıkoy • TeldeglrKONAK: (Tel: 48 26 06) Sayaı (Uram) menh (Tel 38 90 57) SEH 16 15 de Hakan, 2 YAVAŞ GBL SOYGUNCULAR Frank Sl AYSU. (KaragümrUK) (Tel: "ÜZELİM • A Işık. RAZAT: Orhan Oünslray DORMEN TİYATROSU: (Tel 44 91 36) BÜLVAR Müönatra Renkll (Ptıllslveı (Pollslye) 21 t9 17) ŞEHRAZAT: O. YENt: (Bakırköy) (Tel: LÜK8: (Teı: 44 03 80) KAGünşlray (Pultslye) (Kaaıköy) (Tel: kal Kumedl Het gün 21 de. 71 6826) 1 • KANUN KAB REK8: NUN KARŞISINDA: Ayhan BULVAR. (Tel: 21 33 78) KA ŞISINDA Ayhan Işık (Avan 36 01 121 YUMRUK YAÖ İSTANBUL TİYAROSU (H Işık (AvantUr). BMdle Coetantlne bamra) (Tel: 44 22 36) ZBtür). 2 ISTIR.AP COCUK MURU HİR BAFİYB: Kumedl Her .ALE: (44 35 95) FISTIK Gİ(AvaBtUr) K.ARŞISINDA: Ayban LARI: Turgut Özatay Bt MAŞALLAH: T. Şoray. StNEMA 63. (KaçOkyaU) YAZ Sün 21 15 O&rsamba Cutşık (Avantür). martea) Pazat 13 te RÜYA: (44 84 39) DEVLER İSTANBUL: (Kocamustjlapa YENI: (ŞenzMebaşi) (Tel: TATİLİ. Cllfl Rlccard Renk Kİ^CUR 8AHNB lUlvi Draz) ^^TTTOR1 Petfr O"^S*^E u (Mazlkan şa) (Tel: 21 23 61) ŞEHRA 22 58 K) ÇTLGIN 8EVGİLİ 8ARAY: (Tel: 44 16 56) RAN ZAT: Leylâ Sayar SLREYYA (Tel: 36 06 82) (Tel 49 56 52) OÖZLERtMİ Gregury Peck. Renkll KAPARtM VAZtFKMİ YADEVUCU KIZLAR: Klaus KULÜP: (Şebzadebaşi) (Tel: NEŞELJ OEMİ: Jack LemPARIM (Kumedl) PazarHolm (Avantur) 22 71 83) ŞEHRAZAT: Orban YENİ METE (Eyüp) (21 55 14) mun (Kumedl) tesi hartc ber ?ün 18 ve 8ITK: (Tel 47 77 62) ÇIL Günşlray (PollEiye). (Osküdar) (Tel: 1 CANAVAKLAR SARAYI. SUNAR: îl 15 te GIN SEVGtLİ: Gregory ORALOĞLD TtVATROSU Peck Renkll (Meludram). (Tel 49 49 35) ALrONA İİ.N. ı4t> o, s)2, OPUŞMEK LÜZUMLU TELEFON ve ADRESLER MAHPUSLARJ. Pas»rtesl b» YASAK. rlç heı çün 21 15 ÇarsamTAN: (Pangaltı) (48 07 48) ba Cumartesl ve Pasaı 1 KAHRAMAN KADIN15 te J. Mansfleld, 2 MONTE 8FHİR rİYATROLARl F4 Erenköy • 55 20 43. Hallç • Denlî • KRİSTONUN OĞLU. Hastaneler TİH TİYATROSU (Tel 22 99 39. Halıcıuglu . 44 29 48. HeybeÜNAL: (Kasımpasa (44 93 06) 22 01 Jl) 8ULIAN OELİN llada 51 84 02. tstanbul • 21 42 28. 1 MAHKÛMLAR KALESİ: İllE Yardım 49 30 30. Kan Banfcan VB ORMANDA: Pasnri İstlnye Denlz • 63 00 20 Kadıkoy • S. GRANGKR, 2 KORKU21 58 64. Haydarpaça Nümune Hagtananc tıeı <ün 21. Pazar 36 08 72. Kartal • 53 42 05 KınalıaSUZ ASLANLAR: V. Mature nesl 36 27 00. Zeynep K&mll 36 30 50 tsso aa da 55 39 29 Ram) 21 27 11 UskuYAVUZ: (Kasımpasa) (49 36 İşçl Slgortalan • (Samatya) • 21 62 50. KAIHKOV nYATROSO: (Tel dar 36 09 45. Tesllköy 73 84 30. 78). 1 ASFALT RIZA F. 38 08 82) OOLAP BEYOtRİ Akın, 2 ESİR KUŞ: G. Polis imdat Kumedl Persemrbe barlç be Arsoy. Tren Vapur • Uçak Emnlyet Santrmlı 22 43 83 • 81, Belegün 21 Pas.ii 15 30 da dlye Zabıtası: 22 42 79. YENİ AR: (44 23 51) ŞAHATRPKUAŞI rİYATROSU: (Te D Oemlryollan • Haydarpaşa 36 04 73 NE S.ÎACERAPEREST: C. 44 3) 57) tSPtNOZl.AR He' Slrkecl 2 2 30 73. Oenlzyullan • İtfaiye Morl. «Un 11 Pazaı 15J0 da 49 18 96 • (Tatll sOnlerl 44 02 07). YENİ ATLAS: (48 65 02) YENİ KOMKDt TIYATROSU Sehlı Hatlan 44 42 33. T Hav» 7olİtlalye Müdürlügü: (Fatlh) JI 42 25 FISTIK GİBİ MAŞALLAH: (Tel 44 04 09) BUZLAR lan • Bllet Satı«ı 44 47 90. Danısma Bakırkfiy 71 64 66, Beyoglu . 4* 46 44, T Snr^v CÖZÜLMEDEN (Kumedl). 44 02 96, Hava Alanı 73 82 40 Burgazada 51 82 03. Buyukada YENİ MELEK: (Tel: 44 42 89) Heı stln 21 de TARrUFFE. 73 84 40. 51 60 81. Çubuklu 68 00 01 60, n.ORa.LNÇ ARZU (ö. LoHer «ÜD tnattne 16.30 ve 15 30 da ren A. Perklns). Siıtenıalar: Tivatrolar: RAOYO İSTANBUL RADYO • RADY8 *RADYO • RÂÖYO • RADYO H.02 ŞarKiiar 17 15 L&tln Ame nka rttmlnde melodller 17 30 Tarla dönüşü 18 0 ORelclâm programları 19 00 Haberler 19.25 Hara durumu 19 30 Şarkuar 19.50 Uykudan önce 19 55 Küçük llânlar 20 00 Kıbruı İçin 2010 Türküler 20.25 Toplum ve eğitlm 2040 Hava Kuvvetleıi Dıns orkestrası 20.5S Küçük llânlar 21 00 Kısa haberler 2102 tstanbul 6 Ekim 1922 2130 Klaslk Türk müzlğl Kurustı 22.15 Balete çağn 22 45 Haberler 2235 Hava durumu 23 00 Gece Konserl 23 45 Gece yarısma dogru 23 58 Gânün dnemll haberlen 24 00 Kapanıs. ANKARA İL RAUYUSD 16.57 Açılış 17 00 ı uı Corey söylüyor 17 13 Dans müzlgi 18 00 Senfonlk konser 19 00 8oUıtler ve orkestralar 19.30 Haflt melodller 19 45 Radyu Ue Fransızca 20.00 Bir senfonl 20.30 Dllek pınarı 21 30 Gece konserl 22 20 Dane müzlfcl 23 00 Kap nıs. İstanbıılun kurtuluşu Yalmz bugünkü neslin değil, bütün gelecek Türk nesillerinin unutmıyacağı büyük eünlerden biri de (6 Ekim 1339) dur. O gün Istanbul uzun ve acı bir aynlık devresinden sonra ordusuna kavoışmuştur. Bugün bu unutulmaz hatırayı ihya ve teş'it için ordumuz tekrar İstanbul sokaklarından geçecek ve bütün İstanbul halkı, vatanın bekçisi olan kahramanlannı muhabbet ve hürmetle alkışlayacak, levent mehmetçikleri, fedakâr zabiÜerini, kıymetli kumandanlarmı takdis edecektir. Yeni Cumhuriyet altınlan basılıyor Dün Darphanede ilk Cumhuriyet altınlarının basılmasına sade ve samimS bir merasimle başlanmıştır. 5 ekim tarihl Darphanenin de kurtuluş günü olarak kabul edilmiş ve her sene bayram y a pümasına karar verilmiştir. Darphane Müdürii Niyazi Asıın Bey: «80 senede yâni müessesenin kunılduğu tarihten bugüne kadar burada 116 milyon 826 bin 464 parça sikke darp edildiğini söylemiştir ki, bu miktar 98 milyon lira etmektedir.ı Maarif Vekâleü tarafmdan kıymetli hat, teship ile, minymtör Kıymetli eserler dışanya çıkamıyacak lerin harice satılmaması ve ihraç edilmemesi için bir kanun lâyihası hazırlannuftır. Bu kanuna göre bundan böyle bu gibi antika •fya yurt dujına çıkanlanuyaycaktır. Kitap kaçırırken yakalananlar kanununun 138 inci maddesi gereğince cezalandınlacaklardır. çldt 19 00 Haberler Günlük Yarasçd 11.20 Plak dolabından olaylar 19 30 Kısa llanlar • Haflf 11.40 Türküler: A. Sezgln 12.00 7.30 Açılış • Kısa haberler Tür müzlk 19.40 Şarkılar 20.00 U Kapams. ' küler 7.45 Haflf müzdk 8.00 tanbulun Kurtuluş torenlertnden lz15.58 Açüıs 16 00 ŞarkUar: A. Haberler 8.15 Salon orkestralan lenlmler 20.15 Türküler 20.30 Akın . A. Pekak N. Ün 16.20 8 45 Çeşltll müzlk 9.00 Köçek İstanbul sarkı Te türkülert, davul Plâklar arasında 16 40 TUrkUIer: çeler 9.20 Sağlık öğütlert 9.30 zurna İle oyun havaları 21.00 N. İnnap Y. Çınar 17.00 KapaKüçük konser 10 00 Kısa haber İstanbul İçin sllrler 21.15 Spor ter 10.05 Utanbulun sesl 10.30 Gazetesl 21.30 Haflf müzlk ANK ARA tstanbulun Kurtuluşu bakkında ko 21.40 Şarkılar 22 00 Rekl&mlar nuşm» 10.45 Mehter marşlan geçldl 22J0 Küçük orkestra 6^7 Açılıa 6.30 Kısa haberler U.OO Skeç 11.30 TUrkçe tango 22.43 Haberler 22.55 Ara melo 6.32 OUnaydın sayın dlnleylcller lar 12 00 Kısa haberler Salon dllerl 23.00 Radyo senfonl orkes 7.30 Sabab müztgl 7.45 Oyun haorkestralan 12 30 Şarkllar geçldl trası 23.30 Çeşltll müzlk 24 00 valan 8.00 Haberler 8 10 Hara durumu 8.15 Slzln İçin çaüyorua 12.50 Haftf müzlk 13 00 Ha Kısa ^ab»rler Kapanıs berler 13 15 Plâk dolabmdan İSTANBUL İL RADYO8O 8.30 KT kadınınm lstekleıl 9 00 1320 Şarkılar 13 50 Çeşltll mü17 58 Açılış 18 00 D .ns müzlğl Kapanış. zlk 14.13 Baglama eklplnden o 18 30 Ünlü caz topluluklan 11.57 Açılı; 12.00 Kua haberler yun haralan 14.30 Küçük konser 19 00 Melodlden melodlye 19.30 12.02 Öfle tatlll İçin 12 25 15.00 Kısa haberler 15 05 istan Oda mü2lğl 20 00 Haflf müzlk Küçük llânlar 12 30 Beraber ve bul Hemeehrllert Cemlyetl adına 20.15 Radyo İle Almanca 30.30 solo şarkılar 13.00 Haberler konujma 15.20 Haflf müzlk Plâklar arasında 2100 Geee kon 1310 Hava durumu 13.13 öğle 15.30 Türküler 15.45 Haflf müzlk serl 22.30 Çeşltll müzlk 24.00 konserl 13.40 Şarkılar 14.00 16.00 Çocukların Eaatl 16.30 Mars Kapanıs. Ögleden sonra dans 14.30 Türkülar 16.45 Öz»l programlardan seçler 14 45 Saa eserleti 15 00 KaİSTANBUL POLİS RADYO SU meler 17.30 Karaıa faslı 17 57 panıe. (Kısa dalga: 47, 43 m.) Kısa llânlar 18 00 Reklamlar ge10 58 Açılış 1100 Şarkılar: A 16 57 Açılış 17 00 Kıs ı haberler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog